Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” – provedba tipa operacije 19.2.1. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” (NN 50/16)

Zatvoren
Mjera
Podmjera
19.2
Tip operacije
19.2.1
Datum objave
3. 6. 2016
Datum prijave
3. 6. 2016
Kraj prijave
1. 7. 2016

U Narodnim novinama broj 50 od 01. lipnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” – provedba tipa operacije 19.2.1. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

U nastavku je tekst Natječaja koji je dostupan i u NN 50/2016.

Klasa: 440-12/16-19-02-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-001 od 31. V. 2016. (231)

Na temelju članka 16. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet natječaja je dodjela sredstava za cjelokupno trajanje Programa sukladno članku 5. stavka 1. i članku 16. stavka 3. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine 47/2016; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i to za provedbu:

– podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.2.),

– podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.3.),

– podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.4.).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

(1) Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.

(2) Natječajem se LAG-ovi se odabiru za cjelokupno trajanje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

(1) Dodijeljena sredstva javne potpore namijenjena su za sufinanciranje aktivnosti iz:

– tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u okviru Podmjere 19.2.

– tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti suradnje LAG-a« i 19.3.2. »Provedba aktivnosti suradnje LAG-a« u okviru Podmjere 19.3.

– tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« u okviru Podmjere 19.4.

(2) Lista prihvatljivih troškova za podmjere 19.3. i 19.4. bit će objavljena uz natječaje za provedbu podmjera 19.3. i 19.4..

(3) Natječaje iz stavka 2. ove točke Agencija za plaćanja će raspisati nakon sklapanja ugovora s LAG-om.

(4) Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.2.1. odnose se na provedbu odabranih projekata iz LRS.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 490.000.000,00 HRK.

(2) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4..

(3) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u Agronet sustav (u daljnjem tekstu: Agronet). Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem Agroneta. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak popunjavanja zahtjeva za potporu putem Agroneta pojašnjen je u Vodiču za korisnike, koji je dostupan na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u Agronet dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u Agronetu, korisnik je dužan ispisati Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu. Potpisanu i ovjerenu od korisnika Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu korisnik mora dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno do 1. srpnja 2016. godine, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za podmjeru 19.2. »Provedba operacije unutar CLLD strategije«/TIP OPERACIJE 19.2.1. »Provedba operacije unutar CLLD strategije«. Pošiljku je potrebno dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(5) Zahtjevi za potporu nakon objavljenog natječaja obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

6. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 3. lipnja 2016. do 1. srpnja 2016.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavka 4. ovoga Natječaja počinje teći od 3. lipnja 2016. i traje do 1. srpnja 2016.

PRILOG I
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 19.2.1.

1.

Potpisana i ovjerena potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati, ovjeriti te dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno na adresu iz ovoga Natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Lokalna razvojna strategija (LRS) za razdoblje 2014. – 2020. usvojena od strane nadležnog tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

Skenirana Lokalna razvojna strategija učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

Navedeni dokument mora biti učitan prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu!

3.

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije (LRS) za razdoblje 2014. – 2020. od strane nadležnog tijela LAG-a, kako je propisano statutom.

Pojašnjenje:

Skenirana Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije (LRS) za razdoblje 2014. – 2020. od strane nadležnog tijela LAG-a, kako je propisano statutom učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

Navedeni dokument mora biti učitan prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu!

4.

Izvadak iz Registra udruga izdan i ovjeren od strane nadležnog ureda državne uprave ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Skenirani Izvadak iz Registra udruga učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

5.

Ovjereni statut (s uključenim izmjenama i dopunama) od strane nadležnog ureda državne uprave iz kojeg je vidljivo da je statut usklađen sa Zakonom o udrugama.

Pojašnjenje:

Skenirani cjeloviti ovjereni statut (s uključenim izmjena i dopunama) od strane nadležnog ureda državne uprave učitati prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

Statut mora sadržavati jednu stranicu sljedećeg sadržaja:

»(nadležni ured) OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA.

KLASA:

URBROJ:

Mjesto, i datum
OVLAŠTENA OSOBA
Potpis ovlaštene osobe«
M.P.

U slučaju da je podnesen Zahtjev za upis promjena u Registar udruga (zbog statutarnih promjena) prije podnošenja Zahtjeva za potporu, učitati Potvrdu nadležnog ureda državne uprave o zaprimanju Zahtjeva za upis promjena.

Isto se odnosi na situacije u kojima LAG do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu nije dobio Rješenje o upisu promjene.

Rješenje o upisu promjene i ovjereni statut od strane nadležnog ureda državne uprave, LAG mora dostaviti tijekom Zahtjeva za dopunu.

6.

Potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da LAG ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave.

Pojašnjenje:

Skenirana potvrda porezne uprave učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

7.

Kartografski (topografski) prikaz LAG-a u omjeru 1:100.000 s naznačenim granicama jedinica lokalne samouprave i pripadajućim naseljima.

Pojašnjenje:

Ako se sva naselja unutar jedinice lokalne samouprave nalaze na području koje LAG obuhvaća, na karti mogu biti naznačene samo granice jedinice lokalne samouprave.

Kartografski (topografski) prikaz se učitava u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

8.

Odluka nadležnog tijela LAG-a o imenovanju svih članova u upravno (izvršno) tijelo LAG-a, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe LAG-a.

Pojašnjenje:

Skenirana odluka nadležnog tijela LAG-a o imenovanju svih članova u upravno (izvršno) tijelo LAG-a učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

9.

Preslika osobne iskaznice za svakog predstavnika imenovanog člana upravnog (izvršnog) tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

Osobna iskaznica mora biti važeća na dan podnošenja Zahtjeva za potporu. Potrebno je učitati presliku obje stranice osobne iskaznice.

Skenirana preslika osobne iskaznice učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

10.

Potvrda o službenom predstavniku u LAG-u i/ili Izjava o službenom predstavniku u LAG-u za svakog člana upravnog (izvršnog) tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

Predlošci Potvrde i Izjave o službenom predstavniku u Lokalnoj akcijskoj grupi nalaze se u Prilogu III. ovog natječaja.

Popunjena Potvrda / Izjava potpisana i ovjerena od strane organizacije koju član upravnog (izvršnog) tijela LAG-a predstavlja u LAG-u se učitava u Zahtjev za potporu.

11.

Tablica upravno (izvršno) tijelo LAG-a.

Pojašnjenje:

Predložak Tablice upravno (izvršno) tijelo LAG-a se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu. Popunjena Tablica u MS Office Excel formatu se učitava u Zahtjev za potporu.

12.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini »jednog poduzetnika« sukladno prilogu X. Pravilnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini »jednog poduzetnika« nalazi se u Prilogu X. Pravilnika.

Izjavu je potrebno ispuniti, potpisati i ovjeriti jedino u slučaju ako se LAG bavi gospodarskom djelatnošću i/ili posjeduje dionice ili udjele u temeljnom kapitalu poduzeća.

PRILOG II
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU ZA OPERACIJU 19.2.1.

1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za promjenu u AGRONET-u korisnik treba odabrati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se u stupcu pod nazivom »Zahtjev« pojavljuje link »Preuzmi« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati, ovjeriti te dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

2.

Pravomoćno Rješenje o upisu promjene od strane nadležnog ureda državne uprave (ukoliko je potrebno) i/ili Odluka nadležnog tijela LAG-a o nastaloj promjeni.

Pojašnjenje:

Ako je promjena podataka takve prirode da zahtjeva upis promjena u Registar udruga, potrebno je skenirano pravomoćno Rješenje nadležnog ureda državne uprave o upisu promjene učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

U slučaju da promjena podataka ne zahtjeva upis promjena u Registar udruga potrebno je učitati skeniranu Odluku nadležnog tijela LAG-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

Zahtjev za promjenu se mora podnijeti u roku 5 dana od dana nastanka promjene/dana donošenja Odluke nadležnog tijela LAG-a (ukoliko je isto potrebno)/pravomoćnog Rješenja nadležnog ureda državne uprave (ukoliko je isto potrebno)!

3.

Izmijenja Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2014. – 2020. usvojena od strane nadležnog tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

U slučaju izmjene LRS potrebno je učitati skeniranu izmijenjenu Lokalnu razvojnu strategiju u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

4.

Odluka o usvajanju izmjene Lokalne razvojne strategije (LRS) za razdoblje 2014. – 2020. od strane nadležnog tijela LAG-a, kako je propisano statutom.

Pojašnjenje:

U slučaju izmjene LRS potrebno je skeniranu Odluku o usvajanju izmjene Lokalne razvojne strategije (LRS) za razdoblje 2014. – 2020. od strane nadležnog tijela LAG-a, kako je propisano statutom učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

5.

Izmijenjeni Plan provedbe LRS.

Pojašnjenje:

Predložak Plana provedbe LRS nalazi se u Prilogu IX. Pravilnika i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja. U slučaju promjene Plana provedbe LRS-a isti se učitava u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

6.

Izmijenjeni ovjereni statut (izmjene i dopune i/ili novi statut) od strane nadležnog ureda državne uprave iz kojeg je vidljivo da je statut usklađen sa Zakonom o udrugama.

Pojašnjenje:

Skenirani izmijenjeni ovjereni statut (izmjene i dopune/novi statut) od strane nadležnog ureda državne uprave učitati prilikom Zahtjeva za promjenu.

Izmijenjeni statut mora sadržavati jednu stranicu sljedećeg sadržaja:

»(nadležni ured) OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA.

KLASA:

URBROJ:

Mjesto, i datum
OVLAŠTENA OSOBA
Potpis ovlaštene osobe«
M.P.

7.

Kartografski (topografski) prikaz LAG-a u omjeru 1:100.000 s naznačenim granicama jedinica lokalne samouprave i pripadajućim naseljima.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene podataka o području (županije/ jedinice lokalne samouprave/ naselja) koje LAG obuhvaća potrebno je kartografski (topografski) prikaz LAG-a učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

Ako se sva naselja unutar jedinice lokalne samouprave nalaze na području koje LAG obuhvaća, na karti mogu biti naznačene samo granice jedinice lokalne samouprave.

8.

Odluka nadležnog tijela JLS-a o ulazu/izlazu iz područja LAG obuhvata.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene podataka o području (županije/ jedinice lokalne samouprave/ naselja) koje LAG obuhvaća potrebno je učitati skeniranu Odluku nadležnog tijela JLS o ulazu/izlazu iz područja LAG obuhvata.

U Odluci je potrebno točno specificirati naselja koja su predmet promjene.

9.

Odluka nadležnog tijela LAG-a o imenovanju svih članova u upravno (izvršno) tijelo LAG-a, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe LAG-a.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene članova upravnog (izvršnog) tijela LAG-a potrebno je skeniranu odluku nadležnog tijela LAG-a o imenovanju svih članova u upravno (izvršno) tijelo LAG-a učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

10.

Preslika osobne iskaznice za svakog novoimenovanog predstavnika člana upravnog (izvršnog) tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene predstavnika članova upravnog (izvršnog) tijela LAG-a, za sve novoimenovane članove potrebno je skeniranu presliku osobne iskaznice učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

Osobna iskaznica mora biti važeća na dan podnošenja Zahtjeva za promjenu. Potrebno je učitati presliku obje stranice osobne iskaznice.

11.

Potvrda o službenom predstavniku u LAG-u i/ili Izjava o službenom predstavniku u LAG-u.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene članova (osoba koji su imenom i prezimenom članovi, kao i organizacija čiji su oni predstavnici), prebivališta i/ili sjedišta i/ili podružnice članova potrebno je skeniranu Potvrdu i/ili Izjavu o službenom predstavniku u LAG-u popunjenu, potpisanu i ovjerenu učitati u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

Predlošci Potvrde o službenom predstavniku u LAG-u i Izjave o službenom predstavniku u LAG-u nalaze se u Prilogu III ovog Natječaja, a također se mogu naći i na stranici www.apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 19 –»LEADER – CLLD«.

12.

Tablica upravnog (izvršnog) tijela LAG-a.

Pojašnjenje:

U slučaju promjene članova (osoba koji su imenom i prezimenom članovi, kao i organizacija čiji su oni predstavnici), sjedišta i/ili podružnice članova (u slučaju fizičkih osoba – građanina prebivališta) potrebno je učitati popunjenu Tablicu izračuna upravnog (izvršnog) tijela LAG-a u MS Office Excel formatu. Predložak Tablice se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

13.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini »jednog poduzetnika« sukladno prilogu X. Pravilnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini »jednog poduzetnika« nalazi se u Prilogu X. Pravilnika.

Izjavu je potrebno ispuniti, potpisati i ovjeriti jedino u slučaju ako se LAG počeo baviti gospodarskom djelatnošću i/ili je stekao dionice ili udjele u temeljnom kapitalu poduzeća.

14.

Tablica izračuna javne potpore.

Pojašnjenje:

Tablicu izračuna javne potpore je potrebno učitati u slučaju promjene podataka koji utječu na promjenu bodova iz Priloga II. Pravilnika, odnosno isti utječu na promjenu ugovorene javne potpore.

Predložak Tablice izračuna javne potpore preuzima se iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za promjenu.

PRILOG III
POTVRDA O SLUŽBENOM PREDSTAVNIKU U LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI

PODACI O TVRTKI/ INSTITUCIJI/ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE:

Naziv:

OIB:

Adresa sjedišta/podružnice (ulica i broj, poštanski ured i poštanski broj, grad/općina):

Ime i prezime ovlaštenih osoba za izdavanje ove potvrde:

PODACI O PREDSTAVNIKU:

Ime i prezime*

Adresa*

OIB:

(*podatke unesite iz osobne iskaznice predstavnika)

Potvrđujemo da je navedeni/a, naš ☐ zaposlenik ☐ volonter ☐ član, naziv radnog mjesta:

imenovan/a za našeg predstavnika/cu u tijelima LAG-a

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kao ovlaštene osobe tvrtke/institucije/jedinice lokalne samouprave, svojim potpisom i pečatom, jamčimo za istinitost svih gore navedenih podataka. Ova potvrda koristit će se kao dokaz navedene tvrtke/institucije/jedinice lokalne samouprave o službenom predstavniku u tijelima LAG-a.

_________________________

mjesto i datum izdavanja potvrde

_______________________

potpis i pečat ovlaštenih osoba

IZJAVA O SLUŽBENOM PREDSTAVNIKU U LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI

PODACI O PREDSTAVNIKU:

Ime i prezime*

Adresa*

OIB:

(*podatke unesite iz osobne iskaznice predstavnika)

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da ću, kao fizička osoba, zastupati sebe kao pripadnik civilnog sektora u tijelima LAG-a .

Ova potvrda koristit će se kao dokaz o službenom predstavniku u tijelima LAG-a.

_________________________

mjesto i datum izdavanja potvrde

____________________

potpis osobe

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju