Natječaji

Natječaj za Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava- zatvoreni natječaj

Zatvoren
Mjera
Podmjera
06.3
Tip operacije
6.3.1
Datum objave
12. 5. 2015
Datum prijave
12. 5. 2015
Kraj prijave
12. 7. 2015

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-024 od 22. IV. 2015. (273)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja«, podmjere 6.3., »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 13. stavak 1 Pravilnika o provedbi mjere 06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja», podmjere 6.3., »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

(1) Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti sukladno članku 15., stavak 1. i stavak 2. Pravilnika.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 15.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

(3) Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive aktivnosti sukladno članku 15., stavak 1. i stavak 2. Pravilnika, a koje su definirane ciljevima iz članka 16. stavak 4. Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Upute za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 6.3 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točci 7. ovog natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 6.3. ‘Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava’, Tip operacije 6.3.1. ‘Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava’« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Ljudevita Gaja 2, 43000 Bjelovar, tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760.

Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji, Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka, tel.: (051) 321-064, (051) 688-545.

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split, tel.: (021) 682-835, (021) 682-837.

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji, Europske avenije 5, 31000 Osijek, tel.: (031) 445-464, (031) 445-465.

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Zagrebačkoj županiji, Ulica grada Vukovara 70/VI, 10126 Zagreb, tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300.

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 6.3 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, tip operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom II ovoga natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan u roku tri godine od odluke o dodjeli sredstava osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu, zajedno s propisanom dokumentacijom u izvorniku u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 6.3./Tip operacije 6.3.1., zahtjev za isplatu – ne otvarati«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(1) Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka nalaze se u člancima 26. – 28. Pravilnika.

7. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od
12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 12. svibnja 2015. i traje do 12. srpnja 2015.

PRILOG I
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 6.3.1

DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA KRITERIJIMA ODABIRA – Ako korisnik nije zadovoljio određeni kriterij/nije učitao obavezan dokument za provjeru kriterija odabira, bodovi za taj kriterij neće biti dodijeljeni odnosno iznosit će 0.

1.

Potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva izdana i ovjerena od strane Savjetodavne službe.

2.

Uvjerenje o statusu nezaposlenosti nositelja poljoprivrednog gospodarstva izdano od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pojašnjenje:

Potrebno za provjeru kriterija statusa zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

3.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

4.

Potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave. U Potvrdi ne smije biti naveden dug.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA:

5.

OBVEZNICI POREZA DOHODAK DUŽNI SU DOSTAVITI NAVEDENE DOKUMENTE UZ SLJEDEĆE UVJETE

a. ako su u sustavu PDV-a i/ili imaju više od 149.500 kn prometa i/ili imaju samostalnu zatvorenu radnju (da proizvodi i zadovoljava minimalne tehničke uvjete) moraju dostaviti:

Rekapitulaciju primitaka i izdataka za 2014. godinu

Popis dugotrajne imovine na kraju 2014. godine

Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2014. godinu

b. ako imaju promet od 80.500 kn do 149.500 kn moraju dostaviti:

Knjigu prometa na kraju 2014. godine

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak

Pojašnjenje:

porez na dohodak utvrđuje i plaća u paušalnom iznosu

– ako plaća i utvrđuje porez kao »paušalac« onda nije obvezan predavati godišnju prijavu poreza na dohodak

c. ako imaju promet manji od 80.500 moraju dostaviti:

Evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda1

Pojašnjenje:

korisnik koji nije obveznik fiskalizacije i koji ne vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dohodak nije obvezan predavati godišnju prijavu poreza na dohodak, kao niti imati rekapitulaciju primitaka i izdataka, niti popis DI ali moraju voditi evidenciju (svi koji imaju manje od 80.000 kn prometa – OPG-ovi, fizičke osobe koji prodaju na tržnici ili kućnom pragu)

d. korisnik koji je u godini prijave na natječaj u upisan u RPO (Registar poreznih obveznika) na temelju obavljanja određene (poljoprivredne, šumarske…) djelatnosti po prvi put mora dostaviti:

potvrdu porezne uprave da je upisan u RPO (Registar poreznih obveznika) od xx.xx.2015. godine na temelju predmetne djelatnosti

2. ukoliko se ne radi niti jednoj od gore navedenih situacija:

izjavu korisnika da nije bio obvezan predavati godišnju prijavu poreza na dohodak sukladno nacionalnom zakonodavstvu

6.

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT DUŽNI SU DOSTAVITI

1. Koji su poslovali u prethodnoj godini

GFI-POD za prethodnu financijsku godinu (2014.) s potvrdom o primitku dokumentacije od FINA-e

Popis dugotrajne imovine na kraju 2014. godine

2. Korisnik koji je osnovan u godini prijave na natječaj:

izjava korisnika da je osnovan u godini prijave na natječaj

3. Korisnik koji je bio u statusu mirovanja:

Izjava o neaktivnosti sukladno članku 20., stavku 7. Zakona o računovodstvu ovjerena od FINA-e (ili potvrda FINA-e da je zaprimila predmetnu izjavu od korisnika za prethodnu financijsku godinu)

7.

Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima.

[1]

PRILOG II
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

PODMJERA 6.3

OPERACIJA 6.3.1

DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani i odnose se na Zahtjev za isplatu II (zadnje) rate osim točke 1. koja se odnosi na Zahjtv za isplatu obje (I i II) rate

1.

Potpisana i ovjerena potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu – dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku

2.

Potvrda porezne uprave da korisnik nema duga prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dana podnošenja Zahtjeva za isplatu.

3.

Računi/kupoprodajnih ugovora ovjereni kod javnog bilježnika

4.

Ugovor o najmu/zakupu koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina (za aktivnosti kupnje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta)

5.

Dostavnica/otpremnica/putni listovi

6.

Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji

7.

Izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz prava vlasništva korisnika (u slučaju kupnje zemljišta/objekta)

8.

Preslik uvjerenja o stečenoj izobrazbi stručnih znanja i sposobnosti iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade

9.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izdan od Savjetodavne službe (ako se radi o cilju povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju

[1]1 Ako takav dokument sadrži veći broj stranica i stoga je korisniku nepraktičan za skeniranje, dozvoljeno je izraditi godišnju rekapitulaciju prodanih količina (koju mora ovjeriti korisnik). Napominjemo da u takvom slučaju Agencija zadržava pravo, ako procijeni potrebnim, naknadno tražiti kompletnu dokumentaciju.