Pravilnici PRR 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN 45/2018 (16.5.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

853

Na temelju članka 10. stavka 9., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (»Narodne novine« br. 19/18 i 42/18) u članku 1. stavku 4. iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi:

»18. Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/701 оd 8. svibnja 2018. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu konačnog datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, konačnog datuma za prijavu izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i konačnog datuma za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja za godinu 2018.«.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka korisnik podnosi jedinstveni zahtjev za mjeru 14. Dobrobit životinja do 1. lipnja 2018. godine.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od roka iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, zahtjev za mjeru 14. Dobrobit životinja može se podnijeti najkasnije do 26. lipnja 2018. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja za mjeru 14. Dobrobit životinja po danu kašnjenja sukladno članku 13. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 9. ispred riječi: »Izmjene« dodaje se broj: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva za mjeru 14. Dobrobit životinja mogu se zaprimati i u roku za zakašnjele zahtjeve, odnosno nakon isteka roka iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od roka iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, pri čemu se smanjuje visina plaćanja za zatražene izmjene i dopune sukladno članku 13. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«.

Članak 5.

(1) U Prilogu 1. dosadašnja Tablica 3. zamjenjuje se novom Tablicom 3. koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Dosadašnji Prilog 2. zamjenjuje se novim Prilogom 2. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

U Prilogu 4. Tablici 6a. Iznosi potpore za M14 za Kategoriju »NESILICE«, Područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«, u koloni »Zahtjev« ispod zahtjeva »Smanjena gustoća naseljenosti« dodaje se zahtjev: »Smanjeni broj nesilica po gnijezdu«, za koji se u koloni »Iznos €/UG« dodaje iznos potpore: »40,44«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/44

Urbroj: 525-07/0208-18-6

Zagreb, 14. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur.v. r.

PRILOG 1.

Tablica 3. Šifre i nazivi potpora u stočarstvu

Šifra potpore Naziv potpore
503 IZRAVNA PLAĆANJA
503-28 Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka
503-29 Proizvodno vezana potpora za tov junadi
503-20 Proizvodno vezana potpora za krave dojilje
503-21 Proizvodno vezana potpora za ovce i koze
503-23 Mliječne krave
503-24 Rasplodne krmače
504 IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA PO GRLU
504-09 Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja BUŠA (izvorna)
SLAVONSKO-SRIJEMSKI PODOLAC (izvorna)
ISTARSKO GOVEDO (izvorna)
MEĐIMURSKI KONJ
HRVATSKI HLADNOKRVNJAK
HRVATSKI POSAVAC
LIPICANAC
ISTARSKI MAGARAC
PRIMORSKO DINARSKI MAGARAC
SJEVERNO-JADRANSKI MAGARAC
CRNA SLAVONSKA SVINJA (izvorna)
TUROPOLJSKA SVINJA (izvorna)
CIGAJA (izvorna)
LIČKA PRAMENKA (izvorna)
ISTARSKA OVCA (izvorna)
CRESKA OVCA (izvorna)
DUBROVAČKA RUDA (izvorna)
PAŠKA OVCA (izvorna)
DALMATINSKA PRAMENKA (izvorna)
KRČKA OVCA (izvorna)
RAPSKA OVCA (izvorna)
HRVATSKA ŠARENA KOZA (izvorna)
HRVATSKA BIJELA KOZA (izvorna)
ISTARSKA KOZA (izvorna)
ZAGORSKI PURAN (izvorna)
KOKOŠ HRVATICA (izvorna)
504-28 Dobrobit životinja u govedarstvu Mliječne krave, Tovna junad, Telad
504-29 Dobrobit životinja u svinjogojstvu Odbijena prasad, Krmače i nazimice, Svinje za tov
504-30 Dobrobit životinja u peradarstvu Brojleri, Nesilice, Purani

PRILOG 2.

OBRAZAC JEDINSTVENOG ZAHTJEVA I IZJAVA O ODUSTAJANJU OD JEDINSTVENOG ZAHTJEVA