Natječaji

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“

Zatvoren
Mjera
Podmjera
03.1
Tip operacije
3.1.1
Datum objave
17. 7. 2017
Datum prijave
17. 7. 2017
Kraj prijave
18. 9. 2017

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“.

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:
a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje
b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje
c) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017., a Natječaj i potrebnu dokumentaciju možete pogledati u nastavku ili preuzeti ovdje.

 

KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001

URBROJ: 343-0100/01-17-123

Na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 111/2015, 33/2017), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« – provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje« .

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 111/2015, 33/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 1. Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno članku 7. Pravilnika.
 2. Lista prihvatljivih troškova je Prilog I ovog natječaja koji je njegov sastavni dio.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

 1. Sredstva javne potpore iznose ukupno 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 2. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova koji su predmet tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje «.
 3. Intenzitet javne potpore određen je člankom 5. stavak 6., Pravilnika.
 4. Najviši iznos javne potpore propisan je člankom 5. stavkom 3. Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

 1. Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
 2. Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz EPFRR Mjera 03 Podmjera 3.1. koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
 3. Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom III. ovoga Natječaja koji je njegov sastavni dio.
 4. Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti pečatom i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (datum, sat, minuta, sekunda), s naznakom: „NATJEČAJ ZA PODMJERU 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« – provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje « na sljedeću adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za ruralni razvoj

Služba za mjere ruralnog razvoja

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

Tel: 01/6002-700

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

(1) Zahtjev za isplatu predujma za tip operacije 3.1.1. korisnik može podnijeti nakon zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava. Korisnik može putem Zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje i to do 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Zahtjev za isplatu predujma podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje «, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV. ovoga Natječaja koji je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma s valjanom Bankarskom garancijom/Zadužnicom u stopostotnoj vrijednosti zatraženog predujma, u izvorniku, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: „NATJEČAJ ZA PODMJERU 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« – provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje « na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za ruralni razvoj

Služba za odobrenje isplata

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

Tel: 01/6002-700

7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

  1. Zahtjev za isplatu za tip operacije 3.1.1. podnosi se nakon zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava, jedanput godišnje kroz najduže pet kalendarskih godina. Zahtjev za tip operacije 3.1.1. u pojedinoj godini korisnik može podnijeti po realizaciji prihvatljivih troškova, a najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine. Korisnik podnosi Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj tip operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
  2. Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom V. ovoga natječaja koji je njegov sastavni dio.
  3. Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu te zajedno s priloženim računima u izvorniku u papirnatom obliku i sa dokumentacijom koju je korisnik obvezan dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – PODMJERA: 3.1./OPERACIJA: 3.1.1., ZAHTJEV ZA ISPLATU – ne otvarati«, na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za ruralni razvoj

Služba za odobrenje isplata

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

Tel: 01/6002-700

 1. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je člancima 24. -27. Pravilnika.

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

 1. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017.
 2. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 17. srpnja 2017. i traje do do 18. rujna 2017.

Upiti u vezi s odredbama natječaja se postavljaju isključivo putem web forme sa mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr i to od dana objave natječaja do dana kada započinje rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz stavka 2. ove točke. Samo odgovori na upite koji su postavljeni putem navedene web forme u periodu roka za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz stavka 2. ove točke, se smatraju službenim.

  Agencija za plaćanja

u poljoprivredi, ribarstvu

i ruralnom razvoju

 

PRILOZI:

PRILOG I PRILOG I

OBJAŠNJENJE ODREDBI PRAVILNIKA

PRILOG II PRILOG II

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

PRILOG III PRILOG III

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

PRILOG IV PRILOG IV

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

PRILOG V PRILOG V

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU