Natječaji

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.2. operacije 4.2.1.

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.2
Tip operacije
4.2.1
Datum objave
11. 2. 2015
Datum prijave
11. 2. 2015
Kraj prijave
10. 4. 2015

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-009 od 29. I. 2015. (59)

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka a) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.« (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 9. Pravilnika.

(2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 140.000.000,00 HRK.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

a) ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.

(5) Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 10. stavku (6) Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točki 9. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za podmjeru 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«/Operacija 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Ljudevita Gaja 2, 43000 Bjelovar, tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-
-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji, Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka, tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split, tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji, Europske avenije 5, 31000 Osijek, tel.: (031) 445-464, 031/445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Zagrebačkoj županiji, Ulica grada Vukovara 70/VI, 10126 Zagreb, tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300

(5) Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima na temelju Zakona o javnoj nabavi prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu dostavljaju i dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave navedenu u Prilogu III. Natječaja. Dokumentacija iz postupka javne nabave se dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor općih i pravnih poslova, Služba za javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s originalima računa/ovjerenim Kupoprodajnim ugovorima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, najkasnije do 24 mjeseca od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za građenje i podizanje nasada odnosno do 12 mjeseci od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za opremanje, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 4.2./Operacija: 4.2.1., zahtjev za isplatu – ne otvarati«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(4) Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka nalaze se u člancima 29.-31. Pravilnika.

9. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 11. veljače 2015. do 10. travnja 2015.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 11. veljače 2015. i traje do 10. travnja 2015.

PRILOG I
LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA OPERACIJU 4.2.1.

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Fokus područje

Potencijalni doprinos fokus području

Naziv prihvatljivog troška

Svi navedeni troškovi unutar Liste prihvatljivih troškova uključuju i troškove za pripadajući hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa

Operacija 4.2.1.

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

4.2.1.a

Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko

3A

Građenje

Građenje objekata za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda s unutrašnjom i vanjskom infrastrukturom, a koji uključuju prostorije ili prostore za: prihvat mlijeka s mogućnošću hlađenja i skladištenja do početka prerade; toplinsku obradu mlijeka (pasterizacija/sterilizacija/UHT); preradu mlijeka u gotov proizvod ili poluproizvod; salamurenje i/ili soljenje proizvoda; predzrenje proizvoda; zrenje proizvoda; dimljenje proizvoda; skladištenje dodataka (sol, šećer, začini i sl.) i aditiva; hlađenje i skladištenje gotovih proizvoda; punjenje, rezanje, konfekcioniranje, označavanje (etiketiranje) i pakiranje gotovih proizvoda; skladištenje materijala za pakiranje; lift za transport gotovih proizvoda ili poluproizvoda; laboratorij; manipulativne prostorije i hodnici; i uredske prostorije; skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju; smještaj centralnih jedinica za sanitaciju (CIP, pjenomat i sl.) garderobe i sanitarne čvorove; otpremu, pripremu proizvoda za promidžbu i kušanje; prodaju i promidžbu gotovih proizvoda s kušaonicom; sanitarni čvorovi za kupce i goste; prikupljanje i uskladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; zbrinjavanje i skladištenje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada; pranje, čišćenje i dezinfekciju gospodarskih vozila; parkiralište ili spremište gospodarskih vozila; unutarnje mreže putova; instalaciju sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode (bunarska voda); instalaciju opreme za ventilaciju i klimatizaciju (hlađenje i grijanje); popratnih energetskih objekata (kotlovnica, trafostanica, stlačeni zrak i sl.); skladište plinova za modificiranu atmosferu; vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

3A

5B

Oprema

3A

Oprema za prihvat i čuvanje (hlađenje) mlijeka do isporuke ili prerade s odgovarajućim mjernim uređajem za temperaturu te cjevovodi s centrifugalnom crpkom (samousisnom pumpom)

3A

Oprema za uzorkovanje, prihvat, hlađenje, preradu, punjenje, vaganje, konfekcioniranje, označavanje (etiketiranje) i pakiranje mlijeka i mliječnih proizvoda

3A

Oprema za termičku obradu, sterilizaciju/pasterizaciju

3A

Oprema za transport proizvoda (plastični kontejneri, rashladni boksovi i sl.)

3A

Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju, uključujući i sterilizaciju objekata, opreme, alata, uređaja i strojeva, garderoba i sanitarnih čvorova (uključujući mjerne uređaje)

3A

Oprema za transport u objektu i unutar kruga objekta uključujući liftove, manipulaciju i skladištenje mlijeka i mliječnih proizvoda

3A

5B

Oprema za nadzor, mjerenje i vođenje proizvodnog i skladišnog procesa

3A

Oprema za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode (uključujući kemijsku i bakteriološku pripremu), akumulaciju i razvođenje tople i hladne (ledene) vode

3A

Oprema za osiguravanje posebnih mikroklimatskih uvjeta u proizvodnim i/ili skladišnim prostorijama (uključujući opremu za klimatizaciju prostorija – hlađenje/grijanje, sušenje/vlaženje zraka)

3A

Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizikalnih opasnosti

3A

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u pogonu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odjeće i obuće

3A

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala

3A

Oprema za zbrinjavanje i transport primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada

3A

Oprema za sigurnosne i vatrodojavne sustave

3A

4.2.1.b

Ulaganje u građenje i /ili opremanje objekata za klanje rasijecanje, preradu (mesa i jaja) te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

3A

Građenje

Građenje objekata za proizvodnju proizvoda od mesa

3A

5B

Građenje objekata za klanje i rasijecanje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, a koji uključuju prostorije ili prostore za: prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje (natkriven); manipulaciju sirovina – živih životinja (kolne vage); smještaj bolesnih ili na oboljenje sumnjivih ili ozlijeđenih životinja; pranje i dezinfekciju sredstava za prijevoz živih životinja; sputavanje, omamljivanje i klanje životinja; obavljanje proizvodnog procesa; evisceraciju i daljnju obradu uključujući dodavanje začina cijelim trupovima peradi; skladištenje dodataka (sol, šećer, začini i sl.) i aditiva; rasijecanje i otkoštavanje mesa; pražnjenje i čišćenje želudaca i crijeva; hladno skladištenje zadržanog mesa; skladištenje mesa koje je proglašeno neprikladnim za prehranu ljudi; hlađenje i smrzavanje mesa; laboratorije; rasijecanje, konfekcioniranje i pakiranje mesa; pakiranje jestivih nusproizvoda, otpremu mesa; skladištenje gnoja ili sadržaja probavnog trakta; odvojeno skladištenje zapakiranog i nezapakiranog mesa; lift za transport repromaterijala, zapakiranog i nezapakiranog mesa; hladnjača; uskladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; skladištenje materijala za pakiranje; skladištenje rezervnih dijelova, manipulativne prostorije i hodnici; upravne i uredske prostorije; skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju; smještaj centralnih jedinica za sanitaciju (CIP, pjenomat i sl.); smještaj strojeva i opreme za pranje povratne, manipulativne plastične ambalaže (lodne, nosiljke), garderobe i sanitarne čvorove; parkiralište ili spremište gospodarskih vozila; potrebe veterinarske službe; unutarnja mreža putova; instalaciju sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode (bunarska voda); rashladnog sustava, opreme za instalaciju opreme za ventilaciju i klimatizaciju (hlađenje i grijanje); popratnih energetskih objekata (kotlovnica, trafostanica, stlačeni zrak i sl.); skladište plinova za modificiranu atmosferu; vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka, za službu tehničkog održavanja, prostora za privremeno odlaganje otpada

3A

5B

Građenje objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka, strojno otkoštenog mesa, prihvat, čuvanje i/ili rasijecanje mesa i preradu mesa i jaja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, a koji uključuju prostorije ili prostore za: prihvat mesa s mogućnošću hlađenja i skladištenja do početka prerade; toplinsku obradu; preradu u gotov proizvod ili poluproizvod; salamurenje i/ili soljenje proizvoda; predzrenje proizvoda; zrenje proizvoda; dimljenje proizvoda; sušenje proizvoda; skladištenje dodataka (šećer, sol, začini i sl.) i aditiva; hlađenje i uskladištenje gotovih proizvoda; rezanje, konfekcioniranje i pakiranje gotovih proizvoda; skladištenje materijala za pakiranje; lift za transport repromaterijala, gotovih proizvoda ili poluproizvoda; laboratorij; manipulativne prostorije i hodnici; upravne i uredske prostorije; skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju; smještaj centralnih jedinica za sanitaciju (CIP, pjenomat i sl.); smještaj strojeva i opreme za pranje povratne, manipulativne plastične ambalaže (lodne, nosiljke) garderobe i sanitarne čvorove; otpremu, prodaju i promidžbu gotovih proizvoda s kušaonicom; pripremu proizvoda za promidžbu i kušanje; sanitarni čvorovi za kupce i goste; prikupljanje i uskladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava; zbrinjavanje i skladištenje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada; parkiralište ili spremište gospodarskih vozila; unutarnje mreže putova; instalaciju sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode (bunarska voda); instalaciju opreme rashladnog sustava, opreme za ventilaciju i klimatizaciju (hlađenje i grijanje); popratnih energetskih objekata (kotlovnica, trafostanica, stlačeni zrak i sl.); skladište plinova za modificiranu atmosferu; vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka, za službu tehničkog održavanja, prostora za privremeno odlaganje otpada

3A

5B

Građenje objekata za skladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature i/ili prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla; prostori za prijem i čuvanje hrane, prostori za konfekcioniranje i pakiranje, prostori za skladištenje materijala za pakiranje, prostori za skladištenje pribora, skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju; smještaj centralnih jedinica za sanitaciju (CIP, pjenomat i sl.); smještaj strojeva i opreme za pranje povratne, manipulativne plastične ambalaže (lodne, nosiljke), upravne i uredske prostorije; prostori za odvojeno skladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; prostori za otpremu proizvoda; garderobni prostori, sanitarni čvorovi, parkiralište ili spremište gospodarskih vozila; unutarnje mreže putova; instalaciju sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode (bunarska voda); instalaciju opreme rashladnog sustava, opreme za ventilaciju i klimatizaciju (hlađenje i grijanje); popratnih energetskih objekata (kotlovnica, trafostanica, stlačeni zrak i sl.); skladište plinova za modificiranu atmosferu; vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka, za službu tehničkog održavanja, prostora za privremeno odlaganje otpada

3A

5B

Oprema

Oprema za istovar životinja i istovarna rampa uključujući mjernu opremu za kvantitativno i kvalitativno zaprimanje peradi – automatska depaletizacije gajbi, kontejnera, transport pomoću konvejera, bruto-tara, automatsko brojanje komada zaprimljene peradi, paletizacija.

3A

Oprema za prihvat, privremeni smještaj, hranidbu i napajanje životinja u depou, čišćenje, pranje i dezinfekciju depoa

3A

Oprema za pomoć pri usmjeravanju životinja tijekom njihovog premještanja u klaonici

3A

Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju sredstava za prijevoz živih životinja

3A

5B

Oprema za sputavanje, omamljivanje i iskrvarenje životinja

3A

Oprema za prihvat sirovina

3A

Oprema/sustav (konstrukcije, uređaji) za transport trupova i dijelova trupa, iznutrica jestivih i nejestivih nusproizvoda sa automatskim prevješavanjem trupova i pripadajućom mjernom opremom za kvantitativno i kvalitativno zaprimanje i sortiranje

3A

5B

Oprema za klaoničku obradu trupova nakon iskrvarenja

3A

5B

Uređaji za mjerenje udjela mišićnog tkiva u trupovima

3A

Oprema za centre za skupljanje otpada životinjskog podrijetla

3A

Oprema za obradu i pakiranje jestivih nusproizvoda

3A

5B

Oprema za pražnjenje i čišćenje, transport i hlađenje želudaca, mjehura i crijeva

3A

5B

Oprema za izradu primarnog pakiranja (podlošci)

3A

Oprema za formiranje i izradu transportnih pakiranja (izrada i ljepilica kutija, formiranje kašeta)

3A

Oprema za automatsko ulaganje proizvoda u transportno pakiranje s paletizacijom

3A

Oprema koja omogućava produženje roka trajanja mesa, usitnjenog mesa, strojno otkoštenog mesa, i proizvoda od mesa prije i nakon pakiranja (ozon UV, lampe, repasterizacija, ionizacija, HPP, pasterizacija/sterilizacija

3A

Oprema za rasijecanje, preradu, pakiranje, vaganje i označavanje

3A

5B

Uređaji za hlađenje pilećih trupova i jestivih iznutrica nakon klanja (hlađenje u struji zraka ili »spin chilleri«)

3A

5B

Oprema za obradu i skladištenje masnoća

3A

5B

Oprema za hlađenje i/ili zamrzavanje sirovine i gotovih proizvoda, uključujući i mjerne uređaje

3A

5B

Oprema za uzorkovanje, prihvat, hlađenje, proizvodnju, preradu, punjenje, konfekcioniranje, narezivanje, vaganje, označavanje (etiketiranje) i pakiranje, paletizaciju mesa

3A

5B

Oprema za obradu mesa, mesnih pripravaka strojno otkoštenog mesa, mljevenog mesa i proizvoda od mesa mikrovalovima

3A

5B

Oprema za termičku obradu, sterilizaciju/pasterizaciju

3A

5B

Oprema za transport proizvoda (plastični kontejneri, rashladni boksovi i sl.)

3A

Oprema za manipulaciju, transport i čuvanje gotovih proizvoda uključujući i gospodarska vozila s rashladnim uređajima, rashladne vitrine i hladnjake

3A

Oprema za interne veterinarske preglede (vlasništvo pogona, sastavni dio projekta)

3A

Oprema za nadzor, mjerenje i vođenje proizvodnog i skladišnog procesa

3A

Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, interne i povratne vanjske transportne ambalaže, alata, uređaja i strojeva, garderoba i sanitarnih čvorova s odgovarajućim mjernim uređajima

3A

5B

Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizikalnih opasnosti

3A

Oprema za osiguravanje posebnih mikroklimatskih uvjeta u proizvodnim i/ili skladišnim prostorijama

3A

Oprema i strojevi čišćenje, pranje i dezinfekciju i higijensko sušenje ruku u pogonu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odjeće i obuće

3A

Oprema za zbrinjavanje i transport primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada

3A

Oprema za sigurnosne i vatrodojavne sustave

3A

4.2.1.c

Ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

3A

Građenje

Građenje centara za skupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi i otpada s unutarnjom mrežom putova; prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju (hlađenje i grijanje); popratnih energetskih objekata; vodovodne, (uključujući bunare) plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući građevine za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

3A

Oprema

Oprema za zbrinjavanje i transport nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

3A

5B

Oprema za sakupljanje, prihvat, čuvanje (hladno skladištenje), uklanjanje, preradu i transport nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi i klaoničkog otpada

3A

5B

4.2.1.d

Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje

3A

Građenje

Građenje objekata za preradu kao i preradu ostataka iz proizvodnje koji uključuju prostorije/prostore za: čuvanje sirovina do prerade s mogućnošću hlađenja, prihvat, pranje/čišćenje, sortiranje i obradu sirovine; preradu, konzerviranje, sušenje, zamrzavanje, fermentiranje i ukiseljavanje voća, povrća, grožđa (osim za vino), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva; termičku obradu; rezanje, konfekcioniranje, označavanje (etiketiranje) i pakiranje gotovih proizvoda; skladištenje materijala za pakiranje; skladištenje dodataka (sol, šećer, začini i sl.) i aditiva; pripremu otopina (šećera, soli, kiselina i sl.) hlađenje i skladištenje gotovih proizvoda; lift za transport repromaterijala, gotovih proizvoda ili poluproizvoda; laboratorij; manipulativne prostorije i hodnici; upravne i uredske prostorije; skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju; smještaj centralnih jedinica za sanitaciju (CIP, pjenomat i sl.); garderobe i sanitarne čvorove; otpremu, prodaju i promidžbu gotovih proizvoda s kušaonicom; pripremu proizvoda za promidžbu i kušanje; sanitarni čvorovi za kupce i goste; tehnološku obradu sekundarnih organskih sirovina, pakiranje proizvoda nastalih preradom sekundarnih organskih sirovina; zbrinjavanje i skladištenje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada; čišćenje i dezinfekciju gospodarskih vozila; parkiralište ili spremište gospodarskih vozila; unutarnje mreže putova; instalaciju sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode (bunarska voda); instalaciju opreme rashladnog sustava, opreme za ventilaciju i klimatizaciju (hlađenje i grijanje); popratnih energetskih objekata (kotlovnica, trafostanica, stlačeni zrak i sl.); skladište plinova za modificiranu atmosferu; vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka, za službu tehničkog održavanja, prostora za privremeno odlaganje otpada

3A

5B

Oprema

Oprema za prihvat sirovine

3A

Oprema za sušenje i/ili pranje, čišćenje i sortiranje

3A

Oprema i uređaji za preradu, punjenje, vaganje, konfekcioniranje, pakiranje, označavanje, privremenu pohranu i skladištenje

3A

5B

Oprema za termičku obradu, sterilizaciju/pasterizaciju i sušenje

3A

5B

Oprema i uređaji za hlađenje i zamrzavanje, uključujući liofilizatore

3A

5B

Oprema i uređaji za pogone za grijanje

3A

5B

Oprema za umjetno prozračivanje, klimatizaciju, hlađenje i grijanje objekta za preradu i skladištenje

3A

Oprema za detekciju stakla i metala i/ili drugih fizikalnih opasnosti

3A

Oprema za transport sirovina i poluproizvoda (palete, boks palete, plastični kontejneri i sl.)

3A

Oprema i uređaji za tretiranje otpada i otpadnih voda

3A

Oprema za tehnološku obradu, pakiranje, označavanje i transport sekundarnih organskih sirovina (ekstrakcija, kompostiranje, peletiranje i sl.)

3A

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odjeće i obuće

3A

Oprema za skladištenje sirovine i gotovih proizvoda

3A

Software za praćenje tijeka sirovine (sljedljivost)

3A

Računalna oprema uključujući pripadajući software

3A

Oprema za zbrinjavanje i transport primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada

3A

Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju, uključujući i sterilizaciju objekata, opreme, alata, uređaja i strojeva, garderoba i sanitarnih čvorova (uključujući mjerne uređaje)

3A

5B

Oprema za proizvodnju vina od voća (od prijema do punjenja vina u boce i etiketiranja vina u podrumu)

3A

5B

Oprema za regulaciju temperature (rashlađivanje prostora, hladne sobe) trošak nabave i montaže rashladnih uređaja, trošak izmjene/izgradnje izolacija/ventilacije

3A

5B

Infrastruktura podruma (cjevovodi, cijevi, razne mreže (kisik, dušik, voda, SO2)

3A

Oprema za sigurnosne i vatrodojavne sustave

3A

4.2.1.e

Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

3A

Građenje

Građenje objekata za preradu koji uključuju prostorije/prostore za: čuvanje sirovina do prerade s mogućnošću hlađenja, prihvat sirovine, pranje/čišćenje, sortiranje, obradu, prešanje ili centrifugalnu ekstrakciju, preradu maslina u ulje; taloženje, skladištenje maslinovog ulja u spremnicima, pročišćavanje (filtriranje); punjenje; skladištenje materijala za pakiranje, skladištenje gotovih proizvoda, laboratorij; označavanje (etiketiranje) i pakiranje; garderobe, sanitarne čvorove, lift za transport gotovih proizvoda ili poluproizvoda; manipulativne prostorije i hodnici; upravne i uredske prostorije; skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju; smještaj centralnih jedinica za sanitaciju (CIP, pjenomat i sl.); otpremu, prodaju i promidžbu gotovih proizvoda s kušaonicom; pripremu proizvoda za promidžbu i kušanje; sanitarni čvorovi za kupce i goste; tehnološku obradu sekundarnih organskih sirovina, pakiranje proizvoda nastalih preradom sekundarnih organskih sirovina; zbrinjavanje i skladištenje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada; čišćenje i dezinfekciju gospodarskih vozila; parkiralište ili spremište gospodarskih vozila; unutarnje mreže putova; instalaciju sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode (bunarska voda); popratnih energetskih objekata (kotlovnica, trafostanica, stlačeni zrak i sl.); skladište plinova za modificiranu atmosferu; izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka, za službu tehničkog održavanja, prostora za privremeno odlaganje otpada

3A

5B

Oprema

3A

Oprema i uređaji za prihvat i čuvanje maslina do prerade

3A

Oprema i uređaji za preradu maslina u ulje

3A

5B

Oprema i uređaji za pročišćavanje maslinovog ulja

3A

Spremnici za taloženje i skladištenje maslinovog ulja (uključujući skladištenje u inertnoj atmosferi)

3A

Linije za punjenje maslinovoga ulja uz pripadajuću opremu (uključujući opremu i uređaje za pranje i dezinficiranje boca)

3A

5B

Cjevovodi i armature

3A

Oprema i uređaji za označavanje (etiketiranje), pakiranje, privremenu pohranu i skladištenje

3A

Oprema za transport u krugu objekta sukladno zahtjevima projekta (viličari, palete za boce, kontejneri)

3A

Oprema za trženje maslinovog ulja i transport gotovih proizvoda

3A

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i opreme

3A

Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju, uključujući i sterilizaciju objekata, opreme, alata, uređaja i strojeva, garderoba i sanitarnih čvorova (uključujući mjerne uređaje)

3A

Oprema za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju objekata za preradu i skladištenje

3A

5B

Oprema za zbrinjavanje i transport primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada

3A

Oprema za sigurnosne i vatrodojavne sustave

3A

Oprema za kompostiranje i peletiranje komine masline (oprema za preradu sekundarnih organskih sirovina-komine masline)

3A

Sušionik

3A

Uređaj za određivanje dušika

3A

Uređaj za određivanje ukupnog ugljika

3A

Mufolna peć

3A

pH-metar

3A

Termometar

3A

Utovarivač

3A

Prevrtač kompostne hrpe (windrow turner)

3A

Uređaj za peletiranje

3A

Spremnici za prikupljanje i odvoz komine do kompostišta

3A

4.2.1.f

Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

3A

Građenje

Građenje objekata za preradu koji uključuju prostorije/prostore za: čuvanje sirovina do prerade s mogućnošću sušenja i/ili hlađenja, prihvat i skladištenje sirovine (podna i etažna skladišta i silosi), manipulaciju sirovina (usisni koševi, transportni lanci, elevatori kolne vage); sušenje sirovina (sušare); mljevenje sirovina; pranje/čišćenje, sortiranje; prešanje, ekstrakciju i preradu, označavanje (etiketiranje) i pakiranje; skladišta materijala za pakiranje, dodataka gotovim proizvodima i poluproizvodima, aditiva; skladišta gotovih proizvoda; laboratorij; garderobe, sanitarne čvorove, lift za transport gotovih proizvoda ili poluproizvoda; manipulativne prostorije i hodnici; upravne i uredske prostorije; skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju; smještaj centralnih jedinica za sanitaciju (CIP, pjenomat i sl.); otpremu, prodaju i promidžbu gotovih proizvoda s kušaonicom; pripremu proizvoda za promidžbu i kušanje; sanitarni čvorovi za kupce i goste; tehnološku obradu sekundarnih organskih sirovina, pakiranje proizvoda nastalih preradom sekundarnih organskih sirovina; zbrinjavanje i skladištenje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada; čišćenje i dezinfekciju gospodarskih vozila; parkiralište ili spremište gospodarskih vozila; unutarnje mreže putova; instalaciju sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode (bunarska voda); popratnih energetskih objekata (kotlovnica, trafostanica, stlačeni zrak i sl.); skladište plinova za modificiranu atmosferu; izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka, za službu tehničkog održavanja

3A

5B

Oprema

3A

Oprema za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

3A

5B

Oprema za prihvat i manipulaciju sirovina (horizontalni i vertikalni transporteri zrna, vage za kamione, protočne vage za zrno)

3A

Oprema za sušenje i/ili pranje, čišćenje i sortiranje

3A

5B

Mlinska postrojenja (čekićari, mlinovi, sita, vage, pakirnice brašna i sl.)

3A

Postrojenja za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja u hranu za životinje (šrot, posije, uljane pogače i sačme i sl.)

3A

5B

Oprema za manipulaciju, transport, skladištenje i prodaju hrane i hrane za životinje

3A

Oprema i uređaji za preradu, punjenje; konfekcioniranje, vaganje, pakiranje, označavanje (etiketiranje), privremenu pohranu i skladištenje

3A

5B

Oprema i uređaji za preradu, punjenje; konfekcioniranje, vaganje, pakiranje, označavanje (etiketiranje), privremenu pohranu i skladištenje uljarica, žitarica, grahorica i ostalih zrnatih kultura

3A

5B

Oprema i uređaji za ljuštenje, meljavu, kondicioniranje, prešanje i ekstrakciju uljarica

3A

5B

Oprema i uređaji za pročišćavanje ulja

3A

Oprema i uređaji za hlađenje i zamrzavanje

3A

5B

Linije za punjenje ulja, brašna i sl. uz pripadajuću opremu (uključujući opremu i uređaje za pranje i dezinficiranje boca)

3A

Cjevovodi i armature

3A

Oprema i uređaji za preradu ulja u biljne masnoće (proizvodnja margarina i biljne mrsi), njihovo punjenje; konfekcioniranje, vaganje, pakiranje, označavanje (etiketiranje), privremenu pohranu i skladištenje

3A

5B

Gospodarska vozila za transport gotovih proizvoda

3A

5B

Oprema za transport u krugu objekta sukladno zahtjevima projekta (viličari, palete za boce, kontejneri i dr.)

3A

5B

Oprema za čišćenje, predpranje, pranje i dezinfekciju, uključujući i sterilizaciju objekata, opreme, alata, uređaja i strojeva, garderoba i sanitarnih čvorova (uključujući mjerne uređaje)

3A

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i opreme

3A

Oprema za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju objekata za preradu i skladištenje

3A

5B

Oprema za zbrinjavanje i transport primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada

3A

Oprema za sigurnosne i vatrodojavne sustave

3A

4.2.1.g

Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

3A

Građenje

Građenje objekata za obradu, preradu i punjenje meda i pčelinjih proizvoda koji uključuju prostorije/prostore za: čuvanje sirovina do obrade i punjenje, prihvat sirovine, sortiranje, obradu, sušenje, dekristalizaciju, hlađenje, pročišćavanje (filtriranje); punjenje; skladištenje materijala za pakiranje, dodataka gotovim proizvodima i poluproizvodima, skladištenje gotovih proizvoda, laboratorij; označavanje (etiketiranje) i pakiranje; garderobe, sanitarne čvorove, lift za transport gotovih proizvoda ili poluproizvoda; manipulativne prostorije i hodnici; upravne i uredske prostorije; skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju; smještaj centralnih jedinica za sanitaciju (CIP, pjenomat i sl.); otpremu, prodaju i promidžbu gotovih proizvoda s kušaonicom; pripremu proizvoda za promidžbu i kušanje; sanitarni čvorovi za kupce i goste; pakiranje proizvoda nastalih obradom, preradom i punjenjem; zbrinjavanje i skladištenje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada; čišćenje i dezinfekciju gospodarskih vozila; parkiralište ili spremište gospodarskih vozila; unutarnje mreže putova; instalaciju sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode (bunarska voda); popratnih energetskih objekata (kotlovnica, trafostanica, stlačeni zrak i sl.); skladište plinova za modificiranu atmosferu; izgradnja i/ili rekonstrukcija vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući agregate) i kanalizacijske mreže, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

3A

5B

Oprema

Oprema i uređaji za prihvat i čuvanje meda i pčelinjih proizvoda, prerade i punjenja

3A

Oprema i uređaji za pročišćavanje i dekristalizaciju meda te pohranu na odgovarajuću temperaturu ostalih pčelinjih proizvoda

3A

5B

Linije za punjenje meda i ostalih pčelinjih proizvoda uz pripadajuću opremu (uključujući opremu i uređaje za pranje i dezinficiranje boca)

3A

5B

Linije za preradu voska, izradu satnih osnova

3A

5B

Linije za vrcanje meda

3A

5B

Cjevovodi i armature

3A

Mobilne vrcaone (kontenjeri)

3A

Oprema i uređaji za označavanje (etiketiranje), pakiranje, privremenu pohranu i skladištenje

3A

Oprema za transport u krugu objekta sukladno zahtjevima projekta (palete za boce, kontejneri)

3A

5B

Oprema za trženje meda i pčelinjih proizvoda

3A

Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i opreme

3A

Oprema za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju objekata za obradu,preradu, punjenje i skladištenje

3A

5B

Oprema za zbrinjavanje i transport primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada

3A

Oprema za sigurnosne i vatrodojavne sustave

3A

Dekristalizator za med

3A

Sušionik za pelud

3A

Liofilizator

3A

Mješalica za homogenizaciju meda

3A

Oprema za organoleptičku analizu meda i ostalih pčelinjih proizvoda

3A

4.2.1.i

Ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

3A

Građenje

Građenje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima

3A

Oprema

3A

Opremanje gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima

3A

4.2.1.j

Ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme

3A

5B

Vozila i pripadajuća oprema za transport živih životinja do klaonice

3A

5B

Specijalna vozila za transport sirovog mlijeka s odgovarajućom opremom (mjerni uređaji, usisne crpke, uređaj za uzorkovanje, uređaj za hlađenje uzoraka, oprema za pranje i dezinfekciju mjerno usisnog sustava i cisterne, termo izolirane komore cisterne od nehrđajućeg čelika

3A

5B

Kupnja gospodarskih vozila i vozila s rashladnim uređajem za transport gotovih proizvoda ili ugradnja rashladnih uređaja

3A

5B

Oprema za manipulaciju i transport gotovih proizvoda uključujući i gospodarska vozila s rashladnim uređajima

3A

5B

Oprema za prijevoz živih životinja unutar klaonice

3A

5B

Oprema za transport u objektu i unutar kruga objekta

3A

Rashladna vozila za transport gotovih proizvoda

3A

4.2.1.k

Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

3A

Građenje

Troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda vezani uz ulaganje u podmjeri 4.2.

Kupnja kioska, drvenih kućica, izložbenih vitrina, štandova ili drugih pokretnih objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

3A

Vage, fiskalne blagajne, kolica za transport proizvoda

3A

Ostala oprema za potrebe prodaje, prezentacije i promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

3A

4.2.1.l

Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

3A

Građenje

Građenje postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

3A

5B

Oprema

3A

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala

3A

Oprema za obradu vode iz vlastitog izvora – bunara (dezinfekcija, omekšavanje, ultrafiltriranje, reerzna osmoza i dr.) za piće, sanitarne i tehnološke vode

3A

Oprema za hlađenje, grijanje (pripremu pare) i obradu (omekšavanje, ultrafiltriranje, reerzna osmoza i dr.) ode za piće, sanitarne i tehnološke potrebe

3A

4.2.1.m

Ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za vlastite potrebe gospodarstva

3A

Laboratorijska oprema za internu uporabu

3A

Termostat

3A

Oprema za kemijsku analizu (maslinovo ulje)

3A

Uređaj za destilaciju vode

3A

Sušionik-sterilizator

3A

UV-VIS spektrofotometar

3A

Vage tehničke i analitičke

3A

Hladnjak za uzorke

3A

Magnetska miješalica

3A

Centrifuga

3A

Vakuum uparivač s manostatom

3A

Plinski kromatograf (FID, ECD i PFD detektori)

3A

Uređaj za tekućinsku kromatografiju

3A

Grijači za organoleptičku analizu maslinovog ulja sa 6 grijaćih mjesta

3A

Laboratorijska oprema za ispitivanje kvalitete mlijeka i proizvoda od mlijeka

3A

Laboratorijska oprema za ispitivanje kvalitete mesa, jaja i proizvoda

3A

Laboratorijska oprema za ispitivanje kvalitete voća, povrća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva

3A

Laboratorijska oprema za ispitivanje kvalitete žitarica, uljarica, industrijskog bilja i gotovih proizvoda

3A

Laboratorijska oprema za ispitivanje kvalitete meda i prerađevina

3A

4.2.1. n

Ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

3A

4.2.1.o

Ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima ograničen samo na poljoprivrednike sukladno članku 17. Uredbe 1305/2013

3A

Opći troškovi (ostalo)

troškovi pripreme poslovnog plana

– troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj

– troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata

Nematerijalna ulaganja (ostalo)

– kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, troškovi registracije i održavanja žigova, kupnja prava na korištenje žiga i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem, sustav kvalitete

Lista dozvoljenih radova vezano uz građenje

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi

2. Rušenja i demontaže

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirano-betonski radovi i armirački radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Čelična konstrukcija

10. Izolaterski radovi

11. Krovopokrivački radovi

B. OBRTNIČKI RADOVI

1. Limarski radovi

2. Stolarski radovi

3. Bravarski radovi

4. Staklarski radovi

5. Gips-kartonski radovi

6. Podne i zidne obloge

7. Kamenarski radovi

8. Keramičarski radovi

9. Parketarski radovi

10. Soboslikarsko-ličilački radovi

11. Fasaderski radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

1. Elektroinstalacije

2. Instalacije vodovoda i kanalizacije i zaštite od požara

3. Sanitarna oprema

4. Strojarske instalacije

5. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

6. Priključak plina i mrp

7. Instalacija solarnih panela

D. UREĐENJE OKOLIŠA I PRISTUPNIH PUTEVA

PRILOG II
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU – ZA OPERACIJU 4.2.1

DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA KRITERIJIMA ODABIRA – Ako korisnik nije zadovoljio određeni kriterij/nije učitao obvezan dokument za provjeru kriterija odabira, bodovi za taj kriterij neće biti dodijeljeni odnosno iznosit će 0.

1.

Izjava o veličini poduzeća – ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«

2.

Dokument kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva ili izjava ovlaštenog projektanta da za građenje nije potreban akt kojim se odobrava građenje.

Pojašnjenje: Potrebno za provjeru kriterija tipa ulaganja odnosno ulaže li korisnik u izgradnju i opremanje/rekonstrukciju/modernizaciju.

3.

Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda ako je rezultat proizvodnog procesa koji je predmet ulaganja proizvod iz sustava sheme kvalitete sukladno Zakonu o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 80/2013 i 14/2014 ili Potvrdnicu/Certifikat ako je rezultat proizvodnog procesa koji je predmet ulaganja proizvod koji ima znak ekološke proizvodnje sukladno Zakonu o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 80/13, 14/14)

Pojašnjenje: ako korisnik ulaže u proizvodne procese iz sheme kvalitete.

4.

Obrazloženje korisnika unutar Zahtjeva za potporu ako se ulaganje odnosi na uvođenje novog proizvoda, novog i unaprijeđenog tehnološkog procesa ili marketinškog alata.

Pojašnjenje: korisnik će učitati obrazloženje putem Zahtjeva za potporu.

5.

Obrazloženje korisnika unutar Zahtjeva ako ulaganje potencijalno doprinosi promicanju učinkovitosti resursa te poticanju pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene kroz povećanje učinkovitosti u korištenju energije (fokus područje 5B)

Pojašnjenje: Odrediti potencijalni doprinos ulaganja žarišnom području uvidom u Listu prihvatljivih troškova koja je prilog Natječaja.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

6.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

7.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave – ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se pruzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu, ispunjava i učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

8

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu, ispunjava i učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

9.

Tablica troškova i izračuna potpore

Pojašnjenje:

predložak Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjena se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

10.

Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave.

Pojašnjenje: U Potvrdi ne smije biti naveden dug.

11.

Ponuda za svako pojedino ulaganje ili ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje:

Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude moraju biti engleskom jeziku s ovjerom ponuditelja ili prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi/računu.

Ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

12.

Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode u sljedećim slučajevima:

Ako je ulaganje korisnika na Prilogu I Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14 dostaviti Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Ako je ulaganje korisnika na Prilogu II ili Prilogu III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14 dostaviti:

– Rješenje kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog upravnog odjela u županiji (Prilog III)

– Ako je korisniku izdano Rješenje kojim se potvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš – potrebno je dostaviti i Rješenje kojim se potvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš i Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog upravnog odjela u županiji (Prilog III).

Ako korisnik ne dostavi niti jedno od navedenih Rješenja, obavezan je priložiti Izjavu projektanta u slučaju građenje ili u slučaju ulaganja koja se ne odnose na građenje, Izjavu stručne osobe da prijavljeno ulaganje ne predstavlja niti jedan od zahvata navedenih u PRILOGU I, PRILOGU II ili PRILOGU III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14. (osim za nabavu gospodarskih vozila, pokretne opreme i poljoprivredne mehanizacije).

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA OVISNO O VRSTI ULAGANJA

13.

Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede s prijemnim štambiljem Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pojašnjenje: U slučaju ulaganja u građenje objekta za poslovanje s hranom životinjskog porijekla.

14.

Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovjeren od ovlaštenog sudskog vještaka.

Pojašnjenje: u slučaju kupnje zemljišta i/ili objekata. Lokacija ulaganja navedena u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju će korisnik upisati kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu.

15.

Ugovor o kupoprodaji i Prijedlog za uknjižbu s prijemnim štambiljem općinskog suda.

Pojašnjenje:

U slučaju kupnje zemljišta i/ili objekata koji su kupljeni prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Trošak za kupnju zemljišta/objekta koji je nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu je prihvatljiv ako je nastao nakon 1. siječnja 2014.

16.

Ugovor o najmu sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

U slučaju opremanja postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika. Navedeni Ugovor mora biti su upisan u zemljišne knjige. Lokacija ulaganja navedena u Ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja navedenom u Zahtjevu za potporu. Vlasnik objekta u zemljišnim knjigama mora biti vlasnik koji je naveden u Ugovoru o najmu. Ugovor o najmu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige.

17.

Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu i/ili Tehnološki projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke. Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložen je i Troškovnik projektiranih radova izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke

Pojašnjenje:

U slučaju građenja i opremanja objekta (oprema koja se ugrađuje u objekt): Glavni projekt, troškovnik projektiranih radova, tehnološki projekt, tipski projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke

– opremanje postojećih objekata (oprema koja se ugrađuje u objekt): tehnološki projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

18.

Dokument kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva ili izjava ovlaštenog projektanta da za građenje ili za postojeću građevinu nije potreban akt kojim se odobrava građenje/nije bilo potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje.

Pojašnjenje:

Obavezno u slučaju ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata. Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja koju će korisnik upisati u Zahtjev za potporu mora odgovarati lokacija ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje/Izjave projektanta/ drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje legalnost građevine.

Priloženi dokument mora glasiti na korisnika osim u slučaju opremanja objekta koji nije u vlasništvu korisnika, a za koji je korisnik dostavio Ugovor o najmu.

U slučaju opremanja postojećih objekata prihvatljivi su i sljedeći dokumenti: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju, Potvrda izvedenog stanju ili Završno izvješće nadzornog inženjera.

Oznaka pravomoćnosti obavezna je za sljedeće dokumente: Rješenje o uvjetima građenja, Rješenje za građenje, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola i Rješenje o izvedenom stanja.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA:

19.

Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu (2014.) ovjeren od strane Porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine (ako je podnositelj obvezan voditi knjige u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak), ovjerenom i potpisanom od strane korisnika ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da korisnik nije bio obvezan predati.

Pojašnjenje: Odnosi se samo na obveznike poreza na dohodak

20.

Godišnji financijski izvještaj (obrazac GFI) za prethodnu financijsku godinu (2014.) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da korisnik nije bio obvezan predati financijske izvještaje.

Pojašnjenje: Odnosi se obveznike poreza na dobit. Obrazac GFI izdan u elektroničkom obliku je punovaljan bez žiga i potpisa.

21.

Popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne financijske godine (2014.), potpisan i ovjeren od strane korisnika ili potpisana I ovjerena Izjava korisnika da nema dugotrajnu imovinu.

22.

Poslovni plan u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 HRK i u slučaju ulaganja u zajedničke u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima.

PRILOG III
POPIS DOKUMENTACIJE U SLUČAJEVIMA KAD SE PROVODI POSTUPAK JAVNE NABAVE

1.

Poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2.

Dokumentacija za nadmetanje te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

3.

Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave;

4.

Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

5.

Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

6.

Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje;

7.

Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

8.

Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

9.

Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

10.

Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja s dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

11.

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili Poziva za nadmetanje);

12.

Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr. dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz zaprimanja Odluke o odabiru) (ako je primjenjivo)

13.

Upisnik o zaprimanju ponuda;

14.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

15.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

16.

Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

17.

Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

18.

Sve zaprimljene ponude;

19.

Obavijest o sklopljenim ugovorima/Obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina;

20.

Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo).

PRILOG IV

PODMJERA 4.2

OPERACIJA 4.2.1.

DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Potvrda Porezne uprave da li je korisnik u sustavu PDV-a

2.

Potvrda Porezne uprave da korisnik nema duga prema državnom proračunu (potrebno kod zadnje rate)

3.

Originali računa/originali kupoprodajnih ugovora ovjereni kod javnog bilježnika (u slučaju kupnje zemljišta/objekta) – navedeni u Izjavi o izdacima

4.

Predračuni

5.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

6.

Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

7.

Bankovna potvrda o ŽR za račune plaćene sa ŽR različitog od onog navedenog u Zahtjevu za isplatu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu

8.

Ugovor o kreditu/ugovor o financijskom leasingu i svi ugovori vezani uz plaćanje (Ugovori o cesiji/akreditivi/izjava o prijeboju)

9.

Zapisnik o preuzimanju (kod financijskog leasinga)

10.

Potvrda banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita/financijskog leasinga

11.

Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (potrebno samo kod zadnje rate)

12.

Preslika jamstva/garancije od dobavljača ovisno o vrsti ulaganja

13.

Izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz prava vlasništva korisnika (potrebno samo kod zadnje rate u slučaju kupnje zemljišta/objekta)

14.

Rješenje o registraciji i upisu objekta u upisnik registriranih objekata/subjekata koje vodi Ministarstvo nadležno za zdravlje

15.

Ispis Kartice konta (u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora)

16.

Prometna dozvola

(za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, radne strojeve i gospodarska vozila – koja podliježu registraciji)

17.

Dokument kojim se dokazuje dostizanje novih standarda Europske unije (ako se ulaganje odnosi na dostizanje tih standarda)

PRILOG V
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za promjenu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave – ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se pruzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

3.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja. Predložak Izjave se pruzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za promjnu i popunjeni učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu«.

4.

Tablica troškova i izračuna potpore.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja i akta kojim se odobrava građenje kada promjena utječe na odobrene prihvatljive troškove i izračun potpore. Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjena se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4 – Ulaganjau fizičku imovinu«.

5.

Ponuda novog odabranog ponuditelja ili nova ponuda ako je zbog promjene akta kojim se odobrava gređenje došlo do promjene troškovnika.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja i/ili promjene akta kojim se odobrava građenje kada promjena akta kojim se odobrava građenje uključuj i promjenu troškovnika

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za promjenu.

Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude moraju biti engleskom jeziku s ovjerom ponuditelja ili prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi.

Ponuda mora biti ovjerena i potpisana od strane ponuditelja.

6.

Novi Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu i/ili Tehnološki projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke. Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložen je i Troškovnik projektiranih radova izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje kada je nastala promjena u Glavnom projektu i/ili Tipskom projektu.

7.

Izmjena i/ili dopuna dokumenta kojim se odobrava građenje izdana od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje. Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje.

Priloženi dokument mora glasiti na korisnika.

8.

Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisima strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede s prijemnim štambiljem Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pojašnjenje: U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje, a za ulaganja za koja je potrebno ishoditi Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane sukladno odredbama Pravilnika.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju