Novosti

Tumačenje pojedinih odredbi iz Pravilnika za provedbu podmjere 6.3 (2015.g., prvi natječaj)

Temeljem velikog broja upita potencijalnih korisnika vezano za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ unutar Mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje tumačenja pojedinih odredbi navedenog Pravilnika:

1. Kod izrade poslovnog plana u podmjeri 6.3, korisnik u istome prikazuje prihvatljive aktivnosti koje planira provoditi u svrhu ostvarivanja definiranih ciljeva. Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu moraju biti prikazane u iznosu od najmanje koliko je određena visina potpore po korisniku za podmjeru 6.3 (15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti).
2. Članak 15., stavak 1, točka 4. navedenog Pravilnika navodi da je prihvatljiva aktivnost kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. Navedeno se odnosi i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.
3. Članak 15., stavak 1, točka 9. navedenog Pravilnika navodi da je prihvatljiva aktivnost i operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva. Navedeno se odnosi i na usluge konzultanta za izradu poslovnog plana za podmjeru 6.3 koje su nastale i prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Svi ostali operativni troškovi moraju nastati poslije podnošenja Zahtjeva za potporu.
4. U svrhu izbjegavanja dvostrukog financiranja, amortizacija novokupljene imovine koja je sufinancirana kroz podmjeru 6.3 ne prikazuje se kao operativni trošak već kao zasebna stavka amortizacije.

5. Aktivnosti za koje je korisnik ostvario potporu unutar Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014 do 2016 i Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014 – 2018 ne mogu biti predmet potpore u podmjeri 6.3. u svrhu izbjegavanja dvostrukog financiranja.
6. Pod pojmom nezaposleni, za potrebe navedenog Pravilnika, podrazumijevaju se sve osobe koje nisu u radnom odnosu, a sposobne su za rad. Obzirom da su korisnici potpore isključivo mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kriterij odabira broj 2. primjenjuje se na fizičke osobe u statusu:

a) nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji se vodi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) kao nezaposlena osoba što i dokazuje potvrdom istog i/ili
b) nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je nezaposlen, odnosno nije u radnom odnosu, već je osiguran kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju, što dokazuje potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) koju HZMO na osobno traženje izdaje na šalterima područnih služi /ureda HZMO ili elektroničkim zapisom (zahtjev se podnosi u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO).

7. Temeljem tablice kriterija odabira za podmjeru 6.3. korisnik ostvaruje pravo na dodjelu 5 bodova ukoliko u poslovnom planu prikaže da aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš. Navedene aktivnosti se moraju odnositi na obnovljive izvore energije i/ili uštedu energije u iznosu od najmanje 10%, a najviše 30% iznosa aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.
8. Nakon izdavanja odluke o dodjeli sredstava, korisnik je sukladno članku 27., stavku 1. Pravilnika o provedbi podmjere 6.3, dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Izvješće o napretku svakih 6 mjeseci.
9. Kod isplate druge/zadnje rate nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu u svrhu ostvarivanja definiranih ciljeva vezano za članak 13., stavak 5. Pravilnika o provedbi podmjere 6.3, korisnik je dužan Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prilikom slanja Zahtjeva za isplatu priložiti i izvješće o provedenim aktivnostima za koje je ostvario sredstva potpore unutar podmjere 6.3. Pored navedenog izvješća korisnik mora dostaviti propisanu dokumentaciju koja je objavljena uz tekst natječaja za podmjeru 6.3.
10. Kod prihvatljive aktivnosti br. 2 iz članka 15. Pravilnika vezano za preradu proizvoda, ista je ograničena na način:
a) prihvatljiva je aktivnost prerade samo za proizvode iz Dodatka I Ugovora o EU i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU.
b) aktivnosti prerade odnose se na :
– izgradnju novih prostora i objekata, te nabavku opreme za preradu proizvoda u kojima se obavlja čišćenje, pranje, sortiranje, kalibriranje, podrezivanje, rezanje, sušenje, zamrzavanje, konfekcioniranje, fermentiranje, ukiseljavanje, označavanje, pakiranje i skladištenje voća, povrća, ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, gljiva, grožđa i cvijeća,
– održavanje i/ili rekonstrukciju postojećih objekata prerade te nabavku opreme.

11. Korisnik za kriterije odabira broj 4 i 5 za podmjeru 6.3 može ostvariti bodove ukoliko se prihvatljive aktivnosti navedene u poslovnom planu provode na područjima navedenim u kriteriju odabira broj 4 i 5 u iznosu od najmanje 51% iznosa ukupno prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.