Novosti

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, NN 132/2015

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2483

Na temelju članka 10. stavka 9., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine« br. 35/15, 53/15, 69/15 i 101/15 ), u članku 64. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Svi korisnici potpore za mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i mjeru 11 »Ekološki uzgoj« dužni su pridržavati se minimalnih zahtjeva za pesticide i gnojiva iz Programa.«

Članak 2.

U Prilogu 1. Tablici 1. Šifre i nazivi kultura, u retku za kulturu tikva uljanica (Cucurbita pepo var. oleifera) u okviru sektora uljarica briše se oznaka »P« u koloni Proizvodno vezane potpore/Povrće.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/103

Urbroj: 525-07/0217-15-11

Zagreb, 26. studenoga 2015.

                                                                                                                                                                            Ministar

                                                                                                                                                   Tihomir Jakovina, v. r.