Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.1. – sektor svinjogojstva i peradarstva (NN br. 121/15)

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.1
Datum objave
4. 11. 2015
Datum prijave
4. 11. 2015
Kraj prijave
15. 1. 2016

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-043 od 3. XI. 2015. (614)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« provedba operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor svinjogojstva i peradarstva

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka a) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.« (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavku (1) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Povezana društva u smislu članka 3. stavak 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 smatraju se jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu u skladu s člankom 10. stavkom (4) Pravilnika.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 9. Pravilnika (sektor svinjogojstva i peradarstva).

(2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima, i to za:

a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

b) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (Narodne novine broj: 34/2015, 65/2015/ 91/2015),

c) ulaganja povezana s poljoprivrednim okolišem i klimatskim promjenama (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj 35/2015, 53/2015 i 69/2015) za provođenje operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

d) ulaganja povezano s ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015) te Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj: 35/2015, 53/2015 i 69/2015), i to u slučajevima kada je riječ o korisniku čije je cjelokupno gospodarstvu u sustavu ekološke proizvodnje (prijelazno razdoblje i razdoblje održavanja) u trenutku podnošenja zahtjeva.

(5) Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 10. stavku (6) Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem Agroneta. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem Agroneta pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u Agronet dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u Agronetu, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točki 7. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« /Operacija 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2, 43000 Bjelovar

Tel.: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760.

Lokacija ulaganja na području Primorsko-
-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka

Tel.: 051/321-064, 051/688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel.: 021682-835, 021/682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel.: 031/445-464, 031/445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel.: 01/6446-299, 01/6446-300

(5) Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima na temelju Zakona o javnoj nabavi pri podnošenju Zahtjeva za potporu dostavljaju i dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave navedenu u Prilogu III. Natječaja. Dokumentacija iz postupka javne nabave se dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Sektor općih i pravnih poslova

Služba za javnu nabavu

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

(6) Pri podnošenju Zahtjeva za promjenu sukladno članku 29. Pravilnika, korisnici su obavezni učitati u Agronet dokumentaciju propisanu Prilogom V. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem Agroneta. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Pri podnošenju Zahtjeva za isplatu, korisnici su obavezni učitati u Agronet svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u Agronetu, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s originalima računa/ovjerenim kupoprodajnim ugovorima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, najkasnije do 24 mjeseca od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za građenje i podizanje nasada odnosno do 12 mjeseci od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava za opremanje, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – PODMJERA: 4.1./OPERACIJA: 4.1.1., ZAHTJEV ZA ISPLATU – ne otvarati« na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Sektor za ruralni razvoj

Služba za odobrenje isplata

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

(4) Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka nalaze se u člancima 31. – 33. Pravilnika.

7. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 4. studenoga 2015. i traje do 15. siječnja 2016.

(3) Rok u kojem potencijalni korisnici mogu postaviti pitanja vezana uz natječaj je od 4. studenog 2015. do 20. prosinca 2015. Pitanja se postavljaju elektroničkim putem sljedeće adrese: eafrd@mps.hr i info@apprrr.hr. Objedinjena lista zaprimljenih pitanja i odgovora objavit će se najkasnije do 2. siječnja 2016.

Agencija za plaćanja
u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju

PRILOG I

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA PODMJERU 4.1.

Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (sektor svinjogojstva i peradarstva)

Fokus područje

Potencijalni doprinos fokus području

Kod troška

Naziv prihvatljivih troškova

Svi navedeni troškovi unutar Liste prihvatljivih troškova uključuju i troškove za pripadajući hardver i softver koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa

Operacije 4.1.1.

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

2A

4.1.1.a

Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

2A

– objekata: za uzgoj nazimica (nucleus stado), držanje krmača i/ili tovljenika svinja, uključujući odvojene prostore za osjemenjivanje, za čekalište, za prasilište, za odgajalište, za tovilište, za ispuste, za neraste i krmače, za nazimice, za neškodljivo uklanjanje lešina, za prisilno klanje, za karantenu, za skladištenje opreme, životinjskih proizvoda, repromaterijala, rezervnih dijelova i stelje, za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, popratne energetske objekte, uključujući građenje vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući prostor za upotrebu agregata) i kanalizacijske mreže, gromobranske instalacije, mosne vage, ograda oko farme, dezinfekcijske barijere, za skladištenje i pripremu hrane (s pripadajućom opremom), za dnevni odmor radnika uz sanitarni prostor, za potrebe veterinarske službe, za uredski prostor, prostor za privremeno odlaganje otpada, mreže putova i uređenje okoliša unutar farme.

2A

4B, 5B, 5D

– objekata: za držanje i tov peradi, za prisilno klanje životinja, za tretman životinja protiv zaraznih bolesti, za neškodljivo uklanjanje lešina, za rashladni uređaj, za privremeno skladištenje lešina na farmi, za skladištenje životinjskih proizvoda, repromaterijala, rezervnih dijelova i stelje, za instalaciju tehnološke opreme, opreme za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, popratne energetske objekte, uključujući građenje vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući prostor za upotrebu agregata) i hidrantske i kanalizacijske mreže, gromobranske instalacije, mosne vage, ograda oko farme, dezinfekcijske barijere, za skladištenje i pripremu hrane (s pripadajućom opremom), za dnevni odmor radnika uz sanitarni prostor, za uredski prostor, za potrebe veterinarske službe, prostor za privremeno odlaganje otpada, reže putova i uređenje okoliša unutar farme.

2A

4B, 5B, 5D

– objekata: za držanje kokoši nesilica i/ili uzgoj pilenki, za tretman životinja protiv zaraznih bolesti za neškodljivo uklanjanje lešina, za rashladni uređaj, za privremeno skladištenje lešina na farmi, ispusta, za skladištenje životinjskih proizvoda, repromaterijala, rezervnih dijelova i stelje za instalaciju opreme, za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, popratne energetske objekte, uključujući građenje vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući prostor za upotrebu agregata) i hidrantske i kanalizacijske mreže, gromobranske instalacije, mosne vage, ograda oko farme, dezinfekcijske barijere, za objekte za skladištenje i pripremu hrane (s pripadajućom opremom) te pratećih objekata za proizvodnju, prijem, sortiranje, pakiranje i skladištenje jaja (poput postrojenja za hlađenje ili pakiranje, za dnevni odmor radnika uz sanitarni prostor, za uredski prostor, za potrebe veterinarske službe, prostor za privremeno odlaganje otpada, mreže putova i uređenje okoliša unutar farme.

2A

4B, 5B, 5D

– objekata: za valenje jednodnevnih pilića (JDP), za neškodljivo uklanjanje lešina, za ispust, za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, popratne energetske objekte, uključujući građenje vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući upotrebu agregata) i hidrantske i kanalizacijske mreže, gromobranske instalacije mosne vage, ograda oko farme, dezinfekcijske barijere, za skladištenje i pripremu hrane (s pripadajućom opremom), za dnevni odmor radnika uz sanitarni prostor, za potrebe veterinarske službe, prostor za privremeno odlaganje otpada, za uredski prostor, mreže putova i uređenje okoliša unutar farme.

2A

4B, 5B, 5D

– fiksne ograde za travnjake (torovi)

2A

Oprema

2A

– strojevi i oprema za spremanje voluminozne krme, hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i mješaonice za pripremu koncentrata, oprema i dozatori za krmne koncentrate, izuzimači, transporteri, prikolice, mikser prikolice i samohodne mikser prikolice i dozatori za kabastu krmu, traktori, utovarivači s potrebnim priključcima, hranilice, pojilice, balirke, ovijači bala i silokombajni, distributeri slame, i dr.)

2A

4C, 5A, 5B

– tuneli za čuvanje hrane za životinje

2A

– oprema za izgnojavanje

– podne rešetke, gume i madraci

2A

– mobilne naftne pumpe s opremom

2A

– strojevi i oprema za pripremu i transport stelje

2A

5D

stočna vaga, rampa za utovar/istovar životinja, lijevci (korali) za usmjeravanje, hvatanje i sortiranje stoke

2A

– oprema za označavanje životinja i vođenje evidencije

2A

– oprema za stajališta, boksove i vezove za stoku

2A

– zavjese za zatvaranje prolaza u staju

2A

– oprema za pregrađivanje prostora u staji

2A

– sistemi za kišenje – oročavanje za vrijeme velikih ljetnih vrućina

2A

– četke za samočišćenje stoke

2A

– oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i opreme

2A

5A

– oprema za neškodljivo uklanjanje lešina

2A

– oprema za sprečavanje širenja i suzbijanje bolesti

2A

– uređaji i oprema za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav

2A

5B

– generator/agregat s potrebnom opremom

2A

– oprema za videonadzor

2A

– oprema za detekciju tjeranja

2A

– lift za podizanje stoke

2A

– oprema i opremanje fiksne ograde za travnjake

2A

– oprema za žetvu, sjetvu, obradu tla i zaštitu bilja

2A

4C

– oprema za transport, gospodarska vozila

2A

4C, 5B, 5D

– protupožarna oprema i protupožarni aparati

2A

– nadzemni spremnici za vodu

2A

5A

– opremanje prasilišta

2A

– opremanje odgajališta

2A

– opremanje tovilišta

2A

– opremanje krmačarnika (odmaralište-čekalište)

2A

– opremanje nazimičarnika

2A

– opremanje nerastarnika

2A

– opremanje prostora za osjemenjivanje

2A

– oprema za prasenje

2A

– oprema za dodatnu prehranu i opskrbu vodom prilikom boravka na otvorenom

2A

5A

– strojevi i oprema za napajanje i hranjenje peradi uključujući opremu za pripremu hranidbenih smjesa

2A

5A

– oprema za grijanje peradarnika (»umjetne kvočke«, podno grijanje, toplinski konvektori, masteri, grijanje na kruta goriva i ostala oprema za grijanje)

2A

5B

– inkubatori

2A

– oprema za transport i ulaganje jaja

2A

– oprema za valenje jednodnevnih pilića (predvalionici i valionici)

2A

– oprema za primarnu obradu jednodnevnih pilići, transport i otpremu jednodnevnih pilića do farmi (kao npr. transportna kolica, transportna sredstva – vozila itd.)

2A

– oprema za kondicioniranje mikroklimatskih uvjeta u valionici (oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom, – agregati za proizvodnju el. energije

2A

– oprema za izvođenje pranja i dezinfekcije valionice

2A

– vaga – oprema za automatsko vaganje peradi

2A

– oprema za izlov, utovar i transport žive peradi od peradarnika do objekta klaonice (stoj za izlov, kamioni, viličari, gajbe, kontejneri)

2A

– oprema za sakupljanje, označivanje, skladištenje, pranje, hlađenje, sortiranje, pakiranje i prijevoz jaja do i unutar pogona

2A

– oprema za držanje kokoši nesilica (obogaćeni kavezi, alternativni sustavi držanja, slobodni način držanja)

2A

– oprema za zaštitu domaćih životinja od divljači

2A

– energetske zavjese

2A

5B

4.1.1.c

Ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

2A

Građenje

– prostora za skladištenje/čuvanje mehanizacije

2A

ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti,

2A

Opremanje

– prostorija upravne zgrade s pripadajućim sadržajima (uredski prostori; montažni (kontejnerski) objekti, prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju i dr.)

2A

5B

– agregati za proizvodnju el. energije

4.1.1.e

Ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva

2A

– poljoprivredna mehanizacija

2A

4C

– traktor

2A

4C, 5B, 5D

– kombajn

2A

4C, 5B, 5D

– ostala nespomenuta mehanizacija

2A

4C, 5B

– poljoprivredna oprema

2A

4C

– gospodarsko vozilo

2A

4C, 5B, 5D

– oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla

2A

4C

– oprema za sjetvu i sadnju

2A

4C

– oprema za košnju

2A

4C

– oprema za zaštitu bilja

2A

4C, 5A

– oprema za žetvu i berbu

2A

4C

– oprema za transport

2A

4C

– specijalizirana transportna vozila za prijevoz živih životinja i hrane za životinje

2A

5B, 5D

– oprema za preciznu poljoprivredu (GPS antene, bazne stanice s pripadajućom opremom, monitori, pripadajuća oprema za pripremu traktora, sijačica, prskalica, raspodjeljivača gnojiva, kombajna, pripadajući elektronički programi (softver)

2A

– atomizeri

2A

4C, 5A

– oprema za zaštitu u voćnjacima i vinogradima

2A

4C, 5A

– ostala nespomenuta oprema

2A

4C

4.1.1.j

Ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

2A

– krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja, uklanjanje kamenja, podrivanje, ravnanje i niveliranje terena i dr.

2A

4C,

– kalcifikacija, meliorativna gnojidba i ostale mjere za poboljšanje polj. zemljišta

2A

4C,

4.1.1.k

Ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja

2A

4.1.1.l

Ulaganje u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe 1305/2013

2A

4.1.1.m

Ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti

2A

Opći troškovi (ostalo)

– troškovi pripreme poslovnog plana,

– troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj,

– troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata,

– usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti.

Nematerijalna ulaganja

– kupnja ili razvoj računalnih programa,

– kupnja prava na patente i licence,

– autorska prava,

– registracija i održavanje žigova,

– sustav kvalitete i

– ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Lista dozvoljenih radova vezano uz građenje

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi

2. Rušenja i demontaže

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirano-betonski radovi i armički radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Čelična konstrukcija

10. Izolatorski radovi

11. Krovopokrivački radovi

B. OBRTNIČKI RADOVI

1. Limarski radovi

2. Stolarski radovi

3. Bravarski radovi

4. Staklarski radovi

5. Gips-kartonski radovi

6. Podne i zidne obloge

7. Kamenarski radovi

8. Keramičarski radovi

9. Parketarski radovi

10. Soboslikarsko-ličilački radovi

11. Fasaderki radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

1. Elektroinstalacije

2. Instalacije vodovoda i kanalizacije i zaštite od požara

3. Sanitarna oprema

4. Strojarske instalacije

5. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

6. Priključak plina

D. UREĐENJE OKOLIŠA I PRISTUPNIH PUTEVA

PRILOG II

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 4.1.1

DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA KRITERIJIMA ODABIRA – Ako korisnik nije zadovoljio određeni kriterij/nije učitao obavezan dokument za provjeru kriterija odabira, bodovi za taj kriterij neće biti dodijeljeni odnosno iznosit će 0.

1.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izdan i potpisan od strane Savjetodavne službe, izdan nakon objave Natječaja.

Pojašnjenje:

Na temelju podataka iz Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva dodjeljuju se bodovi na kriteriju odabira »Veličina gospodarstva SO«

2.

Dokument kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva ili izjava ovlaštenog projektanta da za građenje nije potreban akt kojim se odobrava građenje.

Pojašnjenje:

Potrebno za provjeru kriterija odabira »Tipa ulaganja«, odnosno provjeru ulaže li korisnik u izgradnju, rekonstrukciju i/ili modernizaciju.

3.

Diploma visokog učilišta agronomskog ili veterinarskog smjera ili svjedodžba srednje škole agronomskog ili veterinarskog smjera na ime nositelja ili člana /odgovorne osobe (iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava) ili zaposlenika ili

ugovori o radu iz kojih je vidljivo radno iskustvo u poljoprivredi od minimalno 4 godine na ime nositelja ili člana/odgovorne osobe (iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava) ili zaposlenika ili ugovori o radu iz kojih je vidljivo radno iskustvo u poljoprivredi od minimalno 8 godina na ime nositelja ili člana/odgovorne osobe (iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava) ili zaposlenika ili

Ako korisnik ne posjeduje navedene dokumente radno iskustvo u poljoprivredi može se dokazati i provjerom trajanja upisa nositelja ili člana /odgovorne osobe (iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava) ili zaposlenika u Upisniku poljoprivrednih gospodarstva bez obzira na to u kojem PG-u je nositelj ili član/odgovorna osoba (iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava) ili zaposlenik bio upisan. U tom slučaju molimo dostaviti MIBPG svih poljoprivrednih gospodarstava u kojima je nositelj ili član /odgovorne osobe (iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava) ili zaposlenik bio upisan.

Ako se bodovi ostvaruju na temelju stručne spreme i radnog iskustva zaposlenika, potrebno je priložiti i Ugovor o radu sklopljen između zaposlenika i korisnika.

Pojašnjenje:

Potrebno za provjeru kriterija odabira »Stručna sprema i radno iskustvo nositelja ili člana/odgovorne osobe ili zaposlenika«.

4.

Obrazloženje korisnika unutar Zahtjeva za potporu ako ulaganje potencijalno doprinosi obnovi, očuvanju i poboljšanju ekosustava (P4) – ako ulaganje doprinosi boljem upravljanju vodama, uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima (fokus područje 4B) i/ili ulaganje doprinosi sprečavanju erozije tla i bolje upravljanje tlom (fokus područje 4 C).

Pojašnjenje:

Odrediti potencijalni doprinos ulaganja žarišnom području uvidom u Listu prihvatljivih troškova koja je prilog Natječaja.

Moguće je ostvariti bodove za oba kriterija.

5.

Obrazloženje korisnika unutar Zahtjeva za potporu ako ulaganje potencijalno doprinosi promicanju učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene (P5) – ako ulaganje doprinosi povećanju učinkovitosti u korištenju vode u poljoprivredi (fokus područje 5A) i/ili

ulaganje doprinosi povećanju učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi hrane (fokus područje 5B) i/ili

ulaganje doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova i amonijaka iz poljoprivrede (fokus područje 5D).

Pojašnjenje:

Odrediti potencijalni doprinos ulaganja žarišnom području uvidom u Listu prihvatljivih troškova koja je prilog Natječaja.

Moguće je ostvariti bodove za sva tri kriterija.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

6.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u Agronetu korisnik treba odabirati opciju »Podnesi zahtjev«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

7.

Izjava o veličini poduzeća – ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

Dokument je obavezan za sve korisnike.

Predložak Izjave preuzima se iz Agroneta, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

8.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave – ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

OPG, obrti i druge fizičke osobe nisu obvezni popuniti i učitati ovaj dokument.

Predložak Izjave se pruzima iz Agroneta, Zahtjeva za potporu i popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

9.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se pruzima iz Agroneta, Zahtjeva za potporu i popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

10.

Tablica troškova i izračuna potpore.

Pojašnjenje:

Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se pruzima iz Agroneta, Zahtjeva za potporu i popunjena se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

11.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izdan i potpisan od strane Savjetodavne službe, izdan nakon objave Natječaja.

Pojašnjenje: Zadruge, proizvođačke grupe/organizacije nisu obavezne dostaviti Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

12.

Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave.

13.

Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje:

Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi/računu.

Ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

14.

Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode:

Ako je ulaganje korisnika na Prilogu I Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14, dostaviti Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Ako je ulaganje korisnika na Prilogu II ili Prilogu III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14, dostaviti:

– Rješenje kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog upravnog odjela u županiji (Prilog III) ili

– ako je korisniku izdano Rješenje kojim se potvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš – potrebno je dostaviti i Rješenje kojim se potvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš i Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog upravnog odjela u županiji (Prilog III).

Ako korisnik ne dostavi niti jedno od navedenih Rješenja, obavezan je priložiti Izjavu projektanta u slučaju građenje ili u slučaju ulaganja koja se ne odnose na građenje, Izjavu stručne osobe da prijavljeno ulaganje ne predstavlja niti jedan od zahvata navedenih u prilogu I, prilogu II ili prilogu III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14 (osim za nabavu gospodarskih vozila, pokretne opreme i poljoprivredne mehanizacije).

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA OVISNO O VRSTI ULAGANJA:

15.

Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede s prijemnim štambiljem Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pojašnjenje: U slučaju ulaganja u građenje objekta za životinje, rekonstrukcije postojećih objekata kada se rekonstrukcijom objekt namjerava prenamijeniti u objekt za drugu kategoriju životinja i u slučaju nabave opreme za držanje kokoši nesilica.

16.

Preslika osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava

Pojašnjenje. U slučaju ulaganja koje provodi mladi poljoprivrednik.

17.

Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovjeren od ovlaštenog sudskog vještaka.

Pojašnjenje: U slučaju kupnje zemljišta i/ili objekata. Loakcija ulaganja navedena u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju će korisnik upisati kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu.

18.

Ugovor o kupoprodaji i Prijedlog za uknjižbu s prijemnim štambiljem općinskog suda.

Pojašnjenje: Umjesto Prijedloga za uknjižbu s prijemnim štambiljem općinskog suda korisnik može učitati i Izvadak iz zemljišne knjige s upisanim vlasništvom na ime korisnika

U slučaju kupnje zemljišta i/ili objekata koji su kupljeni prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Trošak za kupnju zemljišta i/ili objekata koji je nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu je prihvatljiv ako je nastao nakon 1. siječnja 2014.

19.

Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti) koji mora biti sklopljen na najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedeni ugovori moraju biti upisni u zemljišne knjige.

Pojašnjenje: Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja za sljedeća ulaganja mora dostaviti dokaz da ima pravo lokaciju ulaganja:

– ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

20.

Ugovor o najmu sklopljen na najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

U slučaju opremanja postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika. Navedeni Ugovor mora biti su upisan u zemljišne knjige. Lokacija ulaganja navedena u Ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju će korisnik navesti navedenom u Zahtjevu za potporu. Vlasnik objekta u zemljišnim knjigama mora biti vlasnik koji je naveden u Ugovoru o najmu. Ugovor o najmu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige

21.

Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanta ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke i

Tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa.

Ako Glavni/Tipski projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke ne sadržava troškovnik, priložiti i Troškovnik projektiranih radova izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke

Pojašnjenje:

– u slučaju građenja i opremanja objekta: Glavni projekt i/ili Tipski projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke, troškovnik projektiranih radova, tehnološki projekt, ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa.

– u slučaju opremanja postojećih objekata: tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa.

Korisnik je obavezan dostaviti Glavni ili Tipski projekt ili drugi dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke i u slučaju ulaganja u građenje za koje nije bio u obvezi izraditi Glavni ili Tipski projekt sukladno nacionalnom zakonodavstvu koje uređuje područje gradnje.

22.

Dokument kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva ili izjava ovlaštenog projektanta da za građenje ili za postojeću građevinu nije potreban akt kojim se odobrava građenje/nije bilo potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje.

Pojašnjenje:

Obavezno u slučaju ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata. Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja koju će korisnik upisati u Zahtjev za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje/Izjave projektanta/ drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje legalnost građevine.

U slučaju ulaganja u građenje, dokument mora glasiti na korisnika.

U slučaju opremanja postojećih objekata prihvatljivi su i sljedeći dokumenti: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanju, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera.

Oznaka pravomoćnosti obavezna je za sljedeće dokumente: Rješenje o uvjetima građenja, Rješenje za građenje, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola i Rješenje o izvedenom stanja.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA (u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 HRK):

23.

Prijava poreza na dohodak (obrazac DOH) za prethodnu financijsku godinu ovjeren od strane Porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine, ovjerenom i potpisanom od strane korisnika. Ako korisnik, sukladno nacionalnom zakonodavstvu, nije bio obvezan predati prijavu poreza na dohodak priložiti odgovarajući dokument kojim isto dokazuje.

Pojašnjenje: Odnosi se samo na obveznike poreza na dohodak

24.

Godišnji financijski izvještaj (obrazac GFI) za prethodnu financijsku godinu ovjeren od FINA-e (prihvatljiva je i potvrda FINA-e izdana u elektroničkom obliku). Ako sukladno nacionalnom zakonodavstvu korisnik nije bio obvezan predati GFI, priložiti odgovarajući dokument kojim isto dokazuje.

Pojašnjenje: Odnosi se obveznike poreza na dobit.

25.

Popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne financijske godine potpisan i ovjeren od strane korisnika ili potpisana i ovjerena Izjava korisnika da nema dugotrajnu imovinu.

26.

Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima.

PRILOG III

POPIS DOKUMENTACIJE U SLUČAJEVIMA KAD SE PROVODI POSTUPAK JAVNE NABAVE

1. Poziv na nadmetanje iz Elektroničkoga oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. Dokumentacija za nadmetanje te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

3. Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave;

4. Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

5. Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

6. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje;

7. Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

8. Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

9. Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) s dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

10. Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja s dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

11. Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili Poziva za nadmetanje);

12. Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr. dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz zaprimanja Odluke o odabiru) (ako je primjenjivo)

13. Upisnik o zaprimanju ponuda;

14. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

15. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

16. Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

17. Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

18. Sve zaprimljene ponude;

19. Obavijest o sklopljenim ugovorima/Obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina;

20. Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

PRILOG IV

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

PODMJERA 4.1

OPERACIJA 4.1.1.

DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1.

Potvrda Porezne uprave je li korisnik u sustavu PDV-a

2.

Potvrda Porezne uprave da korisnik nema duga prema državnom proračunu (potrebno kod zadnje rate)

3.

Originali računa/Originali kupoprodajnih ugovora ovjereni kod javnog bilježnika (u slučaju kupnje zemljišta/objekta) – navedeni u Izjavi o izdacima

4.

Predračuni

5.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

6.

Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

7.

Bankovna potvrda o žiro računu za račune plaćene sa žiro računa različitog od onog navedenog u Zahtjevu za isplatu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu

8.

Ugovor o kreditu/ugovor o financijskom leasingu i svi ugovori vezani uz plaćanje (Ugovori o cesiji/akreditivi/izjava o prijeboju)

9.

Zapisnik o preuzimanju (kod financijskog leasinga)

10.

Potvrda banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita/financijskog leasinga

11.

Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (potrebno samo kod zadnje isplate)

12.

Preslika jamstva/garancije od dobavljača ovisno o vrsti ulaganja

13.

Rješenje o odobrenju farme izdano od uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane (potrebno samo kod zadnje rate u slučaju gradnje objekta za životinje/rekonstrukcije objekta kad se objekt prenamjenjuje za drugu kategoriju životinja)

14.

Izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz prava vlasništva korisnika (potrebno samo kod zadnje rate u slučaju kupnje zemljišta/objekta)

15.

Prometna dozvola

(za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, radne strojeve i gospodarska vozila – koja podliježu registraciji)

16.

Ispis Kartice konta (u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora)

17.

Dokaz o stručnoj osposobljenosti za:

• nositelja ili člana OPG-a

• vlasnika obrta ili jednog od stalno zaposlenih u obrtu

• jednog od stalno zaposlenih za pravne osobe

(ako navedena osoba nije upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava dulje od 3 godine)

potrebno kod zadnje rate

18.

Ugovor o radu za osobu za koju je dostavljen dokaz o stručnoj osposobljenosti u slučaju da je korisnik obrt ili pravna osoba

19.

Dokaz o stručnoj osposobljenosti za mladog poljoprivrednika (ako mladi poljoprivrednik nema radnog iskustva iz odgovarajućeg područja najmanje 3 godine) ili dokaz o radnom iskustvu

20.

Dokument kojim se dokazuje dostizanje novih standarda Europske unije (ako se ulaganje odnosi na dostizanje tih standarda)

21.

Dokument kojim se dokazuje dostizanje standarda Europske unije (samo za mlade poljoprivrednike)

22.

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu iste u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije s važećim primjenjivim propisima.

PRILOG V

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA PROMJENU

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za promjenu u Agronetu korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave – ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se pruzima iz Agroneta, Zahtjeva za potporu i popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

3.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja – ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja. Predložak Izjave se pruzima iz Agroneta, Zahtjeva za promjnu i popunjeni učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

4.

Tablica troškova i izračuna potpore.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja i akta kojim se odobrava građenje kada promjena utječe na odobrene prihvatljive troškove i izračun potpore. Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se pruzima iz Agroneta, Zahtjeva za potporu i popunjena se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

5.

Ponuda novog odabranog ponuditelja ili nova ponuda ako je zbog promjene akta kojim se odobrava gređenje došlo do promjene troškovnika.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene ponuditelja i/ili promjene akta kojim se odobrava građenje kada promjena akta kojim se odobrava građenje uključuje i promjenu troškovnika

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za promjenu.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi.

Ponuda mora biti ovjerena i potpisana od strane ponuditelja.

6.

Novi Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog projektanata

Tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa

Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložen je i Troškovnik projektiranih radova izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje kada je nastala promjena u Glavnom projektu i/ili Tipskom projektu.

7.

Izmjena i/ili dopuna dokumenta kojim se odobrava građenje izdana od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti primjenjiva.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje. Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje.

Priloženi dokument mora glasiti na korisnika.

8.

Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede s prijemnim štambiljem Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pojašnjenje: U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje, a za ulaganja za koja je potrebno ishoditi Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane sukadno odredbama Pravilnika.