Natječaji

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 19.1. – Pripremna pomoć

Zatvoren
Mjera
Podmjera
19.1
Tip operacije
19.1.1
Datum objave
26. 5. 2015
Datum prijave
26. 5. 2015
Kraj prijave
24. 7. 2015

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-026 od 18. V. 2015. (341)

Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« u okviru mjere 19 »Leader – Clld« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 43/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« – provedba tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« u okviru mjere 19 »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

(1) Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti sukladno članku 7. Pravilnika,

(2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 22.000.000,00 HRK.

(2) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar tipa operacije 19.1.1.

(3) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u Agronet sustav (u daljnjem tekstu: Agronet). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem Agroneta. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak popunjavanja Zahtjeva za potporu putem Agroneta pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 19.1 Pripremna pomoć, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u Agronet dokumentaciju propisanu Prilogom II ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u Agronetu, korisnik je dužan ispisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potpisanu i potvrđenu štambiljem korisnika Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu korisnik mora dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do 24. srpnja 2015. godine, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za podmjeru 19.1. »Pripremna pomoć«/TIP OPERACIJE 19.1.1. »Pripremna pomoć« na sljedeće adrese ovisno o sjedištu korisnika:

Sjedište korisnika na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2

43000 Bjelovar

Tel.: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760

Sjedište korisnika na području Primorsko-
-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Tel.: 051/321-064, 051/688-545

Sjedište korisnika na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel.: 021682-835, 021/682-837

Sjedište korisnika na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel.: 031/445-464, 031/445-465

Sjedište korisnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel.: 01/6446-299, 01/6446-300

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu odabrani korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem Agroneta koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu nalaze se u Pravilniku, a postupak popunjavanja Zahtjeva za isplatu putem Agroneta pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 19.1 Pripremna pomoć, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u Agronet svu dokumentaciju propisanu Prilogom V ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u Agronetu, odabrani korisnik je dužan u roku propisanim Pravilnikom članak 19. stavak 6. osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti ovjerenu/pečatiranu i potpisanu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu zajedno s originalima računa/odgovarajućim dokumentima u izvorniku u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: EPFRR – PODMJERA: 19.1. »Pripremna pomoć« TIP OPERACIJE: 19.1.1. »Pripremna pomoć«, ZAHTJEV ZA ISPLATU – ne otvarati« na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Sektor za ruralni razvoj

Služba za odobrenje isplata

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

(4) Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka nalaze se u člancima 19. – 21. Pravilnika.

7. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 26. svibnja 2015. do 24. srpnja 2015.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 26. svibnja 2015. i traje do 24. srpnja 2015.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju

PRILOG I

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE 19 LEADER- CLLD, PODMJERA 19.1. »PRIPREMNA POMOĆ«, TIP OPERACIJE 19.1.1. »PRIPREMNA POMOĆ«,

AKTIVNOST

TROŠAK

1. Izrada lokalne razvojne strategije (korisnici su svi LAG-ovi)

1.1. Ukupne usluge stručnjaka (konzultanta) u svrhu izrade LRS ne uključujući troškove navedene pod točkama 1.2.1. – 1.2.12. ove liste.

1.2. Troškovi nastali u svrhu izrade LRS na području LAG-a organizirani od strane LAG-a:*

1.2.1. Izrada (uključujući dizajn i prijevod) i/ili tisak i/ili umnožavanje i/ili podjela izrađenih materijala

1.2.2. Najam prostora i opreme za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga

1.2.3. Hrana i piće za sudionike radionica, sastanaka, seminara i treninga (uključujući i opremu za posluživanje hrane i pića)

1.2.4. Usluga korištenja opreme za simultano prevođenje, prevoditelja i tehničkog osoblja radi organizacije radionica, sastanaka, seminara i treninga

1.2.5. Korištenje službenih vozila/plovila LAG-a za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima **

1.2.6. Korištenje privatnih vozila zaposlenika, volontera i članova LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.2.7. Najam vozila/plovila za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.2.8. Korištenje javnog prijevoza za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.2.9. Korištenje zrakoplova (ekonomska klasa) za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.2.10. Dnevnice za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.2.11. Smještaj za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.2.12. Usluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga

1.3. Troškovi sudjelovanja na radionicama, sastancima, seminarima i treninzima koji nisu organizirani od strane LAG-a vezano za izgradnju kapaciteta (usavršavanje i obrazovanje) zaposlenika, volontera i članova LAG-a u svrhu izrade LRS:

1.3.1. Korištenje službenih vozila/plovila LAG-a za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.3.2. Korištenje privatnih vozila zaposlenika, volontera i članova LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima **

1.3.3. Najam vozila/plovila za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.3.4. Korištenje javnog prijevoza za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima **

1.3.5. Korištenje zrakoplova (ekonomska klasa) za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima **

1.3.6. Dnevnice za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.3.7. Smještaj za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

1.3.8. Naknade i kotizacije za zaposlenike, volontere i članove LAG-a za prisustvovanje radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

2. Tekući troškovi (korisnici su LAG-ovi koji nisu ostvarili potporu iz IPARD programa i LAG-ovi koji su ostvarili potporu iz IPARD programa nakon isteka 2 godine od dana potpisa ugovora)

2.1. Plaće (temeljem ugovora o radu) zaposlenika LAG-a (voditelj i/ili drugo osoblje) tijekom provedbe Podmjere 19.1. Pripremna pomoć, najviše do 35 % od ukupnog iznosa iz odluke o dodjeli sredstava, a ne više od 10.000 kn ukupnih troškova plaće po zaposleniku mjesečno

2.2. Najam ureda (sjedište i podružnica LAG-a), najviše do 15 % ukupno dodijeljenog iznosa iz odluke o dodijeli sredstava tijekom provedbe Podmjere 19.1. Pripremna pomoć

2.3. Režijski izdaci ureda: telefon, mobitel za zaposlenike i volontere LAG-a, internet, struja, voda, odvoz otpada, grijanje, plin, TV i radio preplata, pričuva, usluge čišćenja ureda i/ili stubišta, izdaci osiguranja ureda.

2.4. Troškovi organiziranja i provođenja zaštite na radu

2.5. Zidarski, soboslikarski, vodoinstalaterski, parketarski i električarski radovi u svrhu održavanja i uređenja prostorija LAG-a (najviše do najviše do 5 % ukupno dodijeljenog iznosa iz Odluke o dodijeli sredstava tijekom provedbe Podmjere 19.1. Pripremna pomoć)

2.6. Pristojbe javnog bilježnika, poštarina, biljezi, ostale naknade vezane uz rad LAG-a

2.7. Članarina u mrežnim organizacijama koje se bave ruralnim razvojem i LEADER pristupom

2.8. Preplata i kupnja časopisa, magazina, brošura, stručnih knjiga u tiskanom i elektroničkom izdanju vezanih uz poslovanje i aktivnosti LAG-a

2.9. Potrošni uredski materijal (papir, spajalice, olovke, koš za otpatke, sredstva za čišćenje uredske opreme i slično)

2.10. Uredska oprema i oprema vezana za ured LAG-a (uključujući dostavu i montažu): ormar, police, stol, stolica, ladičar, vješalica za garderobu, telefonski aparat, mobilni telefonski aparat, fotokopirni stroj, faks uređaj, fotoaparat, kamera, uništavač/sjeckalica papira, ploča za pisanje, flip chart, klima uređaj, radijator, peći za grijanje, zavjese, tepih, rasvjetna tijela.

2.11. Računalna oprema (uključujući dostavu i montažu): stolno računalo, dijelovi stolnog računala, prijenosno računalo, tablet, multifunkcijski uređaj (fotokopirni uređaj, fax, printer, skener), pisač, skener, projektor uključujući i platno za projekciju, softver, licence.

2.12. Usluge računalnog stručnjaka

2.13. Usluge knjigovodstvenog/financijskog stručnjaka

2.14. Usluge pravnog stručnjaka

2.15. Usluge stručnjaka za održavanje uredske (2.9) i računalne (2.10.) opreme koja je nabavljena unutar Podmjere 19.1. » Pripremna pomoć«

2.16. Troškovi sastanaka zaposlenika, volontera i članova LAG-a vezano za tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a:*

2.16.1. Najam prostora i opreme za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga

2.16.2.. Hrana i piće za sudionike radionica, sastanaka, seminara i treninga (uključujući i opremu za posluživanje hrane i pića)

2.16.3. Korištenje službenih vozila/plovila LAG-a za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima **

2.16.4. Korištenje privatnih vozila zaposlenika, volontera i članova LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

2.16.5. Najam vozila/plovila za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

2.16.6. Korištenje javnog prijevoza za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

2.16.7. Korištenje zrakoplova (ekonomska klasa) za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

2.16.8. Dnevnice za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

2.16.9. Smještaj za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima**

* LAG-ovi koji u svome sastavu imaju i otoke mogu iznimno, uz dostavljanje objašnjenja, navedene radionice, sastanke, seminare i treninge provoditi i na području izvan granica LAG-a, a unutar područja županije/županija u kojoj se nalaze

** Navedeni troškovi su prihvatljivi i za pratitelja osobe s invaliditetom. Osoba s invaliditetom izjavom potvrđuje identitet pratitelja. Pratitelj izjavom potvrđuje da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove.

PRILOG II

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 19.1.1

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati, ovjeriti te dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Izvadak iz Registra udruga izdan i ovjeren od strane nadležnog ureda državne uprave ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Skenirani Izvadak iz Registra udruga učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

3.

Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave.

Pojašnjenje:

Skenirana Potvrda Porezne uprave učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

4.

Kartografski (topografski) prikaz LAG-a u omjeru 1:100.000 s naznačenim granicama jedinica lokalne samouprave i pripadajućim naseljima.

Pojašnjenje:

Ukoliko se sva naselja unutar jedinice lokalne samouprave nalaze na području koje LAG obuhvaća, na karti mogu biti naznačene samo granice jedinice lokalne samouprave.

Kartografski (topografski) prikaz se učitava u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

5.

Odluka nadležnog tijela LAG-a o imenovanju svih članova u upravno (izvršno) tijelo LAG-a, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe LAG-a.

Pojašnjenje:

Skenirana odluka nadležnog tijela LAG-a o imenovanju svih članova u upravno (izvršno) tijelo LAG-a učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

6.

Preslika osobne iskaznice za svakog člana upravnog (izvršnog) tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

Osobna iskaznica mora biti važeća na dan podnošenja Zahtjeva za potporu. Potrebno je učitati presliku obje stranice osobne iskaznice

Skenirana preslika osobne iskaznice učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

7.

Potvrda o službenom predstavniku u Lokalnoj akcijskoj grupi i/ili Izjava o službenom predstavniku u Lokalnoj akcijskoj grupi za svakog člana upravnog (izvršnog) tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

Predlošci Potvrde i Izjave o službenom predstavniku u Lokalnoj akcijskoj grupi nalaze se u Prilogu Natječaja za provedbu podmjere 19.1 »Pripremna pomoć«.

Popunjena Potvrda / Izjava potpisana i ovjerena od strane organizacije koju član upravnog (izvršnog) tijela LAG-a predstavlja u LAG-u se učitava u Zahtjev za potporu.

8.

Tablica izračuna udjela gospodarskog i civilnog sektora u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a.

Pojašnjenje:

Predložak Tablice izračuna udjela gospodarskog i civilnog sektora u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu. Popunjena Tablica u MS Office Excel formatu se učitava u Zahtjev za potporu.

9.

Tablica izračuna udjela izvršnog i/ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave i žena u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a.

Pojašnjenje:

Predložak Tablice izračuna udjela izvršnog i/ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave i žena u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu. Popunjena Tablica u MS Office Excel formatu se učitava u Zahtjev za potporu.

10.

Tablica izračuna udjela javne, gospodarske i civilne skupine unutar upravnog (izvršnog) tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

Predložak Tablice izračuna udjela javne, gospodarske i civilne skupine unutar upravnog (izvršnog) tijela LAG-a se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu. Popunjena Tablica u MS Office Excel formatu se učitava u Zahtjev za potporu.

11.

Tablica izračuna javne potpore.

Pojašnjenje:

Predložak Tablice izračuna javne potpore se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu. Popunjena Tablica u MS Office Excel formatu se učitava u Zahtjev za potporu.

PRILOG III

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU ZA OPERACIJU 19.1.1

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za promjenu u AGRONET-u korisnik treba odabrati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se u stupcu pod nazivom »Zahtjev« pojavljuje link »Preuzmi« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati, ovjeriti te dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Kartografski (topografski) prikaz LAG-a u omjeru 1:100.000 s naznačenim granicama jedinica lokalne samouprave i pripadajućim naseljima.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene podataka o području (županije/ jedinice lokalne samouprave/ naselja) koje LAG obuhvaća potrebno je kartografski (topografski) prikaz LAG-a učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

Ukoliko se sva naselja unutar jedinice lokalne samouprave nalaze na području koje LAG obuhvaća, na karti mogu biti naznačene samo granice jedinice lokalne samouprave.

3.

Izvadak iz Registra udruga izdan i ovjeren od strane nadležnog ureda državne uprave ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene podataka o području (županije/ jedinice lokalne samouprave/ naselja) koje LAG obuhvaća potrebno je skenirani Izvadak iz Registra udruga učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

4.

Odluka nadležnog tijela LAG-a o imenovanju svih članova u upravno (izvršno) tijelo LAG-a, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe LAG-a.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene članova (osoba koji su imenom i prezimenom članovi) upravnog (izvršnog) tijela LAG-a potrebno je skeniranu odluku nadležnog tijela LAG-a o imenovanju svih članova u upravno (izvršno) tijelo LAG-a učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

5.

Preslika osobne iskaznice za svakog novoimenovanog člana upravnog (izvršnog) tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene članova (osoba koji su imenom i prezimenom članovi) upravnog (izvršnog) tijela LAG-a, za sve novoimenovane članove potrebno je skeniranu presliku osobne iskaznice učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

Osobna iskaznica mora biti važeća na dan podnošenja Zahtjeva za promjenu. Potrebno je učitati presliku obje stranice osobne iskaznice.

6.

Potvrda o službenom predstavniku u Lokalnoj akcijskoj grupi i/ili Izjava o službenom predstavniku u Lokalnoj akcijskoj grupi.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene članova (osoba koji su imenom i prezimenom članovi, kao i organizacija čiji su oni predstavnici), prebivališta i/ili sjedišta i/ili podružnice članova potrebno je skeniranu Potvrdu i/ili Izjavu o službenom predstavniku u Lokalnoj akcijskoj grupi popunjenu, potpisanu i ovjerenu učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

Predlošci Potvrde o službenom predstavniku u Lokalnoj akcijskoj grupi i Izjave o službenom predstavniku u Lokalnoj akcijskoj grupi nalaze se u Prilogu Natječaja za provedbu podmjere 19.1 »Pripremna pomoć«, a također se mogu naći i na stranici www.apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 19 –»LEADER – CLLD«.

7.

Tablica izračuna udjela gospodarskog i civilnog sektora u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene članova (osoba koji su imenom i prezimenom članovi, kao i organizacija čiji su oni predstavnici), prebivališta i/ili sjedišta i/ili podružnice članova potrebno je učitati popunjenu Tablicu izračuna udjela gospodarskog i civilnog sektora u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a u MS Office Excel formatu. Predložak Tablice se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

8.

Tablica izračuna udjela izvršnog i/ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave i žena u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene članova (osoba koji su imenom i prezimenom članovi, kao i organizacija čiji su oni predstavnici), prebivališta i/ili sjedišta i/ili podružnice članova potrebno je učitati popunjenu Tablicu izračuna udjela izvršnog i/ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave i žena u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a u MS Office Excel formatu. Predložak Tablice se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

9.

Tablica izračuna udjela javne, gospodarske i civilne skupine unutar upravnog (izvršnog) tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene članova (osoba koji su imenom i prezimenom članovi, kao i organizacija čiji su oni predstavnici), prebivališta i/ili sjedišta i/ili podružnice članova potrebno je učitati popunjenu Tablicu izračuna udjela javne, gospodarske i civilne skupine unutar upravnog (izvršnog) tijela LAG-a u MS Office Excel formatu. Predložak Tablice se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

10.

Tablica izračuna javne potpore.

Pojašnjenje:

Tablicu izračuna javne potpore je potrebno učitati u slučaju promjene podataka o području (županije/ jedinice lokalne samouprave/ naselja) koje LAG obuhvaća i/ili u slučaju promjene članova (osoba koji su imenom i prezimenom članovi, kao i organizacija čiji su oni predstavnici), prebivališta i/ili sjedišta i/ili podružnice članova.

Predložak Tablice izračuna javne potpore preuzima se iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

PRILOG IV

POTVRDA O SLUŽBENOM PREDSTAVNIKU U LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI

PODACI O TVRTKI/ INSTITUCIJI/ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE:

Naziv: ______________________________________________

OIB: _______________________________________________

Adresa sjedišta/podružnice (ulica i broj, poštanski ured i poštanski broj, grad/općina): ____________________________________

___________________________________________________

Ime i prezime ovlaštenih osoba za izdavanje ove potvrde: ________

___________________________________________________

PODACI O PREDSTAVNIKU:

Ime i prezime* _______________________________________

Adresa* ____________________________________________

OIB: _______________________________________________

(*podatke unesite iz osobne iskaznice predstavnika)

Potvrđujemo da je navedeni/a, naš ☐ zaposlenik ☐ volonter ☐ član, naziv radnog mjesta: ___________________________________

__________________________________________________,

imenovan/a za našeg predstavnika/cu u tijelima LAG-a ____________

___________________________________________________ .

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kao ovlaštene osobe tvrtke/institucije/jedinice lokalne samouprave, svojim potpisom i pečatom, jamčimo za istinitost svih gore navedenih podataka. Ova potvrda koristit će se kao dokaz navedene tvrtke/institucije/jedinice lokalne samouprave o službenom predstavniku u tijelima LAG-a.

_________________________

mjesto i datum izdavanja potvrde

_______________________

potpis i pečat ovlaštenih osoba

IZJAVA O SLUŽBENOM PREDSTAVNIKU U LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI

PODACI O PREDSTAVNIKU:

Ime i prezime* ________________________________________

Adresa* ____________________________________________

OIB: _______________________________________________

(*podatke unesite iz osobne iskaznice predstavnika)

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da ću, kao fizička osoba, zastupati sebe kao pripadnik civilnog sektora u tijelima LAG-a _____________________________________________ .

Ova potvrda koristit će se kao dokaz o službenom predstavniku u tijelima LAG-a.

_________________________

mjesto i datum izdavanja potvrde

____________________

potpis osobe

PRILOG V

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

PODMJERA 19.1. »PRIPREMNA POMOĆ«

Svi dokumenti moraju biti originali ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika osim dokumenata kod kojih je drukčije naznačeno

Obvezni dokument koji se dostavlja mimo zahtjeva za isplatu

1.

Izrađena LRS na CD-u/DVD-u, kao i odluku upravnog (izvršnog) tijela o usvajanju LRS, (šest mjeseci nakon odluke o dodjeli sredstava).

Opći dokumenti

1.

Potvrda Porezne uprave da korisnik nema duga prema državnom proračunu (potrebno kod zadnjeg zahtjeva za isplatu) ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva za isplatu.

2.

Potvrda Porezne uprave da li je korisnik u sustavu PDV-a.

3.

Bankovnu potvrdu o ŽR za račune plaćene sa ŽR različitog od onog navedenog u zahtjevu za isplatu i to ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu.

4.

Preslika Ugovora o kreditu.

5.

Potvrda banke o isplati iz kredita.

6.

Voucher.

7.

Ispis Kartice konta (u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora).

8.

Izjava korisnika da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove, u okviru tipa operacije 19.1.1. za koju je podnio zahtjev za isplatu, od strane središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

9.

Izjavu o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa između članova upravnog (izvršnog) tijela korisnika (osoba koji su imenom i prezimenom članovi upravnog (izvršnog) tijela kao i organizacija čiji su oni predstavnici u upravnom (izvršnom) tijelu) i odabranog dobavljača.

1. Dokumentacija za troškove izrade lokalne razvojne strategije

Izrada lokalne razvojne strategije 1.1. dokumentacija za ukupne troškove usluge stručnjaka (konzultanta) u svrhu izrade LRS

1.

Izvješće LAG o provedenoj aktivnosti.

2.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za troškove usluge stručnjaka (konzultanta) u svrhu izrade LRS.

3.

Originali predračuna iz Zahtjeva za isplatu za troškove usluge stručnjaka (konzultanta) u svrhu izrade LRS.

4.

Preslika dnevno informativni izvaci o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja (preslika).

5.

Preslike dokumenata banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti –SWIFT (preslika).

6.

Blagajničke isplatnice i blagajnički izvještaji (preslika).

7.

Ponude/Ugovori prilikom obavljenih usluga stručnjaka.

8.

Izvješće stručnjaka za izvršene usluge.

Izrada lokalne razvojne strategije 1.2. dokumentacija za troškove nastale u svrhu izrade LRS na području LAG-a organizirani od strane LAG-a

1.

Izvješće LAG o provedenoj aktivnosti.

2.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za troškove nastale u svrhu izrade LRS na području LAG-a organizirani od strane LAG-a.

3.

Originali predračuna iz Zahtjeva za isplatu za troškove nastale u svrhu izrade LRS na području LAG-a organizirani od strane LAG-a.

4.

Preslika dnevno informativni izvaci o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja (preslika).

5.

Preslike dokumenata banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti –SWIFT (preslika).

6.

Blagajničke isplatnice i blagajnički izvještaji (preslika).

7.

Program/dnevni red sa radionica, sastanaka, seminara i treninga (preslika).

8.

Zapisnik sa sastanaka (preslika).

9.

Fotografija sa radionica, sastanaka, seminara i treninga te prostora i opreme koji je unajmljen.

10.

Lista sudionika sa radionica, sastanaka, seminara i treninga.

11.

Dokaz statusa za zaposlenike, članove i volontere LAG-u koji su sudionici radionica, sastanaka, seminara i treninga (preslika).

12.

Preslika dokumenta koji je izrađen (uključujući dizajn i prijevod) i/ili tiskan i/ili umnožavan i/ili podijeljen.

13.

Ugovor/ponuda za usluge korištenja opreme za simultano prevođenje, prevoditelja i tehničkog osoblja radi organizacije radionica, sastanaka, seminara i treninga.

14.

Izjava osobe sa invaliditetom o identitetu pratitelja.

15.

Izjava pratitelja da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za troškove za koje se traži povrat u Zahtjevu za isplatu.

16.

Izvještaji sudionika (zaposlenika, članova i volontera LAG-a) sa radionica, sastanaka, seminara i treninga .

17.

Informacije o web stranici za sluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga (preslika).

18.

Novinski članci-preslika za sluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga (preslika).

19.

Brošure, letci, ostali promo materijali za sluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga.

20.

TV-radio spot-video na CD/DVD za sluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga.

21.

Zrakoplovne, autobusne, brodske i karte za vlak.

22.

Računi za cestarine, tunelarine, parking, gorivo.

23.

Ugovor/ponuda za najam vozila/plovila za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima.

24.

Nalog za loko vožnju.

25.

Evidencije o korištenju službenog automobila/plovila za poslovne potrebe.

26.

Putni nalog za zaposlenike, članove i volontere LAG-u koji su sudionici radionica, sastanaka, seminara i treninga u svrhu izrade lokalne razvojne strategije.

Izrada lokalne razvojne strategije 1.3. dokumentacija za troškove sudjelovanja na radionicama, sastancima, seminarima i treninzima koji nisu organizirani od strane LAG-a vezano uz izgradnju kapaciteta (usavršavanje i obrazovanje) zaposlenika, volontera i članova LAG-a u svrhu izrade LRS

1.

Izvješće LAG o provedenoj aktivnosti.

2.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za troškove sudjelovanja na radionicama, sastancima, seminarima i treninzima koji nisu organizirani od strane LAG-a u svrhu izrade LRS.

3.

Originali predračuna iz Zahtjeva za isplatu za troškove sudjelovanja na radionicama, sastancima, seminarima i treninzima koji nisu organizirani od strane LAG-a u svrhu izrade LRS.

4.

Preslika dnevno informativni izvaci o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja (preslika).

5.

Preslike dokumenata banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti –SWIFT (preslika).

6.

Blagajničke isplatnice i blagajnički izvještaji (preslika).

7.

Lista sudionika sa radionica, sastanaka, seminara i treninga/potvrda o sudjelovanju na radionicama seminarima, sastancima i treninzima izdana od organizatora.

8.

Program/ dnevni red sa radionica, sastanaka, seminara i treninga.

9.

Zapisnik sa sastanaka.

10.

Dokaz statusa za zaposlenike, članove i volontere LAG-u koji su sudionici na radionicama, sastancima, seminarima i treninzima koji nisu organizirani od strane LAG-a u svrhu izrade LRS.

11.

Fotografije sa seminara, radionica, studijskih putovanja.

12.

Izjava osobe sa invaliditetom o identitetu pratitelja.

13.

Izjava pratitelja da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za troškove za koje se traži povrat u zahtjevu za isplatu.

14.

Izvještaji sudionika (zaposlenika, članova i volontera LAG-a) sa radionica, sastanaka, seminara i treninga koji nisu organizirani od strane LAG-a u svrhu izrade LRS.

15.

Zrakoplovne, autobusne, brodske i karte za vlak.

16.

Ugovor/ponuda za najam vozila/plovila za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima koji nisu organizirani od strane LAG-a u svrhu izrade LRS.

17.

Nalog za loko vožnju.

18.

Evidencije o korištenju službenog automobila/plovila za poslovne potrebe.

19.

Putni nalog za zaposlenike, članove i volontere LAG-u koji su sudionici radionica, sastanaka, seminara i treninga koji nisu organizirani od strane LAG-a u svrhu izrade LRS .

2. Tekući troškovi

1.

Obračunski izlist za svaki pojedini mjesec po zaposleniku.

2.

Ugovori o radu.

3.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove

4.

Originali predračuna iz Zahtjeva za tekuće troškove

5.

Preslika dnevno informativni izvaci o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja (preslika).

6.

Preslike dokumenata banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti –SWIFT (preslika).

7.

Blagajničke isplatnice i blagajnički izvještaji (preslika).

8.

Ugovori o najmu (Preslika).

9.

Ponuda /Ugovor za usluge organiziranja i provedbe zaštite na radu.

10.

Ponuda/ugovor za zidarske, soboslikarske, vodoinstalaterske, parketarske i električarske radove u svrhu održavanja i uređenja prostorija LAG-a.

11.

Odluka LAG-a o učlanjenju u mrežnim organizacijama koje se bave ruralnim razvojem i LEADER pristupom.

12.

Ponude/Ugovori prilikom nabave uredske ili računalne opreme (Preslika).

13.

Ponude/ugovori za usluge stručnjaka (Računalnog, knjigovodstvenog/financijskog, pravnog i stručnjaka za održavanje uredske i računalne opreme koja je nabavljena unutar podmjere 19.1.).

2.16. Dokumentacija za troškove sastanaka zaposlenika, volontera i članova LAG-a vezano za tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a:

1.

Izvješće LAG o provedenoj aktivnosti.

2.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za troškove sastanaka zaposlenika, volontera i članova LAG-a vezano za tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a.

3.

Originali predračuna iz Zahtjeva za troškove sastanaka zaposlenika, volontera i članova LAG-a vezano za tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a.

4.

Dnevno informativni izvaci o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja (preslika).

5.

Preslike dokumenata banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti –SWIFT (preslika).

6.

Blagajničke isplatnice i blagajnički izvještaji (preslika).

7.

Program/dnevni red sa radionica, sastanaka, seminara i treninga.

8.

Zapisnik sa sastanaka.

9.

Fotografija sa radionica, sastanaka, seminara i treninga te prostora i opreme koji je unajmljen.

10.

Lista sudionika sa radionica, sastanaka, seminara i treninga.

11.

Dokaz statusa za zaposlenike, članove i volontere LAG-u koji su sudionici radionica, sastanaka, seminara i treninga vezano uz tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a.

12.

Ugovor/ponuda za usluge korištenja opreme za simultanog prevođenja, prevoditelja i tehničkog osoblja radi organizacije radionica, sastanaka, seminara i treninga vezano za tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a.

13.

Izjava osobe s invaliditetom o identitetu pratitelja.

14.

Izjava pratitelja da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za troškove za koje se traži povrat u zahtjevu za isplatu.

15.

Izvještaji sudionika (zaposlenika, članova i volontera LAG-a) s radionica, sastanaka, seminara i treninga vezano uz tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a.

16.

Zrakoplovne, autobusne, brodske i karte za vlak.

17.

Računi za cestarine, tunelarine, parking.

18.

Ugovor/ponuda za najam vozila/plovila za zaposlenike, volontere i članove LAG-a radi prisustvovanja radionicama, sastancima, seminarima i treninzima vezano uz tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a.

19.

Nalog za loko vožnju.

20.

Evidencije o korištenju službenog automobila/plovila za poslovne potrebe.

21.

Putni nalog za zaposlenike, članove i volontere LAG-u koji su sudionici radionica, sastanaka, seminara i treninga vezano za tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a.