Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

NN 67/2021 (18.6.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1291

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvat­ske i 52/21), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA
2021. GODINU

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (»Narodne novine« br. 23/21 i 52/21) u članku 4. točki 8. u Mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene iza riječi: »-10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada« dodaju se riječi: »-10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. podstavku 8. mijenja se i glasi:

» – List G – Podaci o zahtjevima za dobrobit životinja – sadrži podatke o vrsti i kategoriji životinja, području i zahtjevu dobrobiti, Jedinstvenom identifikacijskom broju gospodarstva (dalje u tekstu: JIBG) te procijenjenom prosječnom broju grla/kljunova tijekom godine, osim za kategorije odbijena prasad, tovne svinje, brojleri i purani za koje se navodi procijenjen stvaran broj grla/kljunova.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 8. ožujka do 28. lipnja 2021. godine.«

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 13. srpnja 2021. godine i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.«

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 23. srpnja 2021. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 6.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije 23. srpnja 2021. godine:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine, originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.«

Članak 7.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prava na plaćanja mogu se prenositi tijekom cijele godine, u skladu s člankom 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, a prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 8. ožujka do 23. srpnja 2021. godine.«

Članak 8.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnici koji stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, moraju biti registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla najkasnije do 23. srpnja 2021. godine te su u obvezi voditi i dostavljati u JRDŽ evidenciju o količini mlijeka prodanog izravnom prodajom te količini mlijeka prerađenog na gospodarstvu. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 9.

U članku 55. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. Tele je govedo do navršenih šest mjeseci starosti«

Iza točke 31. dodaje se točka 32. koja glasi:

»32. Turnus je proizvodni ciklus od ulaska do izlaska iz uzgojnog objekta sljedećih kategorija životinja: odbijena prasad, tovne svinje, brojleri i purani.«

Članak 10.

U članku 58. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Obvezu izobrazbe, individualnog savjetovanja ili demonstracijske aktivnosti, iz članaka 63., 66., 69., 72., 75., 78., 81., 84., 89., 94., 97., 100., 103., 106., 109., 112., 112.c, 118., 123. i 134. ovoga Pravilnika, dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.«

Stavak 15. mijenja se i glasi:

»(15) Korisnici operacija 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada, 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima i 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama moraju se pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide.«

Članak 11.

U članku 60. iza riječi: »10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada« dodaju se riječi: »10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama.«

Članak 12.

U članku 63. stavku 2. riječi: »13. srpnja« zamjenjuju se riječima »23. srpnja«.

Članak 13.

U članku 66. stavku 2. riječi: »13. srpnja« zamjenjuju se riječima »23. srpnja«.

Članak 14.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Članak 69.

(1) TVPV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje travnjaka

5. ako se travnjak održava košnjom, košnja je dozvoljena isključivo ručnim ili strižnim kosilicama

6. ako se travnjak održava košnjom, ovisno o regiji, dozvoljena je najviše jedna košnja u skladu sa sljedećim terminima:

Regija Termin košnje
Kontinentalna nizinska od 1. kolovoza do 15. rujna
Brdsko-planinska od 20. srpnja do 15. rujna
Mediteranska od 15. srpnja do 15. rujna

 

7. ako se travnjak održava košnjom ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

8. ako se travnjak održava napasivanjem stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

9. ako se travnjak održava napasivanjem, potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača), a u slučaju gustog sklopa biljaka Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) dozvoljeno je njihovo mehaničko uklanjanje (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza

10. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

11. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 9. ovoga članka na Obrascu 3. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.«

Članak 15.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Članak 72.

(1) ZK korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje travnjaka

5. travnjak se održava košnjom, dozvoljena je uporaba isključivo ručnih i strižnih kosilica na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla

6. košnju provoditi isključivo u periodu od 16. kolovoza do 15. rujna

7. na parcelama većim od 1 ha ostaviti uz rub nepokošenu traku (5% površine), a košnju obavljati od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj

8. ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

9. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 8. ovoga članka na Obrascu 4. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.«

Članak 16.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»Članak 75.

(1) ZL korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje travnjaka

5. košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicma

6. termin i način košnje određen je za pojedinu vrstu leptira, a košnja se mora obaviti do 1. listopada.

Vrsta Kod* i naziv područja Košnja
Močvarni plavac (Phengaris alcon alcon)

HR2001220 – Livade uz potok Injaticu

HR2001305 – Zvečevo

HR5000020 – NP Plitvička jezera

HR2001409 – Livade uz Bednju II

Zabranjena je košnja u periodu 15. 6. – 15. 9.

Košnju je moguće obavljati svake ili svake druge godine, najviše dva puta godišnje.

Zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous)

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

Veliki livadni plavac (Phengaris teleius)

HR2000368 – Peteranec

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

HR2001409 – Livade uz Bednju II

Močvarni okaš (Coenonympha oedippus)

HR2000544 – Vlažne livade uz potok Malinska

HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige

HR2000545 – Vlažne livade kod Marušića

HR2000546 – Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)

HR2000543 – Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)

HR2001015 – Pregon

Košnju obavljati nakon 15. 9. na 1/3 površine svake godine

 

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine« br. 80/2019)

7. ispaša je dozvoljena samo od 16. rujna do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

8. potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja

9. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 8. ovoga članka na Obrascu 5. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.«

Članak 17.

U članku 78. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. cvjetne trake trebaju sadržavati propisane cvjetne vrste iz Tablice 4a ili 4b Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje, umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje; košnju ili malčiranje obaviti u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada«.

Članak 18.

U članku 100. stavku 2. riječi: »13. srpnja« zamjenjuju se riječima »23. srpnja«.

Članak 19.

U članku 103. stavku 2. riječi: »13. srpnja« zamjenjuju se riječima »23. srpnja«.

Članak 20.

U članku 109. stavku 2. riječi: »13. srpnja« zamjenjuju se riječima »23. srpnja«.

Članak 21.

Iza članka 112. dodaju se naslovi iznad članaka i novi članci 112.a, 112.b i 112.c koji glase:

»OPERACIJA 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama (PUS)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.17.

Članak 112.a

Uvjeti prihvatljivosti za PUS su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za PUS na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 112.b

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za PUS na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PUS korisnika

Članak 112.c

(1) PUS korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom dvogodišnjeg obveznog razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. u skladu s obavljenom analizom tla i analizom stajskog gnoja izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe

3. obavezno je korištenje stajskog gnoja (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 170 kg N/ha u skladu s minimalnim i maksimalnim količinama stajskog gnoja po hektaru iz Tablice 17. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 3. ovoga članka na Obrascu 38. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Petogodišnji plan gnojidbe, analizu tla i analizu stajskog gnoja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka te račun za obavljenu analizu tla i račun za obavljenu analizu stajskog gnoja korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 15. rujna 2021.

(3) PUS korisnik koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja dužan je do 15. rujna 2021. godine Agenciji za plaćanja dostaviti presliku računa o kupljenom stajskom gnoju iz kojeg je vidljiva:

– količina kupljenog stajskog gnoja po vrstama stajskog gnoja navedenima u Tablici 17. Priloga 1. ovoga Pravilnika

– MIBPG i naziv poljoprivrednika od kojeg je kupljen stajski gnoj.

(4) Za PUS korisnika koji posjeduje stoku količina proizvedenog stajskog gnoja izračunava se na temelju prosječnog broja grla/kljunova evidentiranih u JRDŽ-u u godini koja prethodi godini podnošenja jedinstvenog zahtjeva i godišnjoj proizvedenoj količini dušika u stajskom gnoju po UG iz Tablice 18. Priloga 1. ovoga Pravilnika.«

Članak 22.

U članku 118. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 7. koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi u skladu s Obrascem 10. ili 11. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 23.

U članku 123. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 7. koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi u skladu s Obrascem 10. ili 11. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 24.

U članku 134. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osnovica za izračun broja UG je prosjek broja uvjetnih grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu počevši od siječnja 2021. godine. Za kategorije odbijena prasad, tovne svinje, brojleri i purani, osnovica je stvaran broj grla/kljunova koja su završila proizvodni ciklus na farmi.«

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. koji glase:

»(7) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategorije odbijena prasad i svinje za tov obvezni su početak i završetak svakog proizvodnog ciklusa s pripadajućim brojem grla upisati u Obrazac 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u roku od 2 dana od početka i završetka svakog pojedinog proizvodnog ciklusa. Ispunjen Obrazac 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu do 31. prosinca godine u kojoj se podnosi Jedinstveni zahtjev.

(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, za cikluse započete i/ili završene do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, korisnici upisuju podatke u Obrazac 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve.

(9) Za kategoriju svinje za tov od datuma početka ciklusa do datuma završetka ciklusa mora proći najmanje 70 dana.

(10) Za kategoriju odbijena prasad, osnovica za izračun UG je broj grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, koji je manji ili jednak broju oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu.

(11) Za kategoriju svinje za tov, osnovica za izračun UG je broj grla u registriranim prometima u JRDŽ-u u izvoz i/ili broj grla isporučenih na klanje u odobrene objekte za klanje papkara te kroz sustav kontrole ocjene na liniji klanja razvrstane u T1 i T2 kategoriju u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se podnosi Jedinstveni zahtjev.

(12) Za korisnike koji podnose zahtjev za potporu za DŽP kategorije brojleri i purani, broj kljunova koji su završili proizvodni ciklus jednak je broju kljunova isporučenih na klanje i/ili izvoz s farmi upisanih u JRDŽ, evidentiranih u službenim evidencijama Ministarstva.

(13) Podatke iz stavaka 6., 7., 10. i 11. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Agenciji za plaćanja do 31. siječnja 2022. godine.«

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 14. i 15.

Dosadašnji stavak 9. briše se.

Iza stavka 15. dodaje se novi stavak 16. koji glasi:

»(16) Za potrebe zahtjeva za potporu za M14 upotrebljavaju se podaci iz JRDŽ-a u skladu s člankom 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. Sve potencijalno prihvatljive životinje za koje se utvrdi da nisu pravilno identificirane ili registrirane u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja smatraju se životinjama za koje su utvrđene nesukladnosti u skladu s člankom 31. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.«

Članak 25.

U članku 137. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za mliječne krave korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeća dva zahtjeva koja se moraju kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 29. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obveza je analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.«

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne ispuni zahtjev Kontrola plijesni i mikotoksina i ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«.

Članak 26.

U članku 138. stavci 1. i 2. mijenjaju s i glase:

»(1) Za tovnu junad korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeći zahtjev, koji se mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 30. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.«

U stavku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Obogaćivanje ležišta – obveza je u ležištu postaviti najmanje tri kilograma stelje//slame dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u staji.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«.«

Članak 27.

Članak 139. mijenja se i glasi:

»Članak 139.

(1) Osnovica za izračun broja UG je broj grla kategorije telad, koja su za godinu podnošenja zahtjeva ispunila kriterij obaveznog držanja na gospodarstvu od 120 dana, a računa se od dana rođenja teleta ili od dana dolaska na gospodarstvo do navršenih šest mjeseci života.

(2) Za telad korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeći zahtjev, koji mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 31. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg) Najmanja podna površina po teletu (m2)
manje od 150 1,65
150 – 220 1,87
220 i više 1,98

 

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je postaviti u ležište najmanje 1,5 kilograma stelje/slame dnevno po teletu ili gumenu podlogu na minimalno 25 % površine poda u staji.

(5) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup na otvoreno. Obveza je osigurati teladi pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom pri čemu je podna površina u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg) Najmanja podna površina po teletu (m2)
manje od 150 1,5
150 – 220 1,7
220 i više 1,8

 

(6) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 22. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(7) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«.«

Članak 28.

U članku 141. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽS na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj krmača i nazimica te procijenjeni stvarni broj odbijene prasadi i tovnih svinja tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva«.

Članak 29.

U članku 142. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za odbijenu prasad korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.«

Članak 30.

U članku 143. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za krmače i nazimice korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeća dva zahtjeva, koja mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšana skrb« ili »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 32. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obaveza je analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni najmanje jedan zahtjev:

1. Poboljšani uvjeti prasenja – obveza je u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm te obvezno postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature

2. Poboljšana skrb u prasilištu – obveza je tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati

3. Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka – obveza je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu

4. Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode – obveza je osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vode.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«.«

Članak 31.

U članku 144. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za svinje za tov korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.«

Članak 32.

U članku 146. točka 1 mijenja se i glasi:

»1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽP na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni stvarni broj kljunova tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva«.

Članak 33.

Članak 152. mijenja se i glasi:

»Članak 152.

(1) Za koze korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2 Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeći zahtjev, koji mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 36. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev »Povećanje podne površine za 10%« za koze u proizvodnji mlijeka ili »Povećanje podne površine za 10%« za koze u proizvodnji mesa:

Kategorija koza Najmanja podna površina po kozi (m2)
Koze, rasplodne koze 1,32
Jarad 0,55
Jarčevi 3,30

 

(4) U području dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« korisnik može po jednom JIBG-u ostvariti potporu samo za koze u proizvodnji mesa ili samo za koze u proizvodnji mlijeka, bez obzira na dob i spol životinja.

(5) Za potporu su prihvatljive mliječne, mesne i kombinirane pasmine koza iz Tablice 16. Priloga 1. ovoga Pravilnika, kombinirane pasmine su prihvatljive i za proizvodnju mesa i za proizvodnju mlijeka.

(6) Za ostvarivanje potpore za koze u proizvodnji mlijeka za korisnika mora biti registrirana isporuka kozjeg mlijeka otkupljivaču ili mora biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. ovoga Pravilnika. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(7) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši koje uključuje sljedeće obveze:

a) držanje koza na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 koza te treba postupiti u skladu s nalazom.

Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

b) izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. godine

2. Ispust – obveza je osigurati kozama pristup ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Kategorija koza Najmanja podna površina po kozi (m2)
Koze, rasplodne koze 2,40
Jarčevi 6,00

 

(7) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 33. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(8) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 3. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene pretrage glasi na korisnika.

(9) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«.«

Članak 34.

Članak 155. mijenja se i glasi:

»Članak 155.

(1) Za ovce korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni sljedeći zahtjev, koji mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 37. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev »Povećanje podne površine za 10%« za ovce u proizvodnji mlijeka ili »Povećanje podne površine za 10%« za ovce u proizvodnji mesa:

Kategorija ovaca Najmanja podna površina po ovci (m2)
Ovce, rasplodne ovce 1,32
Janjad 0,55
Ovnovi 3,30

 

(4) U području dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« korisnik može po jednom JIBG-u ostvariti potporu samo za ovce u proizvodnji mesa ili samo za ovce u proizvodnji mlijeka. Za ostvarivanje potpore za ovce u proizvodnji mlijeka za korisnika mora biti registrirana isporuka ovčjeg mlijeka otkupljivaču ili mora biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(5) Za potporu su prihvatljive mliječne, mesne i kombinirane pasmine ovaca iz Tablice 16. Priloga 1. ovoga Pravilnika kombinirane pasmine su prihvatljive i za proizvodnju mesa i za proizvodnju mlijeka.

(6) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši koje uključuje sljedeće obveze:

a) držanje ovaca na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 ovaca te treba postupiti u skladu s nalazom pretrage.

Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

b) izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje. Prvi pregled potrebno je obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. godine.

2. Ispust – obveza je osigurati ovcama pristup ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Kategorija ovaca Najmanja podna površina po ovci (m2)
Ovce, rasplodne ovce 2,40
Ovnovi 6,00

 

(7) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 34. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(8) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 3. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene pretrage glasi na korisnika.

(9) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«.«

Članak 35.

U Prilogu 1. iza Tablice 15. Minimalno proizvedene i isporučene količine voća dodaju se Tablica 16. Prihvatljive pasmine koza i ovaca za mjeru 14, Tablica 17. Dozvoljene količine stajskog gnoja za operaciju 10.1.17. PUS i Tablica 18. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju po UG koje su tiskane u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 36.

U Prilogu 2. dosadašnji listovi A, B1 i G zamjenjuju se novim listovima A, B1 i G koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 37.

Dosadašnji Prilog 4. zamjenjuje se novim Prilogom 4. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 38.

Dosadašnji Prilog 5. zamjenjuje se novim Prilogom 5. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01
Urbroj: 525-08/0276-21-10
Zagreb, 15. lipnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 16. Prihvatljive pasmine koza i ovaca za mjeru 14

OVCE
Šifra Naziv Skupina
01 Istarska ovca kombinirana
02 Creska ovca kombinirana
03 Paška ovca kombinirana
04 Dubrovačka ovca – ruda kombinirana
05 Lička pramenka kombinirana
06 Dalmatinska pramenka kombinirana
07 Pramenka kombinirana
08 Travnička pramenka kombinirana
09 Rapska ovca kombinirana
10 Kupreška pramenka kombinirana
11 Cigaja mesna
12 Njemački merino mesna
13 Suffolk mesna
14 Njemačka crnoglava mesna
15 Romanovska ovca mesna
16 Charollais mesna
17 Awassi mliječna
18 Sardinijska mliječna
19 Istočno-frizijska mliječna
20 Australski merino mesna
21 Solčavsko-jezerska kombinirana
22 Ille de France mesna
23 Njemačka plavoglava mesna
24 Croyal mesna
25 Comisana mliječna
26 Krčka ovca kombinirana
27 Turcana kombinirana
41 Assaf mliječna
42 Lacaune mliječna
43 Texel mesna
44 Quessant kombinirana
45 Kamerunska ovca kombinirana
46 Dorper mesna
47 Berrichon du Cher mesna
48 Engleska mliječna ovca mliječna
49 Clun Forest kombinirana
99 Križanci kombinirana

 

KOZE
Šifra Naziv Skupina
01 Sanska koza mliječna
02 Istarska koza kombinirana
03 Alpina mliječna
04 Hrvatska bijela koza kombinirana
05 Hrvatska šarena koza kombinirana
06 Njemačka šarena plemenita koza DBEZ (srnasta) mliječna
07 Patuljasta koza kombinirana
08 Burska koza mesna
09 Anglonubijska koza kombinirana
10 Murciano-Granadina kombinirana
99 Križanci kombinirana

 

Tablica 17.     Dozvoljene količine stajskog gnoja za operaciju 10.1.17. PUS

Vrsta stajskog gnoja Minimalna količina stajskog gnoja Maksimalna količina stajskog gnoja
t/ha t/ha
Goveđi 14 34
Konjski 11,5 28
Ovčji 9 21
Svinjski 11,5 28
Kokošji 4,5 11
Brojlerski 2 5,5
Goveđi kompost 3 8
Goveđa gnojovka 17 m3/ha 42 m3/ha
Svinjska gnojovka 14 m3/ha 34 m3/ha

 

Tablica 18. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju po UG

VRSTA DOMAĆE ŽIVOTINJE kg N/godina
Goveda 70
Konji 60
Ovce i koze 70
Svinje 80
Perad 85
Ostale domaće životinje 85

 

PRILOG 2.

PRILOG 4.

OBRAZAC 1. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.1.
Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe datum (period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Plan plodoreda (najmanje pet usjeva)
godina 20 _ _ 20 _ _ 20 _ _ 20 _ _ 20 _ _
ARKOD ID (ha) usjev usjev usjev usjev usjev

3. Obrada tla i sjetva (okomito na nagib)

4. Uspostava 3 metra široke površine na kojoj su ostavljene brazde

ARKOD ID domaće ime kultura nagib terena širina površine na kojoj su ostavljene brazde mjesto uspostave površine na kojoj su
ostavljene brazde
Napomena: Petogodišnji plan plodoreda dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 23. srpnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.

 

OBRAZAC 2. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.2.
Zatravnjivanje trajnih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe), osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji provodi plan gnojidbe istovjetan prvoj godini ulaska u sustav potpore, poštujući pri tome sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa; dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha)
godina ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
3. Trajni nasad (pokrivenost kulturom unutar nasada)
ARKOD ID vrsta trajnog nasada kultura između redova unutar trajnog nasada napomena

4. Održavanje međurednog prostora (košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje)

5. Zatravnjenost međurednog prostora (mora biti zatravnjen tijekom cijelog obveznog perioda)

ARKOD ID kultura način održavanja datum košnje ili malčiranja međuredni prostor je zatravnjen
(ispuniti da ili ne)
Napomena: Petogodišnji plan gnojidbe dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 23. srpnja 2021. osim korisnika iz stavka 23. članka 58. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.

 

OBRAZAC 3. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3.
Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Ako se travnjak održava košnjom – Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Ako se travnjak održava košnjom – vrijeme košnje određeno je ovisno o regijama (kontinentalna nizinska KN, brdsko-planinska BP, mediteranska M), dozvoljena je najviše jedna košnja.

ARKOD ID domaće ime regija način košnje – ručno/strižnom kosom vremenski period u kojem je obavljena košnja

4. Ako se travnjak održava košnjom – ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini

5. Ako se travnjak održava napasivanjem – Napasivanje travnjaka (dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD ID domaće ime vremenski period napasivanja broj grla
životinja
Vrsta životinja napomena

6. Ako se travnjak održava napasivanjem – ručno odstranjivanje nadzemnog drvenastog dijela pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača).

U slučaju gustog sklopa biljaka Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) dozvoljeno je njihovo mehaničko uklanjanje (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza

ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja biljke vrsta biljke koja je ručno uklonjena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

 

OBRAZAC 4. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4.
Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex 
crex)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama) na minimalnoj visini 10 cm iznad tla

3. Košnju provoditi isključivo u periodu od 16. kolovoza do 15. rujna.

ARKOD ID domaće ime način košnje
– ručno/strižnom kosom
visina na kojoj je obavljena košnja datum košnje datum košnje
4. Košnja parcela (kod većih od 1 ha, ostaviti uz rub nepokošenu traku – 5 % površine)
ARKOD ID domaće ime površina parcele (ha) površina nepokošene trake (ha) opis košnje

5. Napasivanje travnjaka – ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini (dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD ID domaće ime vremenski period ispaše broj grla životinja Vrsta životinja napomena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

 

OBRAZAC 5. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5.
Pilot mjera za zaštitu leptira

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Termin i način košnje za leptire (određen za svakog leptira, ali najkasnije do 1. listopada)

ARKOD ID domaće ime vrsta leptira način košnje – ručno/strižnom kosom datum košnje napomena

4. Napasivanje travnjaka – ispaša je dozvoljena samo od 16. rujna do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini (najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD ID domaće ime vremenski period napasivanja broj grla životinja vrsta životinja napomena
5. Ručno odstranjivanje nadzemnog drvenastog dijela pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja
ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja biljke
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

 

OBRAZAC 6. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.6.
Uspostava poljskih traka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Uspostava cvjetnih traka svake druge godine uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti najviše 30% ARKOD parcele).

3. Cvjetne trake – (sadrže cvjetne vrste iz Tablice 4a ili 4b Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje, umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje; košnju ili malčiranje obaviti u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada.

4. Primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena.

ARKOD ID kultura datum sjetve
cvjetnih traka
širina/dužina
trake
datum prve
košnje/malčiranja
datum druge
košnje/malčiranja
datum
zaoravanja

5. Uspostava travnih traka uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti naviše 30% ARKOD parcele).

6. Travne trake (sadrže vrste trava iz Tablice 4c Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja obavlja se u listopadu.

7. Primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena.

ARKOD ID kultura datum sjetve
travnih traka
širina/dužina trake datum prve košnje datum druge košnje

 

OBRAZAC 7. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7.
Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

 

1. DIO – OPĆI PODACI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i
završetka tretiranja
količina primijenjenog SZB doza (kg/ha ili l/ha) ili
koncentracija (%)
sredstvo razlog
korištenja
napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili posebnom u ormaru pod ključem)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
A U zasebnoj prostoriji pod ključem
B U posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla, minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD ID datum kultura

količina gnojiva

(kg/ha)

napomena

5. Održavanje površine voćnjaka: – ispašom – najviše 1 UG/ha (1 govedo, 6 ovaca ili koza i 33 komada peradi)

– košnjom biljnog pokrova najmanje jednom godišnje, ali ne kasnije od 1. listopada, uključujući i košnju ispod stabla

ARKOD ID domaće ime način održavanja
površine voćnjaka
vremenski period
održavanja površine
broj grla/kljunova životinja vrsta životinja napomena
6. Nadomještanje odumirućih stabala
ARKOD ID domaće ime datum nadomještanja sorte broj novih sadnica
7. Za svaki ha površine potrebno je postaviti minimalno jednu nastambu za solitarne pčele
ARKOD ID domaće ime

datum postavljanja

nastambe

datum pregleda nastambe broj nastambi
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

 

OBRAZAC 8. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8.
Održavanje ekstenzivnih maslinika

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Uporaba sredstava za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i
završetka tretiranja

količina primijenjenog SZB

doza (kg/ha ili l/ha)

ili koncentracija (%)

sredstvo razlog
korištenja
napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili u posebnom ormaru pod ključem)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
A U zasebnoj prostoriji pod ključem
B U posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla; minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD ID datum kultura količina gnojiva (kg/ha) napomena

5. Održavanje površine maslinika: – ispašom – najviše 1 UG/ha (6 ovaca ili koza)

– mehaničkom obradom ili košnjom biljnog trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje

ARKOD ID domaće ime način održavanja
površine maslinika
broj grla životinja ako se drže na parceli mjesto odlaganja
grana nakon rezidbe
napomena
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

 

OBRAZAC 9. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.9.
Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
BROJ UG PRILIKOM ULASKA U SUSTAV POTPORE

 

2. DIO – BROJ UG UGROŽENIH IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

(koje su prijavljene na jedinstvenom zahtjevu prilikom ulaska u sustav potpore) ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

r.b. vrsta životinje pasmina broj životinja broj UG

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Sudjelovanje u provedbi uzgojnog programa
r.b. naziv uzgojnog programa godina za koju se izdaje potvrdnica izdavatelj potvrdnice lokacija provođenja uzgojnog programa broj potvrdnice

3. Držanje životinja

4. Obvezno razdoblje držanja životinja (tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla IZP domaćih životinja kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje)

pasmina IZP domaćih životinja broj UG način držanja životinja poštivanje zoohigijenski uvjeta
otvoreni/zatvoreni prostor razdoblje životinje pod nadzorom primjeren
smještaj
dostupna hrana i voda

 

OBRAZAC 10. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.1.
Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz ili članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD ID kultura datum vrsta gnojiva

količina gnojiva

(kg/ha ili l/ha)

napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i završetka tretiranja količina primijenjenog SZB
doza (kg/ha ili l/ha)
ili koncentracija (%)
sredstvo razlog korištenja napomena
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD ID kultura datum mjera/zahvat opis
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 2 hektara ili 3 ovce/koze po hektaru travnjaka), osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 3 hektara ili 2 ovce/koze po hektaru travnjaka). Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.
ARKOD ID domaće ime broj stoke koja se drži na parceli vrste stoke koliko UG vremenski period držanja stoke na površini

 

OBRAZAC 11. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.2.
Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz ili članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD ID kultura datum vrsta gnojiva

količina gnojiva

(kg/ha ili l/ha)

napomena
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD ID kultura datum početka i
završetka tretiranja
količina primijenjenog SZB doza (kg/ha ili l/ha) ili koncentracija (%) sredstvo razlog korištenja napomena
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD ID kultura datum mjera/zahvat opis
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 2 hektara ili 3 ovce/koze po hektaru travnjaka), osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 3 hektara ili 2 ovce/koze po hektaru travnjaka). Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.
ARKOD ID domaće ime broj stoke koja se drži na parceli vrste stoke koliko UG vremenski period držanja stoke na površini

 

OBRAZAC 12.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 115/2018), uzgojna organizacija/ovlaštena ustanova za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja izdaje

POTVRDNICU (red.br.____/20____)

kojom se potvrđuje da ________________________ (Naziv PG, ime i prezime vlasnika grla), iz ____________________ (Sjedište PG), MIBPG: _____________OIB:_______________ sudjeluje u provedbi uzgojnog programa sljedećih uzgojno valjanih rasplodnih životinja pasmine ____________________, koja su upisana u Središnji popis matičnih grla pri uzgojnoj organizaciji/ovlaštenoj ustanovi, JRDŽ-u i pripadajućim upisnicima.

POPIS I ID GRLA PRIJAVLJENIH U SUSTAV POTPORE:

Ova potvrdnica izdaje se isključivo u svrhu potvrđivanja provođenja obveze iz Operacije 10.1.9. i ispunjava uvjete za dodjelu potpore za Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja za 20____. godinu.

Datum i mjesto:

_______________________

_______________________

(Potpis ovlaštene osobe i pečat)

 

OBRAZAC 13. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.10.
Održavanje suhozida

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
r.b. ARKOD ID površina domaće ime napomena

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

 

2. Kontrola tijela suhozida
ARKOD ID datum kontrole tijela suhozida napomena

 

3. Održavanje suhozida, slaganje kamena
ARKOD ID datum slaganja kamena napomena

 

4. Ručno uklanjanje neželjene vegetacije (sprječavanje zarastanja tijela suhozida bez primjene herbicida)
ARKOD ID domaće ime datum uklanjanja neželjene
vegetacije
način uklanjanja neželjene
vegetacije
napomena

 

OBRAZAC 14. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.11.
Održavanje živica

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
r.b. ARKOD ID površina domaće ime napomena

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj dokumenta
kojim se izobrazba potvrđuje

 

2. Kontroliranje izgleda i stanje živice

3. Održavanje živice orezivanjem

ARKOD ID domaće ime datum kontrole izgleda i stanja živice datum orezivanja živice

 

4. Nadomještanje dijelova živice koji nedostaju
ARKOD ID domaće ime datum nadomještanja vrsta grmlja/drveća broj novih sadnica

5. Površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom

Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva.

ARKOD ID domaće ime površine uz rub živice prekrivene prirodnom vegetacijom (ispuniti da ili ne) Napomena

 

OBRAZAC 15. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.12.
Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

 

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

 

r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

 

2. Postavljanje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (prema uputi proizvođača) za:

– Trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini

najmanje do 30. lipnja

– Šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– Orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– Maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

3. Pregled klopki dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika

ARKOD ID kultura vrsta klopke broj klopki datum postavljanja klopki datum pregleda klopki datum uklanjanja klopki
4. Način skladištenja i čuvanja klopki/mamaca – do 31. prosinca tekuće godine (zaokružiti odgovarajuće)
A U zasebnoj prostoriji pod ključem
B U posebnom ormaru pod ključem
Napomena: Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan čuvati i dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 23. srpnja 2021. godine.

 

OBRAZAC 16. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.13.
Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

 

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

 

r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

 

2. Postavljanje feromonskih dispenzera – prema uputi proizvođača (dispenzere postaviti najkasnije do 1. svibnja u gornju trećinu krošnje)

3. Odstraniti stare dispenzere (najkasnije do postavljanja novih)

ARKOD ID kultura broj dispenzera datum postavljanja
dispenzera
mjesto postavljanja
dispenzera
datum uklanjanja dispenzera
Napomena: Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan čuvati i dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 23. srpnja 2021. godine.

 

OBRAZAC 17. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.14.
Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

 

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

 

r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se
izobrazba potvrđuje

 

2. Pokrivenost međurednog prostora višegodišnjih nasada (propisane smjese – Tablica 13. Prilog 4.)
ARKOD ID kultura vrsta smjese napomena

 

3. Održavanje međurednog prostora (košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje)

4. Zatravnjenost međurednog prostora (mora biti zatravnjen tijekom cijelog obveznog perioda)

ARKOD ID kultura način održavanja datum košnje ili malčiranja međuredni prostor je zatravnjen
(ispuniti da ili ne)

 

OBRAZAC 18. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.15.
Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

 

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

 

r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

 

2. Obavljena analiza tla DA NE DATUM:

Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha) – Tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan gnojidbe.

3. Koristiti samo gnojiva i poboljšivače tla kako je propisano člankom 3. Uredbe 889/2008

4. Zabranjena je uporaba mineralnih gnojiva.

godina ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva, poboljšivača tla
Napomena: Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe dostaviti na uvid Agenciji za plaćanje najkasnije do 23. srpnja 2021. godine.

 

OBRAZAC 19. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.16.
Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

 

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

 

r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. Korove unutar redova u »zaštićenom prostoru« suzbijati mehanički odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom.

3. Primjena herbicida u »zaštićenom prostoru« nije dozvoljena.

ARKOD ID kultura vrsta stroja datum suzbijanja korova napomena

 

OBRAZAC 20. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20___ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna: a) plan hranidbe, b) kontrola plijesni i mikotoksina i moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 29. Priloga 4. ovoga Pravilnika

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine
uzorak vrsta krmiva datum uzimanja uzorka za analizu ovlašteni laboratorij

rezultati analize

(POZITIVNI/
NEGATIVNI)

postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 6,6 m2 podne površine po mliječnoj kravi

objekt broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2)

b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace

Postavljeni su madraci (zaokružiti) DA/NE

objekt broj životinja vrsta stelje dnevni utrošak stelje/slame (kg) PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NE ako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 krava te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine

a1) evidencija ispaše

r.b. broj životinja datum početka ispaše datumi završetka ispaše lokacija ukupan broj dana na ispaši napomena
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 krava)
uzorak broj životinja broj uzetih uzorka datum uzimanja uzoraka nalaz analize potrebno tretiranje DA/NE navesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
b) Ispust – držati životinje na ispustu najmanje 150 dana godišnje.
objekt broj životinja početni datum boravka životinja u ispustu završni datum boravka životinja u ispustu ukupan broj dana napomena

 

OBRAZAC 21. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20____ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe, mora s obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« 3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe datum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe (u satima) naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 30. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 2,75 m2 podne površine po tovnom junetu. Obavezno upisati svaku izmjenu brojnog stanja životinja i datum nastanka izmjene

objekt broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2)

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu postaviti najmanje 3 kg slame/stelje dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objekt broj životinja vrsta stelje dnevni utrošak stelje/slame (kg) PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NE ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji

 

OBRAZAC 22. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – – a) plan hranidbe, mora s obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 31. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,65 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,87 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,98 m2

objekt broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2)

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu treba postaviti najmanje 1,5 kg slame/stelja dnevno po teletu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objekt broj životinja vrsta stelje dnevni utrošak stelje/slame (kg) PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NE ako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom, a podna površina mora iznositi najmanje:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,5 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,7 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,8 m2

živa vaga broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po teletu (m2) napomena
do 150 kg
150 do 220 kg
više od 220 kg

 

OBRAZAC 23. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« a) povećanje podne površine za 10% b) obogaćivanje ležišta

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70% životinja mora imati neoštećeni rep)
objekt broj prijavljene prasadi s netaknutim repom datum % životinja s neoštećenim repom

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti najmanje jedan od zahtjeva:

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanju podnu površinu po prasetu (do 10 kg žive vage osigurati 0,16 m² površine, od 10 do 20 kg žive vage 0,22 m²)

živa vaga broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po prasetu (m2) napomena
do 10 kg
10 do 20 kg
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 0,8 kg slame dnevno po životinji
objekt broj životinja dnevni utrošak slame (kg) PG podmiruje potrebe za slamom DA/NE Ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji

 

OBRAZAC 24. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obavezna: a) plan hranidbe, b) kontrola plijesni i mikotoksina i moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšana skrb« ili »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšana skrb« – a) poboljšani uvjeti prasenja, b) poboljšana skrb u prasilištu, c) smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka i d) smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – a) povećanje podne površine za 10%, b) obogaćivanje ležišta

5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 32. Priloga 4. ovoga Pravilnika

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021.
uzorak vrsta krmiva

datum

uzimanja uzorka za analizu

ovlašteni laboratorij

rezultati analize

(POZITIVNI/
NEGATIVNI)

postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak
3a. »Poboljšana skrb« – poboljšani uvjeti prasenja – u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm, postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature
ukupan broj gnijezda površina zatvorenog gnijezda (m2)

visina zatvorenog gnijezda

(cm)

izvor topline

kontrolirana
temperatura

DA/NE

3b. »Poboljšana skrb« – poboljšana skrb u prasilištu – obveza je tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati
objekt razdoblje prasenja osoblje prisutno najmanje dva puta po dva sata DA/NE osoblje prisutno unutar perioda od 16 sati DA/NE
3c. »Poboljšana skrb« – smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka pomoću sustava ventilacije i / ili raspršivanjem vode – obveza je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu ili osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vode
objekt ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka DA/NE ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu
DA/NE
ugrađeni visokotlačni sustav raspršivanja vode DA/NE ugrađeni niskotlačni sustav raspršivanja vode DA/NE

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) povećanje podne površine za 10%:

– od 10 do 39 životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,8 m2

– za 40 i više životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,65 m2

objekt broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po krmači/ nazimici (m2) napomena
b) obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 3 kg slame dnevno po životinji
objekt broj životinja dnevni utrošak slame (kg) PG podmiruje potrebe za slamom DA/NE ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici
objekt broj životinja ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2) datum i vrijeme koje su životinje provele u ispustu

 

OBRAZAC 25. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – a) povećanje podne površine za 10%, b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70% životinja mora imati neoštećeni rep)
objekt broj prijavljene prasadi s netaknutim repom datum % životinja s neoštećenim repom

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) povećanje podne površine za 10%:

– za svinje od 20 do 30 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,33 m2

– za svinje od 30 do 50 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,44 m2

– za svinje od 50 do 85 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,60 m2

– za svinje od 85 do 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,71 m2

– za svinje više od 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 1,10 m2

živa vaga broj životinja ukupna podna površina
(m2)
podna površina po tovljeniku (m2) napomena
20 do 30 kg
30 do 50 kg
50 do 85 kg
85 do 110 kg
više od 110 kg
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 1 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili najmanje 1,5 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine
objekt broj životinja dnevni utrošak slame (kg) PG podmiruje potrebe za ­slamom DA/NE ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku
objekt broj životinja ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2) datum i vrijeme koje su životinje provele u ispustu

 

OBRAZAC 26. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m2

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2
objekt datum postavljanja papira

postavljen na područje za hranidbu

DA/NE

gramatura papira (broj računa)
Napomena: čuvati račune od kupnje papira gramature od najmanje 110 gr/m2. Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid.
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m2
objekt broj kljunova prosječna težina kljuna (kg) ukupna površina (m2) gustoća naseljenosti (kg/m2)

 

OBRAZAC 27. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno skraćivanje kljunova – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«:

a) Povećanje podne površine za 10%

b) Smanjena gustoća naseljenosti

c) Smanjeni broj nesilica po gnijezdu

d) Dodatne prečke

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija
provođena
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja
objekt broj kljunova skraćeni kljunovi DA/NE napomena

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«

3a. Povećanje podne površine za 10% – osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu

objekt broj nesilica ukupna podna površina (m2)

podna površina po nesilici

(m2)

napomena
3b. Smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m2 korisne površine
objekt broj nesilica ukupna podna površina (m2)

podna površina po nesilici

(m2)

napomena
3c. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – u kavezu osigurati na jedno gnijezdo najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m2 površine gnijezda za najviše 118 nesilica
Kavezno držanje
objekt ukupan broj nesilica broj gnijezda broj nesilica po gnijezdu
Alternativni sustav držanja
objekt ukupan broj nesilica broj gnijezda broj nesilica po 1 m2 površine gnijezda
3d. Dodatne prečke – po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm
objekt ukupan broj nesilica

ukupna dužina prečki

(cm)

dužina prečke/nesilici

(cm/nesilici)

 

OBRAZAC 28. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za

alternativni uzgoj

4. »Pristup na otvoreno« – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po kljunu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2
objekt datum postavljanja papira

postavljen na područje za hranidbu

DA/NE

gramatura papira (broj računa)
Napomena: čuvati račune od kupnje papira gramature od najmanje 110 gr/m2. Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj
Podni uzgoj
objekt ukupan broj kljunova ukupna površina (m2) gustoća naseljenosti kljunova po m2
Alternativni uzgoj
objekt ukupan broj kljunova ukupna površina (m2) gustoća naseljenosti kljunova po m2
4. »Pristup na otvoreno« – povećanje podne površine – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po puri
objekt ukupan broj kljunova ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po kljunu (m2)

 

OBRAZAC 29. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju mliječnih krava
PLAN HRANIDBE ZA MLIJEČNE KRAVE

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ KRAVA U SKUPINI ____________________________________________

PROIZVODNJA MLIJEKA PO KRAVI DNEVNO (LITARA) ____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO KRAVI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)

UKUPNE MJESEČNE POTREBE

(kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

 

OBRAZAC 30. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju tovna junad
PLAN HRANIDBE ZA TOVNU JUNAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ JUNADI U SKUPINI ___________________________________________

FAZA TOVA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI TOVA) _________________________

DATUM:_________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO JUNETU (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg) UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg) NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

 

OBRAZAC 31. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju telad
PLAN HRANIDBE ZA TELAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ TELADI U SKUPINI ___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA) _____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVA, MLIJEKO, MLIJEČNA ZAMJENA POTREBNO PO TELETU DNEVNO (kg/l) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg/l) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg/l) UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg/l) NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

 

OBRAZAC 32. Evidencija
Plana hranidbe za kategoriju krmače i nazimice

A) PLAN HRANIDBE ZA BREĐE KRMAČE

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ KRMAČA U SKUPINI ___________________________________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO KRMAČI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)

UKUPNE MJESEČNE POTREBE

(kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

 

B) PLAN HRANIDBE ZA NAZIMICE

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ NAZIMICA U SKUPINI _________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA NAZIMICA ILI TJEDNI UZGOJA)____________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO NAZIMICI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

 

OBRAZAC 33. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.4.
Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20___ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe, mora se obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% za koze u proizvodnji mlijeka ili za koze u proizvodnji mesa

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija
provođena
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 36. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti zahtjev

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 1,32 m2 podne površine za koze/ rasplodne koze, 0,55 m2 za jarad i/ili 3,30 m2 podne površine za jarčeve.

objekt broj i kategorija životinja mesna/mliječna/kombinirana ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2)

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 koza te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. Osim toga obveza je izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje (prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1. listopada 2021. godine). Za samo jedan pregled i intervenciju na papcima isplaćuje se potpora.

a1) evidencija ispaše

r.b. broj životinja datum početka ispaše datumi završetka ispaše ARKOD parcela/lokacija ukupan broj dana na ispaši napomena
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 koza)
uzorak broj životinja broj uzetih uzorka datum uzimanja uzoraka nalaz analize potrebno tretiranje
DA/NE
navesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
A3) izvršen pregled i intervencija na papcima (Prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1.listopada 2021. kada koze ulaze u staju)
broj pregleda broj životinja datum pregleda pregledom utvrđena potreba intervencije DA/NE (upisati broj životinja) izvršena intervencija
DA/NE (navesti način intervencije)
pregled 1
pregled 2

b) Ispust – držati životinje na ispustu tijekom cijele godine

– osigurati najmanje 2,40 m2 površine ispusta za koze/ rasplodne koze i/ili 6,00 m2 površine ispusta za jarčeve.

Objekt/ lokacija broj i kategorija životinja omogućen cjelogodišnji ispust DA/NE ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2)

 

OBRAZAC 34. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.5.
Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20___ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe mora se obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% za ovce u proizvodnji mlijeka ili za ovce u proizvodnji mesa

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija
provođena
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 37. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti zahtjev

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 1,32 m2 podne površine za ovce i rasplodne ovce, 0,55 m2 za tovnu janjad i 3,30 m2 podne površine za ovnove.

objekt broj i kategorija životinja mesna/mliječna/kombinirana ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2)

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 ovaca te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. Osim toga obveza je izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje (prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1. listopada 2021. godine). Za samo jedan pregled i intervenciju na papcima isplaćuje se potpora.

a1) evidencija ispaše

r.b. broj životinja datum početka ispaše datumi završetka ispaše ARKOD parcela/lokacija ukupan broj dana na ispaši napomena
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 ovaca)
uzorak broj životinja broj uzetih uzorka datum uzimanja uzoraka nalaz analize potrebno tretiranje
DA/NE
navesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
A3) izvršen pregled i intervencija na papcima (Prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1. listopada 2021. kada koze ulaze u staju)
broj pregleda broj životinja datum pregleda pregledom utvrđena potreba intervencije DA/NE (upisati broj životinja) izvršena intervencija DA/NE (navesti način intervencije)
pregled 1
pregled 2

b) Ispust – držati životinje na ispustu tijekom cijele godine

– osigurati najmanje 2,40 m2 površine ispusta za ovce/ rasplodne ovce i/ili 6,00 m2 površine ispusta za ovnove.

Objekt/ lokacija broj i kategorija životinja omogućen cjelogodišnji ispust
DA/NE
ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2)

 

Obrazac 35. Evidencija početka i završetka proizvodnih ciklusa za kategorije odbijena prasad i svinje za tov

EVIDENCIJA O POČETKU I ZAVRŠETKU PROIZVODNIH CIKLUSA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – PRASAD I SVINJE ZA TOV
1. DIO – OPĆI PODACI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

 

Kategorija – ODBIJENA PRASAD Kategorija – SVINJE ZA TOV
Početak proizvodnog ciklusa Završetak proizvodnog ciklusa Početak proizvodnog ciklusa Završetak proizvodnog ciklusa
DATUM BROJ GRLA DATUM BROJ GRLA DATUM BROJ GRLA DATUM BROJ GRLA

 

OBRAZAC 36. Evidencija Plana hranidbe za kozarstvo
PLAN HRANIDBE ZA KOZARSTVO

OPG/ODGOVORNA OSOBA_________________________________________

ADRESA________________________________________________________

MIBPG_________________________________________________________

BROJ ŽIVOTINJA U SKUPINI___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA)_________________________

DATUM:_________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO ŽIVOTINJI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg) UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg) NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

 

OBRAZAC 37. Evidencija Plana hranidbe za ovčarstvo
PLAN HRANIDBE ZA OVČARSTVO

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ ŽIVOTINJA U SKUPINI ___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA) _________________________

DATUM: _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO ŽIVOTINJI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg) UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg) NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

 

OBRAZAC 38. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.17.
Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

 

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
r.b. ARKOD ID površina domaće ime kultura

 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
1. Svake godine tijekom dvogodišnjeg obveznog razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b. naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođenja izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. U skladu s obavljenim analizama tla i stajskog gnoja izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe

3. Obavezno je korištenje stajskog gnoja (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 170 kg N/ha

godina ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
20 _ _ ARKOD ID (ha) datum gnojidbe količina vrsta gnojiva
Napomena: Petogodišnji plan gnojidbe, analizu tla, analizu stajskog gnoja, račun za obavljenu analizu tla, račun za obavljenu analizu stajskog gnoja i račun za kupljeni stajski gnoj dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 15. rujna 2021.

 

Tablica 1.     Popis jedinica lokalne samouprave na kojima se nalaze travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Mediteranska regija – odgoda košnje do 15. 7.

RB Naziv općine/grada MB Naziv županije
1 BALE 00051 Istarska županija
2 BARBAN 00060 Istarska županija
3 BAŠKA 00086 Primorsko-goranska županija
4 BENKOVAC 00175 Zadarska županija
5 BILICE 06211 Šibensko-kninska županija
6 BIOGRAD NA MORU 00221 Zadarska županija
7 BISKUPIJA 03107 Šibensko-kninska županija
8 BOL 00272 Splitsko-dalmatinska županija
9 BRELA 00779 Splitsko-dalmatinska županija
10 BRTONIGLA 00400 Istarska županija
11 BUJE – BUIE 00426 Istarska županija
12 BUZET 00434 Istarska županija
13 CEROVLJE 00477 Istarska županija
14 CISTA PROVO 00507 Splitsko-dalmatinska županija
15 CRES 00523 Primorsko-goranska županija
16 CRIKVENICA 00531 Primorsko-goranska županija
17 DICMO 00728 Splitsko-dalmatinska županija
18 DOBRINJ 00744 Primorsko-goranska županija
19 DRNIŠ 00957 Šibensko-kninska županija
20 DUBROVAČKO
PRIMORJE
05983 Dubrovačko-neretvanska županija
21 DUBROVNIK 00981 Dubrovačko-neretvanska županija
22 DUGI RAT 01007 Splitsko-dalmatinska županija
23 DUGOPOLJE 05851 Splitsko-dalmatinska županija
24 ERVENIK 01139 Šibensko-kninska županija
25 GRAČIŠĆE 01325 Istarska županija
26 GRADAC 01341 Splitsko-dalmatinska županija
27 GROŽNJAN 01384 Istarska županija
28 HVAR 01538 Splitsko-dalmatinska županija
29 IMOTSKI 01554 Splitsko-dalmatinska županija
30 JASENICE 01678 Zadarska županija
31 JELSA 01716 Splitsko-dalmatinska županija
32 KANFANAR 01759 Istarska županija
33 KAROJBA 05967 Istarska županija
34 KAŠTELA 01813 Splitsko-dalmatinska županija
35 KAŠTELIR – ABINCI 05975 Istarska županija
36 KISTANJE 01848 Šibensko-kninska županija
37 KLIS 01929 Splitsko-dalmatinska županija
38 KOLAN 06220 Zadarska županija
39 KOMIŽA 01970 Splitsko-dalmatinska županija
40 KRALJEVICA 02097 Primorsko-goranska županija
41 KRK 02151 Primorsko-goranska županija
42 KRŠAN 02178 Istarska županija
43 KONAVLE 01988 Dubrovačko-neretvanska županija
44 KULA NORINSKA 02194 Dubrovačko-neretvanska županija
45 LABIN 02224 Istarska županija
46 LASTOVO 02267 Dubrovačko-neretvanska županija
47 LEĆEVICA 05860 Splitsko-dalmatinska županija
48 LIŠANE OSTROVIČKE 02348 Zadarska županija
49 LIŽNJAN 02356 Istarska županija
50 LOKVIČIĆI 05878 Splitsko-dalmatinska županija
51 LOPAR 06246 Primorsko-goranska županija
52 LOVREĆ 02437 Splitsko-dalmatinska županija
53 LUPOGLAV 02461 Istarska županija
54 MAKARSKA 02496 Splitsko-dalmatinska županija
55 MALI LOŠINJ 02526 Primorsko-goranska županija
56 MARČANA 02542 Istarska županija
57 MARINA 02585 Splitsko-dalmatinska županija
58 MEDULIN 02631 Istarska županija
59 METKOVIĆ 02640 Dubrovačko-neretvanska županija
60 MILNA 02674 Splitsko-dalmatinska županija
61 MOTOVUN 02747 Istarska županija
62 MUĆ 00876 Splitsko-dalmatinska županija
63 MURTER – KORNATI 06173 Šibensko-kninska županija
64 NEREŽIŠĆA 02801 Splitsko-dalmatinska županija
65 NIN 02828 Zadarska županija
66 NOVALJA 02887 Ličko-senjska županija
67 NOVIGRAD 05371 Istarska županija
68 NOVIGRAD 02917 Zadarska županija
69 OBROVAC 02968 Zadarska županija
70 OKRUG 05886 Splitsko-dalmatinska županija
71 OMIŠ 03000 Splitsko-dalmatinska županija
72 OMIŠALJ 03018 Primorsko-goranska županija
73 OPRTALJ 03042 Istarska županija
74 OPUZEN 03069 Dubrovačko-neretvanska županija
75 OREBIĆ 03085 Dubrovačko-neretvanska županija
76 OTOK 03140 Splitsko-dalmatinska županija
77 PAG 03166 Zadarska županija
78 PAKOŠTANE 03174 Zadarska županija
79 PAŠMAN 03204 Zadarska županija
80 PAZIN 03212 Istarska županija
81 PIROVAC 05819 Šibensko-kninska županija
82 PLOČE 03352 Dubrovačko-neretvanska županija
83 PODBABLJE 03379 Splitsko-dalmatinska županija
84 PODGORA 03395 Splitsko-dalmatinska županija
85 PODSTRANA 03417 Splitsko-dalmatinska županija
86 POLAČA 03441 Zadarska županija
87 POLIČNIK 03450 Zadarska županija
88 POREČ 03484 Istarska županija
89 POSEDARJE 03492 Zadarska županija
90 POSTIRA 03506 Splitsko-dalmatinska županija
91 POVLJANA 05738 Zadarska županija
92 PRGOMET 05894 Splitsko-dalmatinska županija
93 PRIMORSKI DOLAC 05908 Splitsko-dalmatinska županija
94 PRIMOŠTEN 03573 Šibensko-kninska županija
95 PROLOŽAC 00884 Splitsko-dalmatinska županija
96 PROMINA 02984 Šibensko-kninska županija
97 PUČIŠĆA 03581 Splitsko-dalmatinska županija
98 PULA 03590 Istarska županija
99 PUNAT 03603 Primorsko-goranska županija
100 RAB 03638 Primorsko-goranska županija
101 RAŠA 03689 Istarska županija
102 RAŽANAC 03719 Zadarska županija
103 ROGOZNICA 05827 Šibensko-kninska županija
104 ROVINJ 03743 Istarska županija
105 RUNOVIĆI 05916 Splitsko-dalmatinska županija
106 RUŽIĆ 03778 Šibensko-kninska županija
107 SALI 03794 Zadarska županija
108 SEGET 03824 Splitsko-dalmatinska županija
109 SELCA 03832 Splitsko-dalmatinska županija
110 SINJ 03891 Splitsko-dalmatinska županija
111 SKRADIN 03948 Šibensko-kninska županija
112 SOLIN 04065 Splitsko-dalmatinska županija
113 SPLIT 04090 Splitsko-dalmatinska županija
114 STANKOVCI 04111 Zadarska županija
115 STON 04197 Dubrovačko-neretvanska županija
116 SUKOŠAN 04251 Zadarska županija
117 SUPETAR 04278 Splitsko-dalmatinska županija
118 SUTIVAN 05924 Splitsko-dalmatinska županija
119 SVETA NEDELJA 04324 Istarska županija
120 SVETI FILIP I JAKOV 04286 Zadarska županija
121 SVETI PETAR U ŠUMI 04332 Istarska županija
122 SVETVINČENAT 04359 Istarska županija
123 ŠESTANOVAC 04430 Splitsko-dalmatinska županija
124 ŠIBENIK 04448 Šibensko-kninska županija
125 ŠKABRNJA 04456 Zadarska županija
126 ŠOLTA 04472 Splitsko-dalmatinska županija
127 TAR-VABRIGA 06319 Istarska županija
128 TINJAN 04537 Istarska županija
129 TISNO 04545 Šibensko-kninska županija
130 TRIBUNJ 06262 Šibensko-kninska županija
131 TRILJ 04600 Splitsko-dalmatinska županija
132 TROGIR 04634 Splitsko-dalmatinska županija
133 TRPANJ 06017 Dubrovačko-neretvanska županija
134 TUČEPI 05932 Splitsko-dalmatinska županija
135 UNEŠIĆ 04693 Šibensko-kninska županija
136 VIR 04898 Zadarska županija
137 VIS 04928 Splitsko-dalmatinska županija
138 VIŽNJAN 04979 Istarska županija
139 VODICE 05002 Šibensko-kninska županija
140 VODNJAN 05029 Istarska županija
141 VRBNIK 05070 Primorsko-goranska županija
142 VRGORAC 05118 Splitsko-dalmatinska županija
143 VRSI 06254 Zadarska županija
144 ZADAR 05207 Zadarska županija
145 ZADVARJE 05959 Splitsko-dalmatinska županija
146 ZAGVOZD 05223 Splitsko-dalmatinska županija
147 ZAŽABLJE 05231 Dubrovačko-neretvanska županija
148 ZEMUNIK DONJI 05258 Zadarska županija
149 ZMIJAVCI 05282 Splitsko-dalmatinska županija
150 ŽMINJ 05312 Istarska županija

 

Brdsko-planinska regija – odgoda košnje do 20. 7.

RB Naziv općine/grada MB Naziv županije
1 BAKAR 00043 Primorsko-goranska županija
2 BAŠKA VODA 00094 Splitsko-dalmatinska županija
3 BEDNJA 00124 Varaždinska županija
4 BOSILJEVO 00302 Karlovačka županija
5 BRESTOVAC 00353 Požeško-slavonska županija
6 BRINJE 00370 Ličko-senjska županija
7 BROD MORAVICE 00388 Primorsko-goranska županija
8 BUDINŠČINA 00418 Krapinsko-zagorska županija
9 CERNIK 00469 Brodsko-posavska županija
10 CESTICA 00485 Varaždinska županija
11 CETINGRAD 00493 Karlovačka županija
12 CIVLJANE 00515 Šibensko-kninska županija
13 ČABAR 00558 Primorsko-goranska županija
14 ČAGLIN 00582 Požeško-slavonska županija
15 ČAVLE 00612 Primorsko-goranska županija
16 DELNICE 00698 Primorsko-goranska županija
17 DESINIĆ 00701 Krapinsko-zagorska županija
18 DONJA STUBICA 00795 Krapinsko-zagorska županija
19 DONJA VOĆA 00809 Varaždinska županija
20 DONJI KUKURUZARI 00833 Sisačko-moslavačka županija
21 DONJI LAPAC 00841 Ličko-senjska županija
22 DVOR 01023 Sisačko-moslavačka županija
23 ĐULOVAC 01058 Bjelovarsko-bilogorska županija
24 ĐURMANEC 01082 Krapinsko-zagorska županija
25 FUŽINE 01171 Primorsko-goranska županija
26 GORNJA STUBICA 01252 Krapinsko-zagorska županija
27 GORNJI MIHALJEVEC 06041 Međimurska županija
28 GOSPIĆ 01309 Ličko-senjska županija
29 GRAČAC 01317 Zadarska županija
30 HRAŠĆINA 01465 Krapinsko-zagorska županija
31 HRVACE 01481 Splitsko-dalmatinska županija
32 HUM NA SUTLI 01520 Krapinsko-zagorska županija
33 IVANEC 01562 Varaždinska županija
34 JELENJE 01708 Primorsko-goranska županija
35 JESENJE 05525 Krapinsko-zagorska županija
36 JOSIPDOL 01724 Karlovačka županija
37 KALNIK 05606 Koprivničko-križevačka županija
38 KAPTOL 01775 Požeško-slavonska županija
39 KARLOBAG 01783 Ličko-senjska županija
40 KIJEVO 01830 Šibensko-kninska županija
41 KLANA 01864 Primorsko-goranska županija
42 KLANJEC 01872 Krapinsko-zagorska županija
43 KLENOVNIK 01899 Varaždinska županija
44 KNIN 01961 Šibensko-kninska županija
45 KRAPINA 02119 Krapinsko-zagorska županija
46 KUMROVEC 05533 Krapinsko-zagorska županija
47 KUTJEVO 02216 Požeško-slavonska županija
48 LANIŠĆE 02232 Istarska županija
49 LEPOGLAVA 02291 Varaždinska županija
50 LOBOR 02364 Krapinsko-zagorska županija
51 LOKVE 02372 Primorsko-goranska županija
52 LOVINAC 02402 Ličko-senjska županija
53 LOVRAN 02429 Primorsko-goranska županija
54 LJUBEŠĆICA 02470 Varaždinska županija
55 MARIJA BISTRICA 02569 Krapinsko-zagorska županija
56 MARUŠEVEC 02607 Varaždinska županija
57 MATULJI 02615 Primorsko-goranska županija
58 MIHOVLJAN 02658 Krapinsko-zagorska županija
59 MOŠĆENIČKA DRAGA 02739 Primorsko-goranska županija
60 MRKOPALJ 02755 Primorsko-goranska županija
61 NOVI GOLUBOVEC 05541 Krapinsko-zagorska županija
62 NOVI MAROF 02895 Varaždinska županija
63 NOVI VINODOLSKI 02909 Primorsko-goranska županija
64 OGULIN 02976 Karlovačka županija
65 OKUČANI 02992 Brodsko-posavska županija
66 OPATIJA 03026 Primorsko-goranska županija
67 ORAHOVICA 03077 Virovitičko-podravska županija
68 OTOČAC 03131 Ličko-senjska županija
69 OZALJ 03158 Karlovačka županija
70 PAKRAC 03182 Požeško-slavonska županija
71 PERUŠIĆ 03239 Ličko-senjska županija
72 PETROVSKO 03298 Krapinsko-zagorska županija
73 PLAŠKI 03336 Karlovačka županija
74 PLITVIČKA JEZERA 04553 Ličko-senjska županija
75 POŽEGA 03514 Požeško-slavonska županija
76 PREGRADA 03522 Krapinsko-zagorska županija
77 RADOBOJ 03646 Krapinsko-zagorska županija
78 RAKOVICA 03654 Karlovačka županija
79 RASINJA 03662 Koprivničko-križevačka županija
80 RAVNA GORA 03697 Primorsko-goranska županija
81 SABORSKO 03786 Karlovačka županija
82 SAMOBOR 03808 Zagrebačka županija
83 SELNICA 03859 Međimurska županija
84 SENJ 03875 Ličko-senjska županija
85 SIRAČ 03905 Bjelovarsko-bilogorska županija
86 SLUNJ 04006 Karlovačka županija
87 SOKOLOVAC 04057 Koprivničko-križevačka županija
88 STARIGRAD 04162 Zadarska županija
89 STUBIČKE TOPLICE 04227 Krapinsko-zagorska županija
90 SVETI ILIJA 04260 Varaždinska županija
91 SVETI JURAJ NA BREGU 04405 Međimurska županija
92 ŠTRIGOVA 04529 Međimurska županija
93 TOUNJ 05576 Karlovačka županija
94 UDBINA 04677 Ličko-senjska županija
95 VARAŽDINSKE TOPLICE 04731 Varaždinska županija
96 VELIKA 04758 Požeško-slavonska županija
97 VINICA 04863 Varaždinska županija
98 VINODOLSKA OPĆINA 04880 Primorsko-goranska županija
99 VIŠKOVO 04952 Primorsko-goranska županija
100 VOĆIN 04995 Virovitičko-podravska županija
101 VRBOVSKO 05096 Primorsko-goranska županija
102 VRHOVINE 05126 Ličko-senjska županija
103 VRLIKA 05134 Splitsko-dalmatinska županija
104 ZAGORSKA SELA 05215 Krapinsko-zagorska županija
105 ZLATAR 05266 Krapinsko-zagorska županija
106 ŽUMBERAK 05401 Zagrebačka županija

 

Kontinentalna nizinska regija – odgoda košnje do 1. 8.

RB Naziv općine/grada MB Naziv županije
1 BARILOVIĆ 00078 Karlovačka županija
2 BEBRINA 00108 Brodsko-posavska županija
3 BEDEKOVČINA 00116 Krapinsko-zagorska županija
4 BEDENICA 05509 Zagrebačka županija
5 BELICA 00159 Međimurska županija
6 BELIŠĆE 00167 Osječko-baranjska županija
7 BERETINEC 00191 Varaždinska županija
8 BILJE 00213 Osječko-baranjska županija
9 BISTRA 05479 Zagrebačka županija
10 BIZOVAC 00230 Osječko-baranjska županija
11 BJELOVAR 00248 Bjelovarsko-bilogorska županija
12 BOGDANOVCI 00264 Vukovarsko-srijemska županija
13 BRCKOVLJANI 00337 Zagrebačka županija
14 BRDOVEC 00345 Zagrebačka županija
15 BREZNICA 01511 Varaždinska županija
16 BREZNIČKI HUM 00361 Varaždinska županija
17 BRODSKI STUPNIK 00396 Brodsko-posavska županija
18 BUKOVLJE 05673 Brodsko-posavska županija
19 CERNA 00442 Vukovarsko-srijemska županija
20 CRNAC 00540 Virovitičko-podravska županija
21 ČAČINCI 00566 Virovitičko-podravska županija
22 ČAĐAVICA 00574 Virovitičko-podravska županija
23 ČAKOVEC 00604 Međimurska županija
24 ČAZMA 00639 Bjelovarsko-bilogorska županija
25 ČEPIN 00655 Osječko-baranjska županija
26 DARDA 00663 Osječko-baranjska županija
27 DARUVAR 00671 Bjelovarsko-bilogorska županija
28 DAVOR 00680 Brodsko-posavska županija
29 DEKANOVEC 00710 Međimurska županija
30 DEŽANOVAC 06033 Bjelovarsko-bilogorska županija
31 DOMAŠINEC 00752 Međimurska županija
32 DONJA DUBRAVA 00787 Međimurska županija
33 DONJA MOTIČINA 05762 Osječko-baranjska županija
34 DONJI ANDRIJEVCI 00817 Brodsko-posavska županija
35 DONJI KRALJEVEC 00825 Međimurska županija
36 DONJI MIHOLJAC 00868 Osječko-baranjska županija
37 DRAGALIĆ 00914 Brodsko-posavska županija
38 DRAGANIĆ 05681 Karlovačka županija
39 DRAŽ 00906 Osječko-baranjska županija
40 DRENJE 00949 Osječko-baranjska županija
41 DRNJE 00965 Koprivničko-križevačka županija
42 DUBRAVA 00973 Zagrebačka županija
43 DUBRAVICA 05495 Zagrebačka županija
44 DUGA RESA 00990 Karlovačka županija
45 DUGO SELO 01015 Zagrebačka županija
46 ĐAKOVO 01031 Osječko-baranjska županija
47 ĐELEKOVEC 01040 Koprivničko-križevačka županija
48 ĐURĐENOVAC 01066 Osječko-baranjska županija
49 ĐURĐEVAC 01074 Koprivničko-križevačka županija
50 FERIČANCI 01163 Osječko-baranjska županija
51 GARČIN 01180 Brodsko-posavska županija
52 GAREŠNICA 01198 Bjelovarsko-bilogorska županija
53 GLINA 01210 Sisačko-moslavačka županija
54 GOLA 01228 Koprivničko-križevačka županija
55 GORNJA RIJEKA 06181 Koprivničko-križevačka županija
56 GORNJI BOGIĆEVCI 01279 Brodsko-posavska županija
57 GORNJI KNEGINEC 01295 Varaždinska županija
58 GRAD ZAGREB 01333 Grad Zagreb
59 GRADEC 01350 Zagrebačka županija
60 GRUBIŠNO POLJE 01392 Bjelovarsko-bilogorska županija
61 GVOZD 05100 Sisačko-moslavačka županija
62 HERCEGOVAC 01449 Bjelovarsko-bilogorska županija
63 HLEBINE 01457 Koprivničko-križevačka županija
64 HRVATSKA DUBICA 01490 Sisačko-moslavačka županija
65 HRVATSKA KOSTAJNICA 01503 Sisačko-moslavačka županija
66 ILOK 01546 Vukovarsko-srijemska županija
67 IVANIĆ-GRAD 01589 Zagrebačka županija
68 IVANSKA 01619 Bjelovarsko-bilogorska županija
69 JAGODNJAK 06092 Osječko-baranjska županija
70 JAKOVLJE 01643 Zagrebačka županija
71 JAKŠIĆ 01635 Požeško-slavonska županija
72 JALŽABET 01651 Varaždinska županija
73 JASENOVAC 01686 Sisačko-moslavačka županija
74 JASTREBARSKO 01694 Zagrebačka županija
75 KALINOVAC 05592 Koprivničko-križevačka županija
76 KAPELA 01767 Bjelovarsko-bilogorska županija
77 KARLOVAC 01791 Karlovačka županija
78 KLAKAR 01856 Brodsko-posavska županija
79 KLINČA SELA 01902 Zagrebačka županija
80 KLOŠTAR IVANIĆ 01937 Zagrebačka županija
81 KLOŠTAR PODRAVSKI 01945 Koprivničko-križevačka županija
82 KNEŽEVI VINOGRADI 01953 Osječko-baranjska županija
83 KONČANICA 01996 Bjelovarsko-bilogorska županija
84 KONJŠČINA 02003 Krapinsko-zagorska županija
85 KOPRIVNICA 02054 Koprivničko-križevačka županija
86 KOPRIVNIČKI BREGI 02020 Koprivničko-križevačka županija
87 KOPRIVNIČKI IVANEC 02038 Koprivničko-križevačka županija
88 KOŠKA 02011 Osječko-baranjska županija
89 KOTORIBA 02062 Međimurska županija
90 KRALJEVEC NA SUTLI 02089 Krapinsko-zagorska županija
91 KRAPINSKE TOPLICE 05339 Krapinsko-zagorska županija
92 KRAŠIĆ 02127 Zagrebačka županija
93 KRAVARSKO 05452 Zagrebačka županija
94 KRIŽ 02135 Zagrebačka županija
95 KRIŽEVCI 02143 Koprivničko-križevačka županija
96 KRNJAK 02160 Karlovačka županija
97 KUTINA 02208 Sisačko-moslavačka županija
98 LASINJA 02259 Karlovačka županija
99 LEGRAD 02275 Koprivničko-križevačka županija
100 LEKENIK 02283 Sisačko-moslavačka županija
101 LEVANJSKA VAROŠ 02305 Osječko-baranjska županija
102 LIPIK 02313 Požeško-slavonska županija
103 LIPOVLJANI 02321 Sisačko-moslavačka županija
104 LOVAS 02399 Vukovarsko-srijemska županija
105 LUDBREG 02445 Varaždinska županija
106 LUKA 05487 Zagrebačka županija
107 MAČE 02488 Krapinsko-zagorska županija
108 MAGADENOVAC 05789 Osječko-baranjska županija
109 MAJUR 05550 Sisačko-moslavačka županija
110 MALA SUBOTICA 02500 Međimurska županija
111 MALI BUKOVEC 02518 Varaždinska županija
112 MARIJA GORICA 05398 Zagrebačka županija
113 MARIJANCI 02577 Osječko-baranjska županija
114 MARKUŠICA 06106 Vukovarsko-srijemska županija
115 MARTIJANEC 00850 Varaždinska županija
116 MARTINSKA VES 02593 Sisačko-moslavačka županija
117 MIKLEUŠ 02666 Virovitičko-podravska županija
118 MOLVE 02704 Koprivničko-križevačka županija
119 MURSKO SREDIŠĆE 02763 Međimurska županija
120 NAŠICE 02780 Osječko-baranjska županija
121 NEDELIŠĆE 02798 Međimurska županija
122 NETRETIĆ 02810 Karlovačka županija
123 NOVA BUKOVICA 02836 Virovitičko-podravska županija
124 NOVA GRADIŠKA 02844 Brodsko-posavska županija
125 NOVA KAPELA 02852 Brodsko-posavska županija
126 NOVA RAČA 02879 Bjelovarsko-bilogorska županija
127 NOVIGRAD PODRAVSKI 02925 Koprivničko-križevačka županija
128 NOVO VIRJE 05614 Koprivničko-križevačka županija
129 NOVSKA 02933 Sisačko-moslavačka županija
130 NUŠTAR 02941 Vukovarsko-srijemska županija
131 OPRISAVCI 05649 Brodsko-posavska županija
132 OREHOVICA 04499 Međimurska županija
133 ORIOVAC 03034 Brodsko-posavska županija
134 ORLE 06050 Zagrebačka županija
135 OROSLAVJE 03093 Krapinsko-zagorska županija
136 OSIJEK 05428 Osječko-baranjska županija
137 OTOK 03115 Vukovarsko-srijemska županija
138 PETERANEC 03123 Koprivničko-križevačka županija
139 PETLOVAC 04502 Osječko-baranjska županija
140 PETRINJA 05355 Sisačko-moslavačka županija
141 PISAROVINA 03247 Zagrebačka županija
142 PITOMAČA 03255 Virovitičko-podravska županija
143 PLETERNICA 03280 Požeško-slavonska županija
144 PODCRKAVLJE 03310 Brodsko-posavska županija
145 PODGORAČ 03328 Osječko-baranjska županija
146 PODRAVSKA MOSLAVINA 03344 Osječko-baranjska županija
147 PODRAVSKE SESVETE 03387 Koprivničko-križevačka županija
148 PODTUREN 03409 Međimurska županija
149 POKUPSKO 02712 Zagrebačka županija
150 POPOVAC 06165 Osječko-baranjska županija
151 POPOVAČA 03425 Sisačko-moslavačka županija
152 PRESEKA 05444 Zagrebačka županija
153 PRIBISLAVEC 03476 Međimurska županija
154 PRIVLAKA 03468 Vukovarsko-srijemska županija
155 PUŠĆA 03565 Zagrebačka županija
156 RAKOVEC 06203 Zagrebačka županija
157 REŠETARI 05835 Brodsko-posavska županija
158 ROVIŠĆE 03620 Bjelovarsko-bilogorska županija
159 RUGVICA 05363 Zagrebačka županija
160 SATNICA ĐAKOVAČKA 03727 Osječko-baranjska županija
161 SEVERIN 03751 Bjelovarsko-bilogorska županija
162 SIBINJ 03760 Brodsko-posavska županija
163 SISAK 03816 Sisačko-moslavačka županija
164 SLATINA 05622 Virovitičko-podravska županija
165 SLAVONSKI BROD 03883 Brodsko-posavska županija
166 SOPJE 03913 Virovitičko-podravska županija
167 STARA GRADIŠKA 03956 Brodsko-posavska županija
168 STARI JANKOVCI 03964 Vukovarsko-srijemska županija
169 STARI MIKANOVCI 04073 Vukovarsko-srijemska županija
170 STARO PETROVO SELO 04120 Brodsko-posavska županija
171 STRAHONINEC 04146 Međimurska županija
172 SUHOPOLJE 04154 Virovitičko-podravska županija
173 SUNJA 04189 Sisačko-moslavačka županija
174 SVETA NEDELJA 06068 Zagrebačka županija
175 SVETI ĐURĐ 04243 Varaždinska županija
176 SVETI IVAN ZELINA 04367 Zagrebačka županija
177 SVETI IVAN ŽABNO 04375 Koprivničko-križevačka županija
178 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 04383 Krapinsko-zagorska županija
179 SVETI MARTIN NA MURI 04391 Međimurska županija
180 SVETI PETAR OREHOVEC 04294 Koprivničko-križevačka županija
181 ŠANDROVAC 04308 Bjelovarsko-bilogorska županija
182 ŠENKOVEC 04413 Međimurska županija
183 ŠODOLOVCI 04421 Osječko-baranjska županija
184 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 06084 Virovitičko-podravska županija
185 ŠTEFANJE 06149 Bjelovarsko-bilogorska županija
186 ŠTITAR 06289 Vukovarsko-srijemska županija
187 TOPUSKO 04570 Sisačko-moslavačka županija
188 TORDINCI 04588 Vukovarsko-srijemska županija
189 TRNAVA 04618 Osječko-baranjska županija
190 TRNOVEC BARTOLOVEČKI 04626 Varaždinska županija
191 TRPINJA 04642 Vukovarsko-srijemska županija
192 TUHELJ 04669 Krapinsko-zagorska županija
193 VALPOVO 04715 Osječko-baranjska županija
194 VARAŽDIN 04723 Varaždinska županija
195 VELIKA GORICA 05410 Zagrebačka županija
196 VELIKA KOPANICA 04766 Brodsko-posavska županija
197 VELIKA LUDINA 04774 Sisačko-moslavačka županija
198 VELIKA PISANICA 04782 Bjelovarsko-bilogorska županija
199 VELIKA TRNOVITICA 05657 Bjelovarsko-bilogorska županija
200 VELIKI BUKOVEC 05584 Varaždinska županija
201 VELIKI GRĐEVAC 04804 Bjelovarsko-bilogorska županija
202 VELIKO TRGOVIŠĆE 04812 Krapinsko-zagorska županija
203 VELIKO TROJSTVO 04839 Bjelovarsko-bilogorska županija
204 VIDOVEC 04847 Varaždinska županija
205 VILJEVO 04855 Osječko-baranjska županija
206 VINKOVCI 04871 Vukovarsko-srijemska županija
207 VIRJE 04901 Koprivničko-križevačka županija
208 VIROVITICA 04910 Virovitičko-podravska županija
209 VISOKO 04936 Varaždinska županija
210 VLADISLAVCI 05797 Osječko-baranjska županija
211 VOĐINCI 05843 Vukovarsko-srijemska županija
212 VOJNIĆ 05037 Karlovačka županija
213 VRATIŠINEC 05045 Međimurska županija
214 VRBJE 05061 Brodsko-posavska županija
215 VRBOVEC 05088 Zagrebačka županija
216 ZABOK 05193 Krapinsko-zagorska županija
217 ZAPREŠIĆ 05436 Zagrebačka županija
218 ZDENCI 05240 Virovitičko-podravska županija
219 ZLATAR BISTRICA 05274 Krapinsko-zagorska županija
220 ZRINSKI TOPOLOVAC 05665 Bjelovarsko-bilogorska županija
221 ŽAKANJE 05304 Karlovačka županija

 

Tablica 2.     Popis područja ekološke mreže RH na kojima je cilj očuvanje ptice kosac (Crex crex)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR1000029 Cetina
HR1000004 Donja Posavina
HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika
HR1000021 Lička krška polja
HR1000020 NP Plitvička jezera**
HR1000040 Papuk
HR1000001 Pokupski bazen
HR1000003 Turopolje
HR1000018 Učka i Ćićarija
HR1000022 Velebit

 

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/2013 i 105/2015)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu leptira (operacija 10.1.5.)

Tablica 3.     Popis područja ekološke mreže RH na kojima su ciljevi očuvanje vrste leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te su stanište močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon)

Močvarni plavac – Phengaris alcon alcon
(= Maculinea alcon alcon)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2001220 Livade uz potok Injaticu
HR2001305 Zvečevo
HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera**
HR2001409 Livade uz Bednju II

 

Zagasiti livadni plavac – Phengaris nausithous
(= Maculinea nausithous)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2000672 Zovje
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje

 

Veliki livadni plavac – Phengaris teleius
(= Maculinea teleius)

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2000368 Peteranec
HR2000672 Zovje
HR2001346 Međimurje
HR2001347 Donje Međimurje
HR2001409 Livade uz Bednju II

 

Močvarni okaš – Coenonympha oedippus

KOD* NAZIV PODRUČJA
HR2000544 Vlažne livade uz potok Malinska
HR2000619 Mirna i šire područje Butonige
HR2000545 Vlažne livade kod Marušića
HR2000546 Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)
HR2000543 Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)
HR2001015 Pregon

 

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/2013 i 105/2015)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu ptice kosac (operacija 10.1.4.)

Tablica 4.a     Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u jesenskom roku sjetve

Porodica Latinski naziv biljne vrste hrvatski naziv biljne vrste razdoblje cvatnje količina (kg)
Boraginaceae Phacelia tanacetifolia facelija od svibnja do lipnja 1,0
Brassicaceae Sinapis alba bijela gorušica od lipnja do kolovoza 0,5
Fabaceae Medicago sativa lucerna od lipnja do rujna 1,0
Onobrychis viciifolia esparzeta od lipnja do kolovoza 2,5
Trifolium incarnatum inkarnatka od svibnja do lipnja 1,0
Trifolium pratense crvena djetelina od svibnja do rujna 2,0
Trifolium repens bijela djetelina od svibnja do rujna 0,5
Vicia villosa ozima grahorica od lipnja do rujna 1,5

 

Tablica 4. b     Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u proljetnom roku sjetve

Porodica Latinski naziv biljne vrste Hrvatski naziv biljne vrste Razdoblje cvatnje Količina (kg)
Asteraceae Heliantus annuus suncokret od srpnja do kolovoza 0,5
Boraginaceae Phacelia tanacetifolia facelija od svibnja do lipnja 1,0
Brassicaceae Sinapis alba bijela gorušica od lipnja do kolovoza 0,5
Fabaceae Lotus corniculatus miljkita od lipnja do kolovoza 1,0
Onobrychis viciifolia esparzeta od lipnja do kolovoza 1,5
Trifolium incarnatum inkarnatka od svibnja do lipnja 1,0
Trifolium pratense crvena djetelina od svibnja do rujna 2,0
Trifolium repens bijela djetelina od svibnja do rujna 1,0
Polygonaceae Fagopyrum esculentum heljda od 15. svibnja do lipnja 1,5

 

Tablica 4. c     Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi za uspostavu travnog pojasa

Porodica Latinski naziv biljne vrste Hrvatski naziv biljne vrste Udio
Poaceae Dactylis glomerata Klupčasta oštrica 30 %
Festuca arundinacea Vlasulja trstikasta 15 %
Festuca pratensis Vlasulja livadna 25 %
Festuca rubra Vlasulja nacrvena 18 %
Phleum pratense Mačji repak 10 %
Deschampsia caespitosa Oštrica busolika 2 % (vlažna tla)
Lolium multiflorum Talijanski ljulj 2 % (suha tla)

 

Tablica 5.     Popis ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja uz navedenu dob kada IZP životinja postaje spolno zrela

Vrsta Pasmina Spolna zrelost
u mjesecima
Goveda Buša 8
Istarsko govedo 8
Slavonsko srijemski podolac 8
Svinje Crna slavonska 6
Turopoljska 6
Banijska šara 7
Ovce Istarska ovca 8
Creska ovca 9
Krčka ovca 9
Paška ovca 7
Dubrovačka ruda 7
Lička pramenka 7
Dalmatinska pramenka 7
Cigaja 8
Rapska ovca 8
Koze Hrvatska šarena koza 7
Hrvatska bijela koza 7
Istarska koza 6
Perad Zagorski puran 9
Kokoš hrvatica 5
Konji Hrvatski hladnokrvnjak 12
Hrvatski posavac 12
Međimurski konj 12
Lipicanac 12
Magarci Istarski magarac 12
Primorsko-dinarski magarac 12
Sjeverno-jadranski magarac 12

 

Tablica 6. Iznosi potpore

Kod
operacije
Naziv operacije Iznos
€/ha*
M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture 141,00
M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada 356,92
M10.1.3 Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
Kontinentalna nizinska regija 361,00
Brdsko planinska regija 255,00
Mediteranska regija 113,00
M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) 254,00
M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
Coenonympha oedippus 338,00
Phengaris alcon alcon, Phengaris nausithous, Phengaris teleius 277,00
M10.1.6 Uspostava poljskih traka
Uspostava cvjetnih traka/ha cvjetne trake 985,74
Uspostava travnih traka /ha travne trake 898,59
M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka 450,00
M10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika 804,00
M10.1.10 Održavanje suhozida 0,74**
M10.1.11 Održavanje živica 0,36**
M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki 293,00
M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima 359,73
M10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima 239,87
M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima 563,23
M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada 373,33
M10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama 215,00
M11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
Oranične kulture 347,78
Višegodišnji nasadi:
– lijeska 750,74
– orah 461,36
– ostalo 868,18
Povrće 576,94
Trajni travnjaci 309,94
M11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Oranične kulture 289,82
Višegodišnji nasadi:
– lijeska 625,62
– orah 384,47
– ostalo 723,48
Povrće 480,78
Trajni travnjaci 258,28
M13.1. Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP 226,00
M13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO 119,85
M13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO 82,00

 

* Kod operacije M10.1.6 iznos se odnosi na hektar uspostavljene cvjetne/travne trake

** Kod operacija M10.1.10 i M10.1.11 iznos se odnosi na metar dužni suhozida ili živice

Kod
operacije
Naziv operacije Iznos
€/UG
M10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Buša 397, 33
Istarsko govedo 445,08
Slavonsko srijemski podolac 430,14
Crna slavonska svinja 267,69
Turopoljska svinja 289,03
Banijska šara svinja 269,34
Istarska ovca 170,15
Creska ovca 233,06
Krčka ovca 228,85
Paška ovca 219,51
Dubrovačka ruda 264,25
Lička pramenka 250,43
Dalmatinska pramenka 224,71
Cigaja 209,16
Rapska ovca 258,02
Hrvatska šarena koza 228,66
Hrvatska bijela koza 216,62
Istarska koza 212,58
Zagorski puran 371,11
Kokoš hrvatica 370,76
Hrvatski hladnokrvnjak 396,32
Hrvatski posavac 404,98
Međimurski konj 502,04
Lipicanac 387,11
Istarski magarac 304,97
Primorsko dinarski magarac 230,95
Sjeverno jadranski magarac 275,97

 

Tablica 6a. Iznosi potpore za M14

M14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
MLIJEČNE KRAVE Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA te se moraju kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju mliječne krave
Kontrola plijesni i toksina 4,93
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 57,16
Obogaćivanje ležišta 87,11
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 34,06
Ispust 52,10
JUNAD – Poboljšana hranidba mora se kombinirati s najmanje jednim Zahtjevom za Poboljšane uvjete smještaja Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju junad
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 36,21
Obogaćivanje ležišta 93,49
TELAD

Poboljšana hranidba

– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju telad
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 17,05
Obogaćivanje ležišta 38,42
Pristup na otvoreno Telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom 112,95
M14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
ODBIJENA PRASAD Poboljšana skrb Zabranjeno rezanje repova 20,77
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 24,12
Obogaćivanje ležišta 39,07
KRMAČE I NAZIMICE

Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA

te se moraju kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšanu skrb ili Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju krmače i nazimice
Kontrola plijesni i mikotoksina 19,74
Poboljšana skrb Poboljšani uvjeti prasenja 29,54
Poboljšana skrb u prasilištu 30,32
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka 46,04
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode 22,44
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 84,18
Obogaćivanje ležišta 54,00
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 84,66
SVINJE ZA TOV Poboljšana skrb Zabranjeno rezanje repova 6,09
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 12,77
Obogaćivanje ležišta 40,50
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 23,16
M14.1.3. Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
BROJLERI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne piliće 1,30
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 19,94
NESILICE Poboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja Zabranjeno skraćivanje kljunova 23,13
Poboljšani uvjeti smještaja-može se odabrati samo jedan zahtjev Povećanje podne površine za 10% 40,44
Smanjena gustoća naseljenosti
Smanjen broj nesilica po gnijezdu
Dodatne prečke 0,32
PURANI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne puriće 0,69
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 32,62
Pristup na otvoreno Povećanje površine ispusta 7,75
M14.1.4. Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu
KOZE

Poboljšana hranidba

– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju koze
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% za koze u proizvodnji mlijeka 134,95
Povećanje podne površine za 10% za koze u proizvodnji mesa 75,64
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 79,30
Pristup ispustu 40,76
M14.1.5. Plaćanje za dobrobit životinja u ovčarstvu
OVCE

Poboljšana hranidba

– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG -u za kategoriju ovce
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% za ovce u proizvodnji mlijeka 94,50
Povećanje podne površine za 10% za ovce u – proizvodnji mesa 28,77
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 79,30
Pristup ispustu 40,76

 

Tablica 7. Ugrožene izvorne i tradicijske voćne vrste

Br. Vrsta Sorta
1. JABUKA – Malus domestica Borkh. SLAVONSKA SRČIKA, ZELENIKA, BAUMANOVA RENETA, BJELIČNIK, BOBOVEC, BOSKOP, BOŽIĆNICA, CAREVIĆ RUDOLF, FRANCUSKA KOŽARA, GRAVENSTEIN, JAMES GRIEVE, KANADA, KARDINAL, KRIVOPETELJKA, LIJEPOCVJETKA, LONDON PEPPING, MAŠANKA, ONTARIO, OVČJI NOS, RIMSKA LJEPOTICA, SIVA JESENSKA RENETA, SLAVA SVIJETA, ŠAMPANJKA, ZLATNA ZIMSKA PARMENKA, ANANAS RENETA, RIBSTON PEPPING, ZIMSKA BANANA, ADAMOVKA, MEĐIMURSKA KLOPČENKA, CRVENA JESENSKA REBRAČA, BIJELA ZIMSKA REBRAČA, ŠARLAMOVSKI
2. KRUŠKA – Pyrus communis L. ssp. nivalis Jacq. TEPKA, DRUAROVA, MARGARETA MARIJA, ZIMSKA PASTRVKA, LUBENIČARKA
3. TREŠNJA – Prunus avium L. DENISENOVA ŽUTA, DROGANOVA ŽUTA, VOLOVSKO SRCE OKIĆKA, ŠNAJDEROVA KASNA, KUTJEVAČKA CRNA
4. ŠLJIVA – Prunus domestica L. i Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. Schneid. BISTRICA, GROF ALTAN RINGLO, VELIKI ZELENI RINGLO, ERSINGERSKA RANA, BIJELA SITNA, BIJELA KASNA MIRISAVA, BIJELICA, BIJELICA JAJARA, BRDAKLIJA, CERIĆANKA, DEBELJARA, KAMENJARA, MANDALENKA, MOTIČANKA, PASJARA, PINTARA, RUŽICA, TORGULJA BIJELA, TORGULJA PLAVA, TRNOVAČA, TURKINJA, VALPOVKA

 

Tablica 8. Umanjenja za kršenje

opseg ozbiljnost trajanje umanjenje za prvo kršenje % umanjenje za prvo ponavljanje % umanjenje za drugo ponavljanje % umanjenje za treće ponavljanje %
Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala Popravljivo 3 9 27 100
Trajno 5 15 45 100
Mala Popravljivo 5 15 45 100
Trajno 10 30 90 100
Srednja Popravljivo 10 30 90 100
Trajno 20 60 100 100
Velika Popravljivo 30 90 100 100
Trajno 40 100 100 100
Vrlo velika Popravljivo 50 100 100 100
Trajno 60 100 100 100

Tablica 9. Kriteriji odabira za podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

R.B. KRITERIJI BODOVI
1. Doprinos očuvanju bioraznolikosti provedbom neke od ovih operacija: Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti, Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex). Pilot mjere za zaštitu leptira, Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja Najviše 20
Korisnik provodi operaciju Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) ili Pilot mjera za zaštitu leptira 20
Korisnik provodi operaciju Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti ili Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja 10
2. Provedba mjere 10 na Natura 2000 području Najviše 10
Korisnik provodi više od 50% ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području 10
Korisnik provodi manje od 50% ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području 5
3. Provedba mjere 10 na području s prirodnim ili ostalim ograničenjima kako su definirana u M13 Najviše 10
Korisnik provodi M10 na gorsko planinskom području 10
Korisnik provodi M10 na području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili na području s posebnim ograničenjima 5
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 40
PRAG PROLAZNOSTI 15

Tablica 10. Autohtone ili udomaćene vrste grmlja i drveća

HRVATSKI NAZIV LATINSKI NAZIV
Pasja ruža Rosa canina
Grab Carpinus betulus
Crna bazga Sambucus nigra
Drijenak Cornus mas
Svibovina Cornus sanguinea
Trnina Prunus spinosa
Divlja trešnja Prunus avium
Sremza Prunus padus
Crveni glog Crategus monogyna
Bijeli glog Crategus oxyacantha
Obična kurika Euonymus europea
Mukinja Sorbus aria
Jarebika Sorbus aucuparia
Crvena kozja krv Lonicera xylosteum

Tablica 11. Moguće kombinacije operacija unutar M10

OPERACIJA

M

10.1.1.

M

10.1.2.

M

10.1.3.

M

10.1.4.

M

10.1.5.

M

10.1.6.

M

10.1.7.

M

10.1.8.

M

10.1.10.

M

10.1.11.

M

10.1.12.

M

10.1.13.

M

10.1.14.

M

10.1.15.

M

10.1.16.

M10.1.1.

DA

(1)

DA

(2)

DA

(3)

M10.1.2.

DA

(10)

DA

(11)

M10.1.3.

DA

(14)

DA

(15)

M10.1.4.

DA

(16)

DA

(17)

M10.1.5.

DA

(20)

DA

(21)

M10.1.6.
M10.1.7.

DA

(28)

DA

(29)

M10.1.8.

DA

(30)

DA

(31)

M10.1.10.
M10.1.11.
M10.1.12.

DA

(48)

DA

(49)

DA

(50)

DA

(51)

DA

(52)

DA

(53)

DA

(54)

M10.1.13.

DA

(57)

DA

(58)

DA

(59)

DA

(60)

DA

(61)

DA

(62)

M10.1.14.

DA

(65)

DA

(66)

M10.1.15.

DA

(69)

DA

(70)

DA

(71)

DA

(72)

M10.1.16.

DA

(75)

Tablica 11a. Iznosi potpore za kombinacije unutar M10

Kombinacija br. 1

141,00 €/ha + 985,74 €/ha cvjetne trake

141,00 €/ha + 898,59 €/ha travne trake

Kombinacija br. 2

141,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 3

141,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 10

356,92 €/ha + 0,74 €/ha suhozida

Kombinacija br. 11

356,92 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 14

Kontinentalna nizinska regija 361,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Brdsko-planinska regija 255,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Mediteranska regija 113,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 15

Kontinentalna nizinska regija 361,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Brdsko-planinska regija 255,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Mediteranska regija 113,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 16

254,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 17

254,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 20

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 21

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 28

0,74 €/m suhozida + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 29

0,36 €/m živice + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 30

0,74 €/m suhozida + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 31

0,36 €/m živice + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 48

356,92 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 49

450,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 50

804,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 51

359,73 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 52

239,87 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 53

563,23 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 54

373,33 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 57

356,92 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 58

450,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 59

804,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 60

359,73 €/ha + 239,87 €/ha

Kombinacija br. 61

359,73 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 62

359,73 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 65

239,87 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 66

239,87 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 69

356,92 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 70

450,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 71

804,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 72

563,23 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 75

356,92 €/ha + 373,33 €/ha

Tablica 12. Moguće kombinacije između M10 i M11

OPERACIJA

PODMJERA 11.1.

Oranice

PODMJERA 11.1.

Povrće

PODMJERA 11.1.

Višegodišnji nasadi

PODMJERA 11.1.

Trajni travnjaci

PODMJERA 11.2.

Oranice

PODMJERA 11.2.

Povrće

PODMJERA 11.2.

Višegodišnji nasadi

PODMJERA 11.2.

Trajni travnjaci

OPERACIJA 10.1.1. DA (4) DA (6) DA (5) DA (7)
OPERACIJA 10.1.2. DA (8) DA(9)
OPERACIJA 10.1.3. DA (12) DA (13)
OPERACIJA 10.1.4. DA (18) DA (19)
OPERACIJA 10.1.5. DA (22) DA (23)
OPERACIJA 10.1.6. DA (24)

DA (26)

DA (25) DA (27)
OPERACIJA 10.1.7.
OPERACIJA 10.1.8.
OPERACIJA 10.1.10. DA (32) DA (34) DA (36) DA (38) DA (33) DA (35) DA (37) DA (39)
OPERACIJA 10.1.11. DA (40) DA (42) DA (44) DA (46) DA (41) DA (43) DA (45) DA (47)
OPERACIJA 10.1.12. DA (55) DA (56)
OPERACIJA 10.1.13. DA (63) DA(64)
OPERACIJA 10.1.14. DA (67) DA (68)
OPERACIJA 10.1.15.
OPERACIJA 10.1.16. DA (73) DA (74)

Tablica 12a. Iznosi potpore za kombinacije između M10 i M11

Kombinacija br. 4

141,00 €/ha + 347,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 5

141,00 €/ha + 289,82 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 6

141,00 €/ha + 576,94 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 7

141,00 €/ha + 480,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 8

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 9

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 12

243,00 €/ha + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 13

243,00 €/ha + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 18

254,00 €/ha + 131,00 €/ha

Kombinacija br. 19

254,00 €/ha + 109,00 €/ha

Kombinacija br. 22

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 138,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 130,00 €/ha

Kombinacija br. 23

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 115,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac i 277,00 €/ha + 108,00 €/ha

Kombinacija br. 24

985,74 €/ha cvjetne trake + 347,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 25

985,74 €/ha cvjetne trake + 289,82 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 26

985,74 €/ha cvjetne trake + 576,94 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 27

985,74 €/ha cvjetne trake + 480,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 32

0,74 €/m suhozida + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 33

0,74 €/m suhozida + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 34

0,74 €/m suhozida + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 35

0,74 €/m suhozida + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 36

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 37

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 38

0,74 €/m suhozida + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 39

0,74 €/m suhozida + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 40

0,36 €/m živice + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 41

0,36 €/m živice + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 42

0,36 €/m živice + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 43

0,36 €/m živice + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 44

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 45

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 46

0,36 €/m živice + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 47

0,36 €/m živice + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 55

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 56

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 63

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 64

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 67

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 68

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 73

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 74

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 723,48 €/ha

Tablica 13. Preporučene smjese za OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

TIP TLA VRSTA MJEŠAVINE
vlažna tla Engleski ljulj Lolium perenne 50%, livadna vlasnjača Poa pratensis 15%, obična vlasnjača Poa trivialis 20%, rosulja pasja Agrostis canina 10%, rosulja tankolisna Agrostis capillaris 5%.
sušna tla Crvena vlasulja Festuca rubra 50%, livadna vlasnjača Poa pratensis 40% rosulja Agrostis alba 10%.
tla s nagibom Rosulja Agrostis alba 4%, klupčasta oštrica Dactylis glomerata 30%, crvena vlasulja Festuca rubra 30%, livadna vlasnjača Poa pratensis 18%, smiljkita Lotus corniculatus 9%, bijela djetelina Trifolium repens 9%.
ocjedita tla Livadna vlasulja Festuca pratensis 25%, crvena vlasulja Festuca rubra 29%, engleski ljulj Lolium perenne 29%, klupčasta oštrica Dactylis glomerata 7%, rosulja Agrostis alba 10%.

PRILOG 5.

Prikaz ocjene kršenja obveza u M10 i M11

Napomena: u stupcu Ozbiljnost postotak prikazuje udio parcela kod kojih je utvrđeno kršenje obveza

Za sve tipove operacija od M10.1.1. do M10.1.16.

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Svake godine tijekom obveznog perioda završena izobrazbu ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo

M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične
jednogodišnje kulture – OTNS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet različitih usjeva Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan plodoreda je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan plodoreda se provodi u obveznom periodu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Obrada tla i sjetva se provode okomito na nagib terena Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3% Popravljivo
Mala 4 – 10%
Srednja 11 – 15%
Velika 16 – 20%
Vrlo velika >20%
Na sredini ARKOD parcele uspostavljena je površina na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vode Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3% Popravljivo
Mala 4 – 10%
Srednja 11 – 15%
Velika 16 – 25%
Vrlo velika >25%
Uspostavljena površina na kojoj su ostavljene brazde je široka najmanje 3 metra Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 5% Popravljivo
Mala 6 – 10%
Srednja 11 – 15%
Velika 16 – 30%
Vrlo velika >30%
M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih travnjaka – ZTN
OPIS OBVEZA
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi u obveznom periodu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko travnih ili travno djetelinskih smjesa je zadovoljavajući s obzirom na izrađeni petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Površina između redova unutar trajnog nasada je pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3% Popravljivo
Mala 4 – 10%
Srednja 11 – 15%
Velika 16 – 25%
Vrlo velika >25%
Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15% Popravljivo
Mala 16 – 30%
Srednja 31 – 45%
Velika 46 – 60%
Vrlo velika >60%
Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom obveznog perioda Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15% Popravljivo
Mala 16 – 30%
Srednja 31 – 45%
Velika 46 – 60%
Vrlo velika >60%
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 171 – 200 kg N/ha Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha

M10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti – TVPV

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travnjaci nisu zasijavani Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 10 % Popravljivo
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 40 %
Velika 41 – 60 %
Vrlo velika >60 %
Košnja u kontinentalno-nizinskoj regiji obavljena je nakon 1. kolovoza Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Košnja u brdsko-planinskoj regiji obavljena je nakon 20. srpnja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Košnja u mediteranskoj regiji obavljena je nakon 15. srpnja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača): Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Gusti sklopovi biljaka Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) mehaničko su uklonjeni (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površini Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Travnjak se koristi za napasivanje s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) – ZK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travnjaci nisu zasijavani Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 10 % Popravljivo
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Površine parcela su košene isključivo ručno ili strižnim kosilicama na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Trajno
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Košnja je obavljena nakon 15. kolovoza Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 75 %
Vrlo velika >75 %
Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 40 %
Velika 41 – 60 %
Vrlo velika >60 %
Na parcelama većim od 1 ha ostavljena je uz rub nepokošena traka Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Površina nepokošene trake iznosi 5 % Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 85 %
Vrlo velika >85 %
Košnja je obavljena od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj tjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 75 %
Vrlo velika >75 %
Ispaša je provođena isključivo u jesen (najranije od košnje do kraja tekuće godine) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površini Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira – ZL
OPIS OBVEZA
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travnjaci nisu zasijavani Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 10 % Popravljivo
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Prva košnja je obavljena isključivo u periodu prije 15.6. ili nakon 15.9. svake ili svake druge godine za vrste leptira Močvarni plavac (Phenagris alcon alcon), Zagasiti livadni plavac i Veliki livadni plavac (Phenagris naustithous i Phenagris teleius) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Košnja je obavljena tek nakon 15.9. isključivo na 1/3 površine parcele svake godine za vrstu leptira Močvarni okaš (Coenonymha oedippus) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Košnja je obavljena najkasnije do 1.10. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Ispaša je provođena isključivo u jesen od 16. rujna do kraja tekuće godine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površini Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.6. Uspostava poljskih traka – PT

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Uz rub parcele su uspostavljene cvjetne trake koje se siju svake druge godine i sadrže propisane cvjetne vrste Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Cvjetne trake se kose dva puta godišnje (umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje): u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada) Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Cvjetne trake su zaorane najranije 1. listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % rajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Cvjetne trake se ne koriste kao put ili prolaz Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 70 %
Vrlo velika >70 %
Širina cvjetnih traka je najmanje 5 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Dužina cvjetnih traka je najmanje 100 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Cvjetna traka ne zauzima više od 30 % površine ARKOD parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Na cvjetnim trakama se ne primjenjuju pesticidi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika
0 – 100 %
Trajno
Travne trake su posijane isključivo uz rub parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travne trake se ne koriste kao put ili prolaz Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 70 %
Vrlo velika >70 %
Širina travnih traka je najmanje 5 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Dužina travnih traka je najmanje 100 m Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Na parceli su uspostavljene travne trake koje sadržavaju propisane vrste trava Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travne trake su pokošene dva puta godišnje, prva košnja je obavljena u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja je obavljena u listopadu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Travna traka ne zauzima više od 30 % površine ARKOD parcele Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Na travnim trakama se ne primjenjuju insekticidi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka – EV
OPIS OBVEZA
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stabla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 75 %
Vrlo velika >75 %
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0≤50 % Popravljivo
Vrlo velika >50 %
Površina voćnjaka se održava ispašom ili košnjom najmanje jednom godišnje najkasnije do 1.listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 10 % Popravljivo
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Postavljena 1 nastamba za solitarne pčele po 1 ha površine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Odumiruća stabla su nadomještena sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti voća Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 10 % Trajno
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Površina voćnjaka se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda ili peradi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 171 – 200 kg N/ha Trajno

Vrlo velika

>200 kg N/ha

d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačem Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo

Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 70 %
Vrlo velika >70 %
Minimalni zahtjevi za pesticide:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
M10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika – EM
OPIS OBVEZA
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stabla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 75 %
Vrlo velika >75 %
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0≤50 % Popravljivo
Vrlo velika >50 %
Površine maslinika se održavaju ispašom (ovce ili koze) ili mehaničkom obradom ili košnjom trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 40 %
Velika 41 – 60 %
Vrlo velika >60 %
Površina maslinika se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca ili koza Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 171 – 200 kg N/ha Trajno

Vrlo velika

>200 kg N/ha

d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačem Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo

Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 70 %
Vrlo velika >70 %
Minimalni zahtjevi za pesticide:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo

M10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja – IZP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Posjednik ili odgovorna osoba provodi primjereni nadzor nad životinjama ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Radi nedostatne zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta, grabežljivaca i drugih opasnosti nisu nastale štetne posljedice za zdravlje životinja ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
Radi loše konstrukcije objekta i loših zoohigijenskih uvjeta (strujanje zraka, koncentracija plinova, prašina, temperature i relativna vlažnost zraka), nisu nastale štetne posljedice po zdravlje i dobrobit životinja ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Osiguran je primjeren objekt za zaštitu IZP životinja od vanjskih nepovoljnih utjecaja. Objekt je konstruiran tako da je svim IZP životinjama na raspolaganju dovoljno prostora da mogu istovremeno ležati, odmarati se i ustati Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena oprema te prirodno ili umjetno osvjetljenje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena zaštita od buke Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Životinjama ugroženih IZP je osigurana hrana i voda u dovoljnoj količini i vremenskim razmacima primjerenim njihovim potrebama te nisu utvrđene štetne posljedice po zdravlje/uginuća životinja ugroženih IZP Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
Na životinjama ugroženih IZP nisu vidljivi tragovi ozljeda uzrokovani propustom ili aktivnošću posjednika životinja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Trajno
O svakoj bolesnoj ili ozlijeđenoj životinji se primjereno skrbi, a ukoliko je potrebno, veterinarska se pomoć osigurava u primjerenom roku Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Posjednik životinja ugroženih IZP posjeduje evidenciju o liječenju životinja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Evidencija o liječenju IZP životinja vodi se ažurno i na propisan način Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala Popravljivo

M10.1.10. Održavanje suhozida – OS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Tijelo suhozida je kontrolirano minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1.listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Tijelo suhozida se održava korištenjem tradicionalnih materijala što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Tijelo suhozida se održava tradicionalnim načinom izrade bez korištenja veziva i drugih materijala Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Trajno
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Tijelo suhozida nije obraslo neželjenom vegetacijom Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Neželjena vegetacija se uklanja ručno bez primjene herbicida Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %

M10.1.11.Održavanje živica – OZ

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Tijelo živice (izgled i stanje živice) je kontrolirano minimalno jednom godišnje najkasnije do 1.listopada Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Živica se održava orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblik Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Živica se ne orezuje u periodu od 01.03. do 31.8. tekuće godine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Trajno
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Dijelovi živice koji nedostaju nadosađeni su propisanim autohtonim ili udomaćenim vrstama drveća i grmlja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom. Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva. Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 3 % Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %

M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki – KFK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE

Klopke su postavljene najkasnije do:

– trešnjina muha – 15. travnja

– šljivina osica – 1. travnja

– orahova muha – 30. lipnja

– maslinina muha – 1. lipnja

– ostali štetnici – 15. travnja

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika >70 % Trajno

Klopke su ostavljene na površini najmanje do:

– trešnjina muha – 30. lipnja

– šljivina osica – 31. svibnja

– orahova muha – 31. kolovoza

– maslinina muha – 31. listopada

– ostali štetnici – 15. rujna

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Postavljen je propisani broj klopki po površini Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %

Klopke su pregledavane dva puta tjedno u periodu:

– trešnjina muha – 15. travnja do 30. lipnja

– šljivina osica – 1. travnja do 31. svibnja

– orahova muha – 30. lipnja do 31. kolovoza

– maslinina muha – 1. lipnja do 31. listopada

– ostali štetnici – 15. travnja do 15. rujna

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Korištene klopke i mamci su uskladišteni i čuvani na siguran način do 31. prosinca tekuće godine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Popravljivo

M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima – MKŠ

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Feromonski dispenzeri su postavljeni najkasnije do 1. svibnja Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Feromonski dispenzeri su postavljeni u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Postavljen je propisani broj feromonskih dispenzera po površini Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 20 % Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Stari dispenzeri iz prijašnje sezone su odstranjeni prije postavljanja novih dispenzera Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika Popravljivo

M10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima – POMP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Međuredni prostor je zasijan nekom od propisanih smjesa Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 60 %
Vrlo velika >60 %
Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom obveznog perioda Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 15 % Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 60 %
Vrlo velika >60 %

M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima – PEG

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi tijekom obveznog perioda Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Količina dušika iz stajskog gnoja je do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 171 – 200 kg N/ha Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
Korištena su samo gnojiva i poboljšivači tla kako je propisano člankom 3. Uredbe 889/2008 Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Višegodišnji nasad nije gnojen mineralnim gnojivima Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno

M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada – MUK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Zaštićeni prostor« unutar redova (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) je bez korova Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0≤50 % Popravljivo
Vrlo velika >50 %
Za suzbijanje korova unutar redova u »zaštićenom prostoru« (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) se koristi specijalizirana poljoprivredna mehanizacija i oprema Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Popravljivo
U »zaštićenom prostoru« nisu primjenjivani herbicidi Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno

M10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama – PUS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Na oranici je korišten stajski gnoj Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Količina korištenog stajskog gnoja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi u obveznom periodu Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Napravljena analiza tla i dostavljen račun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Napravljena analiza stajskog gnoja i dostavljen račun Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Dostavljen račun o kupnji stajskog gnoja koji sadrži propisane podatke Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Sadržaj hraniva na oranici je zadovoljavajući s obzirom na izrađenu analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenom stajskom gnoju Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika Popravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/ha Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 171 – 200 kg N/ha Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKOP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 10 Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut: a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili c) na druge načine Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 171 – 200 kg N/ha Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 5 % Popravljivo
Mala 6 – 10 %
Srednja 11 – 30 %
Velika 31 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 10 % Trajno
Mala 11 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 95 %
Vrlo velika >95 %
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMO Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgoj Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala 0 – 10 % Trajno
Srednja 11 – 30 %
Velika 31 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0 – 50 % Trajno
Vrlo velika >50 %

M11.2. Plaćanja za održavanje ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKO

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 11 Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo
Evidencija je ažurna i potpuna Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala Popravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Srednja Popravljivo

Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut:

a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili

b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili

c) na druge načine

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 171 – 200 kg N/ha Trajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tla Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 5 % Popravljivo
Mala 6 – 10 %
Srednja 11 – 30 %
Velika 31 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo mala 0 – 10 % Trajno
Mala 11 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 95 %
Vrlo velika >95 %
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMO Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Vrlo velika 0 – 100 % Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgoj Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Mala 0 – 10 % Trajno
Srednja 11 – 30 %
Velika 31 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnje Utjecaj je ograničen na gospodarstvo Velika 0 – 50 % Trajno
Vrlo velika >50 %

Prikaz ocjene kršenja obveza u M14

Za sve tipove operacija M14

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA
OBVEZA
Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu u skladu s odabranim zahtjevima Evidencija nije ažurna i potpuna Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Evidencija se ne vodi Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev Izobrazba nije završena Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %

14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja
u govedarstvu – DŽG

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA
OBVEZA
Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
MLIJEČNE KRAVE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 29. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Analiza krmiva na aflatoksin najmanje dva puta godišnje te postupanje u skladu s nalazom Napravljena samo jedna analiza Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati najmanje 6,6 m² podne površine po mliječnoj kravi Do 5 % manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace U ležištu nema madraca ili 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Držanje mliječnih krava na ispaši najmanje 120 dana godišnje Ispaša od 100-119 dana Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispaša manje od 100 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 krava te treba postupiti u skladu s nalazom

Analiza nije obavljena u roku Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzoraka Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinje Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Držanje mliječnih krava na ispustu najmanje 150 dana godišnje Ispust od 120 – 149 dana Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispust manje od 120 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
TOVNA JUNAD
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 30. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati najmanje 2,75 m² podne površine po tovnome junetu Do 5 % manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležištu postaviti najmanje 3 kg slame ili 3 kg stelje dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u staji U ležištu nema 3 kg stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili nije postavljena gumena podloga na najmanje 25 % površine poda u staji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
TELAD
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 31. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu s težinom teleta:

– za telad do 150 kg žive vage od najmanje 1,65 m² – za telad od 150 – 220 kg žive vage od najmanje 1,87 m² – za telad od 220 i više kg žive vage od najmanje 1,98 m²

Do 5 % manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 1,5 kg stelje/slame dnevno po teletu ili gumenu podlogu na minimalno 25 % površine poda u staji U ležištu nema 1,5 kg stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili nije postavljena gumena podloga na najmanje 25 % površine poda u staji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati teladi pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom pri čemu je podna površina u skladu s težinom teleta:

– za telad do 150 kg žive vage od najmanje 1,5 m² – za telad od 150 – 220 kg žive vage od najmanje 1,7 m² – za telad od 220 i više kg žive vage od najmanje 1,8 m²

Do 5 % manja podna površina od propisane (ispusta ili smještaja u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom) Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane ili nije osiguran pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – DŽS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA
OBVEZA
Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
ODBIJENA PRASAD
Prasadi je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70 % životinja ima neoštećeni rep Manje od 70 % životinja ima neoštećen rep Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu s težinom praseta:

– do 10 kg žive vage od najmanje 0,16 m ² – od 10 – 20 kg žive vage od najmanje 0,22 m²

Do 5 % manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 0,8 kg slame/stelje dnevno po životinji U ležištu nema 0,8 kg slame/stelje dnevno po životinji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
KRMAČE I NAZIMICE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 32. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Analiza krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu. Napravljena samo jedna analiza Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom Nema plaćanja Nema plaćanja

Nema plaćanja

Prasilište mora imati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75m² i visine najmanje 45 cm te obvezno postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature Osigurano zatvoreno gnijezdo koje ima sustav grijanja s kontrolom temperature, ali dimenzija manjih od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije osigurano zatvoreno gnijezdo ili nije postavljen sustav grijanja s kontrolom temperature Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati najmanju podnu površinu u skladu sa brojem životinja:

– od 10 do 39 životinja po jednoj životinji od najmanje 1,8

– za 40 i više životinja po jednoj životinji od najmanje 1,65 m²

Do 5 % manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 3 kg slame/stelje dnevno po životinji U ležištu nema 3 kg slame/stelje dnevno po životinji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici Do 5 % manja površina ispusta od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja površina ispusta od propisane ili nije osiguran pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U stajama za krmače tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati Poljoprivredno osoblje u stajama za krmače nije prisutno najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Radi smanjenja toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka, u stajama za krmače/nazimice, potrebno je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu Nije ugrađen niti jedan od predviđenih sustava hlađenja pojačanim protokom zraka Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Radi smanjenja toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode, u stajama za krmače/nazimice, potrebno je osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vode Nije ugrađen niti jedan od predviđenih sustava hlađenja raspršivanjem vode Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
SVINJE ZA TOV
Svinjama je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70 % životinja ima neoštećeni rep Manje od 70 % životinja ima neoštećen rep Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu sa težinom životinja:

– za svinje od 20 do 30 kg žive vage od najmanje 0,33 m² – za svinje od 30 do 50 kg žive vage od najmanje 0,44 m²

– za svinje od 50 do 85 kg žive vage od najmanje 0,60 m²

– za svinje od 85 do 110 kg žive vage od najmanje 0,71 m²

– za svinje više od 110 kg žive vage od najmanje 1,10 m²

Do 5 % manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

U ležište postaviti najmanje:

1 kg slame/stelje dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili najmanje 1,5 kg slame/stelje dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine

U ležištu nema propisanih kg slame/stelje dnevno po životinji Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku Do 5 % manja površina ispusta od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja površina ispusta od propisane ili nije osiguran pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – DŽP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA
OBVEZA
Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
BROJLERI
Tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m² Nema postavljeni papir Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg mase brojlera/m² izražene kao godišnji prosjek Gustoća naseljenosti je veća od 30 kg mase brojlera/m2 izražene kao godišnji prosjek Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
NESILICE
Nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove Nesilicama su skraćeni kljunovi Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu Do 5 % manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m² korisne površine u kavezu Gustoća naseljenosti veća od 8 nesilica po m2 korisne površine u kavezu Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
U kavezu osigurati jedno gnijezdo za najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m² površine gnijezda za najviše 118 nesilica U jednom gnijezdu više od 6 nesilica ili na 1m2 površine gnijezda više od 118 nesilica Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm Po nesilici nije osigurana prečka dužine najmanje 20 cm Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
PURANI
Tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m² Nema postavljeni papir Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m² ili 23,5 kg/m² za alternativni uzgoj Gustoća naseljenosti veća od 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Osigurati ispust od najmanje 5m² po puri Do 5 % manja površina ispusta od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja površina ispusta od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu – DŽK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZA Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
KOZE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 36. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Koze – 1,32 m²

Jarčevi – 3,30 m²

Do 5 % manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Držanje životinja na ispaši najmanje 150 dana godišnje Ispaša od 120 – 149 dana Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispaša manje od 120 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 životinja te treba postupiti u skladu s nalazom. Potrebno je izvršiti i pregled na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. godine i intervenciju na papcima (po potrebi)

Koprološka analiza nije obavljena u roku Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzoraka Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinje Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Pregled i intervencija na papcima nije obavljena u roku Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Nisu obavljena oba pregleda i intervencije na papcima (po potrebi) Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Držanje životinja na ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Koze – 2,40 m²

Jarčevi – 6,00 m²

Ispust od 300 – 364 dana Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispust manji od 300 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Do 5 % manja podna površina ispusta od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina ispusta od propisane ili nema ispusta Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu – DŽO

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZA Smanjenje plaćanja prilikom prve povrede Smanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povrede Smanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
OVCE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 37. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna služba Nema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službe Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Ovce – 1,32 m²

Janjad – 0,55 m²

Ovnovi – 3,30 m²

Do 5 % manja podna površina od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Držanje životinja na ispaši najmanje 150 dana godišnje Ispaša od 120 – 149 dana Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispaša manje od 120 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 životinja te treba postupiti u skladu s nalazom. Potrebno je izvršiti i pregled na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. godine i intervenciju na papcima (po potrebi)

Koprološka analiza nije obavljena u roku Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzoraka Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinje Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Pregled i intervencija na papcima nije obavljena u roku Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Nisu obavljena oba pregleda i intervencije na papcima (po potrebi) Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja

Držanje životinja na ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Ovce – 2,40 m²

Ovnovi – 6,00 m²

Ispust od 300 – 364 dana Plaćanje se smanjuje za 10 % Plaćanje se smanjuje za 15 % Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispust manji od 300 dana Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja
Do 5 % manja podna površina ispusta od propisane Plaćanje se smanjuje za 20 % Plaćanje se smanjuje za 30 % Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina ispusta od propisane ili nema ispusta Nema plaćanja Nema plaćanja Nema plaćanja