Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN 19/2018 (28.2.2018.), Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

396

Na temelju članka 10. stavka 9., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe:

– mjera iz programa izravnih plaćanja te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:

1. osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja

2. plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike

– mjera državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore:

1. u iznimno osjetljivim sektorima za:

a) duhan

b) mliječne krave

c) rasplodne krmače

d) maslinovo ulje

2. za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

– IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15, dalje u tekstu: Zakon) predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (dalje u tekstu: Program ruralnog razvoja).

(2) Mjere državne potpore iz stavka 1. podstavka 2. točke 1. podtočaka a., b. i c. i mjere državne potpore iz stavka 1. podstavka 2. točke 2. ovoga članka primjenjuju se kao mjere državne potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

(3) Mjera državne potpore iz stavka 1. podstavka 2. točke 1. podtočke d. ovoga članka primjenjuje se kao mjera državne potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1407/2013).

(4) Za potrebe provedbe programa izravnih plaćanja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka i IAKS mjera ruralnog razvoja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, ovim Pravilnikom se utvrđuju specifične odredbe u smislu uredbi Europske unije uključujući i njihove izmjene i dopune, i to:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 641/2014 оd 16. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 641/2014)

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 639/2014)

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 640/2014)

7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (dalje u tekstu: Provedbena uredbe Komisije (EU) br. 809/2014)

8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi

9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014)

10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 834/2007)

11. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 889/2008)

12. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2333 оd 14. prosinca 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

13. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1393 оd 4. svibnja 2016. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost

14. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1155 оd 15. veljače 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

15. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1172 оd 30. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu mjera kontrole koje se odnose na uzgoj konoplje

16. Uredbe (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal

17. Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/669 оd 28. travnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjene i sadržaja programa ruralnog razvoja, promidžbe za te programe i stopa konverzije u uvjetna grla (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/669).

(5) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbama iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Korisnik izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja (dalje u tekstu: korisnik) je poljoprivrednik u smislu članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, upisan u Upisnik poljoprivrednika, čiji nositelj kao odgovorna osoba podnosi jedinstveni zahtjev za potporu iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Provedbeno tijelo

Članak 2.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja) kao provedbeno tijelo za provedbu mjera iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (dalje u tekstu: IAKS) u smislu članka 20. Zakona.

(2) Kao dio IAKS-a, Agencija za plaćanja vodi sustav za identifikaciju i prijavu prava na plaćanja (dalje u tekstu: registar prava na plaćanja) kojim se osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja.

(3) IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (dalje u tekstu: JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (dalje u tekstu: Ministarstvo), a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija (dalje u tekstu: HPA).

(4) Podatke iz JRDŽ-a te podatke iz Središnjeg popisa matičnih grla i Središnjeg popisa matičnih jata Agencija za plaćanja razmjenjuje s HPA na dnevnoj razini. Ključ za razmjenu podataka je jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika (dalje u tekstu: MIBPG).

(5) Agencija za plaćanja temeljem sporazuma s nadležnim institucijama preuzima podatke potrebne za provedbu mjera potpora iz ovoga Pravilnika.

II. POSEBNE ODREDBE

1. JEDINSTVENI ZAHTJEV

Obrazac jedinstvenog zahtjeva

Članak 3.

(1) Jedinstveni zahtjev za potporu (dalje u tekstu: jedinstveni zahtjev) obuhvaća zahtjeve za:

1. osnovno plaćanje

a) za dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište i

b) aktiviranje prava na plaćanje

2. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (dalje u tekstu: zeleno plaćanje)

3. preraspodijeljeno plaćanje

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike

5. program za male poljoprivrednike

6. proizvodno vezanu potporu za:

a) krave u proizvodnji mlijeka

b) tov junadi

c) ovce i koze

d) krave dojilje

e) povrće (osim krumpira)

f) voće (osim maslina)

g) šećernu repu

h) proteinske krmne kulture

7. plaćanja za mjere državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna:

a) plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače

b) za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

8. plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona predviđene Programom ruralnog razvoja:

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

– 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama:

– 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

– 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

– 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

– 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

– 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

– 10.1.6. Uspostava poljskih traka

– 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

– 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

– 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

– 10.1.10. Održavanje suhozida

– 10.1.11. Održavanje živica

– 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

– 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

– 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim

nasadima

– 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

– 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

Mjera 11 Ekološki uzgoj:

– 11.1 Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode

– 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksa i metoda

Mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima:

– 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima

– 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima

– 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima.

(2) Za IAKS mjere ruralnog razvoja 10.1.12. do 10.1.16. podnosi se jedinstveni zahtjev, ali se one odobravaju i isplaćuju tek nakon odobrenja i osiguranja sredstava od strane Europske komisije.

Jedinstveni zahtjev

Članak 4.

(1) Obrazac jedinstvenog zahtjeva nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a sačinjavaju ga sljedeći listovi:

– List A – Zahtjev za potporu – sadrži osnovne podatke o poljoprivredniku, zahtjeve za potpore, popis dodatne obavezne dokumentacije, izjave i potpis korisnika

– List B – Prijava površina – sadrži predispisane prostorne i alfanumeričke podatke iz sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela (u daljnjem tekstu: ARKOD), prijavu korištenja površina i ekološki značajnih površina te tražene potpore po pojedinoj kulturi

– List B1 – Prijava višegodišnjih nasada za M10 – sadrži podatke iz ARKOD-a, prijavu korištenja i tražene potpore

– List C – Podaci o domaćim životinjama – sadrži popis i podatke o stoci za koju poljoprivrednik podnosi jedinstveni zahtjev

– List D – Podaci o izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja – sadrži popis i podatke o ugroženim izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja za koje korisnik podnosi jedinstveni zahtjev

– List E – Prijava količina prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja – sadrži podatke o količini prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja

– List F – Prijava količina duhana predanih na obradu – sadrži podatke o količini predanog lista duhana na obradu.

(2) Listovi iz zahtjeva ispunjavaju se sukladno uputama koje su sastavni dio predispisa jedinstvenog zahtjeva kojeg Agencija za plaćanja stavlja na raspolaganje korisniku putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET (dalje u tekstu: AGRONET).

(3) Nositelj potpisuje jedinstveni zahtjev, čime potvrđuje istinitost podataka te da je upoznat s pravnim odredbama i obvezama za ostvarenje potpora iz Zakona i ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, jedinstveni zahtjev može potpisati i opunomoćenik korisnika u granicama punomoći dane od strane nositelja, koja se prilaže uz jedinstveni zahtjev.

Način popunjavanja jedinstvenog zahtjeva

Članak 5.

(1) Korisnik popunjava jedinstveni zahtjev elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr., koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja.

(2) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisniku za:

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika

– pregled podataka iz ARKOD sustava

– pregled podataka iz JRDŽ-a

– pregled podataka o pravima na plaćanja

– pregled podataka o traženoj potpori

– elektroničko popunjavanje jedinstvenog zahtjeva i unos geoprostornih podataka o korištenju parcela

– pregled i preuzimanje odluka o ostvarivanju prava na potpore.

(3) Pomoć pri popunjavanju jedinstvenog zahtjeva korisnik može dobiti u podružnicama Agencije za plaćanja i Savjetodavne službe, te područnim uredima HPA, pri čemu djelatniku koji mu pomaže može dati ovlaštenje za jednodnevno korištenje zaporke.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, list E jedinstvenog zahtjeva korisnik ispunjava ručno.

Rokovi, mjesto i način podnošenja jedinstvenog zahtjeva

Članak 6.

(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 5. ožujka do 15. svibnja 2018. godine.

(2) Elektronički popunjen i ispisan jedinstveni zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika.

(3) Listovi A, B, B1, C i D iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavljaju se u roku za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a listovi E i F sukladno rokovima propisanim člancima 46. i 47. ovoga Pravilnika.

(4) Ako je jedinstveni zahtjev upućen poštom ili drugim načinima dostave, dan predaje pošiljke smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva. Ako je jedinstveni zahtjev dostavljen neposredno, dan zaprimanja u podružnici Agencije za plaćanja smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva

Članak 7.

(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije do 1. lipnja 2018. godine i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.

(2) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva korisnik unosi putem AGRONET-a, te ispisani izmijenjeni jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja podružnici Agencije za plaćanja na način iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dodatnu obaveznu dokumentaciju uz jedinstveni zahtjev.

Podnošenje jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve

Članak 8.

(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 11. lipnja 2018. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja sukladno članku 13. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Kod podnošenja zahtjeva za dodjelu ili povećanje vrijednosti prava na plaćanja u roku za zakašnjele zahtjeve obračunava se smanjenje po danu kašnjenja sukladno članku 14. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(3) Nakon isteka roka za zakašnjele zahtjeve, zahtjev se smatra nedopuštenim osim u slučaju više sile i iznimnih okolnosti.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve

Članak 9.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva mogu se zaprimati i u roku za zakašnjele zahtjeve odnosno nakon roka iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od roka iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, pri čemu se smanjuje visina plaćanja za zatražene izmjene i dopune sukladno članku 13. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Odustajanje od jedinstvenog zahtjeva

Članak 10.

(1) Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u potpunosti odustati od jedinstvenog zahtjeva, odnosno povući zahtjev i/ili dokumente za potporu u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Za djelomično odustajanje od jedinstvenog zahtjeva, korisnik elektroničkim putem na način iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika unosi u jedinstveni zahtjev podatak o odustajanju od dijela zahtjeva, te ispisan jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

(3) Za odustajanje od jedinstvenog zahtjeva u potpunosti, korisnik popunjava, ispisuje i dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja potpisanu Izjavu o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva koja se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Obavijest o kontroli na terenu ili inspekcijskom nadzoru

Članak 11.

(1) Ako je Agencija za plaćanja već obavijestila korisnika o slučajevima nesukladnosti u jedinstvenom zahtjevu ili dokumentima za potporu, ili je korisnika obavijestila o namjeri obavljanja kontrole na terenu, ili ako se kontrolom na terenu utvrdi bilo koja nesukladnost, odustajanje odnosno povlačenje dijelova jedinstvenog zahtjeva ili drugih dokumenata na koje se te nesukladnosti odnose nije dopušteno u skladu s člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na inspekcijski nadzor poljoprivredne i veterinarske inspekcije Ministarstva i na brzu terensku provjeru Agencije za plaćanja u svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka sukladno propisu o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Prijava svih površina

Članak 12.

(1) Korisnik u jedinstvenom zahtjevu na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika mora prijaviti korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima obavlja poljoprivrednu aktivnost, bez obzira da li za njih podnosi ili ne podnosi zahtjev za potporu.

(2) Korisniku neće biti omogućeno prijavljivanje privremeno neodržavane ARKOD parcele, definirane propisom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Poljoprivredna parcela

Članak 13.

(1) ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koja je u korištenju samo jednog poljoprivrednika, a klasificira se obzirom na vrstu uporabe zemljišta. ARKOD parcela je osnovna parcela ARKOD sustava koji se uspostavlja na temelju digitalnih grafičkih podataka sukladno pravilniku koji propisuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(2) Poljoprivredna parcela je neprekinuta površina zemljišta unutar ARKOD parcele koja obuhvaća jednu skupinu usjeva, a prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva prijavljuje se na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika i osnova je za izračun i kontrolu potpora po površini.

(3) Minimalna površina poljoprivredne parcele za koju se može podnijeti zahtjev je 0,05 ha.

(4) Za potrebe zelenih plaćanja prijavljuju se dijelovi poljoprivredne parcele, ovisno o vrsti kulture iz Tablice 1. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) Skupine usjeva su usjevi prijavljeni za osnovno plaćanje ili za druge vrste mjera za koje je utvrđeni isti iznosi potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

2. PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA

2.1. Uvjeti za potporu

Aktivni poljoprivrednik

Članak 14.

(1) Korisnik programa izravnih plaćanja je aktivni poljoprivrednik iz članka 28. Zakona koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika, a obavlja poljoprivrednu djelatnost iz članka 26. stavka 2. točke 1. Zakona (dalje u tekstu: poljoprivredna aktivnost), koja obuhvaća:

a) proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih kultura, uključujući žetvu, mužnju, uzgoj rasplodnih životinja i držanje stoke ili

b) održavanje poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i mehanizirane obrade.

(2) Aktivnim poljoprivrednikom ne smatraju se fizičke i pravne osobe koje upravljaju zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima, sukladno članku 28. stavcima 2. i 3. Zakona, a primile su za 2017. godinu 5.000 ili više od 5.000 eura izravnih plaćanja u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu s člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(3) Iznimno, pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu u smislu članka 28. stavka 4. točaka a. i b. Zakona dokazati da su aktivni poljoprivrednici ako do 15. listopada 2018. godine dostave Agenciji za plaćanja podatke o prihodima od poljoprivredne djelatnosti, nepoljoprivrednih djelatnosti i ukupnim prihodima za 2017. kalendarsku godinu na Obrascu 1. Priloga 3. ovoga Pravilnika. Korisnik je dužan za potrebe kontrole na terenu osigurati knjigovodstvene dokaze u kojima su prihodi koje ostvaruje razvrstani po djelatnostima.

(4) Prihodom od poljoprivredne djelatnosti u smislu članka 28. stavka 4. točke b. Zakona, a sukladno članku 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, smatraju se prihodi koje je poljoprivrednik ostvario od poljoprivredne djelatnosti na svojem poljoprivrednom gospodarstvu uključujući potporu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te državnu potporu poljoprivredi financiranu iz državnog proračuna. Svi ostali prihodi u smislu članka 28. stavka 4. točke a. Zakona smatraju se primicima od nepoljoprivrednih djelatnosti.

(5) Godišnji iznos izravnih plaćanja poljoprivrednika u smislu članka 28. stavka 4. točke a. Zakona određuje se kao ukupan iznos izravnih plaćanja na koje je poljoprivrednik ostvario pravo za najbližu prethodnu kalendarsku godinu i to prije primjene umanjenja i isključenja sukladno odredbama članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(6) Korisnik dokazuje da je poljoprivreda upisana kao glavna djelatnost u registru u smislu članka 28. stavka 4. točke c. Zakona izvatkom/rješenjem iz trgovačkog ili obrtnog registra.

(7) Podaci iz nadležnosti vanjskih institucija, za potrebe provjera udovoljavanja kriterija za aktivnog poljoprivrednika, Agenciji za plaćanja se dostavljaju sukladno sklopljenim Sporazumima o poslovnoj suradnji i razmjeni podataka između Agencije za plaćanja i vanjskih institucija.

Minimalni uvjeti održavanja poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj

Članak 15.

(1) Minimalni uvjeti koje je korisnik programa izravnih plaćanja dužan ispunjavati kako bi održavao poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili obradu u skladu s člankom 30. Zakona jesu:

a) održavanje poljoprivrednih površina bez neželjene šumske vegetacije

b) održavanje svih površina na poljoprivrednom gospodarstvu bez korova pelinolisne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), bez višegodišnjih korova i drvenastih biljnih vrsta koje zarastaju poljoprivrednu površinu i

c) poštivanje ostalih pravila višestruke sukladnosti.

(2) Poljoprivredne površine se moraju održavati u takvom stanju da je parcela pristupačna, prohodna stoci za ispašu, da je moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima i da obrada može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja zemljišta.

(3) Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, korisnik mora minimalno održavati napasivanjem stoke u vlasništvu i/ili posjedu ili kositi barem jednom godišnje, pri čemu prva košnja treba biti obavljena do 30. lipnja 2018. godine u skladu s pravilima višestruke sukladnosti.

(4) Datum prve košnje iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na površine iz operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca i operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira iz članka 59. ovoga Pravilnika, gdje se primjenjuju datumi navedeni u obvezama za pojedinu operaciju.

(5) Datum prve košnje iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima koje su definirane kao gorsko planinsko područje sukladno stavku 2. članka 125. ovoga Pravilnika, gdje prva košnja treba biti obavljena do 31. srpnja 2018. godine.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore

Članak 16.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore su:

1. upis u Upisnik poljoprivrednika

2. ispunjavanje uvjeta za aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 28. Zakona

3. obavljanje poljoprivredne aktivnosti u skladu s člankom 26. stavkom 2. točkom 1. Zakona

4. upis svih čestica poljoprivrednog zemljišta koje se koriste u ARKOD sustav i ostale propisane registre

5. upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke

6. pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije

7. ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih plaćanja iz članka 29. Zakona i za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima iz članka 47. Zakona

8. ispunjavanje minimalno poticanih količina za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima sukladno Dodatku 2. Zakona

9. omogućavanje provedbe kontrola na terenu temeljem članaka 23. i 146. Zakona, te svih drugih kontrola nadležnih tijela

10. poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu sukladno pravilniku kojim se uređuje višestruka sukladnost.

Prihvatljiva površina za izravna plaćanja

Članak 17.

(1) Prihvatljiva površina u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 je poljoprivredna površina na poljoprivrednom gospodarstvu za koju korisnik podnosi zahtjev za dodjelu ili aktiviranje prava na plaćanja koja se koristi kao obradivo zemljište, trajni travnjak ili trajni nasad i na kojoj se obavlja poljoprivredna aktivnost i upisana je u ARKOD sustav sukladno pravilniku kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta. Prihvatljiva površina je i ona koja je odobrena za programe potpore u sektoru vina sukladno članku 17. stavku 9. Uredbe (EU) br. 809/2014, upisana u ARKOD sustav pod vrstom uporabe iskrčeni vinograd.

(2) Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, prihvatljive površine korisnik mora imati na raspolaganju za korištenje na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je poljoprivredna parcela iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika predmet zahtjeva za potporu dvaju ili više korisnika, potporu može ostvariti korisnik kod kojeg je evidentirana parcela u ARKOD sustavu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihvatljiva je i poljoprivredna površina koja se privremeno koristi i za nepoljoprivredne aktivnosti, ako poljoprivredne aktivnosti i dalje prevladavaju sukladno članku 32. stavku 3. točki a. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(5) Nepoljoprivredne aktivnosti jesu sajam, manifestacije, izložbe, iznajmljivanje površine za parkiranje, kampiranje i slične aktivnosti, a dozvoljene su u trajanju od najviše 30 dana godišnje.

(6) Obilježja krajobraza koja su sastavni dio površine poljoprivredne parcele smatraju se dijelom prihvatljive površine poljoprivredne parcele ako udovoljavaju pravilima višestruke sukladnosti.

(7) Sukladno članku 4. stavku 1. točki k. Uredbe (EU) br. 1307/2013, prihvatljive površine jesu i površine pod kulturama kratkih ophodnji iz članka 4. stavka 1. točke (k) Uredbe /EU) br. 1307/2103 s maksimalnim ciklusom žetve od 8 godina. To su: crna joha (Alnus glutinosa), breza (Betula sp.), grab (Carpinus sp.), kesten (Castanea sp), jasen (Fraxinus sp.), topola (Populus sp), bagrem (Robinia pseudoacacia) i vrba (Salix sp.).

(8) Za izračun potpore po poljoprivrednoj površini koristi se površina poljoprivredne parcele zaokružena na dvije decimale.

(9) Prihvatljiva površina se smatra prihvatljivim hektarom iz članka 32. stavka 2. Uredbe 1307/2013 ako odgovara definiciji prihvatljivog hektara tijekom cijele kalendarske godine, osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti, u skladu s člankom 32. stavkom 4. Uredbe 1307/2013.

Prihvatljive površine obradivog zemljišta

Članak 18.

(1) Obradivo zemljište jesu oranice s poljoprivrednom kulturom, zemljište na ugaru i privremeni travnjaci sukladno članku 4. stavku 1. točki f. Uredbe (EU) br. 1307/2013, uključujući zemljište u stakleniku ili ispod fiksnog ili pomičnog pokrova.

(2) Korisnik će ostvariti potporu za prihvatljive površine pod sojom ako je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje u količini od najmanje 80 kilograma po hektaru prijavljene površine soje, o čemu korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja do 15. listopada 2018. godine sljedeće dokaze:

– kopiju računa o plaćenom komercijalnom sjemenu kojeg koristi te godine ili drugi dokument kojim se može dokazati porijeklo i količina sjemena i

– certifikat s vreće kojeg će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Prihvatljiva površina trajnih travnjaka

Članak 19.

(1) Trajni travnjak u smislu članka 4. stavka 1. točke h. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i članka 26. stavka 2. Zakona je livada, pašnjak i krški pašnjak, sukladno propisu o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, koji nije bio uključen u plodored niti preoran tijekom pet ili više godina.

(2) Pašnjak je trajno-travnjačka površina u kontinentalnom dijelu Hrvatske na kojoj se, osim trave i niskog raslinja pogodnog za ispašu stoke, mogu nalaziti i obilježja krajobraza, stijene ili drveće.

(3) Prihvatljiva površina pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti. Razredi prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina i pripadajući koeficijenti prihvatljivosti prikazani su u Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Prije dodjele koeficijenta prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake, sve neprihvatljive površine veće od 500 m² koje se nalaze unutar parcele i homogene su cjeline izlučuju se iz ARKOD parcele.

(5) Korisnik će ostvariti potporu za one prihvatljive površine pašnjaka za koje je zadovoljena obveza iz članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Prihvatljiva površina krških pašnjaka

Članak 20.

(1) Krški pašnjak je ekstenzivni pašnjak na obalnom, priobalnom i planinsko-priobalnom području na kojem se, osim trave i niskog raslinja pogodnog za ispašu stoke, mogu nalaziti i neprihvatljiva obilježja krajobraza i elementi krša. Prihvatljiva površina određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti.

(2) Prihvatljiva površina krških pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti. Razredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina i pripadajući koeficijenti prihvatljivosti prikazani su u Tablici 5. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik će ostvariti potporu za one prihvatljive površine krških pašnjaka za koje je zadovoljena obveza iz članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Prihvatljiva površina za konoplju i mak

Članak 21.

(1) Površine koje se koriste za proizvodnju konoplje, sukladno članku 32. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013, smatraju se prihvatljivim površinama ako sadržaj tetrahidrokanabinola u korištenim sortama ne prelazi 0,2%, a za proizvodnju se koristi certificirano sjeme sorti iz »Zajedničkog kataloga sorti poljoprivrednih vrsta« sukladno članku 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(2) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja do 2. srpnja 2018. godine:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine, i to u količini od najmanje 20 kg po hektaru prijavljene površine za proizvodnju konoplje

– originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.

(3) Korisnik za površine za koje podnosi zahtjev, a koje se koriste za proizvodnju konoplje, mora imati dozvolu za uzgoj konoplje sukladno posebnom propisu koji uređuje uvjete za uzgoj konoplje. Podatke o izdanim dozvolama Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka je MIBPG.

(4) Površine koje se koriste za proizvodnju maka korisnik je dužan prijaviti poljoprivrednoj inspekciji sukladno pravilniku koji propisuje način prijave uzgoja maka.

2.2. Osnovno plaćanje

Korištenje prava na plaćanja

Članak 22.

(1) Korisnik može prava na plaćanja, dodijeljena u skladu s člancima 24. i 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili ostvarena prijenosom u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika, aktivirati podnošenjem jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Uvjet za aktiviranje prava na plaćanja je korištenje odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara i posjedovanje prava na plaćanja na zadnji dan roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, sukladno članku 24. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(3) Ukoliko korisnik ne želi da mu se aktiviraju sva ili dio stečenih prava na plaćanja, popunjava Obrazac 7. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Dodjela prava na plaćanje iz nacionalne rezerve

Članak 23.

(1) Nacionalna rezerva prava na plaćanje koristi se, u skladu s člankom 34. Zakona, za dodjelu prava na plaćanje za namjene i na način propisan u članku 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Prioritet za dodjelu prava na plaćanje u okviru nacionalne rezerve imaju:

– mladi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki a. Uredbe (EU) br. 1307/2013

– novi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013 koji započinju obavljati svoju poljoprivrednu aktivnost

– poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište razminirano tijekom 2017. godine ukoliko je posebna nacionalna omotnica za razminirano zemljište iz članka 24. ovoga Pravilnika iskorištena

– sukladno članku 30. stavku 7. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici čijih se najmanje 50% poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješcu, brdsko-planinskim područjima, kao i poljoprivrednici čijih se najmanje 50% poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima prema posebnom propisu za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja

– sukladno članku 30. stavku 7. točki c. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici kojima zbog više sile ili iznimnih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja.

(3) Vrijednost prava na plaćanje iz nacionalne rezerve utvrđuje se sukladno odredbama članaka 28. do 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(4) Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici iz stavka 2. ovoga članka mogu samo jednom ostvariti prava na plaćanja iz nacionalne rezerve prema kriteriju za mlade ili nove poljoprivrednike.

(5) Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici koji za 2018. godinu podnose zahtjev za osnovno plaćanje, a koji uključuje zahtjev za dodjelu prava iz nacionalne rezerve, ukoliko ne žele dobiti prava iz nacionalne rezerve u 2018. godini, trebaju nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2018. godine dostaviti Izjavu o odustajanju od zahtjeva za dodjelu prava iz nacionalne rezerve u 2018. godini na Obrascu 6. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(6) Korisnici kojima se u 2018. godini dodijele nova prava na plaćanja iz nacionalne rezerve temeljem korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dužni su ta prava vratiti u nacionalnu rezervu prava ukoliko izgube pravo korištenja predmetnog poljoprivrednog zemljišta.

(7) Korisnici mogu prava na plaćanja koja im više ne trebaju dobrovoljno vratiti u nacionalnu rezervu, u skladu s člankom 31. stavkom 1.c) Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Pravo na plaćanja iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište

Članak 24.

(1) Sukladno članku 20. Uredbe (EU) br. 1307/2013, prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište u 2018. godini dodjeljuju se korisniku za razminirane prihvatljive poljoprivredne površine koje su stavljene u poljoprivrednu funkciju tijekom 2017. godine.

(2) Na aktiviranje i prijenos prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka kojima se propisuje prijenos prava na plaćanja.

Prijenos prava na plaćanja

Članak 25.

(1) Sukladno članku 37. Zakona, prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa prava na plaćanja nasljeđivanjem.

(2) Prava na plaćanja mogu se prenositi sa ili bez zemljišta i to prodajom, darivanjem, nasljeđivanjem ili davanjem prava na plaćanja u zakup.

(3) Prava na plaćanja mogu se prenositi tijekom cijele godine, sukladno članku 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, a prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 5. ožujka do 16. svibnja 2018.

Prijenos prava na plaćanja bez zemljišta

Članak 26.

(1) Prijenos prava na plaćanja bez istovremenog prijenosa poljoprivrednog zemljišta u smislu članka 34. stavka 4. Uredbe 1307/2013 ima za posljedicu smanjenje vrijednosti prava na plaćanja, i to 30% u slučaju prijenosa prava na plaćanja bez odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara poljoprivrednog zemljišta.

(2) Prijenos prava na plaćanja uz istovremeni prijenos odgovarajuće površine poljoprivrednog zemljišta između bivšeg i novog zakupca određene ARKOD parcele te između bivšeg zakupca i novog kupca određene ARKOD parcele nema za posljedicu smanjenje vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prijenos prava na plaćanja bez zemljišta nasljeđivanjem i darovanjem u obitelji (roditelji, supružnici, djeca, unuci) nema za posljedicu smanjenje vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.

Način prijenosa prava na plaćanja

Članak 27.

(1) Prijenos prava na plaćanja vrši se podnošenjem zahtjeva za prijenos prava na plaćanja i popunjavanjem Obrasca 3. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju podnesenog zahtjeva za prijenos prava na plaćanje, Agencija za plaćanja sastavlja zapisnik na kojem korisnik svojim potpisom potvrđuje istinitost unesenih podataka te izjavljuje da je suglasan s prijenosom prava na plaćanja.

(3) Prijenosom prava na plaćanja korisnik koji je, sukladno stavku 2. članka 25. ovoga Pravilnika, prenio svoja prava na plaćanja drugom korisniku automatski odustaje od aktiviranja tih prava na plaćanja. Korisnik koji je primio ta prava aktivira ih temeljem površina prijavljenih u jedinstvenom zahtjevu i stanja u registru prava na plaćanja.

Objava informacija o pravima na plaćanja

Članak 28.

Podaci iz registra prava na plaćanja o identifikaciji i vrijednostima prava na plaćanja kojima raspolaže korisnik prikazuju se na AGRONET-u.

2.3. Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

Osnovne odredbe za zelene prakse

Članak 29.

(1) Korisnici osnovnih plaćanja, osim poljoprivrednika koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike iz članka 44. ovoga Pravilnika, dužni su na svim svojim prihvatljivim hektarima u smislu članka 32. stavaka 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 provoditi zelene prakse prema članku 39. Zakona i članku 43. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Poljoprivrednici koji se bave ekološkim uzgojem iz članka 39. stavka 2. Zakona ostvaruju pravo na plaćanja za zelene prakse bez obaveze njihovog provođenja na prihvatljivim površinama koje se koriste za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(3) Prihvatljive površine koje se koriste za ekološku proizvodnju iz stavka 2. ovoga članka jesu površine pod ekološkom proizvodnjom i površine u prijelaznom razdoblju u ekološkoj proizvodnji.

Raznolikost usjeva

Članak 30.

(1) Korisnici programa izravnih plaćanja dužni su provoditi praksu vezanu uz raznolikost usjeva sukladno članku 40. Zakona, uz iznimke propisane člankom 44. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Popis kultura za potrebe izračuna raznolikosti usjeva u smislu članka 44. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 nalazi se u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Da bi se pojedina kultura računala za potrebe raznolikosti usjeva, korisnik je treba prijaviti u jedinstvenom zahtjevu na ARKOD parceli.

(4) Izračun udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva vrši se sukladno odredbama članka 40. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Razdoblje uzgoja za potrebe izračuna udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva sukladno članku 40. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 u 2018. godini je od 15. svibnja do 15. kolovoza.

(6) Uzgoj više kultura istovremeno na istoj parceli prijavljivat će se i računati za potrebe raznolikosti usjeva prema članku 40. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

Očuvanje trajnih travnjaka

Članak 31.

(1) Kako bi se osiguralo očuvanje površina trajnih travnjaka na nacionalnoj razini u skladu s člankom 41. Zakona, Agencija za plaćanja će usporediti godišnji omjer površina trajnih travnjaka i ukupnih poljoprivrednih površina s referentnim omjerom utvrđenim u 2015. godini u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Ako se u 2018. godini utvrdi promjena omjera iz članka 45. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za više od 4%, primjenjuje se postupak prethodnog pojedinačnog odobrenja prenamjene trajnih travnjaka sukladno članku 44. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(3) Ako se u 2018. godini utvrdi promjena omjera iz članka 45. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za više od 5%, Ministarstvo će propisati mjere za dostizanje potrebnog omjera, a Agencija za plaćanja će do 31. prosinca 2018. godine putem WEB stranice Agencije za plaćanja i AGRONET-a obavijestiti korisnike o pravilima sprječavanja novih prenamjena trajnih travnjaka.

(4) Korisnici ne smiju okolišno-osjetljive travnjake prenamijeniti niti preorati. Ako korisnik prenamijeni ili preore okolišno-osjetljivi travnjak, dužan je vratiti ga u prvobitno stanje najkasnije do zadnjeg dana za zaprimanje zahtjeva u 2019. godini, sukladno članku 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnici mogu u iznimno opravdanim slučajevima prenamijeniti ili obraditi okolišno-osjetljivi travnjak ukoliko su na zahtjev prije planiranog zahvata dobili odobrenje nadležnog tijela koje radi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za Ekološku mrežu.

Ekološki značajne površine

Članak 32.

(1) Za potrebe provedbe zelene prakse, sukladno članku 42. Zakona, ekološki značajnim površinama smatraju se:

a) zemljište na ugaru

b) obilježja krajobraza

c) rubni pojasevi duž vodotoka uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom

d) pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje

e) površine s kulturama kratkih ophodnji

f) površine s postrnim usjevima i zelenim pokrovom i

g) površine s kulturama koje fiksiraju dušik.

(2) Ekološki značajna površina nalazi se na obradivom zemljištu, osim površina s kulturama kratkih ophodnji. Granični pojasevi duž vodotoka, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma bez proizvodnje te pojedina obilježja krajobraza mogu se nalaziti na granici obradivog zemljišta prijavljenog za potporu.

(3) Način izračuna površina prihvatljivih za ekološki značajne površine nalazi se u Tablici 7. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Izračun ukupnog broja hektara koji predstavljaju ekološki značajnu površinu kao i njegov udio u ukupnom obradivom zemljištu poljoprivrednog gospodarstva korisnicima je raspoloživ u AGRONET-u (EZP kalkulator).

(5) Iznimka od obveze pridržavanja prakse ekološki značajne površine propisana je u članku 46. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(6) Zemljište na ugaru je obradivo poljoprivredno zemljište na kojem se ne proizvodi poljoprivredna kultura niti vrši ispaša, ali koje se održava u stanju pogodnom za ispašu ili obradu sukladno članku 4. stavku 1. točki f. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Površina na ugaru može se kositi i na njoj se mogu sijati mješavine sjemena usjeva namijenjenih divljim pticama i medonosno bilje kao izvor nektara. Za potrebe ekološki značajnih površina, zemljište treba biti na ugaru tijekom razdoblja od 15. veljače do 15. kolovoza 2018. godine. Na površinama pod ugarom koje su ekološki značajne površine ne smiju se primjenjivati zaštitna sredstva.

(7) Obilježja krajobraza iz stavka 1. točke b. ovoga članka su:

a) živice ili pojasevi drvenastih kultura najveće širine 2 m unutar parcele ili 4 m na granici parcele i najmanje dužine 10 m

b) pojedinačna stabla s promjerom krošnje od najmanje 4 m

c) drvored s promjerom krošnje od najmanje 4 m, pri čemu prostor između krošnji ne prelazi 5m

d) šumarak (skupina stabala i grmlja) su stabla spojena krošnjama koja se preklapaju, najveće površine 0,2 ha i najmanje površine 100 m2

e) jezerca (lokve) površine do najviše 0,1 ha

f) jarak najveće širine 2 m, uključujući zemljane otvorene vodotoke za navodnjavanje ili odvodnju

g) tradicionalni suhozid najveće širine 2 m unutar parcele i 4 m na granici parcele.

(8) Rubni pojasevi duž vodotoka iz stavka 1. točke c. ovoga članka široki su najmanje 3 m, a najviše 10 m. Na njima je moguće napasivanje ili košnja.

(9) Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje iz stavka 1. točke d. ovoga članka široki su najmanje 3 m, a najviše 10 m. Na pojasevima prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje ne uzgajaju se poljoprivredne kulture, ali je dozvoljena košnja ili napasivanje.

(10) Kulture kratkih ophodnji iz stavka 1. točke e. ovoga članka navedene su u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. Na ekološki značajnim površinama pod kulturama kratkih ophodnji ne smiju se primjenjivati mineralna gnojiva i zaštitna sredstva.

(11) Postrni usjevi i zeleni pokrov iz stavka 1. točke f. ovoga članka jesu mješavine koje se sastoje od barem dvije kulture navedene u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, uz sljedeće uvjete:

– sjetva postrnih usjeva i zelenog pokrovnog usjeva treba biti obavljena u razdoblju 1. lipnja do 1. rujna 2018. godine,

– postrni usjev ili zeleni pokrov treba se nalaziti na oranici minimalno osam tjedana,

– kulture koje se siju kao ozimi usjev za žetvu iduće godine ili napasivanje nisu prihvatljive kao postrni usjev ili zeleni pokrovni usjev.

(12) Kulture koje fiksiraju dušik, iz stavka 1. točke g. ovoga članka, jesu kulture navedene u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, a koje je korisnik naveo u jedinstvenom zahtjevu kao glavni usjev. Soja prihvatljiva za ekološki značajne površine mora zadovoljiti uvjete iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika.

2.4. Preraspodijeljeno plaćanje

Članak 33.

(1) Preraspodijeljeno plaćanje, u skladu s člankom 38. Zakona, dodjeljuje se za prvih dvadeset prihvatljivih hektara poljoprivrednog gospodarstva i to svim korisnicima koji ostvaruju osnovno plaćanje.

(2) Preraspodijeljena plaćanja neće ostvariti korisnici za koje se utvrdi da su na umjetan način stvorili uvjete za ostvarivanje plaćanja.

(3) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve može ostvariti preraspodijeljeno plaćanje. U slučaju da zahtjev za preraspodijeljeno plaćanje podnese više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, redoslijed prioriteta za dodjelu preraspodijeljenog plaćanja je:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(4) Korisnik može prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva odustati od zahtjeva za preraspodijeljeno plaćanje na Obrascu 8. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika, a kojeg ispunjava i potpisuje te dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

2.5. Plaćanje za mlade poljoprivrednike

Članak 34.

(1) Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku programa izravnih plaćanja uz uvjete propisane u članku 43. Zakona i članku 50. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku na temelju uvjeta koje zadovoljava nositelj poljoprivrednika i to za razdoblje do najviše pet godina.

(3) Pravna osoba može ispuniti uvjete za primanje plaćanja za mlade poljoprivrednike ako njezin nositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika ispunjava uvjete iz ovoga članka i članka 49. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014. Mladi poljoprivrednik u pravnoj osobi može biti odgovorna osoba u pravnoj osobi iz Upisnika poljoprivrednika, a koja je prema Sudskom registru Trgovačkog suda ovlaštena bez ograničenja zastupati pravnu osobu.

(4) Pravna osoba može ostvariti plaćanje za mlade poljoprivrednike ako nositelj iz stavka 3. ovoga članka samostalno ili zajedno s drugim poljoprivrednicima provodi učinkovitu i dugoročnu kontrolu nad pravnom osobom u pogledu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim rizicima već u prvoj godini u kojoj pravna osoba podnosi zahtjev za plaćanje u okviru plaćanja za mlade poljoprivrednike u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom b. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Ako je pravna osoba iz stavka 3. ovoga članka pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom druge pravne osobe, uvjeti za ostvarenje prava na plaćanje za mlade poljoprivrednike primjenjuju se na svaku fizičku osobu koja ima kontrolu nad tom drugom pravnom osobom.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka korisnik uz jedinstveni zahtjev obavezno prilaže izjavu s podacima o drugoj pravnoj osobi na Obrascu 2. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(7) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu, može ostvariti plaćanje za mlade poljoprivrednike. U slučaju da zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike podnese više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, potpora će se dodijeliti ranije osnovanom poljoprivredniku.

(8) Nositelj poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike dužan je imati:

1. minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili

2. završen ili u tijeku diplomski ili preddiplomski studij iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivrede ili prehrambene tehnologije, ili biomedicine i zdravstva – polja veterinarske medicine ili

3. završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili

4. završen jedan od strukovnih programa osposobljavanja koje provodi Savjetodavna služba u okviru Mjere 1.1.2. Programa ruralnog razvoja ili

5. završen jedan od stručnih programa edukacija u poljoprivredi ili ruralnom razvoju koje financira Europska unija ili Republika Hrvatska u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati.

(9) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka koji je podnio zahtjev za plaćanje za mladog poljoprivrednika po prvi puta u 2018. godini, dužan je do 31. prosinca 2019. dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju iz stavka 8. ovoga članka. Podatke o obrazovanju poljoprivrednika podružnica Agencije za plaćanja upisuje u Upisnik poljoprivrednika.

(10) Neispunjavanje obveze iz stavka 9. ovoga članka ima za posljedicu obvezu povrata isplaćenih sredstava za plaćanje za mladog poljoprivrednika.

(11) U slučaju promjene nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednika, plaćanje za mladog poljoprivrednika u 2018. godini može ostvariti korisnik iz stavka 1. ovoga članka koji je u Upisniku poljoprivrednika evidentiran kao nositelj ili odgovorna osoba na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva i na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. ovoga Pravilnika.

2.6. Proizvodno vezana potpora

Članak 35.

(1) Proizvodno vezana potpora (PVP) dodjeljuje se korisnicima sukladno članku 44. Zakona i to za:

– krave u proizvodnji mlijeka

– tov junadi

– krave dojilje

– ovce i koze

– povrće

– voće

– šećernu repu

– krmne proteinske usjeve.

(2) PVP se može dodijeliti i onim korisnicima koji ne raspolažu prihvatljivim hektarima za aktiviranje prava na osnovno plaćanje u okviru programa izravnih plaćanja iz članka 25. Zakona.

(3) Kod PVP iz stavka 1. podstavaka 1. do 3. ovoga članka jedno grlo može ostvariti samo jednu vrstu PVP.

PVP za krave u proizvodnji mlijeka

Članak 36.

(1) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se korisnicima koji se bave proizvodnjom mlijeka i godišnje isporučuju otkupljivačima najmanje 3.500 litara mlijeka po grlu.

(2) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se i korisnicima koji nemaju minimalnu isporuku iz stavka 1. ovog članka, ali su registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavljaju mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, najkasnije do 11. lipnja 2018. godine. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(3) Prihvatljiva grla su ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina koja su prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave u proizvodnji mlijeka i prvi dan nakon roka za zakašnjele zahtjeve i do tog dana imaju registrirano barem jedno telenje u JRDŽ-u.

(4) Korisnici koji imaju pet ili više krava u proizvodnji mlijeka ostvaruju PVP ukoliko se prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve nalaze u sustavu kontrole mliječnosti HPA.

(5) Razdoblje obveznog držanja je 100 uzastopnih dana i počinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(6) Jedinični iznos PVP za krave u proizvodnji mlijeka utvrđuje se za tri razreda veličine stada: 1 – 50 grla; 50 – 200 grla i više od 200 grla, na koje se primjenjuju pripadajući koeficijenti jediničnog iznosa u odnosu na prvi razred sukladno Tablici 14. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) Popis mliječnih ili kombiniranih pasmina iz stavka 3. ovoga članka nalazi se u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika. Prihvatljivost kombinirane pasmine utvrđuje se temeljem skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

(8) U slučaju razlike između broja grla prijavljenih na jedinstvenom zahtjevu i utvrđenih grla temeljem primjene kriterija iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

PVP za tov junadi

Članak 37.

(1) PVP za tov junadi dodjeljuje se korisnicima koji se bave tovom junadi i sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa.

(2) Prihvatljiva grla su muška i ženska grla koja u trenutku izlučenja u JRDŽ-u nisu mlađa od 12 mjeseci niti starija od 24 mjeseca i kod kojih je evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz.

(3) Obvezno razdoblje tova na gospodarstvu je najmanje 120 dana od dana dolaska grla na gospodarstvo do dana isporuke koja se odvija od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

(4) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za tov junadi, pri čemu je broj utvrđenih životinja u smislu članka 3. stavka 1. točke 18. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno broj prijavljenih životinja u smislu članka 3. stavka 1. točke 16. istog stavka, a za potrebe primjene članka 31. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

(5) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Agencija za plaćanja dostavlja HPA popis korisnika koji su podnijeli zahtjev za PVP za tov junadi.

PVP za krave dojilje

Članak 38.

(1) PVP za krave dojilje dodjeljuje se korisnicima koji proizvode telad u sustavu krava dojilja.

(2) Prihvatljiva grla za potporu iz stavka 1. ovoga članka su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina, a prisutna su na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave dojilje kao i prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeva, i do tog dana imaju registrirano barem jedno telenje u JRDŽ-u.

(3) Razdoblje obveznog držanja prihvatljivih grla iz stavka 2. ovoga članka na poljoprivrednom gospodarstvu je 100 uzastopnih dana koje započinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(4) Korisnik je dužan pridržavati se uzastopnog dvomjesečnog razdoblja držanja teladi koje započinje prvog dana nakon teljenja.

(5) Popis mesnih i kombiniranih pasmina za koje se može ostvariti PVP za krave dojilje nalazi se u Tablici 9. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. U slučaju kombiniranih pasmina, pripadnost grupi za ovu vrstu potpore utvrđuje se temeljem skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

(6) Grlo za koje se ostvaruje PVP za krave dojilje nije prihvatljivo za plaćanje za mliječne krave iz članka 48. ovoga Pravilnika u okviru plaćanja za mjere državne potpore.

PVP za ovce i koze

Članak 39.

(1) PVP za ovce i koze se dodjeljuje korisnicima koji uzgajaju rasplodne ovce i koze za proizvodnju janjadi i jaradi.

(2) Prihvatljiva grla su odrasle ženske ovce i koze koja su prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve starije od 12 mjeseci ili imaju barem jedno evidentirano janjenje/jarenje u JRDŽ-u, a prisutna su na gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za ovce i koze kao i prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeva.

(3) Razdoblje obveznog držanja je 100 uzastopnih dana koje započinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(4) Na gospodarstvu tijekom godine za koju se podnosi jedinstveni zahtjev treba biti evidentirano prosječno najmanje 0,6 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

(5) U slučaju razlike između broja prijavljenih grla u zahtjevu i utvrđenih grla temeljem primjene kriterija iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(6) Ovca ili koza prisutna na gospodarstvu koja je izgubila ušnu markicu smatra se utvrđenom ako se može identificirati bolusom u skladu s člankom 30. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 i člankom 4. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 21/2004.

PVP za povrće

Članak 40.

(1) PVP za povrće može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvodi povrće u nasadu kao glavna kultura.

(2) PVP za povrće dodjeljuje se za najmanje jedan, a najviše deset prihvatljivih hektara vrsta povrća utvrđenih u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz članka 112. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive za PVP za povrće. U slučaju umanjenja prihvatljivih površina temeljem ovog kriterija ne primjenjuje se administrativna kazna iz članka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(4) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti PVP za povrće. U slučaju da zahtjev za PVP za povrće podnese više od jednog poljoprivrednika, redoslijed prioriteta za dodjelu proizvodno vezane potpore za povrće je:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

PVP za voće

Članak 41.

(1) PVP za voće može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvodi voće u nasadu kao glavna kultura.

(2) PVP za voće dodjeljuje se za najmanje dva, a za najviše deset prihvatljivih hektara voćnih vrsta utvrđenih u Tablici 1. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik može ostvariti PVP za voće za voćnjake podignute i održavane u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćare korisnike PVP za voće, objavljenim na web stranici Ministarstva.

(4) Minimalni sklop pojedinih voćnih vrsta koji je potrebno imati kako bi se ostvario PVP za voće utvrđen je u Tablici 13. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) Voćnjaci za koje korisnik može ostvariti PVP za voće, a podignuti su nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, trebaju biti zasađeni deklariranim sadnim materijalom, što korisnik dokazuje prilikom kontrole na terenu računom i certifikatom o sadnom materijalu ili certifikatom proizvođača za sadni materijal podrijetlom iz Republike Hrvatske, te fitocertifikatom i pratećim dokumentom za sadnice podrijetlom iz drugih zemalja.

(6) Površine ekstenzivnih voćnjaka iz članka 79. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive za PVP za voće.

(7) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja nisu prihvatljive za PVP za voće.

(8) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina temeljem primjene kriterija iz stavka 6. i 7. ovog članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(9) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti PVP za voće. U slučaju da zahtjev za PVP za voće podnese više od jednog poljoprivrednika, prioriteti za dodjelu PVP za voće su:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

PVP za šećernu repu

Članak 42.

(1) PVP za šećernu repu može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvodi šećerna repa.

(2) PVP za šećernu repu dodjeljuje se za najmanje 1 hektar prihvatljive površine pod šećernom repom.

(3) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja nisu prihvatljive za PVP za šećernu repu. U slučaju umanjenja prihvatljivih površina temeljem ovog kriterija ne primjenjuje se administrativna kazna iz članka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

PVP za krmne proteinske usjeve

Članak 43.

(1) PVP za krmne proteinske usjeve može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvode krmni proteinski usjevi i to za najmanje jedan hektar prihvatljive površine krmnih proteinskih kultura.

(2) Prihvatljive kulture krmnih proteinskih usjeva jesu: soja za stočnu hranu, stočni grašak (Pisum sativum),grahorice (Vicia sp.), djeteline (Trifolium sp.), lucerne (Medicago sp.) stočni bob (Vicia faba), smiljkita (Lotus corniculatus), lupine (Lupinus sp.) i esparzeta (Onobrychis sp.).

(3) Pored navedenih čistih krmnih proteinskih kultura iz stavka 2. ovoga članka, za PVP za krmne proteinske usjeve prihvatljive su i površine zasijane smjesom krmnih proteinskih kultura i žitarica pri čemu je udio krmnih proteinskih usjeva u ukupnoj površini 50% i više.

(4) Korisnik PVP za soju za stočnu hranu iz stavka 3. ovoga članka mora na svom poljoprivrednom gospodarstvu držati barem 2 uvjetna grla po prihvatljivom hektaru soje za stočnu hranu izračunatih na temelju koeficijenata za izračun uvjetnih grla iz Tablice 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika, pri čemu se kao osnovica za izračun uvjetnih grla uzima prosječno godišnje stanje grla upisanih u JRDŽ, Središnji popis matičnih grla i Središnji popis matičnih jata svakog prvog dana u mjesecu u godini u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev. Prihvatljivi hektar soje za stočnu hranu mora zadovoljiti uvjete iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(5) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja nisu prihvatljive za PVP za krmne proteinske kulture.

(6) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina temeljem primjene kriterija iz stavka 4. i 5. ovog članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(7) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Agencija za plaćanja dostavlja HPA popis korisnika koji su podnijeli zahtjev za PVP za krmne proteinske usjeve i podatak o vrsti proizvodnje.

2.7. Program za male poljoprivrednike

Članak 44.

(1) Program za male poljoprivrednike provodi se sukladno odredbama propisanim u članku 45. Zakona i člancima 61. do 65. Uredbe (EU) br. 1307/2013, a u programu sudjeluju poljoprivrednici koji su ušli u program 2015. godine (dalje u tekstu: mali poljoprivrednici).

(2) Mali poljoprivrednici mogu ostvariti plaćanje u maksimalnom iznosu do 657 eura u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada 2018. godine.

(3) Mali poljoprivrednik može izići iz Programa za male poljoprivrednike najkasnije do 15. listopada 2018. godine podnošenjem zahtjeva Agenciji za plaćanja na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(4) Mali poljoprivrednici izuzeti su od provedbe obveza za zelena plaćanja iz članka 39. Zakona.

3. MJERE DRŽAVNE POTPORE

3.1. Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

Članak 45.

(1) Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima dodjeljuju se korisnicima koji:

– proizvode, isporučuju i prodaju ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

– proizvode i isporučuju na preradu duhan tipa Burley

– proizvode, prerađuju i prodaju duhan tipa Viržinija

– drže mliječne krave

– drže rasplodne krmače.

(2) Agencija za plaćanja u odluci iz članka 24. stavka 2. Zakona za 2018. godinu mora naznačiti iznos dodijeljene potpore za plaćanja iz stavka 1. podstavka 1. i 3. ovoga članka i da je potpora dodijeljena kao potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013.

(3) Maksimalni iznos potpore male vrijednosti iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 te u fiskalnoj godini u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore i prethodne dvije fiskalne godine ne može iznositi više od 200.000 € po korisniku za sve potpore male vrijednosti dodijeljene sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013.

(4) Agencija za plaćanja u odluci iz članka 24. stavka 2. Zakona za 2018. godinu mora naznačiti iznos dodijeljene potpore za plaćanja iz stavka 1. podstavaka 2., 4. i 5. ovoga članka i da je potpora dodijeljena kao potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013.

(5) Maksimalni iznos potpore male vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 te u fiskalnoj godini u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore i prethodne dvije fiskalne godine ne može iznositi više od 15.000 € po korisniku za sve potpore male vrijednosti dodijeljene sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013.

(6) Za praćenje maksimalnog iznosa dodijeljene potpore male vrijednosti iz stavka 2. i stavka 4. ovoga članka koristi se tečaj Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja godine u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore.

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

Članak 46.

(1) Korisnik plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod maslinama i broj stabala maslina na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Do 31. siječnja 2019. godine korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti podružnici Agencije za plaćanja:

– prijavu prodanih količina ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja na listu E iz Priloga 2. ovoga Pravilnika

– račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev

– potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize.

Duhan

Članak 47.

(1) Korisnik plaćanja za duhan podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod duhanom na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti podatke o isporučenim količinama duhana klasa 1. do 4. za svakog korisnika, prema tipu i klasama duhana, na listu F iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, u elektroničkoj formi (Microsoft Excel format), do 31. siječnja 2019. godine.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirnu skladišnu primku) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev.

(4) Za izračun visine plaćanja za duhan tipa Burley prema klasi koristi se faktor usklađenja prikazan u Tablici 12. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, na način da se maksimalni jedinični iznos plaćanja iz Dodatka 2. Zakona pomnoži odgovarajućim faktorom ovisno o klasi.

Mliječne krave

Članak 48.

(1) Korisnik plaćanja za mliječne krave podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju mliječnih krava na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na isplatu za mliječne krave sukladno zahtjevu, a prema broju mliječnih krava u JRDŽ-u na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(4) Razdoblje obveznog držanja je 100 uzastopnih dana i počinje prvoga dana nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(5) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake krave, pasminu, datum rođenja i datum prvog teljenja na dan podnošenja zahtjeva,

– da li je krava u sustavu kontrole mliječnosti na prvi dan nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

Rasplodne krmače

Članak 49.

(1) Korisnik plaćanja za rasplodne krmače podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva te sukladno stvarnom broju rasplodnih krmača na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u i obaviti obveznu godišnju prijavu brojnog stanja sukladno članku 20. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja. Krmače moraju biti propisno označene ušnim markicama ili tetoviranim brojem tijekom cijelog razdoblja obveze držanja.

(3) Korisniku se obračuna pravo na isplatu za rasplodne krmače sukladno zahtjevu, a prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve.

(4) Za rasplodne krmače iz stavka 3. ovoga članka koje su uzgojno valjane i upisane u matične knjige ili uzgojne upisnike koje vode ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača ili uzgojno društvo Agencija za plaćanja obračunava dodatno plaćanje utvrđeno u Tablici 10. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se tromjesečnog razdoblja obveznog držanja rasplodnih krmača, koje započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(6) Agencija za plaćanja za obračun potpore koristi i provjerava podatke o broju rasplodnih i uzgojno valjanih krmača na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve.

(7) Odredbe o nadomještanju stoke ne primjenjuju se na rasplodne krmače.

Izračun plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

Članak 50.

(1) Godišnja omotnica za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima utvrđena je u Dodatku 3. Zakona, a maksimalni jedinični iznosi plaćanja i minimalno poticane količine za 2018. godinu utvrđeni su u Tablici 10. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima izračunavaju se na temelju stvarno utvrđenih količina duhana, ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja, te utvrđenog broja mliječnih krava i rasplodnih krmača.

(3) Ako je utvrđeni broj mliječnih krava i rasplodnih krmača veći od prijavljenog broja na jedinstvenom zahtjevu, potpora se isplaćuje za prijavljeni broj grla.

3.2. IAKS mjera ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

Članak 51.

(1) IAKS mjera ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja financira se sredstvima proračuna Republike Hrvatske kao potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013.

(2) Maksimalni iznos potpore male vrijednosti utvrđuje se sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 te u fiskalnoj godini u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore i prethodne dvije fiskalne godine ne može iznositi više od 15.000 € po korisniku za sve potpore male vrijednosti dodijeljene sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013.

(3) Korisnik plaćanja za izvorne i zaštićene vrste i kultivare poljoprivrednog bilja utvrđenog u Tablici 11. Priloga 1. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: IZVK) podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod proizvodnjom IZVK na Listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(4) Do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. ovoga Pravilnika korisnik treba dostaviti podružnici Agencije za plaćanja valjane dokumente koji dokazuju nabavu certificiranog reprodukcijskog sjemena/sadnog materijala (otpremnica/račun i deklaracija/certifikat) sukladno posebnom propisu koji uređuje stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

(5) Agencija za plaćanja u odluci iz članka 24. stavka 2. Zakona za 2018. godinu mora naznačiti iznos dodijeljene potpore za potporu iz ovoga članka i da je potpora dodijeljena kao potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013.

(6) Za praćenje maksimalnog iznosa dodijeljene potpore male vrijednosti iz stavka 2. ovoga članka koristi se tečaj Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja godine u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore.

Članak 52.

Gornja granica za stvaranje obveza i maksimalni iznos potpore za IZVK navedeni su u Tablici 15. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

4. PLAĆANJA ZA IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

4.1. Opći uvjeti

Članak 53.

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. obuhvaćaju potporu za:

a) Mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« (dalje u tekstu: M10)

b) Mjeru 11 »Ekološki uzgoj« (dalje u tekstu: M11) i

c) Mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima« (dalje u tekstu: M13).

Pojmovnik

Članak 54.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga poglavlja imaju sljedeće značenje:

1. »Korisnik« je subjekt koji odgovara definiciji korisnika sukladno odredbama ovoga poglavlja te je izravno odgovoran za poštivanje obveza iz pojedine operacije ili podmjere

2. »Obvezna površina« je površina za dodjelu potpore sukladno Odluci o ulasku u sustav potpore osim u slučaju M13

3. »Obvezni broj uvjetnih grla« je broj uvjetnih grla za dodjelu potpore sukladno Odluci o ulasku u sustav potpore

4. »Obvezno razdoblje« za M10 i M11 je razdoblje u trajanju od pet godina koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

5. »Obvezno razdoblje« za M13 je razdoblje u trajanju od jedne godine koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

6. »Trajni travnjak« u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak

7. »Kruti stajski gnoj« je smjesa stelje, krutih i tekućih životinjskih izlučevina različitog stupnja biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti

8. »Uvjetno grlo« je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg. Broj UG se računa temeljem stope konverzije iz Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2016/669, kako je navedeno u Tablici 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika

9. »Zoohigijenski uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja« su uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja u skladu s vrstom kojoj pripadaju, stupnju razvoja kao i njihovim fiziološkim i etološkim potrebama, sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Zakona o veterinarstvu

10. »Potvrdnica« je dokument koji izdaje udruga uzgajivača, uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova kojim se potvrđuje da korisnik sudjeluje u provedbi uzgojnog programa te da su njegova grla upisana u matične knjige/uzgojne upisnike

11. »Uzgojno valjana rasplodna životinja« je uzgojno valjana životinja definirana sukladno članku 2. stavku 2. Zakona o stočarstvu koja je spolno zrela sukladno Tablici 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika

12. »Travnjak velike prirodne vrijednosti« je registriran u ARKOD sustavu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak.

13. Višegodišnji nasad u smislu ovog poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao voćnjak, maslinik ili vinograd.

Financiranje

Članak 55.

(1) Sredstva potpore za M10, M11 i M13 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske.

(2) Osnova za izračun potpore po površini je hektar, osnova za izračun potpore za domaće životinje je uvjetno grlo.

(3) Dvostruko financiranje istih troškova za M10, M11 i M13 iz proračuna Europske unije ili drugih javnih izvora Republike Hrvatske nije dozvoljeno. Javne izvore Republike Hrvatske čine sredstva središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

Iznos potpore

Članak 56.

(1) Iznosi potpore za mjere iz članka 53. navedeni su u Tablici 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Odobreni iznos za isplatu izražen u eurima preračunava se u kune prema tečaju koji je definiran sukladno članku 34. Uredbe Komisije 907/2014 za IAKS mjere ruralnog razvoja.

Osnovni uvjeti

Članak 57.

(1) Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore iz članka 16. točaka 1., 3., 4., 5., 6., 9. i 10. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na mjere iz članka 53. ovoga Pravilnika.

(2) Životinje se drže u skladu sa zoohigijenskim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja.

(3) Uvjet prihvatljivosti za mjere potpore po površini je veličina poljoprivredne parcele od najmanje 0,05 ha i veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 0,5 ha upisane u ARKOD sustav. Iznimno za operaciju 10.1.6. Uspostava poljskih traka površina poljoprivrednog gospodarstva kao i ARKOD parcele moraju biti najmanje 1 ha.

(4) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, kojom se utvrđuje obvezna površina koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja ili obvezni broj uvjetnih grla koje korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja te obvezno razdoblje.

(5) Zahtjev za ulazak u sustav potpore, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, moguće je podnijeti zaključno s 2019. godinom.

(6) U slučaju povećanja površina za više od 10% tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezna površina te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljene površine.

(7) U slučaju povećanja broja uvjetnih grla u M10.1.9. tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezni broj uvjetnih grla te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljena uvjetna grla osim u slučaju kategorije goveda za grla starosti od 6-24 mjeseca za koje je izdana Odluka iz prethodne godine i koja ne iziskuje izdavanje nove Odluke.

(8) Nove Odluke iz stavaka 6. i 7. ovoga članaka, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, moguće je donositi zaključno s 2019. godinom.

(9) Sukladno stavku 1., članku 47. Uredbe 1305/2013 tijekom obveznog razdoblja povećanje ili umanjenje površine na koju se odnosi višegodišnja obveza do 10% ne iziskuje izdavanje nove Odluke.

(10) Obvezu izobrazbe, individualnog savjetovanja ili demonstracijske aktivnosti, iz članaka 62., 65., 68., 71., 74., 77., 80., 83., 88., 93., 96., 99., 102., 105., 108., 111., 117. i 122. ovoga Pravilnika, dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

(11) Dokaz o ispunjavanju obveze iz stavka 10. ovoga članka Savjetodavna služba dostavlja Agenciji za plaćanja elektronskim putem najkasnije do 31. siječnja 2019. godine.

(12) Članak 15., Članak 17. stavci 2., 3. i 8., članci 19. i 20. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na mjere iz članka 53. ovoga Pravilnika.

(13) Zemljište koje nije održavano sukladno članku 15. ovoga Pravilnika nije prihvatljivo za potporu.

(14) Zemljište na ugaru i zemljište na kome se uzgaja cvijeće i ukrasno bilje nisu prihvatljive površine za dodjelu potpore kroz M10 i M11.

(15) Zemljište na ugaru nije prihvatljiva površina za dodjelu potpore kroz M13.

(16) Korisnici operacija 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada, 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika i 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima moraju se pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide.

(17) Pod prijenosom gospodarstva za M10 i M11, osim u slučaju operacije M10.1.9., smatra se prijenos dijela površina gospodarstva ili prijenos svih površina gospodarstva ili čitavog gospodarstva na neku drugu osobu tijekom trajanja obveze, uslijed gubitka zakupa, prodaje ili davanja zemlje u zakup od strane korisnika koji je u obvezi te bilo kojeg drugog oblika prijenosa poljoprivrednih površina.

(18) U slučaju prijenosa gospodarstva iz stavka 17. ovoga članka, osoba koja je preuzela poljoprivredne površine nije dužna nastaviti s provedbom preuzetih obveza iz pojedine operacije ili podmjere.

(19) Korisniku koji je izvršio prijenos gospodarstva iz stavka 17. ovoga članka prestaje preuzeta obveza iz pojedine operacije i ne vrši se povrat do tada isplaćenih sredstava.

(20) Smatra se da je Agencija za plaćanja obaviještena o prijenosu gospodarstva iz stavka 17. ovoga članka prijenosom poljoprivrednih parcela u ARKOD sustav.

(21) U slučaju da se smanji obvezna površina za više od 10% iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja naredit će povrat do tada ostvarenih sredstava sukladno postotku smanjenja obvezne površine osim u slučaju više sile i iznimnih okolnosti iz članka 142. ovoga Pravilnika i prijenosa gospodarstva iz stavka 17. ovoga članka.

(22) U slučaju da se smanji obvezni broj uvjetnih grla, Agencija za plaćanja naredit će povrat do tada ostvarenih sredstava, osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 142. ovoga Pravilnika ili više sile i iznimnih okolnosti iz članka 146. ovoga Pravilnika.

4.2. Posebni uvjeti

4.2.1. Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Članak 58.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

(2) Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu.

(3) Potpora se može ostvariti kroz podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

(4) Moguće kombinacije operacija na istoj površini unutar M10 navedene su u Tablici 11. Moguće kombinacije operacija unutar M10 sa iznosom potpore iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(5) Na istoj površini moguće je kombinirati M10 i M11 sukladno Tablici 12. Moguće kombinacije M10 i M11 sa iznosom potpore iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju nedostatnih sredstava za isplatu potpore, potpora se dodjeljuje temeljem kriterija odabira koji su navedeni u Tablici 9. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Podmjera 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Članak 59.

Unutar podmjere 10.1. potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

10.1.6. Uspostava poljskih traka

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

10.1.10. Očuvanje suhozida

10.1.11. Očuvanje živica

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

OPERACIJA 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (OTSN)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.1.

Članak 60.

Uvjeti prihvatljivosti za OTSN su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja jednogodišnjih usjeva registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica s nagibom 9 – 15%

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za OTSN na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 61.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za OTSN na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OTSN korisnika

Članak 62.

(1) OTSN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. izraditi i provoditi petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet usjeva; prihvatljivi usjevi označeni su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. Tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan plodoreda

3. obradu i sjetvu na oraničnim površinama s nagibom od 9-15% provoditi okomito na nagib terena

4. uspostaviti na sredini parcele najmanje 3 metra široku površinu na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vode

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-4 ovoga članka na Obrascu 1. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Petogodišnji plan plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovog članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja.

OPERACIJA 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.2.

Članak 63.

Uvjeti prihvatljivosti za ZTN jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao višegodišnji nasad s nagibom terena 9-15%

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZTN na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 64.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZTN na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZTN korisnika

Članak 65.

(1) ZTN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe poštujući pri tome sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa. Tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan gnojidbe

3. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

4. površina između redova unutar trajnog nasada mora biti pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesom

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1 – 4 ovoga članka na Obrascu 2. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Petogodišnji plan gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovog članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid Agenciji za plaćanja najkasnije do 11. lipnja tekuće godine.

OPERACIJA 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.3.

Članak 66.

Uvjeti prihvatljivosti za TVPV jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak velike prirodne vrijednosti pri čemu se minimalno 50% površine nalazi na području iz Tablice 1. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za TVPV na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 67.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za TVPV na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze TVPV korisnika

Članak 68.

(1) TVPV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama

5. vrijeme i učestalost košnje određena je prema regijama. Zadnji dan do kada se može obaviti košnja je 15. rujna.

Regija Početak košnje Broj otkosa
Kontinentalna nizinska 1. kolovoza Jedan
Brdsko-planinska 20. srpnja Jedan do dva
Mediteranska 15. srpnja Jedan

6. ukoliko se travnjak koristi za napasivanje, dozvoljeno je maksimalno 1,0 uvjetnih grla/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara. Minimalni pašni pritisak je 0,3 uvjetnih grla/ha

7. ručno odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)

8. hidromelioracijski zahvati nisu dozvoljeni

9. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 8. ovoga članka na Obrascu 3. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

10. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 9. ovog članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OPERACIJA 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca
(Crex crex) (ZK)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.4.

Članak 69.

Uvjeti prihvatljivosti za ZK jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanja ptica kosac (Crex crex) pri čemu se minimalno 30% površine nalazi na području iz Tablice 2. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZK na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 70.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZK na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZK korisnika

Članak 71.

(1) ZK korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva/stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla

5. prvu košnju provoditi nakon 15. kolovoza, minimalno jednom, a maksimalno dva puta na godinu, zadnji dan do kada se može vršiti košnja je 15. rujna

6. na parcelama većim od 1 ha ostaviti uz rub nepokošenu traku (5% površine), a košnju obavljati od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj

7. ukoliko travnjak služi za ispašu, ispaša može biti samo u jesen (najranije od košnje do kraja tekuće godine); dozvoljeno je maksimalno 1,0 uvjetnih grla/ha ovaca, koza, goveda i kopitara, minimalni pašni pritisak je 0,3 uvjetnih grla/ha

8. ručno odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)

9. hidromelioracijski zahvati nisu dozvoljeni

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-9 ovoga članka na Obrascu 4. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovog članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OPERACIJA 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira (ZL)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.5.

Članak 72.

Uvjeti prihvatljivosti za ZL jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanje vrste danjih leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus), te je stanište vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon)pri čemu se minimalno 30% površine nalazi na području iz Tablice 3. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZL na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 73.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZL na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZL korisnika

Članak 74.

(1) ZL korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama

5. termin i način košnje određen je za svakog leptira, a košnja se mora obaviti do 1. listopada.

Vrsta Kod* i naziv područja Termin i način košnje
Močvarni plavac (Phengaris alcon alcon)

HR2001220 – Livade uz potok Injaticu

HR2001305 – Zvečevo

HR5000020 – NP Plitvička jezera

HR2001409 – Livade uz Bednju II

kositi iza 15. 9. svake druge godine
Močvarni okaš (Coenonympha oedippus)

HR2000544 – Vlažne livade uz potok Malinska

HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige

HR2000545 – Vlažne livade kod Marušića

HR2000546 – Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)

HR2000543 – Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)

HR2001015 – Pregon

kositi iza 15. 9. na 1/3 površine svake godine
Zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous)

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

kositi do 15. 6 ili iza 15. 9. svake druge godine
Veliki livadni plavac (Phengaris teleius)

HR2000368 – Peteranec

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

HR2001409 – Livade uz Bednju II

kositi do 15. 6 ili iza 15. 9. svake druge godine

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine« broj 124/2013)

6. ukoliko travnjaci služe za ispašu, ispaša može biti samo u jesen (najranije od košnje 15. rujna do kraja tekuće godine); dozvoljeno je maksimalno 1,0 uvjetnih grla/ha ovaca, koza, goveda i kopitara, minimalni pašni pritisak je 0,3 uvjetnih grla/ha

7. ručno treba odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)

8. hidromelioracijski zahvati nisu dozvoljeni

9. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-8 ovoga članka na Obrascu 5. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

10. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 9. ovog članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OPERACIJA 10.1.6. Uspostava poljskih traka (PT)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.6.

Članak 75.

Uvjeti prihvatljivosti za PT jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica, minimalne površine 1 ha

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za PT na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 76.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za PT na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PT korisnika

Članak 77.

PT korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. ako korisnik uspostavlja cvjetnu traku: svake druge godine uz rub parcele, treba posijati traku široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30% površine ARKOD parcele

3. cvjetne trake trebaju sadržavati propisane cvjetne vrste iz Tablice 4a ili 4b Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje: u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada

4. primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena

5. ako korisnik uspostavlja travnu traku: traku treba posijati uz rub parcele široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30% površine ARKOD parcele

6. travne trake trebaju sadržavati propisane vrste trava iz Tablice 4c Priloga 4. Ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja obavlja se u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja se obavlja u listopadu

7. primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-7 ovoga članka na Obrascu 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.7.

Članak 78.

Uvjeti prihvatljivosti za EV jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni voćnjak s najmanje 50, a najviše 200 stabala na hektaru

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za EV na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 79.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EV na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EV korisnika

Članak 80.

(1) EV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. pridržavati se minimalnih zahtjeva za pesticide:

a) vođenje evidencije o primijenjenim pesticidima

b) posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida

c) skladištenje pesticida na siguran način

4. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

5. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

c) zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

6. održavanje površine voćnjaka ispašom (ovce, koze, goveda ili perad, maksimalno 1,0 UG/ha) ili košenjem biljnog pokrova najmanje jednom godišnje (uključujući i košnju ispod stabala), ali ne kasnije od 1. listopada

7. odumiruća stabla treba nadomjestiti sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti iz Tablice 7. Priloga 4. ovoga Pravilnika

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 7. ovoga članka na Obrascu 7. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 8. ovog članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.8.

Članak 81.

Uvjeti prihvatljivosti za EM jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni maslinik sa najmanje 25, a najviše 150 stabala na hektar

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Održavanje ekstenzivnih maslinika na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 82.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EM na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EM korisnika

Članak 83.

(1) EM korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. pridržavati se minimalnih zahtjeva za pesticide:

a) vođenje evidencije o primijenjenim pesticidima

b) posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida

c) skladištenje pesticida na siguran način

4. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

5. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

c) zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

6. održavanje površina maslinikom ispašom (ovce ili koze, maksimalno 1 UG/ha), ili mehaničkom obradom, ili košnjom trave, ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe

7. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-6 ovoga članka na Obrascu 8. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

8. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 7. ovog članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OPERACIJA 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (IZP)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.9.

Članak 84.

Uvjeti prihvatljivosti za IZP jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za IZP na listu A i prijavljuje uzgojno valjane rasplodne životinje na listu D, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A

3. korisnik uzgaja ugrožene izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja (dalje u tekstu: IZP životinje) upisane u JRDŽ ili Središnji popis matičnih jata iz Tablice 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika

4. minimalni broj IZP životinja koji je prijavljen u jedinstvenom zahtjevu preračunato stopom konverzije u uvjetna grla sukladno Tablici 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika iznosi 0,15 UG.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 85.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za IZP na listu A i prijaviti životinje na listu D u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Posljedice za smanjenje broja uvjetnih grla

Članak 86.

(1) Korisniku se računa pravo na godišnju potporu za IZP životinje prema broju IZP životinja u JRDŽ-u na dan 31. prosinca 2018. godine.

(2) Ukoliko se prilikom administrativne kontrole na datum 31. prosinca 2018. godine utvrdi manji broj UG nego je navedeno u Odluci, primjenjuju se odredbe iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Nadomještanje uvjetnih grla

Članak 87.

(1) Nadomještanje životinja moguće je u slučaju:

a) prirodnih okolnosti iz članka 142. ovoga Pravilnika

b) više sile i iznimnih okolnosti iz članka 146. ovoga Pravilnika

c) ako je nadomještanje u skladu s potrebama provođenja uzgojnog programa što potvrđuje udruga uzgajivača, uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova.

(2) Korisnik mora vršiti nadomještanje istom pasminom uzgojno valjanih rasplodnih životinja.

(3) Nadomještanje se vrši u roku od 60 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja te upisuje u registar na gospodarstvu i u JRDŽ. Korisnik obavještava Agenciju za plaćanja pisanim putem na Obrascu 5. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 10 radnih dana od kad je nadomještanje izvršeno.

(4) U slučaju nadomještanja iz stavka 1., točka c. korisnik je dužan uz pismenu obavijest istovremeno dostaviti Agenciji za plaćanja potvrdu udruge uzgajivača, uzgojne organizacije ili ovlaštene ustanove.

Obveze IZP korisnika

Članak 88.

IZP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. sudjelovati u provedbi uzgojnog programa što udruga uzgajivača, uzgojna organizacija i ovlaštena ustanova potvrđuje svake godine i dostavlja Agenciji za plaćanje elektroničkim putem sukladno članku 89. ovoga Pravilnika na Obrascu 12. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. držati životinje u skladu s zoohigijenskim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja (životinje moraju biti pod nadzorom, imati primjeren smještaj, dostupnost hrane i vode)

4. tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla istih pasmina kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 4. ovoga članka na Obrascu 9. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. svi kopitari ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina trebaju imati izdan pravovaljani Identifikacijski dokument – putovnicu i biti označeni sukladno posebnom propisu koji uređuje identifikaciju i registraciju kopitara

7. kopitari rođeni do 31. prosinca 2009. godine ne podliježu odredbi o označavanju transponderom (mikročipom).

Obveze udruga uzgajivača, uzgojnih organizacija i ovlaštena ustanova za provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja

Članak 89.

Udruge uzgajivača, uzgojne organizacije i ovlaštena ustanova dužne su u elektroničkom obliku dostaviti Agenciji za plaćanja popis i identifikacijski broj grla za koja je ispunjena obveze iz točke 2. članka 88. za sve podnositelje zahtjeva za potporu kojima su izdali Potvrdnice do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu.

Posljedica za neispunjavanje obveza za IZP potporu

Članak 90.

Osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 142. i više sile i iznimnih okolnosti iz članka 146. ovoga Pravilnika, za neispunjavanja obveza navedenih u operaciji primjenjuju se odredbe iz članka 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

OPERACIJA 10.1.10. Održavanje suhozida (OS)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10.

Članak 91.

Uvjeti prihvatljivosti za OS jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu te ima evidentirane vanjske suhozide čija je ukupna dužina najmanje 30 metara. Potporni zidovi, terase i unutrašnji suhozidi nisu prihvatljivi.

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za OS na listu A i prijavljuje i dužinu suhozida na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 92.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu OS na listu A i prijaviti i dužinu suhozida na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OS korisnika

Članak 93.

OS korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. kontrolirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine

3. održavati suhozid koristeći tradicionalne materijale i način izrade, što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena bez korištenja veziva i drugih materijala

4. sprječavati zarastanje tijela suhozida vegetacijom na način da se neželjena vegetacija mora uklanjati ručno, bez primjene herbicida

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 4. ovoga članka na Obrascu 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina suhozida.

OPERACIJA 10.1.11. Održavanje živica (OZ)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.11.

Članak 94.

Uvjeti prihvatljivosti za OZ jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu sa evidentiranom živicom minimalne dužine 60 metara. Prihvatljiva je živica koja ima očuvanu strukturu, pri čemu ukupna dužina praznih mjesta ne smije biti veća od 10% ukupne dužine živice

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za OZ na listu A i prijavljuje i dužinu živice na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 95.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu OZ na listu A i prijaviti i dužinu živice na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OZ korisnika

Članak 96.

Korisnik OZ je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. kontrolirati izgled i stanje živice minimalno jednom godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine

3. održavati živicu orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblik, orezivanje živice nije dozvoljeno u periodu od 01. ožujka do 31. kolovoza

4. dijelove živice koji nedostaju treba nadosaditi autohtonim ili udomaćenim vrstama grmlja i drveća. Popis prihvatljivih vrsta grmlja i drveća nalazi se u Tablici 10. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 4. ovoga članka na Obrascu 14. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina živice.

OPERACIJA 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.12.

Članak 97.

Uvjeti prihvatljivosti za KFK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za KFK na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 98.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu KFK na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze KFK korisnika

Članak 99.

(1) Korisnik KFK je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za:

– trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja

– šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna.

3. pregledavati klopke dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika

4. skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način do 31. prosinca tekuće godine

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 4. ovoga članka na Obrascu 15. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaka te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanje najkasnije do 11. lipnja 2018. godine.

OPERACIJA 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (MKŠ)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.13.

Članak 100.

Uvjeti prihvatljivosti za MKVN su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za MKŠ na listu A i prijavljuju površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 101.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu MKŠ na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze MKŠ korisnika

Članak 102.

(1) Korisnik MKŠ je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. postaviti feromonske dispenzore najkasnije do 1. svibnja tekuće godine u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa

3. odstraniti stare dispenzore iz prijašnje sezone najkasnije do postavljanja novih dispenzora

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-3 ovoga članka na Obrascu 16. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji dispenzora i upute proizvođača korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanje najkasnije do 11. lipnja 2018. godine.

(3) Ako korisnik ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za potporu se odbija.

OPERACIJA 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (POMP)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.14.

Članak 103.

Uvjeti prihvatljivosti za POMP su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad s nagibom terena do 9%

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za POMP na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 104.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu POMP na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze POMP korisnika

Članak 105.

Korisnik POMP je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. zasijati međuredni prostor nekom od propisanih smjesa iz Tablice 13 Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. održavati međuredni prostor košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje

4. međuredni prostor mora ostati zatravnjen tijekom petogodišnjeg obveznog perioda

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 3. ovoga članka na Obrascu 17. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

OPERACIJA 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.15.

Članak 106.

Uvjeti prihvatljivosti za PEG su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za PEG na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 107.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu PEG na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PEG korisnika

Članak 108.

(1) Korisnik PEG je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. sukladno obavljenoj analizi tla izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe, dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

3. dozvoljeno je korištenje samo onih gnojiva, poboljšivača i nutrijenta (uključujući gnoj životinjskog podrijetla) koji su odobreni u skladu s Prilogom I Uredbe 889/2008 i deklariranih ekoloških gnojiva koja imaju dozvolu upotrebe na prostoru EU

4. zabranjena je uporaba mineralnih gnojiva

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 4. ovoga članka na Obrascu 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja 2018. godine.

OPERACIJA 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.16.

Članak 109.

Uvjeti prihvatljivosti za MUK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za MUK na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 110.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu MUK na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze MUK korisnika

Članak 111.

Korisnik MUK je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. korove unutar redova u »zaštićenom prostoru« (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) suzbijati mehanički odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom

3. zabranjeno je korištenje herbicida u »zaštićenom prostoru«

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-3 ovoga članka na Obrascu 19. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Članak 112.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji prelaze na ekološki uzgoj ili nastavljaju ekološki uzgoj na poljoprivrednim površinama.

(2) Potpora se može ostvariti kroz dvije podmjere:

a) 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (dalje u tekstu EKOP)

b) 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (dalje u tekstu EKO).

(3) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, donosi Odluku o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja.

(4) Korisnici koji podnose zahtjev za mjere iz stavka 2. ovoga članka za skupinu usjeva trajni travnjaci dužni su posjedovati najmanje 0,5 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru trajnog travnjaka. Iznimno na krškim pašnjacima korisnici su dužni posjedovati najmanje 0,3 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

(5) Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze koje se moraju uzgajati sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, a koje imaju prijelazni ili ekološki status (dalje u tekstu: EKO grla).

(6) Osnovica za izračun uvjetnih grla iz stavka 4. je prosjek broja EKO grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu počevši od siječnja godine u kojoj je podnesen zahtjev, sukladno Tablici 6. Konverzije za izračun uvjetnih grla iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju plaćanja za trajne travnjake korisniku će se obračunati potpora za onoliko hektara trajnih travnjaka iz zahtjeva za koliko je zadovoljena obveza iz stavka 4. ovoga članka, pri čemu se obvezna površina iz stavka 3. ovoga članka ne mijenja.

(8) Površine s lista B jedinstvenog zahtjeva prijavljene za plaćanja za ekološki uzgoj moraju biti priznate od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

(9) Korisnici se moraju pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide što uključuje pravila za gnojidbu i korištenje pesticida sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.

(10) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđen prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, a kojima je tijekom obveznog razdoblja produženo prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje sukladno Uredbi Vijeća (EZ) 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.

(11) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđeno održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda, a koje su tijekom obveznog razdoblja vraćene u prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje sukladno Uredbi Vijeća (EZ) 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.

(12) Gustoća voćaka po hektaru je u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćare korisnike PVP za voće objavljenim na web stranicama Ministarstva uz toleranciju 10%.

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

Korisnici podmjere 11.1.

Članak 113.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu te prelaze sa konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na ekološku sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) 889/2008.

(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

a) oranice (kulture OR iz kolone EKO)

b) povrće (kulture P iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi (kulture VN iz kolone EKO)

d) trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO).

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.1

Članak 114.

Uvjeti prihvatljivosti za EKOP jesu:

1. korisnik je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do roka za zakašnjele zahtjeve sukladno članku 8. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Mjeru M 11 – Ekološki uzgoj na listu A i prijavljuje površine za plaćanje na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja ekološkog uzgoja iz članka 112. stavka 1. ovoga Pravilnika potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A

4. površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

5. korisnik je dužan provoditi podmjeru na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 115.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za Ekološki uzgoj na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 116.

(1) Ovlašteno kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za svakog korisnika potpore za Ekološki uzgoj temeljem zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu podnošenja zahtjeva.

(2) Ovlašteno kontrolno tijelo podatke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku najkasnije do 31. siječnja 2019. godine.

(3) Ovlaštena kontrolna tijela za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavljaju HPA podatke o EKO grlima do 31. siječnja 2019. godine. HPA vodi registar EKO grla kojeg razmjenjuje s Agencijom za plaćanja.

Obveze EKOP korisnika

Članak 117.

EKOP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnje razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru

2. biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

3. koristiti gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008, Prilog I.

4. koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008, Prilog II.

5. provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008

6. obvezan je tijekom obveznog razdoblja obavljati ekološki uzgoj u prijelazu na ekološke poljoprivredne prakse i metode i nastaviti s održavanjem ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore

7. za skupinu usjeva trajni travnjaci držati najmanje 0,5 EKO UG/ha, iznimno na krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 7. ovoga članka na Obrascu 10. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi ekološku proizvodnju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina

10. nakon završetka prijelaznog razdoblja nastaviti ekološku proizvodnju na istim površinama koje su bile navedene u zahtjevu za ulazak u sustav potpore za ovu podmjeru te podnijeti zahtjev za EKO.

Podmjera 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

Korisnici podmjere 11.2

Članak 118.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu, te održavaju ekološku poljoprivrednu proizvodnju sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.

(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

a) oranice (kulture OR iz kolone EKO),

b) povrće (kulture P iz kolone EKO),

c) višegodišnji nasadi (kulture VN iz kolone EKO),

d) trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO).

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.2

Članak 119.

Uvjeti za ulazak u sustav potpore za EKO jesu:

1. biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do roka za zakašnjele zahtjeve sukladno članku 8. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Mjeru M 11 – Ekološki uzgoj na listu A i prijavljuje površine za plaćanje za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metode na listu B

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja mjere potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A

4. površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela, te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

5. korisnik je dužan provoditi podmjeru na istom broju hektara u skladu s podnesenim jedinstvenim zahtjevom.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 120.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za Ekološki uzgoj na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 121.

(1) Ovlašteno kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za svakog korisnika potpore za Ekološki uzgoj, temeljem zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu podnošenja zahtjeva.

(2) Ovlašteno kontrolno tijelo podatke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku najkasnije do 31. siječnja 2019. godine.

(3) Ovlaštena kontrolna tijela za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavljaju HPA podatke o EKO grlima do 31. siječnja 2019. godine. HPA vodi registar EKO grla, kojeg razmjenjuje s Agencijom za plaćanja.

Obveze EKO korisnika

Članak 122.

EKO korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje

2. biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

3. koristi gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom Komisije EZ br. 889/2008, Prilog I.

4. koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom EZ Komisije br. 889/2008, Prilog II.

5. provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 834/2007 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008

6. tijekom obveznog razdoblja obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore

7. za skupinu usjeva trajni travnjaci držati najmanje 0,5 EKO UG/ha, iznimno na krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 7. koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 11. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Mjera 13 – Plaćanja područjima sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Članak 123.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima kako bi se omogućio nastavak poljoprivredne proizvodnje u područjima gdje postoje prirodna ili posebna ograničenja za poljoprivrednu aktivnost.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva utvrđuje obveznu površinu.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće podmjere:

a) 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

b) 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

c) 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO.

(4) Potpora se može ostvariti za ARKOD parcelu koja ima minimalno 50% površine u području koje je označeno kao područje iz stavka 3. ovoga članka, pri čemu se potpora dodjeljuje samo za površinu pod ograničenjem.

(5) Potporu za ARKOD parcelu koja je registrirana u ARKOD sustavu kao krški pašnjak moguće je ostvariti ako korisnik parcelu održava napasivanjem s najmanje 0,3 UG/ha goveda, kopitara, ovaca i/ili koza po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

(6) Osnovica za izračun uvjetnih grla iz stavka 5. je prosjek broja grla koje korisnik ima upisane u posjedu u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu u kojem su grla evidentirana i to u razdoblju od 1. siječnja do 1. prosinca godine u kojoj je podnesen zahtjev, za kategorije životinja navedene u točkama 1. do 4. Tablice 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) Odobreni iznos za mjeru Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima smanjuje se ovisno o veličini zatražene površine po pojedinoj podmjeri. Smanjenja iznose:

a) 20% za zatraženih više od 20 do uključivo 50 ha

b) 30% za zatraženih više od 50 do uključivo 100 ha

c) 50% za zatraženih više od 100 ha.

Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko-planinskim
područjima – GPP

Korisnici podmjere 13.1

Članak 124.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu te obavljaju poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao gorsko-planinsko područje.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.1

Članak 125.

(1) Uvjeti prihvatljivosti GPP jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao gorsko planinsko područje

2. Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za GPP na listu A i prijavljuje površine na listu B, u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) GPP područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze GPP Korisnika

Članak 126.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu gorsko planinskog područja na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Podmjera 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Korisnici podmjere 13.2

Članak 127.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu te provode poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.2

Članak 128.

(1) Uvjeti prihvatljivosti za ZPO jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za ZPO na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) ZPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze ZPO Korisnika

Članak 129.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu područja sa značajnim prirodnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Podmjera 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Korisnici podmjere 13.3

Članak 130.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu te provode poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao područje s posebnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.3

Članak 131.

(1) Uvjeti za prihvatljivosti za PPO jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje s posebnim ograničenjima

2. Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za PPO na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) PPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze PPO Korisnika

Članak 132.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu područja s posebnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

5. KONTROLA

Opća načela kontrole

Članak 133.

(1) Kontrola ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti za potporu u smislu ovoga Pravilnika i članka 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013 provodi se putem administrativne provjere i kontrole na terenu propisanih člancima 23. i 146. Zakona i člancima 24. do 45. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, a obuhvaća provjeru:

– točnosti i cjelovitosti podataka u jedinstvenom zahtjevu

– sukladnosti s uvjetima prihvatljivosti za pojedine mjere potpore i

– poštovanja pravila višestruke sukladnosti.

(2) Administrativne provjere u smislu članaka 28. i 29. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, provode se u uredima Agencije za plaćanja uz pomoć informatičkog sustava, a prema potrebi uključuju unakrsne provjere kojima se utvrđuje nesukladnost s propisanim uvjetima.

(3) Ovisno o programu potpore, Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu na kontrolnim uzorcima sukladno člancima 30. do 36. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Kontrolu na terenu obavljaju kontrolori ovlašteni od strane Agencije za plaćanja.

(5) Agencija za plaćanja odgovorna je za koordinaciju i rad kontrolora iz stavka 4. ovoga članka neovisno o tome da li kontrolu obavlja sama ili ju povjerava drugoj pravnoj osobi.

(6) Identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju korisniku ili njegovom opunomoćeniku iskaznicom koju izdaje Agencija za plaćanja.

(7) Zahtjev za potporu odbacuje se kao neprihvatljiv u potpunosti, ako korisnik ili njegov opunomoćenik ne prihvaćaju ili spriječe izvođenje dijela kontrole ili kontrole na terenu u cijelosti.

(8) Korisnik ili njegov opunomoćenik dužan je osobi ovlaštenoj za obavljanje kontrole na terenu omogućiti:

– pristup svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivrednik, domaćim životinjama, objektima u kojima se obavlja poljoprivredna ili s njom vezana aktivnost

– uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednika

– fotografiranje poljoprivrednog zemljišta, domaćih životinja, prostora, objekata na poljoprivrednom gospodarstvu

– pružiti potrebnu pomoć tijekom obavljanja kontrole na terenu.

(9) Kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenog zahtjeva obavlja se prije isplate.

(10) Kontrola na terenu višestruke sukladnosti obavlja se u istoj kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev.

Način provedbe kontrole na terenu

Članak 134.

(1) Kontrola na terenu za mjere potpore povezane s površinom i životinjama provodi se sukladno člancima 37. do 43. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Kontrola na terenu površina provodi se i daljinskim istraživanjem sukladno članku 40. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(3) Sustav kontrole uzgoja konoplje i analiza uzoraka konoplje provodi se sukladno članku 45. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 i po metodi za kvantitativno određivanje sadržaja Δ9-tetrahidrokanabinola u sortama konoplje (Cannabis sativa L.) iz postupka B. iz priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Agencija za plaćanja vodi evidenciju sadržaja tetrahidrokanabinola (THC), a Ministarstvo podnosi zahtjev EK za autorizaciju zabrane stavljanja na tržište sorte konoplje s višim postotkom THC uz propisane uvjete.

(5) Kontrola na terenu višestruke sukladnosti provodi se na način propisan u člancima 65. do 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

Izvještaji o kontroli i zapisnici o inspekcijskom nadzoru

Članak 135.

(1) Za svaku kontrolu na terenu izrađuje se izvještaj sukladno člancima 41., 43. i 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivrednik dobiva presliku izvještaja o kontroli.

(3) Potpisivanje izvještaja o kontroli na terenu od strane korisnika ili njegovog opunomoćenika ne znači da je suglasan sa sadržajem izvještaja, nego samo da je bio prisutan kontroli i da je upoznat s rezultatima kontrole.

(4) Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru kao pravovaljane izvještaje o kontroli na terenu nad korisnicima.

(5) Kada se prilikom kontrole ispunjavanja pravila višestruke sukladnosti utvrde nesukladnosti, Agencija za plaćanja obavještava korisnika o svim utvrđenim nesukladnostima u roku od tri mjeseca od datuma kontrole na terenu.

6. IZRAČUN POTPORE I ADMINISTRATIVNIH KAZNI

Iznimke od primjene administrativnih kazni

Članak 136.

(1) Administrativne kazne ne primjenjuju se:

– na dio jedinstvenog zahtjeva za koji je korisnik pisanim putem obavijestio Agenciju za plaćanja da je netočan ili da je postao netočan, ukoliko Agencija za plaćanja nije obavijestila korisnika o namjeri o provedbe kontrole na terenu niti o nesukladnostima u jedinstvenom zahtjevu sukladno članku 15. i 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014,

– u drugim slučajevima iz članka 64. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Administrativne kazne ne primjenjuju se na potpore male vrijednosti u okviru mjera državne potpore.

Neprijavljivanje svih površina

Članak 137.

Ako se tijekom administrativne kontrole, kontrole na terenu ili inspekcijskog nadzora utvrdi da korisnik nije prijavio sve poljoprivredne parcele na gospodarstvu, primjenjuju se odredbe članka 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Plaćanja vezana uz površinu

Članak 138.

(1) Skupine usjeva, osnovica za izračun prijavljenih površina te administrativne kazne kod prekoračenja prijava za potrebe provedbe plaćanja vezanih uz površinu primjenjuju se sukladno člancima 17. do 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 .

(2) Ako razlika između prijavljene i utvrđene površine nije veća od 10% utvrđene površine, administrativna kazna za prvo prekoračenje u prijavi površine umanjuje se 50% sukladno članku 19.a stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(3) Ukoliko se iduće godine ponovno utvrde nepravilnosti u prijavi površina, administrativna kazna plaća se u punom iznosu uključujući iznos umanjenja kazne iz protekle godine, u skladu s člankom 19.a stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Plaćanja vezana uz površinu za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja

Članak 139.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 138. ovoga Pravilnika, kod neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti i kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja primjenjuju se i administrativne kazne sukladno članku 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Potpora za koju je podnesen zahtjev odbija se ili povlači u cijelosti ako nisu ispunjeni uvjeti prihvatljivosti za IAKS mjere ruralnog razvoja propisani ovim Pravilnikom.

(3) Kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja, ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se odbija ili djelomično povlači ovisno o ozbiljnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(4) Odbijanje ili djelomično povlačenje iznosa potpore za kršenje obveza iz stavka 3. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza po pojedinoj operaciji i podmjeri prikazane su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinačan tip operacije ili podmjere, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem kršenja u smislu primjene umanjenja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako se utvrdi treće ponavljanje kršenja obveze vrlo velike ozbiljnosti, potpora se odbija i povlači u cijelosti, te se korisnik isključuje iz iste podmjere ili tipa operacije u sljedećoj kalendarskoj godini podnošenja zahtjeva.

(7) U slučaju kršenja višegodišnjih obveza koje se odnose na smanjenje površina, iznos potpore se odbija ili povlači u cijelosti.

(8) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa u prethodnim godinama.

Plaćanja za mlade poljoprivrednike

Članak 140.

Administrativne kazne za plaćanja za mlade poljoprivrednike primjenjuju se sukladno članku 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Zeleno plaćanje

Članak 141.

Za potrebe zelenih plaćanja skupine usjeva, osnovica za izračun, smanjenja u slučajevima nesukladnosti te administrativne kazne primjenjuju se sukladno člancima 22. do 28. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Plaćanja za stoku i prirodne okolnosti

Članak 142.

(1) Za plaćanja na temelju zahtjeva za stoku osnovica za izračun, administrativne kazne, slučajevi nesukladnosti u pogledu sustava identifikacije i registracije životinja, iznimke od primjene administrativnih kazni u slučajevima prirodnih okolnosti primjenjuju se sukladno člancima 30. do 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Administrativne kazne na temelju zahtjeva za stoku ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog djelovanja prirodnih okolnosti na stado korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Prirodne okolnosti jesu:

– uginuće životinja zbog zaraznih bolesti, ukoliko je posjednik postupio u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i o tome postoji dokumentacija od strane veterinarskog inspektora

– uginuće životinja zbog bolesti, do koje nije došlo zbog nedostatne i neprimjerene ishrane, loših uvjeta držanja te uskraćivanja veterinarsko zdravstvene zaštite

– uginuće životinja zbog nesreće za koju korisnik ne može biti odgovoran.

(4) Korisnik je obvezan evidentirati izlučenje u propisanim registrima na gospodarstvu i prijaviti u JRDŽ, te pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 10 radnih dana od dana kada je smanjenje utvrđeno.

Plaćanja za stoku za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja

Članak 143.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 142. ovoga Pravilnika, kod neispunjavanja kriterija prihvatljivosti i kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja primjenjuju se i administrativne kazne sukladno članku 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Potpora za koju je podnesen zahtjev se odbija ili povlači u cijelosti ako nisu ispunjeni uvjeti prihvatljivosti za IAKS mjere ruralnog razvoja propisani ovim Pravilnikom.

(3) Kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja, ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se odbija ili djelomično povlači ovisno o ozbiljnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(4) Odbijanje ili djelomično povlačenje iznosa potpore za kršenje obveza iz stavka 3. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza prikazane su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja propisanih obveza, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem neizvršavanja u smislu primjene umanjenja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako se utvrdi treće ponavljanje kršenja obveze vrlo velike ozbiljnosti, potpora se odbija i povlači u cijelosti, te se korisnik isključuje iz iste podmjere ili tipa operacije u sljedećoj kalendarskoj godini podnošenja zahtjeva.

(7) U slučaju kršenja višegodišnje obveze koje se odnose na smanjenje broja uvjetnih grla, iznos potpore se odbija ili povlači u cijelosti.

(8) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa u prethodnim godinama.

Nadomještanje stoke

Članak 144.

(1) Životinje koje se nalaze na gospodarstvu smatraju se prihvatljivim za potporu samo ako su evidentirane na Zahtjevu.

(2) Krave dojilje, krave u proizvodnji mlijeka, mliječne krave, ovce i koze mogu se nadomjestiti u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu do konca razdoblja obveznog uzgoja.

(3) Nadomještanje se vrši u roku od 30 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja, a upisuje se u registar na gospodarstvu, u JRDŽ sukladno propisima o označavanju životinja.

(4) Korisnik o nadomještanju iz stavka 3. ovoga članka obavještava Agenciju za plaćanja pisanim putem na Obrascu 5. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 10 radnih dana od kad je nadomještanje izvršeno.

Sustav kontrole i administrativne kazne u vezi s višestrukom sukladnošću

Članak 145.

(1) Nepridržavanje pravila višestruke sukladnosti iz Glave VI. Uredbe (EU) br. 1306/2013 utvrđeno prilikom kontrola ima za posljedicu primjenu administrativnih kazni sukladno Glavi IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014) i Glavi V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 i pravilnika kojim se uređuje višestruka sukladnost.

(2) U skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njen iznos po korisniku 100 eura ili manji od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu sa člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Viša sila i iznimne okolnosti

Članak 146.

(1) Ako korisnik ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili iznimnih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili iznimnih okolnosti. Ako se nesukladnost koja je posljedica više sile ili iznimnih okolnosti odnosi na višestruku sukladnost, ne primjenjuje se administrativna kazna, u skladu sa člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Viša sila ili iznimne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima:

– smrti korisnika (nositelja, odgovorne osobe i člana poljoprivrednog gospodarstva)

– dugoročne profesionalne nesposobnosti korisnika (nositelja, odgovorne osobe)

– ozbiljne prirodne katastrofe koja utječe na poljoprivredno gospodarstvo

– nenamjernog uništenja poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu

– epizootske ili biljne bolesti koja utječe na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika

– šteta na površinama ili izlučenja grla koja su prouzročile divlje životinje

– promjene opsega proizvodnje na gospodarstvu koja se nije mogla predvidjeti na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva

– izvlaštenja cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog gospodarstva ako se to izvlaštenje nije moglo predvidjeti na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(3) O slučaju više sile ili iznimnih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik dužan je u pisanom obliku na Obrascu 4. Priloga 3. ovoga Pravilnika, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvijestiti Agenciju za plaćanja u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to može učiniti.

(4) O prijavljenim slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti odlučuje Povjerenstvo za višu silu i iznimne okolnosti u Agenciji za plaćanja.

Očita greška

Članak 147.

(1) Agencija za plaćanja može, sukladno članku 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, u svakom trenutku nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva priznati postojanje očite greške u pojedinačnom zahtjevu, ako je uvjerena da je pogreška nenamjerna, odnosno da ju je podnositelj počinio u dobroj namjeri.

(2) Očita greška je pogreška u jedinstvenom zahtjevu, njegovim dodacima ili popratnoj dokumentaciji koju je moguće otkriti prilikom administrativne kontrole zahtjeva ili tijekom kontrole na terenu.

(3) Agencija za plaćanja će ispraviti utvrđenu očitu grešku u zahtjevu ako korisnik može dokazati da se radi o očitoj greški ili ako korisnik pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja da njegov zahtjev sadrži netočan podatak ako već nije obaviješten o namjeri kontrole na terenu.

(4) Utvrđeni slučajevi očite greške nemaju za posljedicu primjenu administrativnih kazni.

Nepravilnosti

Članak 148.

(1) Nepravilnost u smislu ovoga Pravilnika je svaka povreda odredaba propisa kojima se uređuje područje izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, a koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane poljoprivrednika, što je uzrokovalo smanjenje ili gubitak prihoda ili neopravdane izdatke za državni proračun i/ili proračun Europske unije, odnosno Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

(2) Nepravilnost može Agenciji za plaćanja prijaviti djelatnik Agencije za plaćanja, fizička i/ili pravna osobe, druga nadležna institucija, anonimni prijavitelj ili medij.

(3) Agencija za plaćanja provodi postupak utvrđivanja nepravilnosti.

(4) Nepravilnosti mogu biti:

– namjerno prijavljivanje neprihvatljivih površina u ARKOD sustavu i u jedinstvenom zahtjevu

– krivotvoreni dokumenti

– umjetno stvoreni uvjeti

– drugi slučajevi koji se mogu utvrditi u provedenom postupku iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Utvrđena nepravilnost ima za posljedicu neodobravanje potpore ili oduzimanje nepravilno stečene koristi i to obvezom povrata dugovanih ili nepravilno stečenih iznosa i prava na plaćanja.

(6) Uz posljedicu iz stavka 5. ovoga članka moguća je i primjena drugih upravnih mjera i kazni za nepravilnosti propisanih Uredbom (EZ, Euratom) br. 2988/95, a sukladno članku 54. Uredbe (EU) br. 1306/13.

7. OBRAČUN I ISPLATA POTPORE

Odobrenje zahtjeva i plaćanje

Članak 149.

(1) Nakon obračuna visine potpore Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev (dalje u tekstu: odluka o ostvarivanju prava na potporu) sukladno članku 24. Zakona.

(2) Odluka o ostvarivanju prava na potporu stavlja se na raspolaganje korisniku putem AGRONET-a, pri čemu se danom preuzimanja odluke za pojedinačne korisnike smatra dan kada je odluka o ostvarivanju prava na potporu postavljena na AGRONET.

(3) Agencija za plaćanja može donijeti novu odluku o ostvarivanju prava na potporu ako se promijene okolnosti koje utječu na izračun potpore.

(4) Na odluku iz stavaka 2. i 3. ovoga članka korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u Agenciji za plaćanja u roku od 30 dana od njezinog postavljanja na AGRONET.

Isplate korisnicima

Članak 150.

(1) Sredstva za potporu zatražena temeljem jedinstvenog zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika isplaćuju se korisnicima doznačivanjem odobrenih sredstava na žiroračun prema uvjetima i u rokovima propisanima u članku 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Plaćanja korisnicima moguća su i nakon roka iz stavka 1. ovoga članka sukladno članku 5. Uredbe (EU) br. 907/2014.

(3) Od korisnika koji imaju dugovanja po osnovi neplaćenog poreznog duga i/ili neplaćenog zakupa ili naknade za korištenje dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, dug će se podmiriti iz odobrenih sredstava izravne potpore financiranih iz državnog proračuna.

(4) Odobravanje isplata korisnicima izravnih plaćanja vršiti će se na temelju tečaja sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Povrat sredstava

Članak 151.

(1) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su člancima 142. i 143. Zakona.

(2) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(3) Odluka o povratu sredstava korisnicima se upućuje poštom.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore iz članka 149. stavka 4. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana preuzimanja odluke o povratu sredstava.

8. IZVJEŠĆIVANJE O KORISNICIMA

Objavljivanje podataka o korisnicima

Članak 152.

(1) Podaci o ukupno isplaćenim iznosima koje je pojedini korisnik primio objavljuju se u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.

(2) Agencija za plaćanja će do 31. svibnja svake godine za prethodnu financijsku godinu propisanu uredbom iz stavka 1. ovoga članka, na svojoj internetskoj stranici objaviti podatke o korisnicima, kako slijedi:

a) ime i prezime/naziv, općina/naselje

b) iznose plaćanja u kunama (za svaku pojedinu mjeru i ukupno) koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini te vrstu i opis mjera.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka ostaju dostupni na internetskoj stranici dvije godine od datuma prve objave.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 153.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (»Narodne novine« br. 19/17, 45/17 i 46/17).

(2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (»Narodne novine« br. 19/17, 45/17 i 46/17) završit će se po odredbama toga pravilnika, osim članka 47., na koji se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 154.

Prilozi 1. – 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 155.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/44

Urbroj: 525-07/0217-18-2

Zagreb, 23. veljače 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

Sektor Kultura (vrsta) Latinski naziv Sorta Klima i okoliš Proizvodno-vezane potpore IAKS-mjere ruralnog razvoja Kultura za potrebe raznolikosti usjeva
EZP Krmni proteinski usjevi Voće Povrće EKO IZK OTSN
ORANIČNE KULTURE
žitarice pšenica-ozima Triticum aestivum OR X Triticum_ozima
pšenica-jara OR X Triticum_jara
tvrda pšenica-ozima Triticum durum OR X Triticum_ozima
tvrda pšenica-jara OR X Triticum_jara
kukuruz Zea mays OR X Zea
kukuruz kokičar Zea mays L everta OR X Zea
kukuruz šećerac Zea mays L. saccharata OR X Zea
ječam-ozimi Hordeum vulgare OR X Hordeum_ozimi
ječam-jari OR X Hordeum_jari
zob-ozima Avena sativa OR X Avena_ozima
zob-jara OR X Avena_jara
pravi pir Triticum spelta OR X Triticum
raž-ozima Secale cereale OR X Secale_ozima
raž-jara OR X Secale_jara
tritikale-ozimi Triticale spp. OR X Triticosecale_ozimi
tritikale-jari OR X Triticosecale_jari
proso Panicum miliaceum OR X Panicum
sirak Sorghum bicolor OR X Sorghum
kvinoa Chenopodium quinoa OR X Chenopodium
amarant, šćir Amaranthus caudatus OR X Amaranthus
čija, chia Salvia hispanica OR X Salvia
heljda Fagopyrum esculentum OR X Fagopyrum
uljarice suncokret Helianthus annuus OR X Helianthus
uljana repica Brassica napus subsp. oleifera OR X Brassica napus
podlanak, lanik Camelina sativa OR X Camelina
šafranika Carthamus tinctorius OR X Carthamus
tikva uljanica (uljna buča) Cucurbita pepo var. oleifera P X Cucurbita pepo
soja soja Glycine max X OR X Glycine
šećerna repa šećerna repa Beta vulgaris var. altissima OR X Beta
duhan duhan Nicotiana tabacum OR X Nicotiana tabacum
krmno bilje »trave i travolika paša«= trave, travne smjese, TDS i DTS OR trave i travolika paša
grahorica jara Vicia sativa X PU OR X Vicia
grahorica ozima Vicia vilosa X PU OR X Vicia
stočna repa Beta vulgaris spp. crassa OR X Beta
stočna koraba Brassica napus var. napobrassica OR X Brassica napus
krmna repica Brassica napus OR X Brassica napus
lupine Lupinus sp. X PU OR X Lupinus
stočni kelj Brassica oleracea OR X Brassica oleracea
stočni grašak Pisum sativum X PU OR X Pisum
stočni sirak Sorghum bicolor OR X Sorghum
djetelina Trifolium spp. X PU OR Trifolium
facelija Phacelia tanacetifolia OR X Phacelia
stočni bob Vicia faba X PU OR X Vicia
smiljkita (svinđuša) Lotus corniculatus X PU OR Lotus
esparzeta (grahorka) Onobrychis viciifolia PU OR Onobrychis
lucerna Medicago sativa X PU OR Medicago
grahor satrica Lathyrus sativus X OR X Lathyrus
soja za stočnu hranu Glycine max X PU OR X Glycine
sudanska trava Sorghum sudanense OR X Sorghum
smjesa leguminoza i žitarica PU OR X smjesa leguminoza i žitarica
uljna rotkva, rauola Raphanus sativus var. oleiformis OR X Raphanus sativus
ostalo inustrijsko bilje cikorija Cichorium intybus var. sativus OR X Cichorium
lan Linum usitatissimum OR X Linum
ricinus Ricinus communis OR X Ricinus
konoplja Cannabis sativa OR X Cannabis
bijela gorušica Sinapis alba OR X Sinapis alba
smeđa gorušica Brassica juncea OR X Brassica juncea
crna gorušica Brassica nigra OR X Brassica nigra
mak Papaver somniferum OR X Papaver
povrće povrtni komorač, finocchio Foeniculum vulgare P P X Foeniculum
grah Phaseolus vulgaris X P P X Phaseolus
slanutak Cicer arietinum X P P X Cicer
cvjetača Brassica oleracea var. botrytis P P X Brassica oleracea
brokula Brassica oleracea var. cymosa P P X Brassica oleracea
kelj pupčar Brassica oleracea var. gemmifera P P X Brassica oleracea
koraba Brassica oleracea var. gongylodes P P X Brassica oleracea
pastrnjak Pastinaca sativa P P X Pastinaca
cikla Beta vulgaris var. conditiva P P X Beta
grašak Pisum sativum X P P X Pisum
bob Vicia faba X P P X Vicia
poriluk Allium porrum P P X Allium
buča Cucurbita pepo var. oblonga P P X Cucurbita pepo
tikva, tikvice Lagenaria vulgaris P P X Lagenaria vulgaris
blitva Beta vulgaris var. vulgaris P P X Beta
špinat Spinacia oleracea P P X Spinacia
kelj Brassica oleracea var. sabauda P P X Brassica oleracea
rajčica Solanum lycopersicum ostalo P P X Solanum lycopersicum
Brački jabučar P P P X Solanum lycopersicum
Šibenski šljivar P P P X Solanum lycopersicum
paprika Capsicum annuum ostalo P P X Capsicum annuum
Feferoni slatki žuti P P P X Capsicum annuum
Feferoni slatki zeleni P P P X Capsicum annuum
krastavci i kornišoni Cucumis sativus P P X Cucumis sativus
luk Allium cepa ostalo P P X Allium
Istarski ljubičasti P P P X Allium
Istarski žuti P P P X Allium
Rapski žuti pogačar P P P X Allium
Turopoljski P P P X Allium
luk kozjak (ljutika) Allium ascalonicum P P X Allium
kupus Brassica oleracea var. capitata ostalo P P X Brassica oleracea
Ogulinski P P P X Brassica oleracea
Varaždinski P P P X Brassica oleracea
češnjak Allium sativum ostalo P P X Allium
Domaći jari P P P X Allium
Domaći ozimi P P P X Allium
Slavonski ozimi P P P X Allium
Petrinjski ozimi P P P X Allium
Polački ozimi P P P X Allium
mrkva Daucus carota subsp. sativus ostalo P P X Daucus
Domaća žuta P P P X Daucus
patlidžan Solanum melongena ostalo P P X Solanum melongena
Domaći plavi P P P X Solanum melongena
peršin Petroselinum sativum ostalo P P X Petroselinum
Domaći lišćar P P P X Petroselinum
postrna repa Brassica rapa subsp. rapifera ostalo P P X Brassica rapa
Varaždinska P P P X Brassica rapa
salata Lactuca sativa var. capitata ostalo P P X Lactuca
Dalmatinska ledenka P P P X Lactuca
Kristal ljetna žuta P P P X Lactuca
hren Armoracia rusticana ostalo P P Armoracia rusticana
Ludbreški hren P P P Armoracia rusticana
leća Lens culinaris X P P X Lens
rotkvica Raphanus sativus var. radicula P P X Raphanus sativus
vigna grah Vigna spp. X P P X Vigna
radič Cichorium intybus var. foliosum P P X Cichorium
endivija Cichorium endivia P P X Cichorium
celer Apium graveolens P P X Apium
novozelandski špinat Tetragonia tetragonioides P P X Tetragonia
loboda Atriplex hortensis P P X Atriplex
slatka paprika Pimenta spp. P P X Pimenta
bundeva Cucurbita maxima P P X Cucurbita maxima
patišon Cucurbita pepo var. patissoniana P P X Cucurbita pepo
bundeva šećerka Cucurbita moschata P P X Cucurbita moschata
kapari Capparis spinosa P P Capparis
bijeli korijen Tragopogon porrifolius ssp. porrifolius P P X Tragopogon
rikula Eruca sativa P P X Eruca sativa
matovilac Valerianella locusta P P X Valerianella
batat Ipomoea batatas P P X Ipomoea
bamija Hibiscus esculentus P P X Hibiscus
zimski luk Allium fistulosum P P X Allium
luk vlasac Allium schoenoprasum P P X Allium
krumpir Solanum tuberosum P X Solanum tuberosum
čičoka Helianthus tuberosus P OR Helianthus
bijela rotkva, daikon Raphanus sativus var. longipinatus P X Raphanus sativus
crna rotkva, povrtnica Raphanus sativus var. niger P X Raphanus sativus
miješane povrtne kulture P X
voćne vrste na oranici jagoda Fragaria ananassa V OR Fragaria ananassa
kiwano Cucumis metuliferus OR X Cucumis metuliferus
dinja Cucumis melo V P X Cucumis melo
lubenica Citrullus vulgaris ostalo V P X Citrullus vulgaris
Vukovarska V P P X Citrullus vulgaris
peruanska jagoda Physalis peruviana
ljekovito bilje kamilica Matricaria chamomilla OR X Matricaria
menta Mentha piperita OR Mentha
kadulja Salvia officinalis OR Salvia
stolisnik Achillea millefolium OR Achilea
divlji komorač Foeniculum vulgare ssp. vulgare OR Foeniculum
timijan Thymus vulgaris OR Thymus
smilje Helichrysum italicum VN Helichrysum
crni sljez Malva silvestris OR Malva
bijeli sljez Althaea officinalis OR Althaea
melisa – matičnjak Melissa officinalis OR Melissa
neven Calendula officinalis OR Calendula
buhač Tanacetum cinerariifolium OR Tanacetum
gavez Symphytum officinale OR Symphytum
kopriva Urtica dioica OR Urtica
pelin Artemisia absinthium OR Artemisia
stevia Stevia rebaudiana OR Stevia
ehinacea, rudbekija Echinacea purpurea OR X Echinacea
boražina, boreč Borago officinalis OR X Borago
sikavica, badelj Silybum marianum OR Silybum
žuti noćurak Oenothera biennis OR Oenothera
različak Centaurea cyanus
maslačak Taraxacum officinale
aromatično bilje bosiljak Ocimum basilicum OR Ocimum
origano Origanum vulgare OR Origanum
mažuran Majorana hortensis OR Majorana
estragon Artemisia dracunculus OR Artemisia
miloduh Hyssopus officinalis OR Hyssopus
korijandar Coriandrum sativum OR X Coriandrum
kopar Anethum graveolens OR X Anethum
anis Pimpinella anisum OR Pimpinella
limunska trava, citronela Cymbopogon citratus
cvijeće cvijeće Cvijeće
VIŠEGODIŠNJE KULTURE NA ORANICI
hmelj hmelj Humulus lupulus VN ne mogu se koristiti za potrebe raznolikosti usjeva
povrće artičoka Cynara scolymus ostalo P P
Domaća P P P
rabarbara Rheum undulatum ostalo P P
Zagrebačka P P P
šparoga Asparagus officinalis P P
ljekovito i aromatično bilje lavanda Lavandula officinalis OR
ružmarin Rosmarinus officinalis OR
lovor Laurus nobilis VN
TRAJNI NASADI
vinova loza plemenita vinova loza Vitis vinifera subsp. vinifera ostalo VN
Bena VN VN
Bogdanuša (Bojdanuša, Vrbanka) VN VN
Botun (Botunjača) VN VN
Brajda bijela (Brajda) VN VN
Batkovina bijela (Brabkovina, Brakovina, Bravkovina) VN VN
Cetinka (Blatinka, Blatska, Cetinjka, Potomkinja, Poserača, Poseruša) VN VN
Crljenak kaštelanski (Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Pribridrag, Pribidrag) VN VN
Dišeća ranina (Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, Mirisava belina, Dišeća belina, Urbanitraube) VN VN
Dobričić (Šoltanac, Slatinjanac, Okručanac, Čihovac, Crljenak slatinski, Plavac šoltanski) VN VN
Drnekuša (Darnekuša) VN VN
Galac (Gavran) VN VN
Gegić (Paškinja, Brajda paška ) VN VN
Glavinuša (Okatac, Slakarinac, Bugava crna, Vugava crna, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža ) VN VN
Grk (Gark, Korčulanac) VN VN
Gustopupica ( Čestopupica) VN VN
Hrvatica VN VN
Kadarka (Brančevka, Braničevka) VN VN
Kadarun (Bećirska loza, Kadarin, Kadarun, Kadarunac) VN VN
Kleščec (Ortlieber) VN VN
Komoštrica (Komoštrica bijela, Granaš bijeli, Očenašica) VN VN
Kraljevina (Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube) VN VN
Kujundžuša (Žutac, Tvrdac) VN VN
Kurtelaška (Kortolaška, Kurtolaška) VN VN
Lasina (Lasin, Šljiva, Ruža crna, Krapašnjica, Kutlarica, Krapljenica, Vlasina, Kuč mali crni, Zlarinka, Zlaorina) VN VN
Lipovina VN VN
Ljutun (Ljutac, Bedalovac, Plavac bedalovac, Plavac klobučar) VN VN
Maraština Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasia bianca lunga (I), Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Košćivica (Pag) VN VN
Medna (Rizavac, Zložder, Medena, Medva) VN VN
Mekuja ( Mekulja) VN VN
Mladenka Mladinka VN VN
Moslavac (Furmint, Šipon, Pušipel) VN VN
Ninčuša (Ninčevac, Mlinčevac, Linčuša, Vinčuša, Linčuša, Linčević, Boun) VN VN
Okatica bijela VN VN
Prč VN VN
Parč VN VN
Ružica crvena Dinka, Kevidinka VN VN
Sansigot (Sušćčan) VN VN
Sušić VN VN
Svrdlovina crna (Galica, Modrina, Galac mali rani) VN VN
Šipelj VN VN
Škrlet VN VN
Ovnek žuti VN VN
Topol (Beretinjok bijeli, Tikvar) VN VN
Trbljan (Kuč, Tarpinka) VN VN
Rudežuša Trnjak VN VN
Trojišćina Trojišćina crvena VN VN
Vlaška (Žutuja, Preljica, Vezulja, Tanetova loza) VN VN
Vugava (bijela) (Bugava, Vugava, Viškulja) VN VN
Zadarka VN VN
Zlatarica blatska VN VN
voćne vrste orah Juglans regia V VN
badem Amygdalus communis V VN
kesten Castanea sativa V VN
rogač Ceratonia siliqua V VN
ribiz Ribes rubrum V VN
ogrozd Ribes uva-crispa V VN
borovnica Vaccinium corymbosum V VN
brusnica Vaccinium macrocarpon V VN
dunja Cydonia oblonga V VN
kupina Rubus plicatus V VN
malina Rubus idaeus V VN
kivi Actinidia chinensis V VN
limun Citrus limonium V VN
naranča Citrus sinensis V VN
marelica Armeniaca vulgaris V VN
aronija Aronia spp. V VN
jabuka Malus domestica ostalo V VN
Slavonska srčika V VN VN
lijeska Corylus avellana ostalo V VN
Istarski duguljasti V VN VN
Istarski okrugli V VN VN
kruška Pyrus communis ostalo V VN
Tepka V VN VN
mandarina Citrus reticulata V VN
smokva Ficus carica ostalo V VN
Petrovača bijela V VN VN
Bjeluša V VN VN
Vodenjača V VN VN
Termenjača V VN VN
Petrovača crna V VN VN
Zamorčica V VN VN
Šaraguja V VN VN
šipak Punica granatum ostalo V VN
Dubrovački rani V VN VN
Slatki barski V VN VN
Glavaš V VN VN
Konski zub V VN VN
Medun V VN VN
Sladun V VN VN
Zamorski V VN VN
Kišerbetaš V VN VN
Slatki tankokorac V VN VN
Dubrovački kasni V VN VN
breskva Persica vulgaris V VN
nektarina Persica vulgaris V VN
trešnja Cerasus avium ostalo V VN
Gomilička V VN VN
Stonska V VN VN
Tugarka V VN VN
Kutjevačka crna V VN VN
Okićka V VN VN
višnja Cerasus vulgaris ostalo V VN
Brač 2 V VN VN
Brač 6 V VN VN
Sokoluša V VN VN
šljiva Prunus domestica ostalo V VN
Bistrica V VN VN
goji Lycium barbarum V VN
tayberry Rubus fruticosus x R. idaeus V VN
drijenak Cornus mas V VN
glog Crataegus monogyna V VN
mušmula Mespilus germanica V VN
oskoruša Sorbus domestica V VN
trnina Prunus spinosa V VN
ostrušica Rubus caesius V VN
dud Morus sp. V VN
planika Arbutus unedo V VN
bazga Sambucus nigra V VN
pasja ruža Rosa spp. V VN
feijoa, feđoja Acca sellowiana VN
žižula, ćićindula Ziziphus zizyphus VN
sibirska borovnica, haskap Lonicera caerulea var. Kamtschatica V VN
kumkvat Fortunella sp. VN
grejp Citrus paradisi ostalo VN
pasji trn Hippophae rhamnoides
merala, kozja jabučica, rušvica Amelanchier ovalis
miješani nasad voćnih vrsta VN
maslina maslina Olea ostalo VN
Bjelica, Bila žutica VN VN
Buža, Ca, domaća, gura VN VN
Drobnica, Domaća bilica VN VN
Dužica VN VN
Istarska belica – sinonimi: Bianchera VN VN
Karbonaca – sinonimi: Karbonasa VN VN
Lastovska VN VN
Levantinka VN VN
Murgulja VN VN
Oblica VN VN
Plominka VN VN
Puntoža,Buža puntoža, Puntuža VN VN
Rošinjola, Rosulja, Rovinješka, Rušinjola VN VN
Simjaca VN VN
Uljarica VN VN
Žižolera VN VN
rasadnik vinove loze
voćnih vrsta
ukrasnog bilja
šumskog drveća
drveća i grmlja
kulture kratkih ophodnji crna joha Alnus spp. X
breza Betula pendula X
grab Carpinus betulus X
kesten Castanea sativa X
jasen Fraxinus excelsior X
topola Populus spp. X
vrba Salix spp. X
bagrem Robinia pseudoacacia
TRAJNI TRAVNJACI
livade i pašnjaci Livade LP
pašnjak LP
krški pašnjak LP
UGAR: površina prihvatljiva za osnovno i zeleno plaćanje; nije prihvatljiva za IAKS mjere ruralnog razvoja
ugar ugar na oranici X
ugar trajni nasad
Privremeno nepoljoprivredna površina: nije prihvatljiva za potpore

Tablica 2. Šifre i nazivi potpora u biljnoj proizvodnji

Šifra potpore Naziv potpore Kulture obuhvaćene potporom
503 IZRAVNA PLAĆANJA
503-01 Osnovno plaćanje pašnjaci
žitarice
uljarice
soja
krmno bilje
šećerna repa
ljekovito bilje
duhan
ostalo industrijsko bilje
povrće
plemenita vinova loza
voćne vrste
hmelj
maslina
rasadnici
livade
krški pašnjaci
kulture kratkih ophodnji
aromatično bilje
cvijeće i ukrasno bilje
ugar
503-02 Osnovno plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-06 Zeleno plaćanje kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-06_01 Raznolikost usjeva – rotacija usjeva
503-06_02 EFA – Postojanje ekološki značajne površine na poljoprivrednoj površini
503-06_03 Održavanje postojećih trajnih travnjaka.
503-07 Preraspodijeljeno plaćanje kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-08 Plaćanje za mlade poljoprivrednike kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-09 Proizvodno vezana potpora za povrće povrće
503-10 Proizvodno vezana potpora za voće voćne vrste
503-03 Proizvodno vezana potpora za šećernu repu šećerna repa
503-11 Proizvodno vezana potpora za krmne proteinske usjeve krmne proteinske kulture
503-12 Program za male poljoprivrednike kulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-05 Maslinovo ulje po lit maslina
503-04 Duhan po kg duhan
504 IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA PO POVRŠINI
504-12 Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode povrće, višegodišnji nasadi, oranice, pašnjaci
504-06 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda povrće, višegodišnji nasadi, oranice, pašnjaci
504-08 Očuvanje poljoprivrede na gorsko planinskim područjima
504-09 Očuvanje poljoprivrede na područjima s prirodnim ograničenjima u poljoprivredi
504-10 Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja povrće, višegodišnji nasadi
504-11 Očuvanje poljoprivrede na područjima sa specifičnim ograničenjima u poljoprivredi
504-13 Obrada tla i sjetva na nagibu
504-14 Zatravnjivanje trajnih nasada
504-15 Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
504-16 Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
504-17 Pilot mjera za zaštitu leptira
504-18 Uspostava poljskih traka
504-19 Održavanje ekstenzivnih voćnjaka voćne vrste
504-20 Održavanje ekstenzivnih maslinika maslina
504-21 Očuvanje Suhozida
504-22 Očuvanje Živica
504-23 Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-24 Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-25 Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-26 Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-27 Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste

Tablica 3. Šifre i nazivi potpora u stočarstvu

Šifra potpore Naziv potpore
503 IZRAVNA PLAĆANJA
503-28 Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka
503-29 Proizvodno vezana potpora za tov junadi
503-20 Proizvodno vezana potpora za krave dojilje
503-21 Proizvodno vezana potpora za ovce i koze
503-23 Mliječne krave
503-24 Rasplodne krmače
504 IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA PO GRLU
504-09 Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja BUŠA (izvorna)
SLAVONSKO-SRIJEMSKI PODOLAC (izvorna)
ISTARSKO GOVEDO (izvorna)
MEĐIMURSKI KONJ
HRVATSKI HLADNOKRVNJAK
HRVATSKI POSAVAC
LIPICANAC
ISTARSKI MAGARAC
PRIMORSKO DINARSKI MAGARAC
SJEVERNO-JADRANSKI MAGARAC
CRNA SLAVONSKA SVINJA (izvorna)
TUROPOLJSKA SVINJA (izvorna)
CIGAJA (izvorna)
LIČKA PRAMENKA (izvorna)
ISTARSKA OVCA (izvorna)
CRESKA OVCA (izvorna)
DUBROVAČKA RUDA (izvorna)
PAŠKA OVCA (izvorna)
DALMATINSKA PRAMENKA (izvorna)
KRČKA OVCA (izvorna)
RAPSKA OVCA (izvorna)
HRVATSKA ŠARENA KOZA (izvorna)
HRVATSKA BIJELA KOZA (izvorna)
ISTARSKA KOZA (izvorna)
ZAGORSKI PURAN (izvorna)
KOKOŠ HRVATICA (izvorna)

Tablica 4. Koeficijenti prihvatljivosti za pašnjake

Rb Razredi prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina Koeficijent prihvatljivosti
1. 0 – 10% 1
2. >10 – 30 % 0,8
3. >30 – 50 % 0,6
4. >50 – 100 % 0

Tablica 5. Koeficijenti prihvatljivosti za krške pašnjake

Rb Razredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina Koeficijent prihvatljivosti
1. 0 – 10% 1
2. >10 – 30% 0,8
3. >30 – 50% 0,6
4. >50 – 75% 0,4
5. >75 – 100% 0

Tablica 6. Tablica konverzije za izračun uvjetnih grla

DOMAĆA ŽIVOTINJA UG
1. Bikovi, krave i ostala goveda starija od 24 mjeseci te kopitari stariji od šest mjeseci 1,0
2. Goveda starosti od 6 do 24 mjeseci 0,6
3. Goveda starosti do 6 mjeseci 0,4
4. Ovce i koze 0,15
5. Rasplodne krmače > 50 kg 0,5
6. Ostale svinje 0,3
7. Kokoši nesilice 0,014
8. Ostala perad 0,03

Tablica 7. Ekološki značajne površine (EZP)

VRSTA EZP PRIHVATLJIVA POVRŠINA
1. Zemljište na ugaru 1 m2 zemljišta na ugaru = 1 m2 EZP
2. Živice ili pojasevi drvenastih kultura (obilježje krajobraza) 1 metar (dužni) živice = EZP površina od 10 m2
3. Izolirana stabla (obilježje krajobraza) 1 izolirano stablo = EZP površina od 30 m2
4. Drvored (obilježje krajobraza) 1 metar drvoreda = EZP površina od 10 m2
5. Skupina stabala i grmlja/šumarak (obilježje krajobraza) 1 m2 površine = EZP površina od 1,5 m2
6. Jezerca (lokve, bare) (obilježje krajobraza) 1 m2 jezerca = EZP površina od 1,5 m2
7. Jarak (obilježje krajobraza) 1 metar jarka = EZP površina od 6 m2
8. Tradicionalni suhozidovi (obilježje krajobraza) 1 metar suhozida = EZP površina od 1 m2
9. Rubni pojasevi duž vodotoke (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom 1 metar rubnog pojasa = EZP površina od 9 m2
10. Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje 1 m = EZP površina od 9 m2
11. Površine s kulturama kratkih ophodnji 1 m2 površine = EZP površina od 0,5 m2
12. Površine s postrnim i pokrovnim usjevima 1 m2 površine = EZP površina od 0,3 m2
13. Površine s usjevima koji fiksiraju dušik 1 m2 površine = EZP površina od 1 m2

Tablica 8. Popis kultura za ekološki značajne površine

Kulture kratkih ophodnji crna joha (Alnus glutinosa), breza (Betula sp.), grab (Carpinus sp.), kesten (Castanea sp), jasen (Fraxinus sp.), topola (Populus sp) i vrba (Salix sp.)
Kulture za postrne i pokrovne usjeve

žitarice: raž (Secale cereale), zob (Avena sativa), Triticale, ječam (Hordeum vulgare)

trave: talijanski ljulj (Lolium multiflorum), sudanska trava (Sorghum sudanense), sirak-sudanska trava (Sorghum bicolor X S. sudanense), vlasulje (Festuca spp.), vlasnjače (Poa spp.).

rod Brassica: gorušice (Sinapis alba, Brassica juncea, Brassica nigra), uljana rotkva (Raphanus sativus), krmna rotkva-Rauola (Raphanus sativus L., var. oleiformis Pers), kanola (Brassica napus or B. rapa), ozima repica-Perko (Brassica rapa L., cv. Perko).

leguminoze: grahorice (Vicia spp.), djetelina inkarnatka (Trifolium incarnatum), aleksandrijska djetelina (Trifolium alexandrium), crvena djetelina (Trifolium pratense), krmni grašak (Pisum sativum), lupine (Lupinus spp.), perzijska djetelina (Trifolium resupinatum), grahor satrica (Lathyrus sativus).

ostalo: facelija (Phacelia tanacetifolia) i heljda (Fagopyrum esculentum)

Kulture koje fiksiraju dušik soja (Glicyne max), lucerna (Medicago sativa), grah (Phaseolus spp), kravlji grašak (Vigna spp.), slanutak (Cicer spp.), djetelina (Trifolium spp.), bob (Vicia faba), leća (Lens culinaris), lupina (Lupinus spp.), grašak (Pisum spp.), grahorica (Vicia spp.), smiljkita roškasta (Lotus corniculatus), grahor satrica (Lathyrus sativus)

Tablica 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu

ŠIFRA NAZIV PASMINE

NAZIV SKUPINE

(mliječna, mesna, kombinirana, izvorna)

01 SIMENTALSKA KOMBINIRANA
02 KRIŽANAC SA SIMENTALSKOM PASMINOM KOMBINIRANA
03 KRIŽANAC OSTALIH PASMINA ZA PROIZVODNJU MESA I MLIJEKA KOMBINIRANA
06 HOLSTEIN MLIJEČNA
07 SIVA KOMBINIRANA
08 SMEĐA KOMBINIRANA
10 ANGUS MESNA
11 CRVENO ŠVEDSKO GOVEDO MLIJEČNA
13 ŠKOTSKO VISINSKO GOVEDO MESNA
14 MONTBELIARD KOMBINIRANA
15 BLOND AKVITEN MESNA
16 PINZGAUER KOMBINIRANA
17 BELGIJSKA PLAVA MESNA
18 PIEMONTESE MESNA
19 DEXTER MESNA
20 BIVOL MESNA
21 SALERS MESNA
22 AUBRAC MESNA
23 GALOWAY MESNA
24 BIZON MESNA
25 KRIŽANAC MLIJEČNIH PASMINA MLIJEČNA
26 KRIŽANAC S MESNOM PASMINOM MESNA
27 JERSEY MLIJEČNA
87 BUŠA IZVORNA
90 KRIŽANCI SIMENTALAC*CHAROLAIS MESNA
91 LIMOUSIN MESNA
92 CHAROLAIS MESNA
93 HEREFORD MESNA
94 SLAVONSKO SRIJEMSKI PODOLAC IZVORNA
95 ISTARSKO GOVEDO IZVORNA
28 CIKASTA KOMBINIRANA
29 SAYAGUESA MESNA
30 MAĐARSKA SIVA MESNA
31 NORVEŠKA CRVENA MLIJEČNA
32 KRIŽANAC MESNIH PASMINA MESNA
33 NORMANDE KOMBINIRANA
34 WAGYU MESNA
35 TOVNA SIMENTALSKA MESNA

Tablica 10. Maksimalni jedinični iznosi plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i minimalno poticane količine za 2018. godinu

Plaćanje Jed. mjere Minimalno poticane količine Maksimalni jedinični iznos, kn
Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje Litra 50 10,00
Duhan tipa Burley Kilogram Sve isporučene količine 3,35
Duhan tipa Viržinija Kilogram Sve isporučene količine 5,25
Mliječne krave Grlo 1 1.000
Rasplodne krmače: Grlo 6 530,00
– dodatno plaćanje za uzgojno valjane rasplodne krmače upisane u matične knjige koje vode ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača ili uzgojno društvo Grlo 470,00

Tablica 11. Popis izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

POVRĆE
Vrsta Sorte
1. Artičoka – Cynara scolymus Domaća
2. Kupus – Brassica oleracea var. capitata Ogulinski
Varaždinski
3. Lubenica – Citrullus lanatus Vukovarska
4. Luk – Allium cepa L Istarski ljubičasti
Istarski žuti
Rapski žuti pogačar
Turopoljski
5. Češnjak – Allium sativu Domaći jari
Domaći ozimi
Slavonski ozimi
Petrinjski ozimi
Polački ozimi
6 Mrkva – Daucus carota Domaća žuta

7.

Paprika – Capsicum tetragonum

Feferoni slatki žuti
Feferoni slatki zeleni
8. Patlidžan – Solanum melongena Domaći plavi
9. Peršin – Petroselinum crispum Domaći lišćar
10. Postrna repa – Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell Varaždinska
11. Rabarbara – Rheum rhabarbarum Zagrebačka
12. Salata – Lactuca sativa var. Capitata Dalmatinska ledenka
Kristal ljetna žuta
13. Hren-Armoracia Armoracia rusticana G. Ludbreški hren
14. Rajčica-Licopersicon esculentum Mil. Brački jabučar
Šibenski šljivar
VOĆE
15. Jabuka-Malus Mill. Slavonska srčika
16. Kruška-Pyrus nivalis Tepka
17. Trešnja-Prunus avium L. Gomilička
Stonska
Tugarka
Kutjevačka crna
Okićka
18. Višnja Maraska-Cerasus marasca Brač 2
Brač 6
Sokoluša
19. Šljiva-Prunus domestica Bistrica
20. Lijeska:-Corylus avellana L. Istarski duguljasti
Istarski okrugli
21. Maslina – Olea europea L. Bjelica – sinonimi: Bila žutica
Buža – sinonimi: Ca, domaća, gura
Drobnica – sinonimi: Domaća bilica
Dužica
Istarska belica – sinonimi: Bianchera
Karbonaca – sinonimi: Karbonasa
Lastovska
Levantinka
Murgulja
Oblica
Plominka
Puntoža – sinonimi: Buža puntoža, puntuža
Rošinjola – sinonimi: Rosulja, rovinješka, rušinjola
Simjaca
Uljarica
Žižolera
22. Smokva- Ficus carica L. Petrovača bijela
Bjeluša
Vodenjača
Termenjača
Petrovača crna
Zamorčica
Šaraguja
23. Šipak (nar)-Punica granatum Dubrovački rani
Slatki barski
Glavaš
Konjski zub
Medun
Sladun
Zamorski
Šerbetaš
Slatki tankokorac
Dubrovački kasni
VINOVA LOZA – Vitis vinifera L.
24. Bena
25. Bogdanuša Bojdanuša, Vrbanjka
26. Botun Botunjača
27. Brajda bijela Brajda
28. Bratkovina bijela Brabkovina, Brakovina, Bravkovina
29. Cetinka Blatinka, Blatska, Cetinjka, Potomkinja, Poserača, Poseruša
30. Crljenak kaštelanski Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Pribridrag, Pribidrag
31. Dišeća ranina Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, Mirisava belina, Dišeća belina, Urbanitraube
32. Dobričić Šoltanac, Slatinjanac, Okručanac, Čihovac, Crljenak slatinski, Plavac šoltanski
33. Drnekuša Darnekuša
34. Galac Gavran
35. Gegić Paškinja, Brajda paška
36. Glavinuša Okatac, Slakarinac, Bugava crna, Vugava crna, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža
37. Grk Gark, Korčulanac
38. Gustopupica Čestopupica
39. Hrvatica
40. Kadarka Brančevka, Braničevka
41. Kadarun Bećirska loza, Kadarin, Kadarun, Kadarunac
42. Kleščec Ortlieber
43. Komoštrica Komoštrica bijela, Granaš bijeli, Očenašica
44. Kraljevina Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube
45. Kujundžuša Žutac, Tvrdac
46. Kurtelaška Kortolaška, Kurtolaška
47. Lasina Lasin, Šljiva, Ruža crna, Krapašnjica, Kutlarica, Krapljenica, Vlasina, Kuč mali crni, Zlarinka, Zlaorina
48. Lipovina Lipovina
49. Ljutun Ljutac, Bedalovac, Plavac bedalovac, Plavac klobučar
50. Maraština Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasia bianca lunga (I), Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Košćivica (Pag)
51. Medna Rizavac, Zložder, Medena, Medva
52. Mekuja Mekulja
53. Mladenka Mladinka
54. Moslavac Furmint, Šipon, Pušipel
55. Ninčuša Ninčevac, Mlinčevac, Linčuša, Vinčuša, Linčuša, Linčević, Boun
56. Okatica bijela
57. Prč Parč
58. Ružica crvena Dinka, Kevidinka
59. Sansigot Sušćčan
60. Sušić
61. Svrdlovina crna Galica , Modrina, Galac mali rani
62. Šipelj
63. Škrlet Ovnek žuti
64. Topol Beretinjok bijeli, Tikvar
65. Trbljan Kuč, Tarpinka
66. Rudežuša Trnjak
67. Trojišćina Trojišćina crvena
68. Vlaška Žutuja, Preljica, Vezulja, Tanetova loza
69. Vugava (bijela) Bugava, Vugava, Viškulja
70. Zadarka
71. Zlatarica blatska

Tablica 12. Usklađenja visine izravnih plaćanja za duhan tipa Burley prema klasi

Klasa Faktor usklađenja
I 1,80
II 1,65
III 1,50
IV 0,98

Tablica 13. Potpora za voće – minimalni sklop biljaka po ha

Vrsta/podloga Minimalni sklop (biljaka po hektaru) Vrsta/podloga Minimalni sklop (biljaka po hektaru)
Jabuka/sjemenjak 200 Limun 500
Jabuka/MM 106 500 Naranča 800
Jabuka/M9 1800 Smokva 200
Kruška/sjemenjak 300 Bajam 200
Kruška/dunja 1250 Rogač 100
Šljiva/P.c.mirobalana 300 Šipak 300
Trešnja/P. avium 120 Borovnica 1900
Trešnja/P. mahaleb 150 Brusnica 35000
Trešnja/Colt 500 Kupina 2500
Trešnja/Gisela 1000 Malina 4000
Višnja 300 Kesten 150
Breskva i nektarina 500 Ribiz 2500
Marelica 280 Ogrozd 2000
Lijeska 300 Jagoda 30000
Orah 100 Aronija/ vlastiti korijen 1600
Mandarina 1000 Haskap 1650
Kivi 500 Divlja ruža 1650
Drijen 400 Bazga 400

Tablica 14. Koeficijenti razreda veličine stada za izračun jedinične vrijednosti PVP za krave u proizvodnji mlijeka

Razredi veličine stada Koeficijenti
1-50 1,00
51-200 0,83
> 200 0,68

Tablica 15. Iznosi potpore za IZVK u 2018. godini

Mjera Maksimalna visina potpore Ukupna godišnja omotnica za mjeru
Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

Godišnje do:

– 700,00 kn/ha višegodišnjih nasda

– 800,00 kn/ha povrtnih kultura

– 500,00 kn/ha ratarskih kultura

1.000.000,00 kuna

PRILOG 2.

OBRAZAC JEDINSTVENOG ZAHTJEVA I IZJAVA O ODUSTAJANJU OD JEDINSTVENOG ZAHTJEVA

PRILOG 3.

Obrazac 1.

Obrazac 2.

Obrazac 3.

Obrazac 4.

Obrazac 5.

Obrazac 6.

Obrazac 7.

Obrazac 8.

PRILOG 4.

OBRAZAC 1. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.1.
Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe datum (period održavanja
izobrazbe)
trajanje
izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Plan plodoreda (najmanje pet usjeva)
godina 20 _ _ 20 _ _ 20 _ _ 20 _ _ 20 _ _
ARKOD ID (ha) usjev usjev usjev usjev usjev

3. Obrada tla i sjetva (okomito na nagib)

4. Uspostava 3 metra široke površine na kojoj su ostavljene brazde

ARKOD ID domaće ime kultura nagib terena širina površine na kojoj su ostavljene brazde mjesto uspostave površine na kojoj su ostavljene brazde
Napomena: Petogodišnji plan plodoreda dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja tekuće godine.

OBRAZAC 2. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.2.
Zatravnjivanje trajnih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake slijedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe poštujući pri tome sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa; dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha)
godina ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
3. Trajni nasad (pokrivenost kulturom unutar nasada)
ARKOD ID vrsta trajnog nasada kultura između redova unutar trajnog nasada napomena
Napomena: Petogodišnji plan gnojidbe dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja tekuće godine.

OBRAZAC 3. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3.
Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se
izobrazba potvrđuje

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Vrijeme i učestalost košnje (određena je prema regijama: kontinentalna nizinska KN, brdsko-planinska BP, mediteranska M)

ARKOD ID domaće ime regija zahvat kojim je obavljena košnja vremenski period u kojem je obavljena košnja
4. Napasivanje travnjaka (max.1 UG, min.0,3 UG)
ARKOD ID domaće ime vremenski period napasivanja koliko UG vrste UG napomena
5. Ručno uklanjanje biljaka (Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)
ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja biljke vrsta biljke koja je ručno uklonjena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OBRAZAC 4. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4.
Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Provođenje prve košnje (nakon 15.8., minimalno jednom, a maksimalno dva puta godišnje)

ARKOD ID domaće ime zahvat kojim je obavljena košnja visina na kojoj je obavljena košnja datum košnje broj otkosa godišnje
4. Košnja parcela (kod većih od 1 ha, ostaviti uz rub nepokošenu traku – 5 % površine)
ARKOD ID domaće ime površina parcele (ha) površina nepokošene trake (ha) opis košnje
5. Ispaša travnjaka (max.1 UG, min.0,3 UG)
ARKOD ID domaće ime vremenski period ispaše koliko UG vrste UG napomena
6. Ručno uklanjanje biljaka (Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)
ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja biljke vrsta biljke koja je ručno uklonjena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OBRAZAC 5. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5.
Pilot mjera za zaštitu leptira

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Termin i način košnje za leptire (određen za svakog leptira, ali najkasnije do 1. listopada)

ARKOD ID domaće ime vrsta leptira zahvat kojim je obavljena košnja datum košnje napomena
4. Ispaša travnjaka (max.1 UG, min. 0,3 UG)
ARKOD ID domaće ime vremenski period napasivanja koliko UG vrste UG napomena
5. Ručno uklanjanje biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)
ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja biljke vrsta biljke koja je ručno uklonjena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OBRAZAC 6. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.6.
Uspostava poljskih traka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Uspostava cvjetnih traka svake druge godine uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti najviše 30% ARKOD parcele).

3. Cvjetne trake – (sadrže cvjetne vrste iz Tablice 4a ili 4b Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje: u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada.

4. Primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena.

ARKOD ID kultura datum sjetve cvjetnih traka

širina/dužina

trake

datum prve košnje datum druge košnje

datum

zaoravanja

5. Uspostava travnih traka uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti naviše 30% ARKOD parcele).

6. Travne trake (sadrže vrste trava iz Tablice 4c Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja obavlja se u listopadu.

7. Primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena.

ARKOD ID kultura datum sjetve travnih traka

širina/dužina

trake

datum prve košnje datum druge košnje

OBRAZAC 7. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7.
Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
1. DIO – OPĆI PODACI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i
završetka tretiranja
količina primijenjenog szb doza (kg/ha ili l/ha) ili koncentracija (%) sredstvo razlog
korištenja
napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili posebnom u ormaru pod ključem)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
A U zasebnoj prostoriji pod ključem
B U posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla, minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD ID datum kultura količina gnojiva (kg/ha) napomena
5. Održavanje površine voćnjaka (ispaša – max. 1 UG/ha ili košnja biljnog pokrova najmanje jednom godišnje, ali ne kasnije od 1. listopada, uključujući i košnju ispod stabla)
ARKOD ID domaće ime način održavanja
površine voćnjaka
vremenski period
održavanja površine
koliko UG vrste UG napomena
6. Nadomještanje odumirućih stabala
ARKOD ID domaće ime datum nadomještanja sorte broj novih sadnica
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OBRAZAC 8. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8.
Održavanje ekstenzivnih maslinika

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Uporaba sredstava za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i
završetka tretiranja

količina primijenjenog szb

doza (kg/ha ili l/ha)

ili koncentracija (%)

sredstvo razlog
korištenja
napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili u posebnom ormaru pod ključem)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
A U zasebnoj prostoriji pod ključem
B U posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla; minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD ID datum kultura količina gnojiva (kg/ha) napomena
5. Održavanje površine maslinika (mehaničkom obradom ili košnjom trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje)
ARKOD ID domaće ime način održavanja
površine maslinika
broj stoke ako se drži na parceli mjesto odlaganja
grana nakon rezidbe
napomena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

OBRAZAC 9. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.9.
Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
BROJ UG PRILIKOM ULASKA U SUSTAV POTPORE
2. DIO – BROJ UG UGROŽENIH IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
(koje su prijavljene na jedinstvenom zahtjevu prilikom ulaska u sustav potpore) ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
r.b. vrsta životinje pasmina broj životinja broj UG
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Sudjelovanje u provedbi uzgojnog programa
r.b. naziv uzgojnog programa godina za koju se izdaje potvrdnica izdavatelj potvrdnice lokacija provođenja uzgojnog programa broj potvrdnice

3. Držanje životinja

4. Obvezno razdoblje držanja životinja (tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla IZP domaćih životinja kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje)

pasmina IZP domaćih životinja broj UG način držanja životinja poštivanje zoohigijenski uvjeta
otvoreni/zatvoreni prostor razdoblje životinje pod nadzorom primjeren
smještaj
dostupna hrana i voda

OBRAZAC 10. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.1.
Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD ID kultura datum vrsta gnojiva

količina gnojiva

(kg/ha ili l/ha)

napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i završetka
tretiranja
količina primijenjenog szb
doza (kg/ha ili l/ha)
ili koncentracija (%)
sredstvo razlog korištenja napomena
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD ID kultura datum mjera/zahvat opis
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha, osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha. Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.
ARKOD ID domaće ime broj stoke koja se drži na parceli vrste stoke koliko UG vremenski period držanja stoke na površini

OBRAZAC 11. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.2.
Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
1. Izobrazba (korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD ID kultura datum vrsta gnojiva

količina gnojiva

(kg/ha ili l/ha)

napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i
završetka tretiranja

količina
primijenjenog szb

doza (kg/ha ili l/ha)

ili koncentracija (%)

sredstvo razlog korištenja napomena
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD ID kultura datum mjera/zahvat opis
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha, osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha. Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.
ARKOD ID domaće ime broj stoke koja se drži na parceli vrste stoke koliko UG vremenski period držanja stoke na površini

OBRAZAC 12.

OBRAZAC 13. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.10.
Održavanje suhozida

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
r.b. ARKOD ID površina domaće ime napomena
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake slijedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Kontrola tijela suhozida
ARKOD ID datum kontrole tijela suhozida napomena
3. Održavanje suhozida, slaganje kamena
ARKOD ID datum slaganja kamena napomena
4. Ručno uklanjanje neželjene vegetacije (sprječavanje zarastanja tijela suhozida bez primjene herbicida)
ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja neželjene
vegetacije
način uklanjanja neželjene
vegetacije
napomena

OBRAZAC 14. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.11.
Održavanje živica

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
r.b. ARKOD ID površina domaće ime napomena
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake slijedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Kontroliranje izgleda i stanje živice

3. Održavanje živice orezivanjem

ARKOD ID domaće ime datum kontrole izgleda i stanja živice datum orezivanja živice
4. Nadomještanje dijelova živice koji nedostaju
ARKOD ID domaće ime datum nadomještanja vrsta grmlja/drveća broj novih sadnica

OBRAZAC 15. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.12.
Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake slijedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Postavljanje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (prema uputi proizvođača) za:

– Trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja

– Šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) od 1. travnja do 31. svibnja

– Orahovu muhu (Rhagoletis completa) od 30. lipnja do 31. kolovoza

– Maslininu muhu (Bactrocera oleae) od 1. lipnja do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

3. Pregled klopki dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika

ARKOD ID kultura vrsta klopke datum postavljanja klopki datum pregleda klopki datum uklanjanja klopki
4. Način skladištenja i čuvanja klopki/mamaca – do 31. prosinca tekuće godine (zaokružiti odgovarajuće)
A U zasebnoj prostoriji pod ključem
B U posebnom ormaru pod ključem
Napomena: Račune o kupnji klopki i mamaca i upute proizvođača o korištenju čuvati i dostaviti na uvid Agenciji za plaćanje najkasnije do 11. lipnja tekuće godine.

OBRAZAC 16. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.13.
Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake slijedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Postavljanje feromonskih dispenzora – prema uputi proizvođača (dispenzore postaviti najkasnije do 1. svibnja u gornju trećinu krošnje)

3. Odstraniti stare dispenzore (najkasnije do postavljanja novih)

ARKOD ID kultura datum postavljanja dispenzora mjesto postavljanja dispenzora datum uklanjanja dispenzora
Napomena: Račune o kupnji dispenzora i upute proizvođača o korištenju čuvati i dostaviti na uvid Agenciji za plaćanje najkasnije do 11. lipnja tekuće godine.

OBRAZAC 17. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.14.
Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake slijedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Pokrivenost međurednog prostora višegodišnjih nasada (propisane smjese – Tablica 13. Prilog 4.)
ARKOD ID kultura vrsta smjese napomena

3. Održavanje međurednog prostora (košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje)

4. Zatravnjenost međurednog prostora (mora biti zatravnjen tijekom cijelog petogodišnjeg perioda)

ARKOD ID kultura

način

održavanja

datum košnje ili
malčiranja
međuredni prostor je zatravnjen
(ispuniti da ili ne)

OBRAZAC 18. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.15.
Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake slijedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Obavljena analiza tla DA NE DATUM:

Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha) – Tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan gnojidbe.

3. Koristiti samo gnojiva, poboljšivače i nutrijente (uključujući gnoj životinjskog podrijetla) koji su odobreni u skladu s Prilogom I Uredbe 889/2008 i deklarirana ekološka gnojiva koja imaju dozvolu upotrebe na prostoru EU

4. Zabranjena je uporaba mineralnih gnojiva.

godina ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača, nutrijenta
20 _ _
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača, nutrijenta
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača, nutrijenta
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača, nutrijenta
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača, nutrijenta
Napomena: Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe dostaviti na uvid Agenciji za plaćanje najkasnije do 11. lipnja tekuće godine.

OBRAZAC 19. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.16.
Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura
3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
1. Izobrazba (tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake slijedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se
izobrazba potvrđuje

2. Korove unutar redova u »zaštićenom prostoru« suzbijati mehanički odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom.

3. Primjena herbicida u »zaštićenom prostoru« nije dozvoljena.

ARKOD ID kultura vrsta stroja datum suzbijanja korova napomena

Tablica 1. Popis jedinica lokalne samouprave na kojima se nalaze travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Mediteranska regija – odgoda košnje do 15. 7.

RB Naziv općine/grada MB Naziv županije
1 BALE 00051 Istarska županija
2 BARBAN 00060 Istarska županija
3 BAŠKA 00086 Primorsko-goranska županija
4 BENKOVAC 00175 Zadarska županija
5 BILICE 06211 Šibensko-kninska županija
6 BIOGRAD NA MORU 00221 Zadarska županija
7 BISKUPIJA 03107 Šibensko-kninska županija
8 BOL 00272 Splitsko-dalmatinska županija
9 BRELA 00779 Splitsko-dalmatinska županija
10 BRTONIGLA 00400 Istarska županija
11 BUJE – BUIE 00426 Istarska županija
12 BUZET 00434 Istarska županija
13 CEROVLJE 00477 Istarska županija
14 CISTA PROVO 00507 Splitsko-dalmatinska županija
15 CRES 00523 Primorsko-goranska županija
16 CRIKVENICA 00531 Primorsko-goranska županija
17 DICMO 00728 Splitsko-dalmatinska županija
18 DOBRINJ 00744 Primorsko-goranska županija
19 DRNIŠ 00957 Šibensko-kninska županija
20 DUBROVAČKO PRIMORJE 05983 Dubrovačko-neretvanska županija
21 DUBROVNIK 00981 Dubrovačko-neretvanska županija
22 DUGI RAT 01007 Splitsko-dalmatinska županija
23 DUGOPOLJE 05851 Splitsko-dalmatinska županija
24 ERVENIK 01139 Šibensko-kninska županija
25 GRAČIŠĆE 01325 Istarska županija
26 GRADAC 01341 Splitsko-dalmatinska županija
27 GROŽNJAN 01384 Istarska županija
28 HVAR 01538 Splitsko-dalmatinska županija
29 IMOTSKI 01554 Splitsko-dalmatinska županija
30 JASENICE 01678 Zadarska županija
31 JELSA 01716 Splitsko-dalmatinska županija
32 KANFANAR 01759 Istarska županija
33 KAROJBA 05967 Istarska županija
34 KAŠTELA 01813 Splitsko-dalmatinska županija
35 KAŠTELIR – ABINCI 05975 Istarska županija
36 KISTANJE 01848 Šibensko-kninska županija
37 KLIS 01929 Splitsko-dalmatinska županija
38 KOLAN 06220 Zadarska županija
39 KOMIŽA 01970 Splitsko-dalmatinska županija
40 KRALJEVICA 02097 Primorsko-goranska županija
41 KRK 02151 Primorsko-goranska županija
42 KRŠAN 02178 Istarska županija
43 KONAVLE 01988 Dubrovačko-neretvanska županija
44 KULA NORINSKA 02194 Dubrovačko-neretvanska županija
45 LABIN 02224 Istarska županija
46 LASTOVO 02267 Dubrovačko-neretvanska županija
47 LEĆEVICA 05860 Splitsko-dalmatinska županija
48 LIŠANE OSTROVIČKE 02348 Zadarska županija
49 LIŽNJAN 02356 Istarska županija
50 LOKVIČIĆI 05878 Splitsko-dalmatinska županija
51 LOPAR 06246 Primorsko-goranska županija
52 LOVREĆ 02437 Splitsko-dalmatinska županija
53 LUPOGLAV 02461 Istarska županija
54 MAKARSKA 02496 Splitsko-dalmatinska županija
55 MALI LOŠINJ 02526 Primorsko-goranska županija
56 MARČANA 02542 Istarska županija
57 MARINA 02585 Splitsko-dalmatinska županija
58 MEDULIN 02631 Istarska županija
59 METKOVIĆ 02640 Dubrovačko-neretvanska županija
60 MILNA 02674 Splitsko-dalmatinska županija
61 MOTOVUN 02747 Istarska županija
62 MUĆ 00876 Splitsko-dalmatinska županija
63 MURTER – KORNATI 06173 Šibensko-kninska županija
64 NEREŽIŠĆA 02801 Splitsko-dalmatinska županija
65 NIN 02828 Zadarska županija
66 NOVALJA 02887 Ličko-senjska županija
67 NOVIGRAD 05371 Istarska županija
68 NOVIGRAD 02917 Zadarska županija
69 OBROVAC 02968 Zadarska županija
70 OKRUG 05886 Splitsko-dalmatinska županija
71 OMIŠ 03000 Splitsko-dalmatinska županija
72 OMIŠALJ 03018 Primorsko-goranska županija
73 OPRTALJ 03042 Istarska županija
74 OPUZEN 03069 Dubrovačko-neretvanska županija
75 OREBIĆ 03085 Dubrovačko-neretvanska županija
76 OTOK 03140 Splitsko-dalmatinska županija
77 PAG 03166 Zadarska županija
78 PAKOŠTANE 03174 Zadarska županija
79 PAŠMAN 03204 Zadarska županija
80 PAZIN 03212 Istarska županija
81 PIROVAC 05819 Šibensko-kninska županija
82 PLOČE 03352 Dubrovačko-neretvanska županija
83 PODBABLJE 03379 Splitsko-dalmatinska županija
84 PODGORA 03395 Splitsko-dalmatinska županija
85 PODSTRANA 03417 Splitsko-dalmatinska županija
86 POLAČA 03441 Zadarska županija
87 POLIČNIK 03450 Zadarska županija
88 POREČ 03484 Istarska županija
89 POSEDARJE 03492 Zadarska županija
90 POSTIRA 03506 Splitsko-dalmatinska županija
91 POVLJANA 05738 Zadarska županija
92 PRGOMET 05894 Splitsko-dalmatinska županija
93 PRIMORSKI DOLAC 05908 Splitsko-dalmatinska županija
94 PRIMOŠTEN 03573 Šibensko-kninska županija
95 PROLOŽAC 00884 Splitsko-dalmatinska županija
96 PROMINA 02984 Šibensko-kninska županija
97 PUČIŠĆA 03581 Splitsko-dalmatinska županija
98 PULA 03590 Istarska županija
99 PUNAT 03603 Primorsko-goranska županija
100 RAB 03638 Primorsko-goranska županija
101 RAŠA 03689 Istarska županija
102 RAŽANAC 03719 Zadarska županija
103 ROGOZNICA 05827 Šibensko-kninska županija
104 ROVINJ 03743 Istarska županija
105 RUNOVIĆI 05916 Splitsko-dalmatinska županija
106 RUŽIĆ 03778 Šibensko-kninska županija
107 SALI 03794 Zadarska županija
108 SEGET 03824 Splitsko-dalmatinska županija
109 SELCA 03832 Splitsko-dalmatinska županija
110 SINJ 03891 Splitsko-dalmatinska županija
111 SKRADIN 03948 Šibensko-kninska županija
112 SOLIN 04065 Splitsko-dalmatinska županija
113 SPLIT 04090 Splitsko-dalmatinska županija
114 STANKOVCI 04111 Zadarska županija
115 STON 04197 Dubrovačko-neretvanska županija
116 SUKOŠAN 04251 Zadarska županija
117 SUPETAR 04278 Splitsko-dalmatinska županija
118 SUTIVAN 05924 Splitsko-dalmatinska županija
119 SVETA NEDELJA 04324 Istarska županija
120 SVETI FILIP I JAKOV 04286 Zadarska županija
121 SVETI PETAR U ŠUMI 04332 Istarska županija
122 SVETVINČENAT 04359 Istarska županija
123 ŠESTANOVAC 04430 Splitsko-dalmatinska županija
124 ŠIBENIK 04448 Šibensko-kninska županija
125 ŠKABRNJA 04456 Zadarska županija
126 ŠOLTA 04472 Splitsko-dalmatinska županija
127 TAR-VABRIGA 06319 Istarska županija
128 TINJAN 04537 Istarska županija
129 TISNO 04545 Šibensko-kninska županija
130 TRIBUNJ 06262 Šibensko-kninska županija
131 TRILJ 04600 Splitsko-dalmatinska županija
132 TROGIR 04634 Splitsko-dalmatinska županija
133 TRPANJ 06017 Dubrovačko-neretvanska županija
134 TUČEPI 05932 Splitsko-dalmatinska županija
135 UNEŠIĆ 04693 Šibensko-kninska županija
136 VIR 04898 Zadarska županija
137 VIS 04928 Splitsko-dalmatinska županija
138 VIŽNJAN 04979 Istarska županija
139 VODICE 05002 Šibensko-kninska županija
140 VODNJAN 05029 Istarska županija
141 VRBNIK 05070 Primorsko-goranska županija
142 VRGORAC 05118 Splitsko-dalmatinska županija
143 VRSI 06254 Zadarska županija
144 ZADAR 05207 Zadarska županija
145 ZADVARJE 05959 Splitsko-dalmatinska županija
146 ZAGVOZD 05223 Splitsko-dalmatinska županija
147 ZAŽABLJE 05231 Dubrovačko-neretvanska županija
148 ZEMUNIK DONJI 05258 Zadarska županija
149 ZMIJAVCI 05282 Splitsko-dalmatinska županija
150 ŽMINJ 05312 Istarska županija

Brdsko-planinska regija – odgoda košnje do 20. 7.

RB Naziv općine/grada MB Naziv županije
1 BAKAR 00043 Primorsko-goranska županija
2 BAŠKA VODA 00094 Splitsko-dalmatinska županija
3 BEDNJA 00124 Varaždinska županija
4 BOSILJEVO 00302 Karlovačka županija
5 BRESTOVAC 00353 Požeško-slavonska županija
6 BRINJE 00370 Ličko-senjska županija
7 BROD MORAVICE 00388 Primorsko-goranska županija
8 BUDINŠČINA 00418 Krapinsko-zagorska županija
9 CERNIK 00469 Brodsko-posavska županija
10 CESTICA 00485 Varaždinska županija
11 CETINGRAD 00493 Karlovačka županija
12 CIVLJANE 00515 Šibensko-kninska županija
13 ČABAR 00558 Primorsko-goranska županija
14 ČAGLIN 00582 Požeško-slavonska županija
15 ČAVLE 00612 Primorsko-goranska županija
16 DELNICE 00698 Primorsko-goranska županija
17 DESINIĆ 00701 Krapinsko-zagorska županija
18 DONJA STUBICA 00795 Krapinsko-zagorska županija
19 DONJA VOĆA 00809 Varaždinska županija
20 DONJI KUKURUZARI 00833 Sisačko-moslavačka županija
21 DONJI LAPAC 00841 Ličko-senjska županija
22 DVOR 01023 Sisačko-moslavačka županija
23 ĐULOVAC 01058 Bjelovarsko-bilogorska županija
24 ĐURMANEC 01082 Krapinsko-zagorska županija
25 FUŽINE 01171 Primorsko-goranska županija
26 GORNJA STUBICA 01252 Krapinsko-zagorska županija
27 GORNJI MIHALJEVEC 06041 Međimurska županija
28 GOSPIĆ 01309 Ličko-senjska županija
29 GRAČAC 01317 Zadarska županija
30 HRAŠĆINA 01465 Krapinsko-zagorska županija
31 HRVACE 01481 Splitsko-dalmatinska županija
32 HUM NA SUTLI 01520 Krapinsko-zagorska županija
33 IVANEC 01562 Varaždinska županija
34 JELENJE 01708 Primorsko-goranska županija
35 JESENJE 05525 Krapinsko-zagorska županija
36 JOSIPDOL 01724 Karlovačka županija
37 KALNIK 05606 Koprivničko-križevačka županija
38 KAPTOL 01775 Požeško-slavonska županija
39 KARLOBAG 01783 Ličko-senjska županija
40 KIJEVO 01830 Šibensko-kninska županija
41 KLANA 01864 Primorsko-goranska županija
42 KLANJEC 01872 Krapinsko-zagorska županija
43 KLENOVNIK 01899 Varaždinska županija
44 KNIN 01961 Šibensko-kninska županija
45 KRAPINA 02119 Krapinsko-zagorska županija
46 KUMROVEC 05533 Krapinsko-zagorska županija
47 KUTJEVO 02216 Požeško-slavonska županija
48 LANIŠĆE 02232 Istarska županija
49 LEPOGLAVA 02291 Varaždinska županija
50 LOBOR 02364 Krapinsko-zagorska županija
51 LOKVE 02372 Primorsko-goranska županija
52 LOVINAC 02402 Ličko-senjska županija
53 LOVRAN 02429 Primorsko-goranska županija
54 LJUBEŠĆICA 02470 Varaždinska županija
55 MARIJA BISTRICA 02569 Krapinsko-zagorska županija
56 MARUŠEVEC 02607 Varaždinska županija
57 MATULJI 02615 Primorsko-goranska županija
58 MIHOVLJAN 02658 Krapinsko-zagorska županija
59 MOŠĆENIČKA DRAGA 02739 Primorsko-goranska županija
60 MRKOPALJ 02755 Primorsko-goranska županija
61 NOVI GOLUBOVEC 05541 Krapinsko-zagorska županija
62 NOVI MAROF 02895 Varaždinska županija
63 NOVI VINODOLSKI 02909 Primorsko-goranska županija
64 OGULIN 02976 Karlovačka županija
65 OKUČANI 02992 Brodsko-posavska županija
66 OPATIJA 03026 Primorsko-goranska županija
67 ORAHOVICA 03077 Virovitičko-podravska županija
68 OTOČAC 03131 Ličko-senjska županija
69 OZALJ 03158 Karlovačka županija
70 PAKRAC 03182 Požeško-slavonska županija
71 PERUŠIĆ 03239 Ličko-senjska županija
72 PETROVSKO 03298 Krapinsko-zagorska županija
73 PLAŠKI 03336 Karlovačka županija
74 PLITVIČKA JEZERA 04553 Ličko-senjska županija
75 POŽEGA 03514 Požeško-slavonska županija
76 PREGRADA 03522 Krapinsko-zagorska županija
77 RADOBOJ 03646 Krapinsko-zagorska županija
78 RAKOVICA 03654 Karlovačka županija
79 RASINJA 03662 Koprivničko-križevačka županija
80 RAVNA GORA 03697 Primorsko-goranska županija
81 SABORSKO 03786 Karlovačka županija
82 SAMOBOR 03808 Zagrebačka županija
83 SELNICA 03859 Međimurska županija
84 SENJ 03875 Ličko-senjska županija
85 SIRAČ 03905 Bjelovarsko-bilogorska županija
86 SLUNJ 04006 Karlovačka županija
87 SOKOLOVAC 04057 Koprivničko-križevačka županija
88 STARIGRAD 04162 Zadarska županija
89 STUBIČKE TOPLICE 04227 Krapinsko-zagorska županija
90 SVETI ILIJA 04260 Varaždinska županija
91 SVETI JURAJ NA BREGU 04405 Međimurska županija
92 ŠTRIGOVA 04529 Međimurska županija
93 TOUNJ 05576 Karlovačka županija
94 UDBINA 04677 Ličko-senjska županija
95 VARAŽDINSKE TOPLICE 04731 Varaždinska županija
96 VELIKA 04758 Požeško-slavonska županija
97 VINICA 04863 Varaždinska županija
98 VINODOLSKA OPĆINA 04880 Primorsko-goranska županija
99 VIŠKOVO 04952 Primorsko-goranska županija
100 VOĆIN 04995 Virovitičko-podravska županija
101 VRBOVSKO 05096 Primorsko-goranska županija
102 VRHOVINE 05126 Ličko-senjska županija
103 VRLIKA 05134 Splitsko-dalmatinska županija
104 ZAGORSKA SELA 05215 Krapinsko-zagorska županija
105 ZLATAR 05266 Krapinsko-zagorska županija
106 ŽUMBERAK 05401 Zagrebačka županija

Kontinentalna nizinska regija – odgoda košnje do 1. 8.

RB Naziv općine/grada MB Naziv županije
1 BARILOVIĆ 00078 Karlovačka županija
2 BEBRINA 00108 Brodsko-posavska županija
3 BEDEKOVČINA 00116 Krapinsko-zagorska županija
4 BEDENICA 05509 Zagrebačka županija
5 BELICA 00159 Međimurska županija
6 BELIŠĆE 00167 Osječko-baranjska županija
7 BERETINEC 00191 Varaždinska županija
8 BILJE 00213 Osječko-baranjska županija
9 BISTRA 05479 Zagrebačka županija
10 BIZOVAC 00230 Osječko-baranjska županija
11 BJELOVAR 00248 Bjelovarsko-bilogorska županija
12 BOGDANOVCI 00264 Vukovarsko-srijemska županija
13 BRCKOVLJANI 00337 Zagrebačka županija
14 BRDOVEC 00345 Zagrebačka županija
15 BREZNICA 01511 Varaždinska županija
16 BREZNIČKI HUM 00361 Varaždinska županija
17 BRODSKI STUPNIK 00396 Brodsko-posavska županija
18 BUKOVLJE 05673 Brodsko-posavska županija
19 CERNA 00442 Vukovarsko-srijemska županija
20 CRNAC 00540 Virovitičko-podravska županija
21 ČAČINCI 00566 Virovitičko-podravska županija
22 ČAĐAVICA 00574 Virovitičko-podravska županija
23 ČAKOVEC 00604 Međimurska županija
24 ČAZMA 00639 Bjelovarsko-bilogorska županija
25 ČEPIN 00655 Osječko-baranjska županija
26 DARDA 00663 Osječko-baranjska županija
27 DARUVAR 00671 Bjelovarsko-bilogorska županija
28 DAVOR 00680 Brodsko-posavska županija
29 DEKANOVEC 00710 Međimurska županija
30 DEŽANOVAC 06033 Bjelovarsko-bilogorska županija
31 DOMAŠINEC 00752 Međimurska županija
32 DONJA DUBRAVA 00787 Međimurska županija
33 DONJA MOTIČINA 05762 Osječko-baranjska županija
34 DONJI ANDRIJEVCI 00817 Brodsko-posavska županija
35 DONJI KRALJEVEC 00825 Međimurska županija
36 DONJI MIHOLJAC 00868 Osječko-baranjska županija
37 DRAGALIĆ 00914 Brodsko-posavska županija
38 DRAGANIĆ 05681 Karlovačka županija
39 DRAŽ 00906 Osječko-baranjska županija
40 DRENJE 00949 Osječko-baranjska županija
41 DRNJE 00965 Koprivničko-križevačka županija
42 DUBRAVA 00973 Zagrebačka županija
43 DUBRAVICA 05495 Zagrebačka županija
44 DUGA RESA 00990 Karlovačka županija
45 DUGO SELO 01015 Zagrebačka županija
46 ĐAKOVO 01031 Osječko-baranjska županija
47 ĐELEKOVEC 01040 Koprivničko-križevačka županija
48 ĐURĐENOVAC 01066 Osječko-baranjska županija
49 ĐURĐEVAC 01074 Koprivničko-križevačka županija
50 FERIČANCI 01163 Osječko-baranjska županija
51 GARČIN 01180 Brodsko-posavska županija
52 GAREŠNICA 01198 Bjelovarsko-bilogorska županija
53 GLINA 01210 Sisačko-moslavačka županija
54 GOLA 01228 Koprivničko-križevačka županija
55 GORNJA RIJEKA 06181 Koprivničko-križevačka županija
56 GORNJI BOGIĆEVCI 01279 Brodsko-posavska županija
57 GORNJI KNEGINEC 01295 Varaždinska županija
58 GRAD ZAGREB 01333 Grad Zagreb
59 GRADEC 01350 Zagrebačka županija
60 GRUBIŠNO POLJE 01392 Bjelovarsko-bilogorska županija
61 GVOZD 05100 Sisačko-moslavačka županija
62 HERCEGOVAC 01449 Bjelovarsko-bilogorska županija
63 HLEBINE 01457 Koprivničko-križevačka županija
64 HRVATSKA DUBICA 01490 Sisačko-moslavačka županija
65 HRVATSKA KOSTAJNICA 01503 Sisačko-moslavačka županija
66 ILOK 01546 Vukovarsko-srijemska županija
67 IVANIĆ-GRAD 01589 Zagrebačka županija
68 IVANSKA 01619 Bjelovarsko-bilogorska županija
69 JAGODNJAK 06092 Osječko-baranjska županija
70 JAKOVLJE 01643 Zagrebačka županija
71 JAKŠIĆ 01635 Požeško-slavonska županija
72 JALŽABET 01651 Varaždinska županija
73 JASENOVAC 01686 Sisačko-moslavačka županija
74 JASTREBARSKO 01694 Zagrebačka županija
75 KALINOVAC 05592 Koprivničko-križevačka županija
76 KAPELA 01767 Bjelovarsko-bilogorska županija
77 KARLOVAC 01791 Karlovačka županija
78 KLAKAR 01856 Brodsko-posavska županija
79 KLINČA SELA 01902 Zagrebačka županija
80 KLOŠTAR IVANIĆ 01937 Zagrebačka županija
81 KLOŠTAR PODRAVSKI 01945 Koprivničko-križevačka županija
82 KNEŽEVI VINOGRADI 01953 Osječko-baranjska županija
83 KONČANICA 01996 Bjelovarsko-bilogorska županija
84 KONJŠČINA 02003 Krapinsko-zagorska županija
85 KOPRIVNICA 02054 Koprivničko-križevačka županija
86 KOPRIVNIČKI BREGI 02020 Koprivničko-križevačka županija
87 KOPRIVNIČKI IVANEC 02038 Koprivničko-križevačka županija
88 KOŠKA 02011 Osječko-baranjska županija
89 KOTORIBA 02062 Međimurska županija
90 KRALJEVEC NA SUTLI 02089 Krapinsko-zagorska županija
91 KRAPINSKE TOPLICE 05339 Krapinsko-zagorska županija
92 KRAŠIĆ 02127 Zagrebačka županija
93 KRAVARSKO 05452 Zagrebačka županija
94 KRIŽ 02135 Zagrebačka županija
95 KRIŽEVCI 02143 Koprivničko-križevačka županija
96 KRNJAK 02160 Karlovačka županija
97 KUTINA 02208 Sisačko-moslavačka županija
98 LASINJA 02259 Karlovačka županija
99 LEGRAD 02275 Koprivničko-križevačka županija
100 LEKENIK 02283 Sisačko-moslavačka županija
101 LEVANJSKA VAROŠ 02305 Osječko-baranjska županija
102 LIPIK 02313 Požeško-slavonska županija
103 LIPOVLJANI 02321 Sisačko-moslavačka županija
104 LOVAS 02399 Vukovarsko-srijemska županija
105 LUDBREG 02445 Varaždinska županija
106 LUKA 05487 Zagrebačka županija
107 MAČE 02488 Krapinsko-zagorska županija
108 MAGADENOVAC 05789 Osječko-baranjska županija
109 MAJUR 05550 Sisačko-moslavačka županija
110 MALA SUBOTICA 02500 Međimurska županija
111 MALI BUKOVEC 02518 Varaždinska županija
112 MARIJA GORICA 05398 Zagrebačka županija
113 MARIJANCI 02577 Osječko-baranjska županija
114 MARKUŠICA 06106 Vukovarsko-srijemska županija
115 MARTIJANEC 00850 Varaždinska županija
116 MARTINSKA VES 02593 Sisačko-moslavačka županija
117 MIKLEUŠ 02666 Virovitičko-podravska županija
118 MOLVE 02704 Koprivničko-križevačka županija
119 MURSKO SREDIŠĆE 02763 Međimurska županija
120 NAŠICE 02780 Osječko-baranjska županija
121 NEDELIŠĆE 02798 Međimurska županija
122 NETRETIĆ 02810 Karlovačka županija
123 NOVA BUKOVICA 02836 Virovitičko-podravska županija
124 NOVA GRADIŠKA 02844 Brodsko-posavska županija
125 NOVA KAPELA 02852 Brodsko-posavska županija
126 NOVA RAČA 02879 Bjelovarsko-bilogorska županija
127 NOVIGRAD PODRAVSKI 02925 Koprivničko-križevačka županija
128 NOVO VIRJE 05614 Koprivničko-križevačka županija
129 NOVSKA 02933 Sisačko-moslavačka županija
130 NUŠTAR 02941 Vukovarsko-srijemska županija
131 OPRISAVCI 05649 Brodsko-posavska županija
132 OREHOVICA 04499 Međimurska županija
133 ORIOVAC 03034 Brodsko-posavska županija
134 ORLE 06050 Zagrebačka županija
135 OROSLAVJE 03093 Krapinsko-zagorska županija
136 OSIJEK 05428 Osječko-baranjska županija
137 OTOK 03115 Vukovarsko-srijemska županija
138 PETERANEC 03123 Koprivničko-križevačka županija
139 PETLOVAC 04502 Osječko-baranjska županija
140 PETRINJA 05355 Sisačko-moslavačka županija
141 PISAROVINA 03247 Zagrebačka županija
142 PITOMAČA 03255 Virovitičko-podravska županija
143 PLETERNICA 03280 Požeško-slavonska županija
144 PODCRKAVLJE 03310 Brodsko-posavska županija
145 PODGORAČ 03328 Osječko-baranjska županija
146 PODRAVSKA MOSLAVINA 03344 Osječko-baranjska županija
147 PODRAVSKE SESVETE 03387 Koprivničko-križevačka županija
148 PODTUREN 03409 Međimurska županija
149 POKUPSKO 02712 Zagrebačka županija
150 POPOVAC 06165 Osječko-baranjska županija
151 POPOVAČA 03425 Sisačko-moslavačka županija
152 PRESEKA 05444 Zagrebačka županija
153 PRIBISLAVEC 03476 Međimurska županija
154 PRIVLAKA 03468 Vukovarsko-srijemska županija
155 PUŠĆA 03565 Zagrebačka županija
156 RAKOVEC 06203 Zagrebačka županija
157 REŠETARI 05835 Brodsko-posavska županija
158 ROVIŠĆE 03620 Bjelovarsko-bilogorska županija
159 RUGVICA 05363 Zagrebačka županija
160 SATNICA ĐAKOVAČKA 03727 Osječko-baranjska županija
161 SEVERIN 03751 Bjelovarsko-bilogorska županija
162 SIBINJ 03760 Brodsko-posavska županija
163 SISAK 03816 Sisačko-moslavačka županija
164 SLATINA 05622 Virovitičko-podravska županija
165 SLAVONSKI BROD 03883 Brodsko-posavska županija
166 SOPJE 03913 Virovitičko-podravska županija
167 STARA GRADIŠKA 03956 Brodsko-posavska županija
168 STARI JANKOVCI 03964 Vukovarsko-srijemska županija
169 STARI MIKANOVCI 04073 Vukovarsko-srijemska županija
170 STARO PETROVO SELO 04120 Brodsko-posavska županija
171 STRAHONINEC 04146 Međimurska županija
172 SUHOPOLJE 04154 Virovitičko-podravska županija
173 SUNJA 04189 Sisačko-moslavačka županija
174 SVETA NEDELJA 06068 Zagrebačka županija
175 SVETI ĐURĐ 04243 Varaždinska županija
176 SVETI IVAN ZELINA 04367 Zagrebačka županija
177 SVETI IVAN ŽABNO 04375 Koprivničko-križevačka županija
178 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 04383 Krapinsko-zagorska županija
179 SVETI MARTIN NA MURI 04391 Međimurska županija
180 SVETI PETAR OREHOVEC 04294 Koprivničko-križevačka županija
181 ŠANDROVAC 04308 Bjelovarsko-bilogorska županija
182 ŠENKOVEC 04413 Međimurska županija
183 ŠODOLOVCI 04421 Osječko-baranjska županija
184 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 06084 Virovitičko-podravska županija
185 ŠTEFANJE 06149 Bjelovarsko-bilogorska županija
186 ŠTITAR 06289 Vukovarsko-srijemska županija
187 TOPUSKO 04570 Sisačko-moslavačka županija
188 TORDINCI 04588 Vukovarsko-srijemska županija
189 TRNAVA 04618 Osječko-baranjska županija
190 TRNOVEC BARTOLOVEČKI 04626 Varaždinska županija
191 TRPINJA 04642 Vukovarsko-srijemska županija
192 TUHELJ 04669 Krapinsko-zagorska županija
193 VALPOVO 04715 Osječko-baranjska županija
194 VARAŽDIN 04723 Varaždinska županija
195 VELIKA GORICA 05410 Zagrebačka županija
196 VELIKA KOPANICA 04766 Brodsko-posavska županija
197 VELIKA LUDINA 04774 Sisačko-moslavačka županija
198 VELIKA PISANICA 04782 Bjelovarsko-bilogorska županija
199 VELIKA TRNOVITICA 05657 Bjelovarsko-bilogorska županija
200 VELIKI BUKOVEC 05584 Varaždinska županija
201 VELIKI GRĐEVAC 04804 Bjelovarsko-bilogorska županija
202 VELIKO TRGOVIŠĆE 04812 Krapinsko-zagorska županija
203 VELIKO TROJSTVO 04839 Bjelovarsko-bilogorska županija
204 VIDOVEC 04847 Varaždinska županija
205 VILJEVO 04855 Osječko-baranjska županija
206 VINKOVCI 04871 Vukovarsko-srijemska županija
207 VIRJE 04901 Koprivničko-križevačka županija
208 VIROVITICA 04910 Virovitičko-podravska županija
209 VISOKO 04936 Varaždinska županija
210 VLADISLAVCI 05797 Osječko-baranjska županija
211 VOĐINCI 05843 Vukovarsko-srijemska županija
212 VOJNIĆ 05037 Karlovačka županija
213 VRATIŠINEC 05045 Međimurska županija
214 VRBJE 05061 Brodsko-posavska županija
215 VRBOVEC 05088 Zagrebačka županija
216 ZABOK 05193 Krapinsko-zagorska županija
217 ZAPREŠIĆ 05436 Zagrebačka županija
218 ZDENCI 05240 Virovitičko-podravska županija
219 ZLATAR BISTRICA 05274 Krapinsko-zagorska županija
220 ZRINSKI TOPOLOVAC 05665 Bjelovarsko-bilogorska županija
221 ŽAKANJE 05304 Karlovačka županija

Tablica 2. Popis područja ekološke mreže RH na kojima je cilj očuvanje ptice kosac (Crex crex)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR1000029 Cetina
HR1000004 Donja Posavina
HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika
HR1000021 Lička krška polja
HR1000020 NP Plitvička jezera**
HR1000040 Papuk
HR1000001 Pokupski bazen
HR1000003 Turopolje
HR1000018 Učka i Ćićarija
HR1000022 Velebit

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine« broj 124/2013)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu leptira (operacija 10.1.5.)

Tablica 3. Popis područja ekološke mreže RH na kojima su ciljevi očuvanje vrste leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te su stanište močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon)

Močvarni plavac – Phengaris alcon alcon
(= Maculinea alcon alcon)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2001220 Livade uz potok Injaticu
HR2001305 Zvečevo
HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera**
HR2001409 Livade uz Bednju II

Zagasiti livadni plavac – Phengaris nausithous
(= Maculinea nausithous)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2000672 Zovje
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje

Veliki livadni plavac – Phengaris teleius
(= Maculinea teleius)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2000368 Peteranec
HR2000672 Zovje
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje
HR2001409 Livade uz Bednju II

Močvarni okaš – Coenonympha oedippus

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2000544 Vlažne livade uz potok Malinska
HR2000619 Mirna i šire područje Butonige
HR2000545 Vlažne livade kod Marušića
HR2000546 Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)
HR2000543 Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)
HR2001015 Pregon

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine« broj 124/2013)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu ptice kosac (operacija 10.1.4.)

Tablica 4.a Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u jesenskom roku sjetve

Porodica Latinski naziv biljne vrste hrvatski naziv biljne vrste razdoblje cvatnje količina (kg)
Boraginaceae Phacelia tanacetifolia facelija od svibnja do lipnja 1,0
Brassicaceae Sinapis alba bijela gorušica od lipnja do kolovoza 0,5
Fabaceae Medicago sativa lucerna od lipnja do rujna 1,0
Onobrychis viciifolia esparzeta od lipnja do kolovoza 2,5
Trifolium incarnatum inkarnatka od svibnja do lipnja 1,0
Trifolium pratense crvena djetelina od svibnja do rujna 2,0
Trifolium repens bijela djetelina od svibnja do rujna 0,5
Vicia villosa ozima grahorica od lipnja do rujna 1,5

Tablica 4. b Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u proljetnom roku sjetve

Porodica Latinski naziv biljne vrste Hrvatski naziv biljne vrste Razdoblje cvatnje Količina (kg)
Asteraceae Heliantus annuus suncokret od srpnja do kolovoza 0,5
Boraginaceae Phacelia tanacetifolia facelija od svibnja do lipnja 1,0
Brassicaceae Sinapis alba bijela gorušica od lipnja do kolovoza 0,5
Fabaceae Lotus corniculatus miljkita od lipnja do kolovoza 1,0
Onobrychis viciifolia esparzeta od lipnja do kolovoza 1,5
Trifolium incarnatum inkarnatka od svibnja do lipnja 1,0
Trifolium pratense crvena djetelina od svibnja do rujna 2,0
Trifolium repens bijela djetelina od svibnja do rujna 1,0
Polygonaceae Fagopyrum esculentum heljda od 15. svibnja do lipnja 1,5

Tablica 4. c Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi za uspostavu travnog pojasa

Porodica Latinski naziv biljne vrste Hrvatski naziv biljne vrste Udio
Poaceae Dactylis glomerata Klupčasta oštrica 30 %
Festuca arundinacea Vlasulja trstikasta 15 %
Festuca pratensis Vlasulja livadna 25 %
Festuca rubra Vlasulja nacrvena 18 %
Phleum pratense Mačji repak 10 %
Deschampsia caespitosa Oštrica busolika 2 % (vlažna tla)
Lolium multiflorum Talijanski ljulj 2 % (suha tla)

Tablica 5. Popis ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja uz navedenu dob kada IZP životinja postaje spolno zrela

Vrsta Pasmina Spolna zrelost u mjesecima
Goveda Buša 8
Istarsko govedo 8
Slavonsko srijemski podolac 8
Svinje Crna slavonska 6
Turopoljska 6
Ovce Istarska ovca 8
Creska ovca 9
Krčka ovca 9
Paška ovca 7
Dubrovačka ruda 7
Lička pramenka 7
Dalmatinska pramenka 7
Cigaja 8
Rapska ovca 8
Koze Hrvatska šarena koza 7
Hrvatska bijela koza 7
Istarska koza 6
Perad Zagorski puran 9
Kokoš hrvatica 5
Konji Hrvatski hladnokrvnjak 12
Hrvatski posavac 12
Međimurski konj 12
Lipicanac 12
Magarci Istarski magarac 12
Primorsko-dinarski magarac 12
Sjeverno-jadranski magarac 12

Tablica 6. Iznosi potpore

Kod operacije Naziv operacije Iznos €/ha*
M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture 141,00
M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada 331,00
M10.1.3 Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
Kontinentalna nizinska regija 183,00
Brdsko planinska regija 147,00
Mediteranska regija 102,00
M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) 244,00
M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
Coenonympha oedippus 326,00
Phengaris alcon alcon, Phengaris nausithous, Phengaris teleius 274,00
M10.1.6 Uspostava poljskih traka
Uspostava cvjetnih traka/ha cvjetne trake 985,74
Uspostava travnih traka /ha travne trake 898,59
M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka 385,00
M10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika 804,00
M10.1.10 Održavanje suhozida 0,74**
M10.1.11 Održavanje živica 0,36**
M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki 293,00
M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima 359,73
M10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima 239,87
M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima 563,23
M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada 373,33
M11.1.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
Oranične kulture 347,78
Višegodišnji nasadi 868,18
Povrće 576,94
Trajni travnjaci 309,94
M11.1.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Oranične kulture 289,82
Višegodišnji nasadi 723,48
Povrće 480,78
Trajni travnjaci 258,28
M13.1.1. Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP 226,00
M13.1.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO 119,85
M13.1.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO 82,00

* Kod operacije M10.1.6 iznos se odnosi na hektar uspostavljene cvjetne/travne trake

** Kod operacija M10.1.10 i M10.1.11 iznos se odnosi na metar dužni suhozida ili živice

Kod operacije Naziv operacije Iznos €/UG
M10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Buša 300,00
Istarsko govedo 300,00
Slavonsko srijemski podolac 300,00
Crna slavonska 200,00
Turopoljska 200,00
Cigaja 191,16
Creska ovca 207,93
Istarska ovca 152,00
Dalmatinska pramenka 208,07
Rapska ovca 224,49
Dubrovačka ruda 205,31
Lička pramenka 198,36
Krčka ovca 212,72
Paška ovca 160,22
Hrvatska bijela koza 199,63
Hrvatska šarena koza 205,48
Istarska koza 204,96
Hrvatski posavac 200,00
Hrvatski hladnokrvnjak 200,00
Međimurski konj 200,00
Lipicanac 200,00
Primorsko dinarski magarac 200,00
Sjeverno jadranski magarac 200,00
Istarski magarac 200,00
Kokoš hrvatica 200,00
Zagorski puran 200,00

Tablica 7. Ugrožene izvorne i tradicijske voćne vrste

Br. Vrsta Sorta
1. JABUKA – Malus domestica Borkh. SLAVONSKA SRČIKA, ZELENIKA, BAUMANOVA RENETA, BJELIČNIK, BOBOVEC, BOSKOP, BOŽIĆNICA, CAREVIĆ RUDOLF, FRANCUSKA KOŽARA, GRAVENSTEIN, JAMES GRIEVE, KANADA, KARDINAL, KRIVOPETELJKA, LIJEPOCVJETKA, LONDON PEPPING, MAŠANKA, ONTARIO, OVČJI NOS, RIMSKA LJEPOTICA, SIVA JESENSKA RENETA, SLAVA SVIJETA, ŠAMPANJKA, ZLATNA ZIMSKA PARMENKA, ANANAS RENETA, RIBSTON PEPPING, ZIMSKA BANANA, ADAMOVKA, MEĐIMURSKA KLOPČENKA, CRVENA JESENSKA REBRAČA, BIJELA ZIMSKA REBRAČA, ŠARLAMOVSKI
2. KRUŠKA – Pyrus communis L. ssp. nivalis Jacq. TEPKA, DRUAROVA, MARGARETA MARIJA, ZIMSKA PASTRVKA, LUBENIČARKA
3. TREŠNJA – Prunus avium (L.) L. DENISENOVA ŽUTA, DROGANOVA ŽUTA, VOLOVSKO SRCE OKIĆKA, ŠNAJDEROVA KASNA, KUTJEVAČKA CRNA
4. ŠLJIVA – Prunus domestica L. i Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. Schneid. BISTRICA, GROF ALTAN RINGLO, VELIKI ZELENI RINGLO, ERSINGERSKA RANA, BIJELA SITNA, BIJELA KASNA MIRISAVA, BIJELICA, BIJELICA JAJARA, BRDAKLIJA, CERIĆANKA, DEBELJARA, KAMENJARA, MANDALENKA, MOTIČANKA, PASJARA, PINTARA, RUŽICA, TORGULJA BIJELA, TORGULJA PLAVA, TRNOVAČA, TURKINJA, VALPOVKA

Tablica 8. Umanjenja za kršenje

opseg ozbiljnost trajanje umanjenje za prvo kršenje % umanjenje za prvo ponavljanje % umanjenje za drugo ponavljanje % umanjenje za treće ponavljanje %
Utjecaj je ograničen na
gospodarstvo
Vrlo mala Popravljivo 3 9 27 100
Trajno 5 15 45 100
Mala Popravljivo 5 15 45 100
Trajno 10 30 90 100
Srednja Popravljivo 10 30 90 100
Trajno 20 60 100 100
Velika Popravljivo 30 90 100 100
Trajno 40 100 100 100
Vrlo velika Popravljivo 50 100 100 100
Trajno 60 100 100 100

Tablica 9. Kriteriji odabira za podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

R.B. KRITERIJI BODOVI
1. Doprinos očuvanju bioraznolikosti provedbom neke od ovih operacija: Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti, Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex). Pilot mjere za zaštitu leptira, Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja Najviše 20
Korisnik provodi operaciju Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) ili Pilot mjera za zaštitu leptira 20
Korisnik provodi operaciju Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti ili Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja 10
2. Provedba mjere 10 na Natura 2000 području Najviše 10
Korisnik provodi više od 50% ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području 10
Korisnik provodi manje od 50% ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području 5
3. Provedba mjere 10 na području s prirodnim ili ostalim ograničenjima kako su definirana u M13 Najviše 10
Korisnik provodi M10 na gorsko planinskom području 10
Korisnik provodi M10 na području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili na području s posebnim ograničenjima 5
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 40
PRAG PROLAZNOSTI 15

Tablica 10. Autohtone ili udomaćene vrste grmlja i drveća

HRVATSKI NAZIV LATINSKI NAZIV
Pasja ruža Rosa canina
Grab Carpinus betulus
Crna bazga Sambucus nigra
Drijenak Cornus mas
Svibovina Cornus sanguinea
Trnina Prunus spinosa
Divlja trešnja Prunus avium
Sremza Prunus padus
Crveni glog Crategus monogyna
Bijeli glog Crategus oxyacantha
Obična kurika Euonymus europea
Mukinja Sorbus aria
Jarebika Sorbus aucuparia
Crvena kozja krv Lonicera xylosteum

Tablica 11. Moguće kombinacije operacija unutar M10 sa iznosom potpore

Moguće kombinacije Obrada tla i sjetva na nagibu Zatravljivanje trajnih nasada Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) Pilot mjera za zaštitu leptira Uspostava poljskih traka Održavanje ekstenzivnih voćnjaka Održavanje ekstenzivnih maslinika Očuvanje suhozida Očuvanje živica
Naziv operacije Kod

M

10.1.1.

M

10.1.2.

M

10.1.3.

M

10.1.4.

M

10.1.5.

M

10.1.6.

M

10.1.7.

M

10.1.8.

M

10.1.10.

M

10.1.11.

Obrada tla i sjetva na nagibu

M

10.1.1

DA(2) DA(3)
Zatravljivanje trajnih nasada

M

10.1.2

DA(10) DA(11)
Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

M

10.1.3

DA(14) DA(15)
Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

M

10.1.4

DA(16) DA(17)
Pilot mjera za zaštitu leptira

M

10.1.5

DA(20) DA(21)
Uspostava poljskih traka

M

10.1.6

Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

M

10.1.7

DA(28) DA(29)
Održavanje ekstenzivnih maslinika

M

10.1.8

DA(30) DA(31)
Očuvanje suhozida

M

10.1.10.

DA(2) DA(10) DA(14) DA(16) DA(20) DA(28) DA(30)
Očuvanje živica

M

10.1.11.

DA(3) DA(11) DA(15) DA(17) DA(21) DA(29) DA(31)

Kombinacija br. 2

141,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 3

141,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 10

331,00 €/ha + 0,74 €/ha suhozida

Kombinacija br. 11

331,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 14

Kontinentalna nizinska regija 183,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Brdsko-planinska regija 147,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Mediteranska regija 102,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 15

Kontinentalna nizinska regija 183,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Brdsko-planinska regija 147,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Mediteranska regija 102,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 16

244,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 17

244,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 20

Veliki livadni plavac 326,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Zagasiti livadni plavac, Močvarni plavac i

Močvarni okaš 274,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 21

Veliki livadni plavac 326,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Zagasiti livadni plavac, Močvarni plavac i

Močvarni okaš 274,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 28

385 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 29

385 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 30

804 €/ha + 74 €/m suhozida

Kombinacija br. 31

804 €/ha + 0,36 €/m živice

Tablica 12. Moguće kombinacije M10 i M11 sa iznosom potpore

Moguće kombinacije PODMJERA/SKUPINA USJEVA
Oranice Povrće Višegod. nasadi Trajni travnjaci Oranice Povrće Višegod. nasadi Trajni travnjaci
Naziv operacije Kod M11.1. M11.1. M11.1. M11.1. M 11.2. M 11.2. M 11.2. M 11.2.
Obrada tla i sjetva na nagibu M10.1.1. DA(4) DA(6) DA(5) DA(7)
Zatravljivanje trajnih nasada M10.1.2. DA(8) DA(9)
Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti M10.1.3.
Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) M10.1.4. DA(18) DA(19)
Pilot mjera za zaštitu leptira M10.1.5. DA(22) DA(23)
Uspostava poljskih traka M10.1.6.
Održavanje ekstenzivnih voćnjaka M10.1.7.
Održavanje ekstenzivnih maslinika M10.1.8.
Očuvanje suhozida M10.1.10. DA(32) DA(34) DA(36) DA(38) DA(33) DA(35) DA(37) DA(39)
Očuvanje živica M10.1.11. DA(40) DA(42) DA(44) DA(46) DA(41) DA(43) DA(45) DA(47)

Kombinacija br. 4

536,78 €/ha

Kombinacija br. 5

478,98 €/ha

Kombinacija br. 6

765,94 €/ha

Kombinacija br. 7

669,78 €/ha

Kombinacija br. 8

1.199,18 €/ha

Kombinacija br. 9

1.054,48 €/ha

Kombinacija br. 18

375,00 €/ha

Kombinacija br. 19

353,00 €/ha

Kombinacija br. 22

Veliki livadni plavac 464,00 €/ha

Zagasiti livadni plavac, Močvarni plavac i Močvarni okaš 404,00 €/ha

Kombinacija br. 23

Veliki livadni plavac 441,00 €/ha

Zagasiti livadni plavac, Močvarni plavac i Močvarni 382,00 €/ha

Kombinacija br. 32

347,78 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 33

289,92 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 34

576,94 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 35

480,78 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 36

868,18 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 37

723,48 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 38

309,94 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 39

258,28 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 40

347,78 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 41

289,92 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 42

576,94 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 43

480,78 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 44

868,18 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 45

723,48 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 46

309,94 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 47

258,28 €/ha + 0,36 €/m živice

Tablica 13. Preporučene smjese za OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

TIP TLA VRSTA MJEŠAVINE
vlažna tla Engleski ljulj Lolium perenne 50%, livadna vlasnjača Poa pratensis 15%, obična vlasnjača Poa trivialis 20%, rosulja pasja Agrostis canina 10%, rosulja tankolisna Agrostis capillaris 5%.
sušna tla Crvena vlasulja Festuca rubra 50%, livadna vlasnjača Poa pratensis 40% rosulja Agrostis alba 10%.
tla s nagibom Rosulja Agrostis alba 4%, klupčasta oštrica Dactylis glomerata 30%, crvena vlasulja Festuca rubra 30%, livadna vlasnjača Poa pratensis 18%, smiljkita Lotus corniculatus 9%, bijela djetelina Trifolium repens 9%.
ocjedita tla Livadna vlasulja Festuca pratensis 25%, crvena vlasulja Festuca rubra 29%, engleski ljulj Lolium perenne 29%, klupčasta oštrica Dactylis glomerata 7%, rosulja Agrostis alba 10%.

PRILOG 5.

PRIKAZ OCJENE KRŠENJA OBVEZA U M10 I M11

Napomena: u stupcu Ozbiljnost postotak prikazuje udio parcela kod kojih je utvrđeno kršenje obveza

Za sve tipove operacija od M10.1.1. do M10.1.16.

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završena izobrazba vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo

M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture – OTNS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet različitih usjeva Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan plodoreda je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan plodoreda se provodi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Obrada tla i sjetva se provode okomito na nagib terena Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na sredini ARKOD parcele uspostavljena je površina na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vode Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-25%
Vrlo velika >25%
Uspostavljena površina na kojoj su ostavljene brazde je široka najmanje 3 metra Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-5% Popravljivo
Mala 6-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-30%
Vrlo velika >30%
M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih travnjaka – ZTN OPIS OBVEZA OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko travnih ili travno djetelinskih smjesa je zadovoljavajući s obzirom na izrađeni petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Površina između redova unutar trajnog nasada je pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-25%
Vrlo velika >25%
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 171-200 kg N/ha Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha

M10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti – TVPV

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Popravljivo
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-40%
Velika 41-60%
Vrlo velika >60%
Prva košnja u kontinentalno-nizinskoj regiji obavljena je nakon 1. kolovoza (jedan otkos) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Prva košnja u brdsko-planinskoj regiji obavljena je nakon 20. srpnja (jedan do dva otkosa) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Prva košnja u mediteranskoj regiji obavljena je nakon 15. srpnja (jedan otkos) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Ručno su odstranjene pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Travnjak se koristi za napasivanje s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) – ZK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Popravljivo
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Površine parcela su košene isključivo ručno ili strižnim kosilicama na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Trajno
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Prva košnja je obavljena nakon 15. kolovoza, minimalno jednom, a maksimalno dva puta na godinu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-75%
Vrlo velika >75%
Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-40%
Velika 41-60%
Vrlo velika >60%
Na parcelama većim od 1 ha ostavljena je uz rub nepokošena traka Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Površina nepokošene trake iznosi 5% Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-85%
Vrlo velika >85%
Košnja je obavljena od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-75%
Vrlo velika >75%
Ručno su odstranjene pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Ispaša je provođena isključivo u jesen (najranije od košnje do kraja tekuće godine) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira – ZL

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Popravljivo
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Prva košnja je obavljena nakon 15.9. svake druge godine za vrstu leptira Močvarni plavac (Phenagris alcon alcon) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Prva košnja je obavljena isključivo u periodu prije 15.6. ili nakon 15.9. svake druge godine za vrste leptira Zagasiti livadni plavac i Veliki livadni plavac (Phenagris naustithous i Phenagris teleius) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Prva košnja je obavljena tek nakon 15.9. isključivo na 1/3 površine parcele svake godine za vrstu leptira Močvarni okaš (Coenonymha oedippus) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Trajno
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Košnja je obavljena najkasnije do 1.10. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Ručno su odstranjene pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Ispaša je provođena isključivo u jesen (najranije od košnje 15.rujna do kraja tekuće godine) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.6. Uspostava poljskih traka – PT

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Uz rub parcele su uspostavljene cvjetne trake koje se siju svake druge godine i sadrže propisane cvjetne vrste Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Cvjetne trake se kose dva puta godišnje: u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Cvjetne trake su zaorane najranije 1. listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Cvjetne trake se ne koriste kao put ili prolaz Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-70%
Vrlo velika >70%
Širina cvjetnih traka je najmanje 5 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Dužina cvjetnih traka je najmanje 100 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Cvjetna traka ne zauzima više od 30% površine ARKOD parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Na cvjetnim trakama se ne primjenjuju pesticidi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Travne trake su posijane isključivo uz rub parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Travne trake se ne koriste kao put ili prolaz Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20%

Popravljivo

Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-70%
Vrlo velika >70%
Širina travnih traka je najmanje 5 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Dužina travnih traka je najmanje 100 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Na parceli su uspostavljene travne trake koje sadržavaju propisane vrste trava Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Travne trake su pokošene dva puta godišnje, prva košnja je obavljena u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja je obavljena u listopadu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Travna traka ne zauzima više od 30% površine ARKOD parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Na travnim trakama se ne primjenjuju insekticidi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno

M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka – EV

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stabla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-75%
Vrlo velika >75%
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Popravljivo
Velika 0≤50%
Vrlo velika >50%
Površina voćnjaka se održava ispašom ili košnjom najmanje jednom godišnje najkasnije do 1.listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Popravljivo
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Odumiruća stabla su nadomještena sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti voća Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Trajno
Mala 11-20%
Srednja 21-40%
Velika 41-50%
Vrlo velika >50%
Površina voćnjaka se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda ili peradi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Trajno
Velika
171-200 kg N/ha

Vrlo velika

>200 kg N/ha

d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačem Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-70%
Vrlo velika >70%
Minimalni zahtjevi za pesticide:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.8.Održavanje ekstenzivnih maslinika – EM

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stabla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-75%
Vrlo velika >75%
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Popravljivo
Velika 0≤50%
Vrlo velika >50%
Površine maslinika se održavaju ispašom (ovce ili koze) ili mehaničkom obradom ili košnjom trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-40%
Velika 41-60%
Vrlo velika >60%
Površina maslinika se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca ili koza Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Trajno
Velika
171-200 kg N/ha

Vrlo velika

>200 kg N/ha

d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačem Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-70%
Vrlo velika >70%
Minimalni zahtjevi za pesticide:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.9.Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja – IZP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Posjednik ili odgovorna osoba provodi primjereni nadzor nad životinjama ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Radi nedostatne zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta, grabežljivaca i drugih opasnosti nisu nastale štetne posljedice za zdravlje životinja ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
Radi loše konstrukcije objekta i loših zoohigijenskih uvjeta (strujanje zraka, koncentracija plinova, prašina, temperature i relativna vlažnost zraka), nisu nastale štetne posljedice po zdravlje i dobrobit životinja ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Osiguran je primjeren objekt za zaštitu IZP životinja od vanjskih nepovoljnih utjecaja. Objekt je konstruiran tako da je svim IZP životinjama na raspolaganju dovoljno prostora da mogu istovremeno ležati, odmarati se i ustati Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena oprema te prirodno ili umjetno osvjetljenje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena zaštita od buke Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Životinjama ugroženih IZP je osigurana hrana i voda u dovoljnoj količini i vremenskim razmacima primjerenim njihovim potrebama te nisu utvrđene štetne posljedice po zdravlje/uginuća životinja ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
Na životinjama ugroženih IZP nisu vidljivi tragovi ozljeda uzrokovani propustom ili aktivnošću posjednika životinja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
O svakoj bolesnoj ili ozlijeđenoj životinji se primjereno skrbi, a ukoliko je potrebno, veterinarska se pomoć osigurava u primjerenom roku Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Posjednik životinja ugroženih IZP posjeduje evidenciju o liječenju životinja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Evidencija o liječenju IZP životinja vodi se ažurno i na propisan način Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala Popravljivo

M10.1.10. Održavanje suhozida – OS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Tijelo suhozida je kontrolirano minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1.listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Tijelo suhozida se održava korištenjem tradicionalnih materijala što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Tijelo suhozida se održava tradicionalnim načinom izrade bez korištenja veziva i drugih materijala Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Trajno
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Tijelo suhozida nije obraslo neželjenom vegetacijom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Neželjena vegetacija se uklanja ručno bez primjene herbicida Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%

M10.1.11. Održavanje živica – OZ

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Tijelo živice (izgled i stanje živice) je kontrolirano minimalno jednom godišnje najkasnije do 1.listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%
Živica se održava orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblik Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Živica se ne orezuje u periodu od 01.03. do 31.8. tekuće godine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Trajno
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-65%
Vrlo velika >65%
Dijelovi živice koji nedostaju nadosađeni su propisanim autohtonim ili udomaćenim vrstama drveća i grmlja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-3% Popravljivo
Mala 4-10%
Srednja 11-15%
Velika 16-20%
Vrlo velika >20%

M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki – KFK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE

Klopke su postavljene najkasnije do:

– trešnjina muha – 15. travnja

– šljivina osica – 1. travnja

– orahova muha – 30. lipnja

– maslinina muha – 1. lipnja

– ostali štetnici – 15. travnja

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
>70%
Trajno

Klopke su ostavljene na površini najmanje do:

– trešnjina muha – 30. lipnja

– šljivina osica – 31. svibnja

– orahova muha – 31. kolovoza

– maslinina muha – 31. listopada

– ostali štetnici – 15. rujna

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Postavljen je propisani broj klopki po površini Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%

Klopke su pregledavane dva puta tjedno u periodu:

– trešnjina muha – 15. travnja do 30. lipnja

– šljivina osica – 1. travnja do 31. svibnja

– orahova muha – 30. lipnja do 31. kolovoza

– maslinina muha – 1. lipnja do 31. listopada

– ostali štetnici – 15. travnja do 15. rujna

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Trajno
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Korištene klopke i mamci su uskladišteni i čuvani na siguran način do 31. prosinca tekuće godine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Popravljivo

M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima – MKŠ

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Feromonski dispenzori su postavljeni najkasnije do 1. svibnja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Feromonski dispenzori su postavljeni u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20% Popravljivo
Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Postavljen je propisani broj feromonskih dispenzora po površini Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-20%

Popravljivo

Mala 21-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-80%
Vrlo velika >80%
Stari dispenzori iz prijašnje sezone su odstranjeni prije postavljanja novih dispenzora Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Popravljivo

M10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima – POMP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Međuredni prostor je zasijan nekom od propisanih smjesa Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15% Popravljivo
Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-60%
Vrlo velika >60%
Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom petogodišnjeg obveznog perioda Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-15%

Popravljivo

Mala 16-30%
Srednja 31-45%
Velika 46-60%
Vrlo velika >60%

M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima – PEG

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Količina dušika iz stajskog gnoja je do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika
171-200 kg N/ha
Trajno
Vrlo velika
>200 kg N/ha
Korištena su samo gnojiva, poboljšivači i nutrijenti (uključujući gnoj životinjskog podrijetla) koji su odobreni u skladu s Prilogom I Uredbe 889/2008 i deklarirana ekološka gnojiva koja imaju dozvolu upotrebe na prostoru EU Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Višegodišnji nasad nije gnojen mineralnim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno

M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada – MUK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Zaštićeni prostor“ unutar redova (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) je bez korova Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika
0≤50%
Popravljivo
Vrlo velika
>50%
Za suzbijanje korova unutar redova u „zaštićenom prostoru“ (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) se koristi specijalizirana poljoprivredna mehanizacija i oprema Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Popravljivo
U „zaštićenom prostoru“ nisu primjenjivani herbicidi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKOP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 10 Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završena izobrazbu vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine završena izobrazbu ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut:
a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili
b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili
c) na druge načine
Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika
171-200 kg N/ha
Trajno
Vrlo velika
>200 kg N/ha
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-5% Popravljivo
Mala 6-10%
Srednja 11-30%
Velika 31-50%
Vrlo velika >50%
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Trajno
Mala 11-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-95%
Vrlo velika >95%
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMO Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgoj Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala 0-10% Trajno
Srednja 11-30%
Velika 31-50%
Vrlo velika >50%
Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0-50% Trajno
Vrlo velika >50%

M11.2. Plaćanja za održavanje ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKO

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 11 Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut:
a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili
b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili
c) na druge načine
Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika
171-200 kg N/ha
Trajno
Vrlo velika
>200 kg N/ha
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-5% Popravljivo
Mala 6-10%
Srednja 11-30%
Velika 31-50%
Vrlo velika >50%
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0-10% Trajno
Mala 11-40%
Srednja 41-60%
Velika 61-95%
Vrlo velika >95%
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMO Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0-100%
Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgoj Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala 0-10% Trajno
Srednja 11-30%
Velika 31-50%
Vrlo velika >50%
Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0-50% Trajno
Vrlo velika >50%