Natječaji

Podnošenje Zahtjeva za odobravanje operativnog programa i Zahtjeva za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore

Zatvoren
SP ZPP 2023. - 2027.
Datum objave
22. 12. 2023
Datum prijave
21. 12. 2023
Kraj prijave
12. 1. 2024
Raspoloživost sredstava
Ukupna financijska alokacija za četverogodišnje razdoblje iznosi 1.765.605,00 €

CILJEVI INTERVENCIJA

Korisnik u okviru svojeg operativnog programa, u skladu s Pravilnikom o provedbi intervencija u sektoru voća i povrća (Narodne novine, br. 154/23) odabire intervencije koje namjerava provoditi i njihove pripadajuće ciljeve koje namjerava postići, kako je opisano u svakoj pojedinoj intervenciji.

KORISNICI

Korisnici su proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalne proizvođačke organizacije i udruženja transnacionalnih proizvođačkih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, priznati od strane Ministarstva poljoprivrede za sektor voća i povrća i s odobrenim operativnim programom te odobrenim operativnim fondom i iznosom potpore od strane Agencije za plaćanja.