Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, NN 120/2016

Zatvoren
Mjera
Podmjera
06.1
Tip operacije
6.1.1
Datum objave
21. 12. 2016
Datum prijave
21. 12. 2016
Kraj prijave
24. 2. 2017

NN 120/2016, NATJEČAJ – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-081 od 20. XII. 2016.(514)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3., »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici definirani prilogom I, točkom 3. natječaja, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem.

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

(1) Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU sukladno članku 7. Pravilnika isključujući za natječaj kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja. Objašnjenja pojedenih prihvatljivih aktivnosti su navedena u prilogu I natječaja u točkama 4., 5., 6.,7. i 8.

(2) Prihvatljive aktivnosti provode se na ruralnom području sukladno definiciji ruralnog područja iz članka 3. Pravilnika.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 75.368.000,00 kuna.

(2) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, a Republika Hrvatska s 10% udjela.

(3) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih nepovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

(4) Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive aktivnosti sukladno članku 7. Pravilnika, a koje su definirane ciljevima iz članka 8. točkom (g) Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Upute za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a objašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 6.1 »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Pri podnošenju zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točki 7. natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2

43000 Bjelovar

Tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-go­ranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Tel.: (051) 688-545, (051) 561-199

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-
-kninske i Zadarske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel.: (031) 445-464, (031) 445-465

Lokacija ulaganja na području grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 6.1 »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, tip operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom III natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan u roku tri godine od dana prihvaćanja Odluke o dodjeli sredstava osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti potpisanu potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 6.1./Tip operacije 6.1.1., Zahtjev za isplatu/rata br. (1, 2 ili 3) – ne otvarati« na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(1) Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka nalaze se u člancima 26. – 28. Pravilnika.

7. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 21. prosinca 2016. godine od 12:00:00 sati do 24. veljače 2017. godine do 23:59:59 sati.

(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. natječaja počinje teći od 21. prosinca 2016. godine u 12:00:00 sati i traje do 24. veljače 2017. godine do 23:59:59 sati.

(3) Upiti vezano za odredbe natječaja se postavljaju isključivo putem web-forme s mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr na kojoj će biti objavljeni i svi odgovori na zaprimljena pitanja. Samo odgovori na upite koji su postavljeni putem navedene web-forme u periodu roka za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz stavka 2. ove točke, se smatraju službenim.

Pitanja i odgovore možete pogledati ovdje.

PRILOG I
OBJAŠNJENJE ODREDBI PRAVILNIKA O PROVEDBI PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«

1. Članak 5., stavak 4.

Pri izradi poslovnog plana u tipu operacije 6.1.1., korisnik prikazuje prihvatljive aktivnosti koje planira provoditi u svrhu ostvarivanja definiranih ciljeva. Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu moraju biti prikazane u iznosu od najmanje koliko je određena visina potpore po korisniku za tip operacije 6.1.1. (376.840,00 kuna).

2. Članak 5. stavak 5., točka 2.

Isplata druge rate potpore se može obaviti ako je uz zahtjev za isplatu priložen dokaz da su neke od aktivnosti iz poslovnog plana započete.

Započete aktivnosti se tumače na način da je provedba poslovnog plana započeta. Npr. ako je korisnik planirao u poslovnom planu:

– kupiti 10 muznih krava, započeta aktivnost bi bila da je kupio 2 muzne krave,

– izgraditi telićnjak na poljoprivrednom gospodarstvu, započeta aktivnost bi bila da je ili nabavljena određena količina materijala za izgradnju ili prijavljen početak gradnje nadležnom tijelu ili započeta izgradnja temelja koja može biti vidljiva iz građevinskog dnevnika,

– nabaviti sadnice višegodišnjeg bilja, započeta aktivnost bi bila da je kupio određen dio planiranih sadnica,

– kupiti poljoprivredno zemljište i poljoprivrednu mehanizaciju, započeta aktivnost bi bila sklapanje predugovora o kupnji poljoprivrednog zemljišta ili račun za prvu ratu za poljoprivrednu mehanizaciju.

Provedba prihvatljive aktivnosti operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva iz članka 7. stavka 1. točke i) ne smatra se početkom provedbe aktivnosti iz poslovnog plana.

3. Članak 6.

Prihvatljivi korisnici u tipu operacije 6.1.1. su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u;

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) u kojem je mladi poljoprivrednik direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

Mladi poljoprivrednik je upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate potpore odnosno najkasnije devet mjeseci od dodjele odluke o dodjeli sredstava.

Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti mora biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt može biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate potpore.

Ako je mladi poljoprivrednik bio nositelj/odgovorna osoba na poljoprivrednom gospodarstvu za koje ne podnosi zahtjev za potporu za tip operacije 6.1.1. isti nije prihvatljiv korisnik u tipu operacije 6.1.1. Ako je mladi poljoprivrednik bio nositelj/odgovorna osoba na poljoprivrednom gospodarstvu za koje podnosi zahtjev za potporu duže od 18 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu za tip operacije 6.1.1., nije prihvatljiv korisnik u tipu operacije 6.1.1.

U zahtjevu za potporu mladi poljoprivrednik je dužan dostaviti potvrdu Savjetodavne službe za SO (ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva).

Ako je mladi poljoprivrednik nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, tada dostavlja potvrdu Savjetodavne službe za SO za poljoprivredno gospodarstvo u kojemu je nositelj/odgovorna osoba.

Ako pri podnošenju zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz zahtjev za potporu dostaviti potvrdu od Savjetodavne službe za SO za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje će preuzeti. U tome slučaju, mladi poljoprivrednik je dužan u cijelosti preuzeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za koje je dostavio potvrdu od Savjetodavne službe za SO, odnosno biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba te dostaviti novu potvrdu Savjetodavne službe za SO za preuzeto poljoprivredno gospodarstvo najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate potpore, ali ne kasnije od 9 mjeseci nakon dodjele odluke o dodjeli sredstava.

Ako kod podnošenja zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili obrta i mladog poljoprivrednika.

Preuzimanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta smatra se imenovanjem mladog poljoprivrednika za nositelja/odgovornu osobu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta i preuzimanjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta u cijelosti (sa svim poljoprivrednim resursima koji su ušli u izračun ekonomske veličine (SO).

Dodijeljena potpora u podmjeri 6.1 ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili trgovačkog društva koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje je mladi poljoprivrednik priložio potvrdu o ekonomskoj veličini (SO).

U zahtjevu za potporu mladi poljoprivrednik navodi broj žiro-računa trgovačkog društva, a ako nije nositelj/odgovorna osoba u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili obrtu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu navodi žiro-račun fizičke osobe (sebe osobno).

Najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore mladi poljoprivrednik mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske.

4. Članak 7.

Dodijeljena potpora u tipu operacije 6.1.1. ne može se koristiti za kupovinu prihvatljivih aktivnosti iz članka 7. Pravilnika od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/osnivača obrta/vlasnika trgovačkog društva.

5. Članak 7. stavak 1. točka a)

Domaće životinje, višegodišnje bilje, sjemenje i sadni materijal koje se planiraju kupiti s dodijeljenom potporom u tipu operacije 6.1.1. moraju biti u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljive aktivnosti se ne odnose na kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja, te stočne hrane.

6. Članak 7. stavak 1. točka b)

Prerada proizvoda se definira na način:

Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU.

Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu proizvoda od fizičkih i pravnih osoba.

7. Članak 7. stavak 1., točka d)

Prihvatljiva aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme odnosi se i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba.

8. Članak 7. stavak 1., točka i)

Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje zahtjeva za potporu. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka su prihvatljive i prije podnošenja zahtjeva za potporu. Ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu vezano za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 113.000,00 kuna. Usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje zahtjeva za potporu mogu iznositi najviše 20.000,00 kuna.

Zahtjevi za potporu kod kojih su u poslovnom planu za aktivnost operativnog poslovanja navedeni iznosi veći od 113.000,00 kuna, odnosno ako je za usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenja zahtjeva za potporu navedeni iznos veći od 20.000,00 kuna, bit će odbijeni.

9. Članak 8. točka k)

Vezano uz definiciju aktivnog poljoprivrednika, mladi poljoprivrednik najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu 3. rate mora priložiti izjavu vezano uz definiciju aktivnog poljoprivrednika koja je sastavni dio Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine 20/16).

Za trgovačko društvo za koje mladi poljoprivrednik podnosi poslovni plan u tipu operacije 6.1.1., poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u tipu operacije 6.1.1. smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64. Obrt i trgovačko društvo za koje je mladi poljoprivrednik podnio poslovni plan, najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu 3. rate, poljoprivreda mora biti glavna djelatnost upisana sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.

Aktivnim poljoprivrednikom u tipu operacije 6.1.1. ne smatraju se fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 9. stavka 2. podstavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

10. Članak 8. točka n) i o)

Korisnik treba biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik na osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) na osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu treće rate.

Za obveznike poreza na dohodak – poljoprivredno gospodarstvo na kojemu je mladi poljoprivrednik nositelj mora plaćati zdravstveno i mirovinsko na temelju poljoprivredne djelatnosti te mora biti upisan u RPO.

Za obveznike poreza na dobit – poljoprivredno gospodarstvo na kojemu je mladi poljoprivrednik nositelj mora zaposliti na puno radno vrijeme.

Mladi poljoprivrednik je dužan najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu treće rate potpore biti zaposlen na puno radno vrijeme u poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu, te ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Mladi poljoprivrednik je dužan ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme za koje je ostvario potporu u tipu operacije 6.1.1. najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

11. Članak 17. stavak 2.

U slučaju da se izračun SO-a temelji na resursima koji nisu upisani u ARKOD/JRDŽ, Korisnik je dužan djelatniku Savjetodavne službe prilikom ishođenja potvrde iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva dostaviti dokaze o postojanju takvih resursa (rješenja o upisu u odgovarajuće registre, evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, račune, fotografije). Također, ako Korisnik ima prijavljene površine u ARKOD-u ili životinje u JRDŽ-u, a nije podnosio zahtjev za izravnu potporu dužan je dostaviti dokaze o postojanju resursa na kojima se temelji ekonomski rezultat (evidenciju o prodanim poljoprivrednim proizvodima, račune, fotografije i sl.).

Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 21. prosinca 2016. godine u 12 sati.

12. Članak 17. stavak 4.

Mladi poljoprivrednik je dužan u zahtjevu za potporu i zahtjevu za isplatu treće rate potpore dostaviti izjavu da mu nije dodijeljena financijska potpora te da je neće tražiti iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova kao ni iz donacija za iste aktivnosti predviđene poslovnim planom u sklopu prijave na natječaj.

13. Članak 17. stavak 5.

Poljoprivredno gospodarstvo u kojem je mladi poljoprivrednik upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu a najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu 1. rate odnosno najkasnije devet mjeseci od dodjele odluke o dodjeli sredstava mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća prema definiciji iz Priloga VI Pravilnika.

14. Članak 23. stavak 2. točka b)

Nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima (sukladno Uredbi Komisije (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, članak 1, stavak 2) (SL L 312, 18. 12. 1995).

Sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. stavak (a), delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015 (SL L 293, 8. 7. 2015).

15. Članak 27. stavak 1.

Mladi poljoprivrednik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja, Služba za odobrenje isplata – Centralni ured izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci, računajući od dana prihvaćanja odluke o dodjeli sredstava.

Zadnji izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci od dana prihvaćanja odluke o dodjeli sredstava mladi poljoprivrednik je dužan poslati uz Zahtjev za isplatu treće rate potpore.

15. Članak 23. stavak 4., 5., 6. i 7.

Nakon faze administrativne obrade zahtjeva za potporu u kojoj se utvrđuju bodovi na temelju kriterija odabira iz Priloga I Pravilnika, Agencija će kreirati privremenu rang-listu, te će u daljnje faze administrativne obrade zahtjevi za potporu ulaziti prema dodijeljenim bodovima, a kada se obradi zadnji zahtjev za koji su sredstva dostatna za preostale zahtjeve se daljnja administrativna obrada ne obavlja već se izdaju odluke o privremenoj raspodjeli sredstava.

16. Članak 7.

Aktivnosti za koje je mladi poljoprivrednik ostvario potporu unutar Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. i Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. ne mogu biti predmet potpore u tipu operacije 6.1.1.

Prilog I. Kriteriji odabira zahtjeva za potporu

Kriteriji odabira tip operacije 6.1.1.

17. Kriterij odabira broj 2

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu i imati više od 50% poljoprivrednog potencijala koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u vlasništvu/posjedu (u omjeru 1/1 dijela).

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario 5 bodova po navedenom kriteriju, mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu te imati više od 50% poljoprivrednog potencijala koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u drugoj ugovornoj obvezi na period više od 15 godina.

Mladi poljoprivrednik koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nije postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu ne može ostvariti bodove po ovome kriteriju.

18. Kriterij odabira broj 4

Kada je mladi poljoprivrednik u poslovnom planu naveo više lokacija/područja u kojima se provode aktivnosti iz poslovnog plana, tada ostvaruje bodove za stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mjestu upisa poljoprivrednog gospodarstva u upisnik poljoprivrednika.

19. Kriterij odabira broj 5

Pod pojmom nezaposleni, za potrebe natječaja za tip operacije 6.1.1., podrazumijevaju se osobe koje nisu u radnom odnosu i koje se kao takve vode u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

20. Kriterij odabira broj 6

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju, poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 50% poljoprivrednog zemljišta upisano u ARKOD sustavu na područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima u vlasništvu/posjedu/najmu i koje je ušlo u izračun ekonomske veličine, najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Sve aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju provoditi u područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

21. Kriterij odabira broj 7

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju odnositi najmanje 50% na prioritetne sektore u odnosu na ukupan iznos svih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu. Kada je u poslovnom planu jedina aktivnost nabava poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju, najmanje 50% poljoprivrednih resursa iz izračuna ekonomske veličine mora se odnositi na prioritetne sektore.

22. Kriterij odabira broj 8

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove prema navedenom kriteriju mora biti evidentiran u registrima nadležnih institucija koje su nadležne za ekološku proizvodnju, sustave kvalitete za poljoprivredne proizvode i agro-okolišne mjere u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a sve aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju odnositi ili na ekološku proizvodnju ili sustave kvalitete za poljoprivredne proizvode ili agro-okolišne mjere. Agro-okolišne mjere su određene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu (NN20/16) u članku 62. i ne odnose se na integriranu proizvodnju.

Prilog VII. Označavanje ulaganja

1.2 Nakon dovršetka ulaganja

Mladi poljoprivrednik nakon dovršetka ulaganja u tipu operacije 6.1.1. nije dužan postaviti ploču i na sjedište Lokalne akcijske grupe.

2. Primjer označavanja

Kod elementa »Navesti naziv projekta/ulaganja potrebno je upisati:

Tip operacije 6.1.1. » Potpora mladim poljoprivrednicima».

Kod elementa »Udio sufinanciranja« treba navesti:

»90% EU, 10% RH«

PRILOG II
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 6.1.1

DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA KRITERIJIMA ODABIRA – Ako korisnik nije zadovoljio određeni kriterij/nije učitao obavezan dokument za provjeru kriterija odabira, bodovi za taj kriterij neće biti dodijeljeni odnosno iznosit će 0.

1.

Ugovor za korištenje poljoprivrednog zemljišta na katastarskoj/im čestici/ama (na najmanje 15 godina) koje su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Objašnjenje:

Ugovor za korištenje poljoprivrednog zemljišta na katastarskoj/im čestici/ama (na najmanje 15 godina), koja/e su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva sklopljen između mladog poljoprivrednika i vlasnika katastarske/ih čestice/a. Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.

2.

Tablica za izračun udjela za kriterij odabira 2. i kriterij odabira 6.

Objašnjenje:

Predložak tablice se preuzima iz AGRONET-a, zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 6 – Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

3.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu.

Objašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

4.

Kopija važeće osobne iskaznice ili drugi važeći dokument kojim se dokazuje dob mladog poljoprivrednika.

5.

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdana od Savjetodavne službe ne starija od dana objave ovog Natječaja.

Objašnjenje:

U slučaju da mladi poljoprivrednik preuzima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt, a nije postavljen za nositelja prije podnošenja zahtjeva za potporu, potvrdu dostavlja za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje preuzima.

6.

Ugovor ili drugi pravovaljani dokument u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva i mladog poljoprivrednika (ako mladi poljoprivrednik nije upisan u upisnik poljoprivrednika kao nositelj u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu).

Objašnjenje:

Primjenjivo samo ako mladi poljoprivrednik preuzima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt gdje nije nositelj u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

7.

Izjava o veličini poduzeća – ovjerena i potpisana od korisnika.

Objašnjenje:

Navedenu izjavu su obvezni popuniti svi organizacijski oblici poljoprivrednog gospodarstva (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo) za koje mladi poljoprivrednik podnosi zahtjev za potporu. Predložak izjave se preuzima iz AGRONET-a, zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 6 – Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«. U slučaju da mladi poljoprivrednik preuzima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt, a nije postavljen za nositelja prije podnošenja zahtjeva za potporu izjavu o veličini poduzeća ispunjava za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje preuzima, no potpisuje ju mladi poljoprivrednik (korisnik koji podnosi zahtjev za potporu).

8.

Potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu i ovjerena od porezne uprave. U potvrdi ne smije biti naveden dug.

Objašnjenje:

Potvrda se dostavlja za korisnika (mladi poljoprivrednik) koji podnosi zahtjev za potporu.

9.

Diploma agronomskog ili veterinarskog smjera ili svjedodžba iz područja poljoprivrede i veterine ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo u poljoprivredi ili veterini ili izjava o radnom iskustvu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i dokument kao dokaz o stručnoj osposobljenosti.

Objašnjenje:

Stručno osposobljavanje za koje se dostavlja potvrda mora biti verificirano pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ili održano putem aktivnosti iz Mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«.

KORISNIK JE MLADI POLJOPRIVREDNIK ODGOVORNA OSOBA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU REGISTRIRANOM ZA OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

10.

Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva.

Objašnjenje: Društveni ugovor iz kojeg je vidljiv udio vlasništva u temeljnom kapitalu. Korisnik (mladi poljoprivrednik) mora biti većinski vlasnik (više od 50% udjela u temeljnom kapitalu) u trgovačkom društvu.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA:

Navedenu dokumentaciju dostaviti za gospodarstvo (čije poslovanje je predmetom poslovnog plana) u kojem je nositelj mladi poljoprivrednik ili će biti postavljen za nositelja.

11.

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK DUŽNI SU DOSTAVITI NAVEDENE DOKUMENTE UZ SLJEDEĆE UVJETE

1. a. ako su u sustavu PDV-a i/ili imaju više od 149.500 HRK prometa i/ili imaju samostalnu zatvorenu radnju (da proizvodi i da zadovoljava minimalne tehničke uvjete) moraju dostaviti:

• Rekapitulaciju primitaka i izdataka za 2015. godinu

• Popis dugotrajne imovine na kraju 2015. godine

• Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2015. godinu

b. ako imaju promet od 80.500 kn do 149.500 HRK moraju dostaviti:

• Knjigu prometa na kraju 2015. godine

• Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak

Objašnjenje:

– porez na dohodak utvrđuje i plaća u paušalnom iznosu

– ako plaća i utvrđuje porez kao »paušalac« onda nije obvezan predavati godišnju prijavu poreza na dohodak

c. ako imaju promet manji od 80.500 HRK moraju dostaviti:

• Evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (za 2016. godinu)

Objašnjenje:

– korisnik koji nije obveznik fiskalizacije i koji ne vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dohodak nije obvezan predavati godišnju prijavu poreza na dohodak, kao niti imati rekapitulaciju primitaka i izdataka, niti popis DI ali moraju voditi evidenciju (svi koji imaju manje od 80.000 HRK prometa – OPG-ovi, fizičke osobe koji prodaju na tržnici ili kućnom pragu)

d. korisnik koji je u 2016. godini upisan u RPO (Registar poreznih obveznika) na temelju obavljanja određene (poljoprivredne, šumarske …) djelatnosti prvi put mora dostaviti:

• potvrdu porezne uprave da je upisan u RPO (Registar poreznih obveznika) od xx.xx.2016. godine na temelju predmetne djelatnosti

• Evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda1 (za 2016. godinu)

2. ako se ne radi o nijednoj od navedenih situacija:

• izjavu korisnika da nije bio obvezan predavati godišnju prijavu poreza na dohodak sukladno nacionalnom zakonodavstvu

• Evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda1 (za 2016. godinu)

12.

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT DUŽNI SU DOSTAVITI

1. Koji su poslovali u prethodnoj godini

• GFI-POD za prethodnu financijsku godinu (2015.) s potvrdom o primitku dokumentacije od FINA-e

• Popis dugotrajne imovine na kraju 2015. godine

2. Korisnik koji je osnovan u godini prijave na natječaj:

• izjava korisnika da je osnovan u godini prijave na natječaj

3. Korisnik koji je bio u statusu mirovanja 2015. godine:

• izjava o neaktivnosti sukladno članku 20., stavku 7. Zakona o računovodstvu ovjerena od FINA-e (ili potvrda FINA-e da je zaprimila predmetnu izjavu od korisnika za prethodnu financijsku godinu)

13.

Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima.

Objašnjenje:

Predložak Poslovnog plana u Excel formatu se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 6 – Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«.1 Ako takav dokument sadrži veći broj stranica i stoga je korisniku nepraktičan za skeniranje, dopušteno je izraditi godišnju rekapitulaciju prodanih količina (koja mora biti ovjerena od korisnika). Napominjemo da u takvom slučaju Agencija zadržava pravo, ako procijeni potrebnim, naknadno tražiti kompletnu dokumentaciju.

PRILOG III
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU ZA OPERACIJU 6.1.1

PODMJERA 6.1

OPERACIJA 6.1.1

DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

0) Dokumenti koje je potrebno priložiti uz zahtjev za isplatu svake rate

0.1.

Potpisana potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu

Objašnjenje: dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku

0.2.

Potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dana podnošenja zahtjeva za isplatu. U potvrdi ne smije biti naveden dug.

0.3.

Važeća osobna iskaznica ili drugi važeći dokument kojim se dokazuje prebivalište mladog poljoprivrednika na području Republike Hrvatske

1) Dokumentacija koju je potrebno priložiti najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu 1. rate

1.1.

Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni ugovori moraju biti upisni u zemljišne knjige.

Objašnjenje:

Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji provedbe aktivnosti, za sljedeće aktivnosti mora dostaviti dokaz da ima pravo ulaganja:

– zakup poljoprivrednog zemljišta

– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

1.2.

Ugovor o najmu sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti su upisan u zemljišne knjige

Objašnjenje:

Ako je aktivnost opremanje postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika, lokacija ulaganja navedena u ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju će korisnik navesti u zahtjevu za potporu. Vlasnik objekta u zemljišnim knjigama mora biti vlasnik koji je naveden u ugovoru o najmu. Ugovor o najmu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige

1.3.

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdana i ovjerena kod Savjetodavne službe, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva za isplatu

Objašnjenje:

Ako korisnik nije bio nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, treba dostaviti navedenu potvrdu.

2) Dokumentacija koju je potrebno priložiti najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu 2. rate

2.1.

Dokazi o započetim aktivnostima navedenim u poslovnom planu ovisno o vrsti aktivnosti korisnika:

• predračun/račun za avans/račun za dio aktivnosti

• predugovori/račun za predujam (aktivnosti kupnje poljoprivrednog zemljišta / kupnja mehanizacije.)

• građevinski dnevnik (ako je aktivnost izgradnja) i drugi odgovarajući dokumenti

3) Dokumentacija koju je potrebno priložiti najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu 3. rate

3.1.

Računi/ kupoprodajnih ugovora ovjereni kod javnog bilježnika

3.2.

Dostavnica/otpremnica/putni listovi

3.3.

Prometna dozvola

Objašnjenje:

Ako je aktivnost navedena u poslovnom planu kupnja mehanizacije, strojeva i opreme dostaviti za onu vrstu mehanizacije, strojeva i opreme za koju se izdaje promatne dozvola sukladno zakonu o Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13), i Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (NN151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16)

3.4.

Pravomoćna uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji

3.5.

Uvjerenja/potvrda o stečenoj izobrazbi stručnih znanja i sposobnosti iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade

Objašnjenje:

Ako je korisnik naveo kao aktivnost u poslovnom. Stručno osposobljavanje za koje se dostavlja uvjerenje/potvrda mora biti verificirano pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ili održano putem aktivnosti iz Mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«

3.6.

Dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu korisnika

a. Svjedodžba/diploma o stečenoj stručnoj spremi agronomskog ili veterinarskog smjera i/ili

b. Ugovor o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo u poljoprivredi ili veterini od minimalno 2 godine i dokaz o stručnoj osposobljenosti (uvjerenja o stečenoj izobrazbi stručnih znanja i sposobnosti iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade vezano uz predmetnu proizvodnju navedenu u poslovnima planu) ili

c. Izjava o radnom iskustvu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i dokument kao dokaz o stručnoj osposobljenosti.

Objašnjenje:

U slučaju kada korisnik nije dostavio dokaze o stjecanju stručnih znanja i vještina (stručna sprema ili radno iskustvo), pri podnošenju zahtjeva za potporu, a isti je naveo kao aktivnost u poslovnom planu.

Stručno osposobljavanje za koje se dostavlja potvrda mora biti verificirano pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ili održano putem aktivnosti iz Mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«

3.7

Dokaz o zaposlenju

Ugovor o radu na puno radno vrijeme

Objašnjenje:

Ako je mladi poljoprivrednik nositelj/odgovorna osoba u trgovačkom društvu potrebno je dostaviti ugovor o radu na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu.

3.8.

Dokaz o statusu korisnika kao poreznog obveznika

a. Potvrda porezne uprave o upisu u RPO (Registar poreznih obveznika) – za fizičku osobu (OPG i obrt) obveznika poreza na dohodak ili

b. Rješenje Porezne uprave o ulasku u sustav poreza na dobit – za fizičku osobu (OPG i obrt) obveznik poreza na dobit

3.9.

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdana i ovjerena kod Savjetodavne službe ne starija od 30 dana na dana podnošenja zahtjeva za isplatu

Objašnjenje:

Ako je u poslovnom planu naveden cilj: Povećanje proizvodnog kapaciteta

3.10

Obrazac JOPDD -Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja.Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju

Druga Izmjena Natječaja od 4. travanja 2018. za provedbu podmjere 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, provedba tipa operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima nalazi se ovdje.