Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” (NN 53/16)

Zatvoren
Mjera
Podmjera
08.5
Tip operacije
8.5.2
Datum objave
15. 6. 2016
Datum prijave
15. 6. 2016
Kraj prijave
17. 10. 2016

U Narodnim novinama broj 53 od 08. lipnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”.

U nastavku je tekst Natječaja koji je dostupan i u NN 53/2016.

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-061 od 7. VI. 2016. (243)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 3. točka 2. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralni razvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 9. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 10., 14. i 18. Pravilnika.

(2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 HRK.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Visina potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 7. stavak 2. Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnici su obvezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« – provedba operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2

43000 Bjelovar

Tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-
-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-
-kninske i Zadarske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel.: (031) 445-464, (031) 445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300

(5) Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III. Natječaja. Dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave/provedbu ugovora korisnik dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u. Dokumentacija se dostavlja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor općih i pravnih poslova, Služba za javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(6) Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave i korisnici koji su obveznici javne nabave, ali provode postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 22. Pravilnika na temelju Poziva na dostavu ponuda i u skladu s Uputom za objavu poziva na dostavu ponuda, dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu IV Natječaja.

Dokumentacija se dostavlja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor analiza, Služba za tehničke analize, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(7) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u jednom natječaju nije ograničen.

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

(1) Korisnik nakon što Odluka o dodjeli sredstava postane pravomoćna može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Zahtjev za isplatu predujma podnosi se u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma propisan je člankom 34. Pravilnika, a pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obvezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom V. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma s valjanom bankarskom garancijom u stopostotnoj vrijednosti zatraženog predujma, u izvorniku, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 8.5. ‘Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava’ – provedba tipa operacije 8.5.2. ‘Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture’«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture« koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom VI. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s priloženim računima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno, najkasnije 36 mjeseci od datuma izdavanja Odluke o dodjeli sredstava, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 8.5./Tip operacije: 8.5.2., Zahtjev za isplatu – ne otvarati« na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je člancima 34. – 36. Pravilnika.

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

PRILOG I.
LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA TIP OPERACIJE 8.5.2.

Tip operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

1.

Uspostava, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza

a)

Pripremni radovi

Uklanjanje nepoželjnog raslinja

Zemljani radovi

Odvodnja oborinskih voda

Čišćenje terena

Radovi osiguravanja i stabilizacije stabala

Sječa i orezivanje potencijalno opasnih stabala uz pomoć penjača ili vatrogasnih ljestava

Stabilizacija terena i tla

Drenaža i odvodnja

b)

Ugradnja, izrada, montaža, dobava

Dobava, izrada, montaža, ugradnja konstrukcija

Dobava, izrada, montaža, ugradnja ograda, nadstrešnica, sjenica

Dobava, izrada, ugradnja elemenata za staze od prirodnih materijala

Dobava, izrada, postavljanje elemenata za prijelaze

Dobava, izrada postolja, stupova, nosača, ploča, panoa

Dobava, izrada, postavljanje sprava za: rekreaciju, dječje igralište, adrenalinske parkove

Dobava, izrada, postavljanje klupa, stolova, koševa za smeće, vaza za cvijeće

Dobava, izrada, ugradnja rampi

Uređenje izvora, bunara, ulaza u špilje

Radovi održavanja i/ili obnove postojećih staza

Radovi ugradnje i održavanja vidikovaca

Povezivanje i ojačavanje konstrukcija

Uspostava, održavanje staza za osobe s posebnim potrebama

Izrada i održavanje tabli na Brailleovu pismu

Izolaterski radovi

Stolarski radovi

Kamenarski radovi

Fasaderski radovi

Betonarski radovi

Elektroinstalacijski radovi

Tesarski radovi

Krovopokrivački radovi

c)

Završni radovi

Hortikulturni radovi

Obilježavanje i markacija bojom

Završni radovi na uređenju

Impregnacija, zaštita i premazivanje

Odvoz i deponiranje materijala

2.

Izrada, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča

Usluge izrade i dizajna sadržaja na pločama i panoima

Usluge grafičkog dizajna

Usluge tiska i pripreme za tisak

Usluge pisanja teksta i prijevoda

Dobava i uređivanje karata

Radovi održavanja

3.

Materijali

Kamen i kameni materijali

Drveni materijali

Zemljani materijali

Malč

Šindra

Čelični materijali

Vezivni materijali

Sredstva za zaštitu materijala

Opći troškovi

Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj

Troškovi pripreme idejnog plana ulaganja

Troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata, trošak nadzora

Troškovi usluge arhitekata, inženjera i konzultanata

Troškovi pripreme studije utjecaja na okoliš i/ili prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000 itd.)

Nematerijalni troškovi

Kupnja ili razvoj računalnih programa vezano uz projekt

Ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem

PRILOG II
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 8.5.2

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Idejni plan ulaganja

Pojašnjenje:

Idejni plan ulaganja mora biti ispunjen sukladno uputama i pojašnjenjima, izrađen od strane ovlaštene osobe.

Predložak Idejnog plana ulaganja se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.5.2. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šum. ekosustava

3.

Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata, sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Pojašnjenje:

Navedeni dokument je potrebno dostaviti ako je za predmetno ulaganje sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima propisana izrada istog

4.

Akt kojim se odobrava građenje ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje da se određeno ulaganje može provesti bez izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, izdan od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja, s oznakom pravomoćnosti za one akte za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva, a sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Pojašnjenje:

Navedeni dokument je potrebno dostaviti ako je za predmetno ulaganje sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima propisano ishođenje istog te ako je Idejnim planom ulaganja predviđeno da je isti potrebno izraditi

5.

Potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ovjerena od strane porezne uprave.

Pojašnjenje:

Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu. Kod zajedničkih projekata navedeni dokument je potrebno dostaviti za sve korisnike zajedničkog projekta

6.

Tablica korištenja državne potpore

Pojašnjenje:

Predložak Tablice se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.5.2. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šum. ekosustava

7.

Rješenje/Mišljenje izdano od Ministarstva zaštite okoliša i prirode o provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš koje je u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.

Pojašnjenje:

Navedeni dokument je potrebno dostaviti za ulaganja za koja je sukladno posebnim propisima potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš

8.

Pismena suglasnost pravnih i fizičkih osoba koje upravljaju zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na kojem je planirano ulaganje, za katastarske čestice koje su prijavljene kao lokacija ulaganja u Zahtjevu za potporu.

9.

Pismena suglasnost vlasnika zemljišta na zemljištima šumoposjednika na kojem je planirano ulaganje, za katastarske čestice koje su prijavljene kao lokacija ulaganja u Zahtjevu za potporu.

10.

Dokument kojim se dokazuje da trgovačka društva i druge pravne osobe imaju pravo gospodariti šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

Pojašnjenje:

Navedeni dokument dostavljaju samo korisnici koji su označili tip korisnika: trgovačko društvo ili druga pravna osoba koja gospodari šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

11.

Ugovor o suradnji kojim je definiran jedan korisnik koji će biti podnositelj zahtjeva za potporu/isplatu kao nositelj projekta.

Pojašnjene:

Kod zajedničkih projekata Ugovor o suradnji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu

12.

Dokaz o registraciji pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode

Pojašnjenje:

Navedeni dokument dostavljaju samo korisnici koji su označili tip korisnika: pravna osoba registrirana za djelatnosti zaštite prirode. Iz istoga mora biti vidljivo da je jedna od djelatnosti korisnika zaštita prirode

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UDRUGE:

13.

Izvadak iz Registra udruga izdan od strane nadležnog ureda državne uprave

Pojašnjenje:

Izvadak iz Registra udruga ne smije biti stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu

PRILOG III.
POPIS DOKUMENTACIJE U SLUČAJEVIMA KAD SE PROVODI POSTUPAK JAVNE NABAVE

I. Po dobivanju Odluke o prihvatljivosti na temelju članka 23. stavka 4. Pravilnika korisnik može dostaviti:

1. nacrt dokumentacije za nadmetanje sa svim prilozima

2. odluku naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

3. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

4. izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

5. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje.

II. Popis dokumentacije koja se dostavlja nakon dovršetka postupka javne nabave na temelju članka 23. stavak 7. Pravilnika u roku od osam (8) mjeseci od dana donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu:

1. Poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. Dokumentacija za nadmetanje te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ukoliko je primjenjivo);

3. Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave;

4. Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

5. Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

6. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje;

7. Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

8. Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

9. Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

10. Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja sa dokazima o zaprimanju/dostavi (ukoliko je primjenjivo);

11. Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili Poziva za nadmetanje);

12. Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr. dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz zaprimanja Odluke o odabiru) (ukoliko je primjenjivo)

13. Upisnik o zaprimanju ponuda;

14. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

15. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

16. Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

17. Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

18. Sve zaprimljene ponude;

19. Obavijest o sklopljenim ugovorima/Obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina;

20. Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

21. Tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika. Predložak tablice troškova i izračuna potpore se preuzima na stranici www.apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.5.2.«.

PRILOG IV
POPIS DOKUMENTACIJE ZA KORISNIKE KOJI NISU OBVEZNICI JAVNE NABAVE I ZA KORISNIKE KOJI SU OBVEZNICI JAVNE NABAVE ALI PROVODE POSTUPAK NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST ISPOD PRAGA PRIMJENE PROPISA KOJI UREĐUJU POSTUPAK JAVNE NABAVE

* Korisnik navedenu dokumentaciju dostavlja nakon zaprimanja Odluke o prihvatljivosti

1.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Izjave se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.5.2..«.

2.

Tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se pruzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/ Operacija 8.5.2«

3.

Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje:

Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

Ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama.

Za ponude inozemnih ponuditelja korisnik je dužan izvršiti preračun tečaja u kune prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se ponuda šalje u Agenciju, te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

Ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

Ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva na dostavu ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja.

4.

Sažetak izbora ponude izrađen sukladno uputi za objavu poziva za prikupljanje ponuda.

Pojašnjenje:

Dostavlja se za troškove veće od 35.000,00 kn (bez PDV-a), za koje su ponude prikupljene pozivom za prikupljanje ponuda, objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

PRILOG V – DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU PREDUJMA

OPERACIJA 8.5.2.

Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Original bankarske garancije u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma

(Bankarska garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu)

PRILOG VI – DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU

OPERACIJA: 8.5.2

Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Potvrda porezne uprave je li korisnik u sustavu PDV-a

2.

Potvrda porezne uprave da korisnik ima podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

(potrebno kod Zahtjeva za isplatu zadnje rate ili kod jednokratne isplate – ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu)

3.

Originali računa – navedeni u Izjavi o izdacima

4.

Predračuni – ako su osnova plaćanja

5.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

6.

Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

7.

Bankovna potvrda o žiro-računu za račune plaćene sa žiro-računa različitog od onog navedenog u Zahtjevu za isplatu

(ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu)

8.

Ugovor o kreditu i svi ugovori vezani uz plaćanje (Ugovori o cesiji/akreditivi/izjava o prijeboju)

9.

Potvrda banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita

10.

Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o gradnji

(potrebno kod Zahtjeva za isplatu zadnje rate ili kod jednokratne isplate. Ako je u Zahtjevu za potporu učitan dokument, kojim se dokazuje da za ulaganje nije potrebno izdavanje dokumenta kojim se odobrava građenje, traženi dokument nije potrebno učitati)

11.

Izjava ovlaštene osobe da je ulaganje izvršeno u skladu s projektnom dokumentacijom učitanom u Zahtjevu za potporu.

(potrebno kod Zahtjeva za isplatu zadnje rate ili kod jednokratne isplate)

12.

Preslika atesta kod nabave sprava za: rekreaciju, dječja igrališta, adrenalinske parkove

13.

Preslika jamstva/garancije od dobavljača/izvođača radova

14.

Ispis Kartice konta (u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora)

15.

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu iste u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima.

Dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za isplatu na temelju članka 23. stavak 9. Pravilnika

1.

Izmjene ugovora o javnoj nabavi (ako je primjenjivo) te dokumentacija iz provedenog postupka javne nabave

Dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za isplatu na temelju članka 22. stavak 8. Pravilnika

1.

Dokaz o ispunjavanju kriterija odabira ekonomski najpovoljnije ponude

PRILOG VII
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU

1. Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za promjenu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati i ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2. Izjava korisnika je li obveznik javne nabave, ovjerena i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za promjenu i popunjeni učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.5.2.«.

Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na korisnika, mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi je potrebno odgovoriti na sva pitanja, potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Korisnici koji nisu obveznici javne nabave nisu obvezni popuniti i učitati ovaj dokument.

3. Izmjena i dopuna Glavnog projekta i/ili Tipskog projekta za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata, sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložen je i Troškovnik projektiranih radova izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje kada je nastala promjena u Glavnom projektu i/ili Tipskom projektu.

4. Izmjena i/ili dopuna akta kojim se odobrava građenje izdana od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja, s oznakom pravomoćnosti za one akte za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva, a sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje. Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje. Priloženi dokument mora glasiti na korisnika.

5. Promjene ponuditelja za korisnike koji nisu obveznici javne nabave i za korisnike koji su obveznici javne nabave ali provode postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

U slučaju promjena ponuditelja korisnik je dužan ponoviti postupak objave poziva za prikupljanje ponuda sukladno članku 22. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016)

Korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Izjave se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.5.2.«.

2. tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 8.5.2.«

3. ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje:

računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

ukoliko je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama

za ponude inozemnih ponuditelja korisnik je dužan izvršiti preračun tečaja u kune prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se ponuda šalje u Agenciju, te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva na dostavu ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja.

4. Sažetak izbora ponude izrađen sukladno uputi za objavu poziva za prikupljanje ponuda.

Pojašnjenje:

Dostavlja se za troškove veće od 35.000,00 kn (bez PDV-a), za koje su ponude prikupljene pozivom za prikupljanje ponuda, objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

6. Promjene ponuditelja za korisnike koji su obveznici javne nabave

Kad je radi promjene projekta potrebno provesti novi postupak javne nabave, korisnik Agenciji za plaćanja dostavlja sljedeće:

1. poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. tablicu troškova i izračuna potpore (predložak tablice troškova i izračuna je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr, kartica Ruralni razvoj, Operacija 8.5.2.)

3. dokumentacija za nadmetanje sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

4. odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

5. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

6. izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

7. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje

8. zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja s dokazima o zaprimanju/dostavi (ukoliko je primjenjivo);

9. obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili poziva za nadmetanje);

10. upisnik o zaprimanju ponuda;

11. zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

12. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

13. odluka o odabiru s dokazom o dostavi odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

14. sve zaprimljene ponude (uključujući i omotnice zaprimljenih ponuda, ako je primjenjivo);

15. žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

16. sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

17. obavijest o sklopljenim ugovorima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju

53 08.06.2016 NATJEČAJ