Novosti

Tumačenje Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“

Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljuje tumačenje odredbi Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Tumačenje se odnosi na buduće natječaje za operacije 4.1.1., 4.1.2. i 4.2.1.

Podmjera 4.1.

1. Korisnik je dužan dostaviti Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode/Izjavu ovlaštenog projektanta da prijavljeno ulaganje ne predstavlja niti jedan od zahvata navedenih u PRILOGU I, PRILOGU II ili PRILOGU III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), osim za nabavu gospodarskih vozila, pokretne opreme i poljoprivredne mehanizacije.

Prihvaća se i slijedeće:

– izjava potpisana i ovjerena od strane ovlaštenika (odgovorna osoba u pravnoj osobi) koji ima suglasnost nadležnih institucija za obavljanje stručnih poslova iz zaštite okoliša (Rješenje izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode).

– korisnikovo ulaganje se odnosi samo na podizanje/rekonstrukciju nasada i korisnik dostavlja Izjavu, koju potpisuje dipl. ing. agronomije, da predmetno ulaganje ne predstavlja niti jedan od zahvata navedenih u PRILOGU I, PRILOGU II ili PRILOGU III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14).

2. Korisnik je dužan dostaviti dokument kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva ili izjavu ovlaštenog projektanta da za građenje ili za postojeću građevinu nije potreban akt kojim se odobrava građenje/nije bilo potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje.

Prihvaća se i slijedeće:

– korisnik koji podiže višegodišnji nasad bez opreme, uključujući konstrukciju nasada (stupovi, žice, žičano pletivo za ogradu, opreme za zaštitu od tuče i dr.), nije obvezan dostaviti dokument kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva ili izjavu ovlaštenog projekta da za postojeću građevinu nije bilo potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje. Takvo ulaganje će se promatrati kao „građenje“ isključivo iz razloga kriterija odabira broj 5 Tip operacije 4.1.1. „Tip ulaganja – ulaganje u izgradnju,  rekonstrukciju i/ili modernizaciju (sa ili bez opremanja)“ odnosno iz razloga kako bi korisnik mogao ostvariti određeni broj bodova po istom kriteriju.

– priznaje se dokument izdan od strane tijela nadležnog za graditeljstvo da za građenje ili za postojeću građevinu nije potreban akt kojim se odobrava građenje/nije bilo potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje. 

3. Korisnik je dužan dostaviti Ugovor o najmu/ koncesiji/ plodouživanju/ zakupu/ služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovori moraju biti upisni u zemljišne knjige.

Prihvaća se i slijedeće:

– u slučaju kada korisnik koristi katastarske čestice koje su predmet potpore, a u vlasništvu su Republike Hrvatske, korisnik nema mogućnost bez dozvole vlasnika podnijeti zahtjev za uknjižbu, odnosno predbilježbu Ugovora u zemljišnim knjigama. U takvim slučajevima se priznaje pravo korisnika da bez upisa u zemljišne knjige dostavi Ugovor o najmu/ koncesiji/ plodouživanju/ zakupu/ služnosti.

4. Za dokumentaciju (Potvrda Porezne uprave, Zahtjev za potporu, Popis dugotrajne imovine) koja je učitana/dostavljena bez potpisa i/ili pečata, odnosno ako su potpis i/ili pečat slabo vidljivi, od korisnika će se zatražiti obrazloženje/ispravak.

5. Kako bi korisnik ostvario bodove po kriteriju 3. „Ulaganje u zaštićenim područjima prirode, područjima ekološke mreže i zonama ranjivim nitratima“ iz tablice “Kriteriji odabira“ za tip operacije 4.1.2. za ulaganja u kupovinu potrebne poljoprivredne mehanizacije, potrebno je prihvatiti mjesto gdje će se koristiti nabavljena poljoprivredna mehanizacija, a ne mjesto registracije poljoprivrednog gospodarstva. Također, ukoliko se jedna ili više katastarskih čestica nalazi na zaštićenim područjima prirode, područjima ekološke mreže i zonama ranjivim nitratima, korisniku treba dodijeliti bodove po kriteriju 3. tablice „Kriteriji odabira“ za tip operaciju 4.1.2.

6. Kako bi korisnik ostvario bodove po kriteriju 2. „Korišteno poljoprivredno zemljište ( broj uvjetnih grla po hektaru)“ tablice „Kriteriji odabira“ za tip operacije 4.1.2., potrebno je prihvatiti ugovoreno korištenje, zbrinjavanje, ustupanje ili uslužno rasipanje viška stajskog gnoja na poljoprivrednim površinama drugog vlasnika sukladno Pravilniku o višestrukoj sukladnosti, Dodatak I, Standard 1. (NN 32/15). U slučaju da se u izračunu uvjetnog grla po hektaru pojavi izračun od 1,21 do 1,29 dodijelit će se bodovi kako je povoljnije za korisnika.

7. Ulaganje u zajednički projekt i korištenje predmeta ulaganja minimalno 70 posto od strane korisnika. Naime, kada je riječ o zajedničkom projektu, kriterijima prihvatljivosti propisanim Pravilnikom za provedbu podmjere 4.1. mora udovoljavati podnositelj Zahtjeva za potporu. Članak 11. Pravilnika propisuje prihvatljive materijalne troškove i način korištenja predmetnog ulaganja, a ne kriterije prihvatljivosti. Nadalje, unutar Operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš korisnik (zajednički projekt – svi sudionici) predmetnog ulaganja u obvezi je koristiti minimalno 70% kapaciteta predmetnog ulaganja, što znači da korisnik (zajednički projekt – svi sudionici) može, ali i ne mora do 30% kapaciteta predmetnog ulaganja dati na tržište. U slučaju da korisnik (zajednički projekt – svi sudionici) plasira na tržište dozvoljeni dio kapaciteta, preostali dio kapaciteta,  koji će koristiti za vlastite potrebe, dužan je koristiti na način da nitko od partnera u zajedničkom projektu (pojedinaca – članova) ne smije koristiti više od 70% toga kapaciteta.

Podmjera 4.2.

1. Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode u sljedećim slučajevima:

Ukoliko je ulaganje korisnika na Prilogu I Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) korisnik treba dostaviti Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Ukoliko je ulaganje korisnika na Prilogu II ili Prilogu III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14)  korisnik treba dostaviti:

– Rješenje kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog upravnog odjela u županiji (Prilog III)

– ukoliko je korisniku izdano Rješenje kojim se potvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš potrebno je dostaviti i Rješenje kojim se potvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš i Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog upravnog odjela u županiji (Prilog III).

Ukoliko korisnik  ne dostavi niti jedno od navedenih Rješenja, obavezan je priložiti  Izjavu projektanta u slučaju građenja ili u slučaju ulaganja koja se ne odnose na građenje, Izjavu stručne osobe da prijavljeno ulaganje ne predstavlja niti jedan od zahvata navedenih u Prilogu I, Prilogu II ili Prilogu III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14 (osim za nabavu gospodarskih vozila, pokretne opreme i poljoprivredne mehanizacije).

Pojam „pokretna imovina“ tumači se na sljedeći način: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), koji definira pojam pokretne stvari, članak 2. točka 4.: „Pokretne su stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca). Stvari koje su po svojoj naravi pokretne smatraju se u pravnom smislu nepokretnima ako su pripadak nepokretnih stvari ili ih zakon izjednačuje s nekretninama”. Nadalje, članak 2. točka 7. istog Zakona navodi: ,,U sumnji je li što pokretna ili nepokretna stvar, smatra se da je pokretna”.

2. Rješenje o izmjeni građevinske dozvole kojom se mijenja tvrtka investitora, a ostali dijelovi izreke građevinske dozvole ostaju nepromijenjeni u cijelosti je istovjetno pravomoćnoj/ građevinskoj dozvoli.

3. Kada je riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi kao novom društvu ili OPG-u, korisnik dostavlja popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne financijske godine, potpisan i ovjeren od strane korisnika ili potpisanu i ovjerenu Izjavu korisnika da nema dugotrajnu imovinu.