Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

NN 52/2021 (14.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1062

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (»Narodne novine« broj 23/21.) u članku stavku 2. iza točke 24. dodaje točka 25. koja glasi:

»25. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/540 оd 26. ožujka 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu određenih obveza prijave, provjera na licu mjesta koje se odnose na zahtjeve za potporu za stoku i zahtjeve za plaćanje u okviru mjera potpore povezanih sa životinjama te o podnošenju jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 6. riječi: »iz stavka 1. ovoga stavka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 8. ožujka do 18. lipnja 2021. godine«

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 5. srpnja 2021. godine i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.«

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 13. srpnja 2021. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 6.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije 13. srpnja 2021. godine:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine, originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.«

Članak 7.

U članku 26. stavku 3. riječi: »17. svibnja« zamjenjuju se riječima: »13. srpnja«.

Članak 8.

U članku 35. stavku 10. riječi: »iz stavka 8. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 9. ovoga članka«.

Članak 9.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se korisnicima koji se bave proizvodnjom mlijeka i isporučuju ga otkupljivačima ili stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju, u količini od najmanje 4.310 kg mlijeka po grlu godišnje.«

Članak 10.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnici koji stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, moraju biti registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla najkasnije do 13. srpnja 2021. godine te su u obvezi voditi i dostavljati u JRDŽ evidenciju o količini mlijeka prodanog izravnom prodajom u te količini mlijeka prerađenog na gospodarstvu. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 11.

U članku 41. stavku 5. iza riječi: »rikula« dodaju se riječi: »te za povrtnu vrstu je luk gdje je prihvatljiva površina od 0,5 ha u kombinaciji vrsta: luk i luk kozjak«.

Članak 12.

U članku 41. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Izuzetak uvjeta o minimalno isporučenoj količini povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća iz stavka 7. ovoga članka su salata gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula i luk gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: luk i luk kozjak (ljutika). U dostizanju uvjeta minimalno isporučene količine povrća (t/ha) u kombinaciji vrsta salata prihvatljiv je urod od minimalno 9 t/ha, u kombinaciji vrsta luka prihvatljiv je urod od minimalno 20 t/ha.«

Članak 13.

U članku 41. stavku 9. iza riječi: »poljoprivrednika« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »skladišnu primku ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika«

Članak 14.

U članku 41. stavku 10. riječ: »računa« zamjenjuje se riječima: »dokumenata koji služe kao dokazi, osim Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a i Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a«.

Članak 15.

U članku 42. stavku 6. iza riječi: »poljoprivrednika« dodaju se riječi: »skladišnu primku ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika«.

Članak 16.

U članku 42. stavku 7. riječ: »računa« zamjenjuje se riječima: »dokumenata koji služe kao dokazi, osima Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a i Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a«.

Članak 17.

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Petogodišnji plan plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.«

Članak 18.

U članku 66. stavak 2. mijenja se glasi:

»(2) Petogodišnji plan gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid Agenciji za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.«

Članak 19.

U članku 92. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 20.

U članku 95. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 21.

U članku 98. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 22.

U članku 100. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, kao i evidenciju iz stavka 1. točka 6. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine.«

Članak 23.

U članku 101. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 24.

U članku 103. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača kao i evidenciju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine.«

Članak 25.

U članku 104. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 26.

U članku 107. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 27.

U članku 109. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine.«

Članak 28.

U članku 110. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 29.

U članku 174. u stavku 2. iza riječi: »kontrole na terenu« dodaju se riječi: »i/ili brze terenske provjere i/ili inspekcijskog nadzora«.

Članak 30.

U Prilogu 1. dosadašnja Tablica 1. zamjenjuje se novom Tablicom 1. koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 31.

U Prilogu 1. na kraju Tablice 14. iza zadnjeg retka, dodaje se novi redak koji glasi:

Luk kozjak (ljutika) 20

Članak 32.

U Prilogu 2. na Listu A riječi: »11. lipnja« zamjenjuju se riječima: »13. srpnja«.

Članak 33.

U Prilogu 4. u obrascima 1., 2., 15., 16. i 18. riječi: »11. lipnja« zamjenjuju se riječima: »13. srpnja«.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01

Urbroj: 525-08/0276-21-5

Zagreb, 11. svibnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

Sektor Kultura (vrsta) Latinski naziv Sorta Klima i okoliš Proizvodno vezane potpore EKO DUS OTSN Kultura za
potrebe
raznolikosti usjeva
EZP Krmni proteinski usjevi Voće Povrće
žitarice pšenica – ozima Triticum aestivum OR X Triticum_ozima
pšenica – jara OR X Triticum_jara
tvrda pšenica – ozima Triticum durum OR X Triticum_ozima
tvrda pšenica – jara OR X Triticum_jara
kukuruz Zea mays OR X Zea
kukuruz kokičar Zea mays L everta OR X Zea
kukuruz šećerac Zea mays L. saccharata OR X Zea
ječam – ozimi Hordeum vulgare OR X Hordeum_ozimi
ječam – jari OR X Hordeum_jari
zob – ozima Avena sativa OR X Avena_ozima
zob – jara OR X Avena_jara
pravi pir Triticum spelta OR X Triticum
raž – ozima Secale cereale OR X Secale_ozima
raž – jara OR X Secale_jara
tritikale – ozimi Triticale spp. OR X Triticosecale_ozimi
tritikale-jari OR X Triticosecale_jari
proso Panicum miliaceum OR X Panicum
sirak Sorghum bicolor OR X Sorghum
kvinoa Chenopodium quinoa OR X Chenopodium
amarant, šćir Amaranthus caudatus OR X Amaranthus
čija, chia Salvia hispanica OR X Salvia
heljda Fagopyrum esculentum OR X Fagopyrum
uljarice suncokret Helianthus annuus OR X Helianthus
uljana repica Brassica napus subsp. oleifera OR X Brassica napus
podlanak, lanik Camelina sativa OR X Camelina
šafranika Carthamus tinctorius OR X Carthamus
tikva uljanica (uljna buča) Cucurbita pepo var. oleifera P X Cucurbita pepo
soja soja Glycine max X OR X Glycine
šećerna repa šećerna repa Beta vulgaris var. altissima OR X Beta
duhan duhan Nicotiana tabacum OR X Nicotiana tabacum
krmno bilje »trave i travolika paša«= trave, travne smjese, TDS i DTS OR trave i travolika paša
grahorica jara Vicia sativa X PU OR X Vicia
grahorica ozima Vicia vilosa X PU OR X Vicia
stočna repa Beta vulgaris spp. crassa OR X Beta
stočna koraba Brassica napus var. napobrassica OR X Brassica napus
krmna repica Brassica napus OR X Brassica napus
lupine Lupinus sp. X PU OR X Lupinus
stočni kelj Brassica oleracea OR X Brassica oleracea
stočni grašak Pisum sativum X PU OR X Pisum
stočni sirak Sorghum bicolor OR X Sorghum
djetelina Trifolium spp. X PU OR Trifolium
facelija Phacelia tanacetifolia OR X Phacelia
stočni bob Vicia faba X PU OR X Vicia
smiljkita (svinđuša) Lotus corniculatus X PU OR Lotus
esparzeta (grahorka) Onobrychis viciifolia PU OR Onobrychis
lucerna Medicago sativa X PU OR Medicago
grahor satrica Lathyrus sativus X OR X Lathyrus
soja za stočnu hranu Glycine max X PU OR X Glycine
sudanska trava Sorghum sudanense OR X Sorghum
smjesa leguminoza i žitarica X PU OR X smjesa
leguminoza i žitarica
uljna rotkva, rauola Raphanus sativus var. oleiformis OR X Raphanus sativus
ostalo industrijsko bilje cikorija Cichorium intybus var. sativus OR X Cichorium
lan Linum usitatissimum OR X Linum
ricinus Ricinus communis OR X Ricinus
konoplja Cannabis sativa OR X Cannabis
bijela gorušica Sinapis alba OR X Sinapis alba
smeđa gorušica Brassica juncea OR X Brassica juncea
crna gorušica Brassica nigra OR X Brassica nigra
mak Papaver somniferum OR X Papaver
povrće povrtni komorač, finocchio Foeniculum vulgare P X Foeniculum
grah Phaseolus vulgaris ostalo X P P X Phaseolus
Slavonski zeleni X P P P X Phaseolus
slanutak Cicer arietinum X P X Cicer
cvjetača Brassica oleracea var. botrytis P P X Brassica oleracea
brokula Brassica oleracea var. cymosa P P X Brassica oleracea
kelj pupčar Brassica oleracea var. gemmifera P X Brassica oleracea
koraba Brassica oleracea var. gongylodes P X Brassica oleracea
pastrnjak Pastinaca sativa ostalo P X Pastinaca
Podravkin bijeli P P X Pastinaca
cikla Beta vulgaris var. conditiva P P X Beta
grašak Pisum sativum X P P X Pisum
bob Vicia faba X P P X Vicia
poriluk Allium porrum P X Allium
buča Cucurbita pepo var. oblonga P X Cucurbita pepo
tikva, tikvice Lagenaria vulgaris P P X Lagenaria vulgaris
blitva Beta vulgaris var. vulgaris P P X Beta
špinat Spinacia oleracea P P X Spinacia
kelj Brassica oleracea var. sabauda P P X Brassica oleracea
rajčica Solanum lycopersicum ostalo P P X Solanum lycopersicum
Brački jabučar P P P X Solanum lycopersicum
Šibenski šljivar P P P X Solanum lycopersicum
paprika Capsicum annuum ostalo P P X Capsicum annuum
Feferoni crveni ljuti P P P X Capsicum annuum
Virovitičanka P P P X Capsicum annuum
Feferoni žuti ljuti P P P X Capsicum annuum
Feferoni zeleni blagi P P P X Capsicum annuum
krastavci i kornišoni Cucumis sativus P P X Cucumis sativus
luk Allium cepa ostalo P P X Allium
Istarski ljubičasti P P P X Allium
Istarski žuti P P P X Allium
Turopoljski P P P X Allium
Slavonski ljubičasti P P P X Allium
Dubravski crveni P P P X Allium
luk kozjak (ljutika) Allium ascalonicum P P X Alium
kupus Brassica oleracea var. capitata ostalo P P X Brassica oleracea
Ogulinski P P P X Brassica oleracea
Varaždinski P P P X Brassica oleracea
Brgujski P P P X Brassica oleracea
Čepinski P P P X Brassica oleracea
češnjak Allium sativum ostalo P P X Allium
Slavonski ozimi P P P Allium
Istarski crveni P P P Allium
Šokac P P P Allium
Brgudski ozimi, sinonim: Benkovački P P P Allium
Podravski ozimi P P P Allium
Cerićki ozimi P P P Allium
mrkva Daucus carota subsp. sativus ostalo P P X Daucus
patlidžan Solanum melongena ostalo P P X Solanum melongena
peršin Petroselinum sativum ostalo P P X Petroselinum
Domaći lišćar P P P X Petroselinum
postrna repa Brassica rapa subsp. rapifera ostalo P X Brassica rapa
Varaždinska P P X Brassica rapa
salata Lactuca sativa var. capitata ostalo P P X Lactuca
Zagrebačka kristal ljetna P P P X Lactuca
hren Armoracia rusticana ostalo P Armoracia rusticana
Ludbreški hren P P Armoracia rusticana
leća Lens culinaris X P X Lens
rotkvica Raphanus sativus var. radicula P X Raphanus sativus
vigna grah Vigna spp. X P X Vigna
radič Cichorium intybus var. foliosum P P X Cichorium
endivija Cichorium endivia P P X Cichorium
celer Apium graveolens P P X Apium
novozelandski špinat Tetragonia tetragonioides P X Tetragonia
loboda Atriplex hortensis P X Atriplex
slatka paprika Pimenta spp. P X Pimenta
bundeva Cucurbita maxima P X Cucurbita maxima
patišon Cucurbita pepo var. patissoniana P X Cucurbita pepo
bundeva šećerka Cucurbita moschata P X Cucurbita moschata
kapari Capparis spinosa P Capparis
bijeli korijen Tragopogon porrifolius ssp. porrifolius P X Tragopogon
rikula Eruca sativa P P X Eruca sativa
matovilac Valerianella locusta P P X Valerianella
batat Ipomoea batatas P X Ipomoea
bamija Hibiscus esculentus P X Hibiscus
zimski luk Allium fistulosum P X Allium
luk vlasac Allium schoenoprasum P X Allium
krumpir Solanum tuberosum P X Solanum tuberosum
čičoka Helianthus tuberosus OR Helianthus
bijela rotkva, daikon Raphanus sativus var. longipinatus P X Raphanus sativus
crna rotkva, povrtnica Raphanus sativus var. niger P X Raphanus sativus
miješane povrtne kulture P X
voćne vrste na oranici jagoda Fragaria ananassa V OR Fragaria ananassa
kiwano Cucumis metuliferus OR X Cucumis metuliferus
dinja Cucumis melo V P Cucumis melo
lubenica Citrullus vulgaris ostalo V P Citrullus vulgaris
Vukovarska V P V X Citrullus vulgaris
peruanska jagoda Physalis peruviana OR
ljekovito bilje kamilica Matricaria chamomilla OR X Matricaria
menta Mentha piperita OR Mentha
kadulja Salvia officinalis OR Salvia
stolisnik Achillea millefolium OR Achilea
divlji komorač Foeniculum vulgare ssp. vulgare OR Foeniculum
timijan Thymus vulgaris OR Thymus
smilje Helichrysum italicum VN-ostalo
crni sljez Malva silvestris OR Malva
bijeli sljez Althaea officinalis OR Althaea
melisa – matičnjak Melissa officinalis OR Melissa
neven Calendula officinalis OR Calendula
buhač Tanacetum cinerariifolium OR Tanacetum
gavez Symphytum officinale OR Symphytum
kopriva Urtica dioica OR Urtica
pelin Artemisia absinthium OR Artemisia
stevia Stevia rebaudiana OR Stevia
ehinacea, rudbekija Echinacea purpurea OR X Echinacea
boražina, boreč Borago officinalis OR X Borago
sikavica, badelj Silybum marianum OR Silybum
žuti noćurak Oenothera biennis OR Oenothera
različak Centaurea cyanus OR
maslačak Taraxacum officinale OR
aromatično bilje bosiljak Ocimum basilicum OR Ocimum
origano Origanum vulgare OR Origanum
mažuran Majorana hortensis OR Majorana
estragon Artemisia dracunculus OR Artemisia
miloduh Hyssopus officinalis OR Hyssopus
korijandar Coriandrum sativum OR X Coriandrum
kopar Anethum graveolens OR X Anethum
anis Pimpinella anisum OR Pimpinella
limunska trava, citronela Cymbopogon citratus OR
cvijeće cvijeće cvijeće
hmelj hmelj Humulus lupulus VN-ostalo ne mogu se koristiti za potrebe raznolikosti usjeva
povrće artičoka Cynara scolymus ostalo P
rabarbara Rheum undulatum ostalo P
šparoga Asparagus officinalis P P
ljekovito i aromatično bilje lavanda Lavandula officinalis OR
ružmarin Rosmarinus officinalis OR
lovor Laurus nobilis VN-ostalo
vinova loza plemenita vinova loza Vitis vinifera subsp. vinifera ostalo VN-ostalo
Bogdanuša sinonimi: Bojdanuša, Vrbanka VN-ostalo VN
Brajdica bijela VN-ostalo VN
Bratkovina bijela, sinonimi: Brakovina, Bravkovina VN-ostalo VN
Cetinka, sinonimi:, Blatska, Potomkinja, Poseruša, Blatka, Blajka, Potomka VN-ostalo VN
Crljenak kaštelanski, sinonimi: Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Kaštelanac, Starinski plavac, Primaticcio, Primitivo, Morellone, Uva di Corato, Uva della Pergola, Primitivo di Gioia, Pribidrag VN-ostalo VN
Dišeća ranina, sinonimi: Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, Urbanitraube VN-ostalo VN
Dobričić VN-ostalo VN
Drnekuša, sinonim: Darnekuša VN-ostalo VN
Gegić, sinonimi: Paškinja, Gejić, Debeljan, Paška, Žutina VN-ostalo VN
Okatac crni, sinonimi: Glavinuša, Advokatac, Abokatac, Brgljun, Crljenac, Pavišak, Ružica, Ktaš omiški, Okatac rodni, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža VN-ostalo VN
Grk, sinonimi: Gark, Korčulanac VN-ostalo VN
Gustopupica VN
Kadarun VN-ostalo VN
Kleščec, sinonimi: Belina drobna, Klešćec zeleni, Klešćec žuti, Belakavka VN-ostalo VN
Kraljevina, sinonimi: Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube, Kraljevina crvena, Moravina, Portugaise rouge, Red, Rosso VN-ostalo VN
Kujundžuša, sinonim: Tvrdac VN-ostalo VN
Kurtelaška, sinonimi: Kortolaška, Kurtolaška VN
Lasina, sinonimi: Lasin, Šljiva, Ruža, Kutlarica, Vlasina, Zlarinka, Pažanin, Slast VN
Lipovina, sinonimi: Harslevelve, Lipolist VN-ostalo VN
Ljutun, sinonimi: Ljutac VN-ostalo VN
Maraština, sinonimi: Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Kaćadebić, Kukuruz, Marašćin, Malvasia lunga VN-ostalo VN
Medna VN-ostalo VN
Mekuja VN-ostalo VN
Mladenka VN-ostalo VN
Moslavac, sinonim: Furmint blanc, Šipon, Pošipon, Mosler gelber, Jaune, Yellow, Gialo VN-ostalo VN
Ninčuša VN-ostalo VN
Prč, sinonimi: Parč, Grk, Gark, Muškat, Muškatić VN-ostalo VN
Ružica crvena, sinonimi: Dinka, Kevedinka, Crvena dinka, Dinka mala, Fleischtraube, Raisin de eose, Dinka rouge, Rosa, Red VN-ostalo VN
Sansigot, sinonim: Sušćan VN-ostalo VN
Sušac, sinonimi: Brajda velika, Bašćan, Brajda Velika Crna, Sušić VN-ostalo VN
Svrdlovina crna, sinonimi: Galica, Galac, Galica crna, Modrina, Galac mali rani VN-ostalo VN
Šipelj VN-ostalo VN
Škrlet, sinonimi: Ovnek žuti, Škrlet tusti, Škrtec, Vinek žuti, Ovinek slatki, Osukač, Žutak, Kanigl gruner VN-ostalo VN
Topol, sinonimi Beretinjok, Tikvar VN-ostalo VN
Trbljan, sinonimi: Kuč, Dobrogoština, Grban, Oljuskavac, Rukavina, Španjol, V VN-ostalo VN
Trnjak, sinonim: Rudežuša VN
Trojišćina crvena VN-ostalo VN
Vlaška VN-ostalo VN
Vugava (bijela) VN-ostalo VN
Zadarka VN-ostalo VN
Zlatarica blatska VN-ostalo VN
voćne vrste orah Juglans regia V VN-orah
badem Amygdalus communis V VN-ostalo
kesten Castanea sativa VN-ostalo
rogač Ceratonia siliqua VN-ostalo
ribiz Ribes rubrum VN-ostalo
ogrozd Ribes uva-crispa VN-ostalo
borovnica Vaccinium corymbosum V VN-ostalo
brusnica Vaccinium macrocarpon VN-ostalo
dunja Cydonia oblonga VN-ostalo
kupina Rubus plicatus V VN-ostalo
malina Rubus idaeus V VN-ostalo
kivi Actinidia chinensis VN-ostalo
limun Citrus limonium VN-ostalo
naranča Citrus sinensis VN-ostalo
marelica Armeniaca vulgaris V VN-ostalo
aronija Aronia spp. VN-ostalo
jabuka Malus domestica ostalo V VN-ostalo
Slavonska srčika V VN-ostalo VN
Bjeličnik V VN-ostalo VN
Bobovec V VN-ostalo VN
Boskop V VN-ostalo VN
Božićnica V VN-ostalo VN
Carević V VN-ostalo VN
Kardinal V VN-ostalo VN
Kanadska reneta V VN-ostalo VN
Krivopeteljka V VN-ostalo VN
Mašanka V VN-ostalo VN
Siva jesenska V VN-ostalo VN
Šampanjka V VN-ostalo VN
Zelenika V VN-ostalo VN
Zlatna zimska parmenka V VN-ostalo VN
lijeska Corylus avellana ostalo V VN-lijeska
Istarski duguljasti V VN-lijeska VN
Istarski okrugli V VN-lijeska VN
kruška Pyrus communis ostalo V VN-ostalo
Tepka V VN-ostalo VN
Lubeničarka V VN-ostalo VN
Pastorčica V VN-ostalo VN
mandarina Citrus reticulata ostalo V VN-ostalo
Zorica rana V VN-ostalo VN
smokva Ficus carica ostalo V VN-ostalo
Petrovača bijela V VN-ostalo VN
Bjeluša V VN-ostalo VN
Termenjača
Petrovača crna V VN-ostalo VN
Zamorčica V VN-ostalo VN
Šaraguja V VN-ostalo VN
Bružetka bijela V VN-ostalo VN
Bružetka crna V VN-ostalo VN
Zimica V VN-ostalo VN
šipak Punica granatum V VN-ostalo
breskva Persica vulgaris V VN-ostalo
nektarina Persica vulgaris V VN-ostalo
trešnja Cerasus avium ostalo V VN-ostalo
Gomilička V VN-ostalo VN
Stonska V VN-ostalo VN
Tugarka V VN-ostalo VN
Kutjevačka crna V VN-ostalo VN
Majska rana V VN-ostalo VN
višnja Cerasus vulgaris ostalo V VN-ostalo
Brač 2 V VN-ostalo VN
Brač 6 V VN-ostalo VN
Sokoluša V VN-ostalo VN
Recta V VN-ostalo VN
šljiva Prunus domestica ostalo V VN-ostalo
Bistrica V VN-ostalo VN
Bijela kasna mirisava V VN-ostalo VN
Bijelica V VN-ostalo VN
Bijelica jajara V VN-ostalo VN
Brdaklija V VN-ostalo VN
Cerićanka V VN-ostalo VN
Debeljara V VN-ostalo VN
Kamenjara V VN-ostalo VN
Mandalenka V VN-ostalo VN
Motičanka V VN-ostalo VN
Pasjara V VN-ostalo VN
Pintara V VN-ostalo VN
Ružica V VN-ostalo VN
Torgulja V VN-ostalo VN
Trnovača V VN-ostalo VN
Turkinja V VN-ostalo VN
Valpovka V VN-ostalo VN
goji Lycium barbarum VN-ostalo
tayberry Rubus fruticosus x R. idaeus VN-ostalo
drijenak Cornus mas VN-ostalo
glog Crataegus monogyna VN-ostalo
mušmula Mespilus germanica VN-ostalo
oskoruša Sorbus domestica VN-ostalo
trnina Prunus spinosa VN-ostalo
ostrušica Rubus caesius VN-ostalo
dud Morus sp. VN-ostalo
planika Arbutus unedo VN-ostalo
bazga Sambucus nigra VN-ostalo
pasja ruža Rosa spp. VN-ostalo
feijoa, feđoja Acca sellowiana VN-ostalo
žižula, ćićindula Ziziphus zizyphus VN-ostalo
sibirska borovnica, haskap Lonicera caerulea var. kamtschatica VN-ostalo
kumkvat Fortunella sp. VN-ostalo
grejp Citrus paradisi ostalo VN-ostalo
pasji trn Hippophae rhamnoides VN-ostalo
merala, kozja jabučica, rušvica Amelanchier ovalis VN-ostalo
miješani nasad voćnih vrsta VN
maslina maslina Olea ostalo VN-ostalo
Bjelica, sinonim: Bila žutica VN-ostalo VN
Buža, sinonimi: Ca, domaća, gura VN-ostalo VN
Drobnica, sinonim Domaća bilica VN-ostalo VN
Dužica VN-ostalo VN
Istarska belica – sinonim: Bianchera VN-ostalo VN
Karbonaca – sinonim: Karbonasa VN-ostalo VN
Lastovska VN-ostalo VN
Levantinka VN-ostalo VN
Murgulja VN-ostalo VN
Oblica VN-ostalo VN
Puntoža sinonimi: Buža puntoža, Puntuža
Rošinjola sinonimi: Rosulja, Rovinješka, Rušinjola VN-ostalo VN
Uljarica VN-ostalo VN
Žižolera
rasadnik vinove loze
voćnih vrsta
ukrasnog bilja
šumskog drveća
drveća i grmlja
matičnjak loznih podloga i plemki
kulture kratkih ophodnji crna joha Alnus spp. X
siva joha Alnus incana X
breza Betula pendula X
grab Carpinus betulus X
topola Populus spp. X
vrba Salix spp. X
livade i pašnjaci Livade LP
pašnjak LP
krški pašnjak LP
ugar ugar na oranici X
ugar – trajni nasad
cvjetne trake OR Cvjetne trake
travne trake OR Travne trake