Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

NN 53/2019 (24.5.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1018

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu (»Narodne novine« br. 21/19) u članku 1. stavku 2. dodaje se točka 22. koja glasi:

»22. Uredba Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2019/316).«

Članak 2.

U članku 16. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora iz članka 26. stavka 1. Zakona«.

Članak 3.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za uzgoj konoplje mora biti upisan u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje koju vodi Ministarstvo, u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje suzbijanje zlouporaba droga. Podatke o korisnicima i površinama iz Evidencije proizvođača industrijske konoplje Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka je MIBPG i OIB.«

Članak 4.

U članku 32. stavku 12. riječi: »iz članka 18. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 18. stavka 7.«.

Članak 5.

U članku 45. stavku 4. iza riječi »Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013« dodaju se riječi: »i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316.

U stavku 5. iza riječi »Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013« u odgovarajućem padežu dodaju se riječi: »i Uredba Komisije (EU) br. 2019/316« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 57. stavcima 17. i 19. riječi: »stavka 15.« zamjenjuju se riječima: »stavka 16.«.

U stavku 20. riječi: »članka 164.« zamjenjuju se riječima: »članka 168.«.

Članak 7.

U članku 93. točki 3. iza riječi: »prihvatljivo« dodaju se riječi: »kao i zaštitna žica koja mora biti postavljena tako da ne narušava prirodnu strukturu suhozida«.

Članak 8.

U članku 99. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. klopke se postavljaju u skladu s uputama proizvođača, a ako iste ne postoje koristi se tablica s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini proizvodne površine:

Veličina proizvodne površine Broj feromonskih klopki Broj vizualnih klopki Broj hranidbenih klopki
do uključivo 2 ha 1 2 2
više od 2 do uključivo 5 ha 2 4 4
više od 5 do uključivo 10 ha 3 6 6
više od 10 do uključivo 50 ha 4 8 8
više od 50 do uključivo 100 ha 10 15 15
više od 100 ha 20 40 40

Postojeće točke 3., 4., 5. i 6. postaju točke 4., 5., 6., i 7.

Članak 9.

U članku 121. stavku 3. riječi: »HAPIH« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

U Prilogu 1. Tablici 1. Šifre i nazivi kultura, iza retka sa nazivom sektora »ugar« dodaju se dva reda sa nazivom sektora i kulture »cvjetne trake« i »travne trake«, a u rubrici »IAKS – mjere ruralnog razvoja«, podrubrici »EKO« dodaje se u oba reda oznaka »OR«.

U Tablici 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu, naziv pasmine u retku sa šifrom 03 mijenja se i glasi: »KRIŽANAC ZA PROIZVODNJU MESA I MLIJEKA«.

Na kraju Tablice 9. iza retka sa šifrom 35 dodaju se redci sa šiframa 36 i 37 koji glase:

36 CHIANINA MESNA
37 DANSKO CRVENO GOVEDO MLIJEČNA

U Tablici 13. Potpora za voće – minimalni sklop biljaka po ha, minimalni sklop za mandarinu: »1000« zamjenjuje se sa: »400«.

Članak 11.

U Prilogu 2. Obrazac jedinstvenog zahtjeva i Izjava o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva iza Lista D dodaju se Listovi E i F koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

U Prilogu 4., Obrascu 28., 1. DIO, točka 3. mijenja se i glasi:

»3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 55 kg/m2 ili 26 kg/m2 za alternativni uzgoj«.

Dosadašnje Tablice 11a. i 12a. zamjenjuju se novim Tablicama 11a. i 12a. koje su tiskane u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/23

Urbroj: 525-07/0217-19-3

Zagreb, 17. svibnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 2.

PRILOG 4.

Tablica 11a. Iznosi potpore za kombinacije unutar M10

Kombinacija br. 1

141,00 €/ha + 985,74 €/ha cvjetne trake

141,00 €/ha + 898,59 €/ha travne trake

Kombinacija br. 2

141,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 3

141,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 10

356,92 €/ha + 0,74 €/ha suhozida

Kombinacija br. 11

356,92 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 14

Kontinentalna nizinska regija 183,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Brdsko-planinska regija 147,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Mediteranska regija 102,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 15

Kontinentalna nizinska regija 183,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Brdsko-planinska regija 147,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Mediteranska regija 102,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 16

244,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 17

244,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 20

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 274,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 21

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 274,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 28

0,74 €/m suhozida + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 29

0,36 €/m živice + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 30

0,74 €/m suhozida + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 31

0,36 €/m živice + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 48

356,92 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 49

450,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 50

804,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 51

359,73 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 52

239,87 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 53

563,23 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 54

373,33 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 57

356,92 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 58

450,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 59

804,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 60

359,73 €/ha + 239,87 €/ha

Kombinacija br. 61

359,73 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 62

359,73 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 65

239,87 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 66

239,87 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 69

356,92 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 70

450,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 71

804,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 72

563,23 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 75

356,92 €/ha + 373,33 €/ha

Tablica 12a. Iznosi potpore za kombinacije između M10 i M11

Kombinacija br. 4

141,00 €/ha + 347,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 5

141,00 €/ha + 289,92 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 6

141,00 €/ha + 576,94 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 7

141,00 €/ha + 480,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 8

356,92 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 9

356,92 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 12

144,00 €/ha + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 13

144,00 €/ha + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 18

244,00 €/ha + 131,00 €/ha

Kombinacija br. 19

244,00 €/ha + 109,00 €/ha

Kombinacija br. 22

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 138,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 274,00 €/ha + 130,00 €/ha

Kombinacija br. 23

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 115,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac i 274,00 €/ha + 108,00 €/ha

Kombinacija br. 24

985,74 €/ha cvjetne trake + 347,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 25

985,74 €/ha cvjetne trake + 289,92 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 26

985,74 €/ha cvjetne trake + 576,94 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 27

480,78 €/ha + 985,74 €/ha cvjetne trake

480,78 €/ha + 898,59 €/ha travne trake

Kombinacija br. 32

0,74 €/m suhozida + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 33

0,74 €/m suhozida + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 34

0,74 €/m suhozida + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 35

0,74 €/m suhozida + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 36

0,74 €/m suhozida + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 37

0,74 €/m suhozida + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 38

0,74 €/m suhozida + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 39

0,74 €/m suhozida + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 40

0,36 €/m živice + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 41

0,36 €/m živice + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 42

0,36 €/m živice + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 43

0,36 €/m živice + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 44

0,36 €/m živice + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 45

0,36 €/m živice + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 46

0,36 €/m živice + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 47

0,36 €/m živice + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 55

293,00 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 56

293,00 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 63

359,73 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 64

359,73 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 67

239,87 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 68

239,87 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 73

373,33 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 74

373,33 €/ha + 723,48 €/ha