Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 84/2018 (21.9.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1672

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 4 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, TIPA OPERACIJE 4.3.3. »ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« (»Narodne novine«, br. 106/15, 65/17 i 77/17) Prilog V Kriteriji odabira tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu mijenja se i glasi:

PRILOG V.

KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 4.3.3. ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU

KRITERIJ ODABIRA – TIP OPERACIJE 4.3.3. BODOVI
OPĆI KRITERIJI 80
1. Tip ulaganja najviše 20
ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju šumske ceste, rekonstrukciju nerazvrstane ceste i traktorskog puta (u šumsku cestu) 20
ulaganje u izgradnju traktorskog puta 15
2. Tip korisnika najviše 20
šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika 20
jedinice lokalne samouprave 15
trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave koje gospodare državnim šumama i šumskim zemljištem 10
3a. Postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture* najviše 20
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je manja od 25 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma 20
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je od 25 % do manje od 50 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma 15
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je od 50 % do manje od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma 10
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je veća od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma 5
3b. Postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture* najviše 20
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je manja od 25 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma 20
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je od 25 % do manje od 50 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma 15
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je od 50 % do manje od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma 10
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je veća od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma 5
4. Stupanj opasnosti od šumskog požara najviše 10
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je vrlo velik 10
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je velik 9
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je umjeren 8
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je mali 7
5. Povećanje gustoće mreže šumskih prometnica najviše 10
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica više od 60 % 10
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica od 40 % do manje od 60 % 9
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica od 20 % do manje od 40 % 8
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica do 20 % 7
HORIZONTALNI KRITERIJI 20
6. Stupanj razvijenosti JLS-a u kojem se ulaganje provodi u skladu s indeksom razvijenosti najviše 20
Ulaganje na području JLS-a koje pripada I. skupini 20
Ulaganja na području JLS-a koje pripada II. skupini 18
Ulaganja na području JLS-a koje pripada III. skupini 16
Ulaganja na području JLS-a koje pripada IV. skupini 14
Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u V. i VI. skupini 14
Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u VII. i VIII. skupini 12
Ulaganja na području JLS-a koje pripada V. skupini 10
Ulaganja na području JLS-a koje pripada VI. skupini 8
Ulaganja na području JLS-a koje pripada VII. skupini 6
Ulaganja na području JLS-a koje pripada VIII. skupini 4
NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA 100
PRAG PROLAZNOSTI 48

*Napomena: kriterij 3a (ulaganje u izgradnju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste i ulaganje u rekonstrukciju traktorskog puta (u šumsku cestu) ili kriterij 3b (ulaganje u izgradnju traktorskog puta) koristi se ovisno o vrsti ulaganja.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/94

Urbroj: 525-08/1763-18-24

Zagreb, 10. rujna 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.