Pravilnici

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija«, NN 6/2017

Dana 20. siječnja 2017. godine, u Narodnim novinama broj 6/2017, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik možete pročitati u nastavku ili pogledati u poveznici ovdje.

NN 6/2017, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

197

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M09 »USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 81/16) u članku 8. stavku 2. riječ: »sljedeće:« zamjenjuje se riječima: »najmanje jedno od sljedećeg:«.

Članak 2.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Programa (www.ruralnirazvoj.hr).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/26

Urbroj: 525-08/0462-17-22

Zagreb, 16. siječnja 2017.

                                                                                                                                                                                                          Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.