Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” (NN 48/16)

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.3
Datum objave
6. 6. 2016
Datum prijave
6. 6. 2016
Kraj prijave
6. 10. 2016

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-055 od 24. V. 2016. (216)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka c) Pravilnika o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.« (Narodne novine broj 07/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavcima (1) i (3) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Povezana društva u smislu članka 3. stavka 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 smatraju se jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu u skladu s člankom 14. stavkom 4. Pravilnika

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 13. Pravilnika.

(2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

(5) Visina potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 14. stavak (6) Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatirati i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«/Operacija 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije» na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2

43000 Bjelovar

Tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-
-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko–kninske i Zadarske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel.: (031) 445-464, (031) 445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300

(5) Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima na temelju Zakona o javnoj nabavi prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu dostavljaju i dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave navedenu u Prilogu III. Natječaja. Dokumentacija iz postupka javne nabave se dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor općih i pravnih poslova, Služba za javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

(1) Korisnik nakon zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Zahtjev za isplatu predujma podnosi se u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatirati i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma s valjanom Bankovnom garancijom u stopostotnoj vrijednosti zatraženog predujma, u izvorniku, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«/Operacija 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom V ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatirati i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s priloženim računima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno, najkasnije do 24 mjeseca od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za građenje i podizanje nasada odnosno do 12 mjeseci od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za opremanje, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 4.1./Operacija: 4.1.3., Zahtjev za isplatu – ne otvarati«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(4) Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je člancima 31. – 33. Pravilnika.

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016.

PRILOG I

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA
PODMJERU 4.1.

 

Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Fokus područje

Potencijalni doprinos fokus području

Kod troška

Naziv prihvatljivih troškova

Operacija 4.1.3.

Korištenje obnovljivih izvora energije

Svi navedeni troškovi unutar Liste prihvatljivih troškova uključuju i troškove za pripadajući hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa

4.1.3.a

Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitog proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom

5C

Oprema i objekti za doziranje ulaznih sirovina (iz poljoprivredne i šumarstva isključujući ribarstvo i akvakulturu te biološki razgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada) hranidbu postrojenja i proizvodnju plina u bioplinskom postrojenju

5C

Oprema i objekti za transport, pripremu, regulaciju plina

5C

Kogeneracijsko postrojenje (plinski motor i generator sa kompletnom opremom i objektom za smještaj pripadajuće opreme)

5C

Trafostanica, instalacije za mjerenje, regulaciju i transport električne energije

5C

Oprema za mjerenje, regulaciju i transport toplinske energije kao proizvoda ili nusproizvoda pri proizvodnji energije iz obnovljivih izvora

5C

Oprema za izuzimanje, proizvodnju, regulaciju, mjerenje i transport električne i toplinske energije dobivene na bazi energije sunca

5C

4.1.3.b

Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom

5C

Otvorena ili zatvorena skladišta sa opremom za prijem, obradu i interni transport sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

5C

4.1.3.c

Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom

5C

Objekti za obradu, preradu, skladištenje, transport (specijalne prikolice, prikolice/cisterne) i primjenu (rasipač, aplikator) izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom

5C

Opći troškovi (ostalo)

troškovi pripreme poslovnog plana,

– troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj,

– troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata,

– usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti.

Lista dozvoljenih radova vezano uz građenje

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi

2. Rušenja i demontaže

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirano-betonski radovi i armirački radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Čelična konstrukcija

10. Izolatorski radovi

11. Krovopokrivački radovi

B. OBRTNIČKI RADOVI

1. Limarski radovi

2. Stolarski radovi

3. Bravarski radovi

4. Staklarski radovi

5. Gips-kartonski radovi

6. Podne i zidne obloge

7. Kamenarski radovi

8. Keramičarski radovi

9. Parketarski radovi

10. Soboslikarsko-ličilački radovi

11. Fasaderki radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

1. Elektroinstalacije

2. Instalacije vodovoda i kanalizacije i zaštite od požara

3. Sanitarna oprema

4. Strojarske instalacije

5. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

6. Priključak plina

D. UREĐENJE OKOLIŠA I PRISTUPNIH PUTEVA

PRILOG II
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 4.1.3

DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA KRITERIJIMA ODABIRA – Ako korisnik nije zadovoljio određeni kriterij/nije učitao obavezan dokument za provjeru kriterija odabira, bodovi za taj kriterij neće biti dodijeljeni odnosno iznosit će 0 (nula).

1.

Kriterij 1: Veličina gospodarstva SO

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izdan i potpisan od strane Savjetodavne službe, izdan nakon objave Natječaja.

Pojašnjenje: Na temelju podataka iz Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva dodjeljuju se bodovi na kriteriju odabira »Veličina gospodarstva SO«.

2.

Kriterij 2: Sirovina obnovljivih izvora energije – biomasa

Godišnji plan proizvodnje, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe.

Pojašnjenje: Navedeni dokument korisnik je obvezan izraditi sukladno Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/13; NN 81/14; NN 93/14; NN 24/15; NN 99/15; NN 110/15). U dokumentu mora biti naveden podatak koju vrstu obnovljivog izvora energije, odnosno koju sirovinu postrojenje za proizvodnju toplinske i/ili električne energije planira koristiti. Bodove može ostvariti korisnik čije postrojenje kao obnovljivi izvor energije koristi biomasu (biomasa isključivo iz poljoprivrede i šumarstva isključujući ribarstvo i akvakulturu te biološki razgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada).

3.

Kriterij 3: Ulaganje na objektima bez mogućnosti pristupa električnoj mreži

Tehnički opis proizvodnog postrojenja, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe

i

Potvrda izdana, potpisana i ovjerena od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. da postrojenje za proizvodnju toplinske i/ili električne energije koje koristi obnovljive izvore energije nema mogućnost pristupa električnoj mreži.

Pojašnjenje: Tehnički opis proizvodnog postrojenja korisnik je obvezan izraditi sukladno Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/13; NN 81/14; NN 93/14; NN 24/15; NN 99/15; NN 110/15) te sukladno Smjernicama za izradu Tehničkog opisa proizvodnog postrojenja Hrvatske energetske regulatorne agencije.

U dokumentima mora biti naveden podatak ima li postrojenje za proizvodnju toplinske i/ili električne energije koje koristi obnovljive izvore energije (biomasu isključivo iz poljoprivrede i šumarstva isključujući ribarstvo i akvakulturu te biološki razgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada i energija sunca) mogućnost pristupa električnoj mreži. Bodove može ostvariti korisnik čije postrojenje nema mogućnost pristupa električnoj mreži.

4.

Kriterij 4: Učinkovitost u korištenju OIE – kogeneracijska postrojenja

Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata.

Pojašnjenje: Bodove može ostvariti korisnik koji ulaže u kogeneracijsko postrojenje.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

5.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje: Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati i ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

6.

Izjava o veličini poduzeća, ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Dokument je obvezan za sve korisnike.

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu”.

Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku, glasiti na korisnika, potpisana i ovjerena (ovjerena ako je primjenjivo) od strane korisnika.

7.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave, ovjerena i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Izjave preuzima se iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu”.

Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na korisnika, mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi je potrebno odgovoriti na sva pitanja, potpisana i ovjerena od strane korisnika.

OPG, obrti i druge fizičke osobe koji nisu obveznici javne nabave nisu obvezni popuniti i učitati ovaj dokument.

8.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Izjave preuzima se iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu”.

Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na korisnika, mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi moraju biti navedeni ponuditelji za sva prijavljena ulaganja, uključujući i ponuditelje za opće troškove.

9.

Tablica troškova i izračuna potpore.

Pojašnjenje: Predložak Tablice troškova i izračuna potpore preuzima se iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjena se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

10.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izdan i potpisan od strane Savjetodavne službe, izdan nakon objave Natječaja.

11.

Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave.

12.

Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje: Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu. Na ponudi za ulaganje i ponudi ili računu za opći trošak mora biti naveden datum izdavanja istih. Na ponudi za ulaganja i ponudi za opći trošak mora biti naveden datum (rok) važenja.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih ponuda.

Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi/računu.

Ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

13.

Dokument izdan, potpisan i ovjeren od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode i/ili Uprave za zaštitu prirode.

Pojašnjenje: Dokument koji je korisnik obvezan dostaviti ovisno o ulaganju propisan je u dokumentu pripremljenom od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode koji se nalazi na na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu« (Predlošci i upute-operacija 4.1.3).

OBVEZNA DOKUMENTACIJA OVISNO O VRSTI ULAGANJA:

14.

Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja izdano, potpisano i ovjereno od strane Ministarstva gospodarstva.

Pojašnjenje: Sukladno Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12). Energetsko odobrenje potrebno je dostaviti za sve tipove postrojenja, osim za postrojenja koja se prema propisima koji uređuju gradnju smatraju jednostavnim građevinama, te ostala postrojenja za koje je Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije definirano da isto nije potrebno ishoditi.

15.

Tehnički opis proizvodnog postrojenja, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe.

Pojašnjenje: Navedeni dokument korisnik je obvezan izraditi sukladno Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/13; NN 81/14; NN 93/14; NN 24/15; NN 99/15; NN 110/15) te sukladno Smjernicama za izradu Tehničkog opisa proizvodnog postrojenja Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Dokument je obvezno dostaviti neovisno o vrsti/tipu postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja, te bez obzira na to priključuje li se ili ne priključuje na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

16.

Prethodna elektroenergetska suglasnost čiji je prilog Jednopolna shema, izdana, potpisna i ovjerena od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. i

Predugovor o priključenju mreže, izdan, potpisan i ovjeren od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. te potpisan i ovjeren od strane korisnika

Pojašnjenje: Dokumente je obvezno dostaviti neovisno o vrsti/tipu postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja, osim u slučaju postrojenja koja nemaju mogućnost priključenja na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

17.

Godišnji plan proizvodnje, izdan, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe.

Pojašnjenje: Navedeni dokument korisnik je obvezan izraditi sukladno Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/13; NN 81/14; NN 93/14; NN 24/15; NN 99/15; NN 110/15).

Dokument je obvezno dostaviti neovisno o vrsti/tipu postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja, te bez obzira na to priključuje li se ili ne priključuje na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

18.

Potvrda o godišnjoj potrošnji električne energije korisnika za razdoblje od zadnjih pet godina (s podacima po svakoj godini) izdana, potpisana i ovjerena od HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., odnosno odabranog opskrbljivača električnom energijom.

Pojašnjenje: Nije primjenjivo za postrojenja koja nemaju mogućnost priključenja na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

19.

Potvrda o godišnjoj potrošnji toplinske energije korisnika za razdoblje od zadnjih pet godina (s podacima po svakoj godini) izdana, potpisana i ovjerena od HEP toplinarstvo d.o.o., odnosno odabranog opskrbljivača toplinskom energijom.

Pojašnjenje: Nije primjenjivo za postrojenja koja nemaju mogućnost priključenja na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

20.

Preslika osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Pojašnjenje: U slučaju ulaganja koje provodi mladi poljoprivrednik.

21.

Ugovor o najmu sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje: U slučaju opremanja postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige. Lokacija ulaganja navedena u Ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja navedenom u Zahtjevu za potporu. Vlasnik objekta u zemljišnim knjigama mora biti vlasnik koji je naveden u Ugovoru o najmu. Ugovor o najmu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige.

22.

Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata i

Tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložiti i Troškovnik projektiranih radova izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Pojašnjenje: Potrebno dostaviti u slučaju građenja i opremanja objekta te u slučaju opremanja postojećeg objekta

23.

Akt kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12; NN 143/13) s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14; NN 41/15; NN 75/15).

Pojašnjenje: Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokacija ulaganja koju će korisnik upisati u Zahtjev za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje / drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje legalnost građevine.

U slučaju opremanja postojećih objekata prihvatljivi su i sljedeći dokumenti: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanja, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera.

Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula

U slučaju ulaganja u sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije (za koje sukladno važećem Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje (NN 79/14, 41/15, 75/15)), a koji se grade i/ili opremaju na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade, potrebno je priložiti akt kojim se odobrava građenje za zgradu koja je postojeća ili koja se planira graditi, a na istoj čestici se planira građenje i/ili opremanje sustava sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula.

U slučaju ulaganja u sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije (za koje sukladno važećem Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje (NN 79/14, 41/15, 75/15)) a koji se postavljaju (grade i/ili opremaju) na postojećoj zgradi/građevini ili se planira izgraditi zgrada/građevina na koju će se postaviti (graditi i/ili opremati) sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula, potrebno je priložiti akt kojim se odobrava građenje za zgradu koja je postojeća ili koja se planira graditi.

U slučaju ulaganja u sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije, za koje je potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje, a isti se grade i/ili opremaju na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade ili koji se postavljaju (grade i/ili opremaju) na postojećoj zgradi/građevini ili se planira izgraditi zgrada/građevina na koju će se postaviti (graditi i/ili opremati) sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula, potrebno je dostaviti akt kojim se odobrava građenje za sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula i akt kojim se odobrava građenje za zgradu/građevinu koja je postojeća ili koja se planira graditi.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA:

24.

Prijava poreza na dohodak (obrazac DOH) za prethodnu financijsku godinu ovjeren od strane Porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine, ovjerenom i potpisanom od strane korisnika. Ako korisnik, sukladno nacionalnom zakonodavstvu, nije bio obvezan predati prijavu poreza na dohodak priložiti odgovarajući dokument kojim isto dokazuje.

Pojašnjenje: Odnosi se samo na obveznike poreza na dohodak, u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 HRK.

25.

Godišnji financijski izvještaj (obrazac GFI) za prethodnu financijsku godinu ovjeren od FINA-e (prihvatljiva je i potvrda FINA-e o primitku dokumentacije s GFI poduzetnika za prethodnu financijsku godinu izdana u elektroničkom obliku). Ako sukladno nacionalnom zakonodavstvu korisnik nije bio obvezan predati GFI, priložiti odgovarajući dokument kojim isto dokazuje.

Pojašnjenje: Odnosi se na obveznike poreza na dobit, u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 HRK.

26.

Popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne financijske godine potpisan i ovjeren od strane korisnika ili potpisana i ovjerena Izjava korisnika da nema dugotrajnu imovinu.

Pojašnjenje: u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 HRK te ako je riječ o zajedničkom projektu.

27.

Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima.

Pojašnjenje: u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 HRK.

PRILOG III
POPIS DOKUMENTACIJE U SLUČAJEVIMA KAD SE PROVODI POSTUPAK JAVNE NABAVE

1. Poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. Dokumentacija za nadmetanje te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

3. Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave;

4. Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

5. Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

6. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje;

7. Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

8. Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

9. Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

10. Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja sa dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

11. Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili Poziva za nadmetanje);

12. Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr. dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz zaprimanja Odluke o odabiru) (ako je primjenjivo)

13. Upisnik o zaprimanju ponuda;

14. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

15. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

16. Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

17. Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

18. Sve zaprimljene ponude;

19. Obavijest o sklopljenim ugovorima/Obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina;

20. Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

PRILOG IV
DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU PREDUJMA

PODMJERA 4.1.

OPERACIJA 4.1.3.

DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

• Original bankovne garancije u stopostotnoj vrijednosti predujma (rok valjanosti najmanje 30 mjeseci od Odluke o dodjeli sredstava za građenje i podizanje nasada i 18 mjeseci od Odluke o dodjeli sredstava za opremanje)

PRILOG V
DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU

PODMJERA 4.1.

OPERACIJA 4.1.3.

DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Potvrda Porezne uprave je li korisnik u sustavu PDV-a

2.

Potvrda Porezne uprave da korisnik ima podmirene/regulirane obveze prema proračunu RH (potrebno kod zadnje rate)

3.

Originali računa – navedeni u Izjavi o izdacima

4.

Predračuni – ako su osnova plaćanja

5.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

6.

Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

7.

Bankovna potvrda o žiro-računu za račune plaćene sa žiro-računa različitog od onog navedenog u Zahtjevu za isplatu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu

8.

Ugovor o kreditu/ugovor o financijskom leasingu i svi ugovori vezani uz plaćanje (Ugovori o cesiji/akreditivi/izjava o prijeboju)

9.

Zapisnik o preuzimanju (kod financijskog leasinga)

10.

Potvrda banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita/financijskog leasinga

11.

Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o gradnji (potrebno samo kod zadnje isplate)

12.

Preslika jamstva/garancije od dobavljača ovisno o vrsti ulaganja

13.

Elektroenergetska suglasnost – potrebno samo za korisnike s pristupom električnoj mreži kod zadnje rate.

14.

Potvrda HEP- operator distribucijskog sustava d.o.o. da korisnik nema pristup električnoj mreži- potrebno samo za korisnike koji nemaju pristup električnoj mreži.

15.

Ugovor o korištenju mreže – potrebno samo za korisnike s pristupom električnoj mreži

16.

Energetsko odobrenje izdano od Ministarstva gospodarstva

17.

Ispis Kartice konta (u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora)

18.

Prometna dozvola

(za ulaganja u opremu za transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama – koja podliježu registraciji)

19.

Dokaz o stručnoj osposobljenosti za:

• nositelja ili člana OPG-a

• vlasnika obrta ili jednog od stalno zaposlenih u obrtu

• jednog od stalno zaposlenih za pravne osobe

(ukoliko navedena osoba nije upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava dulje od 3 godine)

Potrebno kod zadnje rate

20.

Ugovor o radu za osobu za koju je dostavljen dokaz o stručnoj osposobljenosti u slučaju da je korisnik obrt ili pravna osoba

21.

Dokaz o stručnoj osposobljenosti za mladog poljoprivrednika (ukoliko mladi poljoprivrednik nema radnog iskustva iz odgovarajućeg područja najmanje 3 godine) ili dokaz o radnom iskustvu

22.

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu iste u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima.

PRILOG VI
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za promjenu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati i ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave, ovjerena i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za promjenu i popunjeni učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na korisnika, mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi je potrebno odgovoriti na sva pitanja, potpisana i ovjerena od strane korisnika.

OPG, obrti i druge fizičke osobe koji nisu obveznici javne nabave nisu obvezni popuniti i učitati ovaj dokument.

3.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja. Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za promjenu i popunjeni učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na korisnika, mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi moraju biti navedeni svi ponuditelji za sva prijavljena ulaganja koja su predmet Zahtjeva za promjenu.

4.

Tablica troškova i izračuna potpore.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja i u slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje kada promjena utječe na odobrene prihvatljive troškove i izračun potpore. Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za promjenu i popunjena se učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu«.

5.

Ponuda novog odabranog ponuditelja i/ili nova ponuda ako je zbog promjene akta kojim se odobrava građenje došlo do promjene troškovnika.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja i/ili promjene akta kojim se odobrava građenje kada promjena akta kojim se odobrava građenje uključuje i promjenu troškovnika na temelju kojeg je izdana ranije odobrena ponuda za građenje.

Na ponudi mora biti naveden datum izdavanja i datum (rok) važenja iste.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za promjenu.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih ponuda.

Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi.

Ponuda mora biti ovjerena i potpisana od strane ponuditelja.

6.

Novi Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata i

Tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložen je i Troškovnik projektiranih radova izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje kada je nastala promjena u Glavnom projektu i/ili Tipskom projektu.

7.

Izmjena i/ili dopuna dokumenta kojim se odobrava građenje izdana od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje. Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje.

Priloženi dokument mora glasiti na korisnika.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju