Novosti

Informacija za korisnike izravnih plaćanja: Zabrana prenamjene trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnim područjima unutar „Natura“ područja

VAŽNA INFORMACIJA ZA KORISNIKE IZRAVNIH PLAĆANJA:

ZABRANA PRENAMJENE TRAJNIH TRAVNJAKA I PAŠNJAKA NA POSEBNIM PODRUČJIMA UNUTAR „NATURA“ PODRUČJA

Poljoprivrednici koji ostvaruju prava na plaćanja u okviru Programa osnovnog plaćanja dužni su na svim svojim prihvatljivim hektarima pridržavati se poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš[1].

Jedna od praksi (uz „raznolikost usjeva“ i „ekološki značajne površine na oranicama“) je čuvanje trajnih travnjaka i pašnjaka, čiji dio je zabrana prenamjene okolišno-osjetljivih trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnih lokalitetima unutar „Natura 2000“ [2] područja

Poljoprivrednici koji koriste travnjake, pašnjake, livade i krške pašnjake na posebnim područjima u Natura područjima (navedenim u tablici 7 Priloga 1 Pravilnika o izravnim plaćanjima i IAKS mjerama ruralnog razvoja, NN 20/2016: strana 2-4 ove informacije) ne smiju ih preorati niti prenamijeniti u drugu vrstu korištenja (pretvoriti u oranice, voćnjake, vinograde i dr.), već trajno čuvati i koristiti kao livade ili pašnjake („trajne travnjake“)[3].

Površine koje se ne smiju prenamijeniti su čestice koje su 28.3.2015.g. ili nakon toga registrirane  u ARKOD-u Agencije za plaćanja kao „livade“, „pašnjaci“ ili „krški pašnjaci“ na posebnim područjima unutar Natura područja.

Ako korisnik izravnih plaćanja zaore ili prenamijeni okolišno-osjetljivi travnjak u drugu vrstu poljoprivrednog korištenja, dužan je obnoviti na toj površini travnjak najkasnije do zadnjeg dana roka za  zaprimanje zahtjeva za izravna plaćanja u idućoj godini.[4]

IZUZEĆE OD ZABRANE PRENAMJENE TRAVNJAKA

U iznimnim slučajevima korisnici mogu UZ PRETHODNO ODOBRENJE prenamijeniti ili obraditi okolišno-osjetljive travnjake do dovršenja detaljne karte staništa Republike Hrvatske u mjerilu 1:25000 ukoliko prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu pokaže da takav zahvat nema značajnih negativnih utjecaja (članak 31. stavak 6. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu, NN 20/2016).

Korisnik podnosi zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu nadležnom tijelu u fazi planiranja zahvata, a prije njegove provedbe.

Zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti šalje se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode ukoliko se površine nalaze na zaštićenom području u kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i posebnog rezervata. Ukoliko se površine ne nalaze na navedenim zaštićenim područjima, zahtjev se šalje nadležnom županijskom uredu državne uprave za zaštitu okoliša u županiji (Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo).

UPUTA

Ministarstva zaštite okoliša za provedbu postupka Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u slučaju planiranja prenamjene ili obrade okolišno-osjetljivih travnjaka koji se nalaze unutar područja ekološke mreže (Natura 2000)

 

Što je Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu?

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je upravni postupak kojim se ocjenjuje utjecaj planova, programa ili zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (Natura 2000) temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Za sve pojedinačne zahvate, pa tako i prenamjenu ili obradu poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u zoni okolišno-osjetljivih travnjaka, za koje nije moguće isključiti da će imati negativan utjecaj na područje ekološke mreže (Natura 2000), obvezno je provesti postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu provodi se prema načelu predostrožnosti u okviru pripreme namjeravanog zahvata, a prije njegove provedbe, na zahtjev nositelja zahvata.

Postupak Ocjene prihvatljivosti započinje provedbom Prethodne ocjene u kojoj može biti doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te planirana prenamjena ili obrada može biti provedena. Rok za donošenje rješenja u prethodnoj ocjeni je 30 dana od dana zaprimanja cjelovitog zahtjeva.

Ako je u Prethodnoj ocjeni doneseno rješenje da se ne mogu isključiti značajni negativni utjecaji na područje ekološke mreže potrebno je provesti Glavnu ocjenu kako bi se sagledala značajnost negativnih utjecaja te propisale mjere ublažavanja i program praćenja. Za postupak Glavne ocjene potrebno je angažirati ovlaštenu pravnu osobu[5] za poslove izrade Studije glavne ocjene te je u postupku potrebno provesti javnu raspravu tako da postupak može trajati i nekoliko mjeseci.

Ako nadležno tijelo utvrdi da planirani zahvat unatoč mjerama ublažavanja ima ili se ne može isključiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, rješenjem odbija zahtjev.

 

Koje je nadležno tijelo?

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode:

kada se zahvat planira na zaštićenom području[6] u kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i posebnog rezervata.
Upravno tijelo u županiji nadležno za poslove zaštite prirode:

kada se zahvat planira na zaštićenom području6 u kategoriji regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture ili na području koje nije ujedno i zaštićeno područje,
ukoliko se zahvat nalazi na popisu Priloga III Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš (npr. obnavljanje ruralnih područja 10 ha i veće, korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha i veće, početno pošumljavanje u svrhu prenamjene zemljišta površine 50 ha i veće, krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha i veće); Prethodna ocjena zahvata za ekološku mrežu provodi se u sklopu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema Zakonu o zaštiti okoliša.
Što treba sadržavati zahtjev za Prethodnu ocjenu?

1)      Podatke o nositelju zahvata:

a.       za pravnu osobu: naziv i sjedište tvrtke, OIB, ime i kontakt odgovorne osobe + izvadak iz sudskog registra

b.      za fizičku osobu obrtnika: ime i prezime, OIB, naziv i sjedište obrta i kontakt + izvadak iz obrtnog registra

c.       za fizičku osobu: ime i prezime, OIB, adresa stanovanja i kontakt + preslika osobne iskaznice

2)      Podatke o zahvatu i lokaciji zahvata:

a.       ID ARKOD parcele,

b.      opis zahvata koji se planira, na kojem dijelu ARKOD parcele i na kojoj površini,

c.       razdoblje godine (indikativni datumi) kada se planiraju izvoditi radovi,

d.      fotodokumentaciju postojećeg stanja ARKOD parcele na kojoj će se izvoditi radovi sa vidljivim datumom kada je fotografija nastala,

e.       na koji se način do sada koristila ARKOD parcela (da li se do sada koristila, da li se koristila kao travnjak, pašnjak ili nešto drugo, da li je na njoj bilo nešto sađeno, sijano i sl. te kada i dr.).

3)      Upravnu pristojbu: 70 kn državnih biljega.

 

Što treba sadržavati zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš?

1)      Uz zahtjev prilaže se Elaborat zaštite okoliša kojeg izrađuje ovlaštena pravna osoba*.

2)      Upravnu pristojbu: 70 kn državnih biljega.

 

Zakonodavni okvir:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/2014)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013 i 78/2015)

Uredba o procjeni utjecaja na okoliš (NN 61/2014)

 

Popis područja ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područja) na kojima se nalaze okolišno-osjetljivi travnjaci
Šifra područja Naziv Natura 2000 područja
HR1000001 Pokupski bazen
HR1000003 Turopolje
HR1000004 Donja Posavina
HR1000005 Jelas polje
HR1000010 Poilovlje s ribnjacima
HR1000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)
HR1000015 Srednji tok Drave
HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje
HR1000018 Učka i Ćićarija
HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika
HR1000020 NP Plitvička jezera
HR1000021 Lička krška polja
HR1000022 Velebit
HR1000023 SZ Dalmacija i Pag
HR1000024 Ravni kotari
HR1000025 Vransko jezero i Jasen
HR1000026 Krka i okolni plato
HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora
HR1000028 Dinara
HR1000029 Cetina
HR1000030 Biokovo i Rilić
HR1000031 Delta Neretve
HR1000033 Kvarnerski otoci
HR1000034 S dio zadarskog arhipelaga
HR1000035 NP Kornati i PP Telašćica
HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac
HR1000040 Papuk
HR2000020 Područje oko Ćulumove pećine
HR2000083 Područje oko Markove jame – Istra
HR2000132 Područje oko špilje Škarin Samograd
HR2000174 Trbušnjak – Rastik
HR2000200 Zagorska peć kod Novog Vinodolskog
HR2000364 Mura
HR2000368 Peteranec
HR2000371 Vršni dio Ivančice
HR2000372 Dunav – Vukovar
HR2000394 Kopački rit
HR2000415 Odransko polje
HR2000416 Lonjsko polje
HR2000420 Sunjsko polje
HR2000426 Dvorina
HR2000427 Gajna
HR2000447 Nacionalni park Risnjak
HR2000451 Ribnjaci Pisarovina
HR2000459 Petrinjčica
HR2000463 Dolina Une
HR2000465 Žutica
HR2000543 Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)
HR2000544 Vlažne livade uz potok Malinska
HR2000545 Vlažne livade kod Marušića
HR2000546 Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)
HR2000571 Đurđevački peski
HR2000572 Kloštarski (Kalinovački) peski
HR2000573 Petrijevci
HR2000580 Papuk
HR2000583 Medvednica
HR2000586 Žumberak Samoborsko gorje
HR2000591 Klek
HR2000592 Ogulinsko-plaščansko područje
HR2000593 Mrežnica –Tounjčica
HR2000594 Povremeno jezero Blata
HR2000601 Park prirode Učka
HR2000604 Nacionalni park Brijuni
HR2000605 Nacionalni park Sjeverni Velebit
HR2000609 Dolina Dretulje
HR2000616 Donji Kamenjak
HR2000619 Mirna i šire područje Butonige
HR2000623 Šume na Dilj gori
HR2000629 Limski zaljev – kopno
HR2000632 Krbavsko polje
HR2000633 Crnačko polje
HR2000634 Stajničko polje
HR2000635 Gacko polje
HR2000641 Zrmanja
HR2000642 Kupa
HR2000643 Obruč
HR2000645 Bjelolasica
HR2000646 Polje Lug
HR2000648 Drežničko polje
HR2000652 Jasenačko polje
HR2000654 Ličke Jesenice
HR2000658 Rječina
HR2000659 Trstenik
HR2000672 Zovje
HR2000707 Gornje Jelenje prema Platku
HR2000728 Biljsko groblje
HR2000730 Bistrine
HR2000780 Klinča sela
HR2000782 Rečice
HR2000799 Gornji Hruševec – potok Kravarščica
HR2000854 Pleteno iznad N. Vinodolskog
HR2000871 Nacionalni park Paklenica
HR2000874 Krupa
HR2000879 Lapačko polje
HR2000888 Otok Sušak
HR2000891 Jezero Njivice na Krku
HR2000893 Jezero Ponikve na Krku
HR2000911 Kolansko blato – Blato Rogoza
HR2000917 Krčić
HR2000918 Šire područje NP Krka
HR2000922 Svilaja
HR2000929 Rijeka Cetina – kanjonski dio
HR2000932 Prološko blato
HR2000937 Vidova gora
HR2000941 Svetac
HR2000942 Otok Vis
HR2000943 Palagruža
HR2000946 Snježnica i Konavosko polje
HR2000951 Krotuša
HR2001001 Cret Blatuša
HR2001002 Čepelovačke livade
HR2001010 Paleoombla – Ombla
HR2001012 Ličko polje
HR2001015 Pregon
HR2001016 Kotli
HR2001017 Lipa
HR2001021 Lun
HR2001025 Matić poljana
HR2001041 Gomance
HR2001042 Lič polje
HR2001046 Matica-Vrgoračko polje
HR2001047 Bobara, Mrkan i Supetar
HR2001049 Krbavica
HR2001050 Murter
HR2001058 Lička Plješivica
HR2001069 Kanjon Une
HR2001085 Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom
HR2001097 Biševo kopno
HR2001098 Otok Pag II
HR2001115 Strahinjčica
HR2001215 Boljunsko polje
HR2001220 Livade uz potok Injaticu
HR2001224 Malodapčevačke livade
HR2001253 Pošta k
HR2001254 Dolac Sekulića
HR2001255 Bulji
HR2001256 Međugorje – Stružnica
HR2001257 Potok Mala Belica
HR2001258 Dinjiška
HR2001259 Uvala Vlašići – kopno
HR2001274 Mlaka
HR2001275 Vrbnik
HR2001278 Premuda
HR2001280 Olib
HR2001281 Bilogora
HR2001285 Gornja Garešnica
HR2001286 Orljavac
HR2001288 Pričac – Lužani
HR2001289 Davor – livade
HR2001292 Livade kod Čaglina
HR2001293 Livade kod Grubišnog Polja
HR2001294 Bruvno
HR2001295 Jezerane
HR2001298 Vejalnica i Krč
HR2001300 Zebar
HR2001301 Podbilo
HR2001302 Krmpotsko
HR2001304 Žbevnica
HR2001305 Zvečevo
HR2001307 Drava – akumulacije
HR2001308 Donji tok Drave
HR2001309 Dunav S od Kopačkog rita
HR2001313 Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem
HR2001314 Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem
HR2001315 Rastočko polje
HR2001316 Karišnica i Bijela
HR2001319 Ris
HR2001321 Jasena ponor
HR2001322 Vela Traba
HR2001324 Bjelopolje
HR2001325 Ninski stanovi – livade
HR2001332 Vrhovinsko polje
HR2001333 Kupa kod Severina
HR2001336 Područje oko Matešića pećine
HR2001338 Područje oko špilje u uvali Pišćena, Hvar
HR2001339 Područje oko Jopića špilje
HR2001340 Područje oko Kuštrovke
HR2001342 Područje oko špilje Gradusa
HR2001343 Područje oko špilje Duboška pazuha
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje
HR2001348 Dolina Sutle kod Razvora
HR2001349 Dolina Raše
HR200135 Otok Cres
HR2001350 Podbiokovlje
HR2001351 Područje oko Kupice
HR2001352 Mosor
HR2001353 Lokve-Sunger-Fužine
HR2001354 Područje oko jezera Borovik
HR2001355 Psunj
HR2001356 Zrinska gora
HR2001357 Otok Krk
HR2001358 Otok Cres
HR2001359 Otok Rab
HR2001360 Šire rovinjsko područje
HR2001361 Ravni kotari
HR2001362 Otok Žut
HR2001363 Zaleđe Trogira
HR2001364 JI dio Pelješca
HR2001365 Pazinština
HR2001367 1 dio Korčule
HR2001370 Područje oko Hrvatske Kostajnice
HR2001371 Područje oko Dobre vode
HR2001373 Lisac
HR2001374 Područje oko špilje Vratolom
HR2001375 Područje oko špilje Golubnjače, Žegar
HR2001377 Sunđerac
HR2001378 Livade kod Hudinčeca
HR2001379 Vlakanac-Radinje
HR2001380 Vele i Male Srakane – kopno
HR2001383 Klasnići
HR2001384 Solana Dinjiška
HR2001386 Pazinski potok
HR2001387 Područje uz Maju i Brućinu
HR2001388 Budava
HR2001389 Banićevac
HR2001391 Brebornica
HR2001408 Livade uz Bednju 1
HR2001409 Livade uz Bednju II
HR2001410 Livade uz Bednju III
HR2001411 Livade uz Bednju IV
HR2001412 Livade uz Bednju V
HR2001414 Spačvanski bazen
HR2001419 Otok Dolin – J
HR2001428 Hvar – od Maslinice do Grebišća
HR2001483 Istra – Oprtalj
HR2001484 Istra – Čački
HR2001485 Istra – Martinčići
HR2001486 Istra – Čepićko polje
HR2001487 Bakar – Meja
HR2001500 Stepska staništa kod Bapske
HR2001501 Stepska staništa kod Opatovca
HR2001502 Stepska staništa kod Šarengrada
HR3000171 Ušće Krke
HR4000001 Nacionalni park Kornati
HR4000002 Park prirode Telašćica
HR4000004 Velo i Malo Blato
HR4000005 Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev
HR4000006 Uvala Plemići
HR4000016 Konavoske stijene
HR4000017 Lokrum
HR4000018 Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)
HR4000019 Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer)
HR4000025 Silbanski grebeni
HR4000028 Elafiti
HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)
HR5000015 Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca)
HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika
HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera
HR5000022 Park prirode Velebit
HR5000025 Vransko jezero i Jasen
HR5000028 Dinara
HR5000030 Biokovo
HR5000031 Delta Neretve
HR5000037 Nacionalni park Mljet
HR5000038 Park prirode Lastovsko otočje