Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena

NN 60/2018 (6.7.2018.), Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1256

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PODMJERE 4.4. POTPORA ZA NEPRODUKTIVNA ULAGANJA POVEZANA S OSTVARENJEM CILJEVA POLJOPRIVREDE, OKOLIŠA I KLIMATSKIH PROMJENA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« (u daljnjem tekstu: podmjera 4.4.), tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.4.1) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Zakonodavstvo

Članak 2.

Ovaj Pravilnik provodi se u skladu s:

– Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije

2) tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

3) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne Mjere/Podmjere/tipa operacije, a sastoji se od teksta natječaja, priloga i obrazaca

4) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

5) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

6) lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar Mjere/Podmjere/tipa operacije, a objavljuje se uz pojedini natječaj

7) korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

8) građenje kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja

9) terasasta parcela je zaravnjena i stepenasto modelirana parcela na padini uređena u svrhu njenog privođenja poljoprivrednoj kulturi

10) suhozid je građevina od kamena, podignuta rukom, bez dodatnog vezivnog materijala, maksimalne širine 2 metra

11) živica je posađena ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine 2 metra

12) invazivna strana vrsta znači strana vrsta za koju je utvrđeno da njezino unošenje ili širenje ugrožava ili štetno utječe na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava sukladno posebnim propisima

13) područje rasprostranjenosti velikih zvijeri je područje u kojem je stalno ili povremeno prirodno prisutna bilo koja vrsta velike zvijeri koja obitava u Hrvatskoj (vuk, ris ili medvjed)

14) lokva je ograničeno vodeno stanište nastalo prirodno ili ljudskom aktivnošću, najmanje površine 10 m2, a najveće 100 m2, s dnom od prirodnog materijala, koje se koristilo ili se koristi za napajanje stoke

15) kraj ulaganja je dan podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

16) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

17) intenzitet potpore je udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postotcima

18) poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije

19) nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2., stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

20) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

21) jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

22) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014.

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Korisnici su:

a) poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

b) javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i

c) udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

(2) Korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(3) Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik u okviru ovog tipa operacije.

(4) Korisnici koji ulažu u nabavu električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku se moraju baviti stočarskom/peradarskom proizvodnjom u trenutku objave natječaja.

(5) Korisnici kojima je dodijeljena potpora iz tipa operacije 10.1.10 »Održavanje suhozida« ne mogu ostvariti potporu unutar ovog tipa operacije za dužinu suhozida financiranu iz tipa operacije 10.1.10 »Održavanje suhozida«.

(6) Korisnici kojima je dodijeljena potpora iz tipa operacije 10.1.11 »Održavanje živica« ne mogu ostvariti potporu unutar ovog tipa operacije za dužinu živice financiranu iz tipa operacije 10.1.11 »Održavanje živica«.

(7) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.

(8) Uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka korisnik mora zadržati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Isključenje korisnika

Članak 5.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore, u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate, ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

c) nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

d) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji

e) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

f) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave

g) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja sukladno članku 28. Provedbene uredbe komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 59 – 124) i/ili

h) su isti prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani sukladno članku 3. stavku 1. točki 16. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 6.

(1) Lokacija ulaganja mora biti na zemljištu koje se koristi ili se koristilo u poljoprivredne svrhe.

(2) Korisnici koji obnavljaju staništa važna za očuvanje bioraznolikosti, a koja se nalaze na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi, moraju biti u skladu s mjerama višestruke sukladnosti u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(3) Ulaganje u građenje terasastih parcela ili suhozida se provodi na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni.

(4) Ulaganje u sadnju živica moguće je samo ako se za sadnju koriste najmanje tri zavičajne vrste.

(5) Ulaganje u uklanjanje invazivnih stranih vrsta se provodi na zemljištu na kome su invazivne strane vrste prisutne.

(6) Ulaganje u kupnju električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku se provodi na području rasprostranjenosti velikih zvijeri.

(7) Ulaganje u obnovu staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti koja se nalaze na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu korištenja može se provoditi na zaraslom poljoprivrednom zemljištu ili poljoprivrednom zemljištu koje je u procesu zarastanja koje nije evidentirano u ARKOD sustav uz obvezu evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav, kao pašnjak, livada, ekstenzivni voćnjak, ekstenzivni maslinik i/ili trajni nasad ljekovitog, aromatičnog ili medonosnog bilja u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(8) Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke se provodi na području gdje su zarasle/zapuštene lokve prisutne.

(9) Ako zemljište, na kojem se provodi ulaganje, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nije evidentirano u ARKOD sustavu, korisnik ima obvezu evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(10) Ulaganje je moguće na zemljištu u zakupu ako postoji valjani ugovor o zakupu na najmanje 10 godina računajući od dana podnošenja zahtjeva za potporu.

(11) Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

(12) Korisnik je u obvezi prilikom podnošenja zahtjeva za potporu priložiti kratak opis projekta.

(13) Popis područja iz stavka 3. ovoga članka na kojima su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni, popis zavičajnih vrsta iz stavka 4. ovoga članka, popis invazivnih stranih vrsta iz stavka 5. ovoga članka i opis područja rasprostranjenosti velikih zvijeri iz stavka 6. ovoga članka bit će propisani natječajem.

(14) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.

(15) Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za (su)financiranje mora ostvariti minimalan broj bodova prema kriterijima odabira (prag prolaznosti) koji će biti propisan natječajem.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 7.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) troškovi su prihvatljivi sukladno listi prihvatljivih troškova

b) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

c) stvarnost nastanka kod korisnika

d) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

e) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

f) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

g) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

h) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

i) provedba na području Republike Hrvatske i

j) usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

(4) Nove kategorije troškova dodane revizijom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Broj projekata po korisniku

Članak 8.

(1) Isti (jedan) korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar jednog tipa operacije tijekom jednog natječaja.

(2) Ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, istodobno i odgovorna osoba u pravnoj osobi, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika.

(3) U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća, a sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na jednom natječaju za isti tip operacije samo jedno poduzeće može podnijeti jedan zahtjev za potporu.

(4) Ukoliko korisnik podnese više zahtjeva za potporu unutar istog tipa operacije tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Član povezanog ili partnerskog poduzeća može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih članova povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima.

(5) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.

(6) Jednom korisniku unutar jednog natječaja može biti dodijeljen samo jedan ugovor o financiranju.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
TROŠKOVI

Vrste troškova

Članak 9.

Prihvatljivi troškovi su:

1. prihvatljivi opći troškovi

2. prihvatljivi nematerijalni troškovi i

3. prihvatljivi materijalni troškovi.

Opći troškovi

Članak 10.

(1) Prihvatljivi opći troškovi su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

(2) Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

Nematerijalni troškovi

Članak 11.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa

b) kupnja prava na patente i licence

c) zaštita autorskih prava

d) registracija i održavanje žigova i

e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Materijalni troškovi

Članak 12.

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi su:

a) kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), za ulaganja pod točkama b), c) i g) ovoga članka

b) ulaganje u građenje terasastih parcela

c) ulaganje u građenje suhozida

d) ulaganje u sadnju živica

e) uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi

f) kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

g) izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

h) obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe koji su zarasli ili zarastaju grmljem ili drugom drvenastom vegetacijom (započeti proces sukcesije) i

i) ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke.

(2) Potpora za trošak iz stavka 1. točke e) ovoga članka može se ostvariti samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. godine.

(3) Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 13.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak predporeza

2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

3. kamate

4. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

5. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

6. troškovi vlastitog rada

7. operativni troškovi

8. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta ali ne prije 1. siječnja 2014.

9. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

10. plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika

11. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i

12. plaćanje u gotovini.

POGLAVLJE II.
POTPORA

Visina potpore

Članak 14.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(2) Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu bit će propisana natječajem, a ne može biti viša od 150.000 eura niti niža od 400 eura.

(3) Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je sklopljen ugovor o financiranju.

Intenzitet potpore

Članak 15.

(1) Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

(2) Mogućnost smanjenja intenziteta potpore bit će propisana pojedinim natječajem.

(3) Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta, ako je primjenjivo.

Kriteriji odabira

Članak 16.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 17.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj se može ograničiti po vrsti korisnika, vrsti i lokaciji ulaganja, visini i intenzitetu potpore te ostalome što doprinosi ostvarenju Programom zadanih ciljeva.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

c) uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju

d) uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

e) visinu i intenzitet potpore

f) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

g) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

h) popis priloga i obrazaca i

i) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popis radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 18.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja podrazumijeva izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja podrazumijeva ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 17. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja objavljuju se na način propisan člankom 17. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 19.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drugačijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 17. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 20.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) Načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) Načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) Načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) Načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) Načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) Načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) Načelo tajnosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja.

(2) Postupak dodjele potpore uključuje:

a) zaprimanje zahtjeva za potporu

b) rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

c) administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika, projekta te dodjelu bodova sukladno kriterijima odabira

d) izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i

e) ugovaranje.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 22.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 23.

(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja izrađuje rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih iznosa potpore te traženog broja bodova koje je korisnik naveo u zahtjevu za potporu sukladno kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, određivanje prednosti će biti propisano natječajem.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva za potporu, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola zahtjeva za potporu

Članak 24.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang listi formiranoj temeljem broja bodova koje si je korisnik dodijelio u AGRONET-u.

(2) Rang lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove sukladno kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, obrazloženja i ispravke. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka kao i rokovi za dostavu istih bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni iznos potpore veći od traženog u zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završene administrativne kontrole zahtjeva za potporu

Članak 25.

(1) Agencija za plaćanja će nakon provedenih radnji iz članaka 23. i 24. ovoga Pravilnika donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pravovaljan i potpun zahtjev za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja sklapa Ugovor o financiranju s korisnicima temeljem akta iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima kojima je izdala akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se temeljem traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang listi ispod praga dostatnih sredstava.

(6) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati uvod, izreku i obrazloženje.

Ugovor o financiranju

Članak 26.

(1) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore te isplata sredstava.

(2) Predložak ugovora o financiranju sastavni je dio natječaja.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i korisnik/ovlaštena osoba korisnika u roku propisanom natječajem.

(4) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio ugovor o financiranju podnosi zahtjev za isplatu na način propisan člankom 29. ovog Pravilnika.

Odustajanje korisnika

Članak 27.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

b) podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava isti je u obvezi putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke b) ovoga članka.

(3) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

POGLAVLJE III.
PROVEDBA PROJEKTA

Uvjeti i razdoblje provedbe projekta i razdoblje
prihvatljivosti troškova

Članak 28.

(1) Korisnik je u obvezi svaka 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju popuniti Izvješće o napretku provedbe projekta u mrežnoj aplikaciji AGRONET.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnici koji podnesu konačni zahtjev za isplatu u kraćem roku nisu u obvezi popunjavati Izvješće o napretku provedbe projekta u mrežnoj aplikaciji AGRONET.

(3) Korisnik je u obvezi dostaviti zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. U slučaju da korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu prve rate u navedenom roku Agencija za plaćanja će izdati Izjavu o raskidu ugovora.

(4) Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o financiranju te završava danom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, projekti koji se odnose na kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri mogu trajati najviše 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o financiranju te završavaju danom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, projekti koji se odnose na ulaganje u uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi moraju trajati najmanje 36 mjeseci, ali ne duže od 48 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o financiranju.

(7) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako je za provedbu projekta potrebno provesti razminiranje poljoprivrednog zemljišta, provedba projekta može se produžiti za vrijeme potrebno za provedbu razminiranja poljoprivrednog zemljišta, ali ne može trajati duže od 48 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o financiranju.

(8) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) 1305/2013.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, opći troškovi i troškovi kupnje zemljišta prihvatljivi su ako su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

(10) Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i projekta tijekom provedbe bit će propisani natječajem i ugovorom o financiranju.

(11) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u sklopu ugovora o financiranju.

(12) Rizik povećanja cijena određenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik korisnika.

(13) Mogućnosti realokacije sredstava unutar i između stavki ulaganja bit će definirani ugovorom o financiranju.

(14) Nakon konačne isplate potpore, korisnik je u obvezi najmanje narednih pet godina održavati predmet ulaganja u stanju u koji je doveden na kraju ulaganja, kao i čuvati dokumentaciju za koju je dobio potporu.

Isplata potpore

Članak 29.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim zahtjevima za isplatu.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama i to:

a) jednokratno za projekte s odobrenim iznosom potpore do 100.000,00 kuna i

b) 1 do 3 rate za sve ostale projekte.

(3) U slučajevima navedenim u članku 28. stavcima 6. i 7. moguće je povećanje broja rata za isplatu.

(4) U slučaju isplate u ratama iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava javne potpore.

(5) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(6) Prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(7) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(8) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

(9) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(10) Agencija za plaćanja će donijeti odluku iz stavka 9. ovoga članka najkasnije u roku od 90 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(11) U rok od 90 dana iz stavka 10. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Kontrola na terenu

Članak 30.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon konačne isplate potpore.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ukoliko je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: ulaganje je stvarno provedeno, prijavljeni izdaci su stvarno nastali, radovi su izvršeni, materijali utrošeni, obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, da je zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, korisnik/ulaganje je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon konačne isplate potpore, da nije došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu ulaganja može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

Povrat sredstava

Članak 31.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 32.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu.

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od 5 dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s
AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

DIO ČETVRTI
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 33.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

DIO PETI
ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/42

Urbroj: 525-08/0610-18-20

Zagreb, 18. lipnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.