Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
07.2
Tip operacije
7.2.2
Datum objave
4. 11. 2016
Datum prijave
4. 11. 2016
Kraj prijave
23. 12. 2016

U Narodnim novinama br. 100/2016 od 02.11.2016. godine objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

U nastavku je tekst Natječaja koji je dostupan i u poveznici: NN 100/2016

 

 

100 02.11.2016 NATJEČAJ

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-079 od 27. X. 2016. (424)

Na temelju članka 26. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 14. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI PROJEKTI/OPERACIJE I OPĆI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi projekti/operacije su projekti/operacije sukladno članku 15. Pravilnika.

(2) Prihvatljivi opći troškovi su opći troškovi sukladno članku 24. Pravilnika.

(3) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000 HRK.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Najniži i najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu propisan je člankom 13. stavcima 4. i 5. Pravilnika.

(5) Najniži i najviši iznos javne potpore koji korisnik može tražiti propisan je člankom 13. stavcima 6. i 7. Pravilnika.

(6) Najniži i najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji propisan je člankom 13. stavcima 8. i 9. Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti pečatom i potpisati te dostaviti ovjerenu potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8. ovog natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (datum, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za podmjeru 7.2. ‘Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije’ – provedba tipa operacije 7.2.2. ‘Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta’« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2

43000 Bjelovar

Tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-
-kninske i Zadarske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel.: (031) 445-464, (031) 445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300.

(5) Korisnici tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave.

Korisnici koji provode postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju sukladno članku 29. stavku 7. po dovršetku postupka javne nabave, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III. Natječaja.

Korisnici koji provode postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 28. Pravilnika, dostavljaju nakon sklapanja Ugovora o financiranju, a najkasnije u roku od 8 mjeseci sukladno članku 28. stavku 11. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III Natječaja.

Nakon provedbe svih postupaka nabave, sukladno člancima 28. i 29. Pravilnika, dokumentacija iz Priloga III Natječaja dostavlja se istovremeno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

(1) Korisnik nakon što Odluka o dodjeli sredstava postane pravomoćna može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Zahtjev za isplatu predujma podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma. Potvrda o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma s valjanom Bankarskom garancijom plative »na prvi poziv« i »bez prigovora»/Zadužnicom u stopostotnoj vrijednosti zatraženog predujma sukladno članku 38. Pravilnika, u izvorniku, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »Natječaj za podmjeru 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom V. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s priloženim računima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno, najkasnije 24 mjeseci od datuma donošenja odluke o dodjeli sredstava, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 7.2./Operacija: 7.2.2., Zahtjev za isplatu – ne otvarati«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

(4) Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je člancima 38. – 40. Pravilnika.

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016.

(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga natječaja počinje teći od 4. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016.

PRILOG I.
LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA PODMJERU 7.2.

»ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE«

Kod troška

Naziv dozvoljenog troška

Tip operacije 7.2.2.

Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

7.2.2.A Građenje (gradnja i rekonstrukcija)

7.2.2. A.1

Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) nerazvrstane ceste:

· cestovna građevina (donji ustroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično),

· nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično);

· zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste;

· prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa;

· javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, i slično).

7.2.2.B Opći troškovi

7.2.2. B.1

Opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti):

· troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti;

· troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova.

PRILOG II.
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZAHTJEVA ZA POTPORU:

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati i ovjeriti i dostaviti preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora sadržavati prilog »Opis projekta/operacije»u skladu s člankom 16. stavak 13. Pravilnika.

Pojašnjenje:

Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave mora biti potpisana i ovjerena te mora sadržavati prilog »Opis projekta/operacije«. Predložak priloga »Opis projekta/operacije»preuzima se sa stranice www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 7/ Podmjera 7.2.« unutar dokumenta »PREDLOSCI_7.2.2.zip«. Prilog mora biti u cijelosti popunjen sukladno pripadajućim uputama i pojašnjenjima te učitan zajedno s Odlukom predstavničkog tijela JLS u AGRONET.

3.

Potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ovjerena od strane Porezne uprave.

Pojašnjenje:

Potvrda Porezne uprave ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

4.

Glavni projekt potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta sukladno Zakonu o gradnji i troškovnik projektiranih radova potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta.

Pojašnjenje:

Potrebno je u AGRONET učitati scan originala Glavnog projekta sa svim dijelovima istog. Troškovnik projektiranih radova je potrebno učitati ako troškovnik nije sastavni dio Glavnog projekta.

5.

Akt kojim se odobrava građenje ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje da se ulaganje može provesti bez izdavanja akta kojim se odobrava građenje, a sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, izdan od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja s oznakom pravomoćnosti za one akte za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva.

Pojašnjenje:

Akt se mora odnositi na predmetno ulaganje te mora glasiti na korisnika.

Lokacija ulaganja koja je navedena u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje / drugog odgovarajućeg dokumenta.

Ako se za ulaganje koje je predmet Zahtjeva za potporu sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ne izdaje Akt kojim se odobrava građenje, potrebno je dostaviti (učitati u AGRONET) odgovarajuće očitovanje tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja.

6.

Fotodokumentacija lokacije ulaganja

Pojašnjenje:

Fotografija mora sadržavati: vrstu fotografije, datum, lokaciju, geografsku širinu i geografsku duljinu.

7.

Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike na temelju važećih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode.

Pojašnjenje:

Ovisno o vrsti i lokaciji ulaganja, navedene dokumente je potrebno učitati sukladno uputi Ministarstva zaštite okoliša i prirode objavljenoj na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera7/ Podmjera 7.2.« Uputa MZOIP_M7.pdf., a u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.

Dostavljenim Rješenjem/Mišljenjem korisnik isključuje značajan negativan utjecaj zahvata na okoliš i prirodu.

8.

Odluka o nerazvrstanim cestama s osnovnim podacima o nerazvrstanoj cesti (naziv, dužina, katastarske čestice) ili Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama s navedenim podacima.

Pojašnjenje:

U slučaju ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste korisnik je dužan dostaviti jedan od spomenutih dokumenata u kojim je navedena nerazvrstana cesta koja se planira rekonstruirati.

U slučaju ulaganja u gradnju nove nerazvrstane ceste korisnik može, ali nije obvezan dostaviti jedan od spomenutih dokumenata.

9.

Tablica korištenja javne potpore dodijeljene od strane središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

Pojašnjenje:

Tablicu korištenja javne potpore potrebno je učitati ako je korisniku dodijeljena državna potpora za iste troškove za koje podnosi Zahtjev za potporu.

Predložak Tablice se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 7/ Podmjera 7.2.« unutar dokumenta »PREDLOSCI_7.2.2.zip«.

10.

Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza u slučaju da je korisniku porez na dodanu vrijednost (PDV) prihvatljiv trošak jer nema pravo na odbitak PDV-a

Pojašnjenje:

Scan ovjerene i potpisane Izjave potrebno je dostaviti (učitati u AGRONET) ako korisnik nema mogućnost odbitka pretporeza za isporuke dobara i usluga po osnovi ulaganja za koje se traže sredstva potpore putem Zahtjeva za potporu.

Korisnicima koji ne dostave tu Izjavu trošak PDV-a neće biti odobren kao prihvatljiv trošak.

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu; popunjena, potpisana i ovjerena Izjava se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 7/ Podmjera 7.2.« unutar dokumenta »PREDLOSCI_7.2.2.zip«.

11.

Račun/situacija za izvršene aktivnosti građenja potpisan i ovjeren od izvođača radova.

Pojašnjenje:

Dokument je potrebno dostaviti (učitati u AGRONET) ako su određeni građevinski radovi započeti/izvršeni. Aktivnosti građenja vezane uz projekt/operaciju koje nisu predmet ulaganja (izvršeni građevinski radovi koji se prijavljuju među neprihvatljivim troškovima) mogu započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali vrijednost započetih aktivnosti građenja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

12.

Prijava početka građenja

Pojašnjenje:

Dokument je potrebno dostaviti (učitati u AGRONET) ako je nadležnom tijelu graditeljstva izvršena prijava početka građenja sukladno Zakonu o gradnji.

PRILOG III.
DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PROVOĐENJE POSTUPKA NABAVE

1. Tablica troškova i izračuna potpore potpisana i ovjerena od korisnika.

Predložak tablice troškova i izračuna potpore preuzima se sa stranice www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 7/ Podmjera 7.2.«.

2. Dokumentacija u slučajevima kad se provodi postupak javne nabave

I. Po dobivanju Odluke o prihvatljivosti na temelju članka 29. stavka 4. Pravilnika korisnik može dostaviti:

1. nacrt dokumentacije za nadmetanje sa svim prilozima

2. odluku naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

3. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

4. izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

5. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje.

II. Dokumentacija koja se dostavlja nakon dovršetka postupka javne nabave na temelju članka 29. stavak 7. Pravilnika u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju:

1. Poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. Dokumentacija za nadmetanje te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

3. Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave;

4. Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

5. Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

6. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje;

7. Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

8. Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

9. Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

10. Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja sa dokazima o zaprimanju/dostavi (ukoliko je primjenjivo);

11. Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili poziva za nadmetanje);

12. Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr. dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz zaprimanja odluke o odabiru) (ukoliko je primjenjivo)

13. Upisnik o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda

14. Upisnik o zaprimanju odvojenih dijelova ponude

15. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

16. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

17. Odluka o odabiru s dokazom o dostavi odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

18. Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

19. Sve zaprimljene ponude;

20. Obavijest o sklopljenim ugovorima/obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina;

21. Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

3. Dokumentacija kada se provodi postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

Dokumentacija koja se dostavlja nakon dovršetka postupka nabave na temelju članka 28. stavak 11. Pravilnika u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju

1. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od korisnika.

Predložak Izjave o nepostojanju sukoba interesa preuzima se sa stranice www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 7/ Podmjera 7.2.«.

2. Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

Ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama.

Za ponude inozemnih ponuditelja korisnik je dužan izvršiti preračun tečaja u kune prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se ponuda šalje u Agenciju, te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

Ponude moraju biti ovjerene i potpisane od strane ponuditelja.

Ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva na dostavu ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u izvornom obliku ili presliku s potvrdom javnog bilježnika da preslika odgovara izvorniku.

3. Sažetak izbora ponude izrađen sukladno uputi za objavu poziva za prikupljanje ponuda.

Dostavlja se za troškove veće od 35.000,00 kn (bez PDV-a), za koje su ponude prikupljene pozivom za prikupljanje ponuda, objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

PRILOG IV.
DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU PREDUJMA

OPERACIJA 7.2.2.

Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Original bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« ili zadužnice u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma

(Garancija/zadužnica mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu.)

2.

Pismo obavijesti s podacima o Modelu i Pozivu na broj primatelja

PRILOG V.
DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU

OPERACIJA: 7.2.2.

Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Potvrda porezne uprave da korisnik ima podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

(potrebno kod zahtjeva za isplatu zadnje rate ili kod jednokratne isplate – ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu)

2.

Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

3.

Izjava korisnika da mu nisu dodijeljena sredstva za iste prihvatljive troškove za koje je podnio zahtjev za potporu od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore

4.

Pismo obavijesti o podacima o modelu i pozivu na broj primatelja

5.

Originali računa – navedeni u Izjavi o izdacima

6.

Dokumenti koji su osnova plaćanja računa (predračun / Ugovor s dobavljačem)

7.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

8.

Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT/izvod iz deviznog računa)

9.

Bankovna potvrda o žiro-računu za račune plaćene sa žiro-računa različitog od onog navedenog u zahtjevu za isplatu

(ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu)

10.

Ugovor o kreditu i svi ugovori vezani uz plaćanje (ugovori o cesiji/asignaciji/akreditivi/izjava o prijeboju)

11.

Potvrda banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita

12.

Preslik jamstva/garancije od dobavljača/izvođača radova

13.

Pravomoćna uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o gradnji.

(potrebno kod zahtjeva za isplatu zadnje rate ili kod jednokratne isplate)

14.

Odluka o nerazvrstanim cestama s Jedinstvenom bazom podataka o nerazvrstanim cestama grada ili općine s osnovnim podacima o nerazvrstanoj cesti (naziv, dužina, katastarske čestice)

(potrebno kod zahtjeva za isplatu zadnje rate ili kod jednokratne isplate)

15.

Ispis Kartice konta

(u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora)

16.

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu iste u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za isplatu na temelju članka 29. stavak. 9. Pravilnika

1.

Izmjene ugovora o javnoj nabavi (ako je primjenjivo) te dokumentacija iz provedenog postupka javne nabave i/ili dokumentacija vezana uz izvršenje ugovora

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za isplatu na temelju članka 28. stavak. 8. Pravilnika

1.

Dokaz o ispunjavanju kriterija odabira ekonomski najpovoljnije ponude

PRILOG VI.
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za promjenu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Izmjena Glavnog projekta potpisana i ovjerena od strane ovlaštenog projektanta sukladno Zakonu o gradnji i troškovnik projektiranih radova potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta.

Pojašnjenje:

Izmjenu Glavnog projekta je potrebno učitati u slučaju promjene akta kojim je odobreno građenje kada je nastala promjena u Glavnom projektu. Troškovnik projektiranih radova je potrebno učitati ako isti nije sastavni dio Izmjene Glavnog projekta.

3.

Izmjena i/ili dopuna akta kojim je odobreno građenje prema Zakonu o gradnji izdana od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja s oznakom pravomoćnosti za one akte za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva.

Pojašnjenje:

Dokument je potrebno učitati u slučaju promjene akta kojim je odobreno građenje. Lokacija ulaganja koja je navedena u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim je odobreno građenje. Priloženi dokument mora glasiti na korisnika.

4.

Tablica troškova i izračuna potpore

Pojašnjenje:

Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima sa stranice www. apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 7/ Podmjera 7.2.« unutar dokumenta »PREDLOSCI_7.2.2.zip«. Učitajte popunjenu tablicu u MS Office Excel formatu u slučaju promjene ponuditelja, u slučaju provedbe novog postupka javne nabave ili u slučaju promjene u odabranoj ponudi (uslijed izmjene akta kojim je odobreno građenje).

DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE KOJI PROVODE POSTUPAK NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST ISPOD PRAGA PRIMJENE PROPISA KOJI UREĐUJU POSTUPAK JAVNE NABAVE

PROMJENA PONUDITELJA

U slučaju promjene ponuditelja korisnik je dužan ponoviti postupak objave poziva za prikupljanje ponuda sukladno članku 28. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016) te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

6.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od korisnika.

Predložak Izjave se preuzima sa stranice www. apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 7/ Podmjera 7.2.«.

7.

Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

Ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama.

Za ponude inozemnih ponuditelja korisnik je dužan izvršiti preračun tečaja u kune prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se ponuda šalje u Agenciju, te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

Ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

Ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva na dostavu ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u izvornom obliku ili presliku s potvrdom javnog bilježnika da preslika odgovara izvorniku.

8.

Sažetak izbora ponude izrađen sukladno uputi za objavu poziva za prikupljanje ponuda.

Dostavlja se za troškove veće od 35.000,00 kn (bez PDV-a), za koje su ponude prikupljene pozivom za prikupljanje ponuda, objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

PROMJENA PONUDE ISTOG PONUDITELJA

U slučaju promjene ponude kada je zbog promjene akta kojim je odobreno građenje došlo do promjene troškovnika projektiranih radova/instalacija/opreme, osim u slučaju provedbe javne nabave, korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

9.

Nova ponuda istog ponuditelja izrađena sukladno izmjenama u troškovniku.

DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE KOJI PROVODE POSTUPAK JAVNE NABAVE U SKLADU S PROPISIMA KOJI UREĐUJU POSTUPAK JAVNE NABAVE

PROMJENA PONUDITELJA

Kada je radi promjene projekta potrebno provesti novi postupak javne nabave, korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

10.

Poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

11.

Dokumentacija za nadmetanje te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

12.

Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave;

13.

Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

14.

Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

15.

Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje;

16.

Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

17.

Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

18.

Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

19.

Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja sa dokazima o zaprimanju/dostavi (ukoliko je primjenjivo);

20.

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili Poziva za nadmetanje);

21.

Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr. dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz zaprimanja Odluke o odabiru) (ukoliko je primjenjivo)

22.

Upisnik o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda

23.

Upisnik o zaprimanju odvojenih dijelova ponude

24.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

25.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

26.

Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

27.

Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

28.

Sve zaprimljene ponude;

29.

Obavijest o sklopljenim ugovorima/Obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina;

30.

Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju