Novosti

Travnjaci velikih prirodnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj

Podmjera 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama sadrži 9 tipova operacija među kojima i operaciju 10.1.3 Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti koja se provodi u jedinicama lokalne samouprave na čijem području se ova vrsta travnjaka nalazi.

Travnjak velike prirodne vrijednosti predstavlja tip poljoprivrednog zemljišta s velikim udjelom poluprirodne i prirodne vegetacije važne za očuvanje vrsta i stanišnih tipova ugroženih na nacionalnoj i europskoj razini. Poljoprivredna proizvodnja se uglavnom zasniva na poluprirodnim travnjacima (pašnjacima i košanicama), od kojih neki predstavljaju ugrožena staništa na razini Europe te su kao takvi uključeni u ekološku mrežu Natura 2000.

S obzirom da se travnjaci diljem Republike Hrvatske razlikuju prema svom sastavu i načinu na koji su se tradicionalno koristili, travnjaci velike prirodne vrijednosti podijeljeni su u tri regije:

  1. Kontinentalna nizinska regija
  2. Brdsko-planinska regija
  3. Mediteranska regija

U nastavku donosimo karte Republike Hrvatske na kojima su prikazana područja travnjaka velikih prirodnih vrijednosti, zaštićena područja staništa ptica i leptira te područja ekološke mreže Natura 2000.

Prikaz područja travnjaka velikih prirodnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj

Prikaz zaštićenih područja staništa ptica i leptira u Republici Hrvatskoj

Prikaz područja ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj