Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., NN 101/2017

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2337

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M04 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, TIP OPERACIJE 4.3.1. »INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

 

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 62/16), u članku 10. stavku 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. Rok iz točke 10. ovoga članka moguće je produžiti na pisani zahtjev korisnika ako za to postoje opravdani razlozi i uz uvjet da je zahtjev podnesen prije isteka roka iz točke 10. ovoga članka. Produženje roka odobrava Agencija za plaćanja pisanim putem uz prethodnu suglasnost Upravljačkog tijela Programa.«

Članak 2.

U članku 16. stavku 4. riječi: »ugovora o financiranju« brišu se.

Članak 3.

U članku 16. stavku 11. točka i) mijenja se i glasi:

»i) Korisnik je obvezan poduzeti sve mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju sredstava potpore iz ugovora o financiranju i bez odgode obavijestiti Agenciju za plaćanja o svim situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba te izvještavati Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa između korisnika s jedne strane i ponuditelja s druge strane, u razdoblju od dana stupanja na snagu ugovora o financiranju i tijekom sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/84
Urbroj: 525-08/1613-17-27
Zagreb, 2. listopada 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.