Natječaji

NATJEČAJ za provedbu podmjere 5.2. operacija 5.2.1.

Zatvoren
Mjera
Podmjera
05.2
Tip operacije
5.2.1
Datum objave
31. 8. 2015
Datum prijave
31. 8. 2015
Kraj prijave
30. 10. 2015

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-030 od 12. VIII. 2015. (482)

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

NATJEČAJ

za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2 »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« na područjima s proglašenom elementarnom nepogodom na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj 73/97 i 174/04) nastalom nakon 1. siječnja 2014. godine.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi mjere 05).

Pravilnik o provedbi mjere 05 dostupan je na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi mjere 05, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su:

a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,

b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,

d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,

e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,

f) opći troškovi u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II. Pravilnika o provedbi mjere 05, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Predviđena sredstva javne potpore su 10.000.000,00 HRK. Iznos je indikativan i zadržava se pravo izmjene ukupne vrijednosti javne potpore ovisno o broju pristiglih zahtjeva.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Pravilnika o provedbi mjere 05 i ovoga Natječaja.

(3) Sredstva potpore za Podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

(4) Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100 posto.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU /PROMJENU/ PREDUJAM /ISPLATU

Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su Prilozi ovog Natječaja.

Uz Zahtjev za potporu podnositelj dostavlja i presliku Odluke o proglašenju elementarne nepogode sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj 73/97 i 174/04).

Zahtjevi se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

Zahtjeve korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva nalaze se u Pravilniku o provedbi mjere 05 i Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj »Podmjera 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

6. OBRADA ZAHTJEVA ZA POTPORU I DONOŠENJE ODLUKA

Zahtjevi za potporu po objavljenom Natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

Nakon provedbe administrativne obrade formirat će se rang-lista sukladno članku 14. Pravilnika o provedbi mjere 05, a potom i izdati odluke sukladno članku 15. i 16. Pravilnika o provedbi mjere 05.

7. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 31. 8. 2015. i traje do 30. 10. 2015. Zahtjevi pristigli prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

PRILOZI NATJEČAJA

PRILOG I – ZAHTJEV ZA POTPORU

PRILOG II – ZAHTJEV ZA PROMJENU

PRILOG III – ZAHTJEV ZA PREDUJAM

PRILOG IV – ZAHTJEV ZA ISPLATU

PRILOG V

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA PODMJERU 5.2.

Kod troška

Naziv prihvatljivih troškova

5.2.9.1

SANACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (sukladno Planu sanacije)

– mineralno i organsko gnojivo

– sjeme – poljoprivredne vrste za zelenu gnojidbu (sideracija)

– materijal potreban za popravljanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta

(zeolit – preparati sa zemljišnim bakterijama i mikroorganizmima, kalcijev karbonat, kalcijev i magnezijev karbonat i dr.)

Usluge korištenja građevinskih i poljoprivrednih strojeva:

– uklanjanje mulja,

– podrivanje,

– ravnanje,

– krčenje uništenog višegodišnjeg nasada i višegodišnjeg bilja te uklanjanje krčevina.

5.2.9.2

GRAĐENJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSKIH OBJEKATA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE

– građenje i/ili opremanje objekata za domaće životinje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

– građenje i/ili opremanje objekata za uzgoj bilja u zaštićenom prostoru sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,

– građenje i/ili opremanje objekti za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,

– građenje i/ili opremanje ostalih poljoprivrednih gospodarskih objekata s pripadajućom opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

5.2.9.3

POPRAVAK ILI NABAVA NOVIH/RABLJENIH POLJOPRIVREDNIH STROJEVA, MEHANIZACIJE I OPREME

– traktori

– kombajni

– ostala mehanizacija

– oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla

– oprema za gnojidbu

– oprema za košnju

– oprema za sjetvu i sadnju

– oprema za zaštitu bilja

– oprema za berbu i žetvu

– oprema za transport

– ostala poljoprivredna oprema uključujući opremu za navodnjavanje

5.2.9.4

NABAVA OSNOVNOG STADA/MATIČNOG JATA KOD DOMAĆIH ŽIVOTINJA

– goveda (junica, junac, krava, bik),

– svinje (nazimica, nazimac, krmača, nerast),

– ovce (šilježe, ovnić, ovca, ovan),

– koze (jarica, jarić, koza, jarac),

– kopitare (omica, omac pastuh, kobila, magare-ždrepčić, magarica-ždrebica, magarica, magarac-pastuh),

– perad (pilenka, kokoš i pjevac, rasplodni gušćić, gusan guska, rasplodni pačić, patak, patka, rasplodni purić, pura, puran) i

– pčele – roj.

5.2.9.5

NABAVA I SADNJA VIŠEGODIŠNJEG BILJA

– podizanje novih ili restrukturiranje postojećeg višegodišnjeg nasada i višegodišnjeg bilja, uključujući:

– pripremu terena i gnojidba (rigolanje, podrivanje, oranje, ravnanje, meliorativna gnojidba, kalcifikacija, mikorizacija)

– podizanje (, certificiranog sadnog materijala, sadnja višegodišnjeg nasada i višegodišnjeg bilja i dr.),

– oprema za višegodišnje nasade i višegodišnje bilje uključujući konstrukciju nasada (stupovi, zatega, žice, podupore, držači sadnice, vezice i dr.),

– zaštine mreže,

– ograde oko nasada.

5.2.9.6

OPĆI TROŠKOVI

– troškovi usluge konzultanata,

– troškovi studije izvedivosti,

– troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata,

– troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg bilja.

5.2.9.7

OZNAČAVANJE ULAGANJA SUFINANCIRANIH IZ EU PRORAČUNA SUKLADNO PRILOGU II ALI NE VIŠE OD 100 EURA

Lista dozvoljenih radova vezano uz građenje

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi

2. Rušenja i demontaže

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirano-betonski radovi i armirački radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Čelična konstrukcija

10. Izolatorski radovi

11. Krovopokrivački radovi

B. OBRTNIČKI RADOVI

1. Limarski radovi

2. Stolarski radovi

3. Bravarski radovi

4. Staklarski radovi

5. Gips-kartonski radovi

6. Podne i zidne obloge

7. Kamenarski radovi

8. Keramičarski radovi

9. Soboslikarsko-ličilački radovi

10. Fasaderki radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

1. Elektroinstalacije

2. Instalacije vodovoda i kanalizacije i zaštite od požara

3. Sanitarna oprema

4. Strojarske instalacije

5. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

6. Priključak plina.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju