Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda RH, 52/2021 i 152/2022) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.
U Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20, 31/2021 i 134/2021) u članku 2. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

„ – Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.)“

Dosadašnji podstavci od 4. do 29. postaju podstavci od 5. do 30.

Članak 2.

U članku 54. stavku 1. brišu se riječi „u provedbi mjera iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika“, dok se iza riječi „žalbu“ dodaju riječi „u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.“

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Žalba se može podnijeti putem AGRONET sustava odnosno neposredno ili preporučenom pošiljkom u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET sustava.“

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza točke dodaje se nova rečenica koja glasi:

„U žalbi korisnik treba navesti zbog čega je nezadovoljan odlukom.“

Članak 3.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Kada se žalba podnosi putem AGRONET sustava, Agencija za plaćanja ocjenjuje bez odgode od zaprimanja žalbe jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani te, ako utvrdi da nisu, Agencija za plaćanja potvrđuje postupak u sustavu čime se žalba korisnika upućuje Ministarstvu na odlučivanje.“

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„(2) Kada se žalba podnosi neposredno ili preporučenom pošiljkom, u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET sustava, Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani, te ako utvrdi da nisu, uputit će žalbu korisnika bez odgode od zaprimanja žalbe Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta.“

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza broja „1.“ dodaje se riječ i broj „i 2.“.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: „iz stavka 2.“ zamjenjuju se riječima: „iz stavka 3.“.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: „iz stavka 2.“ zamjenjuju se riječima: „iz stavka 3.“.

Članak 4.

Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA: 011-01/22-01/117
URBROJ: 525-07/305-23-4
Zagreb, 24. siječnja 2023.

MINISTRICA POLJOPRIVREDE

Marija Vučković

Prilog I. – Tipovi operacija Programa ruralnog razvoja prema vrstama dodjele

Šifra tipa operacije Naziv tipa operacije Vrsta dodjele potpore
01.01.01 Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj IZRAVNA DODJELA
01.01.02 Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike IZRAVNA DODJELA/NATJEČAJ
01.01.03 Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike IZRAVNA DODJELA
01.01.04 Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije IZRAVNA DODJELA
01.02.01 Demonstracijske aktivnosti IZRAVNA DODJELA
02.01.01 Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ i „Ekološki uzgoj“ IZRAVNA DODJELA
02.01.02 Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava IZRAVNA DODJELA/NATJEČAJ
02.01.03 Savjetovanje šumoposjednika IZRAVNA DODJELA
02.01.04 Savjetovanje mladih poljoprivrednika IZRAVNA DODJELA
02.03.01 Potpora za osposobljavanje savjetnika IZRAVNA DODJELA
03.01.01 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete NATJEČAJ
03.02.01 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja NATJEČAJ
04.01.01 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava NATJEČAJ
04.F1.01 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava TRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.02 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš NATJEČAJ
04.F1.02 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš TRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.03 Korištenje obnovljivih izvora energije NATJEČAJ
04.F1.03 Korištenje obnovljivih izvora energije TRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.01 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima NATJEČAJ
04.F2.01 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima TRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.02 Korištenje obnovljivih izvora energije NATJEČAJ
04.F2.02 Korištenje obnovljivih izvora energije TRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.03.01 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja NATJEČAJ
04.03.02 Komasacija poljoprivrednog zemljišta NATJEČAJ
04.03.03 Ulaganje u šumsku infrastrukturu NATJEČAJ
04.04.01 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša NATJEČAJ
05.02.01 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala NATJEČAJ
05.02.02 Razminiranje poljoprivrednog zemljišta NATJEČAJ
06.01.01 Potpora mladim poljoprivrednicima NATJEČAJ
06.02.01 Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti NATJEČAJ
06.03.01 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava NATJEČAJ
06.04.01 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima NATJEČAJ
06.F4.01 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima TRAJNO OTVORENI POSTUPAK
07.01.01 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave NATJEČAJ
07.02.01 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda NATJEČAJ
07.02.02 Ulaganja u građenje i/ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta NATJEČAJ
07.04.01 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu NATJEČAJ
08.05.01 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura NATJEČAJ
08.05.02 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture NATJEČAJ
08.06.01 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima NATJEČAJ
08.F6.01 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima TRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.02 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva NATJEČAJ
08.F6.02 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva TRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.03 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda NATJEČAJ
09.01.01 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija NATJEČAJ
10.02.01 Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi NATJEČAJ
16.01.01 Potpora za osnivanje operativnih skupina NATJEČAJ
16.01.02 Operativne skupine NATJEČAJ
16.04.01 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta NATJEČAJ
17.01.01 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka NATJEČAJ
19.01.01 Pripremna potpora NATJEČAJ
19.02.01 Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice NATJEČAJ
19.03.01 Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine NATJEČAJ
19.03.02 Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine NATJEČAJ
19.04.01 Tekući troškovi i animacija NATJEČAJ
20.01.01. Tehnička pomoć – PRR IZRAVNA DODJELA
20.02.01 Tehnička pomoć – Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže IZRAVNA DODJELA/POZIV
21.01.01 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 NATJEČAJ
22.01.01 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu NATJEČAJ