Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. “Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 35/2018 (13.4.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

684

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 4 ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.2 POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 46/17) u članku 2. stavku 1. točki 10. riječi: », što uključuje i pripremu proizvoda, odnosno radnje pripreme poput pranja, čišćenja, rezanja, obrezivanja, ljuštenja, usitnjavanja, sjeckanja, rashlađivanja, zamrzavanja i sušenja bez pretvaranja u prerađevine« brišu se.

U točki 21. riječi: »pripremu, provedbu i financiranje« zamjenjuju se riječima: »pripremu i provedbu«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki b) iza riječi: »Priloga I. Ugovoru« dodaju se riječi: »osim korisnika koji ulažu u marketing odnosno trženje poljoprivrednih proizvoda«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i početnika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore). Kod fizičkih osoba, nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »stavaka 1., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1., 3., 4. i 5.«.

Članak 3.

U članku 5. točki h) riječi: »iz sredstava Europske unije.« zamjenjuju se riječima: »sukladno članku 2. stavku 1. točki 25.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 3. riječi: »kojem je odobreno sufinanciranje prihvatljivih materijalnih troškova« zamjenjuju se riječima: »s kojim je sklopljen ugovor o financiranju«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. riječi: »pripremu, provedbu i sufinanciranje« zamjenjuju se riječima: »pripremu i provedbu«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 2. točke a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna

b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i«.

Članak 7.

U članku 16. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR. Kod obveznika poreza na dohodak vrijednost prometa jednaka je iznosu ukupnih primitaka, dok je kod obveznika poreza na dobit vrijednost prometa jednaka iznosu ukupnih prihoda.

(5) Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena Odluka o dodijeli sredstava.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 8.

U članku 17. stavku 2. riječi: »(zajednički projekt)« brišu se.

Članak 9.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«.

Članak 10.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.«.

Članak 11.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja će nakon provedenih radnji iz članaka 25. i 26. ovoga Pravilnika donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pravovaljan i potpun zahtjev za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja sklapa Ugovor o financiranju s korisnicima temeljem akta iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima kojima je izdala akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se temeljem traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang listi ispod praga dostatnih sredstava.

(6) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati uvod, izreku i obrazloženje.

(8) Korisnici koji su zaprimili akte iz stavka 1. točke b) ili c) ne mogu podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu.«

Članak 12.

U članku 30. stavku 4. riječi: »svaki negativno ocijenjen drugi dio zahtjeva za potporu« zamjenjuju se riječima: »sve zahtjeve za potporu za koje je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu«.

U članku 30. stavku 5. riječi: »svaki pozitivno ocijenjen drugi dio zahtjeva za potporu« zamjenjuju se riječima: »sve pravovaljane i potpune zahtjeve za potporu za koje je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu u drugoj fazi«.

Članak 13.

U članku 32. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) Korisnik je u obvezi svaka 3 mjeseca od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava popuniti Izvješće o napretku provedbe projekta u mrežnoj aplikaciji AGRONET.

(2) Korisnik je u obvezi dostaviti zahtjev za isplatu predujma u roku od 9 mjeseci, a zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava. U slučaju da korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu prve rate u navedenom roku Agencija za plaćanja će izdati Izjavu o raskidu ugovora.«.

Dosadašnji stavci 1. do 11. postaju stavci 3. do 13.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Članak 14.

U članku 34. stavak 10. mijenja se i glasi: »Agencija za plaćanja će donijeti odluku iz stavka 9. ovoga članka najkasnije u roku od 90 dana od dana zaprimanja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.«.

Članak 15.

U članku 36. stavku 3. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »1.«.

Članak 16.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od 5 dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s ­AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.«.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/12
Urbroj: 525-08/0610-18-24
Zagreb, 20. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.