Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.3
Datum objave
29. 12. 2021
Datum prijave
15. 3. 2022
Kraj prijave
31. 5. 2022

Svrha natječaja

povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Raspoloživost sredstava

141.865.200,00 HRK

Intenzitet potpore

Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) ili
c. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) 1.000.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.