Pravilnici

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj NN 92/15

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1788

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 30/15) i članka 54., stavka 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MREŽI ZA RURALNI RAZVOJ

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju zadaci, organizacija, aktivnosti i financiranje Mreže za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Mreža) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Ovim se Pravilnikom uređuje provedba članka 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (dalje u tekstu Uredba (EU) br. 1305/2013).

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Akcijski plan Mreže je dokument u kojemu su opisane i navedene aktivnosti Mreže za razdoblje 2014. – 2020.

2. Ruralno područje obuhvaća čitavo područje Republike Hrvatske s izuzetkom područja naselja Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka kako je definirano u Programu.

II. ZADACI, ORGANIZACIJA, AKTIVNOSTI I FINANCIRANJE MREŽE

Zadaci Mreže

Članak 3.

Mreža obavlja zadatke navedene u članku 54., stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Organizacija Mreže

Članak 4.

(1) Mreža djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske.

(2) Mrežu čine:

1. upravljački odbor Mreže

2. tajništvo Mreže

3. članovi Mreže.

Upravljački odbor Mreže

Članak 5.

(1) Upravljački odbor Mreže, uključujući predsjednika, ima devet članova, od kojih svaki ima imenovanu zamjenu, a čine ga predstavnici Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva uključujući organizacije koje se bave okolišem, nevladine udruge, lokalne akcijske grupe, tijela odgovorna za promociju jednakosti i ne-diskriminacije, tijela državne uprave, stručne ustanove te ostale relevantne institucije koje se bave ruralnim razvojem.

(2) Članovi upravljačkog odbora Mreže moraju biti članovi Mreže.

(3) Članove upravljačkog odbora Mreže, za programsko razdoblje 2014. – 2020., imenuje ministar poljoprivrede.

(4) Predsjednik upravljačkog odbora je predstavnik Ministarstva.

(5) Upravljački odbor Mreže djeluje sukladno Poslovniku o radu.

Zadaci upravljačkog odbora Mreže

Članak 6.

Zadaci upravljačkog odbora Mreže su:

1. organiziranje i upravljanje radom Mreže

2. usvajanje Akcijskog plana Mreže i izvješća o provedbi Akcijskog plana Mreže u dvogodišnjem razdoblju

3. donošenje Poslovnika o radu upravljačkog odbora Mreže

4. predlaganje aktivnosti Ministarstvu u svrhu unapređenja provedbe Programa

5. širenje informacija i obavijesti o mjerama Programa.

Tajništvo Mreže

Članak 7.

(1) Tajništvo Mreže djeluje u Ministarstvu.

(2) Zadaci tajništva Mreže su:

1. vođenje evidencije o članstvu u Mreži

2. potpora radu upravljačkog odbora Mreže

3. komunikacija s članovima Mreže

4. uspostava i održavanje mrežne stranice Mreže

5. priprema Akcijskog plana Mreže

6. priprema izvješća o provedbi Akcijskog plana Mreže

7. komunikacija s Europskom mrežom za ruralni razvoj i drugim mrežama.

Članovi Mreže

Članak 8.

(1) Članovi Mreže mogu biti:

1. tijela državne uprave

2. stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju

3. jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave

4. regionalne i lokalne razvojne agencije

5. poljoprivredna gospodarstva

6. obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja

7. udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj

8. ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj.

(2) Članstvo u Mreži je dobrovoljno.

(3) Prijave za članstvo u Mreži podnose se elektroničkim putem na obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Mreže (www.mrr.hr).

(4) Popis članova Mreže vodi se u elektronskom obliku i javno je dostupan.

(5) Članstvo u Mreži prestaje na dan slanja zahtjeva za brisanje iz članstva Mreže.

Tematske radne grupe

Članak 9.

(1) Tematske radne grupe organiziraju se temeljem zajedničkog interesa dionika.

(2) Dvije stalne tematske radne grupe su LEADER-CLLD pododbor i Hrvatska mreža inovacijskog partnerstva.

(3) Članovi tematskih radnih grupa moraju biti članovi Mreže, a iznimno odlukom predsjednika Upravljačkog odbora Mreže članovi tematskih radnih grupa mogu biti i fizičke i pravne osobe koji nisu članovi Mreže.

(3) LEADER-CLLD pododbor i Hrvatska mreža inovacijskog partnerstva imaju vlastite upravljačke odbore od pet članova, uključujući predsjednika, te svaki član ima imenovanu zamjenu.

(4) Predsjednike LEADER-CLLD pododbora i Hrvatske mreže inovacijskog partnerstva za vrijeme provedbe Programa imenuje predsjednik upravljačkog odbora Mreže i oni su članovi upravljačkog odbora Mreže.

(5) Upravljački odbori LEADER-CLLD pododbora i Hrvatske mreže inovacijskog partnerstva djeluju sukladno Poslovniku o radu LEADER-CLLD pododbora i Hrvatske mreže inovacijskog partnerstva.

(6) Poslovnik o radu LEADER-CLLD pododbora i Hrvatske mreže inovacijskog partnerstva usvaja upravljački odbor Mreže.

Prihvatljive aktivnosti

Članak 10.

Prihvatljive aktivnosti koje će se sufinancirati navedene su u članku 54., stavku 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Financiranje Mreže

Članak 11.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

(3) Ministarstvo će osigurati financiranje rada i aktivnosti Mreže kroz mjeru Tehnička pomoć iz Programa.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Nastavak članstva Mreže

Članak 12.

Članstvo u Mreži ostvareno temeljem javnih poziva iz Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 86/2011, 114/2011 i 96/2012), nastavlja se i u programskom razdoblju 2014.– 2020.

Prestanak važenja propisa

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 86/2011, 114/2011 i 96/2012).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/51

Urbroj: 525-08/1196-15-1

Zagreb, 11. kolovoza 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

92 26.08.2015 Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj92 26.08.2015 Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj