Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

NN 57/2020 (15.5.2020.) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1155

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (»Narodne novine« broj 22/20) u članku 1. stavku 2. iza točke 23. dodaju se točke 24., 25. i 26. koje glase:

»24. Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2020/501 od 6. travnja 2020. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu konačnog datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, konačnog datuma za prijavu izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i konačnog datuma za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja za godinu 2020.

25. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/531 оd 16. travnja 2020. o odstupanju, za godinu zahtjeva 2020., od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu visine predujmova za izravna plaćanja i mjera ruralnog razvoja povezanih s površinom i životinjama te od članka 75. stavka 2. prvog podstavka te uredbe u pogledu izravnih plaćanja

26. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/532 оd 16. travnja 2020. o odstupanju za 2020. od provedbenih uredaba (EU) br. 809/2014, (EU) br. 180/2014, (EU) br. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 i (EU) 2016/1240 u pogledu određenih administrativnih kontrola i kontrola na terenu koje se provode u okviru zajedničke poljoprivredne politike.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nositelj potpisuje jedinstveni zahtjev vlastoručno ili elektroničkim potpisom, čime potvrđuje istinitost podataka te da je upoznat s pravnim odredbama i obvezama za ostvarenje potpora iz Zakona i ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 2. ožujka do 15. lipnja 2020. godine.«

Članak 4.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Datum dostave zahtjeva je datum kada je korisnik podnio zahtjev putem AGRONET-a, a ako je jedinstveni zahtjev upućen poštom ili drugim načinima dostave, dan predaje pošiljke smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva. Ako je jedinstveni zahtjev dostavljen samo neposredno, dan zaprimanja u podružnici Agencije za plaćanja smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Članak 5.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 30. lipnja 2020. godine i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.«

Članak 6.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva korisnik unosi putem AGRONET-a te ispisani izmijenjeni jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja podružnici Agencije za plaćanja na način iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 10. srpnja 2020. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 8.

U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prava na plaćanja mogu se prenositi tijekom cijele godine, u skladu s člankom 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, a prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 2. ožujka do 15. lipnja 2020. godine.«

Članak 9.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se i korisnicima koji nemaju minimalnu isporuku iz stavka 1. ovoga članka, ali su registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavljaju mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, najkasnije 10. srpnja 2020. godine. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 10.

U članku 54. točka 19. mijenja se i glasi:

»19. Mliječne krave prihvatljive za potrebe provedbe M14 su krave mliječnih ili kombiniranih pasmina navedenih u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika ako se korisnik bavi proizvodnjom i isporukom mlijeka otkupljivačima ili je registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavlja mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom najkasnije do 10. srpnja 2020. godine. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 11.

U članku 57. iza stavka 24. dodaje se stavak 25. koji glasi:

»(25) U slučaju promjene uvjeta, obveza ili iznosa potpore iz pojedine operacije ili podmjere tijekom obveznog razdoblja, sukladno članku 48. Uredbe (EU) br. 1305/2013 korisnik može prekinuti s provedbom preuzetih obveza zbog čega nema obvezu povrata do tada isplaćenih sredstava.«

Članak 12.

U članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Petogodišnji plan plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine, osim korisnika iz članka 57. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2020. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.«

Članak 13.

U članku 65. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Petogodišnji plan gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid Agenciji za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine, osim korisnika iz stavka 23. članka 57. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2020. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.«

Članak 14.

U članku 99. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine.«

Članak 15.

U članku 102. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine.«

Članak 16.

U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine, osim korisnika iz članka 57. stavka 23. ovoga Pravilnika.«

Članak 17.

U članku 113. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO)«.

Članak 18.

U članku 118. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO)«.

Članak 19.

U članku 157. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivrednik dobiva izvještaj o kontroli putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET. Danom dostave smatra se dan kada je izvještaj o kontroli postavljen na AGRONET.«

Članak 20.

U članku 169. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Za vrijeme izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19, očitom greškom se smatra elektronički podnesen jedinstveni zahtjev bez elektroničkog potpisa.«

Članak 21.

U Prilogu 1. dosadašnja Tablica 1. zamjenjuje se novom Tablicom 1. koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Na kraju Tablice 9. iza retka sa šifrom 37 dodaju se redci sa šiframa 38, 39 i 40 koji glase:

38 TUX ZILLERTALER MESNA
39 GASCON MESNA
40 PARTHENAISE MESNA

Članak 22.

U Prilogu 2. na Listu A riječi: »9. lipnja« zamjenjuju se riječima: »10. srpnja«.

Članak 23.

U Prilogu 4. u obrascima 1., 2., 15., 16. i 18. riječi: »9. lipnja« zamjenjuju se riječima: »10. srpnja«.

Dosadašnje tablice 6. i 12a. zamjenjuju se novim tablicama 6. i 12a. koje su tiskane u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/111

Urbroj: 525-08/0222-20-22

Zagreb, 11. svibnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

Sektor Kultura (vrsta) Latinski naziv Sorta Klima i okoliš Proizvodno vezane potpore IAKS-mjere ruralnog razvoja Kultura za
potrebe
aznolikosti usjeva
EZP Krmni proteinski usjevi Voće Povrće EKO IZK OTSN
ORANIČNE KULTURE
žitarice pšenica-ozima Triticum aestivum OR X Triticum_ozima
pšenica-jara OR X Triticum_jara
tvrda pšenica-ozima Triticum durum OR X Triticum_ozima
tvrda pšenica-jara OR X Triticum_jara
kukuruz Zea mays OR X Zea
kukuruz kokičar Zea mays L everta OR X Zea
kukuruz šećerac Zea mays L. saccharata OR X Zea
ječam-ozimi Hordeum vulgare OR X Hordeum_ozimi
ječam-jari OR X Hordeum_jari
zob-ozima Avena sativa OR X Avena_ozima
zob-jara OR X Avena_jara
pravi pir Triticum spelta OR X Triticum
raž-ozima Secale cereale OR X Secale_ozima
raž-jara OR X Secale_jara
tritikale-ozimi Triticale spp. OR X Triticosecale_ozimi
tritikale-jari OR X Triticosecale_jari
proso Panicum miliaceum OR X Panicum
sirak Sorghum bicolor OR X Sorghum
kvinoa Chenopodium quinoa OR X Chenopodium
amarant, šćir Amaranthus caudatus OR X Amaranthus
čija, chia Salvia hispanica OR X Salvia
heljda Fagopyrum esculentum OR X Fagopyrum
uljarice suncokret Helianthus annuus OR X Helianthus
uljana repica Brassica napus subsp. oleifera OR X Brassica napus
podlanak, lanik Camelina sativa OR X Camelina
šafranika Carthamus tinctorius OR X Carthamus
tikva uljanica (uljna buča) Cucurbita pepo var. oleifera P X Cucurbita pepo
soja soja Glycine max X OR X Glycine
šećerna repa šećerna repa Beta vulgaris var. altissima OR X Beta
duhan duhan Nicotiana tabacum OR X Nicotiana tabacum
krmno bilje »trave i travolika paša«= trave, travne smjese, TDS i DTS OR trave i travolika paša
grahorica jara Vicia sativa X PU OR X Vicia
grahorica ozima Vicia vilosa X PU OR X Vicia
stočna repa Beta vulgaris spp. crassa OR X Beta
stočna koraba Brassica napus var. napobrassica OR X Brassica napus
krmna repica Brassica napus OR X Brassica napus
lupine Lupinus sp. X PU OR X Lupinus
stočni kelj Brassica oleracea OR X Brassica oleracea
stočni grašak Pisum sativum X PU OR X Pisum
stočni sirak Sorghum bicolor OR X Sorghum
djetelina Trifolium spp. X PU OR Trifolium
facelija Phacelia tanacetifolia OR X Phacelia
stočni bob Vicia faba X PU OR X Vicia
smiljkita (svinđuša) Lotus corniculatus X PU OR Lotus
esparzeta (grahorka) Onobrychis viciifolia PU OR Onobrychis
lucerna Medicago sativa X PU OR Medicago
grahor satrica Lathyrus sativus X OR X Lathyrus
soja za stočnu hranu Glycine max X PU OR X Glycine
sudanska trava Sorghum sudanense OR X Sorghum
smjesa leguminoza i žitarica X PU OR X smjesa
leguminoza i žitarica
uljna rotkva, rauola Raphanus sativus var. oleiformis OR X Raphanus sativus
ostalo inustrijsko bilje cikorija Cichorium intybus var. sativus OR X Cichorium
lan Linum usitatissimum OR X Linum
ricinus Ricinus communis OR X Ricinus
konoplja Cannabis sativa OR X Cannabis
bijela gorušica Sinapis alba OR X Sinapis alba
smeđa gorušica Brassica juncea OR X Brassica juncea
crna gorušica Brassica nigra OR X Brassica nigra
mak Papaver somniferum OR X Papaver
povrće povrtni komorač, finocchio Foeniculum vulgare P P X Foeniculum
grah Phaseolus vulgaris X P P X Phaseolus
slanutak Cicer arietinum X P P X Cicer
cvjetača Brassica oleracea var. botrytis P P X Brassica oleracea
brokula Brassica oleracea var. cymosa P P X Brassica oleracea
kelj pupčar Brassica oleracea var. gemmifera P P X Brassica oleracea
koraba Brassica oleracea var. gongylodes P P X Brassica oleracea
pastrnjak Pastinaca sativa P P X Pastinaca
cikla Beta vulgaris var. conditiva P P X Beta
grašak Pisum sativum X P P X Pisum
bob Vicia faba X P P X Vicia
poriluk Allium porrum P P X Allium
buča Cucurbita pepo var. oblonga P P X Cucurbita pepo
tikva, tikvice Lagenaria vulgaris P P X Lagenaria vulgaris
blitva Beta vulgaris var. vulgaris P P X Beta
špinat Spinacia oleracea P P X Spinacia
kelj Brassica oleracea var. sabauda P P X Brassica oleracea
rajčica Solanum lycopersicum ostalo P P X Solanum lycopersicum
Brački jabučar P P P X Solanum lycopersicum
Šibenski šljivar P P P X Solanum lycopersicum
paprika Capsicum annuum ostalo P P X Capsicum annuum
Feferoni slatki žuti P P P X Capsicum annuum
Feferoni slatki zeleni P P P X Capsicum annuum
krastavci i kornišoni Cucumis sativus P P X Cucumis sativus
luk Allium cepa ostalo P P X Allium
Istarski ljubičasti P P P X Allium
Istarski žuti P P P X Allium
Rapski žuti pogačar P P P X Allium
Turopoljski P P P X Allium
luk kozjak (ljutika) Allium ascalonicum P P X Allium
kupus Brassica oleracea var. capitata ostalo P P X Brassica oleracea
Ogulinski P P P X Brassica oleracea
Varaždinski P P P X Brassica oleracea
češnjak Allium sativum ostalo P P X Allium
Domaći jari P P P X Allium
Domaći ozimi P P P X Allium
Slavonski ozimi P P P X Allium
Petrinjski ozimi P P P X Allium
Polački ozimi P P P X Allium
mrkva Daucus carota subsp. sativus ostalo P P X Daucus
Domaća žuta P P P X Daucus
patlidžan Solanum melongena ostalo P P X Solanum melongena
Domaći plavi P P P X Solanum melongena
peršin Petroselinum sativum ostalo P P X Petroselinum
Domaći lišćar P P P X Petroselinum
postrna repa Brassica rapa subsp. rapifera ostalo P P X Brassica rapa
Varaždinska P P P X Brassica rapa
salata Lactuca sativa var. capitata ostalo P P X Lactuca
Dalmatinska ledenka P P P X Lactuca
Kristal ljetna žuta P P P X Lactuca
hren Armoracia rusticana ostalo P P Armoracia rusticana
Ludbreški hren P P P Armoracia rusticana
leća Lens culinaris X P P X Lens
rotkvica Raphanus sativus var. radicula P P X Raphanus sativus
vigna grah Vigna spp. X P P X Vigna
radič Cichorium intybus var. foliosum P P X Cichorium
endivija Cichorium endivia P P X Cichorium
celer Apium graveolens P P X Apium
novozelandski špinat Tetragonia tetragonioides P P X Tetragonia
loboda Atriplex hortensis P P X Atriplex
slatka paprika Pimenta spp. P P X Pimenta
bundeva Cucurbita maxima P P X Cucurbita maxima
patišon Cucurbita pepo var. patissoniana P P X Cucurbita pepo
bundeva šećerka Cucurbita moschata P P X Cucurbita moschata
kapari Capparis spinosa P P Capparis
bijeli korijen Tragopogon porrifolius ssp. porrifolius P P X Tragopogon
rikula Eruca sativa P P X Eruca sativa
matovilac Valerianella locusta P P X Valerianella
batat Ipomoea batatas P P X Ipomoea
bamija Hibiscus esculentus P P X Hibiscus
zimski luk Allium fistulosum P P X Allium
luk vlasac Allium schoenoprasum P P X Allium
krumpir Solanum tuberosum P X Solanum tuberosum
čičoka Helianthus tuberosus P OR Helianthus
bijela rotkva, daikon Raphanus sativus var. longipinatus P X Raphanus sativus
crna rotkva, povrtnica Raphanus sativus var. niger P X Raphanus sativus
miješane povrtne kulture P X
voćne vrste na oranici jagoda Fragaria ananassa V OR Fragaria ananassa
kiwano Cucumis metuliferus OR X Cucumis metuliferus
dinja Cucumis melo V P X Cucumis melo
lubenica Citrullus vulgaris ostalo V P X Citrullus vulgaris
Vukovarska V P P X Citrullus vulgaris
peruanska jagoda Physalis peruviana OR
ljekovito bilje kamilica Matricaria chamomilla OR X Matricaria
menta Mentha piperita OR Mentha
kadulja Salvia officinalis OR Salvia
stolisnik Achillea millefolium OR Achilea
divlji komorač Foeniculum vulgare ssp. vulgare OR Foeniculum
timijan Thymus vulgaris OR Thymus
smilje Helichrysum italicum VN-ostalo
crni sljez Malva silvestris OR Malva
bijeli sljez Althaea officinalis OR Althaea
melisa – matičnjak Melissa officinalis OR Melissa
neven Calendula officinalis OR Calendula
buhač Tanacetum cinerariifolium OR Tanacetum
gavez Symphytum officinale OR Symphytum
kopriva Urtica dioica OR Urtica
pelin Artemisia absinthium OR Artemisia
stevia Stevia rebaudiana OR Stevia
ehinacea, rudbekija Echinacea purpurea OR X Echinacea
boražina, boreč Borago officinalis OR X Borago
sikavica, badelj Silybum marianum OR Silybum
žuti noćurak Oenothera biennis OR Oenothera
različak Centaurea cyanus OR
maslačak Taraxacum officinale OR
aromatično bilje bosiljak Ocimum basilicum OR Ocimum
origano Origanum vulgare OR Origanum
mažuran Majorana hortensis OR Majorana
estragon Artemisia dracunculus OR Artemisia
miloduh Hyssopus officinalis OR Hyssopus
korijandar Coriandrum sativum OR X Coriandrum
kopar Anethum graveolens OR X Anethum
anis Pimpinella anisum OR Pimpinella
limunska trava, citronela Cymbopogon citratus OR
cvijeće cvijeće Cvijeće
VIŠEGODIŠNJE KULTURE NA ORANICI
hmelj hmelj Humulus lupulus VN-ostalo ne mogu se koristiti za potrebe raznolikosti usjeva
povrće artičoka Cynara scolymus ostalo P P
Domaća P P P
rabarbara Rheum undulatum ostalo P P
Zagrebačka P P P
šparoga Asparagus officinalis P P
ljekovito i aromatično bilje lavanda Lavandula officinalis OR
ružmarin Rosmarinus officinalis OR
lovor Laurus nobilis VN-ostalo
TRAJNI NASADI
vinova loza plemenita vinova loza Vitis vinifera subsp. vinifera ostalo VN-ostalo
Bena VN-ostalo VN
Bogdanuša (Bojdanuša, Vrbanka) VN-ostalo VN
Botun (Botunjača) VN-ostalo VN
Brajda bijela (Brajda) VN-ostalo VN
Batkovina bijela (Brabkovina, Brakovina, Bravkovina) VN-ostalo VN
Cetinka (Blatinka, Blatska, Cetinjka, Potomkinja, Poserača, Poseruša) VN-ostalo VN
Crljenak kaštelanski (Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Pribridrag, Pribidrag) VN-ostalo VN
Dišeća ranina (Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, Mirisava belina, Dišeća belina, Urbanitraube) VN-ostalo VN
Dobričić (Šoltanac, Slatinjanac, Okručanac, Čihovac, Crljenak slatinski, Plavac šoltanski) VN-ostalo VN
Drnekuša (Darnekuša) VN-ostalo VN
Galac (Gavran) VN-ostalo VN
Gegić (Paškinja, Brajda paška) VN-ostalo VN
Glavinuša (Okatac, Slakarinac, Bugava crna, Vugava crna, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža) VN-ostalo VN
Grk (Gark, Korčulanac) VN-ostalo VN
Gustopupica (Čestopupica) VN-ostalo VN
Hrvatica VN-ostalo VN
Kadarka (Brančevka, Braničevka) VN-ostalo VN
Kadarun (Bećirska loza, Kadarin, Kadarun, Kadarunac) VN-ostalo VN
Kleščec (Ortlieber) VN-ostalo VN
Komoštrica (Komoštrica bijela, Granaš bijeli, Očenašica) VN-ostalo VN
Kraljevina (Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube) VN-ostalo VN
Kujundžuša (Žutac, Tvrdac) VN-ostalo VN
Kurtelaška (Kortolaška, Kurtolaška) VN-ostalo VN
Lasina (Lasin, Šljiva, Ruža crna, Krapašnjica, Kutlarica, Krapljenica, Vlasina, Kuč mali crni, Zlarinka, Zlaorina) VN-ostalo VN
Lipovina VN-ostalo VN
Ljutun (Ljutac, Bedalovac, Plavac bedalovac, Plavac klobučar) VN-ostalo VN
Maraština Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasia bianca lunga (I), Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Košćivica (Pag) VN-ostalo VN
Medna (Rizavac, Zložder, Medena, Medva) VN-ostalo VN
Mekuja (Mekulja) VN-ostalo VN
Mladenka Mladinka VN-ostalo VN
Moslavac (Furmint, Šipon, Pušipel) VN-ostalo VN
Ninčuša (Ninčevac, Mlinčevac, Linčuša, Vinčuša, Linčuša, Linčević, Boun) VN-ostalo VN
Okatica bijela VN-ostalo VN
Prč VN-ostalo VN
Parč VN-ostalo VN
Ružica crvena Dinka, Kevidinka VN-ostalo VN
Sansigot (Sušćčan) VN-ostalo VN
Sušić VN-ostalo VN
Svrdlovina crna (Galica, Modrina, Galac mali rani) VN-ostalo VN
Šipelj VN-ostalo VN
Škrlet VN-ostalo VN
Ovnek žuti VN-ostalo VN
Topol (Beretinjok bijeli, Tikvar) VN-ostalo VN
Trbljan (Kuč, Tarpinka) VN-ostalo VN
Rudežuša Trnjak VN-ostalo VN
Trojišćina Trojišćina crvena VN-ostalo VN
Vlaška (Žutuja, Preljica, Vezulja, Tanetova loza) VN-ostalo VN
Vugava (bijela) (Bugava, Vugava, Viškulja) VN-ostalo VN
Zadarka VN-ostalo VN
Zlatarica blatska VN-ostalo VN
voćne vrste orah Juglans regia V VN-orah
badem Amygdalus communis V VN-ostalo
kesten Castanea sativa V VN-ostalo
rogač Ceratonia siliqua V VN-ostalo
ribiz Ribes rubrum V VN-ostalo
ogrozd Ribes uva-crispa V VN-ostalo
borovnica Vaccinium corymbosum V VN-ostalo
brusnica Vaccinium macrocarpon V VN-ostalo
dunja Cydonia oblonga V VN-ostalo
kupina Rubus plicatus V VN-ostalo
malina Rubus idaeus V VN-ostalo
kivi Actinidia chinensis V VN-ostalo
limun Citrus limonium V VN-ostalo
naranča Citrus sinensis V VN-ostalo
marelica Armeniaca vulgaris V VN-ostalo
aronija Aronia spp. V VN-ostalo
jabuka Malus domestica ostalo V VN-ostalo
Slavonska srčika V VN-ostalo VN
lijeska Corylus avellana ostalo V VN-lijeska
Istarski duguljasti V VN-lijeska VN
Istarski okrugli V VN-lijeska VN
kruška Pyrus communis ostalo V VN-ostalo
Tepka V VN-ostalo VN
mandarina Citrus reticulata V VN-ostalo
smokva Ficus carica ostalo V VN-ostalo
Petrovača bijela V VN-ostalo VN
Bjeluša V VN-ostalo VN
Vodenjača V VN-ostalo VN
Termenjača V VN-ostalo VN
Petrovača crna V VN-ostalo VN
Zamorčica V VN-ostalo VN
Šaraguja V VN-ostalo VN
šipak Punica granatum ostalo V VN-ostalo
Dubrovački rani V VN-ostalo VN
Slatki barski V VN-ostalo VN
Glavaš V VN-ostalo VN
Konski zub V VN-ostalo VN
Medun V VN-ostalo VN
Sladun V VN-ostalo VN
Zamorski V VN-ostalo VN
Kišerbetaš V VN-ostalo VN
Slatki tankokorac V VN-ostalo VN
Dubrovački kasni V VN-ostalo VN
breskva Persica vulgaris V VN-ostalo
nektarina Persica vulgaris V VN-ostalo
trešnja Cerasus avium ostalo V VN-ostalo
Gomilička V VN-ostalo VN
Stonska V VN-ostalo VN
Tugarka V VN-ostalo VN
Kutjevačka crna V VN-ostalo VN
Okićka V VN-ostalo VN
višnja Cerasus vulgaris ostalo V VN-ostalo
Brač 2 V VN-ostalo VN
Brač 6 V VN-ostalo VN
Sokoluša V VN-ostalo VN
šljiva Prunus domestica ostalo V VN-ostalo
Bistrica V VN-ostalo VN
goji Lycium barbarum V VN-ostalo
tayberry Rubus fruticosus x R. idaeus V VN-ostalo
drijenak Cornus mas V VN-ostalo
glog Crataegus monogyna V VN-ostalo
mušmula Mespilus germanica V VN-ostalo
oskoruša Sorbus domestica V VN-ostalo
trnina Prunus spinosa V VN-ostalo
ostrušica Rubus caesius V VN-ostalo
dud Morus sp. V VN-ostalo
planika Arbutus unedo V VN-ostalo
bazga Sambucus nigra V VN-ostalo
pasja ruža Rosa spp. V VN-ostalo
feijoa, feđoja Acca sellowiana VN-ostalo
žižula, ćićindula Ziziphus zizyphus VN-ostalo
sibirska borovnica, haskap Lonicera caerulea var. kamtschatica V VN-ostalo
kumkvat Fortunella sp. VN-ostalo
grejp Citrus paradisi ostalo VN-ostalo
pasji trn Hippophae rhamnoides VN-ostalo
merala, kozja jabučica, rušvica Amelanchier ovalis VN-ostalo
miješani nasad voćnih vrsta VN
maslina maslina Olea ostalo VN-ostalo
Bjelica, Bila žutica VN-ostalo VN
Buža, Ca, domaća, gura VN-ostalo VN
Drobnica, Domaća bilica VN-ostalo VN
Dužica VN-ostalo VN
Istarska belica – sinonimi: Bianchera VN-ostalo VN
Karbonaca – sinonimi: Karbonasa VN-ostalo VN
Lastovska VN-ostalo VN
Levantinka VN-ostalo VN
Murgulja VN-ostalo VN
Oblica VN-ostalo VN
Plominka VN-ostalo VN
Puntoža,Buža puntoža, Puntuža VN-ostalo VN
Rošinjola, Rosulja, Rovinješka, Rušinjola VN-ostalo VN
Simjaca VN-ostalo VN
Uljarica VN-ostalo VN
Žižolera VN-ostalo VN
rasadnik vinove loze
voćnih vrsta
ukrasnog bilja
šumskog drveća
drveća i grmlja
matičnjak loznih podloga i plemki
kulture kratkih ophodnji crna joha Alnus spp. X
siva joha Alnus incana X
breza Betula pendula X
grab Carpinus betulus X
topola Populus spp. X
vrba Salix spp. X
TRAJNI TRAVNJACI
livade i pašnjaci Livade LP
pašnjak LP
krški pašnjak LP
UGAR: površina prihvatljiva za osnovno i zeleno plaćanje; nije prihvatljiva za IAKS mjere ruralnog razvoja
ugar ugar na oranici X
ugar – trajni nasad
cvjetne trake OR Cvjetne trake
travne trake OR Travne trake
Privremeno nepoljoprivredna površina: nije prihvatljiva za potpore

Tablica 6. Iznosi potpore

Kod operacije Naziv operacije Iznos €/ha*
M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture 141,00
M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada 356,92
M10.1.3 Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
Kontinentalna nizinska regija 183,00
Brdsko planinska regija 147,00
Mediteranska regija 102,00
M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) 244,00
M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
Coenonympha oedippus 326,00
Phengaris alcon alcon, Phengaris nausithous, Phengaris teleius 274,00
M10.1.6 Uspostava poljskih traka
Uspostava cvjetnih traka/ha cvjetne trake 985,74
Uspostava travnih traka /ha travne trake 898,59
M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka 450,00
M10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika 804,00
M10.1.10 Održavanje suhozida 0,74**
M10.1.11 Održavanje živica 0,36**
M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki 293,00
M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima 359,73
M10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima 239,87
M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima 563,23
M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada 373,33
M11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
Oranične kulture 347,78
Višegodišnji nasadi:
– lijeska 750,74
– orah 461,36
– ostalo 868,18
Povrće 576,94
Trajni travnjaci 309,94
M11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Oranične kulture 289,82
Višegodišnji nasadi:
– lijeska 625,62
– orah 384,47
– ostalo 723,48
Povrće 480,78
Trajni travnjaci 258,28
M13.1. Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP 226,00
M13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO 119,85
M13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO 82,00

* Kod operacije M10.1.6 iznos se odnosi na hektar uspostavljene cvjetne/travne trake

** Kod operacija M10.1.10 i M10.1.11 iznos se odnosi na metar dužni suhozida ili živice

Tablica 12a. Iznosi potpore za kombinacije između M10 i M11

Kombinacija br. 4

141,00 €/ha + 347,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 5

141,00 €/ha + 289,92 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 6

141,00 €/ha + 576,94 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 7

141,00 €/ha + 480,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 8

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 9

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 12

144,00 €/ha + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 13

144,00 €/ha + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 18

244,00 €/ha + 131,00 €/ha

Kombinacija br. 19

244,00 €/ha + 109,00 €/ha

Kombinacija br. 22

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 138,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 274,00 €/ha + 130,00 €/ha

Kombinacija br. 23

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 115,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac i 274,00 €/ha + 108,00 €/ha

Kombinacija br. 24

985,74 €/ha cvjetne trake + 347,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 25

985,74 €/ha cvjetne trake + 289,92 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 26

985,74 €/ha cvjetne trake + 576,94 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 27

480,78 €/ha + 985,74 €/ha cvjetne trake

480,78 €/ha + 898,59 €/ha travne trake

Kombinacija br. 32

0,74 €/m suhozida + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 33

0,74 €/m suhozida + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 34

0,74 €/m suhozida + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 35

0,74 €/m suhozida + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 36

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 37

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 38

0,74 €/m suhozida + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 39

0,74 €/m suhozida + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 40

0,36 €/m živice + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 41

0,36 €/m živice + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 42

0,36 €/m živice + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 43

0,36 €/m živice + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 44

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 45

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 46

0,36 €/m živice + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 47

0,36 €/m živice + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 55

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 56

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 63

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 64

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 67

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 68

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 73

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 74

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 723,48 €/ha