Novosti

Odluke o rezultatu administrativne kontrole za tip operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je započela s izdavanjem odluka o rezultatu administrativne kontrole korisnicima koji su se prijavili na peti natječaj za tip operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Ovaj natječaj bio je raspisan od 4. kolovoza 2017. do 02. siječnja 2018. godine. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 kuna, a raspoloživim sredstvima mogu se sufinancirati svi prijavljeni zahtjevi za potporu. Odluke o rezultatu administrativne kontrole korisnici mogu preuzeti u AGRONET-u, u kartici „ODLUKE“. 

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja formirala je rang listu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriteriju odabira. Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja provjerava ispunjava li zahtjev sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta, a zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodjeljuje bodove prema kriteriju odabira. Obzirom da za sve korisnike ima dovoljno sredstava Agencija za plaćanja će po završetku obrade svakog pojedinačnog zahtjeva za potporu odmah izdavati odluke o rezultatu administrativne kontrole.

U slučaju kada je administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu utvrđen manji ukupan broj bodova, odnosno umanjen procijenjeni iznos potpore ili intenzitet potpore u odnosu na traženo u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu navesti razloge umanjenja. Nakon završetka postupka odlučivanja po prigovorima na odluke o rezultatu administrativne kontrole i odluke o odbijanju zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanja sklopit će ugovore o financiranju s prihvatljivim korisnicima.

Nakon sklapanja Ugovora o financiranju korisnik u roku propisanom natječajem, a nakon provedenog postupka nabave, podnosi drugi dio zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, postupka nabave te kontrole opravdanosti dostavljenih troškova, sukladno uvjetima propisanim u natječaju.