Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 8.6.– provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” (NN 55/16)

Zatvoren
Mjera
Podmjera
08.6
Tip operacije
8.6.1
Datum objave
15. 7. 2016
Datum prijave
15. 7. 2016
Kraj prijave
15. 11. 2016

U Narodnim novinama broj 55 od 15. lipnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” – provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”.

U nastavku je tekst Natječaja koji je dostupan i u NN 55/2016.

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-063 od 14. VI. 2016. (256)

Na temelju članka 24. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 9. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 17. i 18. Pravilnika.

(2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 HRK.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Visina potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 7. stavkom 1. Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2

43000 Bjelovar

Tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-
-kninske i Zadarske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel.: (031) 445-464, (031) 445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300

(5) Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III. Natječaja. Dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave/provedbu ugovora korisnik dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u. Dokumentacija se dostavlja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor općih i pravnih poslova, Služba za javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

(6) Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave i korisnici koji su obveznici javne nabave, ali provode postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 27. Pravilnika na temelju Poziva na dostavu ponuda i u skladu s Uputom za objavu poziva na dostavu ponuda, dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu IV. Natječaja.

Dokumentacija se dostavlja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor analiza, Služba za tehničke analize, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

(1) Korisnik nakon zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Zahtjev za isplatu predujma podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom V. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu predujma. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma s valjanom Bankarskom garancijom u stopostotnoj vrijednosti zatraženog predujma, u izvorniku, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima« na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima,, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom VI. ovoga natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu s priloženim računima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno, najkasnije 36 mjeseci od datuma izdavanja Odluke o dodjeli sredstava, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 8.6./Operacija: 8.6.1., Zahtjev za isplatu – ne otvarati« na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(4) Način podnošenja zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je člancima 37.-39. Pravilnika.

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.

(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.

PRILOG I

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

Operacija 8.6.1. « Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

A

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva

Rabljeno

1.

Harvesteri

DA

2.

Jednozahvatne harvesterske glave

DA

3.

Procesorske glave

DA

4.

Sječne glave

DA

5.

Motorne pile lančanice

NE

6.

Alati i oprema za sječu i izradu drva (sjekire, klinovi, okretači itd.)

NE

B

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva

Rabljeno

1.

Forvarderi

DA

2.

Harvarderi

DA

3.

Skideri (sa šumskim vitlom, sa šumskim vitlom i hidrauličnom dizalicom)

DA

4.

Šumske žičare

DA

5.

Šumske izvedbe poljoprivrednih traktora (traktori tvornički opremljeni šumskom nadogradnjom)

DA

6.

Šumske poluprikolice s hidruauličnom dizalicom

DA

7.

Šumska vitla – jednobubanjska i dvobubanjska, za fiksno postavljanje na šumska vozila

DA

8.

Šumska vitla »farmi izvedbe« – jednobubanjska i dvobubanjska, na trozglobnu poteznicu traktora

DA

9.

Čelična i sintetska užad za šumska vitla

NE

10.

Oprema za daljinsko upravljanje šumskim vitlom

NE

11.

Samovozna i vučena kolica za šumske žičare

NE

12.

Nosiva, glavna, sidrena i montažna užad za šumske žičare

NE

13.

Sustavi automatskog tlaka punjenja guma na šumskim vozilima

NE

14.

Polugusjenice na kotačima bogie osovina šumskih vozila

NE

15.

Lanci za kotače šumskih vozila

NE

16.

Gume za kotače šumskih vozila – za postojeća šumska vozila – max. 1 set po vozilu

NE

17.

Gume za kotače šumskih vozila – za nova šumaska vozila max. 1 rezevni set po vozilu

NE

C

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase za korištenje u energetske svrhe

Rabljeno

1.

Bandleri

DA

2.

Silažni kombajni sa žetvenim glavama za sječu drvenastih vrsti kratkih ophodnji

DA

3.

Biobaleri

DA

4.

Sječne glave za energijsko drvo

DA

5.

Iverači – disk i bubanj iverači – vučeni, nošeni, polunošeni, samohodni, stacionarni

DA

6.

Cjepači – vučeni, nošeni, polunošeni, stacionarni

DA

7.

Kidalice – vučene, nošene, polunošene, stacionarne

DA

8.

Alati za rezanje i cijepanje drva (noževi diska i bubnja iverača, klinovi i hidraulički cilindri cjepača, itd.)

NE

9.

Traktorske prikolice i poluprikolice za transport drvne sječke i drvnog iverja

NE

10.

Kamionski kontejneri za transport drvne sječke i drvnog iverja

NE

D

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva

Rabljeno

1.

Šumske prikolice i poluprikolice za daljinski transport kamionima

DA

2.

Kamionske prikolice za transport šumskih strojeva i vozila

DA

3.

Šumske hidraulične dizalice

DA

4.

Sustavi automatskog tlaka punjenja guma na šumskim kamionima

NE

5.

Hvatala i rotatori na šumskim hidrauličnim dizalicama

NE

6.

Uređaji i ostala oprema šumske hidraulične dizalice (hidraulične pumpe, cilindri i vodovi)

NE

E

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove

Rabljeno

1.

Šumske izvedbe poljoprivrednih traktora (traktori tvornički opremljeni šumskom nadogradnjom)

DA

2.

Motorne kose i motorni čistači

NE

3.

Sitnilice, rotositnilice, šumski malčeri i sjekači grmlja

NE

4.

Ostala oruđa i alati za pripremu šumskog tla za sjetvu i sadnju (podrivači, grebači, disk trenčeri)

NE

5.

Atomizeri i raspršivači- vučeni, nošeni, polunošeni

NE

6.

Bušilice za plitku i duboku sadnju

NE

7.

Drobilice panjeva

NE

8.

Plugovi za vađenje šumskih sadnica

NE

9.

Strojevi i pogonjeni uređaji za orezivanje grana

NE

10.

Alati za kresanje grana – ručne pile, električne i pneumatske škare

NE

11.

Oruđa za rasadničarsku proizvodnju šumskih sadnica

NE

F

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda

Rabljeno

1.

Objekti za skladištenje oblog, piljenog i cijepanog drva, drvne sječke i drvnog iverja

2.

Objekti za zaštitu oblog, piljenog i cijepanog drva, drvne sječke i drvnog iverja

3.

Objekti za sušenje drvnih proizvoda (oblo, piljeno, cijepano drvo, drvna sječka i drvno iverje)

4.

Objekti za izradu cijepanog drva, drvne sječke i drvnog iverja

5.

Objekti za skladištenje opreme i sredstava za cijepanog drva, drvne sječke i drvnog iverja te goriva i maziva

6.

Objekti za pripremu i održavanje radnih alata

7.

Uredske prostorije, garderobe i sanitarni čvorovi

8.

Strojevi (vozila) za manipulaciju drvom (viličari, utovarivači i sl.)

DA

9.

Granici, kranovi i dizalice za manipulaciju oblim drvom

DA

10.

Oprema i uređaji za mehanizirano razvrstavanje oblog drva

DA

11.

Strojevi i alati za koranje oblovine

DA

12.

Detektori metala

NE

13.

Ručni alati i oprema za manipulaciju i mjerenje drva

NE

14.

Oprema za sušenje drvnih proizvoda (komore za sušenje, ventilatori, odvlaživači, grijači itd.)

NE

15.

Oprema za zaštitu drvnih proizvoda (ručne i leđne prskalice, nošeni, polunošeni i vučeni atomizeri i uređaji za prskanje, zaštitne mreže)

NE

16.

Oprema za skladištenje oblog, piljenog, cijepanog ogrjevnog drva, drvne sječke i drvnog iverja (kontejneri, palete, silosi)

NE

17.

Oprema za transport oblog, piljenog, cijepanog ogrjevnog drva, drvne sječke i drvnog iverja (cijevni i trakasti transporteri, cikloni)

NE

18.

Oprema za granulometrijsko razvrstavanje drvne sječke i drvnog iverja (separatori, sita)

NE

18.

Oprema za kontrolu kakvoće drvne sječke i drvnog iverja

NE

20.

Pristupni putovi

NE

21.

Vodovodne mreže-uključujući bunare i instalaciju sustava za filtriranje i pročišćavanje vode, vatrozaštitne mreže-uključujući mrežu hidranata za zaštitu od požara, plinske mreže, električne mreže-uključujući agregate i rasvjetnu mrežu, kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za zbrinjavanje komunalnog i drugog otpada, otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

NE

Opći troškovi

1.

Troškovi pripreme poslovnog plana

2.

Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj

3.

Troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata, trošak nadzora i sl.

4.

Usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš i prirodu

Nematerijalna ulaganja

1.

Kupnja ili razvoj računalnih programa vezanih uz pridobivanje drva i šumskouzgojne radove

2.

Certifikati (npr. ISO, FSC, PEFC i dr.)

Lista dozvoljenih radova vezano uz građenje

a)

Građevinski radovi

1.

Pripremni radovi

2.

Radovi rušenja i rastavljanja

3.

Zemljani radovi

4.

Betonski radovi

5.

Armiranobetonski radovi

6.

Montažerski radovi

7.

Tesarski radovi

8.

Zidarski radovi

9.

Montiranje metalnih konstrukcija

10.

Izolaterski radovi

11.

Krovopokrivački radovi

b)

Obrtnički radovi

1.

Limarski radovi

2.

Stolarski radovi

3.

Bravarski radovi

4.

Staklarski radovi

5.

Gips-kartonski radovi

6.

Podno i zidno polagački radovi

7.

Kamenarski radovi

8.

Fasaderski radovi

9.

Keramičarski radovi

10.

Parketarski radovi

11.

Soboslikarsko-ličilački radovi

c)

Instalaterski radovi

1.

Elektroinstalacije, telefon i internet

2.

Instalacije vodovoda i kanalizacije i zaštite od požara

3.

Sanitarna oprema

4.

Strojarske instalacije

5.

Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

6.

Priključak plina

7.

Instalacija solarnih panela

d)

Uređenje okoliša i pristupnih putova

1.

Pripremni radovi

2.

Iskopi i zemljani radovi

3.

Izrada šljunčane podloge

4.

Drenaže terena

5.

Vodovod i kanalizacija

6.

Betonski radovi, armirano-betonski radovi, armirački radovi i opločenja

7.

Asfalterski radovi

PRILOG II
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 8.6.1

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Preslik Licence za izvođenje radova u šumarstvu

Pojašnjenje:

Sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencija (odobrenja) za radove iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije (klasa: 321-01/15-04/24-4, urbroj: 349-04/15-1272/1 od 21. prosinca 2015. godine).

3.

Poslovni plan

Pojašnjenje:

Poslovni plan mora biti u cijelosti popunjen sukladno s pripadajućim uputama i pojašnjenjima, sukladno prilogu VI pravilnika.

Predložak poslovnog plana se preuzima iz AGRONET-a, zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1.«

4.

Izjava o veličini poduzeća – ovjerena i potpisana od korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, zahtjeva za potporu. Popunjeni, potpisani i ovjereni predložak se učitava u zahtjev za potporu u PDF formatu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1.«

5.

Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ovjerena od strane porezne uprave.

Pojašnjenje:

Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu. Kod zajedničkih projekata navedeni dokument je potrebno dostaviti za sve korisnike zajedničkog projekta

6.

Tablica korištenja državne potpore

Pojašnjenje:

Predložak Tablice se preuzima iz AGRONET-a, zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1.«

7.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave – ovjerena i potpisana od strane korisnika

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se pruzima iz AGRONET-a, zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1.«

8.

Rješenje/Mišljenje izdano od Ministarstva zaštite okoliša i prirode o provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš koje je u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.

Pojašnjenje:

Navedeni dokument je potrebno dostaviti za ulaganja za koja je sukladno posebnim propisima potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš (pojašnjenja se mogu naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1.« u tablici »Pojašnjenja MZOiP M08«).

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA OVISNO O VRSTI ULAGANJA:

9.

Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedeni ugovori moraju biti upisani u zemljišne knjige.

Pojašnjenje:

U slučaju ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata koji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nisu u vlasništvu korisnika, vlasnik objekta u zemljišnim knjigama mora biti vlasnik koji je naveden u Ugovoru o najmu. Ugovor o najmu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige.

U slučaju ulaganja u izgradnju objekta na lokaciji ulaganja koja nije u vlasništvu korisnika, vlasnik zemljišta u zemljišnim knjigama mora biti vlasnik koji je naveden u Ugovoru o najmu. Ugovor o najmu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika zemljišta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige.

10.

Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata i/ili Tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, potrebno je priložiti i Troškovnik projektiranih radova izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Pojašnjenje:

Navedeni dokument je potrebno dostaviti u slučaju građenja i opremanja objekta te u slučaju opremanja postojećeg objekta.

11.

Akt kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Pojašnjenje:

Lokacija ulaganja koja je navedena u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje/drugog odgovarajućeg dokumenta. U slučaju opremanja postojećih objekata prihvatljivi su i sljedeći dokumenti: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanja, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera.

U slučaju ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju/opremanje objekta navedeni akt mora glasiti na korisnika.

U slučaju ulaganja u opremanje objekta koji nije u vlasništvu korisnika navedeni akt mora glasiti na vlasnika objekta s kim je korisnik sklopio ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju /zakupu /služnosti.

12.

Zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz vlasništva/Zemljišnoknjižni izvadak sa upisanim Ugovorom o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu

Pojašnjenje:

ZK izvadak je potrebno dostaviti za katastarske čestice koje su prijavljene kao lokacija ulaganja, i ne smije biti stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

13.

Ugovor o suradnji kojim je definiran jedan korisnik koji će biti podnositelj zahtjeva za potporu/isplatu kao nositelj projekta.

Pojašnjene:

Kod zajedničkih projekata Ugovor o suradnji mora biti sklopljen na rok od najmanje 7 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UDRUGE:

114.

Izvadak iz Registra udruga izdan od strane nadležnog ureda državne uprave

Pojašnjenje:

Izvadak iz Registra udruga ne smije biti stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu

PRILOG III.
POPIS DOKUMENTACIJE U SLUČAJEVIMA KAD SE PROVODI POSTUPAK JAVNE NABAVE

I. Nakon dobivanja Odluke o prihvatljivosti na temelju članka 28. stavka 4. Pravilnika korisnik može dostaviti:

1. nacrt dokumentacije za nadmetanje sa svim prilozima

2. odluku naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

3. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

4. izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

5. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje.

II. Popis dokumentacije koja se dostavlja nakon dovršetka postupka javne nabave na temelju članka 28. stavak 7. Pravilnika u roku od osam (8) mjeseci od dana donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu:

1. Poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. Dokumentacija za nadmetanje te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

3. Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave;

4. Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

5. Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

6. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje;

7. Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

8. Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

9. Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

10. Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja sa dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

11. Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili Poziva za nadmetanje);

12. Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr. dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz zaprimanja odluke o odabiru) (ako je primjenjivo)

13. Upisnik o zaprimanju ponuda;

14. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

15. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

16. Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

17. Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

18. Sve zaprimljene ponude;

19. Obavijest o sklopljenim ugovorima/Obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina;

20. Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

21. Tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika. Predložak tablice troškova i izračuna potpore se preuzima na stranici www.apprrr.hr« kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1.«.

PRILOG IV
POPIS DOKUMENTACIJE ZA KORISNIKE KOJI NISU OBVEZNICI JAVNE NABAVE I ZA KORISNIKE KOJI SU OBVEZNICI JAVNE NABAVE ALI PROVODE POSTUPAK NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST ISPOD PRAGA PRIMJENE PROPISA KOJI UREĐUJU POSTUPAK JAVNE NABAVE

* Korisnik navedenu dokumentaciju dostavlja nakon zaprimanja Odluke o prihvatljivosti

1.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Izjave se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1«.

2.

Tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se pruzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1«.

3.

Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje:

– Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

– Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

– Ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama.

– Za ponude inozemnih ponuditelja korisnik je dužan izvršiti preračun tečaja u kune prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se ponuda šalje u Agenciju, te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

– Ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

– Ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva na dostavu ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja.

4.

Sažetak izbora ponude izrađen sukladno uputi za objavu poziva za prikupljanje ponuda.

Pojašnjenje:

– Dostavlja se za troškove veće od 35.000,00 kn (bez PDV-a), za koje su ponude prikupljene pozivom za prikupljanje ponuda, objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

5.

Elaborat/Procjena cijene rabljene opreme/stroja/uređaja/alata od strane ovlaštene osobe.

Pojašnjenje:

– Dostavlja se za troškove nabavke rabljene oprema/stroja/uređaja/alata, izdan od ovlaštenog sudskog vještaka/procjenitelja.

PRILOG V
DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU PREDUJMA

OPERACIJA 8.6.1.

Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Original bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma

(Bankarska garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu)

PRILOG VI
DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU

OPERACIJA: 8.6.1

Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Potvrda porezne uprave je li korisnik u sustavu PDV-a

2.

Potvrda porezne uprave da korisnik ima podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

(potrebno kod Zahtjeva za isplatu zadnje rate ili kod jednokratne isplate – ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu; kod zajedničkog projekta potvrdu je potrebno učitati za svakog člana zajedničkog projekta)

3.

Izjava korisnika da mu nisu dodijeljena sredstva za iste prihvatljive troškove za koje je podnio zahtjev za potporu od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore

(kod zajedničkog projekta izjavu je potrebno učitati za svakog člana zajedničkog projekta)

4.

Originali računa – navedeni u izjavi o izdacima

5.

Dokumenti koji su osnova plaćanja računa (predračun/Ugovor s dobavljačem)

6.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

7.

Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

8.

Bankovna potvrda o žiro-računu za račune plaćene sa žiro-računa različitog od onog navedenog u zahtjevu za isplatu

(ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu)

9.

Ugovor o kreditu/financijskom leasingu i svi ugovori vezani uz plaćanje (Ugovori o cesiji/asignaciji/akreditivi/izjava o prijeboju)

10.

Zapisnik o preuzimanju

(Ako je financiranje iz financijskog leasinga)

11.

Potvrda banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita/financijskog leasinga

12.

Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o gradnji

(potrebno kod Zahtjeva za isplatu zadnje rate ili kod jednokratne isplate)

13.

Preslika jamstva/garancije od dobavljača/izvođača radova

14.

Prometna dozvola

15.

Dokument iz kojeg je vidljiva godina proizvodnje Rabljenog stroja/alata/uređaja/opreme

16.

Izjava prodavatelja o porijeklu Rabljenog stroja/alata/uređaja/opreme

17.

Izjava prodavatelja da u proteklih sedam godina kupnja Rabljenog stroja/alata/uređaja/opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima

18.

Ispis Kartice konta

(u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora; kod zajedničkog projekta dokument je potrebno učitati za svakog člana zajedničkog projekta)

19.

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu iste u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima.

Dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za isplatu na temelju članka 28. stavak 9. Pravilnika

1.

Izmjene ugovora o javnoj nabavi (ako je primjenjivo) te dokumentacija iz provedenog postupka javne nabave

Dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za isplatu na temelju članka 27. stavak 8. Pravilnika

1.

Dokaz o ispunjavanju kriterija odabira ekonomski najpovoljnije ponude

PRILOG VII
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU

1. Potpisana i ovjerena potvrda o podnošenju zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za promjenu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati i ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2. Izjava korisnika je li obveznik javne nabave, ovjerena i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za promjenu i popunjeni učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1.«.

Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na korisnika, mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi je potrebno odgovoriti na sva pitanja, potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Korisnici koji nisu obveznici javne nabave nisu obvezni popuniti i učitati ovaj dokument.

3. Izmjena i dopuna Glavnog projekta i/ili Tipskog projekta za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata, sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložen je i Troškovnik projektiranih radova izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje kada je nastala promjena u Glavnom projektu i/ili Tipskom projektu.

4. Izmjena i/ili dopuna akta kojim se odobrava građenje izdana od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje. Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje. Priloženi dokument mora glasiti na korisnika.

5. Promjene ponuditelja za korisnike koji nisu obveznici javne nabave i za korisnike koji su obveznici javne nabave ali provode postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

· U slučaju promjena ponuditelja korisnik je dužan ponoviti postupak objave poziva za prikupljanje ponuda sukladno članku 27. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine«, broj 45/2016)

Korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Izjave se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1.«.

2. tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.6.1.«

3. ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje:

– računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

– ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

– ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama

– za ponude inozemnih ponuditelja korisnik je dužan izvršiti preračun tečaja u kune prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se ponuda šalje u Agenciju, te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

– ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

– ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva na dostavu ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja.

4. Sažetak izbora ponude izrađen sukladno uputi za objavu poziva za prikupljanje ponuda.

Pojašnjenje:

– Dostavlja se za troškove veće od 35.000,00 kn (bez PDV-a), za koje su ponude prikupljene pozivom za prikupljanje ponuda, objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

5. Elaborat/Procjena cijene rabljene opreme/stroja/uređaja/alata od strane ovlaštene osobe.

Pojašnjenje:

– Dostavlja se za troškove nabavke rabljene oprema/stroja/uređaja/alata, izdan od ovlaštenog sudskog vještaka/procjenitelja.

6. Promjene ponuditelja za korisnike koji su obveznici javne nabave

· Kad je radi promjene projekta potrebno provesti novi postupak javne nabave, korisnik Agenciji za plaćanja dostavlja sljedeće:

1. poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. tablicu troškova i izračuna potpore (predložak tablice troškova i izračuna je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr, kartica Ruralni razvoj, Operacija 8.6.1.)

3. dokumentacija za nadmetanje sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

4. odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

5. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

6. izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

7. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje

8. zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja s dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

9. obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili poziva za nadmetanje);

10. upisnik o zaprimanju ponuda;

11. zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

12. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

13. odluka o odabiru s dokazom o dostavi odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

14. sve zaprimljene ponude (uključujući i omotnice zaprimljenih ponuda, ako je primjenjivo);

15. žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

16. sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

17. obavijest o sklopljenim ugovorima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

55 15.06.2016 NATJEČAJ55 15.06.2016 NATJEČAJ