Novosti

Vlada Republike Hrvatske usvojila Odluku o donošenju Programa ruralnog razvoja

Vlada Republike Hrvatske je na 233. sjednici usvojila Odluku o donošenju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine

Ovom se Odlukom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, (SL L 347, 20. 12. 2013.) i Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013).

Finalnu inačicu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine možete pronaći ovdje.