Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

352

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2022. GODINU

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje nadzor površina, podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe:

– mjera iz programa izravnih plaćanja te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:

1. osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja

2. plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike

– mjera državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore za iznimno osjetljive sektore:

a) duhan

b) mliječne krave

c) rasplodne krmače

d) maslinovo ulje

e) očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

– IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 20. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske dalje u tekstu: Zakon) predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (dalje u tekstu: Program ruralnog razvoja).

(2) Za potrebe provedbe mjera iz stavka 1. ovoga članka, ovim Pravilnikom se utvrđuju specifične odredbe u smislu uredbi Europske unije uključujući i njihove izmjene i dopune, i to:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 641/2014 od 16. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 641/2014)

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 639/2014)

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (dalje u tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014)

7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/841 od 19. veljače 2021. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 u pogledu pravila o nesukladnostima u vezi sa sustavom identifikacije i registracije goveda, ovaca i koza te o izračunu razine administrativnih kazni za prijavljene životinje u okviru programa potpore za životinje ili mjera potpore povezanih sa životinjama (dalje u tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2021/841)

8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1418 od 23. lipnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 u pogledu pravila o kaznama u okviru programa potpore za životinje ili u okviru mjera potpore povezanih sa životinjama (dalje u tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2021/1418.

9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014)

10. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi

11. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014)

12. Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 2018/848)

13. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008)

14. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2333 od 14. prosinca 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1393 od 4. svibnja 2016. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost

16. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/141 od 30. studenog 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu određenih odredbi o plaćanju za mlade poljoprivrednike i proizvodno vezanoj potpori te o odstupanju od članka 53. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

17. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1155 od 15. veljače 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

18. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2018/1784 od 9. srpnja 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu određenih odredbi o zelenim praksama utvrđenim Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

19. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1172 od 30. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu mjera kontrole koje se odnose na uzgoj konoplje

20. Uredbe (EU) br. 2017/2393 Europskog parlamenta i vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal

21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/669 od 28. travnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjene i sadržaja programa ruralnog razvoja, promidžbe za te programe i stopa konverzije u uvjetna grla (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/669)

22. Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013)

23. Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1407/2013)

24. Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2019/316).

25. Uredbe (EU) 2019/288 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. veljače 2019. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020.

26. Uredbe (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

27. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/540 od 26. ožujka 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu određenih obveza prijave, provjera na licu mjesta koje se odnose na zahtjeve za potporu za stoku i zahtjeve za plaćanje u okviru mjera potpore povezanih sa životinjama te o podnošenju jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje.

(3) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbama iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Korisnik izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja (dalje u tekstu: korisnik) je poljoprivrednik u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona, upisan u Upisnik poljoprivrednika, čiji nositelj kao odgovorna osoba podnosi jedinstveni zahtjev za potporu iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Provedbeno tijelo

Članak 2.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja) kao provedbeno tijelo za provedbu mjera iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (dalje u tekstu: IAKS) u smislu članka 11. Zakona.

(2) Kao dio IAKS-a, Agencija za plaćanja vodi sustav za identifikaciju i prijavu prava na plaćanja (dalje u tekstu: registar prava na plaćanja) kojim se osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja.

(3) IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (dalje u tekstu: JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (dalje u tekstu: Ministarstvo).

(4) Podatke iz JRDŽ-a te podatke iz Središnjeg popisa matičnih grla i Središnjeg popisa matičnih jata Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom na dnevnoj razini. Ključ za razmjenu podataka je jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika (dalje u tekstu: MIBPG).

(5) Agencija za plaćanja na temelju sporazuma s nadležnim institucijama preuzima podatke potrebne za provedbu mjera potpora iz ovoga Pravilnika.

II. POSEBNE ODREDBE

1. SUSTAV ZA NADZOR POVRŠINA (MONITORING)

Članak 3.

(1) Sustav za nadzor površina (dalje u tekstu: Monitoring) je postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka.

(2) Monitoring kao element IAKS-a identificira i bilježi specifične poljoprivredne aktivnosti i/ili karakteristike usjeva na poljoprivrednoj površini tijekom proizvodne godine i prati provođenje uvjeta prihvatljivosti za mjere.

(3) Podaci Monitoringa mogu se koristiti za različite namjene:

– rana upozorenja korisnika

– ažuriranje ARKOD sustava

– podnošenje automatskog zahtjeva

– kontrola Monitoringom uvjeta prihvatljivosti iz članka 160. stavka 6. ovoga Pravilnika

– statističko izvještavanje

– informacije o stanju usjeva, raspolaganju gnojivom i dr.

(4) Osnovna namjena Monitoringa su rana upozorenja vezana uz ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i obveza u okviru mjera propisanih ovim Pravilnikom, komunikacijom s korisnicima putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET (dalje u tekstu: AGRONET), e-pošte i mobilnih tekstualnih poruka (SMS).

(5) Korisnik pristupa podacima Monitoringa elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja ili uz pomoć poljoprivredne iskaznice.

(6) Agencija za plaćanja u slučaju nedostatnosti podataka iz stavka 1. ovoga članka, može zatražiti od korisnika dostavu geotagiranih fotografija kao dokaz poljoprivredne aktivnosti. Korisnik dostavlja geotagiranu fotografiju putem mobilne Agro GTF aplikacije.

(7) Geotagirana fotografija iz stavka 6. ovoga članka je fotografija koja sadrži geografsku lokaciju. Nastaje dodjelom geografske širine i dužine fotografiji, a dodatno može prikazivati i nadmorsku visinu, smjer i druge informacije. Automatsko geotagiranje koristi ugrađeni globalni pozicijski sustav (u daljnjem tekstu: GPS) u uređaju za fotografiranje, a primjenjuje se kroz informacijski sustav Agencije za plaćanja.

2. JEDINSTVENI ZAHTJEV

Obrazac jedinstvenog zahtjeva

Članak 4.

Jedinstveni zahtjev za potporu (dalje u tekstu: jedinstveni zahtjev) obuhvaća zahtjeve za:

1. osnovno plaćanje

a) za dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište i

b) aktiviranje prava na plaćanje

2. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (dalje u tekstu: zeleno plaćanje)

3. preraspodijeljeno plaćanje

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike

5. program za male poljoprivrednike

6. proizvodno vezanu potporu za:

a) krave u proizvodnji mlijeka

b) tov junadi

c) ovce i koze

d) krave dojilje

e) povrće

f) voće

g) šećernu repu

h) proteinske krmne kulture

7. mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače, očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

8. plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz članka 20. stavka 1. Zakona predviđene Programom ruralnog razvoja:

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

– 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama:

– 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

– 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

– 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

– 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

– 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

– 10.1.6. Uspostava poljskih traka

– 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

– 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

– 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

– 10.1.10. Održavanje suhozida

– 10.1.11. Održavanje živica

– 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

– 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

– 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

– 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima i

– 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

– 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama.

Mjera 11 Ekološki uzgoj:

– 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode i

– 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

Mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima:

– 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima

– 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima i

– 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima.

Mjera 14 Dobrobit životinja:

– 14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu (mliječne krave, tovna junad, telad)

– 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu (odbijena prasad, krmače i nazimice, svinje za tov)

– 14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu (brojleri, nesilice, purani)

– 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu i

– 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu.

Jedinstveni zahtjev

Članak 5.

(1) Obrazac jedinstvenog zahtjeva nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a sačinjavaju ga sljedeći listovi:

– List A – Zahtjev za potporu – sadrži osnovne podatke o poljoprivredniku, zahtjeve za potpore, popis dodatne obavezne dokumentacije, izjave i potpis korisnika

– List B – Prijava površina – sadrži predispisane prostorne i alfanumeričke podatke iz sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela (u daljnjem tekstu: ARKOD), prijavu korištenja površina i ekološki značajnih površina te tražene potpore po pojedinoj kulturi

– List B1 – Prijava višegodišnjih nasada za M10 – sadrži podatke iz ARKOD-a, prijavu korištenja i tražene potpore

– List C – Podaci o domaćim životinjama – sadrži popis i podatke o stoci za koju poljoprivrednik podnosi jedinstveni zahtjev

– List D – Podaci o izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja – sadrži popis i podatke o ugroženim izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja za koje korisnik podnosi jedinstveni zahtjev

– List E – Prijava količina prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja – sadrži podatke o količini prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja

– List F – Prijava količina duhana predanih na obradu – sadrži podatke o količini predanog lista duhana na obradu

– List G – Podaci o zahtjevima za dobrobit životinja – sadrži podatke o vrsti i kategoriji životinja, području i zahtjevu dobrobiti, Jedinstvenom identifikacijskom broju gospodarstva (dalje u tekstu: JIBG) te procijenjenom prosječnom broju grla/kljunova tijekom godine, osim za kategorije odbijena prasad, tovne svinje, brojleri i purani za koje se navodi procijenjen stvaran broj grla/kljunova.

(2) Listovi iz zahtjeva ispunjavaju se u skladu s uputama koje su sastavni dio predispisa jedinstvenog zahtjeva kojeg Agencija za plaćanja stavlja na raspolaganje korisniku putem AGRONET-a.

(3) Nositelj potpisuje jedinstveni zahtjev vlastoručno ili elektroničkim potpisom, čime potvrđuje istinitost podataka te da je upoznat s pravnim odredbama i obvezama za ostvarenje potpora iz Zakona i ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, jedinstveni zahtjev može potpisati i opunomoćenik korisnika u granicama punomoći dane od strane nositelja, koja se prilaže uz jedinstveni zahtjev.

Način popunjavanja jedinstvenog zahtjeva

Članak 6.

(1) Korisnik popunjava jedinstveni zahtjev elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja ili uz pomoć poljoprivredne iskaznice. Jedinstveni zahtjev za 2022. godinu korisnik popunjava u kartici Agronet/Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

(2) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena za elektroničku komunikaciju između Agencije za plaćanja i korisnika. Korisnik za svoje poljoprivredno gospodarstvo u AGRONET-u ima na raspolaganju sljedeće kartice:

a) Kartica Izravna potpora i IAKS mjere ruralnog razvoja koja služi korisniku za:

– pregled Obavijesti

– pregled podataka Monitoringa – praćenja poljoprivredne aktivnosti i ostalih uvjeta za potpore/mjere

– pregled obavijesti u slučaju kontrole Monitoringom iz članka 160. ovoga Pravilnika

– elektroničko popunjavanje Jedinstvenog zahtjeva za 2022. godinu, geoprostornih podataka i podataka o korištenju

b) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/Registri i evidencije koja služi korisniku za:

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika (Osnovni podaci)

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika (Članovi gospodarstva)

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika (Posjed gospodarstva)

– pregled podataka iz Sustava za evidenciju poljoprivrednog zemljišta (ARKOD)

– pregled podataka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ)

– pregled podataka o Ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG)

– pregled podataka iz prijeboja odobrenih sredstava (Obračun)

– preuzimanje izvoda iz Upisnika poljoprivrednika/Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

– pregled podataka iz Registra prava na plaćanja

– unos podataka u Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a

– unos podataka u Evidenciju o pruženim uslugama na OPG-u

– unos podataka u Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a

c) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/Nacionalne potpore koja služi korisniku za:

– popunjavanje zahtjeva za pojedine tržišne potpore

d) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/Odluke koja služi korisniku za:

– pregled i preuzimanje odluka o ostvarivanju prava na Izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja

e) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/KNT koja služi za:

– pregled Izvještaja kontrole na terenu Izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja

f) Kartica Upisnici koja služi korisniku za:

– unos Izjava o posjedovanju poljoprivrednih resursa za Upisnik OPG-ova

Korisnik putem AGRONET-a elektronički razmjenjuje informacije s Agencijom za plaćanja vezano i uz ne – IAKS mjere ruralnog razvoja, Ribarstvo i Tržišnu potporu.

(3) Pomoć pri popunjavanju jedinstvenog zahtjeva korisnik može dobiti u podružnicama Agencije za plaćanja, područnim jedinicama Ministarstva nadležnima za stručnu podršku poljoprivredi (dalje u tekstu: Savjetodavna služba), regionalnim uredima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (dalje u tekstu: HAPIH), pri čemu djelatniku koji mu pomaže može dati ovlaštenje za jednodnevno korištenje zaporke.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, list E jedinstvenog zahtjeva korisnik ispunjava ručno.

Rokovi, mjesto i način podnošenja jedinstvenog zahtjeva

Članak 7.

(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 7. ožujka do 16. svibnja 2022. godine.

(2) Elektronički popunjen i ispisan jedinstveni zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnik može jedinstveni zahtjev podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

(4) Listovi A, B, B1, C, D i G iz članka 5. stavka 1.ovoga Pravilnika dostavljaju se u roku za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a listovi E i F u skladu s rokovima propisanim člancima 47. i 48. ovoga Pravilnika.

(5) Datum dostave zahtjeva je datum kada je korisnik podnio zahtjev putem AGRONET-a, a ako je jedinstveni zahtjev upućen poštom ili drugim načinima dostave, dan predaje pošiljke smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva. Ako je jedinstveni zahtjev dostavljen samo neposredno, dan zaprimanja u podružnici Agencije za plaćanja smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva

Članak 8.

(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 31. svibnja 2022. godine, i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.

(2) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva korisnik unosi putem AGRONET-a te ispisani izmijenjeni jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja podružnici Agencije za plaćanja na način iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnik može izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

(4) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dodatnu obaveznu dokumentaciju uz jedinstveni zahtjev.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a u skladu s člankom 15. stavcima 1.b i 2.b Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, ako se kontrole Monitoringom provode u skladu s člankom 160. stavku 6. ovoga Pravilnika, a Agencija za plaćanja je obavijestila korisnika putem AGRONET-a o privremenim rezultatima na razini parcele i nisu pronađene nepravilnosti drugim kontrolama na terenu, korisnici mogu izmijeniti jedinstveni zahtjev u pogledu upotrebe pojedinačnih poljoprivrednih parcela do 1. studenoga 2022.

Podnošenje jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve

Članak 9.

(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 10. lipnja 2022. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Kod podnošenja zahtjeva za dodjelu ili povećanje vrijednosti prava na plaćanja u roku za zakašnjele zahtjeve obračunava se smanjenje po danu kašnjenja u skladu s člankom 14. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(3) Nakon isteka roka za zakašnjele zahtjeve, zahtjev se smatra nedopuštenim osim u slučaju više sile i iznimnih okolnosti.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve

Članak 10.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva mogu se zaprimati i u roku za zakašnjele zahtjeve odnosno nakon roka iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od roka iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, pri čemu se smanjuje visina plaćanja za zatražene izmjene i dopune u skladu s člankom 13. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Odustajanje od jedinstvenog zahtjeva

Članak 11.

(1) Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u potpunosti odustati od jedinstvenog zahtjeva, odnosno povući zahtjev i/ili dokumente za potporu u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Za djelomično odustajanje od jedinstvenog zahtjeva, korisnik elektroničkim putem na način iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika unosi u jedinstveni zahtjev podatak o odustajanju od dijela zahtjeva te ispisan jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnik može zahtjev za djelomično odustajanje od jedinstvenog zahtjeva podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

(4) Za odustajanje od jedinstvenog zahtjeva u potpunosti, korisnik popunjava, ispisuje i dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja potpisanu Izjavu o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva koja se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, kod mjera potpore za životinje, prijava životinja u JRDŽ koje su napustile poljoprivredno gospodarstvo prije ili u tijeku perioda obveznog uzgoja, ujedno se smatra odustajanjem od zahtjeva za to grlo.

Obavijest o kontroli na terenu ili inspekcijskom nadzoru

Članak 12.

(1) Ako je Agencija za plaćanja već obavijestila korisnika o slučajevima nesukladnosti u jedinstvenom zahtjevu ili dokumentima za potporu, ili je korisnika obavijestila o namjeri obavljanja kontrole na terenu, ili ako se kontrolom na terenu utvrdi bilo koja nesukladnost, odustajanje odnosno povlačenje dijelova jedinstvenog zahtjeva ili drugih dokumenata na koje se te nesukladnosti odnose nije dopušteno u skladu s člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na inspekcijski nadzor poljoprivredne i veterinarske inspekcije kojeg vode inspektori ovlašteni za inspekcijski nadzor u skladu s člankom 151. Zakona i na brzu terensku provjeru Agencije za plaćanja u svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka u skladu s propisom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(3) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na informiranje korisnika o statusu parcela koje su obuhvaćene nadzorom površina putem Monitoringa iz članka 3. ovoga Pravilnika, kao i na traženje dodatnih informacija o prihvatljivosti parcela iz članka 160. stavaka 7. – 9. ovoga Pravilnika.

Prijava svih površina

Članak 13.

(1) Korisnik u jedinstvenom zahtjevu na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika mora prijaviti korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima obavlja poljoprivrednu aktivnost, bez obzira da li za njih podnosi ili ne podnosi zahtjev za potporu.

(2) Korisniku neće biti omogućeno prijavljivanje privremeno neodržavane ARKOD parcele, definirane propisom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Poljoprivredna parcela

Članak 14.

(1) ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koja je u korištenju samo jednog poljoprivrednika, a klasificira se obzirom na vrstu uporabe zemljišta. ARKOD parcela je osnovna parcela ARKOD sustava koji se uspostavlja na temelju digitalnih grafičkih podataka u skladu s pravilnikom koji propisuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(2) Poljoprivredna parcela je neprekinuta površina zemljišta unutar ARKOD parcele koja obuhvaća jednu skupinu usjeva, a prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva prijavljuje se na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika i osnova je za izračun i kontrolu potpora po površini.

(3) Minimalna površina ARKOD parcele za koju se može podnijeti zahtjev je 0,05 ha.

(4) Za potrebe zelenih plaćanja prijavljuju se dijelovi poljoprivredne parcele, ovisno o vrsti kulture iz Tablice 1. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) Skupine usjeva su usjevi prijavljeni za osnovno plaćanje ili za druge vrste mjera za koje je utvrđeni isti iznosi potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

3. PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA

3.1. Uvjeti za potporu

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore

Članak 15.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore su:

1. upis u Upisnik poljoprivrednika sukladno pravilnicima za upis u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

2. ispunjavanje uvjeta za aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 25. Zakona,

3. obavljanje poljoprivredne aktivnosti u proizvodnoj godini u skladu s člankom 24. stavkom 2. točkom 1. Zakona,

4. upis poljoprivrednog zemljišta koje poljoprivrednik koristi u ARKOD sustav i ostale propisane registre,

5. pravilno registriranje i identificiranje životinja:

– upis životinja u JRDŽ i ostale propisane upisnike,

– pravovremena obavijest u JRDŽ o premještanju životinje vrste goveda i/ili ovce i koze u roku ne duljem od 7 dana nakon premještanja (dolazak i odlazak s i unutar gospodarstva), rođenja ili smrti životinja, u skladu s člankom 53. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 639/2014 i člankom 3. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/520 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja.

– propisno označavanje stoke identifikacijom goveda/ovce i koze ušnim markicama ili, prema potrebi, drugim sredstvima identifikacije (bolus),

– vođenje Registara životinja na gospodarstvu, sukladno propisima o označavanju i registraciji životinja, koji trebaju sadržavati podatke o premještanju životinja iz popratnih dokumenata poput računa o kupnji i prodaji, potvrda o klanju, svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinje i, prema potrebi, putovnica za životinje ili dokumenata o kretanju životinja;

– posjedovanje putovnice za životinje ili dokumentacije o kretanju životinja.

6. pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije

7. ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora iz članka 26. Zakona

8. ispunjavanje minimalno poticanih količina za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima u skladu s Tablicom 10. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

9. omogućavanje provedbe kontrola na terenu na temelju članka 141. Zakona te svih drugih kontrola nadležnih tijela

10. poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s pravilnikom kojim se uređuje višestruka sukladnost.

Aktivni poljoprivrednik

Članak 16.

(1) Korisnik programa izravnih plaćanja je aktivni poljoprivrednik iz članka 25. Zakona koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika, a obavlja poljoprivrednu djelatnost iz članka 24. stavka 2. točke 1. Zakona (dalje u tekstu: poljoprivredna aktivnost), koja obuhvaća:

a) proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih kultura, uključujući žetvu, mužnju, uzgoj rasplodnih životinja i držanje stoke ili

b) održavanje poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i mehanizirane obrade.

(2) Aktivnim poljoprivrednikom ne smatraju se fizičke i pravne osobe koje upravljaju zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima, u skladu s člankom 25. stavcima 2. i 3. Zakona, a primile su za 2021. godinu 5.000 ili više od 5.000 eura izravnih plaćanja u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu s člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(3) Iznimno, pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu u smislu članka 25. stavka 4. točaka a. i b. Zakona dokazati da su aktivni poljoprivrednici ako do 15. listopada 2022. godine dostave Agenciji za plaćanja podatke o prihodima od poljoprivredne djelatnosti, nepoljoprivrednih djelatnosti i ukupnim prihodima za 2021. kalendarsku godinu na Obrascu 1. Priloga 3. ovoga Pravilnika. Korisnik je dužan za potrebe provjere osigurati knjigovodstvene dokaze u kojima su prihodi koje ostvaruje razvrstani po djelatnostima.

(4) Prihodom od poljoprivredne djelatnosti u smislu članka 25. stavka 4. točke b. Zakona, a u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, smatraju se prihodi koje je poljoprivrednik ostvario od poljoprivredne djelatnosti na svojem poljoprivrednom gospodarstvu uključujući potporu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, potporu za ruralni razvoj na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EU) br. 2020/2094) te potporu poljoprivredi financiranu iz državnog proračuna. Svi ostali prihodi u smislu članka 25. stavka 4. točke a. Zakona smatraju se primicima od nepoljoprivrednih djelatnosti.

(5) Godišnji iznos izravnih plaćanja poljoprivrednika u smislu članka 25. stavka 4. točke a. Zakona određuje se kao ukupan iznos izravnih plaćanja na koje je poljoprivrednik ostvario pravo za najbližu prethodnu kalendarsku godinu i to prije primjene umanjenja i isključenja u skladu s odredbama članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(6) Korisnik dokazuje da je poljoprivreda upisana kao glavna djelatnost u registru u smislu članka 25. stavka 4. točke c. Zakona izvatkom/rješenjem iz trgovačkog ili obrtnog registra.

(7) Podaci iz nadležnosti vanjskih institucija, za potrebe provjera udovoljavanja kriterija za aktivnog poljoprivrednika, Agenciji za plaćanja se dostavljaju u skladu sa sklopljenim Sporazumima o poslovnoj suradnji i razmjeni podataka između Agencije za plaćanja i vanjskih institucija.

(8) Obvezu dostave podataka Agenciji za plaćanja o prihodima od poljoprivredne djelatnosti, nepoljoprivrednih djelatnosti i ukupnim prihodima za 2021. godinu na Obrascu 1. Priloga 3. ovoga Pravilnika iz stavka 3. ovoga članka do 15. listopada 2022. godine imaju svi aktivni poljoprivrednici korisnici programa izravnih plaćanja.

Poljoprivredna aktivnost

Članak 17.

(1) Poljoprivredna aktivnost obuhvaća sljedeće:

1. proizvodnja, uzgoj ili sadnja poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu, mužnju, životinje za rasplod i držanje stoke za potrebe uzgoja, ili

2. održavanje poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i strojeva,

(2) Minimalni uvjeti koje je korisnik programa izravnih plaćanja dužan ispunjavati kako bi održavao poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili obradu u skladu s člankom 27. Zakona jesu:

a) održavanje poljoprivrednih površina bez neželjene šumske vegetacije

b) održavanje svih površina na poljoprivrednom gospodarstvu bez korova pelinolisne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), bez višegodišnjih korova i drvenastih biljnih vrsta koje zarastaju poljoprivrednu površinu i

(3) Poljoprivredne površine se moraju održavati u takvom stanju da je parcela pristupačna, prohodna stoci za ispašu, da je moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima i da obrada može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja zemljišta.

Prihvatljiva površina za izravna plaćanja

Članak 18.

(1) Prihvatljiva površina u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 je poljoprivredna površina na poljoprivrednom gospodarstvu za koju korisnik podnosi zahtjev za dodjelu ili aktiviranje prava na plaćanja koja se koristi kao obradivo zemljište, trajni travnjak ili trajni nasad i na kojoj se obavlja poljoprivredna aktivnost i upisana je u ARKOD sustav u skladu s pravilnikom kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta. Prihvatljiva površina je i ona koja je odobrena za programe potpore u sektoru vina u skladu s člankom 17. stavku 9. Uredbe (EU) br. 809/2014, upisana u ARKOD sustav pod vrstom uporabe iskrčeni vinograd.

(2) Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, prihvatljive površine korisnik mora imati na raspolaganju za korištenje na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je poljoprivredna parcela iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika predmet zahtjeva za potporu dvaju ili više korisnika, potporu može ostvariti korisnik kod kojeg je evidentirana parcela u ARKOD sustavu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihvatljiva je i poljoprivredna površina koja se privremeno koristi i za nepoljoprivredne aktivnosti, ako poljoprivredne aktivnosti i dalje prevladavaju u skladu s člankom 32. stavkom 3. točkom a. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(5) Nepoljoprivredne aktivnosti jesu sajam, manifestacije, izložbe, iznajmljivanje površine za parkiranje, kampiranje i slične aktivnosti, a dozvoljene su u trajanju od najviše 30 dana godišnje.

(6) Obilježja krajobraza koja su sastavni dio površine poljoprivredne parcele smatraju se dijelom prihvatljive površine poljoprivredne parcele ako udovoljavaju pravilima višestruke sukladnosti.

(7) U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom k. Uredbe (EU) br. 1307/2013, prihvatljive površine jesu i površine pod kulturama kratkih ophodnji s maksimalnim ciklusom žetve od 8 godina. To su: crna joha (Alnus glutinosa L. Gaertin), siva joha (Alnus incana L. Moench), obična breza (Betula pendula Roth), obični grab (Carpinus betulus L.), topola (Populus alba i Populus nigra) i vrba (Salix alba L.), (Salix alba Salix fragilis) Salix matsudana Koidz, Salix matzudana (Salix matzudana Salix alba).

(8) Prihvatljive površine pod kulturama kratkih ophodnji iz stavka 7. ovoga članka jesu one za koje je korisnik podnio zahtjev za provedbu stručnog nadzora i koje su zadovoljile uvjete za upis u Upisnik proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji sukladno odredbama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (»Narodne novine« br. 15/18 i 111/18) i za koje je stručnim nadzorom utvrđeno udovoljavanje uvjetima za uzgoj u skladu s Pravilnikom o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji (»Narodne novine« br. 111/18, 33/19 i 50/19). Podatke o podnesenim zahtjevima za provedbu stručnog nadzora Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka je MIBPG.

(9) Za izračun potpore po poljoprivrednoj površini koristi se površina poljoprivredne parcele zaokružena na dvije decimale.

(10) Prihvatljiva površina se smatra prihvatljivim hektarom iz članka 32. stavka 2. Uredbe 1307/2013 ako odgovara definiciji prihvatljivog hektara tijekom cijele kalendarske godine, osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti, u skladu s člankom 32. stavkom 4. Uredbe 1307/2013.

Prihvatljive površine obradivog zemljišta

Članak 19.

(1) Obradivo zemljište jesu oranice s poljoprivrednom kulturom, zemljište na ugaru i privremeni travnjaci u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom f. Uredbe (EU) br. 1307/2013, uključujući zemljište u stakleniku ili ispod fiksnog ili pomičnog pokrova.

(2) Na obradivom zemljištu moraju se provoditi poljoprivredne aktivnosti u agrotehničkim rokovima sukladno prijavljenoj vrsti korištenja i podneblju u kojem se aktivnost odvija.

(3) Zemljište na ugaru je obradivo poljoprivredno zemljište na kojem se ne proizvodi poljoprivredna kultura niti vrši ispaša, ali koje se održava u stanju pogodnom za ispašu ili obradu u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika.

(4) Na poljoprivrednim površinama pod ugarom mora se, osim minimalnih uvjeta održavanja iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika, najkasnije do 30. lipnja 2022. godine provesti barem jedna od agrotehničkih mjera:

– sjetva usjeva koji će biti zaoran za zelenu gnojidbu

– sjetva mješavinom sjemena usjeva namijenjenih divljim pticama i medonosnog bilja kao izvor nektara

– zaoravanje usjeva za zelenu gnojidbu

– košnja, malčiranje ili bilo koji način obrade kojim će se u potpunosti spriječiti razvoj neželjene vegetacije.

(5) Zemljište koje je prije 1. siječnja 2019. godine bilo prijavljeno na ugaru ostaje obradivo zemljište i nakon tog datuma. Zemljište koje je nakon 1. siječnja 2019. godine prijavljeno na ugaru postaje u 2024. godini ili kasnije trajni travnjak ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 4. stavku 1. točki h. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(6) Privremeni travnjak je obradivo zemljište na kojem se nalazi trava, smjesa trava, travno-djetelinske ili djetelinsko-travne smjese, prijavljene na Jedinstvenom zahtjevu kao trava i travolika paša, na oranici u razdoblju koje nije dulje od pet godina. Nakon što je pet godina uzastopno bez preoravanja i ponovne sjetve trava i travolikih paša, površina prijavljena kao privremeni travnjak, u šestoj godini se u ARKOD-u evidentira kao trajni travnjak.

(7) Korisnik će ostvariti potporu za prihvatljive površine pod sojom ako je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje u količini od najmanje 80 kilograma po hektaru prijavljene površine soje, o čemu korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja do 15. listopada 2022. godine sljedeće dokaze:

– kopiju računa o plaćenom komercijalnom sjemenu kojeg koristi te godine ili drugi dokument kojim se može dokazati porijeklo i količina sjemena i

– certifikat s vreće kojeg će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu HAPIH-a.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka korisnik koji proizvodi soju iz sjemena s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva dostavlja Agenciji za plaćanja do 15. listopada 2022. godine rezultat analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama.

(9) Odredba stavka 7. ovoga članka ne odnosi se na prihvatljive površine pod sojom korisnika potpore za Mjeru 11 Ekološki uzgoj koji proizvodi soju iz sjemena s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljiva površina za konoplju i mak

Članak 20.

(1) Površine koje se koriste za proizvodnju konoplje, u skladu s člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013, smatraju se prihvatljivim površinama ako sadržaj tetrahidrokanabinola u korištenim sortama ne prelazi 0,2%, a za proizvodnju se koristi certificirano sjeme sorti iz »Zajedničkog kataloga sorti poljoprivrednih vrsta« u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(2) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do kraja roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu koje koristi te godine, originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.

(3) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za uzgoj konoplje mora biti upisan u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje koju vodi Ministarstvo, u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje suzbijanje zlouporaba droga. Podatke o korisnicima i površinama iz Evidencije proizvođača industrijske konoplje Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka je MIBPG i OIB.

(4) Površine koje se koriste za proizvodnju maka korisnik je dužan prijaviti poljoprivrednoj inspekciji u skladu s pravilnikom koji propisuje način prijave uzgoja maka.

Prihvatljiva površina trajnih travnjaka

Članak 21.

(1) Trajni travnjak u smislu članka 4. stavka 1. točke h. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i članka 24. stavka 2. točke 2. Zakona je livada, pašnjak i krški pašnjak, u skladu s propisom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, koji nije bio uključen u plodored niti preoran tijekom pet ili više godina.

(2) Pašnjak je trajno-travnjačka površina u kontinentalnom dijelu Hrvatske na kojoj se, osim trave i niskog raslinja pogodnog za ispašu stoke, mogu nalaziti i obilježja krajobraza, stijene ili drveće.

(3) Prihvatljiva površina pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti. Razredi prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina i pripadajući koeficijenti prihvatljivosti prikazani su u Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Prije dodjele koeficijenta prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake, sve neprihvatljive površine veće od 500 m² koje se nalaze unutar parcele i homogene su cjeline izlučuju se iz ARKOD parcele. Neprihvatljive površine su one na kojima se isključivo nalaze obilježja krajobraza koja nisu iskoristiva za ispašu stoke.

(5) Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, korisnik mora minimalno održavati napasivanjem stoke u vlasništvu i/ili posjedu do 15. rujna 2022. godine ili kositi barem jednom godišnje, pri čemu prva košnja treba biti obavljena do 30. lipnja 2022. godine u skladu s pravilima višestruke sukladnosti.

(6) Datum prve košnje iz stavka 5. ovoga članka ne primjenjuje se na površine iz operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca i operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira iz članka 60. ovoga Pravilnika, gdje se primjenjuju datumi navedeni u obvezama za pojedinu operaciju.

(7) Datum prve košnje iz stavka 5. ovoga članka ne primjenjuje se na poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima koje su definirane kao gorsko planinsko područje u skladu sa člankom 129. stavkom 2. ovoga Pravilnika, gdje prva košnja treba biti obavljena do 31. srpnja 2022. godine.

(8) Krški pašnjak je ekstenzivni pašnjak na obalnom, priobalnom i planinsko-priobalnom području na kojem se, osim trave i niskog raslinja pogodnog za ispašu stoke, mogu nalaziti i neprihvatljiva obilježja krajobraza i elementi krša.

(9) Prihvatljiva površina krških pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti. Razredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina i pripadajući koeficijenti prihvatljivosti prikazani su u Tablici 5. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Prihvatljiva površina trajnih nasada

Članak 22.

Na površinama pod trajnim nasadima moraju se provoditi poljoprivredne aktivnosti u agrotehničkim rokovima sukladno prijavljenoj vrsti korištenja i podneblju u kojem se aktivnost odvija.

3.2. Osnovno plaćanje

Korištenje prava na plaćanja

Članak 23.

(1) Korisnik može prava na plaćanja, dodijeljena u skladu s člancima 24. i 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili ostvarena prijenosom u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika, aktivirati podnošenjem jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Uvjet za aktiviranje prava na plaćanja je korištenje odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara i posjedovanje prava na plaćanja na zadnji dan roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 24. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(3) Ukoliko korisnik ne želi da mu se aktiviraju sva ili dio stečenih prava na plaćanja, popunjava Obrazac 7. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Dodjela prava na plaćanje iz nacionalne rezerve

Članak 24.

(1) Nacionalna rezerva prava na plaćanje koristi se, u skladu s člankom 28. Zakona, za dodjelu prava na plaćanje za namjene i na način propisan u članku 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Prioritet za dodjelu prava na plaćanje u okviru nacionalne rezerve imaju:

– mladi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki a. Uredbe (EU) br. 1307/2013

– novi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013 koji započinju obavljati svoju poljoprivrednu aktivnost

– poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište razminirano tijekom 2020. godine

– u skladu s člankom 30. stavkom 7. točkom b. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješcu, brdsko-planinskim područjima, kao i poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima prema posebnom propisu za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja

– u skladu s člankom 30. stavkom 7. točkom c. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici kojima zbog više sile ili iznimnih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja.

(3) Vrijednost prava na plaćanje iz nacionalne rezerve utvrđuje se u skladu s odredbama članaka 28. do 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(4) Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici iz stavka 2. ovoga članka mogu samo jednom ostvariti prava na plaćanja iz nacionalne rezerve prema kriteriju za mlade ili nove poljoprivrednike.

(5) Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici koji za 2022. godinu podnose zahtjev za osnovno plaćanje, a koji uključuje zahtjev za dodjelu prava iz nacionalne rezerve, ukoliko ne žele dobiti prava iz nacionalne rezerve u 2022. godini, trebaju nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2022. godine dostaviti Izjavu o odustajanju od zahtjeva za dodjelu prava iz nacionalne rezerve u 2022. godini na Obrascu 6. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Povrat prava na plaćanja u nacionalnu rezervu

Članak 25.

(1) Korisnici kojima se u 2022. godini dodijele nova prava na plaćanja iz nacionalne rezerve na temelju korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dužni su ta prava vratiti u nacionalnu rezervu prava ukoliko izgube pravo korištenja predmetnog poljoprivrednog zemljišta.

(2) Korisnici mogu prava na plaćanja koja im više ne trebaju dobrovoljno vratiti u nacionalnu rezervu, u skladu s člankom 31. stavkom 1.c) Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Prijenos prava na plaćanja

Članak 26.

(1) U skladu s člankom 30. Zakona, prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa prava na plaćanja nasljeđivanjem.

(2) Prava na plaćanja mogu se prenositi sa ili bez zemljišta i to prodajom, darivanjem, nasljeđivanjem ili davanjem prava na plaćanja u zakup.

(3) Prava na plaćanja mogu se prenositi tijekom cijele godine, u skladu s člankom 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, a prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 7. ožujka do 10. lipnja 2022. godine.

(4) U slučaju da nasljednici nisu aktivni poljoprivrednici i ne posjeduju poljoprivredno gospodarstvo na kojem bi mogli aktivirati prava na plaćanja mogu naslijeđena prava na plaćanja prenijeti na druga aktivna poljoprivredna gospodarstva.

Prijenos prava na plaćanja bez zemljišta

Članak 27.

(1) Prijenos prava na plaćanja bez istovremenog prijenosa poljoprivrednog zemljišta u smislu članka 34. stavka 4. Uredbe 1307/2013 ima za posljedicu smanjenje vrijednosti prava na plaćanja, i to 30 % u slučaju prijenosa prava na plaćanja bez odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara poljoprivrednog zemljišta.

(2) Prijenos prava na plaćanja uz istovremeni prijenos odgovarajuće površine poljoprivrednog zemljišta između bivšeg i novog zakupca određene ARKOD parcele te između bivšeg zakupca i novog kupca određene ARKOD parcele nema za posljedicu smanjenje vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prijenos prava na plaćanja bez zemljišta nasljeđivanjem i darovanjem u obitelji (roditelji, supružnici, djeca, unuci) nema za posljedicu smanjenje vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Član obitelji iz stavka 3. ovoga članka dokazuje se valjanim službenim dokumentom (rodni list, vjenčani list) ili potpisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika u slučaju neformalnih životnih partnerstva, tazbini, izvanbračnih zajednica i slično.

Način prijenosa prava na plaćanja

Članak 28.

(1) Prijenos prava na plaćanja vrši se podnošenjem zahtjeva za prijenos prava na plaćanja i popunjavanjem Obrasca 3. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju podnesenog zahtjeva za prijenos prava na plaćanje, Agencija za plaćanja sastavlja zapisnik na kojem korisnik svojim potpisom potvrđuje istinitost unesenih podataka te izjavljuje da je suglasan s prijenosom prava na plaćanja.

(3) Prijenosom prava na plaćanja korisnik koji je, u skladu sa člankom 26. stavkom 2. ovoga Pravilnika, prenio svoja prava na plaćanja drugom korisniku automatski odustaje od aktiviranja tih prava na plaćanja. Korisnik koji je primio ta prava aktivira ih na temelju površina prijavljenih u jedinstvenom zahtjevu i stanja u registru prava na plaćanja.

Objava informacija o pravima na plaćanja

Članak 29.

Podaci iz registra prava na plaćanja o identifikaciji i vrijednostima prava na plaćanja kojima raspolaže korisnik prikazuju se na AGRONET-u.

3.3. Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš osnovne odredbe za zelene prakse

Osnovne odredbe zelene prakse

Članak 30.

(1) Korisnici osnovnih plaćanja, osim poljoprivrednika koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike iz članka 45. ovoga Pravilnika, dužni su na svim svojim prihvatljivim hektarima u smislu članka 32. stavaka 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 provoditi zelene prakse prema članku 32. Zakona i članku 43. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Poljoprivrednici koji se bave ekološkim uzgojem u skladu s člankom 43. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ostvaruju pravo na plaćanja za zelene prakse bez obaveze njihovog provođenja na prihvatljivim površinama koje se koriste za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 9. točkom 7 (b) Uredbe (EU) br. 2018/848.

(3) Prihvatljive površine koje se koriste za ekološku proizvodnju iz stavka 2. ovoga članka jesu površine pod ekološkom proizvodnjom i površine u prijelaznom razdoblju u ekološkoj proizvodnji.

(4) Poljoprivrednici iz stavka 2. ovoga članka koji se bave ekološkim i ostalim načinima uzgoja mogu podnijeti zahtjev da im se obveza provedbe zelenih praksi utvrđuje na svim poljoprivrednim površinama gospodarstva, uključivo i na površinama iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka korisnik podnosi na Obrascu 9. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Raznolikost usjeva

Članak 31.

(1) Korisnici programa izravnih plaćanja dužni su provoditi praksu vezanu uz raznolikost usjeva iz članka 32. stavka 1. podstavka 1. Zakona, uz iznimke propisane člankom 44. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Popis kultura za potrebe izračuna raznolikosti usjeva u smislu članka 44. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 nalazi se u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Da bi se pojedina kultura računala za potrebe raznolikosti usjeva, korisnik je treba prijaviti u jedinstvenom zahtjevu na ARKOD parceli.

(4) Izračun udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva vrši se u skladu s odredbama članka 40. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Razdoblje uzgoja za potrebe izračuna udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva u skladu s člankom 40. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 u 2021. godini je od 15. svibnja do 15. kolovoza.

(6) Uzgoj više kultura istovremeno na istoj parceli prijavljivat će se i računati za potrebe raznolikosti usjeva prema članku 40. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

Očuvanje trajnih travnjaka

Članak 32.

(1) Kako bi se osiguralo očuvanje površina trajnih travnjaka na nacionalnoj razini u skladu s člankom 32. stavkom 4. Zakona, Agencija za plaćanja će usporediti godišnji omjer površina trajnih travnjaka i ukupnih poljoprivrednih površina s referentnim omjerom utvrđenim u 2015. godini u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Ako se u 2022. godini utvrdi promjena omjera iz članka 45. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za više od 4 %, primjenjuje se postupak prethodnog pojedinačnog odobrenja prenamjene trajnih travnjaka u skladu s člankom 44. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(3) Ako se u 2022. godini utvrdi promjena omjera iz članka 45. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za više od 5 %, Ministarstvo će propisati mjere za dostizanje potrebnog omjera, a Agencija za plaćanja će do 31. prosinca 2022. godine putem mrežne stranice Agencije za plaćanja i AGRONET-a obavijestiti korisnike o pravilima sprječavanja novih prenamjena trajnih travnjaka.

(4) Korisnici ne smiju okolišno-osjetljive travnjake prenamijeniti niti preorati. Ako korisnik prenamijeni ili preore okolišno-osjetljivi travnjak, dužan je vratiti ga u prvobitno stanje najkasnije do zadnjeg dana za zaprimanje zahtjeva u 2023. godini, u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, korisnici mogu u iznimno opravdanim slučajevima prenamijeniti ili obraditi okolišno-osjetljivi travnjak ukoliko su na zahtjev prije planiranog zahvata dobili odobrenje nadležnog tijela koje radi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za Ekološku mrežu.

Ekološki značajne površine

Članak 33.

(1) Za potrebe provedbe zelene prakse, u skladu s člankom 32. Zakona, ekološki značajnim površinama smatraju se:

a) zemljište na ugaru

b) obilježja krajobraza

c) rubni pojasevi duž vodotoka uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom

d) pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje

e) površine s kulturama kratkih ophodnji

f) površine s postrnim usjevima i zelenim pokrovom i

g) površine s kulturama koje fiksiraju dušik.

(2) Ekološki značajna površina nalazi se na obradivom zemljištu, osim površina s kulturama kratkih ophodnji. Granični pojasevi duž vodotoka, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma bez proizvodnje te pojedina obilježja krajobraza mogu se nalaziti na granici obradivog zemljišta prijavljenog za potporu.

(3) Način izračuna površina prihvatljivih za ekološki značajne površine nalazi se u Tablici 7. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Izračun ukupnog broja hektara koji predstavljaju ekološki značajnu površinu kao i njegov udio u ukupnom obradivom zemljištu poljoprivrednog gospodarstva korisnicima je raspoloživ u AGRONET-u (EZP kalkulator).

(5) Iznimka od obveze pridržavanja prakse ekološki značajne površine propisana je u članku 46. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(6) Zemljište na ugaru iz stavka 1. točke a. ovoga članka mora biti ostavljeno na ugaru tijekom razdoblja od 15. veljače do 15. kolovoza 2022. godine, mora biti održavano u skladu sa člancima 16. i 19. ovoga Pravilnika i na njemu se ne smiju primjenjivati zaštitna sredstva, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165 od 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/1165). Zemljište na ugaru koje se više od pet godina koristi kao ekološki značajna površina ostaje obradivo zemljište.

(7) Obilježja krajobraza iz stavka 1. točke b. ovoga članka su:

a) živice ili pojasevi drvenastih kultura najveće širine 2 m unutar parcele ili 4 m na granici parcele i najmanje dužine 10 m

b) pojedinačna stabla s promjerom krošnje od najmanje 4 m, minimalne visine 2 m, te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna aktivnost

c) drvored s promjerom krošnje od najmanje 4 m, pri čemu prostor između krošnji ne prelazi 5 m te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna aktivnost

d) šumarak (skupina stabala i grmlja) su stabla spojena krošnjama koja se preklapaju, najveće površine 0,2 ha i najmanje površine 100 m2

e) jezerca (lokve) površine do najviše 0,1 ha

f) jarak najveće širine 2 m, uključujući zemljane otvorene vodotoke za navodnjavanje ili odvodnju

g) tradicionalni suhozid najmanje 0,5 m širine, najviše 2 m širine unutar parcele i 4 m na granici parcele, te najmanje 0,2 m visine i najviše 3 m visine.

(8) Rubni pojasevi duž vodotoka iz stavka 1. točke c. ovoga članka široki su najmanje 3 m, a najviše 10 m. Na njima je moguće napasivanje ili košnja.

(9) Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje iz stavka 1. točke d. ovoga članka široki su najmanje 3 m, a najviše 10 m. Na pojasevima prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje ne uzgajaju se poljoprivredne kulture, ali je dozvoljena košnja ili napasivanje.

(10) Kulture kratkih ophodnji iz stavka 1. točke e. ovoga članka navedene su u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. Na ekološki značajnim površinama pod kulturama kratkih ophodnji ne smiju se primjenjivati mineralna gnojiva i zaštitna sredstva.

(11) Postrni usjevi i zeleni pokrov iz stavka 1. točke f. ovoga članka jesu mješavine koje se sastoje od barem dvije kulture navedene u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, uz sljedeće uvjete:

– postrni usjevi i zeleni pokrovni usjevi na ekološki značajnim površinama moraju biti prisutni najmanje u razdoblju od 20. kolovoza do 15. listopada 2022. godine i na njima se ne smiju primjenjivati sredstva za zaštitu bilja, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165.

– postrni usjev ili zeleni pokrov treba se nalaziti na oranici minimalno osam tjedana

– kulture koje se siju kao ozimi usjev za žetvu iduće godine ili napasivanje nisu prihvatljive kao postrni usjev ili zeleni pokrovni usjev.

(12) Kulture koje fiksiraju dušik, iz stavka 1. točke g. ovoga članka, jesu kulture navedene u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika koje je korisnik naveo u jedinstvenom zahtjevu kao glavni usjev. Soja prihvatljiva za ekološki značajne površine mora zadovoljiti uvjete iz članka 19. stavka 7. ovoga Pravilnika. Kultura koja fiksira dušik kao glavni usjev može biti zasijana i kao smjesa s jednom ili više drugih kultura na način da kultura koja fiksira dušik prevladava na površini. Na ekološki značajnim površinama na kojima se uzgajaju kulture koje fiksiraju dušik ne smiju se primjenjivati sredstva za zaštitu bilja, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165.

3.4. Preraspodijeljeno plaćanje

Članak 34.

(1) Preraspodijeljeno plaćanje, u skladu s člankom 31. Zakona, dodjeljuje se za prvih dvadeset prihvatljivih hektara poljoprivrednog gospodarstva i to svim korisnicima koji ostvaruju osnovno plaćanje.

(2) Preraspodijeljena plaćanja neće ostvariti korisnici za koje se utvrdi da su na umjetan način stvorili uvjete za ostvarivanje plaćanja.

(3) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve može ostvariti preraspodijeljeno plaćanje. U slučaju da zahtjev za preraspodijeljeno plaćanje podnese više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, redoslijed prioriteta za dodjelu preraspodijeljenog plaćanja je:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(4) Korisnik može prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva odustati od zahtjeva za preraspodijeljeno plaćanje na Obrascu 8. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika, a kojeg ispunjava i potpisuje te dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

3.5. Plaćanje za mlade poljoprivrednike

Članak 35.

(1) Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku programa izravnih plaćanja koji je udovoljio uvjetima za ostvarivanje osnovnog plaćanja u skladu s člankom 33. Zakona i člankom 50. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku temeljem uvjeta koje zadovoljava nositelj, a to su:

– nositelj nije stariji od 40 godina u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje

– nositelj prvi puta osniva poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje ili je već osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje

– nositelju je gospodarstvo koje podnosi zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike prvo u kojem je nositelj.

(3) Plaćanje za mlade poljoprivrednike odobrava se korisniku za razdoblje od pet godina, koje započinje od prvog podnošenja zahtjeva za plaćanje za mlade poljoprivrednike, pod uvjetom da je zahtjev podnesen unutar razdoblja od pet godina nakon što je nositelj osnovao poljoprivredno gospodarstvo.

(4) Pravna osoba može ispuniti uvjete za primanje plaćanja za mlade poljoprivrednike ako njezin nositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika ispunjava uvjete iz ovoga članka i članka 49. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014. Mladi poljoprivrednik u pravnoj osobi može biti odgovorna osoba u pravnoj osobi iz Upisnika poljoprivrednika, a koja je prema Sudskom registru Trgovačkog suda ovlaštena bez ograničenja zastupati pravnu osobu.

(5) Pravna osoba može ostvariti plaćanje za mlade poljoprivrednike ako nositelj iz stavka 3. ovoga članka samostalno ili zajedno s drugim poljoprivrednicima provodi učinkovitu i dugoročnu kontrolu nad pravnom osobom u pogledu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim rizicima već u prvoj godini u kojoj pravna osoba podnosi zahtjev za plaćanje u okviru plaćanja za mlade poljoprivrednike u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom b. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(6) Ako je pravna osoba iz stavka 4. ovoga članka pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom druge pravne osobe, uvjeti za ostvarenje prava na plaćanje za mlade poljoprivrednike primjenjuju se na svaku fizičku osobu koja ima kontrolu nad tom drugom pravnom osobom.

(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka korisnik uz jedinstveni zahtjev obavezno prilaže izjavu s podacima o drugoj pravnoj osobi na Obrascu 2. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(8) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu, može ostvariti plaćanje za mlade poljoprivrednike. U slučaju da zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike podnese više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, potpora će se dodijeliti ranije osnovanom poljoprivredniku.

(9) Nositelj poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike dužan je imati:

1. minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili

2. završen ili u tijeku diplomski ili preddiplomski studij iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivrede ili prehrambene tehnologije, ili biomedicine i zdravstva – polja veterinarske medicine ili

3. završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili

4. završen jedan od strukovnih programa osposobljavanja koje provodi Savjetodavna služba u okviru operacija 1.1.2. ili 1.1.3. Programa ruralnog razvoja ili

5. završen jedan od stručnih programa edukacija u poljoprivredi ili ruralnom razvoju koje financira Europska unija ili Republika Hrvatska u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati.

(10) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka koji je podnio zahtjev za plaćanje za mladog poljoprivrednika po prvi puta u 2022. godini, dužan je do 31. prosinca 2022. godine dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju iz stavka 9. ovoga članka. Podatke o obrazovanju poljoprivrednika podružnica Agencije za plaćanja upisuje u Upisnik poljoprivrednika.

(11) Neispunjavanje obveze iz stavka 9. ovoga članka ima za posljedicu obvezu povrata isplaćenih sredstava za plaćanje za mladog poljoprivrednika.

(12) U slučaju promjene nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednika, plaćanje za mladog poljoprivrednika u 2022. godini može ostvariti korisnik iz stavka 1. ovoga članka koji je u Upisniku poljoprivrednika evidentiran kao nositelj ili odgovorna osoba na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva i na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(13) Iznimno od stavka 10. ovoga članka za završen jedan od strukovnih programa osposobljavanja koje provodi Ministarstvo poljoprivrede u okviru operacija Mjere 1. Programa ruralnog razvoja, Ministarstvo razmjenjuje podatke s Agencijom za plaćanja te se u Upisnik poljoprivrednika bilježi datum završetka edukacije strukovnog programa za 2022. godinu.

3.6. Proizvodno vezana potpora

Članak 36.

(1) Proizvodno vezana potpora (PVP) dodjeljuje se korisnicima u skladu s člankom 34. Zakona, i to za:

– krave u proizvodnji mlijeka

– tov junadi

– krave dojilje

– ovce i koze

– povrće

– voće

– šećernu repu

– krmne proteinske usjeve.

(2) PVP se može dodijeliti i onim korisnicima koji ne raspolažu prihvatljivim hektarima za aktiviranje prava na osnovno plaćanje u okviru programa izravnih plaćanja iz članka 22. Zakona.

(3) Kod PVP iz stavka 1. podstavaka 1. do 3. ovoga članka jedno grlo može ostvariti samo jednu vrstu PVP.

(4) Kod PVP za životinje, u slučaju zakašnjelih obavijesti o premještanjima životinja prije razdoblja obveznog držanja, životinja je i dalje prihvatljiva za mjeru u dotičnoj godini zahtjeva ali se primjenjuje administrativna kazna za kršenje višestruke sukladnosti.

(5) U slučaju zakašnjelih obavijesti o premještanjima životinja nakon prvog dana razdoblja obveznog držanja, životinja se isključuje iz mjere za dotičnu godinu zahtjeva i primjenjuju se administrativne kazne iz poglavlja 6. Kontrole i administrativne kazne ovoga Pravilnika.

PVP za krave u proizvodnji mlijeka

Članak 37.

(1) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se korisnicima koji se bave proizvodnjom mlijeka i isporučuju ga otkupljivačima ili stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju. Broj prihvatljivih grla po gospodarstvu računa se na način da se ukupna godišnja količina proizvedenog mlijeka na gospodarstvu podijeli s 4.310 kg pri čemu broj prihvatljivih grla može biti manji ili jednak broju grla za koje je podnesen zahtjev.

(2) Korisnici koji stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, moraju biti registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika te su u obvezi voditi i dostavljati u JRDŽ evidenciju o količini mlijeka prodanog izravnom prodajom te količini mlijeka prerađenog na gospodarstvu. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(3) Podatke o količinama izravno prodanog mlijeka i/ili mlijeka prerađenog na gospodarstvu, korisnik iz stavka 2. ovoga članka dostavlja u JRDŽ putem web-aplikacije Ministarstva poljoprivrede ili putem obrasca »Prijava podataka proizvedenim količinama sirovog mlijeka namijenjenog izravnoj prodaji i/ili preradi na vlastitom gospodarstvu« objavljenog na mrežnoj stranici Ministarstva. Rok za dostavu podataka je do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Prihvatljiva grla su ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina koja su prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave u proizvodnji mlijeka i prvi dan nakon roka za zakašnjele zahtjeve i do tog dana imaju registrirano barem jedno teljenje u JRDŽ-u.

(5) Korisnici koji imaju pet ili više krava u proizvodnji mlijeka ostvaruju PVP ukoliko se prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve grla nalaze u sustavu kontrole mliječnosti HAPIH-a.

(6) Razdoblje obveznog držanja prihvatljivih grla na gospodarstvu je 100 uzastopnih dana i počinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(7) Popis mliječnih ili kombiniranih pasmina iz stavka 4. ovoga članka nalazi se u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika. Prihvatljivost kombinirane pasmine utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

(8) U slučaju razlike između broja grla prijavljenih na jedinstvenom zahtjevu i utvrđenih grla na temelju primjene kriterija iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(9) Utvrđena grla prihvatljiva za potporu u pogledu pravila za identifikaciju, registraciju i premještanje određuju se u skladu s odredbama članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(10) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za krave u proizvodnji mlijeka, pri čemu je broj utvrđenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 18. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno broj prijavljenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 16., a za potrebe primjene članka 31. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

PVP za tov junadi

Članak 38.

(1) PVP za tov junadi dodjeljuje se korisnicima koji se bave tovom junadi i sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a.

(2) Prihvatljiva grla su muška i ženska grla koja u trenutku izlučenja u JRDŽ-u nisu mlađa od 12 mjeseci niti starija od 30 mjeseci, i kod kojih je evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz.

(3) Obvezno razdoblje tova na gospodarstvu korisnika je najmanje 250 dana za muška grla i najmanje 180 dana za ženska grla od dana dolaska grla na gospodarstvo do dana isporuke koja se odvija od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

(4) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za tov junadi, pri čemu je broj utvrđenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 18. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno broj prijavljenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 16., a za potrebe primjene članka 31. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

(5) Utvrđena grla prihvatljiva za potporu u pogledu pravila za identifikaciju, registraciju i premještanje određuju se u skladu s odredbama članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(6) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Agencija za plaćanja i Ministarstvo razmjenjuju podatke o korisnicima koji su podnijeli zahtjev za PVP za tov junadi i prihvatljivim grlima iz stavka 2. ovoga članka koji su ispunili zahtjeve iz stavka 3. ovoga članka.

PVP za krave dojilje

Članak 39.

(1) PVP za krave dojilje dodjeljuje se korisnicima koji proizvode telad u sustavu krava dojilja.

(2) Prihvatljiva grla za potporu iz stavka 1. ovoga članka su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina, prisutna su na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave dojilje kao i prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve, a u prethodnih 18 mjeseci od prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve imaju registrirano teljenje u JRDŽ.

(3) Razdoblje obveznog držanja prihvatljivih grla iz stavka 2. ovoga članka na poljoprivrednom gospodarstvu je 100 uzastopnih dana koje započinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(4) Korisnik je dužan pridržavati se uzastopnog dvomjesečnog razdoblja držanja teladi koje započinje prvog dana nakon teljenja.

(5) Popis mesnih i kombiniranih pasmina za koje se može ostvariti PVP za krave dojilje nalazi se u Tablici 9. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. U slučaju kombiniranih pasmina, pripadnost grupi za ovu vrstu potpore utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

(6) Grlo za koje se ostvaruje PVP za krave dojilje nije prihvatljivo za plaćanje za mliječne krave iz članka 49. ovoga Pravilnika u okviru plaćanja za mjere državne potpore.

(7) Utvrđena grla prihvatljiva za potporu u pogledu pravila za identifikaciju, registraciju i premještanje određuju se u skladu s odredbama članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(8) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za krave dojilje, pri čemu je broj utvrđenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 18. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno broj prijavljenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 16., a za potrebe primjene članka 31. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

PVP za ovce i koze

Članak 40.

(1) PVP za ovce i koze se dodjeljuje korisnicima koji uzgajaju rasplodne ovce i koze za proizvodnju janjadi i jaradi.

(2) Prihvatljiva grla su odrasle ženske ovce i koze koja su prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve starije od 12 mjeseci, a prisutna su na gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za ovce i koze kao i prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(3) Razdoblje obveznog držanja na gospodarstvu korisnika je 100 uzastopnih dana koje započinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(4) Broj prihvatljivih grla na gospodarstvu ovisan je o broju ukupno prijavljene janjadi/jaradi za godinu u kojoj se podnosi zahtjev, pri čemu treba biti evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjadi/jaradi po ovci/kozi. Broj prihvatljivih grla ovaca odnosno koza iz stavka 2. ovoga članka predstavlja ukupan broj janjadi/jaradi pomnožen s 1,25 što je ekvivalent prosječno najmanje 0,8 janjenja/jarenja po ovci/kozi, pri čemu broj prihvatljivih grla može biti manji ili jednak broju grla za koje je podnesen zahtjev.

(5) U slučaju razlike između broja prijavljenih grla u zahtjevu i utvrđenih grla na temelju primjene kriterija iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(6) Ovca ili koza prisutna na gospodarstvu koja je izgubila ušnu markicu smatra se utvrđenom ako se može identificirati bolusom u skladu s člankom 30. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 i člankom 4. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 21/2004.

(7) Utvrđena grla prihvatljiva za potporu u pogledu pravila za identifikaciju, registraciju i premještanje određuju se u skladu s odredbama članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(8) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za ovce i koze, pri čemu je broj utvrđenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 18. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno broj prijavljenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 16., a za potrebe primjene članka 31. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

PVP za povrće

Članak 41.

(1) PVP za povrće dodjeljuje se korisnicima za prihvatljive površine na kojima se proizvodi povrće u nasadu kao glavna kultura.

(2) Popis vrsta za koje se može ostvariti PVP za povrće nalazi se u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Kako bi bio prihvatljiv za PVP za povrće korisnik mora imati na Jedinstvenom zahtjevu zatraženu potporu za izravna plaćanja za najmanje jedan hektar prihvatljivih poljoprivrednih površina.

(4) Kako bi bio prihvatljiv za PVP za povrće korisnik mora imati u AGRONET-u prijavljenu proizvodnju na minimalnoj površini od 0,5 ha za svaku prihvatljivu povrtnu vrstu.

(5) Izuzetak od uvjeta iz stavka 4. ovoga članka za povrtnu vrstu je salata gdje je prihvatljiva površina od 0,5 ha u kombinaciji vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula te za povrtnu vrstu je luk gdje je prihvatljiva površina od 0,5 ha u kombinaciji vrsta: luk i luk kozjak.

(6) Korisniku se potpora dodjeljuje za prvih dvadeset (20) prihvatljivih hektara pod povrtnim vrstama, a zbrajaju se one površine za koje je zadovoljena minimalno prihvatljiva površina po pojedinoj povrtnoj vrsti.

(7) Kako bi ostvario PVP za povrće poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća u 2022. godini. Minimalna isporučena količina povrća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u tablici 14. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(8) Izuzetak uvjeta o minimalno isporučenoj količini povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća iz stavka 7. ovoga članka su salata gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula te luk gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: luk i luk kozjak (ljutika). U dostizanju uvjeta minimalno isporučene količine povrća (t/ha) u kombinaciji vrsta salata prihvatljiv je urod od minimalno 9 t/ha, u kombinaciji vrsta luka prihvatljiv je urod od minimalno 20 t/ha.

(9) Dokaz o isporučenoj količini povrća iz stavka 7. ovoga članka jesu računi/otpremnice/ podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika, skladišnu primku ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za povrće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini povrća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica).

(10) Kopije dokumenata koji služe kao dokazi iz stavka 9. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

(11) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz članka 116. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive za PVP za povrće. U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju ovoga kriterija i primjene kriterija iz stavaka 7. i 8. ovoga članka ne primjenjuje se administrativna kazna iz članka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(12) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju kriterija iz stavaka 7., 8. i 11. ovoga članka korisnik će ostvariti pravo na potporu za onoliku površinu za koliko je opravdao minimalno isporučenu količinu (t/ha) ukoliko je ta površina veća od minimalne površine iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka.

(13) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti PVP za povrće. U slučaju da zahtjev za PVP za povrće podnese više od jednog poljoprivrednika, redoslijed prioriteta za dodjelu PVP za povrće je:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(14) Povrtne vrste koje se uzgajaju na supstratu prihvatljive su za proizvodno vezane potpore ukoliko se supstrat nalazi na prihvatljivim površinama te ukoliko supstrat i površina tla nisu odvojene već je omogućeno korijenju biljke prodiranje kroz supstrat i povezivanje sa tlom.

(15) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za povrće, pri čemu je utvrđena površina u smislu članka 2. stavka 1. točke 23. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno prijavljena površina za potrebe primjene članka 19. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

PVP za voće

Članak 42.

(1) PVP za voće dodjeljuje se korisnicima za prihvatljive površine na kojima se proizvodi voće u nasadu kao glavna kultura.

(2) Popis vrsta za koje se može ostvariti PVP za voće nalazi se u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Minimalna prihvatljiva površina za pojedinu prihvatljivu voćnu vrstu iznosi:

– orah, lijeska – minimalno 2 ha svake vrste pojedinačno

– jabuka, kruška – minimalno 1 ha svake vrste pojedinačno

– breskva i/ili nektarina – minimalno 0,5 ha

– marelica, trešnja, višnja, šljiva, badem, lubenica, dinja – minimalno 0,5 ha svake vrste pojedinačno

– mandarina, nar, jagoda, borovnica, malina, kupina, smokva – minimalno 0,25 ha svake vrste pojedinačno.

(4) Korisniku se potpora dodjeljuje za prvih dvadeset (20) prihvatljivih hektara pod voćnim vrstama, a zbrajaju se one površine za koje je zadovoljena minimalno prihvatljiva površina po pojedinoj voćnoj vrsti.

(5) Kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu u 2022. godini. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u tablici 15. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) Dokaz o isporučenoj količini voća iz stavka 5. ovoga članka jesu računi/otpremnice/podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika, skladišnu primku ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica).

(7) Kopije dokumenata koji služe kao dokazi iz stavka 6. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

(8) Korisnik može ostvariti PVP za voće za voćnjake podignute i održavane u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćare korisnike PVP za voće, objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva.

(9) Minimalni sklop pojedinih voćnih vrsta koji je potrebno imati kako bi se ostvario PVP za voće utvrđen je u Tablici 13. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(10) Voćnjaci za koje korisnik može ostvariti PVP za voće, a podignuti su nakon 3. ožujka 2017. godine, kao i naknadno nadomještanje sadnica, trebaju biti zasađeni deklariranim sadnim materijalom, što korisnik dokazuje prilikom kontrole na terenu računom i certifikatom o sadnom materijalu ili certifikatom proizvođača za sadni materijal podrijetlom iz Republike Hrvatske te fitocertifikatom i pratećim dokumentom za sadnice podrijetlom iz drugih zemalja.

(11) Površine ekstenzivnih voćnjaka iz članka 80. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive za PVP za voće.

(12) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja nisu prihvatljive za PVP za voće.

(13) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju primjene kriterija iz stavaka 5., 11. i 12. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članaka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014, a korisnik će ostvariti pravo na potporu za onoliku površinu za koliko je opravdao minimalno isporučenu količinu (t/ha) ukoliko je ta površina veća od minimalne površine iz stavka 3. ovoga članka.

(14) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti PVP za voće. U slučaju da zahtjev za PVP za voće podnese više od jednog poljoprivrednika, prioriteti za dodjelu PVP za voće su:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(15) Voćne vrste koje se uzgajaju na supstratu prihvatljive su za proizvodno vezane potpore ukoliko se supstrat nalazi na prihvatljivim površinama te ukoliko supstrat i površina tla nisu odvojene već je omogućeno korijenju biljke prodiranje kroz supstrat i povezivanje s tlom.

(16) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za voće, pri čemu je utvrđena površina u smislu članka 2. stavka 1. točke 23. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno prijavljena površina za potrebe primjene članka 19. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

PVP za šećernu repu

Članak 43.

(1) PVP za šećernu repu može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvodi šećerna repa.

(2) PVP za šećernu repu dodjeljuje se za najmanje 1 hektar prihvatljive površine pod šećernom repom.

(3) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja nisu prihvatljive za PVP za šećernu repu. U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju ovoga kriterija ne primjenjuje se administrativna kazna iz članaka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(4) Kako bi ostvario PVP za šećernu repu poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu šećerne repe od 40 t/ha u 2022. godini.

(5) Dokaz o isporučenoj količini šećerne repe iz stavka 4. ovoga članka jesu računi i/ili podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika.

(6) Kopije računa iz stavka 5. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

(7) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju primjene kriterija iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članaka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014, a korisnik će ostvariti pravo na potporu za onoliku površinu za koliko je opravdao minimalno isporučenu količinu (t/ha).

(8) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za šećernu repu, pri čemu je utvrđena površina u smislu članka 2. stavka 1. točke 23. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno prijavljena površina za potrebe primjene članka 19. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

PVP za krmne proteinske usjeve

Članak 44.

(1) PVP za krmne proteinske usjeve može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvode krmni proteinski usjevi i to za najmanje jedan hektar prihvatljive površine krmnih proteinskih kultura.

(2) Prihvatljive kulture krmnih proteinskih usjeva jesu: soja za stočnu hranu, stočni grašak (Pisum sativum), grahorice (Vicia sp.), djeteline (Trifolium sp.), lucerne (Medicago sp.) stočni bob (Vicia faba), smiljkita (Lotus corniculatus), lupine (Lupinus sp.) i esparzeta (Onobrychis sp.).

(3) Pored navedenih čistih krmnih proteinskih kultura iz stavka 2. ovoga članka, za PVP za krmne proteinske usjeve prihvatljive su i površine zasijane smjesom krmnih proteinskih kultura i žitarica pri čemu je udio krmnih proteinskih usjeva u ukupnoj površini 50 % i više.

(4) Korisnik PVP za krmne proteinske usjeve iz stavaka 2 i 3. ovoga članka mora na svom poljoprivrednom gospodarstvu držati barem 1 uvjetno grlo po prihvatljivom hektaru krmno proteinskih usjeva za stočnu hranu izračunatih na temelju koeficijenata za izračun uvjetnih grla iz Tablice 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika, pri čemu se kao osnovica za izračun uvjetnih grla uzima prosječno godišnje stanje grla upisanih u JRDŽ, Središnji popis matičnih grla i Središnji popis matičnih jata svakog prvog dana u mjesecu u godini u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev. Prihvatljivi hektar soje za stočnu hranu mora zadovoljiti uvjete iz članka 19. stavka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik PVP za krmne proteinske usjeve iz stavaka 2. i 3. ovoga članka obvezan je prijaviti brojno stanje svinja i peradi u JRDŽ u regionalnom uredu HAPIH-a svakog prvog u mjesecu počevši od 1.1.2022.

(6) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja nisu prihvatljive za PVP za krmne proteinske kulture.

(7) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju primjene kriterija iz stavka 4. i 6. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014, a korisnik će ostvariti pravo na potporu za onoliku površinu za koliko je opravdao broj uvjetnih grla iz stavka 4. ovoga članka i onoliku površinu koju nije prijavio kao Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja.

(8) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu popis korisnika koji su podnijeli zahtjev za PVP za krmne proteinske usjeve i podatak o vrsti proizvodnje.

(9) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za krmne proteinske usjeve, pri čemu je utvrđena površina u smislu članka 2. stavka 1. točke 23. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno prijavljena površina za potrebe primjene članka 19. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

3.7. Program za male poljoprivrednike

Članak 45.

(1) Program za male poljoprivrednike provodi se u skladu s odredbama propisanim u članku 35. Zakona i člancima 61. do 65. Uredbe (EU) br. 1307/2013, a u programu sudjeluju poljoprivrednici koji su ušli u program 2015. godine (dalje u tekstu: mali poljoprivrednici).

(2) Mali poljoprivrednici mogu ostvariti plaćanje u maksimalnom iznosu do 657 eura u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada 2022. godine.

(3) Mali poljoprivrednik može izići iz Programa za male poljoprivrednike najkasnije do 15. listopada 2022. godine podnošenjem zahtjeva Agenciji za plaćanja na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(4) Mali poljoprivrednici izuzeti su od provedbe obveza za zelena plaćanja iz članka 32. Zakona.

4. MJERE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI

Članak 46.

(1) Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi iz članka 21. Zakona predviđene su Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu.

(2) Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore dodjeljuju se korisnicima koji:

– proizvode, isporučuju i prodaju ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

– proizvode i isporučuju na preradu duhan tipa Burley

– proizvode, prerađuju i prodaju duhan tipa Viržinija

– drže mliječne krave

– drže rasplodne krmače

– proizvode domaće i udomaćene sorte poljoprivrednog bilja.

(3) Agencija za plaćanja u odluci iz članka 15. Zakona za 2022. godinu za korisnike mjera potpore za iznimno osjetljive sektore mora naznačiti iznos dodijeljene potpore za plaćanja iz stavka 2. podstavka 1. i 3. ovoga članka i da je potpora dodijeljena kao potpora male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013.

(4) Maksimalni iznos potpore male vrijednosti iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 te u fiskalnoj godini u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore i prethodne dvije fiskalne godine ne može iznositi više od 200.000 € po korisniku za sve potpore male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013.

(5) Agencija za plaćanja u odluci iz članka 15. Zakona za 2022. godinu za korisnike mjera potpore za iznimno osjetljive sektore mora naznačiti iznos dodijeljene potpore za plaćanja iz stavka 2. podstavaka 2., 4., 5. i 6. ovoga članka i da je potpora dodijeljena kao potpora male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316.

(6) Maksimalni iznos potpore male vrijednosti iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316 te u fiskalnoj godini u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore i prethodne dvije fiskalne godine ne može iznositi više od iznosa iz članka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013 po korisniku za sve potpore male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316.

(7) Za praćenje maksimalnog iznosa dodijeljene potpore male vrijednosti iz stavka 3. i stavka 5. ovoga članka koristi se tečaj Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja godine u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore.

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

Članak 47.

(1) Korisnik plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod maslinama i broj stabala maslina na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik ostvaruje plaćanje za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje ako posjeduje najmanje 30 stabala maslina.

(3) Do 01. veljače 2023. godine korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti podružnici Agencije za plaćanja:

– prijavu prodanih minimalno 50 litara ekstra djevičanskog i/ili djevičanskog maslinovog ulja na listu E iz Priloga 2.ovoga Pravilnika

– račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev

– potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize.

Duhan

Članak 48.

(1) Korisnik plaćanja za duhan podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod duhanom na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti podatke o zaprimljenim količinama duhana klase 1. do 4. od svakog korisnika, prema tipu i klasama duhana, na listu F iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, u elektroničkom obliku (Microsoft Excel format), do 1. veljače 2023. godine.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirnu skladišnu primku) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev.

(4) Za izračun visine plaćanja za duhan tipa Burley prema klasi koristi se faktor usklađenja na način da se maksimalni jedinični iznos plaćanja utvrđen u Tablici 10. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika pomnoži odgovarajućim faktorom usklađenja iz Tablice 12. Priloga 1. ovoga Pravilnika, ovisno o klasi.

Mliječne krave

Članak 49.

(1) Korisnik plaćanja za mliječne krave podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te u skladu sa stvarnim stanjem mliječnih krava na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na isplatu za mliječne krave u skladu sa zahtjevom, a prema broju mliječnih krava u JRDŽ-u na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(4) Razdoblje obveznog držanja je 100 uzastopnih dana i počinje prvoga dana nakon podnošena jedinstvenog zahtjeva.

(5) Korisnici koji imaju pet ili više krava u proizvodnji mlijeka ostvaruju plaćanje za mliječne krave ukoliko se prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve nalaze u sustavu kontrole mliječnosti HAPIH-a.

(6) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake krave, pasminu, datum rođenja i datum prvog teljenja na dan podnošenja zahtjeva

– da li je krava u sustavu kontrole mliječnosti na prvi dan nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

Rasplodne krmače

Članak 50.

(1) Korisnik plaćanja za rasplodne krmače podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) U rasplodne krmače iz stavka 1. ovoga članka ubrajaju se i krmače izvornih pasmina.

(3) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva te u skladu sa stvarnim brojem rasplodnih krmača na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u i obaviti obveznu godišnju prijavu brojnog stanja u skladu s člankom 21. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja. Krmače moraju biti propisno označene ušnim markicama ili tetoviranim brojem tijekom cijelog razdoblja obveze držanja.

(4) Korisniku se obračuna pravo na isplatu za rasplodne krmače u skladu sa zahtjevom, a prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve.

(5) Za rasplodne krmače iz stavka 4. ovoga članka koje su uzgojno valjane i upisane u matične knjige ili uzgojne upisnike, koje vodi ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača ili uzgojno društvo, Agencija za plaćanja obračunava dodatno plaćanje utvrđeno u Tablici 10. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se tromjesečnog razdoblja obveznog držanja rasplodnih krmača, koje započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva.

(7) Agencija za plaćanja za obračun potpore koristi i provjerava podatke o broju rasplodnih i uzgojno valjanih krmača na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve.

(8) Odredbe o nadomještanju stoke ne primjenjuju se na rasplodne krmače.

(9) Na gospodarstvu tijekom godine za koju se podnosi jedinstveni zahtjev treba biti evidentirano najmanje prosječno 15 svinja u prometu po krmači, osim u slučaju prihvatljivih grla krmača izvornih pasmina. Broj svinja u prometu u odnosu na broj krmača u zahtjevu za potporu mora iznositi prosječno 15 svinja godišnje preračunato po prihvatljivoj krmači. Prihvatljivi prometi su prometi na drugo gospodarstvo, prometi na klaonicu i izvoz.

(10) Minimalna poticana količina iz Tablice 10. Priloga 1. ovoga Pravilnika, kao ni najmanji evidentirani broj svinja u prometu po krmači, ne primjenjuje se na krmače izvornih pasmina.

Očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

Članak 51.

(1) Korisnik plaćanja za uzgoj domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja (dalje u tekstu: DUS) podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod proizvodnjom DUS na Listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Popis DUS utvrđen je u Tablici 11. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. ovoga Pravilnika korisnik treba dostaviti podružnici Agencije za plaćanja valjane dokumente koji dokazuju nabavu certificiranog sjemena/sadnog materijala (otpremnica/račun i certifikat) u skladu sa posebnim propisom koji uređuje stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Izračun plaćanja za iznimno osjetljive sektore

Članak 52.

(1) Plaćanja za iznimno osjetljive sektore izračunavaju se na temelju stvarno utvrđenih količina duhana, ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja, utvrđenog broja mliječnih krava i rasplodnih krmača, te utvrđenih površina proizvodnje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

(2) Ako je utvrđeni broj mliječnih krava i rasplodnih krmača te utvrđenih površina proizvodnje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja veći od prijavljenog broja na jedinstvenom zahtjevu, potpora se isplaćuje za prijavljeni broj grla i hektara.

Članak 53.

Maksimalna financijska omotnica za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore, maksimalni jedinični iznosi plaćanja i minimalno poticane količine utvrđeni su u Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore za 2022. godinu i prikazani u Tablici 10. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

5. PLAĆANJA ZA IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

5.1. Opći uvjeti

Članak 54.

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja obuhvaćaju potporu za:

a) Mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« (dalje u tekstu: M10)

b) Mjeru 11 »Ekološki uzgoj« (dalje u tekstu: M11)

c) Mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima« (dalje u tekstu: M13) i

d) Mjeru 14 »Dobrobit životinja« (dalje u tekstu: M14).

Pojmovnik

Članak 55.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga poglavlja imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik je subjekt koji odgovara definiciji korisnika u skladu s odredbama ovoga poglavlja te je izravno odgovoran za poštivanje obveza iz pojedine operacije ili podmjere

2. Obvezna površina je površina za dodjelu potpore u skladu s Odlukom o ulasku u sustav potpore osim u slučaju M13

3. Obvezni broj uvjetnih grla je broj uvjetnih grla (dalje u tekstu: UG) za dodjelu potpore u skladu s Odlukom o ulasku u sustav potpore

4. Obvezno razdoblje za M10 i M11 je razdoblje u trajanju od pet godina koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

5. Iznimno od točke 4. ovoga članka, za nove površine i nova uvjetna grla za koje se podnosi zahtjev za ulazak u sustav potpore u 2022. godini ili za površine i uvjetna grla za koje je završilo obvezno razdoblje, za M10 i M11 obvezno je razdoblje u trajanju od jedne godine

6. Obvezno razdoblje za M13 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

7. Obvezno razdoblje za M14 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine koje započinje 1. siječnja godine za koju se podnosi zahtjev

8. Trajni travnjak u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak

9. Kruti stajski gnoj je smjesa stelje, krutih i tekućih životinjskih izlučevina različitog stupnja biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti

10. Uvjetno grlo je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg. Broj UG za M10, M11 i M13 se računa na temelju stope konverzije iz Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 808/2014, kako je navedeno u Tablici 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika

11. Broj UG za M14 se računa na temelju stope konverzije kako je navedeno u Tablici 6a. Priloga 1. ovoga Pravilnika pri čemu se za koze i ovce u izračun uzimaju sva grla neovisno o dobi i spolu

12. Zoohigijenski uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja su uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja u skladu s vrstom kojoj pripadaju, stupnju razvoja kao i njihovim fiziološkim i etološkim potrebama, u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu

13. Potvrdnica je dokument koji izdaje udruga uzgajivača, uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova kojim se potvrđuje da korisnik sudjeluje u provedbi uzgojnog programa te da su njegova grla upisana u matične knjige/uzgojne upisnike

14. Uzgojno valjana rasplodna životinja je životinja čiste pasmine upisana u matičnu knjigu koja je spolno zrela, kako je navedeno u Tablici 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika

15. Travnjak velike prirodne vrijednosti je registriran u ARKOD sustavu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak; popis travnjaka velike prirodne vrijednosti naveden je u Tablici 1. Priloga 4. ovoga Pravilnika

16. Višegodišnji nasad u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao voćnjak, maslinik ili vinograd

17. Tele je govedo do navršenih šest mjeseci starosti

18. Tovna junad za potrebe provedbe M14 su goveda od 6 do 24 mjeseca starosti u sustavu tova

19. Mliječne krave prihvatljive za potrebe provedbe M14 su krave mliječnih ili kombiniranih pasmina navedenih u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika ako se korisnik bavi proizvodnjom i isporukom mlijeka otkupljivačima ili je registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavlja mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom najkasnije do 10. srpnja 2022. godine. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB

20. Nazimica je spolno zrela ženka svinje koja se još nije prasila

21. Krmača je ženka svinje koja se prasila najmanje jednom

22. Odbijena prasad je prasad težine do 20 kg

23. Svinje za tov – tovljenici su svinje težine preko 20 kg

24. Brojleri su životinje vrste Gallus gallus koji se uzgajaju za proizvodnju mesa

25. Kokoši nesilice su kokoši vrste Gallus gallus kad dostignu zrelost za nesenje, a uzgajaju se za proizvodnju jaja

26. Purani su životinje vrste Meleagris gallopavo koje se uzgajaju za proizvodnju mesa

27. Podna površina u govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, kozarstvu i ovčarstvu je neto podna površina staje za uzgoj životinja na kojoj se životinje slobodno kreću (ne uključuje zapreke, hranilice, pojilice)

28. Podna površina za kokoši nesilice je površina kojoj kokoši nesilice imaju pristup bez ograničenja, a u baterijskim kavezima podna površina mora biti široka najmanje 30 cm, strmine najviše do 14% i visine najmanje 45 cm. Površina za gnijezda ne uračunava se u podnu površinu

29. Gnijezdo je odvojen prostor za nesenje jaja za svaku kokoš pojedinačno ili za skupinu kokoši (zajedničko gnjezdište), pri čemu pod s kojim kokoši dolaze u dodir ne smije biti od žičane mreže

30. Stelja je prostirka ispod stoke na kojoj stoka počiva (slama, lišće, kukuruzovina, piljevina i dr.)

31. Ispust je vanjska ograđena površina koja nije dio ARKOD parcele, dio je staje ili je u blizini staje, spojena koridorom koji omogućava slobodno kretanje životinja i ne služi za ispašu

32. Turnus je proizvodni ciklus od ulaska do izlaska iz uzgojnog objekta sljedećih kategorija životinja: odbijena prasad, tovne svinje, brojleri i purani

33. Madrac je podna obloga na prostoru predviđenom za odmaranje krava (ležište) izrađena od gume, latexa, silikona ili drugog prikladnog materijala, na koju se može dodati stelja

34. Gumena podloga je podna obloga na dijelu podne površine boksa za skupno držanje teladi i/ili junadi izrađena od gume, latexa, silikona ili drugog prikladnog materijala, na koju se može dodati stelja.

Financiranje

Članak 56.

(1) Sredstva potpore za M10, M11, M13 i M14 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske.

(2) Osnova za izračun potpore po površini je hektar, osnova za izračun potpore za domaće životinje je uvjetno grlo.

(3) Dvostruko financiranje istih troškova za M10, M11, M13 i M14 iz proračuna Europske unije ili drugih javnih izvora Republike Hrvatske nije dozvoljeno. Javne izvore Republike Hrvatske čine sredstva središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

Iznos potpore

Članak 57.

(1) Iznosi potpore za M10, M11 i M13 navedeni su u Tablici 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a za M14 u Tablici 6a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Odobreni iznos za isplatu izražen u eurima preračunava se u kune prema tečaju koji je definiran u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 907/2014) za IAKS mjere ruralnog razvoja.

Osnovni uvjeti

Članak 58.

(1) Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore iz članka 15. točaka 1. (2. osim za M10), 3., 4., 5., 6., 9. i 10. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na mjere iz članka 54. ovoga Pravilnika.

(2) Životinje se drže u skladu sa zoohigijenskim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja.

(3) Uvjet prihvatljivosti za mjere potpore po površini je veličina poljoprivredne parcele od najmanje 0,05 ha i veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 0,5 ha upisane u ARKOD sustav. Iznimno za operaciju 10.1.6. Uspostava poljskih traka površina poljoprivrednog gospodarstva kao i ARKOD parcele moraju biti najmanje 1 ha.

(4) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, kojom se utvrđuje obvezna površina koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja ili obvezni broj uvjetnih grla koje korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja te obvezno razdoblje.

(5) U slučaju povećanja površina za više od 10 % tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezna površina te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljene površine.

(6) U slučaju povećanja broja uvjetnih grla u M10.1.9. tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezni broj uvjetnih grla te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljena uvjetna grla osim u slučaju kategorije goveda za grla starosti od 6 do 24 mjeseca za koje je izdana Odluka iz prethodne godine i koja ne iziskuje izdavanje nove Odluke.

(7) U skladu sa stavkom 1., člankom 47. Uredbe 1305/2013 tijekom obveznog razdoblja povećanje ili umanjenje površine na koju se odnosi višegodišnja obveza do 10 % ne iziskuje izdavanje nove Odluke.

(8) Obvezu izobrazbe, individualnog savjetovanja ili demonstracijske aktivnosti, iz članaka 63., 66., 69., 72., 75., 78., 81., 84., 89., 94., 97., 100., 103., 106., 109., 112., 115, 121., 126. i 137. ovoga Pravilnika, dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

(9) Dokaz o ispunjavanju obveze iz stavka 8. ovoga članka Savjetodavna služba dostavlja Agenciji za plaćanja elektronskim putem najkasnije do 1. veljače 2023. godine.

(10) Iznimno od stavka 8. ovoga članka korisnik koji je zatražio potporu za drugi tip operacije unutar iste mjere, podmjere ili u istom tipu operacije dobije novu odluku zbog povećanog broja hektara nije u obvezi ponovno završiti izobrazbu, individualno savjetovanje ili demonstracijsku aktivnost.

(11) Članak 16. (osim za M10), članak 17., članak 18. stavci 2., 3.,8. i 9., članci 20., 21. i 22. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na mjere iz članka 54. ovoga Pravilnika.

(12) Zemljište koje nije održavano u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika nije prihvatljivo za potporu.

(13) Zemljište na ugaru i zemljište na kome se uzgaja cvijeće i ukrasno bilje nisu prihvatljive površine za dodjelu potpore kroz M10 i M11.

(14) Zemljište na ugaru nije prihvatljiva površina za dodjelu potpore kroz M13.

(15) Korisnici operacija 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada, 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima i 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama moraju se pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide.

(16) Pod prijenosom gospodarstva za M10 i M11, osim u slučaju operacije M10.1.9., smatra se prijenos dijela površina gospodarstva ili prijenos svih površina gospodarstva ili čitavog gospodarstva na neku drugu osobu tijekom trajanja obveze, uslijed gubitka zakupa, prodaje ili davanja zemlje u zakup od strane korisnika koji je u obvezi te bilo kojeg drugog oblika prijenosa poljoprivrednih površina.

(17) U slučaju prijenosa gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka, osoba koja je preuzela poljoprivredne površine nije dužna nastaviti s provedbom preuzetih obveza iz pojedine operacije ili podmjere.

(18) Korisniku koji je izvršio prijenos gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka prestaje preuzeta obveza iz pojedine operacije i ne vrši se povrat do tada isplaćenih sredstava.

(19) Smatra se da je Agencija za plaćanja obaviještena o prijenosu gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka prijenosom poljoprivrednih parcela u ARKOD sustav.

(20) U slučaju da se smanji obvezna površina za više od 10 % iz stavka 4. ovoga članka, korisnik vraća isplaćene iznose potpore u prethodnim godinama za površine na kojima je prekršena višegodišnja obveza, osim u slučaju više sile i iznimnih okolnosti iz članka 172. ovoga Pravilnika i prijenosa gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka.

(21) U slučaju da se smanji obvezni broj uvjetnih grla, korisnik vraća isplaćene iznose potpore u prethodnim godinama za uvjetna grla za koja je prekršena višegodišnja obveza, osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 168. ovoga Pravilnika ili više sile i iznimnih okolnosti iz članka 172. ovoga Pravilnika.

(22) Ako korisnik podnese zahtjev za potporu za kombinacije na istoj površini koje nisu dozvoljene ovim Pravilnikom, ne podliježe administrativnoj kazni iz članka 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(23) Korisnik kojem je obvezno razdoblje za obvezne površine i uvjetna grla iz Odluke o ulasku u sustav potpore završilo u 2019., 2020. i 2021. godini, može u 2022. godini podnijeti zahtjev za iste površine i uvjetna grla, koje mora zadržati tijekom jednogodišnje obveze u 2022. godini.

(24) Korisnik koji u 2022. godini prijavljuje nove površine ili nova uvjetna grla preuzima za iste jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

(25) U slučaju promjene uvjeta, obveza ili iznosa potpore iz pojedine operacije ili podmjere tijekom obveznog razdoblja, korisnik može prekinuti s provedbom preuzetih obveza bez povrata do tada isplaćenih sredstava u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) br. 1305/2013

(26) Gustoća voćaka po hektaru u trajnim nasadima je u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćare korisnike PVP za voće objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva, osim ako nije drugačije definirano za pojedinu podmjeru ili operaciju.

5.2. Posebni uvjeti

5.2.1. Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Članak 59.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

(2) Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa Zakonom.

(3) Potpora se može ostvariti kroz podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

(4) Moguće kombinacije operacija unutar M10 i iznosi potpore navedeni su u Tablici 11. i Tablici 11.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(5) Na istoj površini moguće je kombinirati M10 i M11 u skladu s Tablicom 12. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Iznosi potpore za moguće kombinacije M10 i M11 nalaze se u Tablici 12.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(6) Za istu kategoriju životinja moguće je istovremeno podnijeti zahtjev za tip operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih autohtonih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i za M14.

(7) U slučaju nedostatnih sredstava za isplatu potpore, potpora se dodjeljuje na temelju kriterija odabira koji su navedeni u Tablici 9. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Podmjera 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Članak 60.

Unutar podmjere 10.1. potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

10.1.6. Uspostava poljskih traka

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

10.1.10. Održavanje suhozida

10.1.11. Održavanje živica

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama.

OPERACIJA 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (OTSN)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.1.

Članak 61.

Uvjeti prihvatljivosti za OTSN su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja jednogodišnjih usjeva registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica s nagibom 9 – 15 %

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za OTSN na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 62.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za OTSN na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OTSN korisnika

Članak 63.

(1) OTSN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. izraditi i provoditi petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet usjeva osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji je dužan izraditi i provoditi plan sjetve/sadnje za 2022. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda; prihvatljivi usjevi označeni su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika; tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan plodoreda

3. obradu i sjetvu na oraničnim površinama s nagibom od 9 do 15 % provoditi okomito na nagib terena

4. uspostaviti na sredini parcele najmanje 3 metra široku površinu na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vode

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 4. ovoga članka na Obrascu 1. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Petogodišnji plan plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2022. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.

OPERACIJA 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.2.

Članak 64.

Uvjeti prihvatljivosti za ZTN jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao višegodišnji nasad s nagibom terena 9 – 15 %

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZTN na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 65.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZTN na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZTN korisnika

Članak 66.

(1) ZTN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe poštujući sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji je dužan izraditi i provoditi plan gnojidbe za 2022. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe

3. tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja korisnik može ažurirati plan gnojidbe

4. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

5. površina između redova unutar trajnog nasada mora biti pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesom

6. održavati površinu između redova košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje

7. područje između redova mora biti zatravnjeno tijekom obveznog razdoblja

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 6. ovoga članka na Obrascu 2. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Petogodišnji plan gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid Agenciji za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2022. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.

OPERACIJA 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.3.

Članak 67.

Uvjeti prihvatljivosti za TVPV jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak velike prirodne vrijednosti pri čemu se minimalno 50 % površine nalazi na području iz Tablice 1. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za TVPV na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 68.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za TVPV na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze TVPV korisnika

Članak 69.

(1) TVPV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje travnjaka

5. ako se travnjak održava košnjom, košnja je dozvoljena isključivo ručnim ili strižnim kosilicama

6. ako se travnjak održava košnjom, ovisno o regiji, dozvoljena je najviše jedna košnja u skladu sa sljedećim terminima:

Regija Termin košnje
Kontinentalna nizinska od 1. kolovoza do 15. rujna
Brdsko-planinska od 20. srpnja do 15. rujna
Mediteranska od 15. srpnja do 15. rujna

 

7. ako se travnjak održava košnjom ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

8. ako se travnjak održava napasivanjem stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

9. ako se travnjak održava napasivanjem, potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača), a u slučaju gustog sklopa biljaka Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) dozvoljeno je njihovo mehaničko uklanjanje (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza

10. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

11. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 9. ovoga članka na Obrascu 3. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

12. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 11. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OPERACIJA 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) (ZK)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.4.

Članak 70.

Uvjeti prihvatljivosti za ZK jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanja ptica kosac (Crex crex) pri čemu se minimalno 30 % površine nalazi na području iz Tablice 2. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZK na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 71.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZK na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZK korisnika

Članak 72.

(1) ZK korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje travnjaka

5. travnjak se održava košnjom, dozvoljena je uporaba isključivo ručnih i strižnih kosilica na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla

6. košnju provoditi isključivo u periodu od 16. kolovoza do 15. rujna

7. na parcelama većim od 1 ha ostaviti uz rub nepokošenu traku (5% površine), a košnju obavljati od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj

8. ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

9. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 8. ovoga članka na Obrascu 4. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OPERACIJA 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira (ZL)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.5.

Članak 73.

Uvjeti prihvatljivosti za ZL jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanje vrste danjih leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te je stanište vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) pri čemu se minimalno 30 % površine nalazi na području iz Tablice 3. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZL na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 74.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZL na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZL korisnika

Članak 75.

(1) ZL korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje travnjaka

5. košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicma

6. termin i način košnje određen je za pojedinu vrstu leptira, a košnja se mora obaviti do 1. listopada

Vrsta Kod* i naziv područja Košnja
Močvarni plavac (Phengaris alcon alcon)

HR2001220 – Livade uz potok Injaticu

HR2001305 – Zvečevo

HR5000020 – NP Plitvička jezera

HR2001409 – Livade uz Bednju II

Zabranjena je košnja u periodu 15. 6. – 15. 9.

Košnju je moguće obavljati svake ili svake druge godine, najviše dva puta godišnje.

Zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous)

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

Veliki livadni plavac (Phengaris teleius)

HR2000368 – Peteranec

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

HR2001409 – Livade uz Bednju II

Močvarni okaš (Coenonympha oedippus)

HR2000544 – Vlažne livade uz potok Malinska

HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige

HR2000545 – Vlažne livade kod Marušića

HR2000546 – Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)

HR2000543 – Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)

HR2001015 – Pregon

Košnju obavljati nakon 15. 9. na 1/3 površine svake godine

 

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine« br. 80/2019)

7. ispaša je dozvoljena samo od 16. rujna do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

8. potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja

9. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 8. ovoga članka na Obrascu 5. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OPERACIJA 10.1.6. Uspostava poljskih traka (PT)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.6.

Članak 76.

Uvjeti prihvatljivosti za PT jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica, minimalne površine 1 ha

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za PT na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 77.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za PT na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PT korisnika

Članak 78.

PT korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. ako korisnik uspostavlja cvjetnu traku: svake druge godine uz rub parcele, treba posijati traku široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30 % površine ARKOD parcele

3. cvjetne trake trebaju sadržavati propisane cvjetne vrste iz Tablice 4a ili 4b Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje, umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje; košnju ili malčiranje obaviti u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada.

4. primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena

5. ako korisnik uspostavlja travnu traku: traku treba posijati uz rub parcele široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30 % površine ARKOD parcele

6. travne trake trebaju sadržavati propisane vrste trava iz Tablice 4c. Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja obavlja se u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja se obavlja u listopadu

7. primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1 – 7 ovoga članka na Obrascu 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.7.

Članak 79.

Uvjeti prihvatljivosti za EV jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni voćnjak s najmanje 50, a najviše 200 stabala na hektaru

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za EV na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 80.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EV na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EV korisnika

Članak 81.

(1) EV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. pridržavati se minimalnih zahtjeva za pesticide:

a) vođenje evidencije o primijenjenim pesticidima

b) posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida

c) skladištenje pesticida na siguran način

4. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

5. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

c) zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

6. održavanje površine voćnjaka ispašom (ovce, koze, goveda ili perad, maksimalno 1,0 UG/ha) ili košenjem biljnog pokrova najmanje jednom godišnje (uključujući i košnju ispod stabala), ali ne kasnije od 1. listopada

7. za svaki hektar površine potrebno je postaviti minimalno jednu nastambu za solitarne pčele

8. odumiruća stabla treba nadomjestiti sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti iz Tablice 7. Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-8 ovoga članka na Obrascu 7. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

10. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 9. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.8.

Članak 82.

Uvjeti prihvatljivosti za EM jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni maslinik sa najmanje 25, a najviše 150 stabala na hektar

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Održavanje ekstenzivnih maslinika na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 83.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EM na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EM korisnika

Članak 84.

(1) EM korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. pridržavati se minimalnih zahtjeva za pesticide:

a) vođenje evidencije o primijenjenim pesticidima

b) posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida

c) skladištenje pesticida na siguran način

4. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

5. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

c) zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

6. održavanje površina maslinika ispašom (ovce ili koze, maksimalno 1 UG/ha), ili mehaničkom obradom, ili košnjom trave, ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe

7. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1 – 6 ovoga članka na Obrascu 8. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

8. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 7. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OPERACIJA 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (IZP)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.9.

Članak 85.

Uvjeti prihvatljivosti za IZP jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za IZP na listu A i prijavljuje uzgojno valjane rasplodne životinje na listu D, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

3. korisnik uzgaja ugrožene izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja (dalje u tekstu: IZP životinje) upisane u JRDŽ ili Središnji popis matičnih jata iz Tablice 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika

4. minimalni broj IZP životinja koji je prijavljen u jedinstvenom zahtjevu preračunato stopom konverzije u uvjetna grla u skladu sa Tablicom 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika iznosi 0,15 UG.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 86.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za IZP na listu A i prijaviti životinje na listu D u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Prihvatljiva grla

Članak 87.

Korisniku se računa pravo na godišnju potporu za IZP životinje prema broju IZP životinja u JRDŽ-u na dan 31. prosinca 2022. godine.

Nadomještanje uvjetnih grla

Članak 88.

(1) Nadomještanje životinja moguće je u slučaju:

a) prirodnih okolnosti iz članka 168. ovoga Pravilnika

b) više sile i iznimnih okolnosti iz članka 172. ovoga Pravilnika

c) ako je nadomještanje u skladu s potrebama provođenja uzgojnog programa što potvrđuje udruga uzgajivača, uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova.

(2) Korisnik mora vršiti nadomještanje istom pasminom uzgojno valjanih rasplodnih životinja.

(3) Nadomještanje se vrši u roku od 60 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja te upisuje u registar na gospodarstvu i u JRDŽ. Korisnik obavještava Agenciju za plaćanja pisanim putem na Obrascu 5. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 10 radnih dana od kad je nadomještanje izvršeno.

(4) U slučaju nadomještanja iz stavka 1., točka c. korisnik je dužan uz pisanu obavijest istovremeno dostaviti Agenciji za plaćanja potvrdu udruge uzgajivača, uzgojne organizacije ili ovlaštene ustanove.

Obveze IZP korisnika

Članak 89.

IZP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. sudjelovati u provedbi uzgojnog programa što udruga uzgajivača, uzgojna organizacija i ovlaštena ustanova potvrđuje svake godine i dostavlja Agenciji za plaćanja elektroničkim putem u skladu sa člankom 90. ovoga Pravilnika na Obrascu 12. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. držati životinje u skladu sa zoohigijenskim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja (životinje moraju biti pod nadzorom, imati primjeren smještaj, dostupnost hrane i vode)

4. tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla istih pasmina kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-4 ovoga članka na Obrascu 9. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. svi kopitari ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina trebaju imati izdan pravovaljani identifikacijski dokument – putovnicu i biti označeni u skladu s posebnim propisom koji uređuje identifikaciju i registraciju kopitara

7. kopitari rođeni do 31. prosinca 2009. godine ne podliježu odredbi o označavanju transponderom (mikročipom).

Obveze udruga uzgajivača, uzgojnih organizacija i ovlaštena ustanova za provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja

Članak 90.

(1) Udruge uzgajivača, uzgojne organizacije i ovlaštena ustanova obvezne su korisnicima izdati Potvrdnicu iz članka 55. točke 13. ovoga Pravilnika.

(2) Udruge uzgajivača, uzgojne organizacije i ovlaštena ustanova obvezne su do 1. veljače tekuće godine za prethodnu dostaviti Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku popis i identifikacijski broj grla za koja je ispunjena obveza iz članka 89. točke 2. ovoga Pravilnika za sve podnositelje zahtjeva za potporu kojima su izdali Potvrdnice.

Posljedica za neispunjavanje obveza za IZP potporu

Članak 91.

Osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 168. i više sile i iznimnih okolnosti iz članka 172. ovoga Pravilnika, za neispunjavanja obveza navedenih u operaciji primjenjuju se odredbe iz članka 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

OPERACIJA 10.1.10. Održavanje suhozida (OS)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10.

Članak 92.

Uvjeti prihvatljivosti za OS jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu te ima evidentirane vanjske suhozide čija je ukupna dužina najmanje 30 metara. Potporni zidovi, terase i unutrašnji suhozidi nisu prihvatljivi.

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za OS na listu A i prijavljuje i dužinu suhozida na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

4. tradicionalni suhozid najmanje 0,5 m širine, najviše 2 m širine unutar parcele i 4 m na granici parcele te najmanje 0,2 m visine i najviše 3 m visine.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 93.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu OS na listu A i prijaviti i dužinu suhozida na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OS korisnika

Članak 94.

OS korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. kontrolirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine

3. održavati suhozid koristeći tradicionalne materijale i način izrade, što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena bez korištenja veziva i drugih materijala; odlaganje granja na vrhu suhozida je prihvatljivo kao i zaštitna žica koja mora biti postavljena tako da ne narušava prirodnu strukturu suhozida

4. sprječavati zarastanje tijela suhozida vegetacijom na način da se neželjena vegetacija mora uklanjati ručno, bez primjene herbicida

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-4 ovoga članka na Obrascu 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina suhozida.

OPERACIJA 10.1.11. Održavanje živica (OZ)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.11.

Članak 95.

Uvjeti prihvatljivosti za OZ jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu sa evidentiranom živicom minimalne dužine 60 metara maksimalne širine 2 metra. Prihvatljiva je živica koja ima očuvanu strukturu, pri čemu ukupna dužina praznih mjesta ne smije biti veća od 10 % ukupne dužine živice

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za OZ na listu A i prijavljuje i dužinu živice na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 96.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu OZ na listu A i prijaviti i dužinu živice na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OZ korisnika

Članak 97.

Korisnik OZ je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. kontrolirati izgled i stanje živice minimalno jednom godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine

3. održavati živicu orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblik, orezivanje živice nije dozvoljeno u periodu od 1. ožujka do 31. kolovoza

4. dijelove živice koji nedostaju treba nadosaditi autohtonim ili udomaćenim vrstama grmlja i drveća. Popis prihvatljivih vrsta grmlja i drveća nalazi se u Tablici 10. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom. Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva

6. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-4 ovoga članka na Obrascu 14. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

7. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina živice.

OPERACIJA 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.12.

Članak 98.

Uvjeti prihvatljivosti za KFK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za KFK na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 99.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu KFK na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze KFK korisnika

Članak 100.

(1) Korisnik KFK je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za:

– trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja

– šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

3. klopke se postavljaju u skladu s uputama proizvođača, a ako iste ne postoje koristi se tablica s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini proizvodne površine (ARKOD parcele):

Veličina proizvodne površine (ARKOD parcele) Broj feromonskih klopki Broj vizualnih klopki Broj hranidbenih klopki
do uključivo 2 ha 1 2 2
više od 2 do uključivo 5 ha 2 4 4
više od 5 do uključivo 10 ha 3 6 6
više od 10 do uključivo 50 ha 4 8 8
više od 50 do uključivo 100 ha 10 15 15
više od 100 ha 20 40 40

 

4. pregledavati klopke dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika

5. skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način do 31. prosinca tekuće godine

6. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 4. ovoga članka na Obrascu 15. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

7. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, kao i evidenciju iz stavka 1. točka 6. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

OPERACIJA 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (MKŠ)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.13.

Članak 101.

Uvjeti prihvatljivosti za MKVN su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za MKŠ na listu A i prijavljuju površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 102.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu MKŠ na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze MKŠ korisnika

Članak 103.

(1) Korisnik MKŠ je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. postaviti feromonske dispenzere najkasnije do 1. svibnja tekuće godine u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa

3. odstraniti stare dispenzere iz prijašnje sezone najkasnije do postavljanja novih dispenzera

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-3 ovoga članka na Obrascu 16. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača kao i evidenciju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ako korisnik ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za potporu se odbija.

OPERACIJA 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (POMP)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.14.

Članak 104.

Uvjeti prihvatljivosti za POMP su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad s nagibom terena do 9 %

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za POMP na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 105.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu POMP na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze POMP korisnika

Članak 106.

Korisnik POMP je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zasijati međuredni prostor nekom od propisanih smjesa iz Tablice 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. održavati međuredni prostor košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje

4. međuredni prostor mora ostati zatravnjen tijekom obveznog perioda

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1 – 3 ovoga članka na Obrascu 17. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

OPERACIJA 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.15.

Članak 107.

Uvjeti prihvatljivosti za PEG su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za PEG na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 108.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu PEG na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PEG korisnika

Članak 109.

(1) Korisnik PEG je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. u skladu s obavljenom analizom tla izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe, dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

3. dozvoljeno je korištenje samo onih gnojiva i poboljšivača tla odobrenih kako je propisano člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedenih u Prilogu II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165.

4. zabranjena je uporaba mineralnih gnojiva

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1 – 4 ovoga članka na Obrascu 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

OPERACIJA 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.16.

Članak 110.

Uvjeti prihvatljivosti za MUK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za MUK na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 111.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu MUK na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze MUK korisnika

Članak 112.

Korisnik MUK je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. korove unutar redova u »zaštićenom prostoru« (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) suzbijati mehanički odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom

3. zabranjeno je korištenje herbicida u »zaštićenom prostoru«

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1 – 3 ovoga članka na Obrascu 19. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

OPERACIJA 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama (PUS)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.17.

Članak 113.

Uvjeti prihvatljivosti za PUS su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za PUS na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu dvogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 114.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za PUS na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PUS korisnika

Članak 115.

(1) PUS korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom dvogodišnjeg obveznog razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. posjedovati osnovnu agrokemijsku analizu tla u svojstvu ispitivanja plodnosti tla za svaku ARKOD parcelu koja se obavlja u skladu s posebnim propisom koji definira metodologiju za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta. Za potrebe provedbe ovoga Pravilnika, analiza tla ne smije biti starija od 3 godine i mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– reakciju tla (pH KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala)

3. odredbe iz stavka 1. točke 2. ovog članka ne primjenjuju se na analize tla napravljene do stupanja na snagu ovoga Pravilnika

4. iznimno od točke 2. ovoga stavka, za svakih 10 ARKOD parcela koje imaju površinu manju od 1 ha korisnik provodi analizu samo za najveću ARKOD parcelu

5. posjedovati analizu stajskog gnoja ne stariju od 01. siječnja 2022. godine koja sadrži najmanje sljedeće podatke: sadržaj suhe tvari, sadržaj organske tvari, reakciju (pH) i sadržaj hranjiva (ukupni dušik, fosfor i kalij). Analizu stajskog gnoja potrebno je napraviti svake godine za svaku vrstu i za svaku novokupljenu količinu gnoja

6. u skladu s obavljenom analizom tla i analizom stajskog gnoja izraditi, ažurirati te provoditi petogodišnji plan gnojidbe

7. koristiti stajski gnoj (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 170 kg N/ha u skladu s minimalnim i maksimalnim količinama stajskog gnoja po hektaru iz Tablice 17. Priloga 1. ovoga Pravilnika

8. primijeniti stajski gnoj na način da se gubici dušika smanje na najmanju moguću mjeru

9. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 5. – 7. ovoga članka na Obrascu 38. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

10. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina, za korisnike koji su u 2021. godini preuzeli obvezu dvogodišnjeg razdoblja.

(2) Preslike petogodišnjeg plana gnojidbe, analize tla, analize stajskog gnoja iz stavka 1. točaka 2. i 5. ovoga članka, računa za obavljenu analizu tla, računa za obavljenu analizu stajskog gnoja i evidencije iz stavka 1. točke 9. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 15. prosinca 2022. godine.

(3) PUS korisnik koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja dužan je do roka iz stavka 2. ovoga članka Agenciji za plaćanja dostaviti presliku računa ili otkupnog bloka o kupljenom stajskom gnoju iz kojeg je vidljivo:

– količina kupljenog stajskog gnoja po vrstama stajskog gnoja navedenima u Tablici 17. Priloga 1. ovoga Pravilnika

– MIBPG i naziv poljoprivrednika od kojeg je kupljen stajski gnoj.

(4) Za PUS korisnika koji posjeduje stoku količina proizvedenog stajskog gnoja izračunava se na temelju prosječnog broja grla/kljunova prema Tablici 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika evidentiranih u JRDŽ-u u godini koja prethodi godini podnošenja jedinstvenog zahtjeva na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu i godišnjoj proizvedenoj količini dušika u stajskom gnoju po UG iz Tablice 18. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju neispunjavanja obveza iz stavka 1. točaka 2. i 5. i stavaka 2. i 3. ovoga članka, korisnik ne ostvaruje potporu.

(6) U slučaju neispunjavanja obveze iz stavka 1. točaka 6. ovoga članka, korisnik ne ostvaruje potporu za te površine.

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Članak 116.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji prelaze na ekološki uzgoj ili nastavljaju ekološki uzgoj na poljoprivrednim površinama.

(2) Potpora se može ostvariti kroz dvije podmjere:

a) 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (dalje u tekstu: EKOP)

b) 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (dalje u tekstu: EKO).

(3) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, donosi Odluku o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja.

(4) Korisnici koji podnose zahtjev za mjere iz stavka 2. ovoga članka za skupinu usjeva trajni travnjaci dužni su posjedovati najmanje 0,5 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru trajnog travnjaka. Iznimno na krškim pašnjacima korisnici su dužni posjedovati najmanje 0,3 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

(5) Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze koje se moraju uzgajati u skladu s odredbama Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, a koje imaju prijelazni ili ekološki status (dalje u tekstu: EKO grla).

(6) Osnovica za izračun uvjetnih grla iz stavka 4. je prosjek broja EKO grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu počevši od siječnja godine u kojoj je podnesen zahtjev, u skladu s Tablicom 6. Konverzije za izračun uvjetnih grla iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju plaćanja za trajne travnjake korisniku će se obračunati potpora za onoliko hektara trajnih travnjaka iz zahtjeva za koliko je zadovoljena obveza iz stavka 4. ovoga članka, pri čemu se obvezna površina iz stavka 3. ovoga članka ne mijenja.

(8) Površine s lista B jedinstvenog zahtjeva prijavljene za plaćanja za ekološki uzgoj moraju biti priznate od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

(9) Korisnici se moraju pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva i sredstava za zaštitu bilja što uključuje pravila za gnojidbu i korištenje pesticida u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165.

(10) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđen prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, a kojima je tijekom obveznog razdoblja, uključujući i jednogodišnje i dvogodišnje obvezno razdoblje, produženo prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Prilog II. dio I. točka 1.7.3.

(11) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđeno održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda, a koje su tijekom obveznog razdoblja, uključujući i jednogodišnje i dvogodišnje obvezno razdoblje, vraćene u prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Prilog II. dio I. točka 1.7.3.

(12) Gustoća voćaka po hektaru propisana je u Tablici 13. Priloga 1. ovoga Pravilnika uz toleranciju 10 %, a podizanje novih nasada i nadosadnja postojećih, u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 2018/848 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008, treba biti deklariranim sadnim materijalom, što korisnik dokazuje prilikom kontrole na terenu računom i certifikatom o sadnom materijalu ili certifikatom proizvođača za sadni materijal podrijetlom iz Republike Hrvatske te fitocertifikatom i pratećim dokumentom za sadnice podrijetlom iz drugih zemalja.

(13) Za sadni materijal biljnih vrsta koje ne podliježu odredbama propisa koji uređuje proizvodnju i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, korisnik mora posjedovati biljnu putovnicu izdanu u skladu s propisima kojima se uređuje područje biljnog zdravstva.

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

Korisnici podmjere 11.1.

Članak 117.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te prelaze sa konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na ekološku provodeći pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464 оd 17. ožujka 2021. o neodobravanju ekstrakta kajenske paprike, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/464) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2021/1165.

(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO).

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.1.

Članak 118.

Uvjeti prihvatljivosti za EKOP jesu:

1. korisnik je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za M11 na listu A i prijavljuje površine za plaćanje na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja podmjere potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

4. površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

5. korisnik je dužan provoditi podmjeru na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 119.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za M11 na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 120.

(1) Kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za svakog korisnika potpore za M11 na temelju zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu podnošenja zahtjeva.

(2) Kontrolno tijelo podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

(3) Kontrolna tijela za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavljaju Ministarstvu podatke o EKO grlima do 31. siječnja 2023. godine. Ministarstvo vodi registar EKO grla kojeg razmjenjuje s Agencijom za plaćanja.

Obveze EKOP korisnika

Članak 121.

EKOP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11

2. biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

3. koristiti gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165.

4. koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu I Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165.

5. provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848,Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165

6. obvezan je tijekom obveznog razdoblja obavljati ekološki uzgoj u prijelazu na ekološke poljoprivredne prakse i metode i nastaviti s održavanjem ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore

7. za skupinu usjeva trajni travnjaci držati najmanje 0,5 EKO UG/ha, iznimno na krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha.

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 7. koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi u skladu s Obrascem 10. ili 11. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi ekološku proizvodnju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina

10. nakon završetka prijelaznog razdoblja nastaviti ekološku proizvodnju na istim površinama koje su bile navedene u zahtjevu za ulazak u sustav potpore za ovu podmjeru te podnijeti zahtjev za EKO.

Podmjera 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

Korisnici podmjere 11.2.

Članak 122.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te održavaju ekološku poljoprivrednu proizvodnju u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848.

(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO).

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.2.

Članak 123.

Uvjeti za ulazak u sustav potpore za EKO jesu:

1. biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za M11 na listu A i prijavljuje površine za plaćanje za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metode na listu B

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja podmjere potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A

4. površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

5. korisnik je dužan provoditi podmjeru na istom broju hektara u skladu s podnesenim jedinstvenim zahtjevom.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 124.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za M11 na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 125.

(1) Ovlašteno kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za svakog korisnika potpore za M11, na temelju zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu podnošenja zahtjeva.

(2) Ovlašteno kontrolno tijelo podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

(3) Ovlaštena kontrolna tijela za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavljaju Ministarstvu podatke o EKO grlima do 31. siječnja 2023. godine. Ministarstvo vodi registar EKO grla, kojeg razmjenjuje s Agencijom za plaćanja.

Obveze EKO korisnika

Članak 126.

EKO korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11

2. biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

3. koristi gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165.

4. koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu I Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165..

5. provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165

6. tijekom obveznog razdoblja obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore

7. za skupinu usjeva trajni travnjaci držati najmanje 0,5 EKO UG/ha, iznimno na krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 7. koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi u skladu s Obrascem 10. ili 11. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Članak 127.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima kako bi se omogućio nastavak poljoprivredne proizvodnje u područjima gdje postoje prirodna ili posebna ograničenja za poljoprivrednu aktivnost.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva utvrđuje obveznu površinu.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće podmjere:

a) 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

b) 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

c) 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO.

(4) Potpora se može ostvariti za ARKOD parcelu koja ima minimalno 50 % površine u području koje je označeno kao područje iz stavka 3. ovoga članka, pri čemu se potpora dodjeljuje samo za površinu pod ograničenjem.

(5) Potporu za ARKOD parcelu koja je registrirana u ARKOD sustavu kao krški pašnjak moguće je ostvariti ako korisnik parcelu održava napasivanjem s najmanje 0,3 UG/ha goveda, kopitara, ovaca i/ili koza po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

(6) Osnovica za izračun uvjetnih grla iz stavka 5. ovoga članka je prosjek broja grla koje korisnik ima upisane u posjedu u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu u kojem su grla evidentirana i to u razdoblju od 1. siječnja do 1. prosinca godine u kojoj je podnesen zahtjev, za kategorije životinja navedene u točkama 1. do 4. Tablice 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) Odobreni iznos za mjeru Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima smanjuje se ovisno o veličini zatražene površine za M13.

Smanjenja iznosa:

a) 20 % za zatraženih više od 20 do uključivo 50 ha

b) 30 % za zatraženih više od 50 do uključivo 100 ha

c) 50 % za zatraženih više od 100 ha.

Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

Korisnici podmjere 13.1.

Članak 128.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te obavljaju poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao gorsko planinsko područje.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.1.

Članak 129.

(1) Uvjeti prihvatljivosti GPP jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao gorsko planinsko područje

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za GPP na listu A i prijavljuje površine na listu B, u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) GPP područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze GPP korisnika

Članak 130.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu gorsko planinskog područja na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Podmjera 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Korisnici podmjere 13.2.

Članak 131.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te provode poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.2.

Članak 132.

(1) Uvjeti prihvatljivosti za ZPO jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za ZPO na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) ZPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze ZPO korisnika

Članak 133.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu područja sa značajnim prirodnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Podmjera 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Korisnici podmjere 13.3.

Članak 134.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te provode poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao područje s posebnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.3.

Članak 135.

(1) Uvjeti za prihvatljivosti za PPO jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje s posebnim ograničenjima

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za PPO na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) PPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze PPO korisnika

Članak 136.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu područja s posebnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Mjera 14 – Dobrobit životinja

Članak 137.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima za provođenje propisanih dodatnih zahtjeva i obveza u uzgoju i držanju domaćih životinja, koji su iznad temeljnih zakonskih odredbi za pojedinu vrstu životinje.

(2) Korisnici su fizičke i pravne osobe koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, upisane u Upisnik poljoprivrednika i JRDŽ.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

a) 14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu (dalje u tekstu: DŽG)

b) 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu (dalje u tekstu: DŽS)

c) 14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu (dalje u tekstu: DŽP)

d) 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu (dalje u tekstu: DŽK) i

e) 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu (dalje u tekstu: DŽO).

(4) Tijekom kalendarske godine na cijelom gospodarstvu definiranom zasebnim JIBG-om korisnik se mora pridržavati propisanih obveza iz pojedine operacije u skladu s podacima navedenim u jedinstvenom zahtjevu; sve životinje na gospodarstvu moraju biti evidentirane u JRDŽ-u.

(5) Osnovica za izračun broja UG je prosjek broja uvjetnih grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu počevši od siječnja 2022. godine. Za kategorije odbijena prasad, tovne svinje, brojleri i purani, osnovica je stvaran broj grla/kljunova koja su završila proizvodni ciklus na farmi.

(6) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS i DŽP obvezni su prijaviti broj životinja u regionalni ured HAPIH-a/JRDŽ svakog prvog u mjesecu počevši od 1. siječnja 2022. godine. Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽG za kategoriju tovna junad obvezni su prijaviti stavljanje grla u tov regionalnim uredima HAPIH-a.

(7) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategoriju odbijena prasad obvezni su početak i završetak svakog proizvodnog ciklusa s pripadajućim brojem grla upisati u Obrazac 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u roku od 2 dana od početka i završetka svakog pojedinog proizvodnog ciklusa. Ispunjen Obrazac 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnici su obvezni dostaviti HAPIH-u do 15. siječnja 2023. godine.

(8) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategorije odbijena prasad obvezni su do 15. siječnja 2023. godine dostaviti HAPIH-u na uvid i Registar svinja na gospodarstvu u pisanom obliku ili ispis iz Registra svinja na gospodarstvu, ako se vodi u elektroničkom obliku, radi provjere usklađenosti broja oprasene prasadi i broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(9) Registar svinja na gospodarstvu iz stavka 8. ovoga članka mora sadržavati podatke o prasenjima iz godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te iz godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu za ona grla za koja je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(10) Za svaku pojedinačnu farmu korisnika HAPIH provjerava podatke o broju oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu i broju grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika te utvrđuje osnovicu za izračun UG za kategoriju odbijena prasad na sljedeći način:

a) ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu veći od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika za osnovicu se uzima broj grla iz Obrasca 35.

b) ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu manji od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, za osnovicu se uzima broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu.

(11) Kada se prasenje i odgoj ne organiziraju na istoj farmi jednog korisnika, zahtjev se podnosi za sve JIBG-ove na kojima se organizira odgoj prasadi. HAPIH provjerava podatke o broju oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu farme na kojoj je prasad rođena i podatke o broju grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascima 35. za sve farme korisnika na kojima je ta prasad bila u odgoju. HAPIH utvrđuje osnovicu za izračun UG u skladu s točkama a) i b) stavka 10. ovoga članka.

(12) Korisnik potpisuje izjavu o suglasnosti utvrđenoj osnovici za izračun UG iz stavaka 10. i 11. ovoga članka.

(13) HAPIH dostavlja Ministarstvu podatke o utvrđenoj osnovici za izračun UG iz stavaka 10. i 11. ovoga članka u elektroničkom obliku do 20. siječnja 2023. godine.

(14) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, za cikluse započete i/ili završene do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, korisnici upisuju podatke u Obrazac 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve.

(15) Za kategoriju svinje za tov prihvatljiva su grla isporučena na klanje u odobrene objekte za klanje papkara u RH i/ili grla u registriranim prometima u JRDŽ-u u izvoz, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se podnosi Jedinstveni zahtjev.

(16) Osnovica za izračun UG za kategoriju svinje za tov je broj grla ocijenjen i razvrstan u T1 i T2 kategorije na liniji klanja i/ili broj izvezenih grla tovnih svinja.

(17) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategorije svinje za tov obvezni su za izvezena grla dostaviti Ministarstvu do 15. siječnja 2023. godine Međunarodni tovarni list (CMR) koji sadrži podatke o broju i kategoriji grla te datumu i mjestu isporuke. Temeljem podataka upisanih na CMR dokumentu Ministarstvo utvrđuje prihvatljiv broj izvezenih grla tovnih svinja.

(18) Za korisnike koji podnose zahtjev za potporu za DŽP kategorije brojleri i purani, broj kljunova koji su završili proizvodni ciklus jednak je broju kljunova isporučenih na klanje i/ili izvoz s farmi upisanih u JRDŽ, evidentiranih u službenim evidencijama Ministarstva.

(19) Podatke iz stavaka 6., 10., 11., 16., 17. i 18. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Agenciji za plaćanja do 31. siječnja 2023. godine.

(20) Korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev. Obvezu izobrazbe dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

(21) Za istu kategoriju životinja moguće je istovremeno podnijeti zahtjev za mjeru 14 Dobrobit životinja i za tip operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih autohtonih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

(22) Za potrebe zahtjeva za potporu za M14 upotrebljavaju se podaci iz JRDŽ-a u skladu s člankom 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. Sve potencijalno prihvatljive životinje za koje se utvrdi da nisu pravilno identificirane ili registrirane u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja smatraju se životinjama za koje su utvrđene nesukladnosti u skladu s člankom 31. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

OPERACIJA 14.1.1. DOBROBIT ŽIVOTINJA U GOVEDARSTVU

Članak 138.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju sljedećih kategorija goveda:

a) mliječne krave

b) tovna junad i

c) telad.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.1.

Članak 139.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽG jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽG na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj grla tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem mliječnih krava, tovne junadi ili teladi upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za mliječne krave

Članak 140.

(1) Za mliječne krave korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeća dva zahtjeva koja se moraju kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 29. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obveza je analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati najmanje 6,6 m2 podne površine po mliječnoj kravi.

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je postaviti u ležišta najmanje 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši – obveza je držati mliječne krave na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 krava te treba postupiti u skladu s nalazom. Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

2. Ispust – obveza je držati mliječne krave na ispustu najmanje 150 dana godišnje.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 20. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(6) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 2. točke 2. te iz stavka 4. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene analize/pretrage glasi na korisnika.

(7) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne ispuni zahtjev Kontrola plijesni i mikotoksina i ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za tovnu junad

Članak 141.

(1) Za tovnu junad korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeći zahtjev, koji se mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 30. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati najmanje 2,75 m2 podne površine po tovnome junetu

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je u ležištu postaviti najmanje tri kilograma stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u staji.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 21. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(5) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za telad

Članak 142.

(1) Osnovica za izračun broja UG je broj grla kategorije telad, koja su za godinu podnošenja zahtjeva ispunila kriterij obaveznog držanja na gospodarstvu od 120 dana, a računa se od dana rođenja teleta ili od dana dolaska na gospodarstvo do navršenih šest mjeseci života.

(2) Za telad korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeći zahtjev, koji mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 31. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg) Najmanja podna površina po teletu (m2)
manje od 150 1,65
150 – 220 1,87
220 i više 1,98

 

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je postaviti u ležište najmanje 1,5 kilograma stelje/slame dnevno po teletu ili gumenu podlogu na minimalno 25 % površine poda u staji.

(5) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup na otvoreno. Obveza je osigurati teladi pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom pri čemu je podna površina u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg) Najmanja podna površina po teletu (m2)
manje od 150 1,5
150 – 220 1,7
220 i više 1,8

 

(6) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 22. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(7) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«.

OPERACIJA 14.1.2. DOBROBIT ŽIVOTINJA U SVINJOGOJSTVU

Članak 143.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne proizvodne obveze u uzgoju i držanju sljedećih kategorija svinja:

a) odbijena prasad

b) krmače i nazimice i

c) svinje za tov.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.2.

Članak 144.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽS jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽS na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj krmača i nazimica te procijenjeni stvarni broj odbijene prasadi i tovnih svinja tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

2. korisnik se bavi uzgojem odbijene prasadi, krmača i nazimica ili svinja za tov upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 5 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za odbijenu prasad

Članak 145.

(1) Za odbijenu prasad korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Zabranjeno rezanje repova. Prasadi je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70 % životinja ima neoštećeni rep.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom praseta:

Živa vaga praseta (kg) Najmanja podna površina po prasetu (m2)
do najviše 10 0,16
više od 10 do najviše 20 0,22

 

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je obogatiti ležište sa najmanje 0,8 kg slame dnevno po životinji.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 23. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za krmače i nazimice

Članak 146.

(1) Za krmače i nazimice korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeća dva zahtjeva, koja mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšana skrb« ili »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 32. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obaveza je analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

(3) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 2. točke 2. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene analize glasi na korisnika.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni najmanje jedan zahtjev:

1. Poboljšani uvjeti prasenja – obveza je u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm te obvezno postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature

2. Poboljšana skrb u prasilištu – obveza je tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati

3. Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka – obveza je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu

4. Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode – obveza je osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vode.

(5) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšana skrb« ili »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

(6) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s brojem životinja:

Broj životinja Najmanja podna površina po krmači/nazimici (m2)
od 10 do 39 1,8
40 i više 1,65

 

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je obogatiti ležište sa najmanje 3 kg slame dnevno po životinji.

(7) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup ispustu. Obveza je osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici.

(8) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 24. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za svinje za tov

Članak 147.

(1) Za svinje za tov korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Zabranjeno rezanje repova. Svinjama je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70 % životinja ima neoštećeni rep.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom životinja:

Živa vaga svinje (kg) Najmanja podna površina po svinji (m2)
više od 20 do najviše 30 0,33
više od 30 do najviše 50 0,44
više od 50 do najviše 85 0,60
više od 85 do najviše 110 0,71
više od 110 1,10

 

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je obogatiti ležište sa najmanje 1 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili sa najmanje 1,5 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup ispustu. Obveza je osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 25. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

OPERACIJA 14.1.3. DOBROBIT ŽIVOTINJA U PERADARSTVU

Članak 148.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne proizvodne obveze u uzgoju i držanju slijedećih kategorija peradi:

a) brojleri

b) nesilice i

c) purani.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.3.

Članak 149.

Uvjeti prihvatljivosti za potpore za DŽP jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽP na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni stvarni broj kljunova tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

2. korisnik se bavi uzgojem brojlera, nesilica ili purana upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 5 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za brojlere

Članak 150.

(1) Za brojlere korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Poboljšana skrb za jednodnevne piliće. Obveza je tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper).

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti. Obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg mase brojlera/m2 izražene kao godišnji prosjek.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 26. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za nesilice

Članak 151.

(1) Za nesilice korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Zabranjeno skraćivanje kljunova te ga kombinira sa povećanjem podne površine za 10 % ili smanjenjem gustoće naseljenosti ili smanjenjem broja nesilica po gnijezdu. Nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni jedan od sljedećih zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu

2. Smanjena gustoća naseljenosti – obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše osam nesilica po m2 korisne površine

3. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – obveza je u kavezu osigurati jedno gnijezdo za najviše šest nesilica ili treba osigurati jedan m2 površine gnijezda za najviše 118 nesilica

4. Dodatne prečke – obveza je po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 27. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za purane

Članak 152.

(1) Za purane korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Poboljšana skrb za jednodnevne puriće. Obveza je tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper).

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti. Obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili za alternativni uzgoj od 23.5 kg/m2.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Povećanje površine ispusta. Obveza je osigurati ispust od najmanje pet m2 po kljunu.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 28. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

OPERACIJA 14.1.4. DOBROBIT ŽIVOTINJA U KOZARSTVU

Članak 153.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju koza.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.4.

Članak 154.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽK jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽK na listu A i prijavljuje vrstu životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj grla tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem koza upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za koze

Članak 155.

(1) Za koze korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeći zahtjev, koji mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 36. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev »Povećanje podne površine za 10%« za koze u proizvodnji mlijeka ili »Povećanje podne površine za 10%« za koze u proizvodnji mesa:

Kategorija koza Najmanja podna površina po kozi (m2)
Koze, rasplodne koze 1,32
Jarad 0,55
Jarčevi 3,30

 

(4) U području dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« korisnik može po jednom JIBG-u ostvariti potporu samo za koze u proizvodnji mesa ili samo za koze u proizvodnji mlijeka, bez obzira na dob i spol životinja.

(5) Za potporu su prihvatljive mliječne, mesne i kombinirane pasmine koza iz Tablice 16. Priloga 1. ovoga Pravilnika, kombinirane pasmine su prihvatljive i za proizvodnju mesa i za proizvodnju mlijeka.

(6) Za ostvarivanje potpore za koze u proizvodnji mlijeka za korisnika mora biti registrirana isporuka kozjeg mlijeka otkupljivaču ili mora biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. ovoga Pravilnika. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(7) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši koje uključuje sljedeće obveze:

a) držanje koza na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 koza te treba postupiti u skladu s nalazom.

Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

b) izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2022. godine

2. Ispust – obveza je osigurati kozama pristup ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Kategorija koza Najmanja podna površina po kozi (m2)
Koze, rasplodne koze 2,40
Jarčevi 6,00

 

(8) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 33. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(9) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 3. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene pretrage glasi na korisnika.

(10) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede barem jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«.

OPERACIJA 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu

Članak 156.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju ovaca.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.5.

Članak 157.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽO jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽO na listu A i prijavljuje vrstu životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj grla tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem ovaca upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za ovce

Članak 158.

(1) Za ovce korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeći zahtjev, koji mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 37. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev »Povećanje podne površine za 10%« za ovce u proizvodnji mlijeka ili »Povećanje podne površine za 10%« za ovce u proizvodnji mesa:

Kategorija ovaca Najmanja podna površina po ovci (m2)
Ovce, rasplodne ovce 1,32
Janjad 0,55
Ovnovi 3,30

 

(4) U području dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« korisnik može po jednom JIBG-u ostvariti potporu samo za ovce u proizvodnji mesa ili samo za ovce u proizvodnji mlijeka.

(5) Za potporu su prihvatljive mliječne, mesne i kombinirane pasmine ovaca iz Tablice 16. Priloga 1. ovoga Pravilnika kombinirane pasmine su prihvatljive i za proizvodnju mesa i za proizvodnju mlijeka.

(6) Za ostvarivanje potpore za ovce u proizvodnji mlijeka za korisnika mora biti registrirana isporuka ovčjeg mlijeka otkupljivaču ili mora biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(7) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši koje uključuje sljedeće obveze:

a) držanje ovaca na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 ovaca te treba postupiti u skladu s nalazom pretrage.

Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

b) izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje. Prvi pregled potrebno je obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2022. godine.

2. Ispust – obveza je osigurati ovcama pristup ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Kategorija ovaca Najmanja podna površina po ovci (m2)
Ovce, rasplodne ovce 2,40
Ovnovi 6,00

 

(8) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 34. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(9) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 3. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene pretrage glasi na korisnika.

(10) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«.

6. KONTROLE I ADMINISTRATIVNE KAZNE

Opća načela kontrole

Članak 159.

(1) Kontrola ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti za potporu u smislu ovoga Pravilnika i članka 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013 provodi se putem administrativne provjere i kontrole na terenu propisanih člancima 140. i 141. Zakona i člancima 24. do 45. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, a obuhvaća provjeru:

– točnosti i cjelovitosti podataka u jedinstvenom zahtjevu

– sukladnosti s uvjetima prihvatljivosti za pojedine mjere potpore i

– poštivanja pravila višestruke sukladnosti.

(2) Administrativne provjere u smislu članaka 28. i 29. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, provode se u uredima Agencije za plaćanja uz pomoć informatičkog sustava, a prema potrebi uključuju unakrsne provjere kojima se utvrđuje nesukladnost s propisanim uvjetima.

(3) Ovisno o programu potpore, Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu na kontrolnim uzorcima u skladu s člancima 30. do 36. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Kontrolu na terenu obavljaju kontrolori ovlašteni od strane Agencije za plaćanja.

(5) Agencija za plaćanja odgovorna je za koordinaciju i rad kontrolora iz stavka 4. ovoga članka neovisno o tome da li kontrolu obavlja sama ili ju povjerava drugoj pravnoj osobi.

(6) Identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju korisniku ili njegovom opunomoćeniku iskaznicom koju izdaje Agencija za plaćanja.

(7) Korisnik ili njegov opunomoćenik koji sudjeluju u kontroli na terenu dokazuju svoj identitet ovlaštenom kontroloru Agencije za plaćanja predočenjem važećeg osobnog identifikacijskog dokumenata.

(8) Zahtjev za potporu odbacuje se kao neprihvatljiv u potpunosti, ako korisnik ili njegov opunomoćenik ne prihvaćaju ili spriječe izvođenje dijela kontrole ili kontrole na terenu u cijelosti.

(9) Korisnik ili njegov opunomoćenik dužan je osobi ovlaštenoj za obavljanje kontrole na terenu omogućiti:

– pristup svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivrednik, domaćim životinjama, objektima u kojima se obavlja poljoprivredna ili s njom vezana aktivnost

– uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednika

– fotografiranje poljoprivrednog zemljišta, domaćih životinja, prostora, objekata na poljoprivrednom gospodarstvu

– pružiti potrebnu pomoć tijekom obavljanja kontrole na terenu.

(10) Kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenog zahtjeva obavlja se prije isplate.

(11) Kontrola na terenu višestruke sukladnosti obavlja se u istoj kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev.

(12) Kontrola na terenu, brzom terenskom provjerom i ažuriranjem ARKOD podataka temeljem novih prostornih podataka mogu se utvrditi nepravilnosti nastale do 3 godine unazad od dana kada je nepravilnost utvrđena.

Način provedbe kontrole na terenu

Članak 160.

(1) Kontrola na terenu za mjere potpore povezane s površinom i životinjama provodi se u skladu s člancima 37. do 43. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Kontrola na terenu površina provodi se i daljinskim istraživanjem u skladu s člankom 40. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(3) Sustav kontrole uzgoja konoplje i analiza uzoraka konoplje provodi se u skladu s člankom 45. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 i po metodi za kvantitativno određivanje sadržaja tetrahidrokanabinola u sortama konoplje (Cannabis sativa L.) iz postupka B. iz priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Agencija za plaćanja vodi evidenciju sadržaja tetrahidrokanabinola (THC), a Ministarstvo podnosi zahtjev EK za autorizaciju zabrane stavljanja na tržište sorte konoplje s višim postotkom THC uz propisane uvjete.

(5) Kontrola na terenu višestruke sukladnosti provodi se na način propisan u člancima 65. do 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(6) Kontrola na terenu za mjere potpore povezane s površinom može se obavljati i kontrolom Monitoringom iz članka 3. ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 40.a Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(7) Agencija će za potrebe provedbe kontrole iz stavka 6. ovoga članka, ako je potrebno, provesti odgovarajuće popratne mjere kako bi se donio zaključak o prihvatljivosti zatraženog plaćanja ili potpore i zatražiti od korisnika dodatne dokaze kao što su npr. geotagirane fotografije.

(8) Geotagirane fotografije za potrebe kontrole nadzorom iz stavka 6 ovoga članka Agencija će zatražiti putem AGRONET sustava gdje će korisnika informirati o načinu dostave fotografija, vremenu dostave fotografija te ostalim relevantnim informacijama za kvalitetno odrađivanje zadatka.

(9) Geotagirane fotografije će se dostavljati putem mobilne aplikacije za dostavu geotagiranih fotografija kroz koju će korisnik imati mogućnost dokazivanja poljoprivredne aktivnosti na parceli ili drugih zadataka koji će zatražiti djelatnici Agencije za potrebe provođenja kontrole nadzorom putem Monitoringa.

(10) Agencija provodi fizičke kontrole na terenu u slučaju da fotointerpretacija satelitskih ili zračnih ortofotografija ili drugi relevantni dokazi, uključujući dokaze koje je dostavio korisnik na zahtjev nadležnog tijela, nisu doveli do rezultata na temelju kojih bi se mogli donijeti konačni zaključci kako bi Agencija bila uvjerena u prihvatljivost ili točnu veličinu površine koja je predmet administrativnih provjera ili kontrola na terenu.

(11) Agencija će provesti provjere za 5% korisnika na koje se odnose kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koji se ne mogu nadzirati u skladu s stavkom 6. ovoga članka.

(12) Agencija će obavijestiti korisnike o odluci da će obavljati provjere koje se provode nadzorom iz stavka 6. ovoga članka i uspostaviti odgovarajuće alate za komunikaciju s korisnicima o privremenim rezultatima na razini parcele te upozorenjima i dokazima koji se zahtijevaju u skladu s stavkom 7. ovoga članka.

(13) Agencija osigurava pravodobnu komunikaciju s korisnicima na način propisan člankom 3. ovoga Pravilnika kako bi im omogućila rješavanje ili ispravljanje stanja prije donošenja zaključaka u izvješću o kontroli iz članka 161. ovoga Pravilnika.

(14) Kontrole u smislu stavka 6. ovoga članka obavljat će se za 2022. godinu na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije za osnovno plaćanje te će u kontrolu monitoringom u cijelosti biti uključena sva gospodarstva koja na jedinstvenom zahtjevu imaju barem jednu parcelu na području navedenih županija.

Izvještaji o kontroli i zapisnici o inspekcijskom nadzoru

Članak 161.

(1) Za svaku kontrolu na terenu izrađuje se izvještaj u skladu s člancima 41., 43. i 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivrednik dobiva izvještaj o kontroli putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET. Danom dostave smatra se dan kada je izvještaj o kontroli postavljen na AGRONET.

(3) Potpisivanje izvještaja o kontroli na terenu od strane korisnika ili njegovog opunomoćenika ne znači da je suglasan sa sadržajem izvještaja, nego samo da je bio prisutan kontroli i da je upoznat s rezultatima kontrole.

(4) Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru kao pravovaljane izvještaje o kontroli na terenu nad korisnicima.

(5) Kada se prilikom kontrole ispunjavanja pravila višestruke sukladnosti utvrde nesukladnosti, Agencija za plaćanja obavještava korisnika o svim utvrđenim nesukladnostima u roku od tri mjeseca od datuma kontrole na terenu ili zaprimanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

Iznimke od primjene administrativnih kazni

Članak 162.

(1) Administrativne kazne ne primjenjuju se:

– na dio jedinstvenog zahtjeva za koji je korisnik pisanim putem obavijestio Agenciju za plaćanja da je netočan ili da je postao netočan, ukoliko Agencija za plaćanja nije obavijestila korisnika o namjeri o provedbe kontrole na terenu niti o nesukladnostima u jedinstvenom zahtjevu u skladu s člancima 15. i 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014,

– u drugim slučajevima iz članka 64. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Administrativne kazne ne primjenjuju se na mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi.

Neprijavljivanje svih površina

Članak 163.

Ako se tijekom administrativne kontrole, kontrole na terenu ili inspekcijskog nadzora utvrdi da korisnik nije prijavio sve poljoprivredne parcele na gospodarstvu, primjenjuju se odredbe članka 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Plaćanja vezana uz površinu

Članak 164.

(1) Skupine usjeva, osnovica za izračun prijavljenih površina te administrativne kazne kod prekoračenja prijava za potrebe provedbe plaćanja vezanih uz površinu primjenjuju se u skladu s člancima 17. do 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Ako razlika između prijavljene i utvrđene površine nije veća od 10 % utvrđene površine, administrativna kazna za prvo prekoračenje u prijavi površine umanjuje se 50 % u skladu s člankom 19.a stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(3) Ukoliko se iduće godine ponovno utvrde nepravilnosti u prijavi površina, administrativna kazna plaća se u punom iznosu uključujući iznos umanjenja kazne iz protekle godine, u skladu s člankom 19.a stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Plaćanja vezana uz površinu za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja

Članak 165.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 164. ovoga Pravilnika, kod neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti i kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja primjenjuju se i administrativne kazne u skladu s člankom 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Potpora za koju je podnesen zahtjev odbija se ili povlači u cijelosti ako nisu ispunjeni uvjeti prihvatljivosti za IAKS mjere ruralnog razvoja propisani ovim Pravilnikom.

(3) Kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja, ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se odbija ili djelomično povlači ovisno o ozbiljnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(4) Odbijanje ili djelomično povlačenje iznosa potpore za kršenje obveza iz stavka 3. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza po pojedinoj operaciji i podmjeri prikazane su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinačan tip operacije ili podmjere, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem kršenja u smislu primjene umanjenja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako se utvrdi treće ponavljanje kršenja obveze vrlo velike ozbiljnosti, potpora se odbija i povlači u cijelosti, te se korisnik isključuje iz iste podmjere ili tipa operacije u sljedećoj kalendarskoj godini podnošenja zahtjeva.

(7) U slučaju kršenja višegodišnjih obveza koje se odnose na smanjenje površina, iznos potpore se odbija ili povlači u cijelosti.

(8) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa u prethodnim godinama.

Plaćanja za mlade poljoprivrednike

Članak 166.

Administrativne kazne za plaćanja za mlade poljoprivrednike primjenjuju se u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Zeleno plaćanje

Članak 167.

(1) Za potrebe zelenih plaćanja skupine usjeva, osnovica za izračun smanjenja u slučajevima nesukladnosti te administrativne kazne primjenjuju se u skladu s člancima 22. do 28. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Ako se utvrdi da korisnik tijekom tri godine nije poštovao zahtjeve ekološki značajne površine, kako je navedeno u članku 26. Uredbe (EU) br. 640/2014, površina za koju se smanjuje površina koja se koristi za izračun zelenih plaćanja, u skladu sa stavkom 2. navedenog članka, u narednim godinama množi se sa 2.

(3) Ako se utvrdi da korisnik tijekom tri godine nije poštovao raznolikost usjeva, kako je navedeno u članku 24. Uredbe (EU) br. 640/2014, površina za koju se smanjuje površina koja se koristi za izračun zelenih plaćanja, u skladu sa stavcima 1. – 4. navedenog članka, u narednim godinama množi se sa 2.

Plaćanja za stoku i prirodne okolnosti

Članak 168.

(1) Za plaćanja na temelju zahtjeva za stoku osnovica za izračun, administrativne kazne, slučajevi nesukladnosti u pogledu sustava identifikacije i registracije životinja, iznimke od primjene administrativnih kazni u slučajevima prirodnih okolnosti primjenjuju se u skladu s člancima 30. do 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Administrativne kazne na temelju zahtjeva za stoku ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog djelovanja prirodnih okolnosti na stado korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Prirodne okolnosti jesu:

– uginuće životinja zbog zaraznih bolesti, ukoliko je posjednik postupio u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i o tome postoji dokumentacija od strane veterinarskog inspektora

– uginuće životinja zbog bolesti, do koje nije došlo zbog nedostatne i neprimjerene ishrane, loših uvjeta držanja te uskraćivanja veterinarsko zdravstvene zaštite

– uginuće životinja zbog nesreće za koju korisnik ne može biti odgovoran.

(4) Korisnik je obvezan evidentirati izlučenje u propisanim registrima na gospodarstvu i prijaviti u JRDŽ, te u slučaju potpore za IZP pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 10 radnih dana od dana kada je smanjenje utvrđeno.

Plaćanja za stoku za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja

Članak 169.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 168. ovoga Pravilnika, kod neispunjavanja kriterija prihvatljivosti i kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja primjenjuju se i administrativne kazne u skladu s člankom 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Potpora za koju je podnesen zahtjev se odbija ili povlači u cijelosti ako nisu ispunjeni uvjeti prihvatljivosti za IAKS mjere ruralnog razvoja propisani ovim Pravilnikom.

(3) Kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja, ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se odbija ili djelomično povlači ovisno o ozbiljnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(4) Odbijanje ili djelomično povlačenje iznosa potpore za kršenje obveza iz stavka 3. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza prikazane su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja propisanih obveza, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem neizvršavanja u smislu primjene umanjenja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako se utvrdi treće ponavljanje kršenja obveze vrlo velike ozbiljnosti, potpora se odbija i povlači u cijelosti, te se korisnik isključuje iz iste podmjere ili tipa operacije u sljedećoj kalendarskoj godini podnošenja zahtjeva.

(7) U slučaju kršenja višegodišnje obveze koje se odnose na smanjenje broja uvjetnih grla, iznos potpore se odbija ili povlači u cijelosti.

(8) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa u prethodnim godinama.

Nadomještanje stoke

Članak 170.

(1) Životinje koje se nalaze na gospodarstvu smatraju se prihvatljivim za potporu samo ako su evidentirane na Zahtjevu.

(2) Krave dojilje, krave u proizvodnji mlijeka, mliječne krave, ovce i koze mogu se nadomjestiti u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu do konca razdoblja obveznog uzgoja.

(3) Nadomještanje je moguće samo grlom koje zadovoljava kriterije propisane za traženu potporu na prvi dan obveznog držanja životinja i koje je prisutno na gospodarstvu tijekom cijelog perioda obveznog držanja, u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 640/2014.

(4) Agencija za plaćanja će provesti nadomještanje grla koje nije udovoljilo periodu obveznog držanja na gospodarstvu grlom koje zadovoljava kriterije iz stavka 3., u skladu sa stanjem u JRDŽ na dan odobravanja.

Sustav kontrole i administrativne kazne u vezi s višestrukom sukladnošću

Članak 171.

(1) Nepridržavanje pravila višestruke sukladnosti iz Glave VI. Uredbe (EU) br. 1306/2013 utvrđeno prilikom kontrola ima za posljedicu primjenu administrativnih kazni u skladu s Glavom IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014) i Glavi V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 i pravilnika kojim se uređuje višestruka sukladnost.

(2) U skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njen iznos po korisniku 100 eura ili manji od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu sa člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Viša sila i iznimne okolnosti

Članak 172.

(1) Ako korisnik izravnih potpora ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili iznimnih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili iznimnih okolnosti. Ako se nesukladnost koja je posljedica više sile ili iznimnih okolnosti odnosi na višestruku sukladnost, ne primjenjuje se administrativna kazna, u skladu sa člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Ako korisnik IAKS mjera ruralnog razvoja nije mogao ispuniti obvezu zbog više sile ili iznimnih okolnosti, odgovarajuće plaćanje proporcionalno se povlači za godine tijekom kojih su nastale viša sila ili iznimne okolnosti. Povlačenje se odnosi samo na one obveze za koje nisu nastali dodatni troškovi niti su izgubljeni prihodi prije nego što je nastala viša sila ili iznimne okolnosti. Povlačenje se ne primjenjuje u pogledu kriterija prihvatljivosti niti drugih obveza niti se primjenjuje administrativna kazna.

(3) Viša sila ili iznimne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima:

– smrti korisnika (nositelja, odgovorne osobe i člana poljoprivrednog gospodarstva)

– dugoročne profesionalne nesposobnosti korisnika (nositelja, odgovorne osobe i člana poljoprivrednog gospodarstva)

– ozbiljne prirodne katastrofe koja utječe na poljoprivredno gospodarstvo

– nenamjernog uništenja poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu

– epizootske ili biljne bolesti koja utječe na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika

– šteta na površinama ili izlučenja grla koja su prouzročile divlje životinje

– promjene opsega proizvodnje na gospodarstvu koja se nije mogla predvidjeti na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva

– izvlaštenja cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog gospodarstva ako se to izvlaštenje nije moglo predvidjeti na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva

– i ostalih iznimnih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.

(4) O slučaju više sile ili iznimnih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik dužan je u pisanom obliku na Obrascu 4. i/ili 5. Priloga 3. ovoga Pravilnika, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvijestiti Agenciju za plaćanja u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to može učiniti.

(5) O prijavljenim slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti odlučuje Povjerenstvo za višu silu i iznimne okolnosti u Agenciji za plaćanja.

Očita greška

Članak 173.

(1) Agencija za plaćanja može, u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, u svakom trenutku nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva priznati postojanje očite greške u pojedinačnom zahtjevu, ako je uvjerena da je pogreška nenamjerna, odnosno da ju je podnositelj počinio u dobroj namjeri.

(2) Očita greška je pogreška u jedinstvenom zahtjevu, njegovim dodacima ili popratnoj dokumentaciji koju je moguće otkriti prilikom administrativne kontrole zahtjeva ili tijekom kontrole na terenu.

(3) Agencija za plaćanja će ispraviti utvrđenu očitu grešku u zahtjevu ako korisnik može dokazati da se radi o očitoj greški ili ako korisnik pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja da njegov zahtjev sadrži netočan podatak ako već nije obaviješten o namjeri kontrole na terenu.

(4) Utvrđeni slučajevi očite greške nemaju za posljedicu primjenu administrativnih kazni.

Nepravilnosti

Članak 174.

(1) Nepravilnost u smislu ovoga Pravilnika je svaka povreda odredaba propisa kojima se uređuje područje izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, a koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane poljoprivrednika, što je uzrokovalo smanjenje ili gubitak prihoda ili neopravdane izdatke za državni proračun i/ili proračun Europske unije, odnosno Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i sredstava potpore dodijeljenih za ruralni razvoj na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 2020/2094.

(2) Nepravilnost može Agenciji za plaćanja prijaviti djelatnik Agencije za plaćanja, fizička i/ili pravna osoba, druga nadležna institucija, anonimni prijavitelj ili medij.

(3) Agencija za plaćanja provodi postupak utvrđivanja nepravilnosti.

(4) Nepravilnosti mogu biti:

– namjerno prijavljivanje neprihvatljivih površina u ARKOD sustavu i u jedinstvenom zahtjevu

– krivotvoreni dokumenti

– umjetno stvoreni uvjeti

– drugi slučajevi koji se mogu utvrditi u provedenom postupku iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Utvrđena nepravilnost ima za posljedicu neodobravanje potpore ili oduzimanje nepravilno stečene koristi i to obvezom povrata dugovanih ili nepravilno stečenih iznosa i prava na plaćanja.

(6) Uz posljedicu iz stavka 5. ovoga članka moguća je i primjena drugih upravnih mjera i kazni za nepravilnosti propisanih Uredbom Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, a u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 1306/13.

7. OBRAČUN I ISPLATA POTPORE

Odobrenje zahtjeva i plaćanje

Članak 175.

(1) Nakon obračuna visine potpore Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev (dalje u tekstu: odluka o ostvarivanju prava na potporu) u skladu s člankom 15. Zakona.

(2) Ako se promijene okolnosti koje utječu na izračun potpore Agencija za plaćanja može donijeti novu odluku o ostvarivanju prava na potporu. U tom slučaju ranije donesena odluka o ostvarivanju prava na potporu smatra se ukinutom.

(3) Agencija za plaćanja odluku iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavlja korisniku putem AGRONET-a.

Isplate korisnicima

Članak 176.

(1) Sredstva za potporu zatražena na temelju jedinstvenog zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika isplaćuju se korisnicima doznačivanjem odobrenih sredstava na žiroračun prema uvjetima i u rokovima propisanima u članku 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Plaćanja korisnicima moguća su i nakon roka iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 907/2014.

(3) Od korisnika koji imaju dugovanja po osnovi neplaćenog poreznog duga i/ili neplaćenog zakupa ili naknade za korištenje dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, dug će se podmiriti iz odobrenih sredstava izravne potpore financiranih iz državnog proračuna.

(4) Do podmirenja dugovanja iz stavka 3. ovoga članka korisniku se obustavlja isplata izravne potpore financirane iz državnog proračuna.

(5) Odobravanje isplata korisnicima izravnih plaćanja vršit će se na temelju tečaja u skladu s člankom 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Povrat sredstava

Članak 177.

(1) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su člancima 144. i 145. Zakona.

(2) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu i/ili brze terenske provjere i/ili inspekcijskog nadzora, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(3) Odluka o povratu sredstava korisniku se dostavlja preporučeno putem pošte, a dostava se smatra obavljenom danom uručenja, odnosno danom kada je pismeno ostavljeno u poštanskom sandučiću ili pretincu ili ako toga nema, na vratima ili drugom za primatelja vidljivom mjestu, osim ako naslovljena osoba dokaže da iz opravdanih razloga nije mogla primiti pismeno.

(4) Ako korisnik promjeni adresu prebivališta, boravišta ili sjedišta, a o tome ne obavijesti Agenciju za plaćanja, ili se u dvije dostave ne uspije obaviti dostava daljnja dostava obavlja se stavljanjem odluke na oglasnu ploču Agencije za plaćanja te se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana stavljanja odluke na oglasnu ploču.

8. ŽALBE

Sadržaj i način izjavljivanja žalbe

Članak 178.

(1) Na odluke iz članka 175. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika i članka 177. stavka 2. ovoga Pravilnika koje donosi Agencija za plaćanja korisnik može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(2) Žalba mora sadržavati naziv javnopravnog tijela koje je odluku donijelo, oznaku odluke protiv koje se podnosi, razloge zbog čega je nezadovoljan odlukom te naziv/ime i prezime, MIBPG te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje.

(3) Žalba se predaje neposredno ili preporučeno putem pošte Agenciji za plaćanja, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

(4) Ako se žalba podnosi putem opunomoćenika, uz žalbu se prilaže punomoć.

(5) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(6) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

Postupanje Agencije za plaćanja po zaprimljenoj žalbi

Članak 179.

(1) Agencija za plaćanja uputit će žalbu korisnika bez odgode od zaprimanja žalbe Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta i očitovanjem na sve navode iz žalbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz žalbe korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet žalbe ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(3) Ispravak odluke iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(4) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 2. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.

9. IZVJEŠĆIVANJE O KORISNICIMA

Objavljivanje podataka o korisnicima

Članak 180.

(1) Podaci o ukupno isplaćenim iznosima koje je pojedini korisnik primio objavljuju se u skladu s člankom 58. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.

(2) Agencija za plaćanja će do 31. svibnja svake godine za prethodnu financijsku godinu propisanu uredbom iz stavka 1. ovoga članka, na svojoj internetskoj stranici objaviti podatke o korisnicima, kako slijedi:

a) ime i prezime/naziv, općina/naselje

b) iznose plaćanja u kunama (za svaku pojedinu mjeru i ukupno) koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini te vrstu i opis mjera.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka ostaju dostupni na internetskoj stranici dvije godine od datuma prve objave.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 181.

Prilozi 1. do 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 182.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (»Narodne novine« br. 23/21, 52/21, 67/21, 72/21, 97/21 i 11/22).

(2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (»Narodne novine« br. 23/21, 52/21, 67/21, 72/21, 97/21 i 11/22) završit će se po odredbama toga pravilnika.

Članak 183.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/52

Urbroj: 525-08/0240-22-8

Zagreb, 1. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

Sektor Kultura (vrsta) Latinski naziv Sorta Klima i okoliš Proizvodno vezane potpore EKO DUS OTSN Kultura za
potrebe
raznolikosti usjeva
EZP Krmni proteinski usjevi Voće Povrće
žitarice pšenica – ozima Triticum aestivum OR X Triticum_ozima
pšenica – jara OR X Triticum_jara
tvrda pšenica – ozima Triticum durum OR X Triticum_ozima
tvrda pšenica – jara OR X Triticum_jara
kukuruz Zea mays OR X Zea
kukuruz kokičar Zea mays everta OR X Zea
kukuruz šećerac Zea mays L. saccharata OR X Zea
ječam – ozimi Hordeum vulgare OR X Hordeum_ozimi
ječam – jari OR X Hordeum_jari
zob – ozima Avena sativa OR X Avena_ozima
zob – jara OR X Avena_jara
pravi pir Triticum spelta OR X Triticum
raž – ozima Secale cereale OR X Secale_ozima
raž – jara OR X Secale_jara
tritikale-ozimi Triticale spp. OR X Triticosecale_ozimi
tritikale – jari OR X Triticosecale_jari
proso Panicum miliaceum OR X Panicum
sirak Sorghum bicolor OR X Sorghum
kvinoa Chenopodium quinoa OR X Chenopodium
amarant, šćir Amaranthus caudatus OR X Amaranthus
čija, chia Salvia hispanica OR X Salvia
heljda Fagopyrum esculentum OR X Fagopyrum
uljarice suncokret Helianthus annuus OR X Helianthus
uljana repica Brassica napus subsp. oleifera OR X Brassica napus
podlanak, lanik Camelina sativa OR X Camelina
šafranika Carthamus tinctorius OR X Carthamus
tikva uljanica (uljna buča) Cucurbita pepo var. oleifera P X Cucurbita pepo
soja soja Glycine max X OR X Glycine
kikiriki kikiriki Arachis hypogaea Arachis
šećerna repa šećerna repa Beta vulgaris var. altissima OR X Beta
duhan duhan Nicotiana tabacum OR X Nicotiana tabacum
krmno bilje »trave i travolika paša«= trave, travne smjese, TDS i DTS OR trave i travolika paša
grahorica jara Vicia sativa X PU OR X Vicia
grahorica ozima Vicia vilosa X PU OR X Vicia
stočna repa Beta vulgaris spp. crassa OR X Beta
stočna koraba Brassica napus var. napobrassica OR X Brassica napus
krmna repica Brassica napus OR X Brassica napus
lupine Lupinus sp. X PU OR X Lupinus
stočni kelj Brassica oleracea OR X Brassica oleracea
stočni grašak Pisum sativum X PU OR X Pisum
stočni sirak Sorghum bicolor OR X Sorghum
djetelina Trifolium spp. X PU OR Trifolium
facelija Phacelia tanacetifolia OR X Phacelia
stočni bob Vicia faba X PU OR X Vicia
smiljkita (svinđuša) Lotus corniculatus X PU OR Lotus
esparzeta (grahorka) Onobrychis viciifolia PU OR Onobrychis
lucerna Medicago sativa X PU OR Medicago
grahor satrica Lathyrus sativus X OR X Lathyrus
soja za stočnu hranu Glycine max X PU OR X Glycine
sudanska trava Sorghum sudanense OR X Sorghum
smjesa leguminoza i žitarica X PU OR X smjesa
leguminoza i žitarica
uljna rotkva, rauola Raphanus sativus var. oleiformis OR X Raphanus sativus
ostalo industrijsko bilje cikorija Cichorium intybus var. sativus OR X Cichorium
lan Linum usitatissimum OR X Linum
ricinus Ricinus communis OR X Ricinus
konoplja Cannabis sativa OR X Cannabis
bijela gorušica Sinapis alba OR X Sinapis alba
smeđa gorušica Brassica juncea OR X Brassica juncea
crna gorušica Brassica nigra OR X Brassica nigra
mak Papaver somniferum OR X Papaver
povrće povrtni komorač, finocchio Foeniculum vulgare P X Foeniculum
grah Phaseolus vulgaris ostalo X P P X Phaseolus
Slavonski zeleni X P P P X Phaseolus
slanutak Cicer arietinum X P X Cicer
cvjetača Brassica oleracea var. botrytis P P X Brassica oleracea
brokula Brassica oleracea var. cymosa P P X Brassica oleracea
kelj pupčar Brassica oleracea var. gemmifera P X Brassica oleracea
koraba Brassica oleracea var. gongylodes P X Brassica oleracea
pastrnjak Pastinaca sativa ostalo P X Pastinaca
Podravkin bijeli P P X Pastinaca
cikla Beta vulgaris var. conditiva P P X Beta
grašak Pisum sativum X P P X Pisum
bob Vicia faba X P P X Vicia
poriluk Allium porrum P X Allium
buča Cucurbita pepo var. oblonga P X Cucurbita pepo
tikva, tikvice Lagenaria vulgaris P P X Lagenaria vulgaris
blitva Beta vulgaris var. vulgaris P P X Beta
špinat Spinacia oleracea P P X Spinacia
kelj Brassica oleracea var. sabauda P P X Brassica oleracea
rajčica Solanum lycopersicum ostalo P P X Solanum lycopersicum
Brački jabučar P P P X Solanum lycopersicum
Šibenski šljivar P P P X Solanum lycopersicum
paprika Capsicum annuum ostalo P P X Capsicum annuum
Feferoni crveni ljuti P P P X Capsicum annuum
Virovitičanka P P P X Capsicum annuum
Feferoni žuti ljuti P P P X Capsicum annuum
Feferoni zeleni blagi P P P X Capsicum annuum
krastavci i kornišoni Cucumis sativus P P X Cucumis sativus
luk Allium cepa ostalo P P X Allium
Istarski ljubičasti P P P X Allium
Istarski žuti P P P X Allium
Turopoljski P P P X Allium
Slavonski ljubičasti P P P X Allium
Dubravski crveni P P P X Allium
luk kozjak (ljutika) Allium ascalonicum P P X Alium
kupus Brassica oleracea var. capitata ostalo P P X Brassica oleracea
Ogulinski P P P X Brassica oleracea
Varaždinski P P P X Brassica oleracea
Brgujski P P P X Brassica oleracea
Čepinski P P P X Brassica oleracea
češnjak Allium sativum ostalo P P X Allium
Slavonski ozimi P P P X Allium
Istarski crveni P P P X Allium
Šokac P P P X Allium
Brgudski ozimi, sinonim: Benkovački P P P X Allium
Podravski ozimi P P P X Allium
Cerićki ozimi P P P X Allium
mrkva Daucus carota subsp. sativus ostalo P P X Daucus
patlidžan Solanum melongena ostalo P P X Solanum melongena
peršin Petroselinum sativum ostalo P P X Petroselinum
Domaći lišćar P P P X Petroselinum
postrna repa Brassica rapa subsp. rapifera ostalo P X Brassica rapa
Varaždinska P P X Brassica rapa
salata Lactuca sativa var. capitata ostalo P P X Lactuca
Zagrebačka kristal ljetna P P P X Lactuca
hren Armoracia rusticana ostalo P Armoracia rusticana
Ludbreški hren P P Armoracia rusticana
leća Lens culinaris X P X Lens
rotkvica Raphanus sativus var. radicula P X Raphanus sativus
vigna grah Vigna spp. X P X Vigna
radič Cichorium intybus var. foliosum P P X Cichorium
endivija Cichorium endivia P P X Cichorium
celer Apium graveolens P P X Apium
novozelandski špinat Tetragonia tetragonioides P X Tetragonia
loboda Atriplex hortensis P X Atriplex
slatka paprika Pimenta spp. P X Pimenta
bundeva Cucurbita maxima P X Cucurbita maxima
patišon Cucurbita pepo var. patissoniana P X Cucurbita pepo
bundeva šećerka Cucurbita moschata P X Cucurbita moschata
kapari Capparis spinosa P Capparis
bijeli korijen Tragopogon porrifolius ssp. porrifolius P X Tragopogon
rikula Eruca sativa P P X Eruca sativa
matovilac Valerianella locusta P P X Valerianella
batat Ipomoea batatas P X Ipomoea
bamija Hibiscus esculentus P X Hibiscus
zimski luk Allium fistulosum P X Allium
luk vlasac Allium schoenoprasum P X Allium
krumpir Solanum tuberosum P X Solanum tuberosum
čičoka Helianthus tuberosus OR Helianthus
bijela rotkva, daikon Raphanus sativus var. longipinatus P X Raphanus sativus
crna rotkva, povrtnica Raphanus sativus var. niger P X Raphanus sativus
miješane povrtne kulture P X
voćne vrste na oranici jagoda Fragaria ananassa V OR Fragaria ananassa
kiwano Cucumis metuliferus OR X Cucumis metuliferus
dinja Cucumis melo V P X Cucumis melo
lubenica Citrullus vulgaris ostalo V P X Citrullus vulgaris
Vukovarska V P V X Citrullus vulgaris
peruanska jagoda Physalis peruviana OR
ljekovito bilje kamilica Matricaria chamomilla OR X Matricaria
menta Mentha piperita OR Mentha
kadulja Salvia officinalis OR Salvia
stolisnik Achillea millefolium OR Achilea
divlji komorač Foeniculum vulgare ssp. vulgare OR Foeniculum
timijan Thymus vulgaris OR Thymus
smilje Helichrysum italicum VN – ostalo
crni sljez Malva silvestris OR Malva
bijeli sljez Althaea officinalis OR Althaea
melisa – matičnjak Melissa officinalis OR Melissa
neven Calendula officinalis OR Calendula
buhač Tanacetum cinerariifolium OR Tanacetum
gavez Symphytum officinale OR Symphytum
kopriva Urtica dioica OR Urtica
pelin Artemisia absinthium OR Artemisia
stevia Stevia rebaudiana OR Stevia
ehinacea, rudbekija Echinacea purpurea OR X Echinacea
boražina, boreč Borago officinalis OR X Borago
sikavica, badelj Silybum marianum OR Silybum
žuti noćurak Oenothera biennis OR Oenothera
različak Centaurea cyanus OR
maslačak Taraxacum officinale OR
aromatično bilje bosiljak Ocimum basilicum OR Ocimum
origano Origanum vulgare OR Origanum
mažuran Majorana hortensis OR Majorana
estragon Artemisia dracunculus OR Artemisia
miloduh Hyssopus officinalis OR Hyssopus
korijandar Coriandrum sativum OR X Coriandrum
kopar Anethum graveolens OR X Anethum
anis Pimpinella anisum OR Pimpinella
limunska trava, citronela Cymbopogon citratus OR
cvijeće cvijeće cvijeće
hmelj hmelj Humulus lupulus VN – ostalo ne mogu se koristiti za potrebe raznolikosti usjeva
povrće artičoka Cynara scolymus ostalo P
rabarbara Rheum undulatum ostalo P
šparoga Asparagus officinalis P P
ljekovito i aromatično bilje lavanda Lavandula officinalis VN – ostalo
ružmarin Rosmarinus officinalis VN – ostalo
lovor Laurus nobilis VN – ostalo
vinova loza plemenita vinova loza Vitis vinifera subsp. vinifera ostalo VN – ostalo
Bogdanuša sinonimi: Bojdanuša, Vrbanka VN – ostalo VN
Brajdica bijela VN – ostalo VN
Bratkovina bijela, sinonimi:Brakovina, Bravkovina VN – ostalo VN
Cetinka, sinonimi:, Blatska,, Potomkinja,, Poseruša, Blatka, Blajka, Potomka VN – ostalo VN
Crljenak kaštelanski, sinonimi: Primitivo, Zinfandel, Tribidrag,, Kaštelanac, Starinski plavac, Primaticcio, Primitivo, Morellone, Uva di Corato, Uva della Pergola, Primitivo di Gioia, Pribidrag) VN – ostalo VN
Dišeća ranina, sinonimi_Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, Urbanitraube VN – ostalo VN
Dobričić VN – ostalo VN
Drnekuša, sinonim: Darnekuša VN – ostalo VN
Gegić, sinonimi: Paškinja, Gejić, Debeljan, Paška, Žutina VN – ostalo VN
Okatac crni, sinonimi: Glavinuša, Advokatac, Abokatac, Brgljun, Crljenac, Pavišak, Ružica, Ktaš omiški, Okatac rodni, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža VN – ostalo VN
Grk, sinonimi: Gark, Korčulanac VN – ostalo VN
Gustopupica VN – ostalo VN
Kadarun VN – ostalo VN
Kleščec, sinonimi: Belina drobna, Klešćec zeleni, Klešćec žuti, Belakavka VN – ostalo VN
Kraljevina, sinonimi: Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube, Kraljevina crvena, Moravina, Portugaise rouge, Red, Rosso VN – ostalo VN
Kujundžuša, sinonim: Tvrdac VN – ostalo VN
Kurtelaška, sinonimi: Kortolaška, Kurtolaška VN – ostalo VN
Lasina, sinonimi: Lasin, Šljiva, Ruža, Kutlarica,, Vlasina,, Zlarinka, Pažanin, Slast VN – ostalo VN
Lipovina, sinonimi: Harslevelve, Lipolist VN – ostalo VN
Ljutun, sinonimi: Ljutac VN – ostalo VN
Maraština, sinonimi: Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Kaćadebić, Kukuruz, Marašćin, Malvasia lunga VN – ostalo VN
Medna VN – ostalo VN
Mekuja VN – ostalo VN
Mladenka VN – ostalo VN
Moslavac, sinonim: Furmint blanc, Šipon, Pošipon, Mosler gelber, Jaune, Yellow, Gialo VN – ostalo VN
Ninčuša VN – ostalo VN
Prč, sinonimi: Parč, Grk, Gark, Muškat, Muškatić VN – ostalo VN
Ružica crvena, sinonimi: Dinka, Kevedinka, Crvena dinka, Dinka mala, Fleischtraube, Raisin de eose, Dinka rouge, Rosa, Red VN – ostalo VN
Sansigot, sinonim: Sušćan VN – ostalo VN
Sušac, sinonimi: Brajda velika, Bašćan, Brajda Velika Crna, Sušić VN – ostalo VN
Svrdlovina crna, sinonimi: Galica, Galac, Galica crna, Modrina, Galac mali rani VN – ostalo VN
Šipelj VN – ostalo VN
Škrlet, sinonimi: Ovnek žuti, Škrlet tusti, Škrtec, Vinek žuti, Ovinek slatki, Osukač, Žutak, Kanigl gruner VN – ostalo VN
Topol, sinonimi Beretinjok, Tikvar VN – ostalo VN
Trbljan, sinonimi: Kuč, Dobrogoština, Grban, Oljuskavac, Rukavina, Španjol, V VN – ostalo VN
Trnjak, sinonim: Rudežuša VN – ostalo VN
Trojišćina crvena VN – ostalo VN
Vlaška VN – ostalo VN
Vugava (bijela) VN – ostalo VN
Zadarka VN – ostalo VN
Zlatarica blatska VN – ostalo VN
voćne vrste orah Juglans regia V VN-orah
badem Amygdalus communis V VN – ostalo
kesten Castanea sativa VN – ostalo
rogač Ceratonia siliqua VN – ostalo
ribiz Ribes rubrum VN – ostalo
ogrozd Ribes uva-crispa VN – ostalo
borovnica Vaccinium corymbosum V VN – ostalo
brusnica Vaccinium macrocarpon VN – ostalo
dunja Cydonia oblonga VN – ostalo
kupina Rubus plicatus V VN – ostalo
malina Rubus idaeus V VN – ostalo
kivi Actinidia chinensis VN – ostalo
limun Citrus limonium VN – ostalo
naranča Citrus sinensis VN – ostalo
marelica Armeniaca vulgaris V VN – ostalo
aronija Aronia spp. VN – ostalo
jabuka Malus domestica ostalo V VN – ostalo
Slavonska srčika V VN – ostalo VN
Bjeličnik V VN – ostalo VN
Bobovec V VN – ostalo VN
Boskop V VN – ostalo VN
Božićnica V VN – ostalo VN
Carević V VN – ostalo VN
Kardinal V VN – ostalo VN
Kanadska reneta V VN – ostalo VN
Krivopeteljka V VN – ostalo VN
Mašanka V VN – ostalo VN
Siva jesenska V VN – ostalo VN
Šampanjka V VN – ostalo VN
Zelenika V VN – ostalo VN
Zlatna zimska parmenka V VN – ostalo VN
lijeska Corylus avellana ostalo V VN-lijeska
Istarski duguljasti V VN-lijeska VN
Istarski okrugli V VN-lijeska VN
kruška Pyrus communis ostalo V VN – ostalo
Tepka V VN – ostalo VN
Lubeničarka V VN – ostalo VN
Pastorčica V VN – ostalo VN
mandarina Citrus reticulata ostalo V VN – ostalo
Zorica rana V VN – ostalo VN
smokva Ficus carica ostalo V VN – ostalo
Petrovača bijela V VN – ostalo VN
Bjeluša V VN – ostalo VN
Termenjača V VN – ostalo VN
Petrovača crna V VN – ostalo VN
Zamorčica V VN – ostalo VN
Šaraguja V VN – ostalo VN
Bružetka bijela V VN – ostalo VN
Bružetka crna V VN – ostalo VN
Zimica V VN – ostalo VN
šipak Punica granatum V VN – ostalo
breskva Persica vulgaris V VN – ostalo
nektarina Persica vulgaris V VN – ostalo
trešnja Cerasus avium ostalo V VN – ostalo
Gomilička V VN – ostalo VN
Stonska V VN – ostalo VN
Tugarka V VN – ostalo VN
Kutjevačka crna V VN – ostalo VN
Majska rana V VN – ostalo VN
višnja Cerasus vulgaris ostalo V VN – ostalo
Brač 2 V VN – ostalo VN
Brač 6 V VN – ostalo VN
Sokoluša V VN – ostalo VN
Recta V VN – ostalo VN
šljiva Prunus domestica ostalo V VN – ostalo
Bistrica V VN – ostalo VN
Bijela kasna mirisava V VN – ostalo VN
Bijelica V VN – ostalo VN
Bijelica jajara V VN – ostalo VN
Brdaklija V VN – ostalo VN
Cerićanka V VN – ostalo VN
Debeljara V VN – ostalo VN
Kamenjara V VN – ostalo VN
Mandalenka V VN – ostalo VN
Motičanka V VN – ostalo VN
Pasjara V VN – ostalo VN
Pintara V VN – ostalo VN
Ružica V VN – ostalo VN
Torgulja V VN – ostalo VN
Trnovača V VN – ostalo VN
Turkinja V VN – ostalo VN
Valpovka V VN – ostalo VN
goji Lycium barbarum VN – ostalo
tayberry Rubus fruticosus R. idaeus VN – ostalo
drijenak Cornus mas VN – ostalo
glog Crataegus monogyna VN – ostalo
mušmula Mespilus germanica VN – ostalo
oskoruša Sorbus domestica VN – ostalo
trnina Prunus spinosa VN – ostalo
ostrušica Rubus caesius VN – ostalo
dud Morus sp. VN – ostalo
planika Arbutus unedo VN – ostalo
bazga Sambucus nigra VN – ostalo
pasja ruža Rosa spp. VN – ostalo
feijoa, feđoja Acca sellowiana VN – ostalo
žižula, ćićindula Ziziphus zizyphus VN – ostalo
sibirska borovnica, haskap Lonicera caerulea var. kamtschatica VN – ostalo
kumkvat Fortunella sp. VN – ostalo
grejp Citrus paradisi ostalo VN – ostalo
pasji trn Hippophae rhamnoides VN – ostalo
merala, kozja jabučica, rušvica Amelanchier ovalis VN – ostalo
miješani nasad voćnih vrsta VN
Indijanska banana Asimina triloba
Avokado Persea americana
Pistacija Pistacia vera
maslina maslina Olea ostalo VN – ostalo
Bjelica, sinonim: Bila žutica VN – ostalo VN
Buža, sinonimi: Ca, domaća, gura VN – ostalo VN
Drobnica, sinonim Domaća bilica VN – ostalo VN
Dužica VN – ostalo VN
Istarska belica – sinonim: Bianchera VN – ostalo VN
Karbonaca – sinonim: Karbonasa VN – ostalo VN
Lastovska VN – ostalo VN
Levantinka VN – ostalo VN
Murgulja VN – ostalo VN
Oblica VN – ostalo VN
Puntoža sinonimi; Buža puntoža, Puntuža VN – ostalo VN
Rošinjolasinonimi: Rosulja, Rovinješka, Rušinjola VN – ostalo VN
Uljarica VN – ostalo VN
Žižolera VN – ostalo VN
rasadnik vinove loze
voćnih vrsta
ukrasnog bilja
šumskog drveća
drveća i grmlja
matičnjak loznih podloga i plemki
kulture kratkih ophodnji crna joha Alnus glutinosa L. Gaertin X
siva joha Alnus incana L. Moench X
obična breza Betula pendula Roth X
obični grab Carpinus betulus L. X
topola Populus alba i Populus nigra X
vrba Salix alba L., Salix alba Salix fragilis, Salix matsudana Koidz, Salix matzudana (Salix matzudana Salix alba). X
livade i pašnjaci Livade LP
pašnjak LP
krški pašnjak LP
ugar ugar na oranici X
ugar – trajni nasad
cvjetne trake OR Cvjetne trake
travne trake OR Travne trake

 

Tablica 2. Šifre i nazivi potpora u biljnoj proizvodnji

Šifra potpore Naziv potpore Kulture obuhvaćene potporom
503 IZRAVNA PLAĆANJA
503-01 Osnovno plaćanje pašnjaci
žitarice
uljarice
soja
krmno bilje
šećerna repa
ljekovito bilje
duhan
ostalo industrijsko bilje
povrće
plemenita vinova loza
voćne vrste
hmelj
maslina
rasadnici
livade
krški pašnjaci
kulture kratkih ophodnji
aromatično bilje
cvijeće i ukrasno bilje
ugar
503-02 Osnovno plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-06 Zeleno plaćanje kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-06_01 Raznolikost usjeva – rotacija usjeva
503-06_02 EFA – Postojanje ekološki značajne površine na poljoprivrednoj površini
503-06_03 Održavanje postojećih trajnih travnjaka.
503-07 Preraspodijeljeno plaćanje kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-08 Plaćanje za mlade poljoprivrednike kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-09 Proizvodno vezana potpora za povrće povrće
503-10 Proizvodno vezana potpora za voće voćne vrste
503-03 Proizvodno vezana potpora za šećernu repu šećerna repa
503-11 Proizvodno vezana potpora za krmne proteinske usjeve krmne proteinske kulture
503-12 Program za male poljoprivrednike kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-05 Maslinovo ulje po lit maslina
503-04 Duhan po kg duhan
504 IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA PO POVRŠINI
504-12 Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode povrće, višegodišnji nasadi, oranice, pašnjaci
504-06 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda povrće, višegodišnji nasadi, oranice, pašnjaci
504-08 Plaćanja u gorsko planinskim područjima
504-9 Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima
504-10 Očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja povrće, višegodišnji nasadi
504-11 Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima
504-13 Obrada tla i sjetva na nagibu
504-14 Zatravnjivanje trajnih nasada
504-15 Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
504-16 Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
504-17 Pilot mjera za zaštitu leptira
504-18 Uspostava poljskih traka
504-19 Održavanje ekstenzivnih voćnjaka voćne vrste
504-20 Održavanje ekstenzivnih maslinika maslina
504-21 Održavanje suhozida
504-22 Održavanje živica
504-23 Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-24 Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-25 Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-26 Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-27 Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-33 Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

 

Tablica 3. Šifre i nazivi potpora u stočarstvu

Šifra potpore Naziv potpore
503 IZRAVNA PLAĆANJA
503-28 Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka
503-29 Proizvodno vezana potpora za tov junadi
503-20 Proizvodno vezana potpora za krave dojilje
503-21 Proizvodno vezana potpora za ovce i koze
503-23 Mliječne krave
503-24 Rasplodne krmače
504 IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA PO GRLU
504-09 Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja BUŠA (izvorna)
SLAVONSKO-SRIJEMSKI PODOLAC (izvorna)
ISTARSKO GOVEDO (izvorna)
MEĐIMURSKI KONJ
HRVATSKI HLADNOKRVNJAK
HRVATSKI POSAVAC
LIPICANAC
ISTARSKI MAGARAC
PRIMORSKO DINARSKI MAGARAC
SJEVERNO-JADRANSKI MAGARAC
CRNA SLAVONSKA SVINJA (izvorna)
TUROPOLJSKA SVINJA (izvorna)
BANIJSKA ŠARA (izvorna)
CIGAJA (izvorna)
LIČKA PRAMENKA (izvorna)
ISTARSKA OVCA (izvorna)
CRESKA OVCA (izvorna)
DUBROVAČKA RUDA (izvorna)
PAŠKA OVCA (izvorna)
DALMATINSKA PRAMENKA (izvorna)
KRČKA OVCA (izvorna)
RAPSKA OVCA (izvorna)
HRVATSKA ŠARENA KOZA (izvorna)
HRVATSKA BIJELA KOZA (izvorna)
ISTARSKA KOZA (izvorna)
ZAGORSKI PURAN (izvorna)
KOKOŠ HRVATICA (izvorna)
504-28 Dobrobit životinja u govedarstvu Mliječne krave, Tovna junad, Telad
504-29 Dobrobit životinja u svinjogojstvu Odbijena prasad, Krmače i nazimice, Svinje za tov
504-30 Dobrobit životinja u peradarstvu Brojleri, Nesilice, Purani
504-31 Dobrobit životinja u kozarstvu Koze
504-32 Dobrobit životinja u ovčarstvu Ovce

 

Tablica 4. Koeficijenti prihvatljivosti za pašnjake

Rb. Razredi prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina Koeficijent prihvatljivosti
1. 0 – 10% 1
2. >10 – 30 % 0,8
3. >30 – 50 % 0,6
4. >50 – 100 % 0

 

Tablica 5. Koeficijenti prihvatljivosti za krške pašnjake

Rb. Razredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina Koeficijent prihvatljivosti
1. 0 – 10% 1
2. >10 – 30% 0,8
3. >30 – 50% 0,6
4. >50 – 75% 0,4
5. >75 – 100% 0

 

Tablica 6. Konverzija za izračun uvjetnih grla

DOMAĆA ŽIVOTINJA UG
1. Bikovi, krave i ostala goveda starija od 24 mjeseci te kopitari stariji od šest mjeseci 1,0
2. Goveda starosti od 6 do 24 mjeseca 0,6
3. Goveda starosti do 6 mjeseci 0,4
4. Ovce i koze 0,15
5. Rasplodne krmače > 50 kg 0,5
6. Ostale svinje 0,3
7. Kokoši nesilice 0,014
8. Ostala perad 0,03

 

Tablica 6a. Konverzija za izračun uvjetnih grla za M14

DOMAĆA ŽIVOTINJA UG
Bikovi, krave i ostala goveda starija od 24 mjeseci te kopitari stariji od šest mjeseci 1,0
Goveda starosti od 6 do 24 mjeseci 0,6
Goveda starosti do 6 mjeseci 0,4
Krmače i nazimice 0,5
Odbijena prasad 0,027
Svinje za tov 0,3
Brojleri 0,007
Nesilice 0,014
Purani 0,03
Koze (sva grla neovisno o dobi i spolu) 0,1
Ovce (sva grla neovisno o dobi i spolu) 0,1

 

Tablica 7. Ekološki značajne površine (EZP)

VRSTA EZP PRIHVATLJIVA POVRŠINA
1. Zemljište na ugaru 1 m2 zemljišta na ugaru = 1 m2 EZP
2. Živice ili pojasevi drvenastih kultura (obilježje krajobraza) 1 metar (dužni) živice = EZP površina od 10 m2
3. Izolirana stabla (obilježje krajobraza) 1 izolirano stablo = EZP površina od 30 m2
4. Drvored (obilježje krajobraza) 1 metar drvoreda = EZP površina od 10 m2
5. Skupina stabala i grmlja/šumarak (obilježje krajobraza) 1 m2 površine = EZP površina od 1,5 m2
6. Jezerca (lokve, bare) (obilježje krajobraza) 1 m2 jezerca = EZP površina od 1,5 m2
7. Jarak (obilježje krajobraza) 1 metar jarka = EZP površina od 6 m2
8. Tradicionalni suhozidovi (obilježje krajobraza) 1 metar suhozida = EZP površina od 1 m2
9. Rubni pojasevi duž vodotoke (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom 1 metar rubnog pojasa = EZP površina od 9 m2
10. Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje 1 m = EZP površina od 9 m2
11. Površine s kulturama kratkih ophodnji 1 m2 površine = EZP površina od 0,5 m2
12. Površine s postrnim i pokrovnim usjevima 1 m2 površine = EZP površina od 0,3 m2
13. Površine s usjevima koji fiksiraju dušik 1 m2 površine = EZP površina od 1 m2

 

Tablica 8. Popis kultura za ekološki značajne površine

Kulture kratkih ophodnji crna joha (Alnus glutinosa), breza (Betula sp.), grab (Carpinus sp.), topola (Populus sp.) i vrba (Salix sp.)
Kulture za postrne i pokrovne usjeve

žitarice: raž (Secale cereale), zob (Avena sativa), Triticale, ječam (Hordeum vulgare)

trave: talijanski ljulj (Lolium multiflorum), sudanska trava (Sorghum sudanense), sirak-sudanska trava (Sorghum bicolor S. sudanense), vlasulje (Festuca spp.), vlasnjače (Poa spp.).

rod Brassica: gorušice (Sinapis alba, Brassica juncea, Brassica nigra), uljana rotkva (Raphanus sativus), krmna rotkva-Rauola (Raphanus sativus L., var. oleiformis Pers), kanola (Brassica napus or B. rapa), ozima repica-Perko (Brassica rapa L., cv. Perko).

leguminoze: grahorice (Vicia spp.), djetelina inkarnatka (Trifolium incarnatum), aleksandrijska djetelina (Trifolium alexandrium), crvena djetelina (Trifolium pratense), krmni grašak (Pisum sativum), lupine (Lupinus spp.), perzijska djetelina (Trifolium resupinatum), grahor satrica (Lathyrus sativus).

ostalo: facelija (Phacelia tanacetifolia), heljda (Fagopyrum esculentum), niger (Guizotia abyssinica, L.F. Cass.)

Kulture koje fiksiraju dušik soja (Glicyne max), lucerna (Medicago sativa), grah (Phaseolus spp.), kravlji grašak (Vigna spp.), slanutak (Cicer spp.), djetelina (Trifolium spp.), bob (Vicia faba), leća (Lens culinaris), lupina (Lupinus spp.), grašak (Pisum spp.), grahorica (Vicia spp.), smiljkita roškasta (Lotus corniculatus), grahor satrica (Lathyrus sativus)

 

Tablica 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu

ŠIFRA NAZIV PASMINE

NAZIV SKUPINE

(mliječna, mesna, kombinirana, izvorna)

01 SIMENTALSKA KOMBINIRANA
02 KRIŽANAC SA SIMENTALSKOM PASMINOM KOMBINIRANA
03 KRIŽANAC ZA PROIZVODNJU MESA I MLIJEKA KOMBINIRANA
06 HOLSTEIN MLIJEČNA
07 SIVA KOMBINIRANA
08 SMEĐA KOMBINIRANA
10 ANGUS MESNA
11 CRVENO ŠVEDSKO GOVEDO MLIJEČNA
13 ŠKOTSKO VISINSKO GOVEDO MESNA
14 MONTBELIARD KOMBINIRANA
15 BLOND AKVITEN MESNA
16 PINZGAUER KOMBINIRANA
17 BELGIJSKA PLAVA MESNA
18 PIEMONTESE MESNA
19 DEXTER MESNA
20 BIVOL MESNA
21 SALERS MESNA
22 AUBRAC MESNA
23 GALOWAY MESNA
24 BIZON MESNA
25 KRIŽANAC MLIJEČNIH PASMINA MLIJEČNA
26 KRIŽANAC S MESNOM PASMINOM MESNA
27 JERSEY MLIJEČNA
87 BUŠA IZVORNA
90 KRIŽANCI SIMENTALAC*CHAROLAIS MESNA
91 LIMOUSIN MESNA
92 CHAROLAIS MESNA
93 HEREFORD MESNA
94 SLAVONSKO SRIJEMSKI PODOLAC IZVORNA
95 ISTARSKO GOVEDO IZVORNA
28 CIKASTA KOMBINIRANA
29 SAYAGUESA MESNA
30 MAĐARSKA SIVA MESNA
31 NORVEŠKA CRVENA MLIJEČNA
32 KRIŽANAC MESNIH PASMINA MESNA
33 NORMANDE KOMBINIRANA
34 WAGYU MESNA
35 TOVNA SIMENTALSKA MESNA
36 CHIANINA MESNA
37 DANSKO CRVENO GOVEDO MLIJEČNA
38 TUX ZILLERTALER MESNA
39 GASCON MESNA
40 PARTHENAISE MESNA
41 AYRSHIRE MLIJEČNA

 

Tablica 10. Maksimalni iznosi financijske omotnice za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore, maksimalni jedinični iznosi plaćanja i minimalno poticane količine za 2022. godinu

Mjera Jed. mjere Minimalno poticane količine Maksimalni jedinični iznos, kn Maksimalni iznos financijske omotnice, kn
Potpora za maslinovo ulje Litra 50 10,00 8.500.000,00
Potpora za duhan: 42.000.000,00
– duhan tipa Burley Kilogram Sve isporučene količine 3,35*
– duhan tipa Viržinija Kilogram Sve isporučene količine 6,25
Potpora za uzgoj mliječnih krava Grlo 1 1.000,00 51.000.000,00
Potpora za uzgoj rasplodnih krmača: Grlo

6

(1 za krmače izvornih pasmina)

530,00 18.500.000,00
– dodatno plaćanje za uzgojno valjane rasplodne krmače upisane u matične knjige koje vode ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača ili uzgojno društvo Grlo 1 470,00
Potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja: 1.000.000,00
– višegodišnji nasadi Hektar Sve prihvatljive površine 700,00
– povrtne kulture Hektar Sve prihvatljive površine 800,00
– ratarske kulture Hektar Sve prihvatljive površine 500,00

 

*kod duhana tipa Burley usklađivanje visine potpore prema klasama

Tablica 11. Popis domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

POVRĆE
Vrsta Sorta
1. Kupus – Brassica oleracea var. capitata Ogulinski
Varaždinski kupus
Brgujski
Čepinski
2. Lubenica – Citrullus lanatus Vukovarska
3. Luk – Allium cepa L Istarski ljubičasti
Istarski žuti
Turopoljski
Dubravski crveni
Slavonski ljubičasti
4. Češnjak – Allium sativum Brgudski ozimi, sinonim Benkovački
Cerićki ozimi
Istarski crveni
Podravski ozimi
Šokac
Slavonski ozimi
5. Paprika – Capsicum annum Feferoni žuti ljuti
Feferoni zeleni blagi
Feferoni crveni ljuti
Virovitičanka
6. Peršin – Petroselinum crispum Domaći lišćar
7. Postrna repa – Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell Varaždinska repa
8. Salata – Lactuca sativa var. capitata Zagrebačka kristal ljetna
9. Hren – Armoracia rusticana G. Ludbreški hren
10. Rajčica-Solanum lycopersicum Mil. Brački jabučar
Šibenski šljivar
11. Grah mahunar niski – Phaseolus vulgaris L. Slavonski zeleni
12. Pastrnjak – Pastinaca sativa L. Podravkin bijeli
VIŠEGODIŠNJI NASADI
VOĆE
13. Jabuka-Malus Mill. Bjeličnik
Bobovec
Boskop
Božićnica
Carević
Kardinal
Kanadska reneta
Krivopeteljka
Mašanka
Siva jesenska
Slavonska srčika
Šampanjka
Zelenika
Zlatna zimska parmenka
14. Kruška-Pyrus communis L. Lubeničarka
Pastorčica
Tepka
15. Trešnja-Prunus avium L. Gomilička
Kutjevačka crna
Majska rana
Stonska
Tugarka
16. Maraska-Prunus cerasus var. Marasca Brač 2
Brač 6
Recta
Sokoluša
17. Šljiva-Prunus domestica L. Bijela kasna mirisava
Bijelica
Bijelica jajara
Bistrica
Brdaklija
Cerićanka
Debeljara
Kamenjara
Mandalenka
Motičanka
Pasjara
Pintara
Ružica
Torgulja
Trnovača
Turkinja
Valpovka
18. Lijeska-Corylus avellana L. Istarski duguljasti
Istarski okrugli
19. Maslina – Olea europea L. Bjelica – sinonimi: Bila žutica
Buža – sinonimi: Ca, domaća, gura
Drobnica – sinonimi: Domaća bilica
Dužica
Istarska belica – sinonimi: Bianchera
Karbonaca – sinonimi: Karbonasa
Lastovka
Levantinka
Murgulja
Oblica
Puntoža – sinonimi: Buža puntoža, Puntuža
Rošinjola – sinonimi: Rosulja, Rovinješka, Rušinjola
Uljarica
Žižolera
20. Smokva – Ficus carica L. Bjeluša
Bružetka bijela
Bružetka crna
Petrovača bijela
Petrovača crna
Šaraguja
Termenjača
Zamorčica
Zimica
21. Mandarina – Citrus reticulata Blanco Zorica rana
VINOVA LOZA
Sorta Sinonim
22. Bogdanuša Bojdanuša, Vrbanjka
23. Brajdica bijela
24. Bratkovina bijela Brakovina, Bravkovina
25. Cetinka Poseruša, Blatka, Blajka, Blatska Potomkinja, Potomka
26. Crljenak kaštelanski Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Pribidrag, Kaštelanac, Starinski plavac, Primaticcio, Primitivo, Morellone, Uva di Corato, Uva della Pergola, Primitivo di Gioia
27. Dišeća ranina Petrinjska Ranina, Petrinjska Belina, Muškatna belina, Urbanitraube
28. Dobričić
29. Drnekuša Darnekuša
30. Svrdlovina crna Galica, Galac, Galica crna, Galac, Mali rani, mMdrina
31. Gegić Paškinja, Gejić, Debeljan, Paška, Žutina
32. Okatac crni Glavinuša, Advokatac, Abokatac, Brgljun, Crljenac, Slatkarinac, Pavišak, Ružica, Katac omiški, Okatac rodni, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža
33. Grk Gark, Korčulanac
34. Gustopupica
35. Kadarun
36. Kleščec Belina drobna, Klešćec zeleni, Klešćec žuti, Bela kavka
37. Kraljevina Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube, Kraljevina crvena, Moravina, Portugaise rouge, Red, Rosso
38. Kujundžuša Tvrdac
39. Kurtelaška Kortolaška, Kurtolaška
40. Lasina Lasin, Šljiva, Kutlarica, Vlasina, Zlarinka, Pažanin, Ruža, Slast
41. Lipovina Harslevelve, Lipolist
42. Ljutun Ljutac
43. Maraština Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasija del Chianti (I), Pavlos (Gr), Višana, Kaćadebić, Kukuruz, Marašćin, Malvasia lunga
44. Medna
45. Mekuja
46. Mladenka
47. Moslavac Šipon, Furmint blanc, Pošipon, Mosler gelber, Jaune, Yellow, Gialo
48. Ninčuša
49. Prč Parč, Grk, Gark, Muškat, Muškatić
50. Ružica crvena Dinka, Kevedinka, Crvena dinka, Dinka mala, Fleischtraube, Raisin de eose, Dinka rouge, Rosa, Red
51. Sansigot Sušćan
52. Sušac Brajda velika, Bašćan, Brajda Velika Crna, Sušić
53. Svrdlovina crna Galica, Modrina, Galac mali rani, Galac, Galica crna
54. Šipelj
55. Škrlet Ovnek žuti, Škrlet tusti, Škrtec, Vinek žuti, Ovinek slatki, Osukač, Žutak, Kanigl gruner
56. Topol Beretinjok, Tikvar
57. Trbljan Kuč, Dobrogoština, Grban, Oljuskavac, Rukavina, Španjol
58. Trnjak Rudežuša
59. Trojišćina crvena
60. Vlaška
61. Vugava (bijela)
62. Zadarka
63. Zlatarica blatska

 

Tablica 12. Usklađenja visine izravnih plaćanja za duhan tipa Burley prema klasi

Klasa Faktor usklađenja
I 1,80
II 1,65
III 1,50
IV 0,98

 

Tablica 13. Potpora za voće – minimalni sklop biljaka po ha

Vrsta/podloga Minimalni sklop (biljaka po hektaru) Vrsta/podloga Minimalni sklop (biljaka po hektaru)
Jabuka/sjemenjak 200 Limun 500
Jabuka/MM 106 500 Naranča 800
Jabuka/M9 1800 Smokva 200
Kruška/sjemenjak 300 Bajam 200
Kruška/dunja 1250 Rogač 100
Šljiva/P.c.myrobalana 300 Šipak 300
Trešnja/P. avium 120 Borovnica 1900
Trešnja/P. mahaleb 150 Brusnica 35000
Trešnja/Colt 500 Kupina 2500
Trešnja/Gisela 1000 Malina 4000
Višnja 300 Kesten 150
Breskva i nektarina 500 Ribiz 2500
Marelica 280 Ogrozd 2000
Lijeska 300 Jagoda 30000
Orah 100 Aronija/ vlastiti korijen 1600
Mandarina 400 Haskap 1650
Kivi 500 Divlja ruža 1650
Drijen 400 Bazga 400

 

Tablica 14.: Minimalno proizvedene i isporučene količine povrća

Vrste povrća prihvatljive za PVP Minimalno proizvedene i isporučene količine (t/ha)
Bob 1,5
Brokula 5
Češnjak 5
Grašak 4
Cvjetača 10
Grah mahunar 10
Grah suhi 2
Špinat 10
Patlidžan 15
Peršin 15
Blitva 15
Kelj 15
Luk 20
Luk kozjak (ljutika) 20
Mrkva 20
Salata (salata, endivija, matovilac, radič, rikula) 9
Tikva, tikvica 20
Cikla 20
Kupus 20
Paprika 20
Celer 20
Kornišoni 30
Industrijska rajčica 30
Rajčica 60
Krastavci salatni 60
Šparoga 5

 

Tablica 15. Minimalno proizvedene i isporučene količine voća

Vrste voća prihvatljive za PVP Minimalno proizvedene i isporučene količine (t/ha)
Orah jezgra / orah u ljusci 1 / 2
Lijeska jezgra / lijeska u ljusci 0,45 / 1
Bajam jezgra / bajam u ljusci 1 / 2
Smokva 5
Borovnica 6
Malina 6
Kruška 7
Trešnja 8
Kupina 8
Breskva i/ili nektarina 9
Marelica 9
Višnja 9
Šljiva 10

Šipak

(Punica granatum)

10
Jagoda 10
Dinja 15
Lubenica 30
Jabuka 25
Mandarina 25

 

Tablica 16. Prihvatljive pasmine koza i ovaca za mjeru 14

OVCE
Šifra Naziv Skupina
01 Istarska ovca kombinirana
02 Creska ovca kombinirana
03 Paška ovca kombinirana
04 Dubrovačka ovca – ruda kombinirana
05 Lička pramenka kombinirana
06 Dalmatinska pramenka kombinirana
07 Pramenka kombinirana
08 Travnička pramenka kombinirana
09 Rapska ovca kombinirana
10 Kupreška pramenka kombinirana
11 Cigaja mesna
12 Njemački merino mesna
13 Suffolk mesna
14 Njemačka crnoglava mesna
15 Romanovska ovca mesna
16 Charollais mesna
17 Awassi mliječna
18 Sardinijska mliječna
19 Istočno-frizijska mliječna
20 Australski merino mesna
21 Solčavsko-jezerska kombinirana
22 Ille de France mesna
23 Njemačka plavoglava mesna
24 Croyal mesna
25 Comisana mliječna
26 Krčka ovca kombinirana
27 Turcana kombinirana
41 Assaf mliječna
42 Lacaune mliječna
43 Texel mesna
44 Quessant kombinirana
45 Kamerunska ovca kombinirana
46 Dorper mesna
47 Berrichon du Cher mesna
48 Engleska mliječna ovca mliječna
49 Clun Forest kombinirana
99 Križanci kombinirana

 

KOZE
Šifra Naziv Skupina
01 Sanska koza mliječna
02 Istarska koza kombinirana
03 Alpina mliječna
04 Hrvatska bijela koza kombinirana
05 Hrvatska šarena koza kombinirana
06 Njemačka šarena plemenita koza DBEZ (srnasta) mliječna
07 Patuljasta koza kombinirana
08 Burska koza mesna
09 Anglonubijska koza kombinirana
10 Murciano-Granadina kombinirana
99 Križanci kombinirana

 

Tablica 17. Dozvoljene količine stajskog gnoja za operaciju 10.1.17. PUS

Vrsta stajskog gnoja Minimalna količina stajskog gnoja Maksimalna količina stajskog gnoja
t/ha t/ha
Goveđi 14 34
Od kopitara 11,5 28
Ovčji i kozji 9 21
Svinjski 11,5 28
Kokošji 4,5 11
Brojlerski 2 5,5
Goveđa gnojovka 17 m3/ha 42 m3/ha
Svinjska gnojovka 14 m3/ha 34 m3/ha

 

Tablica 18. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po UG

VRSTA DOMAĆE
ŽIVOTINJE
kg N/godina %N Tona stajskog gnoja godišnje po UG
Goveda 70 0,5 14,0
Kopitari 60 0,6 10,0
Ovce i koze 70 0,8 8,8
Svinje 80 0,6 13,3
Perad 85 2,2 3,9

 

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

OBRAZAC 1. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.1.
Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Plan plodoreda (najmanje pet usjeva)
godina 20 _ _ 20 _ _ 20 _ _ 20 _ _ 20 _ _
ARKOD ID (ha) usjev usjev usjev usjev usjev

3. Obrada tla i sjetva (okomito na nagib)

4. Uspostava 3 metra široke površine na kojoj su ostavljene brazde

ARKOD ID domaće ime kultura nagib terena širina površine na kojoj su ostavljene brazde mjesto uspostave površine na kojoj su ostavljene brazde
Napomena: Petogodišnji plan plodoreda dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2022. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.

OBRAZAC 2. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.2.

Zatravnjivanje trajnih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe), osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji provodi plan gnojidbe istovjetan prvoj godini ulaska u sustav potpore, poštujući pri tome sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa; dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha)
godina ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
3. Trajni nasad (pokrivenost kulturom unutar nasada)
ARKOD ID vrsta trajnog nasada kultura između redova unutar trajnog nasada napomena

4. Održavanje međurednog prostora (košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje)

5. Zatravnjenost međurednog prostora (mora biti zatravnjen tijekom cijelog obveznog perioda)

ARKOD ID kultura način održavanja datum košnje ili malčiranja međuredni prostor je zatravnjen (ispuniti da ili ne)
Napomena: Petogodišnji plan gnojidbe dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika osim korisnika iz stavka 23. članka 58. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2022. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.

OBRAZAC 3. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3.

Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe datum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Ako se travnjak održava košnjom – Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Ako se travnjak održava košnjom – vrijeme košnje određeno je ovisno o regijama (kontinentalna nizinska KN, brdsko-planinska BP, mediteranska M), dozvoljena je najviše jedna košnja.

ARKOD ID domaće ime regija način košnje – ručno/strižnom kosom vremenski period u kojem je obavljena košnja

4. Ako se travnjak održava košnjom – ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele

5. Ako se travnjak održava napasivanjem – Napasivanje travnjaka (dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD ID domaće ime vremenski period napasivanja broj grla životinja Vrsta životinja napomena

6. Ako se travnjak održava napasivanjem – ručno odstranjivanje nadzemnog drvenastog dijela pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača).

U slučaju gustog sklopa biljaka Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) dozvoljeno je njihovo mehaničko uklanjanje (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza

ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja biljke vrsta biljke koja je ručno uklonjena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OBRAZAC 4. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4.

Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama) na minimalnoj visini 10 cm iznad tla

3. Košnju provoditi isključivo u periodu od 16. kolovoza do 15. rujna.

ARKOD ID domaće ime

način košnje

– ručno/strižnom kosom

visina na kojoj je obavljena košnja datum košnje datum košnje
4. Košnja parcela (kod većih od 1 ha, ostaviti uz rub nepokošenu traku – 5 % površine)
ARKOD ID domaće ime površina parcele (ha) površina nepokošene trake (ha) opis košnje

5. Napasivanje travnjaka – ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele (dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD ID domaće ime vremenski period ispaše broj grla životinja Vrsta životinja napomena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OBRAZAC 5. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5.

Pilot mjera za zaštitu leptira

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Termin i način košnje za leptire (određen za svakog leptira, ali najkasnije do 1. listopada)

ARKOD ID domaće ime vrsta leptira način košnje – ručno/strižnom kosom datum košnje napomena

4. Napasivanje travnjaka – ispaša je dozvoljena samo od 16. rujna do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele (najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD ID domaće ime vremenski period napasivanja broj grla životinja vrsta životinja napomena
5. Ručno odstranjivanje nadzemnog drvenastog dijela pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja
ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja biljke
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OBRAZAC 6. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.6.

Uspostava poljskih traka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje

izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe

lokacija provođenja

izobrazbe

naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Uspostava cvjetnih traka svake druge godine uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti najviše 30 % ARKOD parcele).

3. Cvjetne trake – (sadrže cvjetne vrste iz Tablice 4a ili 4b Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje, umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje; košnju ili malčiranje obaviti u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada.

4. Primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena.

ARKOD ID kultura datum sjetve
cvjetnih traka
širina/dužina
trake
datum prve košnje/malčiranja datum druge košnje/malčiranja datum
zaoravanja

5. Uspostava travnih traka uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti naviše 30 % ARKOD parcele).

6. Travne trake (sadrže vrste trava iz Tablice 4c Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja obavlja se u listopadu.

7. Primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena.

ARKOD ID kultura datum sjetve travnih traka širina/dužina trake datum prve košnje datum druge košnje

OBRAZAC 7. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7.

Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
1. DIO – OPĆI PODACI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje

izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja

izobrazbe

lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura

datum početka i

završetka tretiranja

količina primijenjenog SZB doza (kg/ha ili l/ha) ili koncentracija (%) sredstvo

razlog

korištenja

napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili posebnom u ormaru pod ključem)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
A U zasebnoj prostoriji pod ključem
B U posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla, minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD ID datum kultura

količina gnojiva

(kg/ha)

napomena
5. Održavanje površine voćnjaka: – ispašom – najviše 1 UG/ha (1 govedo, 6 ovaca ili koza i 33 komada peradi) – košnjom biljnog pokrova najmanje jednom godišnje, ali ne kasnije od 1. listopada, uključujući i košnju ispod stabla
ARKOD ID domaće ime

način održavanja

površine voćnjaka

vremenski period

održavanja površine

broj grla/kljunova životinja vrsta životinja napomena
6. Nadomještanje odumirućih stabala
ARKOD ID domaće ime datum nadomještanja sorte broj novih sadnica
7. Za svaki ha površine potrebno je postaviti minimalno jednu nastambu za solitarne pčele
ARKOD ID domaće ime datum postavljanja nastambe datum pregleda nastambe broj nastambi
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OBRAZAC 8. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8.

Održavanje ekstenzivnih maslinika

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Uporaba sredstava za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i završetka tretiranja

količina primijenjenog SZB doza (kg/ha ili l/ha)

ili koncentracija (%)

sredstvo razlog korištenja napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili u posebnom ormaru pod ključem)
r.b. naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
A U zasebnoj prostoriji pod ključem
B U posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla; minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD ID datum kultura količina gnojiva (kg/ha) napomena
5. Održavanje površine maslinika: – ispašom – najviše 1 UG/ha (6 ovaca ili koza) – mehaničkom obradom ili košnjom biljnog trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje
ARKOD ID domaće ime način održavanja
površine maslinika
broj grla životinja ako se drže na parceli mjesto odlaganja
grana nakon rezidbe
napomena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

OBRAZAC 9. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.9.

Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
BROJ UG PRILIKOM ULASKA U SUSTAV POTPORE
2. DIO – BROJ UG UGROŽENIH IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (koje su prijavljene na jedinstvenom zahtjevu prilikom ulaska u sustav potpore) ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
r.b. vrsta životinje pasmina broj životinja broj UG
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Sudjelovanje u provedbi uzgojnog programa
r.b. naziv uzgojnog programa godina za koju se izdaje potvrdnica izdavatelj potvrdnice lokacija provođenja uzgojnog programa broj potvrdnice

3. Držanje životinja

4. Obvezno razdoblje držanja životinja (tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla IZP domaćih životinja kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje)

pasmina IZP domaćih životinja

broj UG

otvoreni/zatvoreni prostor

način držanja životinja poštivanje zoohigijenski uvjeta
razdoblje životinje pod nadzorom

primjeren

smještaj

dostupna hrana i voda

OBRAZAC 10. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.1.

Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz ili članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje

izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD ID kultura datum vrsta gnojiva

količina gnojiva

(kg/ha ili l/ha)

napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i završetka tretiranja količina primijenjenog SZB doza (kg/ha ili l/ha) ili koncentracija (%) sredstvo razlog korištenja napomena
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD ID kultura datum mjera/zahvat opis
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 2 hektara ili 3 ovce/koze po hektaru travnjaka), osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 3 hektara ili 2 ovce/koze po hektaru travnjaka). Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165.
ARKOD ID domaće ime broj stoke koja se drži na parceli vrste stoke koliko UG vremenski period držanja stoke na površini

OBRAZAC 11. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.2.

Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz ili članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11
r.b.

naziv – tema

izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD ID kultura datum vrsta gnojiva

količina gnojiva

(kg/ha ili l/ha)

napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura

datum početka i

završetka tretiranja

količina

primijenjenog SZB doza (kg/ha ili l/ha) ili koncentracija (%)

sredstvo razlog korištenja napomena
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD ID kultura datum mjera/zahvat opis
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 2 hektara ili 3 ovce/koze po hektaru travnjaka), osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 3 hektara ili 2 ovce/koze po hektaru travnjaka). Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165.
ARKOD ID domaće ime broj stoke koja se drži na parceli vrste stoke koliko UG vremenski period držanja stoke na površini

OBRAZAC 12.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 115/2018), uzgojna organizacija/ovlaštena ustanova za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja izdaje

POTVRDNICU (red.br.____/20____)

kojom se potvrđuje da________________________ (Naziv PG, ime i prezime vlasnika grla), iz____________________ (Sjedište PG), MIBPG: _____________OIB:_______________ sudjeluje u provedbi uzgojnog programa sljedećih uzgojno valjanih rasplodnih životinja pasmine__________________________, koja su upisana u Središnji popis matičnih grla pri uzgojnoj organizaciji/ovlaštenoj ustanovi, JRDŽ-u i pripadajućim upisnicima.

POPIS I ID GRLA PRIJAVLJENIH U SUSTAV POTPORE:

Ova potvrdnica izdaje se isključivo u svrhu potvrđivanja provođenja obveze iz Operacije 10.1.9. i ispunjava uvjete za dodjelu potpore za Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja za 20____. godinu.

Datum i mjesto:

______________________________

_______________________

(Potpis ovlaštene osobe i pečat)

OBRAZAC 13. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.10.

Održavanje suhozida

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
r.b. ARKOD ID površina domaće ime napomena
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Kontrola tijela suhozida
ARKOD ID datum kontrole tijela suhozida napomena
3. Održavanje suhozida, slaganje kamena
ARKOD ID datum slaganja kamena napomena
4. Ručno uklanjanje neželjene vegetacije (sprječavanje zarastanja tijela suhozida bez primjene herbicida)
ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja neželjene vegetacije način uklanjanja neželjene vegetacije napomena

OBRAZAC 14. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.11.

Održavanje živica

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
r.b. ARKOD ID površina domaće ime napomena
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Kontroliranje izgleda i stanje živice

3. Održavanje živice orezivanjem

ARKOD ID domaće ime datum kontrole izgleda i stanja živice datum orezivanja živice
4. Nadomještanje dijelova živice koji nedostaju
ARKOD ID domaće ime datum nadomještanja vrsta grmlja/drveća broj novih sadnica

5. Površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom

Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva.

ARKOD ID domaće ime površine uz rub živice prekrivene prirodnom vegetacijom (ispuniti da ili ne) Napomena

OBRAZAC 15. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.12.

Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Postavljanje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (prema uputi proizvođača) za:

– Trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini

najmanje do 30. lipnja

– Šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– Orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– Maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

3. Pregled klopki dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika

ARKOD ID kultura vrsta klopke broj klopki datum postavljanja klopki datum pregleda klopki datum uklanjanja klopki
4. Način skladištenja i čuvanja klopki/mamaca – do 31. prosinca tekuće godine (zaokružiti odgovarajuće)
A U zasebnoj prostoriji pod ključem
B U posebnom ormaru pod ključem
Napomena: Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan čuvati i dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

OBRAZAC 16. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.13.

Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Postavljanje feromonskih dispenzera – prema uputi proizvođača (dispenzere postaviti najkasnije do 1. svibnja u gornju trećinu krošnje)

3. Odstraniti stare dispenzere (najkasnije do postavljanja novih)

ARKOD ID kultura broj dispenzera datum postavljanja dispenzera mjesto postavljanja dispenzera datum uklanjanja dispenzera
Napomena: Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan čuvati i dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

OBRAZAC 17. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.14.

Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Pokrivenost međurednog prostora višegodišnjih nasada (propisane smjese – Tablica 13. Prilog 4.)
ARKOD ID kultura vrsta smjese napomena

3. Održavanje međurednog prostora (košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje)

4. Zatravnjenost međurednog prostora (mora biti zatravnjen tijekom cijelog obveznog perioda)

ARKOD ID kultura način održavanja datum košnje ili malčiranja međuredni prostor je zatravnjen (ispuniti da ili ne)

OBRAZAC 18. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.15.

Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Obavljena analiza tla DA NE DATUM:

Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha) – Tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan gnojidbe.

3. Koristiti samo gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća 2018/848 i člankom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165, Prilog II.

4. Zabranjena je uporaba mineralnih gnojiva.

godina ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
Napomena: Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe dostaviti na uvid Agenciji za plaćanje najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

OBRAZAC 19. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.16.

Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Korove unutar redova u »zaštićenom prostoru« suzbijati mehanički odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom.

3. Primjena herbicida u »zaštićenom prostoru« nije dozvoljena.

ARKOD ID kultura vrsta stroja datum suzbijanja korova napomena

OBRAZAC 20. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.

Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20___ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna: a) plan hranidbe, b) kontrola plijesni i mikotoksina i moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe

naziv i broj

dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom).

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 29. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine
uzorak vrsta krmiva

datum

uzimanja uzorka za analizu

ovlašteni laboratorij

rezultati analize

(POZITIVNI/NEGATIVNI)

postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 6,6 m2 podne površine po mliječnoj kravi (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt datum promjene broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

Postavljeni su madraci (zaokružiti) DA/NE

objekt datum promjene broj životinja vrsta stelje dnevni utrošak stelje/slame (kg) PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NE ako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 krava te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. godine

a1) evidencija ispaše (ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

r.b. broj životinja

datum početka

ispaše

datumi završetka

ispaše

lokacija

ukupan broj dana

na ispaši

napomena (razlog promjene i sl.)
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 krava)
uzorak broj životinja broj uzetih uzorka datum uzimanja uzoraka nalaz analize potrebno tretiranje DA/NE navesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
b) Ispust – držati životinje na ispustu najmanje 150 dana godišnje. (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objekt Datum promjene broj životinja početni datum boravka životinja u ispustu završni datum boravka životinja u ispustu ukupan broj dana Napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

OBRAZAC 21. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20____ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – plan hranidbe, mora s obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe

naziv i broj

dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 30. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 2,75 m2 podne površine po tovnom junetu. Obavezno upisati svaku izmjenu brojnog stanja životinja i datum nastanka izmjene (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt datum promjene broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu postaviti najmanje 3 kg slame/stelje dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objekt datum promjene broj životinja vrsta stelje dnevni utrošak stelje/slame (kg) PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NE ako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

OBRAZAC 22. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – – a) plan hranidbe, mora s obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe

naziv i broj

dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 31. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,65 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,87 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,98 m2

(ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt datum promjene broj
životinja
ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu treba postaviti najmanje 1,5 kg slame/stelja dnevno po teletu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objekt datum promjene broj životinja vrsta stelje dnevni utrošak stelje/slame (kg) PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NE ako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji napomena (razlog promjene i sl.)

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom, a podna površina mora iznositi najmanje:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,5 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,7 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,8 m2

(ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev; ukoliko je potrebno dodati novi red za pojedinu kategoriju žive vage)

živa vaga datum promjene broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po teletu (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
do 150 kg
150 do 220 kg
više od 220 kg

OBRAZAC 23. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« a) povećanje podne površine za 10% b) obogaćivanje ležišta

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe

naziv i broj

dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70% životinja mora imati neoštećeni rep) (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objekt broj prijavljene prasadi s netaknutim repom datum kontrole/promjene % životinja s neoštećenim repom
1.
2.

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti najmanje jedan od zahtjeva:

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanju podnu površinu po prasetu (do 10 kg žive vage osigurati 0,16 m2 površine, od 10 do 20 kg žive vage 0,22 m2) (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

živa vaga datum promjene broj životinja ukupna podna
površina (m2)
podna površina po prasetu (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
do 10 kg
10 do 20 kg
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 0,8 kg slame dnevno po životinji (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objekt datum promjene broj životinja dnevni utrošak slame (kg) PG podmiruje potrebe za slamom DA/NE ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

OBRAZAC 24. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obavezna: a) plan hranidbe i b) kontrola plijesni i mikotoksina moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšana skrb« ili »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšana skrb« – a) poboljšani uvjeti prasenja, b) poboljšana skrb u prasilištu, c) smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka i d) smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – a) povećanje podne površine za 10%, b) obogaćivanje ležišta

5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 32. Priloga 4. ovoga Pravilnika

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022.
uzorak vrsta krmiva

datum

uzimanja uzorka za analizu

ovlašteni laboratorij

rezultati analize

(POZITIVNI/

NEGATIVNI)

postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak
3a. »Poboljšana skrb« – poboljšani uvjeti prasenja – u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm, postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature
ukupan broj gnijezda površina zatvorenog gnijezda (m2)

visina zatvorenog gnijezda

(cm)

izvor topline

kontrolirana temperatura

DA/NE

3b. »Poboljšana skrb« – poboljšana skrb u prasilištu – obveza je tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje i provodi nadzor/kontrola)
objekt razdoblje prasenja osoblje prisutno najmanje dva puta po dva sata DA/NE osoblje prisutno unutar perioda od 16 sati DA/NE
1.
2.
3c. »Poboljšana skrb« – smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka pomoću sustava ventilacije i / ili raspršivanjem vode – obveza je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu ili osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vode (kolona »napomena« ispunjavanja se u slučaju kvara, prestanka funkcioniranja navedenih sustava hlađenja i aktivacije pomoćnog sustava (npr. prirodna ventilacija)
objekt ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka DA/NE ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu DA/NE ugrađeni visokotlačni sustav raspršivanja vode DA/NE ugrađeni niskotlačni sustav raspršivanja vode DA/NE napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) povećanje podne površine za 10%:

– od 10 do 39 životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,8 m2

– za 40 i više životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,65 m2

(ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt datum promjene broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po krmači/ nazimici (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

b) obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 3 kg slame dnevno po životinji

(ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt datum promjene broj životinja dnevni utrošak slame (kg) PG podmiruje potrebe za slamom DA/NE ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.
5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objekt broj životinja ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2) datum i vrijeme koje su životinje provele u ispustu
1.
2.

OBRAZAC 25. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – a) povećanje podne površine za 10%, b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe

naziv i broj

dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70% životinja mora imati neoštećeni rep) (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objekt broj prijavljene prasadi s netaknutim repom datum kontrole/promjene % životinja s neoštećenim repom
1.
2.

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) povećanje podne površine za 10%:

– za svinje od 20 do 30 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,33 m2

– za svinje od 30 do 50 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,44 m2

– za svinje od 50 do 85 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,60 m2

– za svinje od 85 do 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,71 m2

– za svinje više od 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 1,10 m2

(ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev; ukoliko je potrebno dodati novi red za pojedinu kategoriju žive vage)

živa vaga datum promjene broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po tovljeniku (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
20 do 30 kg
30 do 50 kg
50 do 85 kg
85 do 110 kg
više od 110 kg
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 1 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili najmanje 1,5 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine (ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objekt datum promjene broj životinja dnevni utrošak slame (kg) PG podmiruje potrebe za slamom DA/NE ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.
4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku (ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objekt broj životinja ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2) datum i vrijeme koje su životinje provele u ispustu
1.
2.

OBRAZAC 26. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper)

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m2

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe

naziv i broj

dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper)
objekt datum postavljanja papira

postavljen na područje za hranidbu

DA/NE

gramatura papira (broj računa)
1.
2.
Napomena: čuvati račune od kupnje papira za piliće. Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid. Ispunjavati evidenciju na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m2 ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje
objekt datum promjene broj kljunova prosječna težina kljuna (kg)

ukupna površina (m2)

gustoća naseljenosti (kg/m2) napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

OBRAZAC 27. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno skraćivanje kljunova – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«:

a) Povećanje podne površine za 10%

b) Smanjena gustoća naseljenosti

c) Smanjeni broj nesilica po gnijezdu

d) Dodatne prečke

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe

naziv i broj

dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana skrb« – nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objekt broj kljunova skraćeni kljunovi DA/NE napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«

3a. Povećanje podne površine za 10% – osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt datum promjene broj nesilica ukupna podna površina (m2)

podna površina po nesilici

(m2)

napomena (razlog promjene i sl.)
3b. Smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m2 korisne površine (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objekt datum promjene broj nesilica ukupna podna površina (m2)

podna površina po nesilici

(m2)

napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.
3c. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – u kavezu osigurati na jedno gnijezdo najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m2 površine gnijezda za najviše 118 nesilica (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
Kavezno držanje
objekt datum promjene ukupan broj nesilica broj gnijezda broj nesilica po gnijezdu napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.
Alternativni sustav držanja
objekt datum promjene ukupan broj nesilica broj gnijezda broj nesilica po 1 m2 površine gnijezda napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.
3d. Dodatne prečke – po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm
objekt datum promjene ukupan broj nesilica

ukupna dužina prečki

(cm)

dužina prečke/nesilici

(cm/nesilici)

napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

OBRAZAC 28. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper)

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za

alternativni uzgoj

4. »Pristup na otvoreno« – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po kljunu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper)
objekt datum postavljanja papira

postavljen na područje za hranidbu

DA/NE

gramatura papira (broj računa)
1.
2.
Napomena: čuvati račune od kupnje papira za piliće. Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid. Ispunjavati evidenciju na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje.
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
Podni uzgoj
objekt datum promjene ukupan broj kljunova ukupna površina (m2) gustoća naseljenosti kljunova po m2 napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.
Alternativni uzgoj
objekt datum promjene ukupan broj kljunova ukupna površina (m2) gustoća naseljenosti kljunova po m2 napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.
4. »Pristup na otvoreno« – povećanje podne površine – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po puri
objekt datum promjene ukupan broj kljunova ukupna površina ispusta (m2)

površina ispusta po kljunu

(m2)

napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

OBRAZAC 29. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju mliječnih krava

PLAN HRANIDBE ZA MLIJEČNE KRAVE

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ KRAVA U SKUPINI ____________________________________________

PROIZVODNJA MLIJEKA PO KRAVI DNEVNO (LITARA) ____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO KRAVI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)

UKUPNE MJESEČNE POTREBE

(kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 30. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju tovna junad

PLAN HRANIDBE ZA TOVNU JUNAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ JUNADI U SKUPINI ___________________________________________

FAZA TOVA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI TOVA) _________________________

DATUM: _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO JUNETU (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg) UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg) NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 31. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju telad

PLAN HRANIDBE ZA TELAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ TELADI U SKUPINI ___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA)_____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVA, MLIJEKO, MLIJEČNA ZAMJENA POTREBNO PO TELETU DNEVNO (kg/l) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg/l) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg/l) UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg/l) NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 32. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju krmače i nazimice

A) PLAN HRANIDBE ZA BREĐE KRMAČE

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ KRMAČA U SKUPINI ___________________________________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO KRMAČI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)

UKUPNE MJESEČNE POTREBE

(kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

B) PLAN HRANIDBE ZA NAZIMICE

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ NAZIMICA U SKUPINI _________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA NAZIMICA ILI TJEDNI UZGOJA) ____________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO NAZIMICI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 33. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.4.
Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20___ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe, mora se obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: povećanje podne površine za 10% za koze u proizvodnji mlijeka ili za koze u proizvodnji mesa

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.

naziv – tema

izobrazbe

datum (period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom).

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 36. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti zahtjev

Povećanje podne površine – osigurati najmanje 1,32 m2 podne površine za koze/ rasplodne koze, 0,55 m2 za jarad i/ili 3,30 m2 podne površine za jarčeve. (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt datum promjene broj i kategorija životinja mesna/mliječna/kombinirana ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 koza te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. Osim toga obveza je izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje (prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1. listopada 2022. godine). Za samo jedan pregled i intervenciju na papcima isplaćuje se potpora.

a1) evidencija ispaše (ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

r.b. broj životinja datum početka ispaše datumi završetka ispaše ARKOD parcela/lokacija ukupan broj dana na ispaši napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 koza)
uzorak broj životinja broj uzetih uzorka datum uzimanja uzoraka nalaz analize potrebno tretiranje DA/NE navesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
a3) izvršen pregled i intervencija na papcima (Prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1.listopada 2022. kada koze ulaze u staju)
broj pregleda broj životinja datum pregleda pregledom utvrđena potreba intervencije DA/NE (upisati broj životinja) izvršena intervencija DA/NE (navesti način intervencije)
pregled 1
pregled 2

b) Ispust – držati životinje na ispustu tijekom cijele godine

– osigurati najmanje 2,40 m2 površine ispusta za koze/ rasplodne koze i/ili 6,00 m2 površine ispusta za jarčeve. (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt/ lokacija datum
promjene
broj i kategorija životinja omogućen cjelogodišnji ispust DA/NE ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

OBRAZAC 34. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.5.
Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20___ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe mora se obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: povećanje podne površine za 10% za ovce u proizvodnji mlijeka ili za ovce u proizvodnji mesa

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.

naziv – tema

izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe (u satima)

naziv pružatelja

izobrazbe

lokacija

provođena

izobrazbe

naziv i broj

dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom).

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 37. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti zahtjev

Povećanje podne površine – osigurati najmanje 1,32 m2 podne površine za ovce i rasplodne ovce, 0,55 m2 za tovnu janjad i 3,30 m2 podne površine za ovnove. (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt datum promjene broj i kategorija životinja mesna/mliječna/kombinirana ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 ovaca te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2022. Osim toga obveza je izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje (prvi pregled do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2022. godine). Za samo jedan pregled i intervenciju na papcima isplaćuje se potpora.

a1) evidencija ispaše (ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

r.b. broj životinja datum početka ispaše datumi završetka ispaše ARKOD parcela/lokacija ukupan broj dana na ispaši napomena (razlog promjene i sl.)
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 ovaca)
uzorak broj životinja broj uzetih uzorka datum uzimanja uzoraka nalaz analize potrebno tretiranje DA/NE navesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
a3) izvršen pregled i intervencija na papcima (Prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1. listopada 2022. kada koze ulaze u staju)
broj pregleda broj životinja datum pregleda pregledom utvrđena potreba intervencije DA/NE (upisati broj životinja) izvršena intervencija DA/NE (navesti način intervencije)
pregled 1
pregled 2

b) Ispust – držati životinje na ispustu tijekom cijele godine

– osigurati najmanje 2,40 m2 površine ispusta za ovce/ rasplodne ovce i/ili 6,00 m2 površine ispusta za ovnove. (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objekt/ lokacija datum promjene broj i kategorija životinja omogućen cjelogodišnji ispust DA/NE ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2) napomena (razlog promjene i sl.)
1.
2.

Obrazac 35. Evidencija početka i završetka proizvodnih ciklusa za kategorije odbijena prasad

EVIDENCIJA O POČETKU I ZAVRŠETKU PROIZVODNIH CIKLUSA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – PRASAD
1. DIO – OPĆI PODACI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ
Kategorija – ODBIJENA PRASAD
Početak proizvodnog ciklusa Završetak proizvodnog ciklusa Početak proizvodnog ciklusa Završetak proizvodnog ciklusa
DATUM BROJ GRLA DATUM BROJ GRLA DATUM BROJ GRLA DATUM BROJ GRLA

OBRAZAC 36. Evidencija Plana hranidbe za kozarstvo

PLAN HRANIDBE ZA KOZARSTVO

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ ŽIVOTINJA U SKUPINI ___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA) _________________________

DATUM: _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO ŽIVOTINJI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg) UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg) NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 37. Evidencija Plana hranidbe za ovčarstvo

PLAN HRANIDBE ZA OVČARSTVO

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ ŽIVOTINJA U SKUPINI ___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA) _________________________

DATUM: _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO ŽIVOTINJI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg) UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg) NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 38. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.17.

Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
1. Svake godine tijekom dvogodišnjeg obveznog razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. U skladu s obavljenim analizama tla i stajskog gnoja izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe

3. Obavezno je korištenje stajskog gnoja (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 170 kg N/ha

godina ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
Napomena: Preslike petogodišnjeg plana gnojidbe, analize tla, analize stajskog gnoja te računa za obavljenu analizu tla, računa za obavljenu analizu stajskog gnoja i Obrazac 38. korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 15. prosinca 2022. godine. Korisnik koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja dužan je do 15. prosinca 2022. godine Agenciji za plaćanja dostaviti presliku računa ili otkupnog bloka o kupljenom stajskom gnoju.

Tablica 1. Popis jedinica lokalne samouprave na kojima se nalaze travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Mediteranska regija – odgoda košnje do 15. 7.

RB Naziv općine/grada MB Naziv županije
1 BALE 00051 Istarska županija
2 BARBAN 00060 Istarska županija
3 BAŠKA 00086 Primorsko-goranska županija
4 BENKOVAC 00175 Zadarska županija
5 BILICE 06211 Šibensko-kninska županija
6 BIOGRAD NA MORU 00221 Zadarska županija
7 BISKUPIJA 03107 Šibensko-kninska županija
8 BOL 00272 Splitsko-dalmatinska županija
9 BRELA 00779 Splitsko-dalmatinska županija
10 BRTONIGLA 00400 Istarska županija
11 BUJE – BUIE 00426 Istarska županija
12 BUZET 00434 Istarska županija
13 CEROVLJE 00477 Istarska županija
14 CISTA PROVO 00507 Splitsko-dalmatinska županija
15 CRES 00523 Primorsko-goranska županija
16 CRIKVENICA 00531 Primorsko-goranska županija
17 DICMO 00728 Splitsko-dalmatinska županija
18 DOBRINJ 00744 Primorsko-goranska županija
19 DRNIŠ 00957 Šibensko-kninska županija
20 DUBROVAČKO PRIMORJE 05983 Dubrovačko-neretvanska županija
21 DUBROVNIK 00981 Dubrovačko-neretvanska županija
22 DUGI RAT 01007 Splitsko-dalmatinska županija
23 DUGOPOLJE 05851 Splitsko-dalmatinska županija
24 ERVENIK 01139 Šibensko-kninska županija
25 GRAČIŠĆE 01325 Istarska županija
26 GRADAC 01341 Splitsko-dalmatinska županija
27 GROŽNJAN 01384 Istarska županija
28 HVAR 01538 Splitsko-dalmatinska županija
29 IMOTSKI 01554 Splitsko-dalmatinska županija
30 JASENICE 01678 Zadarska županija
31 JELSA 01716 Splitsko-dalmatinska županija
32 KANFANAR 01759 Istarska županija
33 KAROJBA 05967 Istarska županija
34 KAŠTELA 01813 Splitsko-dalmatinska županija
35 KAŠTELIR – LABINCI 05975 Istarska županija
36 KISTANJE 01848 Šibensko-kninska županija
37 KLIS 01929 Splitsko-dalmatinska županija
38 KOLAN 06220 Zadarska županija
39 KOMIŽA 01970 Splitsko-dalmatinska županija
40 KRALJEVICA 02097 Primorsko-goranska županija
41 KRK 02151 Primorsko-goranska županija
42 KRŠAN 02178 Istarska županija
43 KONAVLE 01988 Dubrovačko-neretvanska županija
44 KULA NORINSKA 02194 Dubrovačko-neretvanska županija
45 LABIN 02224 Istarska županija
46 LASTOVO 02267 Dubrovačko-neretvanska županija
47 LEĆEVICA 05860 Splitsko-dalmatinska županija
48 LIŠANE OSTROVIČKE 02348 Zadarska županija
49 LIŽNJAN 02356 Istarska županija
50 LOKVIČIĆI 05878 Splitsko-dalmatinska županija
51 LOPAR 06246 Primorsko-goranska županija
52 LOVREĆ 02437 Splitsko-dalmatinska županija
53 LUPOGLAV 02461 Istarska županija
54 MAKARSKA 02496 Splitsko-dalmatinska županija
55 MALI LOŠINJ 02526 Primorsko-goranska županija
56 MARČANA 02542 Istarska županija
57 MARINA 02585 Splitsko-dalmatinska županija
58 MEDULIN 02631 Istarska županija
59 METKOVIĆ 02640 Dubrovačko-neretvanska županija
60 MILNA 02674 Splitsko-dalmatinska županija
61 MOTOVUN 02747 Istarska županija
62 MUĆ 00876 Splitsko-dalmatinska županija
63 MURTER – KORNATI 06173 Šibensko-kninska županija
64 NEREŽIŠĆA 02801 Splitsko-dalmatinska županija
65 NIN 02828 Zadarska županija
66 NOVALJA 02887 Ličko-senjska županija
67 NOVIGRAD 05371 Istarska županija
68 NOVIGRAD 02917 Zadarska županija
69 OBROVAC 02968 Zadarska županija
70 OKRUG 05886 Splitsko-dalmatinska županija
71 OMIŠ 03000 Splitsko-dalmatinska županija
72 OMIŠALJ 03018 Primorsko-goranska županija
73 OPRTALJ 03042 Istarska županija
74 OPUZEN 03069 Dubrovačko-neretvanska županija
75 OREBIĆ 03085 Dubrovačko-neretvanska županija
76 OTOK 03140 Splitsko-dalmatinska županija
77 PAG 03166 Zadarska županija
78 PAKOŠTANE 03174 Zadarska županija
79 PAŠMAN 03204 Zadarska županija
80 PAZIN 03212 Istarska županija
81 PIROVAC 05819 Šibensko-kninska županija
82 PLOČE 03352 Dubrovačko-neretvanska županija
83 PODBABLJE 03379 Splitsko-dalmatinska županija
84 PODGORA 03395 Splitsko-dalmatinska županija
85 PODSTRANA 03417 Splitsko-dalmatinska županija
86 POLAČA 03441 Zadarska županija
87 POLIČNIK 03450 Zadarska županija
88 POREČ 03484 Istarska županija
89 POSEDARJE 03492 Zadarska županija
90 POSTIRA 03506 Splitsko-dalmatinska županija
91 POVLJANA 05738 Zadarska županija
92 PRGOMET 05894 Splitsko-dalmatinska županija
93 PRIMORSKI DOLAC 05908 Splitsko-dalmatinska županija
94 PRIMOŠTEN 03573 Šibensko-kninska županija
95 PROLOŽAC 00884 Splitsko-dalmatinska županija
96 PROMINA 02984 Šibensko-kninska županija
97 PUČIŠĆA 03581 Splitsko-dalmatinska županija
98 PULA 03590 Istarska županija
99 PUNAT 03603 Primorsko-goranska županija
100 RAB 03638 Primorsko-goranska županija
101 RAŠA 03689 Istarska županija
102 RAŽANAC 03719 Zadarska županija
103 ROGOZNICA 05827 Šibensko-kninska županija
104 ROVINJ 03743 Istarska županija
105 RUNOVIĆI 05916 Splitsko-dalmatinska županija
106 RUŽIĆ 03778 Šibensko-kninska županija
107 SALI 03794 Zadarska županija
108 SEGET 03824 Splitsko-dalmatinska županija
109 SELCA 03832 Splitsko-dalmatinska županija
110 SINJ 03891 Splitsko-dalmatinska županija
111 SKRADIN 03948 Šibensko-kninska županija
112 SOLIN 04065 Splitsko-dalmatinska županija
113 SPLIT 04090 Splitsko-dalmatinska županija
114 STANKOVCI 04111 Zadarska županija
115 STON 04197 Dubrovačko-neretvanska županija
116 SUKOŠAN 04251 Zadarska županija
117 SUPETAR 04278 Splitsko-dalmatinska županija
118 SUTIVAN 05924 Splitsko-dalmatinska županija
119 SVETA NEDELJA 04324 Istarska županija
120 SVETI FILIP I JAKOV 04286 Zadarska županija
121 SVETI PETAR U ŠUMI 04332 Istarska županija
122 SVETVINČENAT 04359 Istarska županija
123 ŠESTANOVAC 04430 Splitsko-dalmatinska županija
124 ŠIBENIK 04448 Šibensko-kninska županija
125 ŠKABRNJA 04456 Zadarska županija
126 ŠOLTA 04472 Splitsko-dalmatinska županija
127 TAR-VABRIGA 06319 Istarska županija
128 TINJAN 04537 Istarska županija
129 TISNO 04545 Šibensko-kninska županija
130 TRIBUNJ 06262 Šibensko-kninska županija
131 TRILJ 04600 Splitsko-dalmatinska županija
132 TROGIR 04634 Splitsko-dalmatinska županija
133 TRPANJ 06017 Dubrovačko-neretvanska županija
134 TUČEPI 05932 Splitsko-dalmatinska županija
135 UNEŠIĆ 04693 Šibensko-kninska županija
136 VIR 04898 Zadarska županija
137 VIS 04928 Splitsko-dalmatinska županija
138 VIŽNJAN 04979 Istarska županija
139 VODICE 05002 Šibensko-kninska županija
140 VODNJAN 05029 Istarska županija
141 VRBNIK 05070 Primorsko-goranska županija
142 VRGORAC 05118 Splitsko-dalmatinska županija
143 VRSI 06254 Zadarska županija
144 ZADAR 05207 Zadarska županija
145 ZADVARJE 05959 Splitsko-dalmatinska županija
146 ZAGVOZD 05223 Splitsko-dalmatinska županija
147 ZAŽABLJE 05231 Dubrovačko-neretvanska županija
148 ZEMUNIK DONJI 05258 Zadarska županija
149 ZMIJAVCI 05282 Splitsko-dalmatinska županija
150 ŽMINJ 05312 Istarska županija

Brdsko-planinska regija – odgoda košnje do 20. 7.

RB Naziv općine/grada MB Naziv županije
1 BAKAR 00043 Primorsko-goranska županija
2 BAŠKA VODA 00094 Splitsko-dalmatinska županija
3 BEDNJA 00124 Varaždinska županija
4 BOSILJEVO 00302 Karlovačka županija
5 BRESTOVAC 00353 Požeško-slavonska županija
6 BRINJE 00370 Ličko-senjska županija
7 BROD MORAVICE 00388 Primorsko-goranska županija
8 BUDINŠČINA 00418 Krapinsko-zagorska županija
9 CERNIK 00469 Brodsko-posavska županija
10 CESTICA 00485 Varaždinska županija
11 CETINGRAD 00493 Karlovačka županija
12 CIVLJANE 00515 Šibensko-kninska županija
13 ČABAR 00558 Primorsko-goranska županija
14 ČAGLIN 00582 Požeško-slavonska županija
15 ČAVLE 00612 Primorsko-goranska županija
16 DELNICE 00698 Primorsko-goranska županija
17 DESINIĆ 00701 Krapinsko-zagorska županija
18 DONJA STUBICA 00795 Krapinsko-zagorska županija
19 DONJA VOĆA 00809 Varaždinska županija
20 DONJI KUKURUZARI 00833 Sisačko-moslavačka županija
21 DONJI LAPAC 00841 Ličko-senjska županija
22 DVOR 01023 Sisačko-moslavačka županija
23 ĐULOVAC 01058 Bjelovarsko-bilogorska županija
24 ĐURMANEC 01082 Krapinsko-zagorska županija
25 FUŽINE 01171 Primorsko-goranska županija
26 GORNJA STUBICA 01252 Krapinsko-zagorska županija
27 GORNJI MIHALJEVEC 06041 Međimurska županija
28 GOSPIĆ 01309 Ličko-senjska županija
29 GRAČAC 01317 Zadarska županija
30 HRAŠĆINA 01465 Krapinsko-zagorska županija
31 HRVACE 01481 Splitsko-dalmatinska županija
32 HUM NA SUTLI 01520 Krapinsko-zagorska županija
33 IVANEC 01562 Varaždinska županija
34 JELENJE 01708 Primorsko-goranska županija
35 JESENJE 05525 Krapinsko-zagorska županija
36 JOSIPDOL 01724 Karlovačka županija
37 KALNIK 05606 Koprivničko-križevačka županija
38 KAPTOL 01775 Požeško-slavonska županija
39 KARLOBAG 01783 Ličko-senjska županija
40 KIJEVO 01830 Šibensko-kninska županija
41 KLANA 01864 Primorsko-goranska županija
42 KLANJEC 01872 Krapinsko-zagorska županija
43 KLENOVNIK 01899 Varaždinska županija
44 KNIN 01961 Šibensko-kninska županija
45 KRAPINA 02119 Krapinsko-zagorska županija
46 KUMROVEC 05533 Krapinsko-zagorska županija
47 KUTJEVO 02216 Požeško-slavonska županija
48 LANIŠĆE 02232 Istarska županija
49 LEPOGLAVA 02291 Varaždinska županija
50 LOBOR 02364 Krapinsko-zagorska županija
51 LOKVE 02372 Primorsko-goranska županija
52 LOVINAC 02402 Ličko-senjska županija
53 LOVRAN 02429 Primorsko-goranska županija
54 LJUBEŠĆICA 02470 Varaždinska županija
55 MARIJA BISTRICA 02569 Krapinsko-zagorska županija
56 MARUŠEVEC 02607 Varaždinska županija
57 MATULJI 02615 Primorsko-goranska županija
58 MIHOVLJAN 02658 Krapinsko-zagorska županija
59 MOŠĆENIČKA DRAGA 02739 Primorsko-goranska županija
60 MRKOPALJ 02755 Primorsko-goranska županija
61 NOVI GOLUBOVEC 05541 Krapinsko-zagorska županija
62 NOVI MAROF 02895 Varaždinska županija
63 NOVI VINODOLSKI 02909 Primorsko-goranska županija
64 OGULIN 02976 Karlovačka županija
65 OKUČANI 02992 Brodsko-posavska županija
66 OPATIJA 03026 Primorsko-goranska županija
67 ORAHOVICA 03077 Virovitičko-podravska županija
68 OTOČAC 03131 Ličko-senjska županija
69 OZALJ 03158 Karlovačka županija
70 PAKRAC 03182 Požeško-slavonska županija
71 PERUŠIĆ 03239 Ličko-senjska županija
72 PETROVSKO 03298 Krapinsko-zagorska županija
73 PLAŠKI 03336 Karlovačka županija
74 PLITVIČKA JEZERA 04553 Ličko-senjska županija
75 POŽEGA 03514 Požeško-slavonska županija
76 PREGRADA 03522 Krapinsko-zagorska županija
77 RADOBOJ 03646 Krapinsko-zagorska županija
78 RAKOVICA 03654 Karlovačka županija
79 RASINJA 03662 Koprivničko-križevačka županija
80 RAVNA GORA 03697 Primorsko-goranska županija
81 SABORSKO 03786 Karlovačka županija
82 SAMOBOR 03808 Zagrebačka županija
83 SELNICA 03859 Međimurska županija
84 SENJ 03875 Ličko-senjska županija
85 SIRAČ 03905 Bjelovarsko-bilogorska županija
86 SLUNJ 04006 Karlovačka županija
87 SOKOLOVAC 04057 Koprivničko-križevačka županija
88 STARIGRAD 04162 Zadarska županija
89 STUBIČKE TOPLICE 04227 Krapinsko-zagorska županija
90 SVETI ILIJA 04260 Varaždinska županija
91 SVETI JURAJ NA BREGU 04405 Međimurska županija
92 ŠTRIGOVA 04529 Međimurska županija
93 TOUNJ 05576 Karlovačka županija
94 UDBINA 04677 Ličko-senjska županija
95 VARAŽDINSKE TOPLICE 04731 Varaždinska županija
96 VELIKA 04758 Požeško-slavonska županija
97 VINICA 04863 Varaždinska županija
98 VINODOLSKA OPĆINA 04880 Primorsko-goranska županija
99 VIŠKOVO 04952 Primorsko-goranska županija
100 VOĆIN 04995 Virovitičko-podravska županija
101 VRBOVSKO 05096 Primorsko-goranska županija
102 VRHOVINE 05126 Ličko-senjska županija
103 VRLIKA 05134 Splitsko-dalmatinska županija
104 ZAGORSKA SELA 05215 Krapinsko-zagorska županija
105 ZLATAR 05266 Krapinsko-zagorska županija
106 ŽUMBERAK 05401 Zagrebačka županija

Kontinentalna nizinska regija – odgoda košnje do 1. 8.

RB Naziv općine/grada MB Naziv županije
1 BARILOVIĆ 00078 Karlovačka županija
2 BEBRINA 00108 Brodsko-posavska županija
3 BEDEKOVČINA 00116 Krapinsko-zagorska županija
4 BEDENICA 05509 Zagrebačka županija
5 BELICA 00159 Međimurska županija
6 BELIŠĆE 00167 Osječko-baranjska županija
7 BERETINEC 00191 Varaždinska županija
8 BILJE 00213 Osječko-baranjska županija
9 BISTRA 05479 Zagrebačka županija
10 BIZOVAC 00230 Osječko-baranjska županija
11 BJELOVAR 00248 Bjelovarsko-bilogorska županija
12 BOGDANOVCI 00264 Vukovarsko-srijemska županija
13 BRCKOVLJANI 00337 Zagrebačka županija
14 BRDOVEC 00345 Zagrebačka županija
15 BREZNICA 01511 Varaždinska županija
16 BREZNIČKI HUM 00361 Varaždinska županija
17 BRODSKI STUPNIK 00396 Brodsko-posavska županija
18 BUKOVLJE 05673 Brodsko-posavska županija
19 CERNA 00442 Vukovarsko-srijemska županija
20 CRNAC 00540 Virovitičko-podravska županija
21 ČAČINCI 00566 Virovitičko-podravska županija
22 ČAĐAVICA 00574 Virovitičko-podravska županija
23 ČAKOVEC 00604 Međimurska županija
24 ČAZMA 00639 Bjelovarsko-bilogorska županija
25 ČEPIN 00655 Osječko-baranjska županija
26 DARDA 00663 Osječko-baranjska županija
27 DARUVAR 00671 Bjelovarsko-bilogorska županija
28 DAVOR 00680 Brodsko-posavska županija
29 DEKANOVEC 00710 Međimurska županija
30 DEŽANOVAC 06033 Bjelovarsko-bilogorska županija
31 DOMAŠINEC 00752 Međimurska županija
32 DONJA DUBRAVA 00787 Međimurska županija
33 DONJA MOTIČINA 05762 Osječko-baranjska županija
34 DONJI ANDRIJEVCI 00817 Brodsko-posavska županija
35 DONJI KRALJEVEC 00825 Međimurska županija
36 DONJI MIHOLJAC 00868 Osječko-baranjska županija
37 DRAGALIĆ 00914 Brodsko-posavska županija
38 DRAGANIĆ 05681 Karlovačka županija
39 DRAŽ 00906 Osječko-baranjska županija
40 DRENJE 00949 Osječko-baranjska županija
41 DRNJE 00965 Koprivničko-križevačka županija
42 DUBRAVA 00973 Zagrebačka županija
43 DUBRAVICA 05495 Zagrebačka županija
44 DUGA RESA 00990 Karlovačka županija
45 DUGO SELO 01015 Zagrebačka županija
46 ĐAKOVO 01031 Osječko-baranjska županija
47 ĐELEKOVEC 01040 Koprivničko-križevačka županija
48 ĐURĐENOVAC 01066 Osječko-baranjska županija
49 ĐURĐEVAC 01074 Koprivničko-križevačka županija
50 FERIČANCI 01163 Osječko-baranjska županija
51 GARČIN 01180 Brodsko-posavska županija
52 GAREŠNICA 01198 Bjelovarsko-bilogorska županija
53 GLINA 01210 Sisačko-moslavačka županija
54 GOLA 01228 Koprivničko-križevačka županija
55 GORNJA RIJEKA 06181 Koprivničko-križevačka županija
56 GORNJI BOGIĆEVCI 01279 Brodsko-posavska županija
57 GORNJI KNEGINEC 01295 Varaždinska županija
58 GRAD ZAGREB 01333 Grad Zagreb
59 GRADEC 01350 Zagrebačka županija
60 GRUBIŠNO POLJE 01392 Bjelovarsko-bilogorska županija
61 GVOZD 05100 Sisačko-moslavačka županija
62 HERCEGOVAC 01449 Bjelovarsko-bilogorska županija
63 HLEBINE 01457 Koprivničko-križevačka županija
64 HRVATSKA DUBICA 01490 Sisačko-moslavačka županija
65 HRVATSKA KOSTAJNICA 01503 Sisačko-moslavačka županija
66 ILOK 01546 Vukovarsko-srijemska županija
67 IVANIĆ-GRAD 01589 Zagrebačka županija
68 IVANSKA 01619 Bjelovarsko-bilogorska županija
69 JAGODNJAK 06092 Osječko-baranjska županija
70 JAKOVLJE 01643 Zagrebačka županija
71 JAKŠIĆ 01635 Požeško-slavonska županija
72 JALŽABET 01651 Varaždinska županija
73 JASENOVAC 01686 Sisačko-moslavačka županija
74 JASTREBARSKO 01694 Zagrebačka županija
75 KALINOVAC 05592 Koprivničko-križevačka županija
76 KAPELA 01767 Bjelovarsko-bilogorska županija
77 KARLOVAC 01791 Karlovačka županija
78 KLAKAR 01856 Brodsko-posavska županija
79 KLINČA SELA 01902 Zagrebačka županija
80 KLOŠTAR IVANIĆ 01937 Zagrebačka županija
81 KLOŠTAR PODRAVSKI 01945 Koprivničko-križevačka županija
82 KNEŽEVI VINOGRADI 01953 Osječko-baranjska županija
83 KONČANICA 01996 Bjelovarsko-bilogorska županija
84 KONJŠČINA 02003 Krapinsko-zagorska županija
85 KOPRIVNICA 02054 Koprivničko-križevačka županija
86 KOPRIVNIČKI BREGI 02020 Koprivničko-križevačka županija
87 KOPRIVNIČKI IVANEC 02038 Koprivničko-križevačka županija
88 KOŠKA 02011 Osječko-baranjska županija
89 KOTORIBA 02062 Međimurska županija
90 KRALJEVEC NA SUTLI 02089 Krapinsko-zagorska županija
91 KRAPINSKE TOPLICE 05339 Krapinsko-zagorska županija
92 KRAŠIĆ 02127 Zagrebačka županija
93 KRAVARSKO 05452 Zagrebačka županija
94 KRIŽ 02135 Zagrebačka županija
95 KRIŽEVCI 02143 Koprivničko-križevačka županija
96 KRNJAK 02160 Karlovačka županija
97 KUTINA 02208 Sisačko-moslavačka županija
98 LASINJA 02259 Karlovačka županija
99 LEGRAD 02275 Koprivničko-križevačka županija
100 LEKENIK 02283 Sisačko-moslavačka županija
101 LEVANJSKA VAROŠ 02305 Osječko-baranjska županija
102 LIPIK 02313 Požeško-slavonska županija
103 LIPOVLJANI 02321 Sisačko-moslavačka županija
104 LOVAS 02399 Vukovarsko-srijemska županija
105 LUDBREG 02445 Varaždinska županija
106 LUKA 05487 Zagrebačka županija
107 MAČE 02488 Krapinsko-zagorska županija
108 MAGADENOVAC 05789 Osječko-baranjska županija
109 MAJUR 05550 Sisačko-moslavačka županija
110 MALA SUBOTICA 02500 Međimurska županija
111 MALI BUKOVEC 02518 Varaždinska županija
112 MARIJA GORICA 05398 Zagrebačka županija
113 MARIJANCI 02577 Osječko-baranjska županija
114 MARKUŠICA 06106 Vukovarsko-srijemska županija
115 MARTIJANEC 00850 Varaždinska županija
116 MARTINSKA VES 02593 Sisačko-moslavačka županija
117 MIKLEUŠ 02666 Virovitičko-podravska županija
118 MOLVE 02704 Koprivničko-križevačka županija
119 MURSKO SREDIŠĆE 02763 Međimurska županija
120 NAŠICE 02780 Osječko-baranjska županija
121 NEDELIŠĆE 02798 Međimurska županija
122 NETRETIĆ 02810 Karlovačka županija
123 NOVA BUKOVICA 02836 Virovitičko-podravska županija
124 NOVA GRADIŠKA 02844 Brodsko-posavska županija
125 NOVA KAPELA 02852 Brodsko-posavska županija
126 NOVA RAČA 02879 Bjelovarsko-bilogorska županija
127 NOVIGRAD PODRAVSKI 02925 Koprivničko-križevačka županija
128 NOVO VIRJE 05614 Koprivničko-križevačka županija
129 NOVSKA 02933 Sisačko-moslavačka županija
130 NUŠTAR 02941 Vukovarsko-srijemska županija
131 OPRISAVCI 05649 Brodsko-posavska županija
132 OREHOVICA 04499 Međimurska županija
133 ORIOVAC 03034 Brodsko-posavska županija
134 ORLE 06050 Zagrebačka županija
135 OROSLAVJE 03093 Krapinsko-zagorska županija
136 OSIJEK 05428 Osječko-baranjska županija
137 OTOK 03115 Vukovarsko-srijemska županija
138 PETERANEC 03123 Koprivničko-križevačka županija
139 PETLOVAC 04502 Osječko-baranjska županija
140 PETRINJA 05355 Sisačko-moslavačka županija
141 PISAROVINA 03247 Zagrebačka županija
142 PITOMAČA 03255 Virovitičko-podravska županija
143 PLETERNICA 03280 Požeško-slavonska županija
144 PODCRKAVLJE 03310 Brodsko-posavska županija
145 PODGORAČ 03328 Osječko-baranjska županija
146 PODRAVSKA MOSLAVINA 03344 Osječko-baranjska županija
147 PODRAVSKE SESVETE 03387 Koprivničko-križevačka županija
148 PODTUREN 03409 Međimurska županija
149 POKUPSKO 02712 Zagrebačka županija
150 POPOVAC 06165 Osječko-baranjska županija
151 POPOVAČA 03425 Sisačko-moslavačka županija
152 PRESEKA 05444 Zagrebačka županija
153 PRIBISLAVEC 03476 Međimurska županija
154 PRIVLAKA 03468 Vukovarsko-srijemska županija
155 PUŠĆA 03565 Zagrebačka županija
156 RAKOVEC 06203 Zagrebačka županija
157 REŠETARI 05835 Brodsko-posavska županija
158 ROVIŠĆE 03620 Bjelovarsko-bilogorska županija
159 RUGVICA 05363 Zagrebačka županija
160 SATNICA ĐAKOVAČKA 03727 Osječko-baranjska županija
161 SEVERIN 03751 Bjelovarsko-bilogorska županija
162 SIBINJ 03760 Brodsko-posavska županija
163 SISAK 03816 Sisačko-moslavačka županija
164 SLATINA 05622 Virovitičko-podravska županija
165 SLAVONSKI BROD 03883 Brodsko-posavska županija
166 SOPJE 03913 Virovitičko-podravska županija
167 STARA GRADIŠKA 03956 Brodsko-posavska županija
168 STARI JANKOVCI 03964 Vukovarsko-srijemska županija
169 STARI MIKANOVCI 04073 Vukovarsko-srijemska županija
170 STARO PETROVO SELO 04120 Brodsko-posavska županija
171 STRAHONINEC 04146 Međimurska županija
172 SUHOPOLJE 04154 Virovitičko-podravska županija
173 SUNJA 04189 Sisačko-moslavačka županija
174 SVETA NEDELJA 06068 Zagrebačka županija
175 SVETI ĐURĐ 04243 Varaždinska županija
176 SVETI IVAN ZELINA 04367 Zagrebačka županija
177 SVETI IVAN ŽABNO 04375 Koprivničko-križevačka županija
178 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 04383 Krapinsko-zagorska županija
179 SVETI MARTIN NA MURI 04391 Međimurska županija
180 SVETI PETAR OREHOVEC 04294 Koprivničko-križevačka županija
181 ŠANDROVAC 04308 Bjelovarsko-bilogorska županija
182 ŠENKOVEC 04413 Međimurska županija
183 ŠODOLOVCI 04421 Osječko-baranjska županija
184 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 06084 Virovitičko-podravska županija
185 ŠTEFANJE 06149 Bjelovarsko-bilogorska županija
186 ŠTITAR 06289 Vukovarsko-srijemska županija
187 TOPUSKO 04570 Sisačko-moslavačka županija
188 TORDINCI 04588 Vukovarsko-srijemska županija
189 TRNAVA 04618 Osječko-baranjska županija
190 TRNOVEC BARTOLOVEČKI 04626 Varaždinska županija
191 TRPINJA 04642 Vukovarsko-srijemska županija
192 TUHELJ 04669 Krapinsko-zagorska županija
193 VALPOVO 04715 Osječko-baranjska županija
194 VARAŽDIN 04723 Varaždinska županija
195 VELIKA GORICA 05410 Zagrebačka županija
196 VELIKA KOPANICA 04766 Brodsko-posavska županija
197 VELIKA LUDINA 04774 Sisačko-moslavačka županija
198 VELIKA PISANICA 04782 Bjelovarsko-bilogorska županija
199 VELIKA TRNOVITICA 05657 Bjelovarsko-bilogorska županija
200 VELIKI BUKOVEC 05584 Varaždinska županija
201 VELIKI GRĐEVAC 04804 Bjelovarsko-bilogorska županija
202 VELIKO TRGOVIŠĆE 04812 Krapinsko-zagorska županija
203 VELIKO TROJSTVO 04839 Bjelovarsko-bilogorska županija
204 VIDOVEC 04847 Varaždinska županija
205 VILJEVO 04855 Osječko-baranjska županija
206 VINKOVCI 04871 Vukovarsko-srijemska županija
207 VIRJE 04901 Koprivničko-križevačka županija
208 VIROVITICA 04910 Virovitičko-podravska županija
209 VISOKO 04936 Varaždinska županija
210 VLADISLAVCI 05797 Osječko-baranjska županija
211 VOĐINCI 05843 Vukovarsko-srijemska županija
212 VOJNIĆ 05037 Karlovačka županija
213 VRATIŠINEC 05045 Međimurska županija
214 VRBJE 05061 Brodsko-posavska županija
215 VRBOVEC 05088 Zagrebačka županija
216 ZABOK 05193 Krapinsko-zagorska županija
217 ZAPREŠIĆ 05436 Zagrebačka županija
218 ZDENCI 05240 Virovitičko-podravska županija
219 ZLATAR BISTRICA 05274 Krapinsko-zagorska županija
220 ZRINSKI TOPOLOVAC 05665 Bjelovarsko-bilogorska županija
221 ŽAKANJE 05304 Karlovačka županija

Tablica 2. Popis područja ekološke mreže RH na kojima je cilj očuvanje ptice kosac (Crex crex)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR1000029 Cetina
HR1000004 Donja Posavina
HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika
HR1000021 Lička krška polja
HR1000020 NP Plitvička jezera**
HR1000040 Papuk
HR1000001 Pokupski bazen
HR1000003 Turopolje
HR1000018 Učka i Ćićarija
HR1000022 Velebit

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/2013 i 105/2015)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu leptira (operacija 10.1.5.)

Tablica 3. Popis područja ekološke mreže RH na kojima su ciljevi očuvanje vrste leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te su stanište močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon)

Močvarni plavac – Phengaris alcon alcon

(= Maculinea alcon alcon)

Zagasiti livadni plavac – Phengaris nausithous

(= Maculinea nausithous)

Veliki livadni plavac – Phengaris teleius

(= Maculinea teleius)

Močvarni okaš – Coenonympha oedippus

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/2013 i 105/2015)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu ptice kosac (operacija 10.1.4.)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2001220 Livade uz potok Injaticu
HR2001305 Zvečevo
HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera**
HR2001409 Livade uz Bednju II
KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2000672 Zovje
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje
KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2000368 Peteranec
HR2000672 Zovje
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje
HR2001409 Livade uz Bednju II
KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2000544 Vlažne livade uz potok Malinska
HR2000619 Mirna i šire područje Butonige
HR2000545 Vlažne livade kod Marušića
HR2000546 Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)
HR2000543 Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)
HR2001015 Pregon

Tablica 4.a Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u jesenskom roku sjetve

Porodica Latinski naziv biljne vrste hrvatski naziv biljne vrste razdoblje cvatnje količina (kg)
Boraginaceae Phacelia tanacetifolia facelija od svibnja do lipnja 1,0
Brassicaceae Sinapis alba bijela gorušica od lipnja do kolovoza 0,5
Fabaceae Medicago sativa lucerna od lipnja do rujna 1,0
Onobrychis viciifolia esparzeta od lipnja do kolovoza 2,5
Trifolium incarnatum inkarnatka od svibnja do lipnja 1,0
Trifolium pratense crvena djetelina od svibnja do rujna 2,0
Trifolium repens bijela djetelina od svibnja do rujna 0,5
Vicia villosa ozima grahorica od lipnja do rujna 1,5

Tablica 4.b Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u proljetnom roku sjetve

Porodica Latinski naziv biljne vrste Hrvatski naziv biljne vrste Razdoblje cvatnje Količina (kg)
Asteraceae Heliantus annuus suncokret od srpnja do kolovoza 0,5
Boraginaceae Phacelia tanacetifolia facelija od svibnja do lipnja 1,0
Brassicaceae Sinapis alba bijela gorušica od lipnja do kolovoza 0,5
Fabaceae Lotus corniculatus miljkita od lipnja do kolovoza 1,0
Onobrychis viciifolia esparzeta od lipnja do kolovoza 1,5
Trifolium incarnatum inkarnatka od svibnja do lipnja 1,0
Trifolium pratense crvena djetelina od svibnja do rujna 2,0
Trifolium repens bijela djetelina od svibnja do rujna 1,0
Polygonaceae Fagopyrum esculentum heljda od 15. svibnja do lipnja 1,5

Tablica 4.c Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi za uspostavu travnog pojasa

Porodica Latinski naziv biljne vrste Hrvatski naziv biljne vrste Udio
Poaceae Dactylis glomerata Klupčasta oštrica 30 %
Festuca arundinacea Vlasulja trstikasta 15 %
Festuca pratensis Vlasulja livadna 25 %
Festuca rubra Vlasulja nacrvena 18 %
Phleum pratense Mačji repak 10 %
Deschampsia caespitosa Oštrica busolika 2 % (vlažna tla)
Lolium multiflorum Talijanski ljulj 2 % (suha tla)

Tablica 5. Popis ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja uz navedenu dob kada IZP životinja postaje spolno zrela

Vrsta Pasmina Spolna zrelost u mjesecima
Goveda Buša 8
Istarsko govedo 8
Slavonsko srijemski podolac 8
Svinje Crna slavonska 6
Turopoljska 6
Banijska šara 7
Ovce Istarska ovca 8
Creska ovca 9
Krčka ovca 9
Paška ovca 7
Dubrovačka ruda 7
Lička pramenka 7
Dalmatinska pramenka 7
Cigaja 8
Rapska ovca 8
Koze Hrvatska šarena koza 7
Hrvatska bijela koza 7
Istarska koza 6
Perad Zagorski puran 9
Kokoš hrvatica 5
Konji Hrvatski hladnokrvnjak 12
Hrvatski posavac 12
Međimurski konj 12
Lipicanac 12
Magarci Istarski magarac 12
Primorsko-dinarski magarac 12
Sjeverno-jadranski magarac 12

Tablica 6. Iznosi potpore

Kod operacije Naziv operacije

Iznos

€/ha*

M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture 141,00
M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada 356,92
M10.1.3 Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
Kontinentalna nizinska regija 361,00
Brdsko planinska regija 255,00
Mediteranska regija 113,00
M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) 254,00
M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
Coenonympha oedippus 338,00
Phengaris alcon alcon, Phengaris nausithous, Phengaris teleius 277,00
M10.1.6 Uspostava poljskih traka
Uspostava cvjetnih traka/ha cvjetne trake 985,74
Uspostava travnih traka /ha travne trake 898,59
M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka 450,00
M10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika 804,00
M10.1.10 Održavanje suhozida 0,74**
M10.1.11 Održavanje živica 0,36**
M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki 293,00
M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima 359,73
M10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima 239,87
M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima 563,23
M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada 373,33
M10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama 215,00
M11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
Oranične kulture 347,78
Višegodišnji nasadi:
– lijeska 750,74
– orah 461,36
– ostalo 868,18
Povrće 576,94
Trajni travnjaci 309,94
M11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Oranične kulture 289,82
Višegodišnji nasadi:
– lijeska 625,62
– orah 384,47
– ostalo 723,48
Povrće 480,78
Trajni travnjaci 258,28
M13.1. Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP 226,00
M13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO 119,85
M13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO 82,00

* Kod operacije M10.1.6 iznos se odnosi na hektar uspostavljene cvjetne/travne trake

** Kod operacija M10.1.10 i M10.1.11 iznos se odnosi na metar dužni suhozida ili živice

Kod operacije Naziv operacije

Iznos

€/UG

M10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Buša 397, 33
Istarsko govedo 445,08
Slavonsko srijemski podolac 430,14
Crna slavonska svinja 267,69
Turopoljska svinja 289,03
Banijska šara svinja 269,34
Istarska ovca 170,15
Creska ovca 233,06
Krčka ovca 228,85
Paška ovca 219,51
Dubrovačka ruda 264,25
Lička pramenka 250,43
Dalmatinska pramenka 224,71
Cigaja 209,16
Rapska ovca 258,02
Hrvatska šarena koza 228,66
Hrvatska bijela koza 216,62
Istarska koza 212,58
Zagorski puran 371,11
Kokoš hrvatica 370,76
Hrvatski hladnokrvnjak 396,32
Hrvatski posavac 404,98
Međimurski konj 502,04
Lipicanac 387,11
Istarski magarac 304,97
Primorsko dinarski magarac 230,95
Sjeverno jadranski magarac 275,97

Tablica 6a. Iznosi potpore za M14

M14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
MLIJEČNE KRAVE Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA te se moraju kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju mliječne krave
Kontrola plijesni i toksina 4,93
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10 % 57,16
Obogaćivanje ležišta 112,49
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 34,06
Ispust 52,10
JUNAD – Poboljšana hranidba mora se kombinirati s najmanje jednim Zahtjevom za Poboljšane uvjete smještaja Plan hranidbe- 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju junad
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10 % 36,21
Obogaćivanje ležišta 135,76
TELAD

Poboljšana hranidba

– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju telad
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10 % 17,05
Obogaćivanje ležišta 40,20
Pristup na otvoreno Telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom 112,95
M14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
ODBIJENA PRASAD Poboljšana skrb Zabranjeno rezanje repova 20,77
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10 % 24,12
Obogaćivanje ležišta 39,07
KRMAČE I NAZIMICE

Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA

te se moraju kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšanu skrb ili Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju krmače i nazimice
Kontrola plijesni i mikotoksina 19,74
Poboljšana skrb Poboljšani uvjeti prasenja 29,54
Poboljšana skrb u prasilištu 30,32
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka 46,04
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode 22,44
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10 % 84,18
Obogaćivanje ležišta 54,00
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 84,66
SVINJE ZA TOV Poboljšana skrb Zabranjeno rezanje repova 6,09
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10 % 12,77
Obogaćivanje ležišta 40,50
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 23,16
M14.1.3. Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
BROJLERI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne piliće 1,30
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 19,94
NESILICE Poboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja Zabranjeno skraćivanje kljunova 23,13
Poboljšani uvjeti smještaja-može se odabrati samo jedan zahtjev Povećanje podne površine za 10 % 40,44
Smanjena gustoća naseljenosti
Smanjen broj nesilica po gnijezdu
Dodatne prečke 0,32
PURANI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne puriće 0,69
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 32,62
Pristup na otvoreno Povećanje površine ispusta 7,75
M14.1.4. Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu
KOZE

Poboljšana hranidba

– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju koze
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mlijeka 134,95
Povećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mesa 75,64
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 79,30
Pristup ispustu 40,76
M14.1.5. Plaćanje za dobrobit životinja u ovčarstvu
OVCE

Poboljšana hranidba

– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG -u za kategoriju ovce
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10 % za ovce u proizvodnji mlijeka 94,50
Povećanje podne površine za 10 % za ovce u – proizvodnji mesa 28,77
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 79,30
Pristup ispustu 40,76

Tablica 7. Ugrožene izvorne i tradicijske voćne vrste

Br. Vrsta Sorta
1. JABUKA – Malus domestica Borkh. SLAVONSKA SRČIKA, ZELENIKA, BAUMANOVA RENETA, BJELIČNIK, BOBOVEC, BOSKOP, BOŽIĆNICA, CAREVIĆ RUDOLF, FRANCUSKA KOŽARA, GRAVENSTEIN, JAMES GRIEVE, KANADA, KARDINAL, KRIVOPETELJKA, LIJEPOCVJETKA, LONDON PEPPING, MAŠANKA, ONTARIO, OVČJI NOS, RIMSKA LJEPOTICA, SIVA JESENSKA RENETA, SLAVA SVIJETA, ŠAMPANJKA, ZLATNA ZIMSKA PARMENKA, ANANAS RENETA, RIBSTON PEPPING, ZIMSKA BANANA, ADAMOVKA, MEĐIMURSKA KLOPČENKA, CRVENA JESENSKA REBRAČA, BIJELA ZIMSKA REBRAČA, ŠARLAMOVSKI
2. KRUŠKA – Pyrus communis L. ssp. nivalis Jacq. TEPKA, DRUAROVA, MARGARETA MARIJA, ZIMSKA PASTRVKA, LUBENIČARKA
3. TREŠNJA – Prunus avium L. DENISENOVA ŽUTA, DROGANOVA ŽUTA, VOLOVSKO SRCE OKIĆKA, ŠNAJDEROVA KASNA, KUTJEVAČKA CRNA
4. ŠLJIVA – Prunus domestica L. i Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. Schneid. BISTRICA, GROF ALTAN RINGLO, VELIKI ZELENI RINGLO, ERSINGERSKA RANA, BIJELA SITNA, BIJELA KASNA MIRISAVA, BIJELICA, BIJELICA JAJARA, BRDAKLIJA, CERIĆANKA, DEBELJARA, KAMENJARA, MANDALENKA, MOTIČANKA, PASJARA, PINTARA, RUŽICA, TORGULJA BIJELA, TORGULJA PLAVA, TRNOVAČA, TURKINJA, VALPOVKA

Tablica 8. Umanjenja za kršenje

opseg ozbiljnost trajanje umanjenje za prvo kršenje % umanjenje za prvo ponavljanje % umanjenje za drugo ponavljanje % umanjenje za treće ponavljanje %
Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala Popravljivo 3 9 27 100
Trajno 5 15 45 100
Mala Popravljivo 5 15 45 100
Trajno 10 30 90 100
Srednja Popravljivo 10 30 90 100
Trajno 20 60 100 100
Velika Popravljivo 30 90 100 100
Trajno 40 100 100 100
Vrlo velika Popravljivo 50 100 100 100
Trajno 60 100 100 100

Tablica 9. Kriteriji odabira za podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

R.B. KRITERIJI BODOVI
1. Doprinos očuvanju bioraznolikosti provedbom neke od ovih operacija: Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti, Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex). Pilot mjere za zaštitu leptira, Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja Najviše 20
Korisnik provodi operaciju Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) ili Pilot mjera za zaštitu leptira 20
Korisnik provodi operaciju Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti ili Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja 10
2. Provedba mjere 10 na Natura 2000 području Najviše 10
Korisnik provodi više od 50 % ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području 10
Korisnik provodi manje od 50 % ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području 5
3. Provedba mjere 10 na području s prirodnim ili ostalim ograničenjima kako su definirana u M13 Najviše 10
Korisnik provodi M10 na gorsko planinskom području 10
Korisnik provodi M10 na području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili na području s posebnim ograničenjima 5
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 40
PRAG PROLAZNOSTI 15

Tablica 10. Autohtone ili udomaćene vrste grmlja i drveća

Hrvatski naziv Latinski naziv
Pasja ruža Rosa canina
Grab Carpinus betulus
Crna bazga Sambucus nigra
Drijenak Cornus mas
Svibovina Cornus sanguinea
Trnina Prunus spinosa
Divlja trešnja Prunus avium
Sremza Prunus padus
Crveni glog Crategus monogyna
Bijeli glog Crategus oxyacantha
Obična kurika Euonymus europea
Mukinja Sorbus aria
Jarebika Sorbus aucuparia
Crvena kozja krv Lonicera xylosteum

Tablica 11. Moguće kombinacije operacija unutar M10

OPERACIJA

M

10.1.1.

M

10.1.2.

M

10.1.3.

M

10.1.4.

M

10.1.5.

M

10.1.6.

M

10.1.7.

M

10.1.8.

M

10.1.10.

M

10.1.11.

M

10.1.12.

M

10.1.13.

M

10.1.14.

M

10.1.15.

M

10.1.16.

M10.1.1. DA (1)

DA

(2)

DA

(3)

M10.1.2. DA (10)

DA

(11)

M10.1.3. DA (14)

DA

(15)

M10.1.4. DA (16)

DA

(17)

M10.1.5. DA (20)

DA

(21)

M10.1.6.
M10.1.7. DA (28)

DA

(29)

M10.1.8. DA (30)

DA

(31)

M10.1.10.
M10.1.11.
M10.1.12. DA (48) DA (49) DA (50)

DA

(51)

DA

(52)

DA

(53)

DA

(54)

M10.1.13. DA (57) DA (58) DA (59)

DA

(60)

DA

(61)

DA

(62)

M10.1.14.

DA

(65)

DA

(66)

M10.1.15. DA (69) DA (70) DA (71)

DA

(72)

M10.1.16. DA (75)

Tablica 11a. Iznosi potpore za kombinacije unutar M10

Kombinacija br. 1

141,00 €/ha + 985,74 €/ha cvjetne trake

141,00 €/ha + 898,59 €/ha travne trake

Kombinacija br. 2

141,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 3

141,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 10

356,92 €/ha + 0,74 €/ha suhozida

Kombinacija br. 11

356,92 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 14

Kontinentalna nizinska regija 361,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Brdsko-planinska regija 255,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Mediteranska regija 113,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 15

Kontinentalna nizinska regija 361,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Brdsko-planinska regija 255,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Mediteranska regija 113,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 16

254,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 17

254,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 20

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 21

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 28

0,74 €/m suhozida + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 29

0,36 €/m živice + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 30

0,74 €/m suhozida + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 31

0,36 €/m živice + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 48

356,92 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 49

450,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 50

804,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 51

359,73 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 52

239,87 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 53

563,23 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 54

373,33 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 57

356,92 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 58

450,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 59

804,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 60

359,73 €/ha + 239,87 €/ha

Kombinacija br. 61

359,73 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 62

359,73 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 65

239,87 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 66

239,87 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 69

356,92 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 70

450,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 71

804,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 72

563,23 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 75

356,92 €/ha + 373,33 €/ha

Tablica 12. Moguće kombinacije između M10 i M11

OPERACIJA

PODMJERA 11.1.

Oranice

PODMJERA 11.1.

Povrće

PODMJERA 11.1.

Višegodišnji nasadi

PODMJERA 11.1.

Trajni
travnjaci

PODMJERA 11.2.

Oranice

PODMJERA 11.2.

Povrće

PODMJERA 11.2.

Višegodišnji nasadi

PODMJERA 11.2.

Trajni
travnjaci

OPERACIJA 10.1.1. DA (4) DA (6) DA (5) DA (7)
OPERACIJA 10.1.2. DA (8) DA(9)
OPERACIJA 10.1.3. DA (12) DA (13)
OPERACIJA 10.1.4. DA (18) DA (19)
OPERACIJA 10.1.5. DA (22) DA (23)
OPERACIJA 10.1.6. DA (24) DA (26) DA (25) DA (27)
OPERACIJA 10.1.7.
OPERACIJA 10.1.8.
OPERACIJA 10.1.10. DA (32) DA (34) DA (36) DA (38) DA (33) DA (35) DA (37) DA (39)
OPERACIJA 10.1.11. DA (40) DA (42) DA (44) DA (46) DA (41) DA (43) DA (45) DA (47)
OPERACIJA 10.1.12. DA (55) DA (56)
OPERACIJA 10.1.13. DA (63) DA(64)
OPERACIJA 10.1.14. DA (67) DA (68)
OPERACIJA 10.1.15.
OPERACIJA 10.1.16. DA (73) DA (74)

Tablica 12a. Iznosi potpore za kombinacije između M10 i M11

Kombinacija br. 4

141,00 €/ha + 347,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 5

141,00 €/ha + 289,82 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 6

141,00 €/ha + 576,94 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 7

141,00 €/ha + 480,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 8

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 9

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 12

243,00 €/ha + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 13

243,00 €/ha + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 18

254,00 €/ha + 131,00 €/ha

Kombinacija br. 19

254,00 €/ha + 109,00 €/ha

Kombinacija br. 22

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 138,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 130,00 €/ha

Kombinacija br. 23

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 115,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac i 277,00 €/ha + 108,00 €/ha

Kombinacija br. 24

985,74 €/ha cvjetne trake + 347,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 25

985,74 €/ha cvjetne trake + 289,82 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 26

985,74 €/ha cvjetne trake + 576,94 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 27

985,74 €/ha cvjetne trake + 480,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 32

0,74 €/m suhozida + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 33

0,74 €/m suhozida + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 34

0,74 €/m suhozida + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 35

0,74 €/m suhozida + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 36

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 37

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 38

0,74 €/m suhozida + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 39

0,74 €/m suhozida + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 40

0,36 €/m živice + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 41

0,36 €/m živice + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 42

0,36 €/m živice + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 43

0,36 €/m živice + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 44

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 45

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 46

0,36 €/m živice + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 47

0,36 €/m živice + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 55

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 56

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 63

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 64

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 67

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 68

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 73

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 74

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 723,48 €/ha

Tablica 13. Preporučene smjese za OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

Tip tla Vrsta mješavine
vlažna tla Engleski ljulj Lolium perenne 50 %, livadna vlasnjača Poa pratensis 15 %, obična vlasnjača Poa trivialis 20 %, rosulja pasja Agrostis canina 10 %, rosulja tankolisna Agrostis capillaris 5 %.
sušna tla Crvena vlasulja Festuca rubra 50 %, livadna vlasnjača Poa pratensis 40 % rosulja Agrostis alba 10 %.
tla s nagibom Rosulja Agrostis alba 4 %, klupčasta oštrica Dactylis glomerata 30 %, crvena vlasulja Festuca rubra 30 %, livadna vlasnjača Poa pratensis 18 %, smiljkita Lotus corniculatus 9 %, bijela djetelina Trifolium repens 9 %.
ocjedita tla Livadna vlasulja Festuca pratensis 25 %, crvena vlasulja Festuca rubra 29 %, engleski ljulj Lolium perenne 29 %, klupčasta oštrica Dactylis glomerata 7 %, rosulja Agrostis alba 10 %.

PRILOG 5.

Prikaz ocjene kršenja obveza u M10 i M11

Napomena: u stupcu Ozbiljnost postotak prikazuje udio parcela kod kojih je utvrđeno kršenje obveza

Za sve tipove operacija od M10.1.1. do M10.1.17.

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Svake godine tijekom obveznog perioda završena izobrazbu ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo

M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture – OTNS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet različitih usjeva Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan plodoreda je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan plodoreda se provodi u obveznom periodu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Obrada tla i sjetva se provode okomito na nagib terena Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na sredini ARKOD parcele uspostavljena je površina na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vode Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-25%
Vrlo velika >25%
Uspostavljena površina na kojoj su ostavljene brazde je široka najmanje 3 metra Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-5% Popravljivo
Mala 6-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-30%
Vrlo velika >30%
M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih travnjaka – ZTN OPIS OBVEZA OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi u obveznom periodu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko travnih ili travno djetelinskih smjesa je zadovoljavajući s obzirom na izrađeni petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Površina između redova unutar trajnog nasada je pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-25%
Vrlo velika >25%
Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-60%
Vrlo velika >60%
Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom obveznog perioda Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-60%
Vrlo velika >60%
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 171-200 kg N/ha Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha

M10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti – TVPV

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Travnjaci nisu zasijavani Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Popravljivo
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Travnjaci su košeni najkasnije do 15. rujna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-40%
Velika 41-60%
Vrlo velika >60%
Košnja u kontinentalno-nizinskoj regiji obavljena je nakon 1. kolovoza Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Košnja u brdsko-planinskoj regiji obavljena je nakon 20. srpnja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Košnja u mediteranskoj regiji obavljena je nakon 15. srpnja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača): Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Gusti sklopovi biljaka Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) mehaničko su uklonjeni (ručnim alatima ili strojno-strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj površini ARKOD parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Travnjak se koristi za napasivanje s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) – ZK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Travnjaci nisu zasijavani Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Popravljivo
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Površine parcela su košene isključivo ručno ili strižnim kosilicama na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Trajno
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Košnja je obavljena nakon 15. kolovoza Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-75%
Vrlo velika >75%
Travnjaci su košeni najkasnije do 15. rujna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-40%
Velika 41-60%
Vrlo velika >60%
Na parcelama većim od 1 ha ostavljena je uz rub nepokošena traka Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Površina nepokošene trake iznosi 5% Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-85%
Vrlo velika >85%
Košnja je obavljena od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-75%
Vrlo velika >75%
Ispaša je provođena isključivo u jesen (najranije od košnje do kraja tekuće godine) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj površini ARKOD parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira – ZL OPIS OBVEZA OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Travnjaci nisu zasijavani Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Popravljivo
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Prva košnja je obavljena isključivo u periodu prije 15.6. ili nakon 15.9. svake ili svake druge godine za vrste leptira Močvarni plavac (Phenagris alcon alcon), Zagasiti livadni plavac i Veliki livadni plavac (Phenagris naustithous i Phenagris teleius) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Košnja je obavljena tek nakon 15. 9. isključivo na 1/3 površine parcele svake godine za vrstu leptira Močvarni okaš (Coenonymha oedippus) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Košnja je obavljena najkasnije do 1. listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Ispaša je provođena isključivo u jesen od 16. rujna do kraja tekuće godine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj površini ARKOD parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.6. Uspostava poljskih traka – PT

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Uz rub parcele su uspostavljene cvjetne trake koje se siju svake druge godine i sadrže propisane cvjetne vrste Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Cvjetne trake se kose dva puta godišnje (umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje): u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Cvjetne trake su zaorane najranije 1. listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Cvjetne trake se ne koriste kao put ili prolaz Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-70%
Vrlo velika >70%
Širina cvjetnih traka je najmanje 5 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Dužina cvjetnih traka je najmanje 100 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Cvjetna traka ne zauzima više od 30% površine ARKOD parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Na cvjetnim trakama se ne primjenjuju pesticidi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Travne trake su posijane isključivo uz rub parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Travne trake se ne koriste kao put ili prolaz Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-70%
Vrlo velika >70%
Širina travnih traka je najmanje 5 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Dužina travnih traka je najmanje 100 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na parceli su uspostavljene travne trake koje sadržavaju propisane vrste trava Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Travne trake su pokošene dva puta godišnje, prva košnja je obavljena u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja je obavljena u listopadu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Travna traka ne zauzima više od 30% površine ARKOD parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Na travnim trakama se ne primjenjuju insekticidi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0-100% Trajno
M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka – EV OPIS OBVEZA OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stabla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-75%
Vrlo velika >75%
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0≤50% Popravljivo
Vrlo velika >50%
Površina voćnjaka se održava ispašom ili košnjom najmanje jednom godišnje najkasnije do 1. listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Popravljivo
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Postavljena 1 nastamba za solitarne pčele po 1 ha površine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Odumiruća stabla su nadomještena sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti voća Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Trajno
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Površina voćnjaka se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda ili peradi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika
171-200 kg N/ha
Trajno

Vrlo velika

>200 kg N/ha

d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačem Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-70%
Vrlo velika >70%
Minimalni zahtjevi za pesticide:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
M10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika – EM OPIS OBVEZA OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stabla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-75%
Vrlo velika >75%
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0≤50% Popravljivo
Vrlo velika >50%
Površine maslinika se održavaju ispašom (ovce ili koze) ili mehaničkom obradom ili košnjom trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-40%
Velika 41-60%
Vrlo velika >60%
Površina maslinika se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca ili koza Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika
171-200 kg N/ha
Trajno

Vrlo velika

>200 kg N/ha

d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačem Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-70%
Vrlo velika >70%
Minimalni zahtjevi za pesticide:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja – IZP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Posjednik ili odgovorna osoba provodi primjereni nadzor nad životinjama ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Radi nedostatne zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta, grabežljivaca i drugih opasnosti nisu nastale štetne posljedice za zdravlje životinja ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
Radi loše konstrukcije objekta i loših zoohigijenskih uvjeta (strujanje zraka, koncentracija plinova, prašina, temperature i relativna vlažnost zraka), nisu nastale štetne posljedice po zdravlje i dobrobit životinja ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Osiguran je primjeren objekt za zaštitu IZP životinja od vanjskih nepovoljnih utjecaja. Objekt je konstruiran tako da je svim IZP životinjama na raspolaganju dovoljno prostora da mogu istovremeno ležati, odmarati se i ustati Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena oprema te prirodno ili umjetno osvjetljenje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena zaštita od buke Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Životinjama ugroženih IZP je osigurana hrana i voda u dovoljnoj količini i vremenskim razmacima primjerenim njihovim potrebama te nisu utvrđene štetne posljedice po zdravlje/uginuća životinja ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
Na životinjama ugroženih IZP nisu vidljivi tragovi ozljeda uzrokovani propustom ili aktivnošću posjednika životinja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
O svakoj bolesnoj ili ozlijeđenoj životinji se primjereno skrbi, a ukoliko je potrebno, veterinarska se pomoć osigurava u primjerenom roku Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Posjednik životinja ugroženih IZP posjeduje evidenciju o liječenju životinja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Evidencija o liječenju IZP životinja vodi se ažurno i na propisan način Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala Popravljivo

M10.1.10. Održavanje suhozida – OS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Tijelo suhozida je kontrolirano minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Tijelo suhozida se održava korištenjem tradicionalnih materijala što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Tijelo suhozida se održava tradicionalnim načinom izrade bez korištenja veziva i drugih materijala Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Trajno
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Tijelo suhozida nije obraslo neželjenom vegetacijom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Neželjena vegetacija se uklanja ručno bez primjene herbicida Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%

M10.1.11. Održavanje živica – OZ

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Tijelo živice (izgled i stanje živice) je kontrolirano minimalno jednom godišnje najkasnije do 1. listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Živica se održava orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblik Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Živica se ne orezuje u periodu od 1. 3. do 31. 8. tekuće godine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Trajno
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Dijelovi živice koji nedostaju nadosađeni su propisanim autohtonim ili udomaćenim vrstama drveća i grmlja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom. Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%

M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki – KFK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE

Klopke su postavljene najkasnije do:

– trešnjina muha – 15. travnja

– šljivina osica – 1. travnja

– orahova muha – 30. lipnja

– maslinina muha – 1. lipnja

– ostali štetnici – 15. travnja

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
>70%
Trajno

Klopke su ostavljene na površini najmanje do:

– trešnjina muha – 30. lipnja

– šljivina osica – 31. svibnja

– orahova muha – 31. kolovoza

– maslinina muha – 31. listopada

– ostali štetnici – 15. rujna

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Postavljen je propisani broj klopki po površini Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%

Klopke su pregledavane dva puta tjedno u periodu:

– trešnjina muha – 15. travnja do 30. lipnja

– šljivina osica – 1. travnja do 31. svibnja

– orahova muha – 30. lipnja do 31. kolovoza

– maslinina muha – 1. lipnja do 31. listopada

– ostali štetnici – 15. travnja do 15. rujna

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Korištene klopke i mamci su uskladišteni i čuvani na siguran način do 31. prosinca tekuće godine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Popravljivo

M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima – MKŠ

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Feromonski dispenzeri su postavljeni najkasnije do 1. svibnja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Feromonski dispenzeri su postavljeni u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Postavljen je propisani broj feromonskih dispenzera po površini Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Stari dispenzeri iz prijašnje sezone su odstranjeni prije postavljanja novih dispenzera Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Popravljivo

M10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima – POMP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Međuredni prostor je zasijan nekom od propisanih smjesa Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-60%
Vrlo velika >60%
Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom obveznog perioda Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-60%
Vrlo velika >60%

M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima – PEG

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi tijekom obveznog perioda Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Količina dušika iz stajskog gnoja je do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika
171-200 kg N/ha
Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
Korištena su samo gnojiva i poboljšivači tla kako je propisano Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165 Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0-100% Trajno
Višegodišnji nasad nije gnojen mineralnim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0-100% Trajno

M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada – MUK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Zaštićeni prostor« unutar redova (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) je bez korova Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika
0≤50%
Popravljivo
Vrlo velika
>50%
Za suzbijanje korova unutar redova u »zaštićenom prostoru« (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) se koristi specijalizirana poljoprivredna mehanizacija i oprema Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Popravljivo
U »zaštićenom prostoru« nisu primjenjivani herbicidi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0-100% Trajno

M10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama – PUS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Količina korištenog stajskog gnoja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Popravljivo
Količina korištenog stajskog gnoja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja do najviše 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenom stajskom gnoju Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika >171-<200 N kg/ha Trajno
Vrlo velika ≥200 N kg/ha

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKOP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 10 Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo

Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut:

a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili

b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili

c) na druge načine

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo

Velika

171-200 kg N/ha

Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo

Vrlo velika

0-100%

Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo

Vrlo velika

0-100%

Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-5% Popravljivo
Mala 6-10%
Srednja 11-30%
Velika 31-50%
Vrlo velika >50%
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Trajno
Mala 11-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-95%
Vrlo velika >95%
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMO Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0-100% Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgoj Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala 0-10% Trajno
Srednja 11-30%
Velika 31-50%
Vrlo velika >50%
Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0-50% Trajno
Vrlo velika >50%

M11.2. Plaćanja za održavanje ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKO

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 11 Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo

Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut:

a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili

b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili

c) na druge načine

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo

Velika

171-200 kg N/ha

Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0-100% Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0-100% Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-5% Popravljivo
Mala 6-10%
Srednja 11-30%
Velika 31-50%
Vrlo velika >50%
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Trajno
Mala 11-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-95%
Vrlo velika >95%
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMO Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0-100% Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgoj Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala 0-10% Trajno
Srednja 11-30%
Velika 31-50%
Vrlo velika >50%
Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0-50% Trajno
Vrlo velika >50%

Prikaz ocjene kršenja obveza u M14

Za sve tipove operacija M14

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZA Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu u skladu s odabranim zahtjevima Evidencija nije ažurna i potpuna Plaćanje se smanjuje za 10% Plaćanje se smanjuje za 15% Plaćanje se smanjuje za 20%
Evidencija se ne vodi Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev Izobrazba nije završena Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%

14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – DŽG

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZA Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
MLIJEČNE KRAVE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 29. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Analiza krmiva na aflatoksin najmanje dva puta godišnje te postupanje u skladu s nalazom Napravljena samo jedna analiza Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati najmanje 6,6 m² podne površine po mliječnoj kravi Do 5% manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace U ležištu nema madraca ili 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Držanje mliječnih krava na ispaši najmanje 120 dana godišnje Ispaša od 100-119 dana Plaćanje se smanjuje za 10% Plaćanje se smanjuje za 15% Plaćanje se smanjuje za 20%
Ispaša manje od 100 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 krava te treba postupiti u skladu s nalazom

Analiza nije obavljena u roku Plaćanje se smanjuje za 10% Plaćanje se smanjuje za 15% Plaćanje se smanjuje za 20%
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzoraka Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinje Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Držanje mliječnih krava na ispustu najmanje 150 dana godišnje Ispust od 120 – 149 dana Plaćanje se smanjuje za 10% Plaćanje se smanjuje za 15% Plaćanje se smanjuje za 20%
Ispust manje od 120 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
TOVNA JUNAD
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 30. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati najmanje 2,75 m² podne površine po tovnome junetu Do 5% manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležištu postaviti najmanje 3 kg slame ili 3 kg
stelje dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji
U ležištu nema 3 kg stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili nije postavljena gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
TELAD
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 31. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu s težinom teleta:

– za telad do 150 kg žive vage od najmanje 1,65 m²

– za telad od 150 – 220 kg žive vage od najmanje 1,87 m²

– za telad od 220 i više kg žive vage od najmanje 1,98 m²

Do 5% manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 1,5 kg stelje/slame dnevno po teletu ili gumenu podlogu na minimalno 25% površine poda u staji U ležištu nema 1,5 kg stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili nije postavljena gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati teladi pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom pri čemu je podna površina u skladu s težinom teleta:

– za telad do 150 kg žive vage od najmanje 1,5 m²

– za telad od 150 – 220 kg žive vage od najmanje 1,7 m²

– za telad od 220 i više kg žive vage od najmanje 1,8 m²

Do 5% manja podna površina od propisane (ispusta ili smještaja u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom) Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane ili nije osiguran pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – DŽS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZA Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
ODBIJENA PRASAD
Prasadi je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70% životinja ima neoštećeni rep Manje od 70% životinja ima neoštećen rep Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu s težinom praseta:

– do 10 kg žive vage od najmanje 0,16 m²

– od 10 – 20 kg žive vage od najmanje 0,22 m²

Do 5% manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 0,8 kg slame/stelje dnevno po životinji U ležištu nema 0,8 kg slame/stelje dnevno po životinji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
KRMAČE I NAZIMICE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 32. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Analiza krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu. Napravljena samo jedna analiza Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Prasilište mora imati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm te obvezno postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature Osigurano zatvoreno gnijezdo koje ima sustav grijanja s kontrolom temperature, ali dimenzija manjih od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Nije osigurano zatvoreno gnijezdo ili nije postavljen sustav grijanja s kontrolom temperature Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati najmanju podnu površinu u skladu s brojem životinja:

– od 10 do 39 životinja po jednoj životinji od najmanje 1,8

– za 40 i više životinja po jednoj životinji od najmanje 1,65 m²

Do 5% manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 3 kg slame/stelje dnevno po životinji U ležištu nema 3 kg slame/stelje dnevno po životinji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici Do 5% manja površina ispusta od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja površina ispusta od propisane ili nije osiguran pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U stajama za krmače tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati Poljoprivredno osoblje u stajama za krmače nije prisutno najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Radi smanjenja toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka, u stajama za krmače/nazimice, potrebno je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu Nije ugrađen niti jedan od predviđenih sustava hlađenja pojačanim protokom zraka Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Radi smanjenja toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode, u stajama za krmače/nazimice, potrebno je osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vode Nije ugrađen niti jedan od predviđenih sustava hlađenja raspršivanjem vode Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
SVINJE ZA TOV
Svinjama je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70% životinja ima neoštećeni rep Manje od 70% životinja ima neoštećen rep Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu sa težinom životinja:

– za svinje od 20 do 30 kg žive vage od najmanje 0,33 m² – za svinje od 30 do 50 kg žive vage od najmanje 0,44 m²

– za svinje od 50 do 85 kg žive vage od najmanje 0,60 m²

– za svinje od 85 do 110 kg žive vage od najmanje 0,71 m²

– za svinje više od 110 kg žive vage od najmanje 1,10 m²

Do 5% manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

U ležište postaviti najmanje:

1 kg slame/stelje dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili najmanje 1,5 kg slame/stelje dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine

U ležištu nema propisanih kg slame/stelje dnevno po životinji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku Do 5% manja površina ispusta od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja površina ispusta od propisane ili nije osiguran pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – DŽP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZA Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
BROJLERI
Tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper) Nema postavljeni papir Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg mase brojlera/m² izražene kao godišnji prosjek Gustoća naseljenosti je veća od 30 kg mase brojlera/m2 izražene kao godišnji prosjek Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
NESILICE
Nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove Nesilicama su skraćeni kljunovi Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu Do 5% manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja

Nema plaćanja

Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m² korisne površine u kavezu Gustoća naseljenosti veća od 8 nesilica po m2 korisne površine u kavezu Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U kavezu osigurati jedno gnijezdo za najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m² površine gnijezda za najviše 118 nesilica U jednom gnijezdu više od 6 nesilica ili na 1m2 površine gnijezda više od 118 nesilica Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm Po nesilici nije osigurana prečka dužine najmanje 20 cm Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
PURANI
Tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper) Nema postavljeni papir Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m² ili 23,5 kg/m² za alternativni uzgoj Gustoća naseljenosti veća od 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati ispust od najmanje 5m² po puri Do 5% manja površina ispusta od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja površina ispusta od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu – DŽK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZA Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
KOZE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 36. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Koze -1,32 m²

Jarčevi – 3,30 m²

Jarad 0,55 m²

Do 5% manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Držanje životinja na ispaši najmanje 150 dana godišnje Ispaša od 120 – 149 dana Plaćanje se smanjuje za 10% Plaćanje se smanjuje za 15% Plaćanje se smanjuje za 20%
Ispaša manje od 120 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 životinja te treba postupiti u skladu s nalazom. Potrebno je izvršiti i pregled na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. godine i intervenciju na papcima (po potrebi)

Koprološka analiza nije obavljena u roku Plaćanje se smanjuje za 10% Plaćanje se smanjuje za 15% Plaćanje se smanjuje za 20%
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzoraka Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinje Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Pregled i intervencija na papcima nije obavljena u roku Plaćanje se smanjuje za 10% Plaćanje se smanjuje za 15% Plaćanje se smanjuje za 20%
Nisu obavljena oba pregleda i intervencije na papcima (po potrebi) Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Držanje životinja na ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Koze -2,40 m²

Jarčevi – 6,00 m²

Ispust od 300 – 364 dana Plaćanje se smanjuje za 10% Plaćanje se smanjuje za 15% Plaćanje se smanjuje za 20%
Ispust manji od 300 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Do 5% manja podna površina ispusta od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina ispusta od propisane ili nema ispusta Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu – DŽO

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZA Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
OVCE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 37. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Ovce – 1,32 m²

Janjad – 0,55 m²

Ovnovi – 3,30 m²

Do 5% manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20% Plaćanje se smanjuje za 30% Plaćanje se smanjuje za 40%
Preko 5% manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Držanje životinja na ispaši najmanje 150 dana godišnje Ispaša od 120 – 149 dana Plaćanje se smanjuje za 10% Plaćanje se smanjuje za 15%