Pravilnici PRR 2014. – 2020.

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2. “PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE”, PODMJERE 19.3. “PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a” I PODMJERE 19.4. “TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA” UNUTAR MJERE 19 “POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER”, NN 47/2016

NN 47/16

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1218

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.2.), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.3.) i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.4.) unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) (u daljnjem tekstu: Mjera 19.) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s:

– člancima 42., 43. i 44. Uredbe (EU) br. 1305/13 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

– člancima 32., 33., 34. i 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013)

– člancima 5., 7., 9. – 11., 30. – 38., 47. – 55., 58. – 60., 63. – 66., 102. – 108. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

– i s primjenjivim odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1407/2013).

Upravljačko tijelo i operativna provedba

Članak 2.

(1) Upravljačko tijelo Programa u smislu članka 66. Uredbe (EU) br. 1305/2013 (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) je Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15).

(2) Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

2) LEADER (franc. Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe.

3) Lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.

4) Lokalna razvojna strategija (u daljnjem tekstu: LRS) je CLLD strategija tj. strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća.

5) Tip operacije je skup aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose.

6) Projekt je cjelokupna i sveobuhvatna investicijska aktivnost, koja se sastoji od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije za kojeg je nositelj projekta podnio zahtjev LAG-u za odabir projekta/operacije.

7) Prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani iz Programa.

8) Odabrani LAG je LAG koji s Agencijom za plaćanja sklopi Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (u daljnjem tekstu: Ugovor).

9) Odabrana LRS je LRS odabranog LAG-a.

10) Nositelj projekta je svaki subjekt koji je podnio prijavu odabranom LAG-u za odabir projekta/operacije, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta/operacije i koji ima prebivalište ili je registriran ili ima podružnicu unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG.

11) Odabrani projekt na LAG razini je projekt kojeg je odabrao LAG u okviru Podmjere 19.2.

12) Javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i proračuna Europske unije.

13) Intenzitet javne potpore izražen je kao postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima aktivnosti.

14) Međuteritorijalni projekti suradnje su projekti suradnje između partnera koji djeluju unutar Republike Hrvatske.

15) Transnacionalni projekti suradnje su projekti suradnje sa partnerima koji djeluju izvan granica Republike Hrvatske odnosno na području EU i izvan područja EU.

16) AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisnicima za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika), pregled uputa za korištenje AGRONET-a, pregled pravne osnove, elektronsko popunjavanje određenih Zahtjeva i preuzimanje dokumenata.

17) Vodič za korisnike je namijenjen korisnicima za podnošenje Zahtjeva za Podmjere 19.2, 19.3 i 19.4 iz Programa i nalazi se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

18) Tečaj Europske komisije je mjesečni tečaj Europske komisije iskazan na šest decimala u mjesecu u kojem je podnesen određeni Zahtjev temeljem kojeg se iznosi u stranoj valuti preračunavaju u protuvrijednost u kunama. Mrežna stranica na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

19) Nacionalni natječaj je natječaj koji provodi Agencija za plaćanja za mjeru, podmjeru, tip operacije i nije namijenjen za odabrane projekte na LAG razini.

20) LAG natječaj je natječaj koji provodi LAG za mjeru, podmjeru, tip operacije koji je naveden u odabranoj LRS i namijenjen je nositeljima projekta na području LAG-a.

21) Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba, udružene osobe ili imovinska masa bez pravne osobnosti, koja gospodarstvenu djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi.

22) Gospodarskom djelatnošću smatra se razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

23) Upravno (izvršno) tijelo LAG-a je tijelo LAG-a izabrano od strane skupštine LAG-a na način propisan statutom LAG-a, a čiji članovi mogu biti pravne i fizičke osobe.

24) Plan provedbe LRS je plan provedbe LRS kojeg LAG dostavlja u Agenciju za plaćanja nakon potpisivanja Ugovora, a prije objave prvog LAG natječaja.

25) Ruralno područje je cijelo područje Republike Hrvatske, osim naselja Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.

26) Državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU).

27) Potpora male vrijednosti (de minimis potpora) je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU-a.

28) Nepravilnost je povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 2888/95.

29) Sumnja na prijevaru je nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji i sukladno Uredbi (EU) br. 2015/1971.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi (EU) br. 1305/2013.

Sastavni dijelovi

Članak 4.

Sastavni dijelovi ovoga Pravilnika su:

1. Prilog I. – »Kriteriji odabira zahtjeva za potporu«

2. Prilog II. – »Bodovi za izračun iznosa javne potpore«

3. Prilog III. – »Popis naselja u Republici Hrvatskoj s više od 25.000 stanovnika«

4. Prilog IV. – »Obvezni sadržaj i preporuke za izradu LRS«

5. Prilog V. – »Kriteriji bodovanja za ocjenu kvalitete LRS«

6. Prilog VI. – »Popis mjera i podmjera iz Programa koje se mogu provoditi kroz LRS«

7. Prilog VII. – »Obrazac za informiranje o projektima transnacionalne suradnje«

8. Prilog VIII. – »Označavanje aktivnosti sufinanciranih iz proračuna Europske unije«

9. Prilog IX. – »Plan provedbe LRS«

10. Prilog X. – »Izjava o korištenim potporama male vrijednosti«

II. VRSTA JAVNE POTPORE, KORISNICI, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, KRITERIJI ODABIRA

Poglavlje A.
Podmjera 19.2. – Odabir LAG-ova

Vrsta javne potpore

Članak 5.

(1) U okviru Podmjere 19.2. javna potpora se dodjeljuje putem tipa operacije 19.2.1. Provedba operacija unutar CLLD strategije (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.2.1.).

(2) Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za prihvatljive troškove u okviru tipa operacije 19.2.1.

(3) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Za tip operacije 19.2.1. visina javne potpore po LAG-u tijekom provedbe Programa iznosi do 3.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Europske komisije.

(5) Izračun iznosa javne potpore po LAG-u za tip operacije 19.2.1. izračunava se temeljem ostvarenog broja bodova za kriterije navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(6) U kriterij broj dva Priloga I. i II. ovoga Pravilnika ne ubrajaju se naselja u sastavu LAG-a s više od 25.000 stanovnika navedena u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(7) Vrijednost jednog boda iz Priloga II. ovoga Pravilnika iznosi 17.000 eura u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Europske komisije.

(8) Agencija za plaćanja će temeljem ostvarenog broja bodova za kriterije iz Priloga II. ovoga Pravilnika izračunati iznos javne potpore za Podmjeru 19.2. po LAG-u.

(9) Agencija za plaćanja će iznos javne potpore iz stavka 8. ovoga članka uvećati za 5 % po LAG-u ako se utvrdi da postoji višak raspoloživih sredstava, a do iskorištenja viška raspoloživih sredstava, namijenjenih za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.

(10) Uvećani iznos javne potpore iz stavka 9. ovoga članka dodijeliti će se LAG-ovima nakon administrativne obrade prihvaćenih prigovora sukladno ažuriranoj privremenoj rang-listi iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika počevši od prvog mjesta na rang-listi.

(11) Višak raspoloživih sredstava iz stavka 9. ovoga članka je razlika između iznosa ukupno raspoloživih sredstava za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. i iznosa izračunate javne potpore sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika za sve LAG-ove koji ispunjavaju uvjete i kriterije propisane Pravilnikom i Natječajem.

(12) Ukoliko LAG izračunatim iznosom javne potpore za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. premašuje iznos ukupnih raspoloživih sredstava, istome će se dodijeliti iznos javne potpore do iznosa ukupno raspoloživih sredstava.

(13) Dodjela sredstava iz stavka 12. ovoga članka će se utvrditi nakon administrativne obrade prihvaćenih prigovora sukladno ažuriranoj privremenoj rang-listi.

(14) Javna potpora za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. naknadno će se dodijeliti odabranim LAG-ovim i to u sljedećim slučajevima:

a) temeljem konačne rang liste i sustava nagrađivanja (razvijenost područja i slično) koje će odrediti Upravljačko tijelo nakon provedenog savjetovanja s predstavnicima LAG-ova ukoliko se izmjenama Programa povećaju raspoloživa sredstva za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.

b) temeljem sustava nagrađivanja (razvijenost područja i slično) koje će odrediti Upravljačko tijelo nakon provedenog savjetovanja s predstavnicima LAG-ova ukoliko javna potpora namijenjena za provedbu podmjera ostane neiskorištena nakon potpisivanja Ugovora

c) temeljem sustava nagrađivanja (razvijenost područja i slično) koje će odrediti Upravljačko tijelo nakon provedenog savjetovanja s predstavnicima LAG-ova ukoliko je Agencija za plaćanja zaprimila povrat sredstava temeljem Odluka o povratu i/ili umanjila iznos dodijeljene potpore odabranim LAG-ovima.

Prihvatljivi korisnici

Članak 6.

Korisnici u procesu odabira LAG-ova su LAG-ovi.

Prihvatljivi troškovi

Članak 7.

Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.2.1. odnose se na provedbu odabranih projekata iz LRS.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 8.

(1) LAG mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. biti registriran kao udruga sukladno Zakonu o udrugama

2. imati usklađen Statut s odredbama Zakona o udrugama

3. obuhvaćati ruralno područje s više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika

4. obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja unutar najmanje pet jedinica lokalne samouprave

5. naselja, tj. jedinice lokalne samouprave, u sastavu LAG-a moraju biti međusobno izravno povezani bilo kopnom, morem ili vodom

6. jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u

7. sjedište LAG-a mora se nalaziti unutar područja koje LAG obuhvaća

8. u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a moraju sudjelovati:

– predstavnici gospodarskog (kao što su trgovačka društva i ustanove koja nisu u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica regionalne/područne i/ili jedinica lokalne samouprave, zadruge, obrtnici, poljoprivredna gospodarstva) i civilnog sektora (kao što su građani, udruge, zaklade, fondacije) s najmanje 50 % zastupljenosti

– predstavnici javnog sektora (kao što su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinice regionalne/područne i/ili jedinice lokalne samouprave, ustanove i institucije u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinice regionalne/područne i/ili jedinice lokalne samouprave) s najviše 49 % zastupljenosti

– kao predstavnici fizičke ili pravne osobe, žene s najmanje 30 % zastupljenosti

9. pravne i fizičke osobe koje su članovi upravnog (izvršnog) tijela LAG-a moraju biti registrirani ili imati podružnicu unutar područja koje obuhvaća LAG

10. fizičke osobe (građani) koje su članovi upravnog (izvršnog) tijela LAG-a, a predstavljaju sebe osobno, moraju imati prebivalište unutar područja koje obuhvaća LAG

11. jedna osoba u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a predstavlja samo jednog člana u upravnom (izvršnom) tijelu LAG– a

12. javni, gospodarski ili civilni sektor unutar upravnog (izvršnog) tijela LAG-a pojedinačno ne smije posjedovati više od 49 % glasačkih prava, u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013

13. imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

14. imati izrađenu i od strane nadležnog tijela sukladno statutu LAG-a usvojenu LRS za razdoblje 2014. – 2020.

(2) LAG je dužan ispunjavati uvjete prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka od datuma sklapanja Ugovora do datuma konačne isplate Agencije za plaćanja za Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4.

Lokalna razvojna strategija

Članak 9.

(1) LRS mora obuhvaćati čitavo područje na kojem LAG djeluje.

(2) LRS se izrađuje za programsko razdoblje 2014. – 2020.

(3) Obvezan sadržaj LRS-a naveden je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(4) LRS mora sadržavati jasno naznačen sadržaj, pojmovnik i/ili tablicu kratica, numerirana poglavlja s pripadajućim naslovima te numerirane stranice.

(5) Odabrana LRS mora biti objavljena na mrežnoj stranici LAG-a u elektronskom obliku.

(6) LRS mora doprinositi i horizontalnim ciljevima Programa– inovacije, ublažavanje klimatskih promjena i zaštita okoliša.

(7) Ciljevi LRS moraju proizlaziti iz SWOT analize i razvojnih mogućnosti područja te biti u skladu s općim ciljevima Programa.

(8) Planirani tipovi operacija u LRS trebaju doprinositi ostvarenju ciljeva i prioriteta LRS i ciljeva i prioriteta Programa.

(9) Vrsta javne potpore, intenzitet javne potpore, najmanji i najviši iznos javne potpore, prihvatljivi korisnici, prihvatljiva ulaganja, uvjeti prihvatljivosti, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te opći uvjeti pojedinog tipa operacije iz LRS LAG-a propisani su Programom i provedbenim propisima za mjere, podmjere i tipove operacija iz Programa.

(10) Kriterije odabira određuje LAG u LRS za svaki tip operacije, a isti ne moraju biti istovjetni kriterijima odabira u Programu i provedbenim propisima za određeni tip operacije.

(11) LAG može, uz uvjete prihvatljivosti za korisnika navedene u članku 30. ovoga Pravilnika i u provedbenim propisima za određeni tip operacije, navesti u LRS i dodatne uvjete prihvatljivosti koji moraju biti u skladu s ciljevima i prioritetima LRS.

(12) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, odabrani LAG može dodijeliti maksimalno 20 % višu stopu javne potpore od propisane za pojedini tip operacije u Programu i provedbenim propisima za mjere, podmjere i tipove operacija iz Programa do maksimalne potpore za pojedini tip operacije navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili gdje je primjenjivo ovisno o važećim uvjetima državnih potpora.

(13) Postupak odlučivanja i kriteriji za dodjelu višeg intenziteta javne potpore iz stavka 12. ovoga članka moraju biti opisani u LRS.

(14) Prilikom odlučivanja o intenzitetu javne potpore za određeni projekt iz stavka 13. ovoga članka, LAG treba uzeti u obzir neke od sljedećih kriterija:

1. zajednički interes lokalne zajednice

2. zajedničke korisnike (gdje je primjenjivo)

3. javni pristup provedenom projektu

4. inovativan karakter projekta na lokalnom nivou

5. raspoloživu alokaciju sredstava.

Ocjenjivanje kvalitete LRS

Članak 10.

(1) Ocjenjivanje kvalitete LRS provodi Ocjenjivački odbor za ocjenjivanje kvalitete LRS u okviru Mjere 19. (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački odbor).

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva za potporu pristiglih po objavljenom natječaju iz članka 16. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja, u roku od tri dana, dostavlja LRS Upravljačkom tijelu radi ocjenjivanja kvalitete LRS.

(3) Dostavljanje LRS i druge potrebne dokumentacije između Upravljačkog tijela i Agencije za plaćanja obavlja se elektroničkom poštom ili službenom dostavom putem dostavljača uz dostavnicu.

(4) Upravljačko tijelo dostavlja Agenciji za plaćanja rezultate ocjenjivanja LRS najkasnije 90 dana od dana završetka natječaja iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Ocjenjivački odbor iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar poljoprivrede.

(6) Ocjenjivački odbor radi na temelju Poslovnika o radu Ocjenjivačkog odbora.

(7) Ocjenjivanje kvalitete LRS provodi se temeljem kriterija iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

Izmjene odabrane LRS

Članak 11.

(1) Odabrana LRS može se izmijeniti najviše tri puta tijekom provedbe LRS.

(2) Prijedlog izmjena odabrane LRS mora najmanje sadržavati:

1. izmijenjeni sadržaj LRS

2. razloge zbog kojih se predlaže izmjena

3. očekivane rezultate predloženih izmjena

4. utjecaj predloženih izmjena na indikatore.

(3) U broj izmjena iz stavka 1. ovoga članka se ne računaju izmjene odabrane LRS radi usklađivanja s EU zakonodavstvom donesenim nakon odabira LRS i/ili radi usklađivanja s nacionalnim zakonodavstvom i/ili izmjenama Programa i provedbenim propisima za mjere, podmjere i tipove operacija iz Programa koje su nastale nakon odabira LRS.

(4) Prijedlog izmjena odabrane LRS može se podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

(5) Prijedlog izmjena odabrane LRS podnosi se putem Zahtjeva za promjenu sukladno članku 22. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana nakon dana usvajanja izmjena odabrane LRS na razini tijela LAG-a.

(6) Agencija za plaćanja prosljeđuje prijedlog izmjena odabrane LRS iz stavka 5. ovoga članka Upravljačkom tijelu.

(7) Ocjenjivanje prijedloga izmjena odabrane LRS iz stavka 2. ovoga članka provodi Ocjenjivački odbor.

(8) Ocjenjivački odbor ocjenjuje prijedlog izmjena odabrane LRS na temelju Poslovnika o radu Ocjenjivačkog odbora.

(9) Upravljačko tijelo će donijeti Zaključak o usklađenosti izmjena LRS za promjene koje Ocjenjivači odbor ocjeni pozitivno.

(10) Ukoliko se u odabranoj LRS izmjenjuje samo sadržaj za pojedini tip operacija vezano za iznos javne potpore, intenzitet javne potpore, najmanji i najviši iznos javne potpore, prihvatljive korisnike, prihvatljiva ulaganja, uvjete prihvatljivosti, kriterije odabira, prihvatljive i neprihvatljive troškove te opće uvjete uslijed promjena Programa ili provedbenih propisa za mjere, podmjere i tipove operacija iz Programa, ocjenjivanje prijedloga odabrane LRS iz stavka 2. ovoga članka provodi Upravljačko tijelo.

(11) Upravljačko tijelo će u roku od 60 dana od zaprimanja izmjena iz stavka 10. ovoga članka, donijeti Zaključak o usklađenosti izmjena LRS s izmjenama Programa ili provedbenim propisima za mjere, podmjere i tipove operacija iz Programa ukoliko su iste sukladne izmjenama Programa ili provedbenih propisa za mjere, podmjere i tipove operacija iz Programa.

(12) Upravljačko tijelo ima pravo zatražiti dopunu/obrazloženje/izmjenu dostavljenih izmjena LRS.

(13) Upravljačko tijelo zaključke iz stavaka 9. i 11. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja.

(14) Odabrani LAG je dužan provoditi važeću LRS, a izmijenjenu LRS može početi provoditi od dana zaprimanja Odluke o odobrenju promjene iz članka 22. ovoga Pravilnika.

(15) Izmjena LRS ne utječe na ostvareni broj bodova za kvalitetu LRS i ne može se ostvariti javna potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Ugovoru.

Godišnje izvješće o radu LAG-a

Članak 12.

(1) Odabrani LAG je dužan dostaviti Godišnje izvješće o radu LAG-a za godinu »n-1« Upravljačkom tijelu u godini izvještavanja »n«.

(2) Godišnje izvješće o radu LAG-a za godinu »n-1« podnosi se preporučenom pošiljkom Upravljačkom tijelu najkasnije do 15. veljače godine »n« i dostavlja se u elektronskom obliku na propisanome obrascu.

(3) Godišnje izvješće o radu LAG-a za godinu »n-1« odnosi se na provedene sufinancirane aktivnosti od 1. siječnja do 31. prosinca godine »n-1«. U slučaju nedostavljanja izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo će donijeti zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu LAG-a za godinu »n-1« te o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja najkasnije do 15. svibnja godine »n«.

(4) U slučaju dostavljanja nepotpunog izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo će zatražiti dodatno obrazloženje i/ili nadopunu godišnjeg izvješća o radu LAG-a za godinu »n-1«.

(5) LAG dostavlja dodatno obrazloženje i/ili nadopunu u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dodatno obrazloženje i/ili nadopunu godišnjeg izvješća o radu LAG-a za godinu »n-1«.

(6) U slučaju neuspješne dostave zahtjeva za dodatno obrazloženje i/ili nadopunu godišnjeg izvješća o radu LAG-a za godinu »n-1«, zahtjev će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva i smatra se uručenim osmoga dana od dana postavljanja obavijesti na oglasnu ploču.

(7) U slučaju nedostavljanja dodatnog obrazloženja i /ili nadopune izvješća iz stavka 6. ovoga članka, Upravljačko tijelo će donijeti zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu LAG-a za godinu »n-1« te o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja.

(8) Agencija za plaćanja će temeljem dostavljenih zaključaka iz stavaka 3. i 7. ovoga članka donijeti Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a i umanjiti za 25 % iznos dodijeljenih sredstava za provedbu Podmjere 19.4.

(9) Za sva pravovremena i potpuna izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo donijeti će zaključak o ispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu LAG-a za godinu »n-1«.

(10) Obrazac Godišnjeg izvješća o radu LAG-a će biti objavljen na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i Agencije za plaćanja.

Plan provedbe LRS

Članak 13.

(1) LAG je dužan nakon sklapanja Ugovora, a prije objave prvog LAG natječaja, dostaviti Agenciji za plaćanja Plan provedbe LRS iz Priloga IX. ovoga Pravilnika.

(2) Plan provedbe LRS sadrži raspodjelu sredstava za provedbu Podmjere 19.2. po tipovima operacije navedenim u LRS, Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. na razini cjelokupnog razdoblja provedbe LRS.

(3) LAG ne može objavljivati i provoditi LAG natječaje dok ne dostavi Plan provedbe LRS.

(4) Ukoliko odabrani LAG tijekom provedbe LRS namjerava izmijeniti iznose za pojedini tip operacije ili podmjeru koja je navedena u Planu provedbe LRS, putem Zahtjeva za promjenu mora izmijeniti LRS sukladno članku 11. ovoga Pravilnika.

(5) Odabrani LAG se prilikom postupka odabira projekata dužan pridržavati Plana provedbe LRS koji je vrijedio u trenutku objavljivanja LAG natječaja.

(6) Od trenutka izmjene Plana provedbe LRS odobrenog od nadležnog tijela LAG-a do donošenje Odluke o odobrenju promjene zbog izmjene LRS od strane Agencije za plaćanja, odabrani LAG ne smije raspisati LAG natječaj za niti jedan tip operacije.

Opći uvjeti

Članak 14.

(1) Broj stanovnika jedinica lokalne samouprave odnosno naselja u sastavu korisnika će se utvrditi sukladno podacima zadnjeg važećeg popisa stanovništva Državnog zavoda za statistiku.

(2) Ukoliko LAG ima podružnicu, ista mora biti navedena u Statutu LAG-a i ne smije imati pravnu osobnost.

(3) Nakon provedenog ocjenjivanja kvalitete LRS iz članka 10. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja sklapa Ugovor s LAG-om čime je LAG odabran za razdoblje provedbe Programa.

(4) Sastavni dio Ugovora LAG-a je i izračunati iznos javne potpore unutar Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. po LAG-u temeljem ostvarenog broja bodova za kriterije navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika i mogućeg uvećanja u slučaju viška raspoloživih sredstava.

(5) Odabrani LAG je do 31. prosinca 2018. godine na LAG natječajima obvezan odabrati projekte u visini od najmanje 20 % sredstava za provedbu Podmjere 19.2. i dostaviti odabrane projekte Agenciji za plaćanja zajedno s propisanom dokumentacijom sukladno članku 34. ovoga Pravilnika.

(6) Agencija za plaćanja će do 01. ožujka 2019. godine obavijestiti Upravljačko tijelo o iznosu sredstava za koja je zaprimila povrat ili umanjila iznos dodijeljene javne potpore sukladno stavku 5. ovoga članka.

Kriteriji odabira

Članak 15.

(1) Kriteriji odabira koji se primjenjuju na sve podnijete zahtjeve za potporu određeni su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka prethodno odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(3) Da bi aktivnost bila prihvatljiva za dodjelu javne potpore, korisnik mora ostvariti minimalan broj bodova sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 16.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tipa operacije 19.2.1. (u daljnjem tekstu: Natječaj) kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr).

(3) Natječajem se dodjeljuju sredstva za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. za cjelokupno trajanje Programa.

(4) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje Zahtjeva za potporu iz Programa, Podmjera 19.2., tip operacije 19.2.1. Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu LAG učitava u AGRONET dokumentaciju propisanu Natječajem. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u izvorniku propisuje se Natječajem.

(5) Zahtjev za potporu LAG podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za potporu pojašnjen je u »Vodiču za korisnike«.

(6) Putem AGRONET-a, LAG elektronski popunjava Zahtjev za potporu/promjenu/ odustajanje i preuzima sljedeće dokumente:

1. Odluku o privremenom odabiru LAG-a

2. Odluku o odabiru LAG-a

3. Odluku o odbijanju

4. Odluku o odobrenju promjene ili Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a

5. Odluku o odbijanju promjene

6. Potvrdu o odustajanju.

(7) Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u, Izmjenu Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (u daljnjem tekstu: Aneks Ugovora), Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o odabiru LAG-a, Odluku o povratu sredstava i Izjavu o raskidu Ugovora, Agencija za plaćanje dostavlja preporučenom poštom s povratnicom.

(8) LAG mora biti upisan u Evidenciji korisnika kako bi mu Agencija za plaćanja dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET.

(9) Vodič za upis u Evidenciju korisnika i upute za korištenje AGRONET-a će biti dostupne na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(10) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, LAG je dužan u roku propisanom Natječajem dostaviti, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno, ovjerenu i potpisanu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu zajedno s propisanom dokumentacijom u izvorniku u papirnatom obliku.

(11) Potvrda iz stavka 10. ovoga članka i propisana dokumentacija u izvorniku dostavlja se na adresu koja će biti propisana Natječajem.

(12) Vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu podrazumijeva vrijeme slanja dokumentacije navedene u stavku 11. ovoga članka u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ukoliko se dostavlja neposredno.

Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

Članak 17.

(1) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju iz članka 16. ovoga Pravilnika obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, broj bodova sukladno kriterijima odabira te iznos javne potpore.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepravovremen Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju.

(4) Ukoliko LAG uz Zahtjev za potporu ne učita usvojenu LRS, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju.

(5) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će LAG-u izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu) preporučenom poštom s povratnicom.

(6) Agencija za plaćanje će poslati Zahtjev za dopunu preporučenom poštom sa povratnicom. LAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od sedam dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(7) Ukoliko LAG nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom petog dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(8) Za nepravovremeno i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja će LAG-u donijeti Odluku o odbijanju.

(9) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu u skladu sa procedurama Agencije za plaćanja.

Rangiranje Zahtjeva za potporu

Članak 18.

(1) Nakon zaprimanja i administrativne kontrole Zahtjeva za potporu svakom pojedinom Zahtjevu za potporu se dodjeljuju bodovi temeljem kriterija odabira Zahtjeva za potporu iz Priloga I. ovoga Pravilnika i iznos javne potpore sukladno prilogu II. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, za sve potpune pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu formira se rang-lista sukladno kriterijima odabira Zahtjeva za potporu koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu imaju isti broj bodova, prednost na rang-listi iz stavka 2. ovoga članka imaju Zahtjevi za potporu koji su ostvarili veći broj bodova za LRS.

(4) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 3. ovoga članka imaju isti broj bodova i isti broj bodova za kvalitetu LRS-a, izvršit će se rangiranje Zahtjeva za potporu na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je izdan Zahtjev za dopunu).

(5) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu sukladno stavku 4. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom s povratnicom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ukoliko se dostavlja neposredno.

(6) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu sukladno stavku 4. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(7) Ukoliko Zahtjevi za potporu iz stavka 4. točki b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova, jednaki broj bodova za kvalitetu LRS-a i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(8) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj ukupnih bodova i bodova za kvalitetu LRS-a, jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom.

(9) Rangiranje Zahtjeva za potporu se provodi neovisno o tome postoji li dovoljno raspoloživih sredstava ili ne za sve LAG-ove koji udovoljavaju uvjete i kriterije propisane Pravilnikom i Natječajem.

Donošenje odluka

Članak 19.

(1) Agencija za plaćanja će donijeti odluke nakon završetka administrativne kontrole zaprimljenih Zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu donijeti:

1. Odluku o privremenom odabiru LAG-a, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili

2. Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom i Natječajem

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nedostavljanja usvojene LRS prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih Zahtjeva za dopunu

– utvrđene nepravilnosti

– ometanja nesmetanog pristupa predstavnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF).

(3) Odlukom o privremenom odabiru LAG-a iz stavka 2. točke 1. ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima ovoga Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na rang-listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i podložna je promjenama nakon rješavanja prigovora po povjerenstvu, te će ista biti objavljena na službenoj mrežnoj stranici Agencije za plaćanja.

(5) Pravomoćnošću svih odluka iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanje će utvrditi postoji li višak raspoloživih sredstava za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.

(6) Ukoliko se utvrdi da postoji višak raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja će provesti uvećanje sukladno članku 5. stavku 9. ovoga Pravilnika.

(7) Nakon postupka uvećanja iz stavka 6. ovoga članka formirat će se konačna rang-lista temeljem koje će Agencija za plaćanja donijeti sljedeće konačne odluke:

1. Odluke o odabiru LAG-a u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

2. Odluke o odbijanju sukladno razlozima navedenim u stavku 2. točki 2. ovoga članka.

(8) Ukoliko se utvrdi da ne postoji višak raspoloživih sredstva, formirat će se končana rang lista temeljem koje će Agencija za plaćanja donijeti sljedeće konačne odluke:

1. Odluke o odabiru LAG-a u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem za one koji se nalaze iznad praga raspoloživih sredstava,

2. Odluke o odbijanju radi:

– nedostatnosti raspoloživih sredstava, odnosno za one koje se nalaze ispod praga raspoloživih sredstava

– razloga navedenih u stavku 2. točki 2. ovoga članka.

(9) Rang-lista iz stavaka 7. i 8. ovoga članka je konačna, te će ista biti objavljena na službenoj mrežnoj stranici Agencije za plaćanja.

(10) U slučaju da LAG podnese Zahtjev za odustajanjem tijekom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanje će donijeti Potvrdu o odustajanju.

(11) Zahtjev za odustajanje iz stavka 10. ovoga članka LAG popunjava u AGRONET-u, a po popunjavanju dužan je u Agenciju za plaćanja dostaviti ovjerenu i potpisanu potvrdu o podnošenju Zahtjeva za odustajanje u papirnatom obliku preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno.

Postupak ugovaranja

Članak 20.

(1) Nakon donošenje Odluke o odabiru LAG-a iz članka 19. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja i odabrani LAG sklopit će Ugovor kojim uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Agencija za plaćanja će predmetni Ugovor potpisan od stane ovlaštene osobe Agencije za plaćanja dostaviti LAG-u u dva primjerka preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(3) Odabrani LAG je dužan u roku od pet dana od dana zaprimanja Ugovora dostaviti Agenciji za plaćanja jedan potpisani primjerak Ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa ovlaštene osobe za zastupanje LAG-a, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja.

(4) Ako odabrani LAG ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora te će Agencija za plaćanja donijeti Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o odabiru LAG-a.

(5) Ugovorom se uređuju:

− dodijeljeni iznos javne potpore za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. odobren za cjelokupno trajanje Ugovora

− obveza LAG-a da do konačne isplate Agencije za plaćanja za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. bude usklađen sa uvjetima prihvatljivosti sukladno članku 8. ovoga Pravilnika

− obveza LAG-a o čuvanju dokumentacije i osiguravanje dokaza o provođenju Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. od dana sklapanja Ugovora i tijekom pet godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja

− obveza LAG-a da odabire projekte sukladno proceduri navedenoj u LRS

− zabrana promjene vlasništva nad uredskom opremom ili kompjuterskom opremom te zabrana davanja u najam ili zakup uredske opreme ili kompjuterske opreme za koju je LAG ostvario sredstva potpore iz Programa od dana sklapanja Ugovora i tijekom pet godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja

− obveza LAG-a da izradi informativnu ploču te je postavi na vidljivo mjesto u sjedištu LAG-a, odnosno označi aktivnost ili opremu u skladu s uputama iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika

− obveza LAG-a da će u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na javnu potporu te da će dati na uvid svu dokumentaciju vezanu za sufinancirane izdatke djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, ARPA-e, Europske komisije, Europskog revizorskog suda, OLAF-a i ostalih nadležnih institucija

– obveza LAG– a da do 31. prosinca 2018. godine na LAG natječajima odabere projekte u visini od najmanje 20 % dodijeljenih sredstava za provedbu Podmjere 19.2. i dostavi odabrane projekte Agenciji za plaćanja zajedno s propisanom dokumentacijom

− obveza LAG-a da za aktivnosti tekućih troškova i animacije može namijeniti do 25 % iznosa javne potpore unutar Podmjera 19.2. i 19.3.

− obveza LAG-a da nakon potpisivanja Ugovora, a prije objave prvog LAG natječaja, dostavi Agenciji za plaćanja Plan provedbe LRS

− obveza LAG-a da prati raspoloživost sredstava za svaki pojedini tip operacije naveden u Planu provedbe LRS

− obveza LAG-a da svake godine dostavlja Godišnje izvješće

− obveza LAG-a da osigura da svi podatci i informacije koje Agencija za plaćanja zatraži budu istiniti, točni i pravovremeno dostavljeni

− obveza LAG-a da prijavi Agenciji za plaćanja sve promjene podataka u roku pet dana od dana njihovoga nastanka/dana odobrenja od strane nadležnog tijela LAG-a/dana pravomoćnosti rješenja nadležnog ureda državne uprave

− obveza LAG-a da prijavi Agenciji za plaćanja svaku promjenu LRS-a odobrenu od strane nadležnog tijela LAG-a do konačne isplate u Podmjeri 19.2., 19.3. i 19.4.

− ulaganja koja nemaju knjigovodstvenu (uporabnu) vrijednost u periodu kraćem od pet godina od dana isplate, odabrani LAG ih je i dalje dužan imati u fizičkom obliku ili imati vidljivi materijalni dokaz o otpisu istih, dok se pod otpisom podrazumijeva rashodovanje robe radi dotrajalosti, a ne radi prodaje

− obveza LAG-a, koji ne raspolaže vlastitim uredskim prostorom, da sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora, sukladno propisima kojima se uređuje zakup i prodaja poslovnog prostora, te zabrana davanja u podzakup

− obveza LAG-a da prijavi Agenciji za plaćanja početak bavljenja gospodarskom djelatnošću i/ili stjecanje dionica ili udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, nakon što isto prijavi nadležnim institucijama

− obveza LAG-a da na transparentan način odabire projekte i poduzima sve radnje za sprječavanje sukoba interesa prilikom odabira istih

− obveza LAG-a da će isplaćeni predujam namjenski iskoristiti za prihvatljive aktivnosti unutar Podmjere 19.4.

− obveza LAG-a o vraćanju sredstava temeljem Odluke o povratu sredstava ukoliko se utvrdi da je riječ o nepravilno isplaćenim sredstvima

– zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do dvostrukog financiranja istih troškova iz proračuna EU

− zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore, ako su izdaci financirani iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske poštujući stope umanjenja koje proizlaze iz primjenjivih odredbi vezanih za državne potpore.

(6) Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu popis LAG-ova s kojima je sklopljen Ugovor najkasnije u roku od 45 dana od dana sklapanja Ugovora.

(7) Agencija za plaćanja je ovlaštena u bilo kojem trenutku, a ako za istim postoji potreba, izraditi Aneks ugovora koje se odnose na administrativne pogreške učinjene omaškom prilikom izrade Ugovora i /ili bilo kojeg akta Agencija za plaćanja koji je u izravnoj i/ili neizravnoj vezi s Ugovorom.

Promjene podataka o korisniku

Članak 21.

(1) Promjene podataka o LAG-u podrazumijevaju promjene podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka LAG podnosi putem AGRONET-a sukladno Vodiču za upis u Evidenciju korisnika, kojeg LAG može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja.

(3) LAG mora obavijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka u roku pet dana:

− od dana nakon njihovoga nastanka ili

− nakon odobrenja nadležnog tijela LAG-a ukoliko je ista potrebna ili

− nakon pravomoćnosti rješenja/odobrenja nadležnog tijela državne uprave ukoliko je isto potrebno.

(4) Po odobrenju/odbijanju Zahtjeva za izmjenu podataka u Evidenciji korisnika, Agencija za plaćanja će korisniku poslati putem elektronske pošte obavijest da su izmjene odobrene/odbijene.

(5) Ukoliko odabrani LAG mijenja podatak koji se nalazi u Evidenciji korisnika, a ujedno je isto obvezan prijaviti i putem Zahtjeva za promjenu, obvezan je promjenu podatka prijaviti putem Evidencije korisnika i putem Zahtjeva za promjenu.

Promjene Zahtjeva za potporu

Članak 22.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju:

− promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a isti su temelj za provjeru kriterija prihvatljivosti sukladno članku 8. ovoga Pravilnika

− promjenu LRS

− promjenu Plana provedbe LRS

− početak bavljenja gospodarskom djelatnošću i/ili stjecanje dionica ili udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

(2) Nakon stupanja na snagu Ugovora, promjene iz stavka 1. ovoga članka LAG je dužan prijaviti Agenciji za plaćanja putem Zahtjeva za promjenu sukladno rokovima navedenim u članku 21. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za promjenu popunjava se u AGRONET-u, a po popunjavanju LAG je dužan neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u Agenciju za plaćanja dostaviti ovjerenu i potpisanu potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

(4) Ukoliko je Zahtjev za promjenu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će postupiti sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja će za zaprimljene Zahtjeve za promjenu provjeriti uvjete prihvatljivosti sukladno članku 8. ovoga Pravilnika te donijeti:

1. Odluku o odobrenju promjene ili Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a, u slučaju pravovremenog i/ili potpunog Zahtjeva za dopunu te prihvatljivosti promjena podataka

2. Odluku o odbijanju promjene, u slučaju nepravovremenog i/ili nepotpunog Zahtjeva za dopunu te neprihvatljivosti promjene podataka.

(6) Ukoliko se odobrenjem promjene podataka mijenjaju podatci koji su sastavni dio Ugovora, Agencija za plaćanja i odabrani LAG sklopit će Aneks Ugovora, osim kod promjena podataka navedenih u članku 23. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(7) Ukoliko se Zahtjevom za promjenu utvrdi da LAG više ne ispunjava uvjete prihvatljivosti iz članka 8. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor i tražiti povrat isplaćenih sredstava za Podmjere 19.3. i 19.4.

(8) Promjenom Zahtjeva za potporu ne može se dodijeliti iznos javne potpore veći od iznosa javne potpore koji je već određen Ugovorom.

(9) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava javne potpore promjene podaci koji se odnose na odabrani LAG, LAG je obvezan o predmetnim promjenama obavijestiti Agenciju za plaćanja tijekom pet godina od datuma konačne isplate, ali Aneks Ugovora se neće sklapati.

(10) Ukoliko izmjeni LRS prethodi promjena podataka koja je temelj za provjeru uvjeta prihvatljivosti iz članka 8. ovoga Pravilnika, LAG je obvezan izmijeniti LRS tek po odobrenju promjene podataka kojoj prethodi izmjena LRS.

(11) LAG je dužan u roku od 30 dana nakon pravomoćnosti Odluke o odobrenju promjene zbog promjene podataka iz stavka 10. ovoga članka podnijeti izmijenjenu LRS putem Zahtjeva za promjenu.

Izmjena Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u

Članak 23.

(1) Agencija za plaćanja i odabrani LAG sklopit će Aneks Ugovora kojim uređuju međusobna prava i obveze u situacijama kada se mijenjaju podatci koji su sastavni dio Ugovora nastali odobrenjem promjene podataka.

(2) U situaciji iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će umjesto Odluke o odobrenju promjene, donijeti Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a.

(3) Agencija za plaćanja i odabrani LAG neće sklopiti Aneks Ugovora sukladno stavku 1. ovoga članka ukoliko je riječ o sljedećim promjenama podataka tipa:

− adresa sjedišta

− osoba ovlaštene za zastupanje

− naselja u sklopu odabranog LAG-a

− članova službenih tijela LAG-a

− i ostalih podataka u Evidenciji korisnika.

(4) Za sve promjene iz stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odobrenju promjene sukladno članku 22. ovoga Pravilnika i/ili obavijest da su promjene odobrene ukoliko je riječ o promjenama podataka iz Evidencije korisnika.

(5) Ukoliko promjene iz stavka 3. ovoga članka imaju za posljedicu promjenu ugovorene javne potpore, Agencija za plaćanja i odabrani LAG će sklopiti Aneks Ugovora.

(6) Agencija za plaćanja će Aneks Ugovora potpisan od stane ovlaštene osobe Agencije za plaćanja dostaviti odabranom LAG-u u dva primjerka preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(7) Odabrani LAG je dužan u roku od pet dana od dana zaprimanja Aneksa Ugovora dostaviti Agenciji za plaćanja jedan potpisani primjerak Ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa ovlaštene osobe za zastupanje LAG-a, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja.

(8) Ako ugovoreni LAG ne dostavi Aneks Ugovora u roku navedenom iz stavka 7. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od zatraženih promjena, osim u situaciji kada odobrena promjena ima za posljedicu smanjenje javne potpore odabranom LAG-u.

(9) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja, a tiču se podataka koji su sastavni dio Ugovora, Agencija za plaćanja i odabrani LAG sklopit će Aneks Ugovora.

(10) Prije sklapanja Aneksa Ugovora s odabranim LAG-om, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a.

(11) Na Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a, odabrani LAG ima pravo podnijeti prigovor.

(12) U slučaju da odabrani LAG nakon pravomoćnosti Odluke o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a ne sklopi sa Agencijom za plaćanja Aneks Ugovora, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor i tražiti povrat ukupno isplaćenih sredstava za Podmjere 19.3. i 19.4.

Raskid Ugovora

Članak 24.

(1) Agencija za plaćanja raskinut će Ugovor u sljedećim situacijama:

− neispunjenja uvjeta prihvatljivosti nakon promjene podataka koji su temelj za provjeru uvjeta prihvatljivosti

− u slučaju neispunjenja obveze iz članka 14. stavka 5. ovoga Pravilnika

− nesklapanja Aneksa Ugovora u situacijama iz članka 23. ovoga Pravilnika

− ukoliko odabrani LAG otkaže Ugovor i/ili odustane od provedbe LRS-a i vrati isplaćena sredstva za Podmjere 19.3. i 19.4.

− kada je utvrđena nepravilnost, a odabrani LAG ne vrati sredstva sukladno Odluci o povratu sredstava

− kada je utvrđena prijevara od strane nadležnog suda.

(2) Ukoliko odabrani LAG prekrši odredbe ovoga Pravilnika, ili ne ispuni obveze određene Ugovorom, neovisno da li su sredstva javne potpore isplaćena ili nisu, Agencija za plaćanja može raskinuti Ugovor.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Agencija za plaćanja će odabranom LAG-u izdati Izjavu o raskidu Ugovora.

(4) Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu popis LAG-ova s kojima je raskinut Ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana raskida Ugovora.

Sumnja na prijevaru

Članak 25.

(1) Ukoliko je utvrđena nepravilnost, koja je također i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja obvezna je o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

(2) Po utvrđenoj sumnji na prijevaru, Agencija za plaćanja će obustaviti sve radnje prema odabranom LAG-u do odbacivanje sumnje na prijevaru od strane DORH-a ili pravomoćnosti sudske presude u korist odabranog LAG-a.

(3) Po odbacivanju sumnje na prijevaru od strane DORH-a ili pravomoćnošću sudske presude u korist odabranog LAG-a, Agencija za plaćanja prekida sa obustavom radnji iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Pravomoćnošću sudske presude na štetu odabranog LAG-a, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor i tražiti povrat isplaćenih sredstava.

Otkaz Ugovora

Članak 26.

(1) Ako odabrani LAG odluči otkazati Ugovor dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćeni iznos sredstava sukladno stavcima 3. i 4. ovoga članka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor na inicijativu odabranog LAG-a.

(3) Ako su sredstva isplaćena odabranom LAG-u, u slučaju otkaza Ugovora od strane LAG-a, LAG je dužan u roku 30 dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava, vratiti primljena sredstva Agenciji za plaćanja.

(4) Ukoliko odabrani LAG u navedenom roku ne vrati primljeni iznos sredstava iz stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će na iznos iz stavka 3. ovoga članka obračunati zakonsku zateznu kamatu u visini zakonom propisane kamatne stope tekuće od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

Poglavlje B.
Podmjera 19.2. Provedba LRS – odabir projekata

Vrsta javne potpore

Članak 27.

(1) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela.

(2) Javna potpora isplaćuje se na račun nositelja projekta.

Prihvatljivi korisnici

Članak 28.

(1) Korisnici za provedbu LRS-a su:

1. nositelji projekta sukladno definiciji iz članka 3. stavka 1. točke 10. ovoga Pravilnika koji su podnijeli prijavu LAG-u za odabir projekta/operacije

2. odabrani LAG-ovi.

(2) Kada su korisnici odabrani LAG-ovi potrebno je izbjeći sukob interesa prilikom odabira projekta/operacije.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Članak 29.

(1) Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje ulaganja unutar tipa operacije 19.2.1. opisani su u Programu i provedbenim propisima i ovise o odabranoj vrsti projekta.

(2) Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji se nalaze u Listama prihvatljivih troškova objavljenima uz nacionalne natječaje.

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu preračun eura u kune obavlja se prema tečaju Europske komisije.

Uvjeti prihvatljivosti za nositelja projekta

Članak 30.

Za ostvarivanje prava na dodjelu javne potpore za ulaganja iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. nositelj projekta mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti za tip operacije propisane Programom, provedbenim propisima i LRS

2. nositelj projekta mora imati stalno prebivalište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG

3. nositelj projekta mora biti odabran na natječaju koji je raspisao odabrani LAG

4. projekt mora biti u skladu s vrstom javne potpore, intenzitetom javne potpore, najmanjim i najvišim iznosom javne potpore, prihvatljivim korisnicima, prihvatljivim ulaganjima, uvjetima prihvatljivosti, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima te općim uvjetima koji su navedeni u Programu i provedbenim propisima za pojedine mjere, podmjere, tipa operacije

5. projekt se mora provoditi na području odabranog LAG-a

6. iznimno od točke 4. ovoga članka, najviši iznos vrijednosti projekta za koji korisnik podnosi Zahtjev za potporu u Podmjeri 19.2. i najviši iznos javne potpore po projektu u Podmjeri 19.2 iznosi do 100.000 eura u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Europske komisije ili do najvišeg iznosa propisanog Programom i provedbenim propisima za pojedine mjere, podmjere, tipa operacije ukoliko je iznos manji od 100.000 eura

7. nositelj odabranog projekta je dužan prijaviti se u Evidenciju korisnika najkasnije do podnošenja Zahtjeva za potvrdu natječaja i rezervaciju sredstava sukladno članku 34. stavku 3. ovoga Pravilnika za LAG natječaj na kojem je projekt odabran.

Raspisivanje LAG natječaja

Članak 31.

(1) Odabrani LAG ima pravo na raspisivanje natječaja za pojedini tip operacije (u daljnjem tekstu: LAG natječaj) ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

− tip operacije za koju se raspisuje LAG natječaj naveden je u odabranoj LRS

− Agencija za plaćanje raspisala je najmanje jedan nacionalni natječaj za taj tip operacije

− postoji dovoljno raspoloživih sredstava u važećem Planu provedbe LRS za tip operacije za koji se raspisuje LAG natječaj.

(2) LAG natječajem mora biti definirano slijedeće:

− rokovi i uvjeti podnošenja za nositelje projekata

− tip operacije za koji se raspisuje natječaj

− prihvatljivi korisnici

− iznos javne potpore za dodjelu nositeljima odabranih projekata

− intenzitet javne potpore s jasno definiranim uvećanjima

− dokumentacija prilikom podnošenja projekta

− kriteriji odabira projekata.

(3) Kriteriji odabira projekata moraju biti jasni, mjerljivi i transparentni i naznačeni u LAG natječaju.

(4) Odabrani LAG je dužan objaviti LAG natječaj na mrežnoj stranici LAG-a.

(5) Po objavi LAG natječaja, odabrani LAG je dužan obavijestiti Agenciju za plaćanja, a Agencija za plaćanja obavlja rezervaciju sredstava odabranom LAG-u u iznosu javne potpore namijenjenu za dodjelu odabranim projektima.

(6) Nakon završetka postupka odabira projekata po LAG natječaju, odabrani LAG je dužan objaviti rezultate odabira na vlastitoj mrežnoj stranici i obavijestiti svakog nositelja projekta o rezultatima provedenog LAG natječaja.

(7) Ukoliko odabrani LAG promjeni podatak iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika, od dana nastanka promjene podataka do dana pravomoćnosti Odluke o odobrenju/odbijanju promjene ili Odluke o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a, odabrani LAG nema pravo raspisati LAG natječaj.

Odabir projekata na razini LAG-a

Članak 32.

(1) Odabrani LAG prilikom postupka odabira projekata je dužan primjenjivati LRS koja je bila važeća u trenutku objavljivanja LAG natječaja.

(2) Procedura odabira projekata, uključujući proceduru odabira projekta u kojima je korisnik sam LAG, procedura izbjegavanja sukoba interesa i kriteriji odabira projekata na razini LAG-a moraju biti opisani u LRS i aktima LAG-a.

(3) Pri odabiru projekta od strane odabranog LAG-a moraju se ispuniti najmanje sljedeći kriteriji:

− odabir projekta mora biti proveden na temelju objektivnih, transparentnih i mjerljivih kriterija odabira, a procedura odabira mora biti navedena u LRS

− prilikom odlučivanja o odabiru projekta mora se osigurati transparentnost i nepristranost odabira projekata i izbjegavati sukob interesa.

(4) Najmanje 51 % članova upravnog (izvršnog) tijela odabranog LAG-a mora odobriti projekt.

(5) Osobe koje odabiru projekt mogu biti članovi/zaposlenici/volonteri LAG-a i/ili vanjski stručnjaci.

(6) Odabir projekata može obavljati i upravno (izvršno) tijelo odabranog LAG-a.

(7) Sukob interesa iz stavka 3. ovoga članka postoji kada je nepristran odabir projekta na LAG razini bilo koje osobe vezane odabirom ugrožen zbog prilike da ta osoba svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama (članovi obitelji: bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj liniji, braća i sestre te posvojitelji), zaposleniku ili članu LAG-a, članu upravnog (izvršnog) ili nadzornog tijela LAG-a ili čelniku tijela LAG-a ili bilo koje druge udruge povezane na bilo koji način s LAG-om, društvenim skupinama i organizacijama, a protivno javnom interesu i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.

(8) Ukoliko u upravnom (izvršnom) tijelu odabranog LAG-a se nalazi član za kojeg bi se moglo utvrditi postojanje sukoba interesa iz stavka 7. ovoga članka, odabrani LAG je dužan člana zamijeniti članom koji pripada sektoru kojemu pripada član za kojeg bi bi se moglo utvrditi postojanje sukoba interes i pri tome poštujući načelo ravnopravnosti odlučivanja iz članka 8. stavka 12. ovoga Pravilnika.

(9) Sve osobe koje sudjeluju u odabiru projekata pristiglih na LAG natječaj potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti i to nakon zaprimanja svih prijava po objavljenom LAG natječaju te time potvrđuju da nisu u sukobu interesa u odnosu na nositelje projekata.

(10) Obrazac Izjave o nepristranosti i povjerljivosti će biti objavljen na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i Agencije za plaćanja.

Raspoloživost i rezervacija sredstava za provedbu LAG natječaja

Članak 33.

(1) Odabranom LAG-u se Ugovorom dodjeljuju sredstva za provedbu Podmjere 19.2., odnosno za svaki tip operacije navedene u Planu provedbe LRS.

(2) Odabrani LAG u LAG natječaju je obvezan navesti iznos raspoloživih sredstava koji planira dodijeliti nositeljima odabranih projekata.

(3) Iznos raspoloživih sredstva se smatra razlikom između iznosa dodijeljenih sredstva iz stavka 1. ovoga članka i iznosa rezerviranih sredstava.

(4) Iznos rezerviranih sredstava iz stavka 3. ovoga članka je zbrojeni iznos javne potpore namijenjene nositeljima odabranih projekata po svim LAG natječajima.

(5) Iznos rezerviranih sredstava se ispravlja (umanjuje) donošenjem odluka iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika i/ili bilo koje odluke izdane nositelju odabranog projekta od strane Agencije za plaćanja nakon podnošenja Zahtjeva za potporu, a koje imaju negativne posljedice za ostvarivanje prava na javnu potporu.

(6) Ispravljeni iznos rezerviranih sredstava iz stavka 5. ovoga članka uvećava iznos raspoloživih sredstava odabranom LAG-u.

(7) Odabranom LAG-u se trajno rezerviraju sredstva (gubi raspoloživost sredstava) za nositelje projekta koji su dobili Odluku o isplati od strane Agencije za plaćanja.

(8) Agencija za plaćanja za svaki odabrani LAG pojedinačno vodi stanje dodijeljenih, raspoloživih i rezerviranih sredstava za svaki pojedini tip operacije.

(9) Odabrani LAG može u svakom trenutku provjeriti stanje dodijeljenih, raspoloživih i rezerviranih sredstava na svojoj kartici u AGRONET sustavu.

Podnošenje i administrativna kontrola Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju

Članak 34.

(1) Odabrani LAG je dužan u roku od 60 dana od dana završetka LAG natječaja dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu dokumentaciju vezanu uz provedeni natječaj.

(2) Pisana dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva:

1. popis osoba koje su sudjelovale u odabiru projekata

2. zapisnik sa sjednice ocjenjivačkog tijela

3. završnu tablicu s prikazom kriterija odabira i ostvarenog broja bodova po svakom ocjenjivaču

4. rang-listu svih prijava

5. popis svih odabranih projekata sa sljedećim podatcima za svaki odabrani projekt: naziv odabranog projekta s popisom prihvatljivih ulaganja/troškova, naziv nositelja odabranog projekta, dodijeljeni intenzitet javne potpore i dodijeljena sredstva

6. zapisnik sa sjednice upravnog (izvršnog) tijela na kojoj su projekti odabrani

7. potpisanu izjavu o nepristranosti i povjerljivosti svake osobe koja je sudjelovala u odabiru projekta.

(3) Dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka Agenciji za plaćanja odabrani LAG podnosi putem Zahtjeva za potvrdu natječaja i rezervaciju sredstava (u daljnjem tekstu: Zahtjev za potvrdu i rezervaciju).

(4) Agencija za plaćanja osim dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka može propisati i drugu dokumentaciju uz Natječaj iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Zahtjev za potvrdu i rezervaciju odabrani LAG podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju pojašnjen je u »Vodiču za korisnike«.

(6) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju u AGRONET-u, odabrani LAG je dužan u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja, ovjerenu i potpisanu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju u papirnatom obliku.

(7) Agencija za plaćanja će administrativnom obradom Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju provjeriti je li odabrani LAG zadovoljio sljedeće:

− uvjete iz članka 31. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika prilikom raspisivanja natječaja

− kriterije iz članka 32. stavka 3. ovoga Pravilnika prilikom odabira projekta na LAG razini

− nepostojanje/izbjegavanja sukoba interesa prilikom odabira projekta.

(8) Dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka mora biti dostavljena prilikom podnošenja Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju i ukoliko isto nije zadovoljeno, odabranom LAG-u će biti izdana Odluka o odbijanju Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju.

(9) Ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezano uz Zahtjev za potvrdu i rezervaciju, Agencija za plaćanja će izdati odabranom LAG-u Zahtjev za obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za obrazloženje) putem elektroničke pošte i/ili preporučenom poštom s povratnicom.

(10) Zahtjev za obrazloženje putem elektroničke pošte Agencija za plaćanja će poslati na adresu elektroničke pošte odabranog LAG-a koji je dužan u roku od pet radnih dana od zaprimanja elektroničke pošte dostaviti obrazloženje/ispravak Zahtjeva za obrazloženje. Vrijeme zaprimanja elektroničke pošte je trenutak potvrde LAG-a o zaprimljenoj elektroničkoj pošti.

(11) Ukoliko odabrani LAG ne zaprimi Zahtjev za obrazloženjem putem elektroničke pošte u roku dva dana od slanja iste iz Agencije za plaćanja ili ne odgovori u zadanom roku iz stavka 10. ovoga članka, Agencija za plaćanje će poslati Zahtjev za obrazloženje preporučenom poštom s povratnicom. Odabrani LAG je dužan dostaviti traženo obrazloženje/ispravak preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od sedam dana od zaprimanja Zahtjeva za obrazloženje.

(12) Ukoliko odabrani LAG nije preuzeo Zahtjev za obrazloženje prilikom prve dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom petog dana od dana stavljanja Zahtjeva za obrazloženje na oglasnu ploču.

Potvrda natječaja i rezervacija sredstava odabranom projektu

Članak 35.

(1) Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju sukladno članku 34. stavku 7. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će donijeti:

1. Odluku o odbijanju Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju u slučaju:

− nepravovremeno i/ili nepotpuno poslanog Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju

− nepravovremeno poslanih odgovora na Zahtjev za obrazloženje

− neispunjavanja uvjeta prilikom raspisivanja LAG natječaja

− postojanje sukoba interesa prilikom odabira projekata

− neispunjavanje kriterija prilikom odabira projekata propisanih ovim Pravilnikom.

2. Odluku o potvrdi natječaja i rezervaciji sredstava u slučaju ispunjavanja kriterija propisanih ovim Pravilnikom vezanih za postupak odabira projekata na LAG razini.

(2) Odluka iz stavka 1. točke 2. ovoga članka će sadržavati popis svih odabranih projekata i iznos rezerviranih sredstava za svaki pojedini odabrani projekt.

(3) Rezervirani iznos sredstava iz stavka 2. ovoga članka je iznos javne potpore koji je odabranom projektu LAG dodijelio na LAG natječaju, a koji Agencija za plaćanja ima pravo promijeniti tijekom administrativne kontrole Zahtjeva za potvrdu i rezervaciju ukoliko utvrdi određena odstupanja.

(4) Pravomoćnošću Odluke iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, Agencija za plaćanje svakom nositelju odabranog projekta šalje Obavijest o potvrdi projekta i rezervaciji sredstava.

(5) Obavijest o potvrdi projekta i rezervaciji sredstava je nositelj odabranog projekta obvezan preuzeti putem AGRONET-a.

(6) Ukoliko nositelj projekta ne preuzme Obavijest iz stavka 5. ovoga članka u roku od pet dana od trenutka njihova stavljanja na AGRONET, Agencija za plaćanja će istekom roka smatrati da je korisnik zaprimio Obavijest.

(7) Agencija za plaćanja donošenjem Odluke o dodjeli sredstava nositelju odabranog projekta ne smije dodijeliti veći iznos od rezerviranog iznosa sredstava navedenog u Obavijesti o potvrdi projekta i rezervaciji sredstava.

Podnošenje Zahtjeva za potporu nositelja projekta Agenciji za plaćanja

Članak 36.

(1) Nakon raspisivanja LAG natječaja za pojedini tip operacije, Agencija za plaćanja raspisuje natječaj na temelju provedbenog propisa koji regulira tip operacije za koji je LAG raspisao natječaj sukladno članku 31. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka je namijenjen samo nositeljima odabranih projekta koji su zaprimili Obavijest o potvrdi projekta i rezervaciji sredstava.

(3) Nositelj odabranog projekta je obvezan putem AGRONET-a podnijeti Zahtjev za potporu na natječaj iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana zaprimanja Obavijesti o potvrdi projekta i rezervaciji sredstava.

(4) Za sve nepravovremene Zahtjeve za potporu iz stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju.

(5) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje se za svaki tip operacije i primjenjiv je za svaki odabrani projekt na LAG razini, neovisno o tome koji ga je odabrani LAG odobrio.

Opći uvjeti

Članak 37.

(1) Aktivnost provedbe projekata u skladu sa LRS iz članka 7. ovoga Pravilnika mogu započeti nakon sklapanja Ugovora.

(2) Prilikom provedbe Podmjere 19.2. »Provedba operacije putem CLLD strategije«, na odabrani LAG, nositelje projekta, odabrane projekte i Agenciju za plaćanja primjenjuju se odredbe važećih Pravilnika u trenutku objave LAG natječaja kojima se uređuje pojedina mjera, podmjera i tip operacije za koju se dodjeljuju sredstva isključujući:

− kriterije odabira ukoliko je LAG u LRS odabrao druge kriterije odabira u odnosu na Program i važeći provedbeni propis za provedbu pojedine mjere, podmjere, tipa operacije

− visinu javne potpore i projekta, koja je određena u članku 30., stavku 6. ovoga Pravilnika

− intenzitet javne potpore ukoliko je LAG u LRS naznačio i opisao drugi intenzitet javne potpore u odnosu na Program i važeći provedbeni propis za provedbu pojedine mjere, podmjere, tipa operacije

− rangiranje Zahtjeva za potporu i donošenje odluka u slučaju nedovoljno raspoloživih sredstava.

(3) Pored navedenog u stavku 2. ovoga članka, odabrani LAG, nositelj projekta, odabrani projekt i Agencija za plaćanja moraju poštivati sve odredbe ovoga Pravilnika, kao i pripadajuća tumačenja za pojedinu mjeru, podmjeru i tip operacije posljednje objavljenog nacionalnoga natječaja.

(4) Nositelj projekta od trenutka podnošenja prijave projekta na LAG natječaj, ne smije isti prijaviti na nacionalni natječaj.

(5) Ukoliko je korisnik prijavio projekt na nacionalni natječaj, isti ne smije prijaviti na LAG natječaj.

(6) Navedena ograničenja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka prestaju u slučaju odbijanja projekta na LAG natječaju/natječaju iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika/nacionalnom natječaju.

(7) Ukoliko se tijekom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odabranog projekta utvrdi da je u trenutku odabira projekta na LAG razini postojao sukob interesa, Agencija za plaćanja će za nositelja projekta donijeti Odluku o odbijanju.

Državne potpore

Članak 38.

(1) Obveza je korisnika da vodi računa da je potpora dodijeljena u okviru provedbe tipa operacije 19.2.1. u skladu s pravilima o državnoj potpori određenim na razini Programa i provedbenim propisima za pojedine mjere, podmjere, tipa operacije.

(2) Pravila vezana uz državne potpore primjenjiva su samo na poduzetnike koji provode gospodarsku djelatnost odnosno koji nude proizvode i usluge na tržištu. Utjecaj na trgovinu između država članica u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije mora biti utvrđen od slučaja do slučaja.

Poglavlje C.
Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

Vrsta javne potpore

Članak 39.

(1) U okviru Podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a javna potpora se dodjeljuje putem tipa operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.3.1.) i tipa operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.3.2.).

(2) Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar tipa operacije 19.3.1. i 19.3.2.

(3) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, Republika Hrvatska s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Visina javne potpore po korisniku tijekom provedbe Programa iznosi 5 % od dodijeljenog iznosa javne potpore u Podmjeri 19.2., a najviše 100.000 eura u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Europske komisije.

(5) Do 20 % ukupne javne potpore unutar Podmjere 19.3. odabrani LAG može iskoristiti za tip operacije 19.3.1.

Tip operacije 19.3.1.

Prihvatljivi korisnici

Članak 40.

Korisnici su odabrani LAG-ovi.

Prihvatljive aktivnosti

Članak 41.

Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.3.1. odnose se isključivo na troškove pripreme međuteritorijanih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 42.

(1) Da bi aktivnosti u okviru operacije 19.3.1. bile prihvatljive, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. cilj, tip ili tematsko područje planiranog projekta suradnje mora biti opisano ili navedeno u LRS

2. upravno (izvršno) tijelo LAG– a mora donijeti Odluku o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje u kojoj mora biti sadržan iznos koji je planiran za provedbu aktivnosti iz članka 41. ovoga Pravilnika

3. troškovi moraju nastati u razdoblju ne duže od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke iz točke 2. ovoga stavka

4. pripremne aktivnosti provode se na području partnera koji planiraju sudjelovati u projektu

5. u planirani projekt suradnje moraju biti uključena najmanje dva partnera

6. u projektima suradnje koji se planiraju provoditi s partnerima izvan granica EU, prihvatljive su samo aktivnosti koje se odnose na ruralno područje

7. planirani projekt suradnje mora ostvariti najmanje 40 bodova za kriterije odabira Zahtjeva za potporu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Isti troškovi ne smiju biti sufinancirani drugim javnim sredstvima.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Članak 43.

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.3.1. odnose se na troškove koji su izravno povezani s aktivnostima pripreme međuteritorijanih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.

(2) Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.3.1. su navedeni u Listi prihvatljivih troškova za tip operacije 19.3.1. koja će biti sastavni dio Natječaja za provedbu Podmjere 19.3., tip operacije 19.3.1.

(3) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.3.1. su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

2. drugi porezi, naknade, pristojbe i doprinosi osim prihvatljivih naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, biljega i poštarina

3. kamate i tečajne razlike

4. rabljeni strojevi i oprema

5. vozila

6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata i amortizacija

7. troškovi jamstva i slične naknade

8. novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka

9. troškovi nastali prije dana donošenja Odluke o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje

10. troškovi nastali nakon 18 mjeseci od dana donošenja Odluke o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje

11. troškovi pripreme i podnošenja Zahtjeva za isplatu

12. stipendije i nagrade

13. troškovi pretplate na časopise i magazine

14. troškovi edukacije i osposobljavanja

15. troškovi izrade studija, analiza, mišljenja, strategija i slično,

16. plaće.

Opći uvjeti

Članak 44.

(1) Aktivnosti iz članka 41. ovoga Pravilnika, mogu započeti nakon sklapanja Ugovora.

(2) Pripremu projekta suradnje mogu predložiti fizičke i pravne osobe s područja LAG-a.

(3) Partneri odabranom LAG-u u pripremi projekta suradnje mogu biti:

1. drugi LAG

2. lokalno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije sukladno članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Tip operacije 19.3.2.

Prihvatljivi korisnici

Članak 45.

Korisnici su odabrani LAG-ovi.

Prihvatljive aktivnosti

Članak 46.

Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.3.2. odnose se isključivo na troškove provedbe međuteritorijanih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 47.

(1) Da bi aktivnosti u okviru operacije 19.3.2. bile prihvatljive, sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:

1. cilj, tip ili tematsko područje projekta suradnje mora biti opisano ili navedeno u LRS

2. partneri na projektu moraju sklopiti Sporazum o suradnji koji sadrži:

– opis nositelja i partnera u projektu

– zajednički cilj projekta

– očekivane rezultate projekta

– planirane aktivnosti projekta

– financijski plan projekta

– razdiobu aktivnosti/troškova između nositelja projekta i partnera.

3. projekt suradnje mora se provoditi na području partnera koji sudjeluju u provedbi projekta suradnje

4. u projekt suradnje moraju biti uključena najmanje dva partnera

5. u transnacionalnim projektima suradnje koji se provode izvan granica EU, prihvatljive su samo aktivnosti koje se odnose na ruralno područje

6. troškovi moraju nastati najviše 36 mjeseci od dana potpisa Sporazuma o suradnji

7. projekt suradnje mora ostvariti najmanje 40 bodova za kriterije odabira Zahtjeva za potporu iz Priloga I. ovoga Pravilnika

(2) U slučaju kada projekt suradnje uključuje ulaganje u građenje, i/ili opremanje građevina, u Sporazumu o suradnji partneri moraju jasno naznačiti tko preuzima vlasništvo nad investicijom.

(3) Isti troškovi ne smiju biti sufinancirani drugim javnim sredstvima.

(4) Odabrani LAG može zatražiti povrat sredstava najviše do 60 % ukupnih troškova projekta suradnje.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Članak 48.

(1) Prihvatljivi troškovi unutar tipa operacije 19.3.2. odnose se na troškove koji su izravno povezani s provedbom međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje i na onaj dio troškova iz ukupnih troškova projekta suradnje, koje sufinancira odabrani LAG i koji su navedeni u financijskom planu.

(2) Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.3.2. su navedeni u Listi prihvatljivih troškova za tip operacije 19.3.2. koja će biti sastavni dio Natječaja za provedbu Podmjere 19.3., tip operacije 19.3.2.

(3) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.3.2. su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

2. drugi porezi, naknade, pristojbe i doprinosi osim prihvatljivih naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, biljega, poštarina, kamate i tečajne razlike

3. rabljeni strojevi i oprema

4. vozila

5. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata i amortizacija

6. troškovi jamstva i slične naknade

7. novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka

8. troškovi nastali prije dana podnošenja Zahtjeva za potporu

9. troškovi nastali nakon 36 mjeseci od dana potpisivanja Sporazuma o suradnji

10. troškovi pripreme i podnošenja Zahtjeva za isplatu

11. stipendije i nagrade

12. troškovi pretplate na časopise i magazine

13. troškovi edukacije i osposobljavanja koji nisu izravno vezani uz provedbu projekta suradnje

14. troškovi izrade studija, analiza, mišljenja, strategija i sličnih dokumenata koji nisu izravno vezani uz provedbu projekta suradnje

15. plaće.

Opći uvjeti

Članak 49.

(1) Aktivnosti iz članka 46. ovoga Pravilnika mogu započeti nakon što odabrani LAG sklopi Sporazum o suradnji.

(2) Projekt suradnje mogu predložiti fizičke i pravne osobe s područja LAG-a.

(3) Partner odabranom LAG-u u provedbi projekta suradnje može biti:

1. drugi LAG

2. lokalno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije.

(4) U slučaju iz točke 2. stavka 3. ovoga članka, odabrani LAG mora biti nositelj projekta.

(5) Intenzitet javne potpore po pojedinom projektu suradnje određuje LAG, a može iznositi najviše do 100 % ovisno o ograničenjima navedenima u Programu.

(6) Neki od kriterija koje LAG treba uzeti u obzir prilikom odlučivanja o intenzitetu javne potpore su:

1. zajednički interes lokalne zajednice

2. zajedničke korisnike (gdje je primjenjivo)

3. javni pristup rezultatima provedenoga projekta

4. doprinos ciljevima LRS

5. raspoloživa alokacija.

(7) LAG mora obavijestiti Upravljačko tijelo o svakom projektu transnacionalne suradnje za godinu »n« najkasnije do 31. ožujka godine »n+1«.

(8) Obavijest iz stavka 7. ovoga članka dostavlja se na obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 50.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje Zahtjeva za potporu iz Programa, Podmjera »19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«.

(4) Zahtjev za potporu odabrani LAG popunjava u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za potporu pojašnjen je u Vodiču za korisnike.

(5) Zahtjev za potporu podnosi nositelj projekta suradnje, bilo da se radi o tipu operacije 19.3.1. ili 19.3.2.

(6) Putem AGRONET-a, odabrani LAG elektronski popunjava Zahtjev za potporu/promjenu/odustajanje/isplatu i preuzima sljedeće dokumente:

1. Odluku o odobrenju pripreme/provedbe projekta suradnje

2. Odluku o odbijanju pripreme/provedbe projekta suradnje

3. Odluku o izmjeni Odluke o odobrenju pripreme/provedbe projekta suradnje

4. Odluku o odbijanju promjene projekta suradnje

5. Potvrdu o odustajanju

6. Odluku o isplati

7. Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu

8. Odluku o poništenje obveze.

(7) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu odabrani LAG je obvezan učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu natječajem. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti u izvorniku propisuje se natječajem.

(8) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, odabrani LAG je dužan u roku propisanom Natječajem dostaviti preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno, ovjerenu i potpisanu potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu u papirnatom obliku.

(9) Potvrda iz stavka 8. ovoga članka dostavlja se na adresu koja će biti propisana Natječajem.

(10) Vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu podrazumijeva vrijeme slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ukoliko se dostavlja neposredno.

Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

Članak 51.

(1) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju iz članka 50. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, broj bodova sukladno kriterijima odabira te iznos javne potpore.

(3) Nepravovremeni Zahtjevi za potporu ne razmatraju se te Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju.

(4) Ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će odabranom LAG-u izdati Zahtjev za obrazloženje/ispravak putem elektroničke pošte i/ili preporučenom poštom s povratnicom.

(5) Zahtjev za obrazloženje/ispravak putem elektroničke pošte Agencija za plaćanja će poslati na e-mail adresu odabranog LAG-a koji je dužan u roku od pet radnih dana od zaprimanja elektroničke pošte dostaviti obrazloženje/ispravak vezano uz dostavljenu dokumentaciju. Vrijeme zaprimanja elektroničke pošte je trenutak potvrde o zaprimljenoj elektroničkoj pošti.

(6) Ukoliko odabrani LAG ne zaprimi Zahtjev za obrazloženje/ispravak putem elektroničke pošte u roku dva dana od slanja iste iz Agencije za plaćanja ili ne odgovori u zadanom roku iz stavka 5. ovoga članka, Agencija za plaćanje će poslati Zahtjev za obrazloženje/ispravak preporučenom poštom s povratnicom. Odabrani LAG je dužan dostaviti traženo obrazloženje/ispravak preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od sedam dana od dana zaprimanja Zahtjeva.

(7) Ukoliko odabrani LAG nije preuzeo Zahtjev za obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, Zahtjev za obrazloženje/ispravak će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom petog dana od dana stavljanja na oglasnu ploču.

(8) Ukoliko odabrani LAG traženo obrazloženje/ispravak ne dostavi sukladno stavku 7. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju.

(9) Ukoliko korisnik uz Zahtjev za potporu ne učita dokumentaciju propisanu Natječajem, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju.

(10) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu u skladu sa procedurama Agencije za plaćanja.

Donošenje odluka

Članak 52.

(1) Agencija za plaćanja će nakon završene administrativne kontrole Zahtjeva za potporu donijeti:

1. Odluku o odobrenju pripreme/provedbe projekta suradnje, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili

2. Odluku o odbijanju pripreme/provedbe projekta suradnje u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom i Natječajem

– nepotpunih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih Zahtjeva za obrazloženje/ispravak

– utvrđene nepravilnosti

– ometanja nesmetanog pristupa predstavnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, ARPA-e, Europske komisije, Europskog revizorskog suda i OLAF-a.

(2) Odlukom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka utvrđuje se:

– iznos sredstava namijenjen za pripremu/provedbu projekta suradnje

– cilj, tip i tematsko područje planiranog projekta suradnje

– nositelj projekta i partner/i u pripremi/provedbi projekta suradnje

– obveza provođenja pripremnih aktivnosti u svrhu projekta suradnje kao i samo provođenje projekta suradnje na području partnera koji planiraju sudjelovati ili sudjeluju u projektu suradnje

– obveza nastanka troškova pripremnih aktivnosti projekta suradnje u razdoblju ne dužem od 18 mjeseci od donošenja Odluke o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje

– obveza završetka projekta suradnje najkasnije u roku od 36 mjeseci od dana sklapanja Sporazuma o suradnji

– obveza da ukoliko se projekt suradnje planira i/ili provodi izvan granica EU prihvatljive su one aktivnosti koje se odnose samo na ruralno područje

– obveza provođenja ciljeva, rezultata, aktivnosti i financijskog plana projekta navedenih u sklopljenom Sporazumu u suradnji za sve partnere projekta suradnje

– obavještavanje Upravljačkog tijela o svakom projektu transnacionalne suradnje

– zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do dvostrukog financiranja istih troškova iz proračuna EU.

(3) Ukoliko su partneri kod pripreme i/ili provedbe projekata suradnje odabrani LAG-ovi, istima se dostavljaju Odluke iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ali isti nemaju pravo podnijeti prigovor.

Promjene Zahtjeva za potporu

Članak 53.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a isti su temelj za provjeru uvjeta prihvatljivosti sukladno člancima 42. i 47. ovoga Pravilnika.

(2) Za promjene iz stavka 1. ovoga članka, odabrani LAG je dužan od dana stupanja na snagu Odluka o odobrenju pripreme/provedbe projekta suradnje do podnošenja Zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanja podnijeti Zahtjev za promjenu neposredno nakon njihovoga nastanka. Zahtjev za promjenu odabrani LAG popunjava elektronski u AGRONET-u, a po završetku elektronskog popunjavanju u Agenciju za plaćanja dostavlja ovjerenu i potpisanu potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu u papirnatom obliku preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno.

(3) Ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke Agencija za plaćanja će postupiti sukladno članku 51. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će za zaprimljene Zahtjeve za promjenu provjeriti uvjete prihvatljivosti sukladno člancima 42. i 47. ovoga Pravilnika te donijeti:

a) Odluku o izmjeni Odluke o odobrenju pripreme/provedbe projekta suradnje u slučaju prihvatljivosti promjena,

b) Odluku o odbijanju promjene projekta suradnje u slučaju neprihvatljivosti promjena.

(5) Ukoliko se Zahtjevom za promjenu utvrdi da projekt suradnje više ne ispunjava uvjete prihvatljivosti iz člancima 42. i 47. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o poništenju obveze.

Potvrda o odustajanju

Članak 54.

(1) U slučaju da odabrani LAG želi odustati od pripreme/provedbe projekta suradnje dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje putem AGRONET-a na način opisan u Vodiču za korisnike.

(2) Zahtjev za odustajanje odabrani LAG popunjava elektronski u AGRONET-u, a po završetku elektronskog popunjavanja odabrani LAG dužan je u Agenciju za plaćanja dostaviti ovjerenu i potpisanu potvrdu o podnošenju Zahtjeva za odustajanje u papirnatom obliku preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno.

(3) Ukoliko odabrani LAG podnese Zahtjev za odustajanje, Agencija za plaćanja će donijeti potvrdu o odustajanju.

Poglavlje D.
Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija

Vrsta javne potpore

Članak 55.

(1) U okviru Podmjere 19.4. javna potpora se dodjeljuje putem tipa operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.4.1.).

(2) Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1.

(3) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, Republika Hrvatska s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Javna potpora isplaćuje se u ratama.

Prihvatljivi korisnici

Članak 56.

Korisnici su odabrani LAG-ovi.

Prihvatljive aktivnosti

Članak 57.

Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1. su:

1. tekući troškovi

2. animacija.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 58.

(1) Korisnik mora biti odabran unutar tipa operacije 19.2.1. od strane Agencije za plaćanja.

(2) Aktivnosti moraju biti završene i odnositi se na razdoblje koje obuhvaća Zahtjev za isplatu.

(3) U Zahtjevu za isplatu jasno se moraju razdvojiti tekući troškovi i animacija.

(4) Svi računi moraju biti plaćeni u cijelosti prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Članak 59.

(1) Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.4.1. su navedeni u Listi prihvatljivih troškova za Podmjeru 19.4. koja će biti sastavni dio Natječaja iz članka 65. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.4.1 su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

2. drugi porezi, naknade, pristojbe i doprinosi osim prihvatljivih naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, biljega, poštarina, doprinosa iz i na plaće zaposlenika, naknade prijevoza na i s posla, naknada za pribavljanje podatka iz institucija i ustanova potrebnih za rad LAG-a

3. naknada članovima, volonterima i zaposlenicima LAG-a koji sudjeluju u radu odbora/ komisije/povjerenstva za odabir projekta

4. kamate i tečajne razlike

5. rabljeni strojevi i oprema

6. vozila

7. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata i amortizacija

8. troškovi jamstva i slične naknade

9. novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka

10. troškovi nastali prije dana podnošenja Zahtjeva za potporu

11. stipendije i nagrade.

(3) Preračun tečaja eura u kune obavlja se prema tečaju Europske komisije.

Opći uvjeti

Članak 60.

(1) Aktivnosti tekućih troškova i animacije iz članka 57. ovoga Pravilnika, mogu započeti nakon sklapanja Ugovora.

(2) Odabrani LAG može za aktivnosti tekućih troškova i animacije iz članka 57. ovoga Pravilnika namijeniti do 25 % iznosa javne potpore u odnosu na Podmjere 19.2. i 19.3.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju da se LAG bavi gospodarskom djelatnošću, visina javne potpore za aktivnosti tekućih troškova i animacije po LAG-u za vrijeme provedbe Programa iznosi najviše 200.000 eura u razdoblju od tri fiskalne godine (de minimis potpora) sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1407/2013.

(4) Ukoliko se LAG u trenutku odabira u Podmjeri 19.2 nije bavio gospodarskom djelatnošću, već se s gospodarskom djelatnošću počeo baviti nakon odabira u Podmjeri 19.2, LAG je dužan u roku od pet dana od dana prijave nadležnom tijelu o početku bavljenja gospodarskom djelatnošću, pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja.

(5) Odredbe iz stavaka 3. i 4. ovoga članka se primjenjuju i u slučajevima kada LAG posjeduje udjele ili dionice u temeljnom kapitalu poduzeća.

(6) Odabrani LAG može nakon sklapanja Ugovora putem Zahtjeva za isplatu predujma tražiti isplatu predujma.

(7) Zahtjev za isplatu predujma može se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

(8) Iznos predujma ne može iznositi više od 50 % dodijeljene javne potpore u Podmjeri 19.4.

(9) Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti zatraženog iznosa predujma. Predujam se može koristiti isključivo za plaćanje nastalih tekućih troškova i animacije.

(10) Iznos predujma mora se opravdati najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana isplate predujma.

(11) Agencija za plaćanja će nakon 31. prosinca 2019. do završetka provedbe Podmjere 19.4., svake godine na dan 15. veljače godine »n« utvrditi da li je odabrani LAG-u na dan 31. prosinca godine »n-1« ispunio uvjete iz stavka 2. ovoga članka, te obustaviti isplate za aktivnosti tekućih troškova i animacija sve dok odabrani LAG ne ispuni uvjet iz stavka 2. ovoga članka.

(12) Agencija za plaćanja će nakon završetka provedbe Podmjera 19.2. i 19.3., utvrditi i usporediti iznos isplaćenih sredstava odabranom LAG-u za aktivnosti tekućih troškova i animacije iz Podmjere 19.4. i iznos isplaćenih sredstava za sve projekte/operacije kroz provedbu Podmjera 19.2. i 19.3.

(13) Ukoliko Agencija za plaćanja utvrdi da je LAG-u nakon završetka provedbe Podmjere 19.2. i 19.3. za aktivnosti tekućih troškova i animacije iz Podmjere 19.4. isplaćeno više od 25 % iznosa javne potpore u odnosu na iznos isplaćen za sve projekte/operacije kroz provedbu Podmjera 19.2. i 19.3., Agencija za plaćanja će zatražiti povrat isplaćenih sredstava koja prelaze 25 % iznosa javne potpore u odnosu na Podmjere 19.2. i 19.3.

(14) Odabrani LAG ne smije naplaćivati usluge savjetovanja potencijalnih korisnika s područja LAG-a u svrhu pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem LRS-a.

III. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA

Poglavlje A.
Zahtjev za isplatu u Podmjeri 19.2.

Podnošenje Zahtjeva za isplatu

Članak 61.

Nositelj projekta u Podmjeri 19.2. može podnijeti Zahtjev za isplatu sukladno odredbama važećih pravilnika kojima se uređuje pojedina mjera, podmjera i tip operacije za koju se dodjeljuju sredstva.

Poglavlje B.
Zahtjev za isplatu u Podmjeri 19.3.

Podnošenje Zahtjeva za isplatu

Članak 62.

(1) Potpora se odabranom LAG-u isplaćuje temeljem Zahtjeva za isplatu.

(2) Odabrani LAG nakon završetka pripreme ili provedbe aktivnosti suradnje može podnijeti Zahtjev za isplatu za tip operacije 19.3.1.ili tip operacije 19.3.2. u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je u Vodiču za korisnike.

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu odabrani LAG-ovi su obvezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Natječajem iz članka 50. ovoga Pravilnika. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u izvorniku, propisuje se Natječajem.

(4) Po završetku elektronskog podnošenja Zahtjeva za isplatu putem AGRONET-a, odabrani LAG je dužan neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti ovjerenu i potpisanu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu u papirnatom obliku, zajedno s propisanom dokumentacijom u sjedište Agencije za plaćanja.

(5) Zahtjev za isplatu iz stavka 2. ovoga članka se podnosi nakon završetka pripreme/provedbe projekta suradnje.

(6) Ukoliko su nositelj i partneri u tipu operacije 19.3.1. i tipu operacije 19.3.2. odabrani LAG, i nositelj i partneri mogu podnijeti Zahtjev za isplatu za Podmjeru 19.3., tip operacije 19.3.1. i/ili tip operacije 19.3.2.

(7) Nositelj i partneri u tipu operacije 19.3.1. i tipu operacije 19.3.2. ukoliko su odabrani LAG ne smiju za isti trošak podnijeti Zahtjev za isplatu.

(8) U Podmjeri 19.3. Zahtjev za isplatu predujma i/ili Zahtjev za isplatu putem rata nije dozvoljen.

Postupak obrade

Članak 63.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune/odgovarajuće dokumente sukladno Listi prihvatljivih troškova, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(2) Odabranom LAG-u za tip operacije 19.3.2. se ne može isplatiti javna potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u financijskom planu projekta suradnje.

(3) Odabranom LAG-u ne može se isplatiti ukupna potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Ugovoru za Podmjeru 19.3., tip operacije 19.3.1. i 19.3.2.

(4) Odabrani LAG je dužan uz Zahtjev za isplatu dostaviti izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove za koju je podnio Zahtjev za isplatu, od strane središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

(5) Agencija za plaćanja donijet će Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos dodijeljenih bespovratnih sredstva za iste prihvatljive troškove sukladno stavku 4. ovoga članka.

(6) Odabrani korisnik je dužan uz Zahtjev za isplatu poslati izjavu o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa između članova upravnog (izvršnog) tijela odabranog LAG-a (osoba koji su imenom i prezimenom članovi upravnog (izvršnog) tijela kao i organizacija čiji su oni predstavnici u upravnom (izvršnom) tijelu) i odabranog dobavljača, pri čemu se pod pojmom »dobavljač« smatra poslovni subjekt od kojeg je nabavljena roba ili usluga, odnosno pravna ili fizička osoba od koje je odabrani LAG kupio robu ili uslugu za koju traži potporu.

(7) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos za koji se utvrdi sukob interesa sukladno stavku 6. ovoga članka.

(8) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu) kojim će tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje te isti dostaviti preporučenom poštom s povratnicom. Odabrani LAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od sedam dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu. Ukoliko tražena dokumentacija ne bude dostavljena u zadanom roku, smatrat će se da je odabrani LAG odustao od iznosa javne potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(9) Ukoliko odabrani LAG nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom petog dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(10) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

a) protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, obračun potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(11) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost koja nema elemenata sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog troška i donijeti Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška utvrđen u tom Zahtjevu za isplatu.

Donošenje odluka

Članak 64.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom, Agencija za plaćanja će donijeti:

a) Odluke o isplati ili

b) Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu donosi se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, odnosno Natječajem

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u Listi prihvatljivih troškova

c) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

d) utvrđenih razlika između dokumenata priloženih uz Zahtjev za isplatu i dokumenata zatečenih u kontroli na terenu

e) nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 63. stavka 8. ovoga Pravilnika u roku propisanom Pravilnikom ukoliko se dopuna/obrazloženje/ispravak odnosi na cjelokupno ulaganje

f) ukoliko su troškovi za koje je podnesen Zahtjev za isplatu financirani drugim sredstvima proračuna EU

g) utvrđene nepravilnosti, koja je ujedno i sumnja na prijevaru.

Poglavlje C.
Zahtjev za isplatu u Podmjeri 19.4.

Podnošenje Zahtjeva za isplatu

Članak 65.

(1) Potpora se odabranom LAG-u isplaćuje temeljem Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma.

(2) Zahtjev za isplatu/Zahtjev za isplatu predujma se podnosi temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija«, tipa operacije 19.4.1. kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(3) Natječaj iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr).

(4) Natječajem iz stavka 2. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma za dodjelu sredstava iz Programa, tipa operacije 19.4.1.

(5) Odabrani LAG može putem Zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za prihvatljive aktivnosti iz članka 57. ovoga Pravilnika, i to do 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Isplata predujma mora biti popraćena uspostavom bankovne garancije u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

(6) Isplaćeni predujam iz stavka 5. ovoga članka opravdava se plaćenim računima/odgovarajućim dokumentima za prihvatljive aktivnosti.

(7) Jamstvo iz stavka 5. ovoga članka biti će aktivirano radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavka 6. ovoga članka temeljem Odluke o jamstvu.

(8) Zahtjev za isplatu predujma je odabrani LAG obvezan podnijeti prije podnošenja Zahtjeva za isplatu za prvo obračunsko razdoblje.

(9) Odabrani LAG je dužan elektronski podnijeti Zahtjev za isplatu putem AGRONET-a za svako obračunsko razdoblje. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu opisan je u »Vodiču za korisnike«.

(10) Obračunsko razdoblje je tromjesečje koje počinje teći od početka mjeseca koje slijedi nakon datuma sklapanja Ugovora s Agencijom za plaćanja i završava protekom tri mjeseca.

(11) Svi troškovi koji se smatraju prihvatljivim i za koje odabrani LAG traži povrat sredstava moraju nastati u obračunskom razdoblju koje je predmet Zahtjeva za isplatu, osim troškova nastalih od datuma sklapanja Ugovora s Agencijom za plaćanja do mjeseca s kojim počinje teći prvo obračunsko razdoblje.

(12) Odabrani LAG je obvezan podnijeti Zahtjev za isplatu u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koji se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

(13) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma odabrani LAG obvezan je učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Natječajem. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u izvorniku, propisuje se Natječajem.

(14) Po završetku elektronskog podnošenja Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, odabrani LAG je dužan u roku iz stavaka 8. ili 12. ovoga članka neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti ovjerenu i potpisanu potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu u papirnatom obliku, zajedno s propisanom dokumentacijom u izvorniku u sjedište Agencije za plaćanja.

Postupak obrade

Članak 66.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve račune/odgovarajuće dokumente, a svi priloženi računi/odgovarajući dokumenti moraju biti plaćeni u cijelosti.

(2) Svi priloženi računi/odgovarajući dokumenti moraju sadržavati samo troškove koji su navedeni u listi prihvatljivih troškova propisanoj Natječajem iz članka 65. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Svi troškovi koji se podnose u Zahtjevu za isplatu moraju nastati nakon dana sklapanja Ugovora između odabranog LAG-a i Agencije za plaćanja. Zahtjev za isplatu ne može sadržavati troškove nastale u obračunskim razdobljima za koji je prethodno već podnesen Zahtjev za isplatu.

(4) Svi troškovi koji se podnose u Zahtjevu za isplatu moraju biti plaćeni u cijelosti.

(5) Odabranom LAG-u ne može se isplatiti ukupna javna potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Ugovoru.

(6) Odabrani LAG je dužan uz Zahtjev za isplatu dostaviti izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove za koji je podnio Zahtjev za isplatu, od strane središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

(7) Agencija za plaćanja donijet će Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos dodijeljenih bespovratnih sredstva za iste prihvatljive troškove sukladno stavku 6. ovoga članka.

(8) Odabrani LAG je dužan uz Zahtjev za isplatu poslati izjavu o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa između članova upravnog (izvršnog) tijela odabranog LAG-a (osoba koji su imenom i prezimenom članovi upravnog (izvršnog) tijela kao i organizacija čiji su oni predstavnici u upravnom (izvršnom) tijelu) i odabranog dobavljača, pri čemu se pod pojmom »dobavljač« smatra poslovni subjekt od kojeg je nabavljena roba ili usluga, odnosno pravna ili fizička osoba od koje je odabrani LAG kupio robu ili uslugu za koju traži potporu.

(9) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos za koji se utvrdi sukob interesa sukladno stavku 8. ovoga članka.

(10) Za nepotpuni Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu) kojim će od odabranog LAG-a tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje te isti dostaviti preporučenom poštom s povratnicom. Odabrani LAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od sedam dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu. Ukoliko tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je odabrani LAG odustao od dijela iznosa javne potpore za koju dokumentacija nije dostavljena.

(11) Ukoliko odabrani LAG nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom petog dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(12) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB), u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/)

– u slučaju da je odabrani korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(13) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost koja nema elemenata sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog troška i donijeti Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška utvrđen u tom Zahtjevu za isplatu.

Donošenje odluka

Članak 67.

(1) Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će donijeti:

a) Odluku o isplati ili

b) Odluku o isplati predujma ili

c) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu ili

d) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu predujma.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu donosi se zbog:

1. neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, odnosno Natječajem

2. neprihvatljivosti aktivnosti i/ili svih troškova navedenih u listi prihvatljivih troškova propisanoj Natječajem za koje se traži javna potpora u obveznim Zahtjevima za isplatu

3. nedostavljanja Zahtjeva za isplatu u roku propisanim ovim Pravilnikom

4. onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

5. korištenja opreme na način koji nije u skladu s njegovom namjenom

6. utvrđenih razlika između dokumenata priloženih uz Zahtjev za isplatu i dokumenata zatečenih u kontroli na terenu

7. ukoliko su troškovi za koje je podnesen Zahtjev za isplatu financirani drugim sredstvima proračuna EU

8. nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 66. stavku 10. ovoga Pravilnika u roku propisanom Pravilnikom ukoliko se dopuna/obrazloženje/ispravak odnosi na obvezne Zahtjeve za isplatu u cijelosti

9. korištenja unajmljenog prostora na način koji nije u skladu s njegovom namjenom

10. utvrđene nepravilnosti, koja je ujedno i sumnja na prijevaru.

(3) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu predujma donosi se zbog nedostavljanja valjanoga bankovnog jamstva.

IV. KONTROLA NA TERENU

Ovlaštenje za provedbu kontrole na terenu

Članak 68.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrolori provode kontrolu izvršenih usluga, radova i nabavljene opreme kod isplate u ratama, dok kod konačne isplate kontroliraju i upotrebu ulaganja prema odobrenoj namjeni.

(3) Kontrolori provode kontrolu prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

(4) Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku unutar razdoblja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(6) Za Podmjeru 19.3. kontrola na terenu neće se provoditi.

Ovlasti kontrolora

Članak 69.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

1. pregledati objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju korisnika

2. izvršiti uvid u dokumente korisnika koji se odnose na stjecanje prava na potporu

3. provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

4. provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje korisnika

5. provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim povezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, jamstvene listove, deklaracije i dr.)

6. provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz Zahtjev za isplatu

7. provjeravati uporabu ili spremnost ulaganja za uporabu

8. provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

9. provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

10. izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti

11. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

(2) Kontrolori mogu provesti kontrolu kod pravnih i fizičkih osoba te osoba koje su povezane s korisnikom u vezi predmetnog ulaganja.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije, te osigurati uvjete za nesmetani rad kontrolora.

(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku samo nužne informacije.

V. PRIKUPLJANJE PONUDA

Prikupljanje ponuda

Članak 70.

(1) Za svaku prihvatljivu aktivnost za provedbu Podmjera 19.3. i 19.4. koja prelazi iznos od 35.000,00 HRK (bez PDV-a), odabrani LAG je obvezan prikupiti tri ponude.

(2) Odabrani LAG je u obvezi prikupiti ponude vodeći se načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti.

(3) U situaciji iz stavka 1. ovoga članka, odabrani LAG je prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu obvezan priložiti tri ponude za prihvatljivu aktivnost.

(4) U svrhu ispunjenja uvjeta iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka odabrani LAG je dužan poslati upit za ponudu, prema najmanje tri ponuditelja ukoliko na tržištu postoje tri potencijalna ponuditelja u opsegu obuhvaćenim upitom za ponudu. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja uvjeta o kojima je riječ odabrani LAG se obvezuje priložiti detaljno obrazloženje.

(5) Upit za ponudu treba sadržavati najmanje sljedeće elemente:

– naziv odabranog LAG-a

– podatke o odabranom LAG-u i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

– opis predmeta nabave (tehnička specifikacija/troškovnik), koji se ne smije odnositi na određen predmet, marku, zaštitni znak ili izvor, patent ili specifično porijeklo, te ne smije pogodovati određenom ponuditelju. Ako se iznimno u upit za ponudu stavlja primjer proizvoda, mora se staviti i naznaka »ili jednakovrijedan«

– način dostave ponuda

– rok dostave ponuda.

(6) Odabrani LAG je između ponuda koje su pristigle kao odgovor na upit za ponude, obvezan izabrati ponudu s najnižom cijenom, a koja zadovoljava sve uvjete navedene u upitu za ponudu.

(7) Iznimno odabrani LAG ne mora odabrati ponudu s najnižom cijenom, ako za to postoje valjani razlog o čemu će LAG napisati obrazloženje. U slučaju da odabrani LAG ne navede obrazloženje s razlozima odabira ponude koja nema najnižu cijenu ili u slučaju da razlozi navedeni u obrazloženju nisu opravdani iznos prihvatljivog ulaganja će se umanjiti sukladno iznosu ponude s najnižom cijenom.

(8) Odabrani LAG ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje.

(9) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane odabranog LAG-a i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između odabranog LAG-a i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(10) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaze o vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi odobrenog LAG-a i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s podnositeljem, kao i poslovne knjige koje je takav poduzetnik dužan voditi prema važećim zakonskim propisima o računovodstvu. Na zahtjev Agencije za plaćanja odobreni LAG je dužan dostaviti traženi dokument.

(11) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

VI. INFORMIRANJE, POVRAT SREDSTAVA, PRIGOVORI I STUPANJE NA SNAGU

Informiranje

Članak 71.

Informiranje je sastavni dio projekta. Kao što korisnik treba biti upoznat s izvorom financiranja iz kojeg će dobiti nepovratna sredstva za svoje ulaganje, tako korisnik mora, po završetku projekta, osigurati ovakvu informaciju javnosti sukladno Prilogu VIII. ovoga Pravilnika (npr. stavljanjem naljepnica koje navode izvor sufinanciranja na svu opremu nabavljenu potporom iz proračuna Europske unije i postavljanjem informativnih ploča na istaknuto mjesto, kako bi i posjetitelji bili upoznati s činjenicom da je ulaganje sufinancirano kroz sustav EU potpora).

Povrat sredstava

Članak 72.

(1) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat isplaćenih sredstava ako:

1. se utvrdi administrativna pogreška učinjena od strane Agencije za plaćanja, Odlukom o povratu sredstava od korisnika će se zatražiti povrat tog iznosa

2. ukoliko odabrani LAG nije poštivao uvjete ovoga Pravilnika i/ili natječaja i/ili Ugovora, a ne postoji mogućnost umanjenja dodijeljenih sredstava za provedbu Podmjera 19.3. i/ili 19.4., Agencija za plaćanja će zatražiti povrat sredstava za provedbu Podmjera 19.3. i/ili 19.4.

3. ukoliko je ostvaren uvjet iz članka 14. stavka 5. ovoga Pravilnika, tražiti će se povrat ukupno isplaćenih sredstava za Podmjere 19.3. i 19.4.

4. ukoliko je ostvaren uvjet iz članka 60., stavka 13. ovoga Pravilnika, tražiti će se povrat utvrđene razlike sredstava

5. su utvrđeni pojedini nepravilno isplaćeni troškovi, odnosno kada je utvrđena nepravilnost, a sredstva korisniku su već isplaćena, Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu sredstava zahtijevati od korisnika povrat djelomično utvrđenog nepravilnog iznosa

6. kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti vezanu za aktivnost

7. u slučaju raskida Ugovora, Agencija za plaćanja će tražiti povrat ukupno isplaćenih sredstava za Podmjere 19.3. i 19.4.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od primitka Odluke o povratu sredstava ili u slučaju prigovora 30 dana od zaprimanja odluke povjerenstva.

(3) Ako korisnik nije vratio sredstva određena Odlukom o povratu sredstava, na taj iznos se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zatezna kamatna stopa u visini zakonski propisane stope.

Prigovori

Članak 73.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na sve Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, isključujući odluke iz:

– članka 19. stavka 7. točke 1. i članka 19. stavka 8. točke 1., Odluka o odabiru LAG-a

– članka 19. stavka 7. točke 2. i članka 19. stavka 8. točke 2., Odluka o odbijanju

– članka 20. stavka 4., Odluka o stavljanja izvan snage Odluke o odabiru LAG-a.

(3) Akti iz ovoga Pravilnika osim Odluke o povratu sredstava, Odluke o stavljanja izvan snage Odluke o odabiru LAG-a i odluke povjerenstva po prigovorima korisnik je obvezan preuzeti putem AGRONET-a.

(4) Po objavi akata u AGRONET-u korisnici će biti obaviješteni da u roku pet dana iste moraju preuzeti putem linka u AGRONET-u na kartici »ODLUKE«.

(5) Odluke navedene u stavku 3. ovoga članka korisniku se šalju preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(6) Ukoliko korisnik ne preuzme odluke u roku od pet dana od trenutka njihova stavljanja na AGRONET i/ili iste ne zaprimi ukoliko se šalju preporučenom poštom s povratnicom, Agencija za plaćanja će ih objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(8) Korisnik može prigovore podnijeti u roku od osam dana od dana preuzimanja akata u AGRONET-u ili od dana zaprimanja preporučene pošiljke.

(9) Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno, u jednom primjerku Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja.

(10) Agencija za plaćanja zaprimljene prigovore prosljeđuje Povjerenstvu.

(11) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima u roku od trideset dana od dana zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnik i Agencija za plaćanja.

(12) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

Stupanje na snagu

Članak 74.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/13

Urbroj: 525-08/1196-16-32

Zagreb, 10. svibnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I. – PRILOG X.

47 20.05.2016 Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar Mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202047 20.05.2016 Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar Mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202047 20.05.2016 Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar Mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202047 20.05.2016 Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar Mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202047 20.05.2016 Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar Mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202047 20.05.2016 Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar Mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202047 20.05.2016 Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar Mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020