Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi mjere 16 “Suradnja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 101/2017 (12.10.2017.), Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2336

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 16 SURADNJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 16 »Suradnja« (u daljnjem tekstu: mjera 16), podmjere 16.1 »Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost« (u daljnjem tekstu: podmjera 16.1) i podmjere 16.4 »Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta« (u daljnjem tekstu: podmjera 16.4) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Primjena propisa

Članak 2.

Mjera 16 provodi se sukladno:

– Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1407/2013).

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17)

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) projekt je skup aktivnosti sa specifičnim ciljevima planiranim u određenom vremenu s jasno određenim resursima, a sastoji se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije

2) tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

3) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji se od teksta natječaja, priloga i obrazaca

4) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

5) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

6) operativna skupina je skupina partnera koji zajedno rade na donošenju konkretnog, praktičnog rješenja određenog definiranog problema, a međusobne odnose regulirali su ugovorom o poslovnoj suradnji

7) odgovorna osoba je fizička ili pravna osoba među partnerima operativne skupine ovisno o temi projekta i tipu operacije, a definirana je ugovorom o poslovnoj suradnji

8) Europsko inovacijsko partnerstvo (u daljnjem tekstu: EIP) je program za poljoprivrednu produktivnost i održivost

9) EIP mreža je mreža Europskog inovacijskog partnerstva uspostavljena radi umrežavanja operativnih skupina, savjetodavnih službi i znanstvenika

10) Hrvatska mreža inovacijskog partnerstva (u daljnjem tekstu: HMIP) je tematska radna skupina koja djeluje u sklopu Mreže za ruralni razvoj putem koje će operativne skupine proširiti svoje rezultate

11) kratak lanac opskrbe je lanac opskrbe koji ne sadrži više od jednog posrednika između proizvođača i potrošača

12) lokalno tržište je tržište u radijusu 50 kilometara od gospodarstva s kojeg potječe proizvod, uključujući aktivnosti prerade i prodaje do krajnjeg potrošača

13) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

14) intenzitet potpore je udio potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postocima

15) nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2, stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

16) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

17) sukob interesa je situacija koja podrazumijeva vlasničku povezanost između partnera unutar operativne skupine, te part­nera s jedne strane i ponuditelja s druge strane, odnosno njihovu međusobnu povezanost po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvan­bračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike

18) jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave, a provodi se u skladu s internim odredbama propisanim od strane čelnika tijela

19) potpore male vrijednosti (de minimis potpore) su sve potpore dodijeljene jednom poduzetniku u određenom razdoblju koje ne premašuju iznos od 200.000 € u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013, te se radi malog opsega i intenziteta smatra da ne utječu na trgovinu među državama članicama ili da se njome ne narušava niti prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja, te takve potpore ne ispunjavaju sve kriterije iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te stoga ne podliježu postupku prijave

20) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je (između ostalog) namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika), elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013, Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 i Uredbi (EU) br. 1407/2013.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
PODMJERA 16.1 POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD OPERATIVNIH SKUPINA EUROPSKOG PARTNERSTVA ZA INOVACIJE (EIP) ZA POLJOPRIVREDNU PRODUKTIVNOST I ODRŽIVOST

Tipovi operacija

Članak 4.

U okviru podmjere 16.1 potpora se dodjeljuje za tip operacije:

a) 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina (u daljnjem tekstu: tip operacije 16.1.1)

b) 16.1.2 Operativne skupine (u daljnjem tekstu: tip operacije 16.1.2).

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) U tipu operacije 16.1.1 korisnici su operativne skupine.

(2) U tipu operacije 16.1.2 korisnici su ugovorene operativne skupine iz tipa operacije 16.1.1.

(3) Operativnu skupinu čine najmanje dva partnera.

(4) Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u RH.

(5) Lokalne akcijske grupe nisu prihvatljivi partneri operativne skupine.

(6) Partneri operativne skupine ne smiju biti u sukobu interesa.

(7) Fizičke osobe koje su ujedno i zaposlenici u stručno/znanstveno/istraživačkoj instituciji koja je prijavljena kao partner operativne skupine nisu prihvatljivi partneri operativne skupine.

(8) Član zadruge/proizvođačke organizacije i zadruga/proizvođačka organizacija ne smatraju se zasebnim partnerima u istoj operativnoj skupini.

(9) Partneri operativne skupine moraju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji sukladno članku 9. ovoga Pravilnika u kojem definiraju odgovornu osobu koja će biti podnositelj zahtjeva za potporu u ime operativne skupine, a koja treba ostati nepromijenjena do izdavanja Odluke o dodjeli sredstava odnosno do isplate potpore.

(10) Najmanje jedan partner operativne skupine mora biti fizička osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).

(11) Odgovorna osoba operativne skupine koja je ujedno i podnositelj zahtjeva za potporu u ime operativne skupine je pravna osoba, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u toj pravnoj osobi, među partnerima operativne skupine.

(12) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, ako je tema projekta vezana uz uspostavu i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, odgovorna osoba operativne skupine može biti i fizička osoba među partnerima operativne skupine.

(13) Odgovorna osoba operativne skupine i svi partneri operativne skupine moraju imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(14) U tipu operacije 16.1.1 pravila o potporama male vrijednosti (de minimis potporama) primjenjuju se na odgovornu osobu operativne skupine.

(15) U tipu operacije 16.1.2 pravila o potporama male vrijednosti (de minimis potporama) primjenjuju se na sve partnere operativne skupine.

(16) Operativna skupina mora uspostaviti interne procedure i upravljanje zadacima kako bi se osigurala transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegao sukob interesa.

(17) Odgovorna osoba operativne skupine je odgovorna za uredno izvršenje obveza navedenih u ugovoru iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(18) Partneri operativne skupine se mogu mijenjati, ali partner koji izlazi iz operativne skupine mora biti zamijenjen partnerom koji zadovoljava uvjete partnera koji izlazi iz operativne skupine. Promjenom partnera operativne skupine, operativna skupina mora ostati usklađena s uvjetima prihvatljivosti te se ne smije narušiti provedba projekta. Uvjete i sankcije za izlazak partnera iz operativne skupine, operativna skupina treba odrediti internim procedurama.

(19) Iznimno od stavka 17. ovoga članka, u tipu operacije 16.1.1 partneri operativne skupine ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile.

(20) Broj partnera operativne skupine ne može se povećavati za vrijeme trajanja provedbe projekta.

(21) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.

(22) Uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavaka 1. do 19. ovoga članka korisnik mora zadržati do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a dokumentaciju u vezi s projektom mora čuvati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Isključenje korisnika

Članak 6.

(1) Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore, u razdoblju od administrativne kontrole pa do konačne isplate potpore, ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

c) partneri nemaju podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

e) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave

f) partneri nisu izvršili zatraženi povrat sredstava ili su u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući fondove EU), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni i/ili

g) su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz sredstava Europske unije ili drugih izvora.

(2) Uz uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka u tipu operacije 16.1.1 korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore ako odgovorna osoba operativne skupine premašuje definirane gornje granice potpore male vrijednosti (de minimis potpore) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Opći uvjeti prihvatljivosti projektne ideje/projekta

Članak 7.

(1) Za tip operacije 16.1.1 korisnik dostavlja opis projektne ideje, a za tip operacije 16.1.2 dostavlja poslovni plan čiji sadržaj će biti propisan natječajem.

(2) Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

(3) Projektna ideja/projekt se mora odnositi na barem jednu od specifičnih tema:

a) razvoj novih ili prilagođenih proizvodnih metoda/metoda upravljanja i multidisciplinarnih inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kako bi se potaknulo očuvanje ugljika i ublažavanje klimatskih promjena

b) promicanje energetske učinkovitosti i učinkovitosti resursa uključujući nusproizvode u svim sektorima i korištenje obnovljivih izvora energije

c) smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te poboljšanje zaštite okoliša, uključujući i zaštitu tla i razgradnju vode, učinkovitost vode, zbrinjavanja otpada na farmi i recikliranje, smanjenje zagađenja zraka, inovativnim proizvodima i mjerama za promicanje smanjenja zagađenja uzrokovanog fosilnim gorivima, održivo upravljanje ekosustavima, uključujući metode uzgoja koje su povoljne za okoliš

d) razvoj tehnika, procesa, usluga ili opreme (promjena) kako bi se smanjila uporaba pesticida

e) razvoj i unapređenje skladištenja gnoja i metoda korištenja

f) smanjenje rizika u proizvodnji i preradi kroz inovacije, uključujući razvoj proizvoda, strojeva i opreme za ublažavanje negativnih abiotskih i biotskih čimbenika

g) razvoj novih proizvoda i/ili promicanje multidisciplinarne suradnje s poljoprivrednih gospodarstava veće dodane vrijednosti

h) unapređenje i uvođenje inovacija vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja

i) uspostava i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

(4) Osim tema iz stavka 3. ovoga članka ostale teme mogu biti propisane natječajem i prihvatljive za dodjelu potpore, pod uvjetom da ispunjavaju prioritete odabrane u strategiji Programa i ispunjavaju ciljeve EIP-a, kao što je navedeno u članku 55. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(5) Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa i ciljevima EIP-a navedenim u članku 55. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(6) Operativna skupina ima obvezu prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu dostaviti rezultate svog projekta Upravljačkom tijelu koje će ih objaviti putem HMIP-a.

(7) Rezultat projekta u sklopu podmjere 16.1 kao i sve faze njegove provedbe moraju biti javno dostupni te se ne mogu patentirati, licencirati niti zaštititi kao autorsko pravo ili intelektualno vlasništvo.

(8) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projektne ideje/projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 8.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

b) stvarnost nastanka kod korisnika

c) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

d) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

e) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

f) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

g) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije i

h) provedba na području Republike Hrvatske.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

(4) Nove kategorije troškova dodane revizijom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(5) Aktivnosti operativne skupine vezane uz prihvatljive troškove ne smiju započeti prije dana podnošenja zahtjeva za potporu.

Ugovor o poslovnoj suradnji

Članak 9.

(1) Partneri operativne skupine sklapaju ugovor o poslovnoj suradnji.

(2) Sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka bit će propisan natječajem, a mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a) naznaku tipa operacije za koji se podnosi zahtjev za potporu

b) naznaku projektne ideje/projekta radi čijeg ostvarenja se sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka

c) naznaku odgovorne osobe operativne skupine i ostalih part­nera koji čine operativnu skupinu

d) interne procedure i način upravljanja zadacima kojima se osigurava transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegava sukob interesa

e) broj računa odgovorne osobe operativne skupine.

(3) Dokumentacija vezana uz opis projektne ideje/sadržaj poslovnog plana radi čijeg ostvarenja se sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka bit će propisana natječajem.

(4) Potpisi ugovornih strana ugovora iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Ocjenjivanje kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine

Članak 10.

(1) Ocjenu kvalitete projektne ideje i poslovnog plana operativne skupine te dio bodova sukladno kriterijima odabira dodjeljuje Ocjenjivački odbor.

(2) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu pristiglih po objavljenom natječaju iz članka 29. ovoga Pravilnika, za sve prihvatljive zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja dostavlja Upravljačkom tijelu projektnu ideju/poslovni plan operativne skupine. Upravljačko tijelo prosljeđuje Ocjenjivačkom odboru projektnu ideju/poslovni plan operativne skupine radi ocjenjivanja kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine i dodjele bodova sukladno kriterijima odabira.

(3) Dostavljanje projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine između Agencije za plaćanja i Upravljačkog tijela te i Upravljačkog tijela i Ocjenjivačkog odbora obavlja se elektroničkom poštom ili službenom dostavom putem dostavljača uz dostavnicu.

(4) Nakon ocjene kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine i dodjele bodova sukladno kriterijima odabira Ocjenjivački odbor dostavlja rezultate ocjenjivanja Upravljačkom tijelu koje ih prosljeđuje Agenciji za plaćanja.

(5) Upravljačko tijelo dostavlja Agenciji za plaćanja rezultate ocjenjivanja kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine najkasnije 45 dana od dana dostave projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine Upravljačkom tijelu.

(6) Za tip operacije 16.1.1 Ocjenjivački odbor ocjenjuje projekt­nu ideju operativne skupine i dodjeljuje bodove za jasno opisanu i smisleno razvijenu projektnu ideju sukladno kriterijima odabira zahtjeva za potporu.

(7) Za tip operacije 16.1.2 Ocjenjivački odbor ocjenjuje poslovni plan operativne skupine i dodjeljuje bodove o izvedivosti poslovnog plana provedbe projekta, očekivanim rezultatima projekta, primjenjivosti rezultata projekta te vremenskoj održivosti rezultata projekta sukladno kriterijima odabira zahtjeva za potporu.

(8) Ocjenjivački odbor čine stručnjaci iz relevantnih područja u okviru tema navedenih u članku 7. ovoga Pravilnika.

(9) Članove Ocjenjivačkog odbora za programsko razdoblje 2014. – 2020., imenuje ministar nadležan za poljoprivredu.

(10) Predsjednik Ocjenjivačkog odbora je predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

(11) Ocjenjivački odbor djeluje sukladno Poslovniku o radu Ocjenjivačkog odbora.

Broj projekata po korisniku

Članak 11.

(1) Ista operativna skupina/ista odgovorna osoba operativne skupine može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar jednog tipa operacije tijekom jednog natječaja.

(2) Ako je odgovorna osoba/partner operativne skupine stručno/znanstveno/istraživačka institucija koja istovremeno djeluje u različitim sektorima/područjima poljoprivredne proizvodnje, ista može biti odgovorna osoba/partner u najviše tri operativne skupine tijekom jednog natječaja.

(3) Ukoliko operativna skupina podnese više zahtjeva za potporu unutar istog tipa operacije tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije operativna skupina može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Stručno/znanstveno/istraživačka institucija kao odgovorna osoba/partner u operativnoj skupini može podnijeti zahtjev za potporu/biti partner na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta druge operativne skupine na prethodnim natječajima ako prijavljuje projekt/sudjeluje kao partner u projektu iz drugog sektora/područja poljoprivredne proizvodnje.

(4) Broj projekata odobrenih pojedinoj operativnoj skupini za tip operacije 16.1.2 u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.

(5) Jednoj operativnoj skupini unutar jednog natječaja može biti dodijeljen samo jedan ugovor o financiranju, odnosno jedna Odluka o dodjeli sredstava.

POGLAVLJE III.
TROŠKOVI

Vrste troškova

Članak 12.

(1) U tipu operacije 16.1.1 prihvatljivi troškovi su svi troškovi nastali tijekom razvoja projektne ideje i uspostave operativne skupine.

(2) U tipu operacije 16.1.2 prihvatljivi troškovi su:

a) tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta (npr. rad istraživača, najam prostora, putni troškovi, obuka za rad sa specifičnom opremom, pripremni/radni sastanci i sl.)

b) izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju poslovnog plana (npr. amortizacija dugotrajne imovine, najam zemlje, najam strojeva/mehanizacije, i sl.)

(3) Troškovi su prihvatljivi od dana podnošenja zahtjeva za potporu za tip operacije 16.1.2 do dana slanja rezultata projekta Upravljačkom tijelu.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 13.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) kupnja dugotrajne materijalne imovine (npr. kupnja strojeva/mehanizacije, opreme, sadnog materijala višegodišnjih kultura i sl.)

b) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak predporeza

c) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

d) kamate

e) redovne aktivnosti bilo kojeg partnera operativne skupine

f) tekući projekti

g) samostalna istraživanja i

h) plaćanje u gotovini.

POGLAVLJE IV.
POTPORA

Visina potpore

Članak 14.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela.

(2) Visina potpore za tip operacije 16.1.1 iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(3) Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu za tip operacije 16.1.2 bit će propisana natječajem, a ne može biti viša od 200.000 EUR niti niža od 30.000 EUR.

(4) Potpora za tip operacije 16.1.1 isplaćuje se istoj operativnoj skupini samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

(5) Potpora za tip operacije 16.1.1 isplaćuje se jednokratno u obliku paušalnog iznosa odgovornoj osobi operativne skupine nakon što odgovorna osoba operativne skupine podnese zahtjev za potporu za tip operacije 16.1.2 ili tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta te ostvari prag prolaznosti sukladno kriterijima odabira. Potpora nije uvjetovana izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava za tip operacije 16.1.2 ili 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta.

(6) Preračun eura u kune obavljat će se prema tečaju eura utvrđenog od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o dodjeli sredstava, sukladno članku 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 18 – 58). Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

(7) Kad se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iznosa iz stavka 3. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, operativni događaj za devizni tečaj za svaku godišnju ratu je 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.

(8) Ukupan iznos potpore po pojedinom partneru operativne skupine u okviru tipa operacije 16.1.2 ne smije prelaziti gornje granice definirane Uredbom (EU) br. 1407/2013 tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Intenzitet potpore

Članak 15.

(1) Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

(2) Mogućnost smanjenja intenziteta potpore bit će propisana pojedinim natječajem.

(3) Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta, ako je primjenjivo.

Kriteriji odabira

Članak 16.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
PODMJERA 16.4 POTPORA ZA HORIZONTALNU I VERTIKALNU SURADNJU SUDIONIKA U OPSKRBNOM LANCU ZA USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ KRATKIH OPSKRBNIH LANACA I LOKALNIH TRŽIŠTA TE ZA PROMICANJE AKTIVNOSTI U LOKALNOM KONTEKSTU U VEZI S RAZVOJEM KRATKIH OPSKRBNIH LANACA I LOKALNIH TRŽIŠTA

Tip operacije

Članak 17.

U okviru podmjere 16.4 potpora se dodjeljuje za tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta (u daljnjem tekstu: tip operacije 16.4.1).

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 18.

(1) U tipu operacije 16.4.1 korisnici su ugovorene operativne skupine iz tipa operacije 16.1.1.

(2) Operativnu skupinu čine najmanje dva partnera.

(3) Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u RH.

(4) Lokalne akcijske grupe nisu prihvatljivi partneri operativne skupine.

(5) Partneri operativne skupine ne smiju biti u sukobu interesa.

(6) Član zadruge/proizvođačke organizacije i zadruga/proizvođačka organizacija ne smatraju se zasebnim partnerima u istoj operativnoj skupini.

(7) Partneri operativne skupine moraju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji sukladno članku 22. ovoga Pravilnika u kojem definiraju odgovornu osobu koja će biti podnositelj zahtjeva za potporu u ime operativne skupine, a koja treba ostati nepromijenjena do izdavanja Odluke o dodjeli sredstava odnosno do isplate potpore.

(8) Najmanje jedan partner operativne skupine mora biti fizička osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).

(9) Odgovorna osoba operativne skupine koje je ujedno i podnositelj zahtjeva za potporu u ime operativne skupine je fizička ili pravna osoba među partnerima operativne skupine.

(10) Odgovorna osoba operativne skupine i svi partneri operativne skupine moraju imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(11) Pravila o potporama male vrijednosti (de minimis potporama) primjenjuju se na sve partnere operativne skupine.

(12) Operativna skupina mora uspostaviti interne procedure i upravljanje zadacima kako bi se osigurala transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegao sukob interesa.

(13) Odgovorna osoba operativne skupine je odgovorna za uredno izvršenje obveza navedenih u ugovoru iz članka 22. ovoga Pravilnika.

(14) Partneri operativne skupine se mogu mijenjati, ali partner koji izlazi iz operativne skupine mora biti zamijenjen partnerom koji zadovoljava uvjete partnera koji izlazi iz operativne skupine. Promjenom partnera operativne skupine, operativna skupina mora ostati usklađena s uvjetima prihvatljivosti te se ne smije narušiti provedba projekta. Uvjete i sankcije za izlazak partnera iz operativne skupine, operativna skupina treba odrediti internim procedurama.

(15) Broj partnera operativne skupine ne može se povećavati za vrijeme trajanja provedbe projekta.

(16) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.

(17) Uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavaka 1. do 14. ovoga članka korisnik mora zadržati do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a dokumentaciju u vezi s projektom mora čuvati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Isključenje korisnika

Članak 19.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore, u razdoblju od administrativne kontrole pa do konačne isplate potpore, ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

c) partneri nemaju podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

e) je u sukobu interesa

f) partneri nisu izvršili zatraženi povrat sredstava ili su u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući fondove EU), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni i/ili

g) su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz sredstava Europske unije ili drugih izvora.

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 20.

(1) Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

(2) Suradnja se odnosi na horizontalnu i/ili vertikalnu suradnju među partnerima u lancu opskrbe radi uspostave i razvoja novih/inovativnih kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

(3) Operativna skupina mora dostaviti poslovni plan o konkretnom projektu.

(4) Kratak lanac opskrbe ne smije sadržavati više od jednog posrednika između proizvođača i potrošača.

(5) Za lokalno tržište, mjesto proizvodnje odnosno prerade proizvoda ne smije biti udaljeno više od 50 kilometara od krajnjeg potrošača.

(6) Operativna skupina ima obvezu, prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dostaviti rezultate svog projekta Upravljačkom tijelu koje će ih objaviti putem HMIP-a.

(7) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 21.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

b) stvarnost nastanka kod korisnika

c) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

d) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

e) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

f) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

g) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije i

h) provedba na području Republike Hrvatske.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

(4) Nove kategorije troškova dodane revizijom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(5) Aktivnosti operativne skupine vezane uz prihvatljive troškove ne smiju započeti prije dana podnošenja zahtjeva za potporu.

Ugovor o poslovnoj suradnji

Članak 22.

(1) Partneri operativne skupine sklapaju ugovor o poslovnoj suradnji.

(2) Sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka bit će propisan natječajem, a mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a) naznaku tipa operacije za koji se podnosi zahtjev za potporu

b) naznaku projekta radi čijeg ostvarenja se sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka

c) naznaku odgovorne osobe operativne skupine i ostalih partnera koji čine operativnu skupinu

d) interne procedure i način upravljanja zadacima kojima se osigurava transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegao sukob interesa

e) broj računa odgovorne osobe operativne skupine.

(3) Dokumentacija vezana uz sadržaj poslovnog plana radi čijeg ostvarenja se sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka bit će propisana natječajem.

(4) Potpisi ugovornih strana ugovora iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Broj projekata po korisniku

Članak 23.

(1) Ista operativna skupina/ista odgovorna osoba operativne skupine može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar jednog tipa operacije tijekom jednog natječaja.

(2) Ako je odgovorna osoba/partner operativne skupine stručno/znanstveno/istraživačka institucija koja istovremeno djeluje u različitim sektorima/područjima poljoprivredne proizvodnje, ista može biti odgovorna osoba/partner u najviše tri operativne skupine tijekom jednog natječaja.

(3) Ukoliko operativna skupina podnese više zahtjeva za potporu unutar istog tipa operacije tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije operativna skupina može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Stručno/znanstveno/istraživačka institucija kao odgovorna osoba/partner u operativnoj skupini može podnijeti zahtjev za potporu/biti partner na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta druge operativne skupine na prethodnim natječajima ako prijavljuje projekt/sudjeluje kao partner u projektu iz drugog sektora/područja poljoprivredne proizvodnje.

(4) Broj projekata odobrenih pojedinoj operativnoj skupini za tip operacije 16.4.1 u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.

(5) Jednoj operativnoj skupini unutar jednog natječaja može biti dodijeljen samo jedan ugovor o financiranju, odnosno jedna Odluka o dodjeli sredstava.

POGLAVLJE III.
TROŠKOVI

Vrste troškova

Članak 24.

(1) Prihvatljivi troškovi su:

a) tekući troškovi suradnje

b) promotivne aktivnosti.

(2) Troškovi su prihvatljivi od dana podnošenja zahtjeva za potporu za tip operacije 16.4.1 do dana slanja rezultata projekta Upravljačkom tijelu.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 25.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) kupnja dugotrajne materijalne imovine (npr. kupnja strojeva/mehanizacije, opreme, sadnog materijala višegodišnjih kultura i sl.)

b) PDV u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak predporeza

c) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

d) kamate

e) redovne aktivnosti bilo kojeg partnera operativne skupine

f) tekući projekti

g) samostalna istraživanja i

h) plaćanje u gotovini.

POGLAVLJE IV.
POTPORA

Visina potpore

Članak 26.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela.

(2) Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu bit će propisana natječajem, a ne može biti viša od 50.000 EUR niti niža od 10.000 EUR.

(3) Preračun eura u kune obavljat će se prema tečaju eura utvrđenog od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o dodjeli sredstava, sukladno članku 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 18 – 58). Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

(4) Kad se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iznosa iz stavka 2. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, operativni događaj za devizni tečaj za svaku godišnju ratu je 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.

(5) Ukupan iznos potpore po pojedinom partneru operativne skupine u okviru tipa operacije 16.4.1, ne smije prelaziti gornje granice definirane Uredbom (EU) br. 1407/2013 tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Intenzitet potpore

Članak 27.

(1) Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

(2) Mogućnost smanjenja intenziteta potpore bit će propisana pojedinim natječajem.

(3) Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta, ako je primjenjivo.

Kriteriji odabira

Članak 28.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

DIO ČETVRTI

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 29.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj se može ograničiti po specifičnim temama, sektoru te visini i intenzitetu potpore.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

c) uvjete prihvatljivosti projektne ideje/projekta i dokumentaciju

d) uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

e) pokazatelje provedbe projekta

f) visinu i intenzitet potpore

g) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

h) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

i) popis priloga i obrazaca

j) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popisa radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 30.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu. U tom slučaju može se odgoditi početak podnošenja zahtjeva za potporu ili rok za podnošenje zahtjeva za potporu može biti primjereno produžen.

(2) Izmjena natječaja podrazumijeva izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja podrazumijeva ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 29. stavku 3. ovoga Pravilnika. Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na način propisan člankom 29. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 31.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drugačijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 29. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 32.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) Načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) Načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) Načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) Načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) Načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) Načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) Načelo tajnosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 33.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenih natječaja.

(2) Za tip operacije 16.1.1 korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu, a postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja i završava ugovaranjem.

(3) Za tip operacije 16.1.2 i 16.4.1 korisnik podnosi prvi i drugi dio zahtjeva za potporu, a postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja i završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

(4) Postupak dodjele potpore obuhvaća sljedeće faze:

a) I. faza postupka dodjele potpore za tip operacije 16.1.1 i 16.1.2 uključuje:

i. zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

ii. rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

iii. administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika te dodjelu dijela bodova sukladno kriterijima odabira

iv. ocjenjivanje kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine i dodjelu dijela bodova sukladno kriterijima odabira od strane Ocjenjivačkog odbora za prihvatljive zahtjeve za potporu u administrativnoj kontroli

v. ažuriranje rang-liste temeljem zbroja bodova dodijeljenih od strane Ocjenjivačkog odbora za kvalitetu projektne ideje/poslovnog plana i bodova dodijeljenih tijekom administrativne kontrole u Agenciji za plaćanja

vi. izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i/ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava i

vii. ugovaranje

b) I. faza postupka dodjele potpore za operaciju 16.4.1 uključuje:

i. zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

ii. rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

iii. administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjelu bodova sukladno kriterijima odabira

iv. izdavanje Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i

v. ugovaranje

c) II. faza postupka dodjele potpore za tip operacije 16.1.2 i 16.4.1 uključuje:

i. zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu

ii. administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti troškova projekta, provjeru postupka nabave te provjeru opravdanosti nastalih troškova i

iii. izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

I. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 34.

(1) Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a u dvije faze sukladno odredbama natječaja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za tip operacije 16.1.1 korisnik podnosi samo prvi dio zahtjeva za potporu sukladno odredbama natječaja.

(3) Odgovorna osoba operativne skupine koja podnosi zahtjev za potporu mora biti upisana u Evidenciju korisnika.

(4) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu za tip operacije 16.1.1 i 16.1.2

Članak 35.

(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja izvršit će administrativnu kontrolu svih zaprimljenih zahtjeva za potporu.

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva za potporu za provedbu tipa operacije 16.1.1 i 16.1.2, za sve prihvatljive zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja dostavlja Upravljačkom tijelu projektnu ideju/poslovni plan operativne skupine. Upravljačko tijelo prosljeđuje Ocjenjivačkom odboru projektnu ideju/poslovni plan operativne skupine radi ocjenjivanja kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine i dodjele bodova sukladno kriterijima odabira.

(3) Upravljačko tijelo će, nakon zaprimanja rezultata ocjenjivanja kvalitete projektne ideje/poslovnog plana, iste dostaviti Agenciji za plaćanja zajedno sa bodovima koji će se kumulirati bodovima dodijeljenim u Agenciji za plaćanja tijekom administrativne kontrole.

(4) Nakon dostavljenih rezultata od strane Upravljačkog tijela, ažurira se rang-lista temeljem zbroja bodova dodijeljenih od strane Ocjenjivačkog odbora za kvalitetu projektne ideje/poslovnog plana i temeljem dodijeljenih bodova tijekom administrativne kontrole u Agenciji za plaćanja.

(5) Prednost na rang-listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu.

(6) U slučaju da se u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu za tip operacije 16.4.1

Članak 36.

(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang-listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang-listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu za tip operacije 16.1.1 i 16.1.2

Članak 37.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po formiranoj rang listi nad svim zaprimljenim zahtjevima za potporu.

(2) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika te dodijeliti bodove sukladno kriterijima odabira.

(3) Za sve prihvatljive zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja dostavlja Upravljačkom tijelu projektnu ideju/poslovni plan operativne skupine. Upravljačko tijelo prosljeđuje Ocjenjivačkom odboru projektnu ideju/poslovni plan operativne skupine radi ocjenjivanja kvalitete projektne ideje/poslovnog plana operativne skupine i dodjele bodova sukladno kriterijima odabira.

(4) Upravljačko tijelo će, nakon zaprimanja rezultata ocjenjivanja kvalitete projektne ideje/poslovnog plana, iste dostaviti Agenciji za plaćanja zajedno sa bodovima koji će se kumulirati bodovima dodijeljenim u Agenciji za plaćanja tijekom administrativne kontrole.

(5) Nakon zaprimljenih rezultata ocjenjivanja kvalitete projektne ideje/poslovnog plana od strane Ocjenjivačkog odbora Agencija za plaćanja će ažurirati rang-listu temeljem dodijeljenih bodova od strane Ocjenjivačkog odbora za kvalitetu projektne ideje/poslovnog plana i bodova dodijeljenih u Agenciji za plaćanja tijekom administrativne kontrole.

(6) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang-listu, odnosno uključiti u administrativnu kontrolu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(7) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(8) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni veći iznos potpore za tip operacije 16.1.1 odnosno veći procijenjeni iznos potpore za tip operacije 16.1.2 od traženog u zahtjevu za potporu.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu za tip operacije 16.4.1

Članak 38.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po formiranoj rang-listi temeljem broja bodova koje si je korisnik sam dodijelio u AGRONET-u.

(2) Rang-lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang-listu, odnosno uključiti u administrativnu kontrolu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove sukladno kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni procijenjeni iznos potpore veći od traženog u zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore

Članak 39.

(1) Agencija za plaćanja nakon provedenih radnji iz članaka 35., 36., 37. i 38. ovoga Pravilnika izdaje sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu

c) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava.

(2) Agencija za plaćanja izdaje Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka za pozitivno ocijenjene zahtjeve za potporu. U slučaju da je administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu utvrđen manji ukupan broj bodova po kriterijima odabira, odnosno umanjen procijenjeni iznos potpore za tip operacije 16.1.2 i 16.4.1 i/ili intenzitet potpore u odnosu na traženo u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu navesti razloge umanjenja.

(3) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju s korisnicima za koje je donijela Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka i za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka za svaki negativno ocijenjen zahtjev za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti i/ili kriterija odabira i drugih uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom u kojoj će biti obrazloženi razlozi odbijanja. Navedeni zahtjevi za potporu ne mogu se uputiti u II. fazu postupka dodjele potpore.

(5) Agencija za plaćanja izdaje Obavijest iz stavka 1. točke c) ovoga članka korisniku za zahtjev za potporu za koji sredstva nisu dostatna.

Ugovor o financiranju

Članak 40.

(1) Za provedbu tipa operacije 16.1.1, ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore te isplata sredstava.

(2) Za provedbu tipa operacije 16.1.2 i 16.4.1, ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, odredbe o provedbi projekta, maksimalni procijenjeni iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te krajnji rokovi za provedbu postupka nabave.

(3) Predložak ugovora o financiranju sastavni je dio natječaja.

(4) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i odgovorna osoba operativne skupine.

(5) Postupak dodjele potpore za provedbu tipa operacije 16.1.1 završava ugovorom o financiranju.

(6) Za provedbu tipa operacije 16.1.2 i 16.4.1 korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio ugovor o financiranju ulazi u II. fazu postupka dodjele potpore na način propisan člankom 41. ovoga Pravilnika.

II. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje i zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu te administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu

Članak 41.

(1) Nakon sklapanja ugovora o financiranju korisnik u roku propisanim natječajem te nakon provedenog postupka nabave podnosi drugi dio zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provedenog postupka nabave te kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova sukladno uvjetima propisanim natječajem.

(2) Drugi dio zahtjeva za potporu moguće je podnijeti jednokratno ili u više dijelova sukladno provedenim postupcima nabave, a način, uvjeti i rokovi podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu bit će propisani natječajem.

(3) U slučaju da korisnik ne dostavi drugi dio zahtjeva za potporu i propisanu natječajnu dokumentaciju u roku koji je određen natječajem, smatrat će se da je odustao od potpore te će Agencija za plaćanja s korisnikom raskinuti ugovor o financiranju.

(4) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/ispravka /obrazloženja bit će propisani natječajem.

(5) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru opravdanosti dostavljenih troškova i postupka nabave. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

(6) Agencija za plaćanja može i u fazi administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu ponovno provjeriti postojanje uvjeta temeljem kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira u prethodnoj fazi administrativne kontrole.

(7) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da uvjeti iz prethodnog stavka ne postoje ili su se uvjeti nakon sklapanja ugovora o financiranju izmijenili, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti zahtjev za potporu, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(8) Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode nabave ispod propisanih pragova moraju biti obavljeni u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provođenje postupaka jednostavne nabave koju Agencija za plaćanja objavljuje na svojoj web stranici www.apprrr.hr i sastavni je dio natječaja.

(9) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(10) Postupci nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti određene propisima kojima se uređuje postupak javne nabave provode se na način propisan natječajem.

Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore

Članak 42.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zaprimanja posljednje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu od dana zatvaranja natječaja izdati sljedeće akte:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) U rok od 120 dana iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se razdoblje potrebno za ocjenjivanje kvalitete projektne ideje/poslovnog plana od strane Ocjenjivačkog odbora kao ni razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju podnošenja više drugih dijelova zahtjeva za potporu za tip operacije 16.1.2 i 16.4.1 Agencija za plaćanja će izdati odluke iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka za prvi podneseni drugi dio zahtjeva za potporu u roku iz stavka 1. ovoga članka. Za svaki sljedeći podneseni drugi dio zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će izdati odluke iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja Potvrde o podnošenju drugog dijela zahtjeva za potporu.

(4) Agencija za plaćanja će izdati Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pozitivno ocijenjen drugi dio zahtjeva za potporu.

(5) Agencija za plaćanja će izdati Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka za svaki negativno ocijenjen drugi dio zahtjeva za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom.

(6) U Odluci o dodjeli sredstava bit će navedeni:

a) maksimalni odobreni iznos potpore

b) iznos i razlog umanjenja potpore i

c) rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete.

(7) Najviši iznos potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava kumulativno ne može biti veći od maksimalnog procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik u obvezi, popunjenu i potpisanu, dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja predloška.

(9) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima kojom korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti te da ne postoje razlozi za isključenje korisnika bit će sastavni dio natječaja.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, Agencija za plaćanja će izdati Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka.

Odustajanje korisnika

Članak 43.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

b) podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava isti je u obvezi putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke b) ovoga članka. Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

POGLAVLJE III.
PROVEDBA PROJEKTA

Uvjeti provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova

Članak 44.

(1) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) 1305/2013.

(2) Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i projekta tijekom provedbe bit će propisani natječajem i ugovorom o financiranju.

(3) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u sklopu Odluke o dodjeli sredstava.

(4) Rizik povećanja cijena određenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik korisnika.

Ostvarenje pokazatelja

Članak 45.

(1) Pokazatelj provedbe projekta je dostava rezultata projekta Upravljačkom tijelu prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju da korisnik ne dostavi rezultate projekta Upravljačkom tijelu prije konačne isplate potpore Agencija za plaćanja će s korisnikom raskinuti ugovor o financiranju i izdati Odluku o povratu ukupno isplaćenih sredstava.

Isplata potpore

Članak 46.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim zahtjevima za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi odgovorna osoba operativne skupine.

(3) Odgovorna osoba operativne skupine podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(4) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu odgovorna osoba operativne skupine obvezna je učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu natječajem.

(5) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem.

(6) Potpora za tip operacije 16.1.1 isplaćuje se jednokratno u obliku paušalnog iznosa odgovornoj osobi operativne skupine nakon što odgovorna osoba operativne skupine preda prihvatljivi zahtjev za potporu za tip operacije 16.1.2 ili tip operacije 16.4.1 te ostvari prag prolaznosti sukladno kriterijima odabira. Potpora nije uvjetovana izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava za tip operacije 16.1.2 ili 16.4.1.

(7) Potpora za tip operacije 16.1.1 isplaćuje se istoj operativnoj skupini samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

(8) Za tipove operacije 16.1.2 i 16.4.1 potpora se isplaćuje samo za prihvatljive troškove koji su navedeni u ovome Pravilniku, nastali tijekom provedbe aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

(9) Odgovorna osoba operativne skupine ima obvezu poduzeti sve mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju sredstava potpore te uz zahtjev za isplatu dostaviti Agenciji za plaćanja izjavu o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa odnosno izjavu o vlasničkoj povezanosti partnera operativne skupine kao i vlasničke povezanosti partnera operativne skupine s dobavljačima, pri čemu se pod pojmom »dobavljač« smatra poslovni subjekt od kojeg je nabavljena roba ili usluga odnosno pravna ili fizička osoba od koje je odabrani partner operativne skupine kupio robu ili uslugu za koju traži potporu.

(10) Prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu svi partneri operativne skupine moraju imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(11) Potpora se isplaćuje na račun odgovorne osobe operativne skupine naveden u Evidenciji korisnika.

(12) Odgovornoj osobi operativne skupine ne može se isplatiti ukupna potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u ugovoru o financiranju.

(13) Maksimalan iznos potpore koji se odgovornoj osobi operativne skupine može isplatiti određen je člankom 14. stavak 2. i 3. i člankom 26. stavak 2. ovoga Pravilnika. Preračun maksimalne potpore vrši se prema tečaju eura utvrđenog od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o isplati, sukladno članku 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 18 – 58). Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

(14) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(15) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(16) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja i članovi Ocjenjivačkog odbora.

(17) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja izdaje sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(18) Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(19) U rok od 90 dana iz stavka 18. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima.

Kontrola na terenu

Članak 47.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (osim za tip operacije 16.1.1).

(2) Osim redovnih kontrola navedenih u stavku 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ukoliko je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se da su aktivnosti stvarno provedene, prijavljeni troškovi stvarno nastali, aktivnosti izvršene u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, da je zahtjev za isplatu ispravan i u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima te da nije došlo do sufinanciranja troškova iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu aktivnosti može obavljati Upravljačko tijelo, Ocjenjivački odbor, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Povrat sredstava

Članak 48.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom koje propisuje odredbe za provedbu te Uredbe.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima iz članka 49. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 49.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke.

(3) Korisnik je u obvezi preuzeti odluku najkasnije u roku od 5 dana od dana dostave odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(4) Dostava odluke korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku s AGRONET-a u roku određenom u stavku 3. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Povjerenstvo može, kako bi utvrdilo činjenično stanje, od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje koje smatra neophodnim za donošenje pravilne i zakonite odluke.

(9) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(10) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(11) Odluke Povjerenstva su konačne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(12) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(13) Sjednici Povjerenstva mora prisustvovati više od polovice članova Povjerenstva.

(14) Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora putem AGRONET-a.

DIO PETI

POGLAVLJE I.
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 50.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

DIO ŠESTI
ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/52
Urbroj: 525-08/1630-17-34
Zagreb, 25. rujna 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.