Novosti

Kratki izvještaj o stanju provedbe Programa ruralnog razvoja RH u 2015. godini

U RH je na snazi Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (NN 92/14) kojim je definirano kako funkciju upravljačkog tijela za PRR RH obavlja Ministarstvo poljoprivrede, a funkciju provedbenog tijela ima Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

 

Europska komisija je Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. odobrila 26. svibnja 2015. godine.

Programom je predviđen 61 tip operacije iz 36 pod-mjera unutar 15 mjera, uz mjere 20 „Tehnička pomoć“ i 18 „Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku“.

Funkcioniranje provedbe programa nadzire Odbor za praćenje koji je osnovan u lipnju 2015. godine, a sastoji se od predsjednika, tajnika i 50 članova sa pravom glasa i njihovih zamjena. Članovi Odbora su predstavnici državnih institucija, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih tijela, socijalnih i gospodarskih partnera, akademske zajednice, nevladinih organizacija, udruga proizvođača i ostalih relevantnih partnera.

 

U prve dvije godine RH je započela s provedbom 9 mjera, odnosno 15 pod-mjera kroz 25 tipova operacija, ne računajući mjere 18 i 20 koje se također provode.

Do 31.12.2015. godine bilo je raspisano 17 natječaja (detaljan popis dan je tablici ispod) dok za mjere 10 (Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti), 11 (Ekološki uzgoj) i 13 (Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima) nije bilo posebnog natječaja, već se potpora dodjeljivala temeljem podnesenog jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2015. godini.

Do kraja 2015. godine, ukupno je isplaćeno 3.20% ukupno raspoloživih EAFRD sredstava.

 

tip operacije trajanje natječaja broj pristiglih prijava Napomena
5.2.1. 03.10.2014. – 03.11.2014. 26
5.2.1. 05.11.2014. – 28.11.2014. 66
4.1.1. 11.02.2015. – 15.04.2015. 1.107
4.1.2. 11.02.2015. – 15.04.2015. 82
4.2.1. 11.02.2015. – 15.04.2015. 96
7.1.1. 11.03.2015. – 11.05.2015. 400
5.2.1. 10.04.2015. – 10.06.2015. 30
5.2.2. 15.04.2015. – 15.05.2015. 6
6.3.1. 12.05.2015. – 31.07.2015. 1.475
19.1.1. 26.05.2015. – 24.07.2015. 54
5.2.1. 31.08.2015. – 30.10.2015. 82
6.1.1. 05.10.2015. – 23.12.2015. 432
4.1.2. 28.10.2015. poništen
4.1.1. 4.11.2015. – 15.01.2016. 87 sektor voća i povrća
4.1.1. 4.11.2015. – 15.01.2016. 32 peradarstvo i svinjogojstvo
4.1.2. 27.11.2015. – 27.01.2016. 88
4.3.3. 7.12.2015. – 7.6.2016. 0

 

* Broj zaprimljenih prijava na dan 31.12.2015.

T.O. 4.1.1. – “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

T.O. 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

T.O. 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

T.O. 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

T.O. 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

T.O. 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“

T.O. 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

T.O. 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

T.O. 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“

T.O. 19.1.1. „Pripremna pomoć“ bio je raspisan od 26. svibnja 2015. do 24. srpnja 2015.

 

Osim navedenih, u studenom 2015. se počela provoditi i mjera 1, tip operacije 1.1.1. »Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj«, koju za korisnike izravnih plaćanja, obvezne polaznike edukacije, provodi Savjetodavna služba. Broj educiranih polaznika u 2015. godini bio je 1.373.

 

Tijekom 2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede, kao Upravljačko tijelo programa, intenzivno je radilo na pripremi Pravilnika za mjere Programa ruralnog razvoja, a u 2015. su objavljeni sljedeći Pravilnici (kronološki prema broju NN u kojima su objavljeni):

 

 • Pravilnik o provedbi Mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda NN 7/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva NN 7/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima NN 22/15
 • Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 34/2015
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja NN 35/15
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja NN 35/15
 • Pravilnik o dodjeli potpore za podmjeru 5.2. tip operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ NN 38/15
 • Pravilnik o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru Mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” NN 42/15
 • Pravilnik o provedbi Podmjere 19.1. “Pripremna pomoć” u okviru Mjere 19 “LEADER – CLLD” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 43/2015
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja NN 53/15
 • Ispravak Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 65/2015
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja NN 69/15
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 91/2015
 • Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj NN 92/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 1″Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/15)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, NN 101/2015
 • Pravilnik o provedbi Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” NN 106/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 3 “Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”, podmjere 3.1. “potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete” i podmjere 3.2. “potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu” iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 111/15
 • Pravilnik o provedbi Podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” unutar Mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 120/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 2 “Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima” NN 123/15
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, NN 132/2015
 • Pravilnik o provedbi Mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” NN 135/15

 

 

 

 

Interes potencijalnih korisnika bio je najveći za tipove operacija (T.O.) 4.1.1., 4.2.1, 6.1.1. i 6.3.1., a što je vidljivo i iz tablice 1.

 

U 2015. Godini je Program doživio i prve izmjene, koje su se odnosile na jasnije i logičnije definiranje minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide u mjeri 10.

Izmjenom se postiglo da su minimalni zahtjevi postavljeni na način da ih je moguće lako provoditi i kontrolirati obzirom na sličnost sa zahtjevima višestruke sukladnosti.

Izmjena u M11 odnosila se samo na skupinu usjeva trajni travnjaci budući je već prve godine uočen rizik u provedbi same mjere. Kako bi se ostvarila potpora potrebno je ispuniti obvezu držanju minimalno 0,5 EKO uvjetna grla (UG) ha na skupini usjeva trajni travnjaci što se primjenjuje od 2016. godine.

 

 

Tijekom dosadašnje provedbe, kao najveći problem nametnuo se dugotrajan postupak obrade prijava (preko godinu dana za 4.1.1.) kao i visoka stopa odbijenih zahtjeva za potporu.

 

Stoga je pojednostavljenje akreditiranih procedura APPRRR postalo imperativ, sukladno čemu je donesena odluka o pokretanju izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja, kako bi se pojednostavljene procedure uvrstile u tekstove Pravilnika.

Pri obradi prijava za operaciju 4.1.1. je uočen određeni broj sumnji na nepravilnosti, što dodatno usporava cijeli proces izdavanja Odluka o dodjeli sredstava za već u potpunosti obrađene zahtjeve.

 

 

U programskom razdoblju 2014.-2020., pristupilo se reorganizaciji postojeće Mreže za ruralni razvoju u svrhu jačanja provedbe aktivnosti u nadležnosti Mreže te intenzivnijeg uključivanja članstva u rad i razvoj aktivnosti Mreže kao i ostalih dionika ruralnog prostora.

Reorganizacija je započela u siječnju 2015. godine kako bi se na vrijeme sastavio Akcijski plan Mreže i započela provedba aktivnosti.

Na temelju Akcijskog plana priprema se detaljniji neformalni dvogodišnji Akcijski plan kako bi se omogućilo više fleksibilnosti u odabiru aktivnosti koje su primjerenije za određeni stadij provedbe PRR RH. Aktivnosti u Akcijskom planu Mreže financiraju se sredstvima mjere Tehničke pomoći, iz koje je za provedbu ovih aktivnosti namijenjeno 10% ukupne alokacije.

U skladu sa zahtjevima pravnih akata, Upravljačko tijelo je izradilo Komunikacijsku strategiju za razdoblje do 2020. godine, koja uključuje brojne aktivnosti promidžbe koje se putem različitih alata trebaju poduzeti u ovom programskom razdoblju.

 

 

Suradnja sa drugim institucijama

 

Upravljačko tijelo održava redovite sastanke sa predstavnicima APPRRR na kojima se raspravlja o svim segmentima provedbe Programa.

U suradnji s djelatnicima APPRRR, redovito se odgovara na sve pristigle upite potencijalnih korisnika.

Koordinacijsko tijelo, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU izradilo je Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja ESI fondova za razdoblje 2016.-2018., koji se temelji na 3 cilja: smanjenju administrativnog opterećenja, osiguranju pouzdanog upravljanja sredstvima, osiguranju dovoljnog broja kvalitetno pripremljenih projekata.

Kratkoročne mjere kojima će se ostvariti pozitivni rezultati već u prvih godinu dana uključuju pojednostavnjenje procedura i standardizaciju postupaka, smanjenje kompleksnosti sustava upravljanja i kontrole, olakšavanje zapošljavanja na poslovima povezanim s EU fondovima,

uvođenje timova za pomoć u pripremi i provedbi projekata, utvrđivanje kriterija (pokazatelja) uspješnosti na razini specifičnih ciljeva, optimizaciju izvora financiranja, poboljšanje modela ex ante kontrole javne nabave projekata financiranih iz EU fondova, jačanje suradnje između prijavitelja/korisnika i tijela koja pružaju podršku i sustavne programe izobrazbe s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta na nacionalnoj i regionalnoj razini.

U svrhu boljeg korištenja sredstava Programa, u 2016. godini se planira formiranje radne skupine koja će raditi na prijedlogu izmjena Programa i pripadajućih Pravilnika.

 

Mjere Programa ruralnog razvoja

 

Mjera 1. Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Mjera 2. Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera 3. Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu

Mjera 5. Obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Mjera 6. Razvoj poljoprivrednog gospodarstva i poslovanja

Mjera 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma

Mjera 9. Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača

Mjera 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

Mjera 11. Ekološki uzgoj

Mjera 13. Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Mjera 16. Suradnja

Mjera 17. Upravljanje rizicima

Mjera 18. Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

Mjera 19. LEADER

 

Sve informacije o Programu ruralnog razvoja mogu se pronaći na stranici www.ruralnirazvoj.hr, a informacije o rezultatima dosadašnjih natječaja i popis korisnika na www.apprrr.hr

Predbilježite se na primanje Glasnika Uprave za upravljanje EU fondom za Ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju i budite pravovremeno informirani o svim segmentima provedbe Programa.

Od kolovoza 2016. nas pratite i na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter…).

ISKORIŠTENJE SREDSTAVA U 2015. GODINI

 

Mjera Fokus područje

Ugovorena sredstva

(2014.-2015.) 

(EUR)

Financijski povrati i korekcije DČ

(2014.-2015.)

(EUR)

Realizirani troškovi

(2014.-2015.)

(EUR)

Realizirani troškovi

(2014.-2015.) EPFRR

(EUR)

Planirani troškovi

(PRR RH – financijski plan)

(EUR)

Razina provedbe (realizirano)

(%)

M04 5D 15.265.033,87 0,00 0,00 0,00 67.473.000,00 0,00
M04 3A 41.688.574,14 0,00 0,00 0,00 73.710.000,00 0,00
M05 3B 23.141.809,34 0,00 70.085,35 59.572,56 100.400.000,00 0,06
M18 2A 68.433.624,05 – 51.136,41 68.320.267,30 54.672.463,09 111.900.000,00 48,86
M19 6B 2.405.797,73 0,00 0,00 0,00 60.786.652,50 0,00
M20 TP 1.100.961,12 0,00 781.261,39 664.072,18 55.034.562,05 1,21