Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 4.1.– provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” (NN br. 128/2015)

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.2
Datum objave
27. 11. 2015
Datum prijave
27. 11. 2015
Kraj prijave
27. 1. 2016

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 128/15.

Sve potrebne informacije nalaze se ovdje.

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-049 od 23. XI. 2015. (658)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka b) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.« (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavcima (1) i (2) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika.

(2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 20.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

b) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe Komisije (EU) br. 1305/2013), a sukladno Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (Narodne novine broj: 34/2015, 65/2015/ 91/2015),,

c) ulaganja povezana s poljoprivrednim okolišem i klimatskim promjenama (članak 28. Uredbe Komisije (EU) br. 1305/2013) sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj 35/2015, 53/2015 i 69/2015),

d) ulaganja povezana s ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 1305/2013), a sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015) te Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj: 35/2015, 53/2015 i 69/2015), i to u slučajevima kada je riječ o korisniku čije je cjelokupno gospodarstvu u sustavu ekološke proizvodnje (prijelazno razdoblje i razdoblje održavanja) u trenutku podnošenja zahtjeva.

(5) Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 12. stavak (8) Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda», koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točci 7. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« /Operacija 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2, 43000 Bjelovar, tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka, tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split, tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5, 31000 Osijek, tel.: (031) 445-464, (031) 445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI, 10126 Zagreb, tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300.

(5) Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima na temelju Zakona o javnoj nabavi prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu dostavljaju i dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave navedenu u Prilogu III. Natječaja. Dokumentacija iz postupka javne nabave se dostavlja u elektronskom obliku na CD-u/DVD-u preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor općih i pravnih poslova, Služba za javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva» i podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s originalima računa/ovjerenim Kupoprodajnim ugovorima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, najkasnije do 24 mjeseca od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za građenje i podizanje nasada odnosno do 12 mjeseci od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za opremanje, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 4.1./Operacija: 4.1.2., Zahtjev za isplatu – ne otvarati«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(4) Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka nalaze se u člancima 31. – 33. Pravilnika.

7. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. studenoga 2015. do 27. siječnja 2016.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 27. studenoga 2015. i traje do 27. siječnja 2016.

(3) Rok u kojem potencijalni korisnici mogu postaviti pitanja vezana uz natječaj je od 27. studenoga 2015. do 18. siječnja 2016. Pitanja se postavljaju elektroničkim putem sljedeće adrese: eafrd@mps.hr i info@apprrr.hr.

PRILOG I

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA OPERACIJU 4.1.2.

Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenje štetnog utjecaja na okoliš

Fokus područje

Potencijalni doprinos fokus području

Kod troška

Naziv prihvatljivih troškova

Svi navedeni troškovi unutar Liste prihvatljivih troškova uključuju i troškove za pripadajući hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa

Operacija 4.1.2.

Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenje štetnog utjecaja na okoliš

4.1.2.a

Ulaganje u građenje vlastitih skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata za vlastite potrebe od minimalno 70%

5D

4B

Građenje

– objekata za skladištenje, manipulaciju, sušenje, peletiranje, kompostiranje i baliranje stajskog gnoja i digestate

5D

4B

Oprema

– oprema za rukovanje, skladištenje, sušenje, prešanje, mljevenje, peletiranje, kompostiranje, baliranje i korištenje stajskog gnoja i digestata

5D

4B

4.1.2.b

Ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – organskog gnojiva) za vlastite potrebe od minimalno 70%

5D

4B

– utovar i priprema gnojiva (prednji ili zadnji traktorski utovarivači – viličar, samohodni utovarivači, kombinirani utovarivači, utovarivači – bageri, viličar, utovarivač gusjeničar– buldožer, buldožer manipulator stajskim gnojem, transporteri za kruti stajski gnoj, uređaji za miješanje i separaciju gnojnice i gnojovke, pumpe za pražnjenje tankova)

5D

4B

– transport gnojiva (specijalne prikolice – poluprikolice, priključne i samohodne prikolice/cisterne za transport krutog stajskog gnojiva, gnojnice i gnojovke s odgovarajućom opremom za primjenu)

5D

4B, 4C

– primjena gnojiva – rasipači, aplikator gnojovke i dr.

5D

4B, 4C

Opći troškovi (ostalo)

troškovi pripreme poslovnog plana,

– troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj,

– troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata,

– usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti.

Nematerijalna ulaganja

– kupnja ili razvoj računalnih programa,

– kupnja prava na patente i licence,

– autorska prava,

– registracija i održavanje žigova,

– sustav kvalitete i

– ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Lista dozvoljenih radova vezano uz građenje

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi

2. Rušenja i demontaže

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armiranobetonski radovi i armički radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Čelična konstrukcija

10. Izolatorski radovi

11. Krovopokrivački radovi

B. OBRTNIČKI RADOVI

1. Limarski radovi

2. Stolarski radovi

3. Bravarski radovi

4. Staklarski radovi

5. Gips-kartonski radovi

6. Podne i zidne obloge

7. Kamenarski radovi

8. Keramičarski radovi

9. Parketarski radovi

10. Soboslikarsko-ličilački radovi

11. Fasaderki radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

1. Elektroinstalacije

2. Instalacije vodovoda i kanalizacije i zaštite od požara

3. Sanitarna oprema

4. Strojarske instalacije

5. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

6. Priključak plina

D. UREĐENJE OKOLIŠA I PRISTUPNIH PUTEVA

PRILOG II

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 4.1.2

DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA KRITERIJIMA ODABIRA – Ako korisnik nije zadovoljio određeni kriterij/nije učitao obavezan dokument za provjeru kriterija odabira, bodovi za taj kriterij neće biti dodijeljeni odnosno iznosit će 0.

1.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izdan i potpisan od strane Savjetodavne službe, izdan nakon objave Natječaja

Pojašnjenje:

Na temelju podataka iz Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva se dodjeljuju bodovi na kriteriju odabira »Veličina gospodarstva SO« i »Korišteno poljoprivredno zemljište (broj uvjetnih grla po hektru)«.

2.

Ugovor o poslovnoj suradnji kojim je definiran jedan korisnik koji će biti podnositelj Zahtjeva za potporu. U Ugovoru o poslovnoj suradnji moraju biti navedena najmanje 2 korisnika i Ugovor o poslovnoj suradnji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu.U Ugovoru o poslovnoj suradnji mora biti definiran postotak korištenja predmeta ulaganja zajedničkog projekta od strane svih korisnika zajedničkog projekta.

Pojašnjenje: U slučaju ostvarivanja bodova za zajednički projekt na kriteriju odabira »Udruživanje proizvođača (proizvođačka grupa/organizacija, zadruga ili zajednički projekt)

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

3.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

4.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave–ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

OPG, obrti i druge fizičke osobe nisu obvezni popuniti i učitati ovaj dokument

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

5.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

6.

Tablica troškova i izračuna potpore.

Pojašnjenje: Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjena se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

7.

Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave.

8.

Ponuda za svako pojedino ulaganje i– ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje:

Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata. Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi/računu.

Ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

9.

Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode u sljedećim slučajevima:

Ako je ulaganje korisnika na Prilogu I Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14 dostaviti Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Ako je ulaganje korisnika na Prilogu II ili Prilogu III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14 dostaviti:

– Rješenje kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog upravnog odjela u županiji (Prilog III) ili

– ako je korisniku izdano Rješenje kojim se potvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš – potrebno je dostaviti i Rješenje kojim se potvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš i Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog upravnog odjela u županiji (Prilog III).

Ako korisnik ne dostavi niti jedno od navedenih Rješenja, obavezan je priložiti Izjavu projektanta u slučaju građenja ili u slučaju ulaganja koja se ne odnose na građenje, Izjavu stručne osobe da prijavljeno ulaganje ne predstavlja niti jedan od zahvata navedenih u PRILOGU I, PRILOGU II ili PRILOGU III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14. (osim za nabavu gospodarskih vozila, pokretne opreme i poljoprivredne mehanizacije).

10.

Izjava projektanta u slučaju građenja skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate da je predmetno ulaganje u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. uz obrazloženje i pozivanje na članke Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla NN 15/13 ili

Obrazloženje korisnika u slučaju ulaganja u opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata i/ili ulaganja u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva na koji način je njegovo ulaganje ulaganje u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. uz obrazloženje i pozivanje na članke Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla NN 15/13.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA OVISNO O VRSTI ULAGANJA

11.

Preslika osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava

Pojašnjenje: U slučaju ulaganja koje provodi mladi poljoprivrednik.

12.

Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovjeren od ovlaštenog sudskog vještaka.

Pojašnjenje: U slučaju kupnje zemljišta i/ili objekata. Lokacija ulaganja navedena u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju će korisnik upisati kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu.

13.

Ugovor o kupoprodaji i Prijedlog za uknjižbu s prijemnim štambiljem općinskog suda.

Pojašnjenje:

Umjesto Prijedloga za uknjižbu s prijemnim štambiljem općinskog suda korisnik može učitati i Izvadak iz zemljišne knjige s upisanim vlasništvom na ime korisnika

U slučaju kupnje zemljišta i/ili objekata koji su kupljeni prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Trošak za kupnju zemljišta i/ili objekata koji je nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu je prihvatljiv ako je nastao nakon 1. siječnja 2014.

14.

Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke i

Tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa.

Ako Glavni/Tipski projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke ne sadržava troškovnik, priložiti i Troškovnik projektiranih radova izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Pojašnjenje:

U slučaju građenja i opremanja objekta: Glavni projekt i/ili Tipski projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke, troškovnik projektiranih radova, tehnološki projekt, ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa,

– opremanje postojećih objekata: tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa

Korisnik je obavezan dostaviti Glavni ili Tipski projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke i u slučaju ulaganja u građenje za koje nije bio u obvezi izraditi Glavni ili Tipski projekt sukladno nacionalnom zakonodavstvu koje uređuje područje gradnje.

15.

Dokument kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva ili izjava ovlaštenog projektanta da za građenje ili za postojeću građevinu nije potreban akt kojim se odobrava građenje/nije bilo potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje.

Pojašnjenje:

Obavezno u slučaju ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata. Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja koju će korisnik upisati u Zahtjev za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje/Izjave projektanta/ drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje legalnost građevine.

U slučaju ulaganja u građenje, dokument mora glasiti na korisnika.

U slučaju opremanja postojećih objekata prihvatljivi su i sljedeći dokumenti: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanja, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera.

Oznaka pravomoćnosti obavezna je za sljedeće dokumente: Rješenje o uvjetima građenja, Rješenje za građenje, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola i Rješenje o izvedenom stanja.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA (u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 HRK i/ili u slučaju zajedničkih projekata):

16.

Prijava poreza na dohodak (obrazac DOH) za prethodnu financijsku godinu ovjeren od strane Porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine, ovjerenom i potpisanom od strane korisnika. Ako korisnik, sukladno nacionalnom zakonodavstvu, nije bio obvezan predati prijavu poreza na dohodak priložiti odgovarajući dokument kojim isto dokazuje.

U slučaju zajedničkog projekta potrebno je priložiti gore navedene dokumente za sve korisnike zajedničkog projekta

Pojašnjenje: Odnosi se samo na obveznike poreza na dohodak.

17.

Godišnji financijski izvještaj (obrazac GFI) za prethodnu financijsku godinu ovjeren od FINA-e (prihvatljiva je i potvrda FINA-e izdana u elektronskom obliku). Ako sukladno nacionalnom zakonodavstvu korisnik nije bio obvezan predati GFI, priložiti odgovarajući dokument kojim isto dokazuje.

U slučaju zajedničkog projekta potrebno je priložiti gore navedene dokumente za sve korisnike zajedničkog projekta

Pojašnjenje: Odnosi se samo na obveznike poreza na dobit.

18.

Popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne financijske godine, potpisan i ovjeren od strane korisnika ili potpisana i ovjerena Izjava korisnika da nema dugotrajnu imovinu.

U slučaju zajedničkog projekta potrebno je priložiti gore navedene dokumente za sve korisnike zajedničkog projekta

19.

Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima.

PRILOG III

POPIS DOKUMENTACIJE U SLUČAJEVIMA KAD SE PROVODI POSTUPAK JAVNE NABAVE

1. Poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. Dokumentacija za nadmetanje te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

3. Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave;

4. Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

5. Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

6. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje;

7. Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

8. Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

9. Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

10. Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja sa dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

11. Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili Poziva za nadmetanje);

12. Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr. dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz zaprimanja Odluke o odabiru) (ako je primjenjivo)

13. Upisnik o zaprimanju ponuda;

14. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

15. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

16. Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

17. Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

18. Sve zaprimljene ponude;

19. Obavijest o sklopljenim ugovorima/Obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina;

20. Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo).

PRILOG IV

DOKUMENTACIJA POTREBNA KOD ZAHTJEVA ZA ISPLATU

PODMJERA 4.1.

OPERACIJA 4.1.2.

DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Potvrda porezne uprave da li je korisnik u sustavu PDV-a

2.

Potvrda porezne uprave da korisnik ima podmirene/regulirane obveze prema državnom proračunu (potrebno kod zadnje rate)

3.

Originali računa – navedeni u Izjavi o izdacima

4.

Predračuni

5.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

6.

Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

7.

Bankovna potvrda o žiro-računu za račune plaćene sa žiro-računa različitog od onog navedenog u Zahtjevu za isplatu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu

8.

Ugovor o kreditu/ugovor o financijskom leasingu i svi ugovori vezani uz plaćanje (Ugovori o cesiji/akreditivi/izjava o prijeboju)

9.

Zapisnik o preuzimanju (kod financijskog leasinga)

10.

Potvrda banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita/financijskog leasinga

11.

Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o gradnji (potrebno samo kod zadnje isplate)

12.

Preslika jamstva/garancije od dobavljača ovisno o vrsti ulaganja

13.

Prometna dozvola

(za ulaganja u strojeve i opremu za utovar, transport i primjenu gnojiva – koja podliježu registraciji)

14.

Ispis Kartice konta (u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora)

15.

Dokaz o stručnoj osposobljenosti za:

· nositelja ili člana OPG-a

· vlasnika obrta ili jednog od stalno zaposlenih u obrtu

· jednog od stalno zaposlenih za pravne osobe

(ako navedena osoba nije upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava dulje od 3 godine)

Potrebno kod zadnje rate

16.

Ugovor o radu za osobu za koju je dostavljen dokaz o stručnoj osposobljenosti u slučaju da je korisnik obrt ili pravna osoba

17.

Dokaz o stručnoj osposobljenosti za mladog poljoprivrednika (ako mladi poljoprivrednik nema radnog iskustva iz odgovarajućeg područja najmanje 3 godine) ili dokaz o radnom iskustvu

PRILOG V

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za promjenu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave–ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

3.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja –ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja. Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za promjnu i popunjeni učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

4.

Tablica troškova i izračuna potpore.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja i akta kojim se odobrava građenje kada promjena utječe na odobrene prihvatljive troškove i izračun potpore. Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjena se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganjau fizičku imovinu«.

5.

Ponuda novog odabranog ponuditelja ili nova ponuda ako je zbog promjene akta kojim se odobrava gređenje došlo do promjene troškovnika.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja i/ili promjene akta kojim se odobrava građenje kada promjena akta kojim se odobrava građenje uključuje i promjenu troškovnika

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za promjenu.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi.

Ponuda mora biti ovjerena i potpisana od strane ponuditelja.

6.

Novi Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu– ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata

Tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa

Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložen je i Troškovnik projektiranih radova izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje kada je nastala promjena u Glavnom projektu i/ili Tipskom projektu.

7.

Izmjena i/ili dopuna dokumenta kojim se odobrava građenje izdana od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje. Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje.

Priloženi dokument mora glasiti na korisnika.

8.

Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisima strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede s prijemnim štambiljem Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pojašnjenje: U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje, a za ulaganja za koja je potrebno ishoditi Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane sukladno odredbama Pravilnika.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju