Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 16 “Suradnja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 126/2017 (18.12.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2861

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 16 »SURADNJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 101/17), u članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru predloženih tema iz članka 7. ovoga Pravilnika. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u RH.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 12. broj: »10.« zamjenjuje se brojem »11.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 19. broj: »17.« zamjenjuje se brojem »18.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 22. broj: »19.« zamjenjuje se brojem »20.«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 17. broj: »14.« zamjenjuje se brojem »15.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/52
Urbroj: 525-08/1630-17-35
Zagreb, 29. studenoga 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.