Natječaji

Natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020.

Zatvoren
Mjera
Datum objave
4. 5. 2016
Datum prijave
4. 5. 2016
Kraj prijave
3. 6. 2016

U Narodnim novinama broj 42 od 04. svibnja 2016. objavljen je Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U nastavku je tekst Natječaja koji je dostupan i u NN 42/16.

 

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-053 od 3. V. 2016. (182)

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 38/15, 31/16), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

NATJEČAJ

za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 38/15, 31/16) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 7. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su:

1. troškovi razminiranja poljoprivrednih površina

2. opći troškovi vezani uz označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije sukladno Prilogu II. Pravilnika

3. opći troškovi vezani uz angažiranje vanjskih stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije i provedbu projekta do najviše 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 9. Pravilnika

4. porez na dodanu vrijednost (u daljnjim tekstu: PDV), pod uvjetom da nije povrativ za korisnika u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

(2) Udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

(3) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(4) Sredstva javne potpore iznose ukupno 210.000.000,00 HRK.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU (PROMJENU) ZAHTJEVA ZA PREDUJAM / ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnici dostavljaju zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji se preuzimaju s mrežnih stranica Agencije za plaćanja www.apprrr.hr. Zahtjev za potporu mora biti potpisan od strane odgovorne osobe korisnika.

(2) Uz zahtjev za potporu korisnicu su obvezni dostaviti:

1. odluku o imenovanju župana

2. kopiju osobne iskaznice župana

3. procijenjeni iznos troškova razminiranja izdan i ovjeren u Hrvatskom centru za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR)

4. ponuda/ponude za opće troškove

5. idejni plan razminiranja

6. GIS sloj projekta na prijenosnom mediju (CD/DVD-u)

7. ovlaštenje Hrvatskog centra za razminiranje za provedbu postupka javne nabave za ustupanje poslova razminiranja prema članku 8. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 90/11, 83/13, 143/12, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a u vezi sa člankom 7. stavkom 5. Zakona o protuminskom djelovanju (Narodne novine br.: 110/15)

8. dokumentaciju za nadmetanje sa svim prilozima

9. odluku naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

10. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

11. izjava/e o postojanju / nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

12. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje

(3) Popis dokumentacije koja se dostavlja nakon dovršetka postupka javne nabave:

1. poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (www.eojn.nn.hr) i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti) (www.ted.europa.eu)

2. dokumentacija za nadmetanje sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo)

3. zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja s dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo)

4. obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili poziva za nadmetanje)

5. upisnik o zaprimanju ponuda

6. zapisnik o javnom otvaranju ponuda

7. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima

8. odluka o odabiru s dokazom o dostavi odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave

9. sve zaprimljene ponude

10. žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

11. sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem

12. obavijest o sklopljenim ugovorima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

(4) Pri podnošenju zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obvezni dostaviti:

1. original bankarske garancije, zadužnice ili drugog odgovarajućeg jamstva u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma

2. ovjerena bankovna potvrda za račun koji je korisnik naveo u Zahtjevu za isplatu predujma s IBAN-om/ preslik kartona deponiranih potpisa ovjeren od banke

3. pismo obavijesti o modelu i pozivu na broj primatelja

4. izjava o imenovanju osobe zadužene za praćenje projekta razminiranja (osoba za kontakt) ako se razlikuje od osobe navedene uz zahtjev za potporu (voditelj projekta)

(5) Pri podnošenju zahtjeva za isplatu korisnici su obvezni dostaviti:

1. izjavu korisnika o nekorištenju povrata poreza na dodanu vrijednost

2. originale računa (Sve plaćene račune sukladno odluci o dodjeli sredstava, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.)

3. predračun

4. dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

5. dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

6. bankovnu potvrdu za ŽR naveden u zahtjevu za isplatu /preslik kartona deponiranih potpisa ovjerena od banke ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva za isplatu

7. bankovnu potvrdu o ŽR za račune plaćene sa ŽR različitog od onog navedenog u zahtjevu za isplatu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu

8. ugovor o kreditu i svi ugovori vezani uz plaćanje (ugovori o cesiji/akreditivi)

9. potvrdu banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita

10. pismo obavijesti o modelu i pozivu na broj primatelja (izdaje matična poslovna banka)

11. izjavu o imenovanju osobe zadužene za praćenje projekta razminiranja (osoba za kontakt) ako se razlikuje od osobe navedene uz zahtjev za potporu (voditelj projekta)

12. izjave o očišćenosti od minskoeksplozivnih sredstava (MES-a), neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) i njihovih dijelova

13. završno izvješće voditelja radilišta i/ili završna izvješća zamjenika voditelja radilišta za pojedine cjeline radilišta (ako je primjenjivo)

14. rekapitulaciju zahtjeva izvoditelja za plaćanje

15. zapisnik o završnoj kontroli kvalitete (uz zahtjev za konačnu isplatu)

16. potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz minski sumnjivih područja (MSP-a) (uz zahtjev za konačnu isplatu)

17. podatke nakon svakog stručnog nadzora nad obavljenim poslovima i konačne geodetske izmjere razminiranog područja u elektroničkom obliku na prijenosnom mediju (CD-u/DVD-u) u ESRI shapefile formatu (HTRS96/TM).

18. izmjene ugovora o javnoj nabavi, ako je primjenjivo te dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave.

(6) Zahtjevi se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

Dokumentacija vezana uz postupak javne nabave dostavlja se u elektroničkom obliku na prijenosnom mediju (CD/DVD-u) na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb. Uputa o načinu predaje dokumentacije na elektroničkom mediju može se preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

(7) Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu posljednje rate je 24 mjeseca od izdavanja odluke o dodjeli sredstava.

(8) Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo jer se u protivnom neće razmatrati.

6. OBRADA ZAHTJEVA ZA POTPORU I DONOŠENJE ODLUKA

(1) Zahtjevi za potporu po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja u Agenciju za plaćanja sukladno članku 14.

(2) Nakon provedbe administrativne kontrole formirat će se rang-lista sukladno članku 15. Pravilnika, a potom i izdati odluke sukladno člancima 17. i 18. Pravilnika.

(3) Da bi projekt bio prihvatljiv za dodjelu potpore, korisnik mora imati minimalno 40 bodova sukladno kriterijima odabira iz Priloga I. Pravilnika.

7. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 4. svibnja do 3. lipnja 2016.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju