Natječaji

Natječaj za podmjeru 4.3., tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” (NN br. 125/15)

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.3
Tip operacije
4.3.3
Datum objave
18. 11. 2015
Datum prijave
7. 12. 2015
Kraj prijave
7. 6. 2016
Vrijednost natječaja
3.500.000,00 EUR
Potencijalni korisnici
šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama , jedinice lokalne samouprave
Sufinanciranje

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-045 od 17. XI- 2015. (643)

Na temelju članka 16. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 106/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

1. Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 8. Pravilnika.

2. Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio Pravilnika (Prilog VI).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

1. Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

2. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Pravilnika i ovoga natječaja.

3. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

4. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU/PROMJENU/PREDUJAM/ISPLATU

1. Podnositelj dostavlja zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su Prilozi ovog natječaja.

2. Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

3. Zahtjeve korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

4. Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

5. Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu II. natječaja. Dokumentacija se dostavlja na adresu navedenu u točki 5.(2) Natječaja.

6. Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 19. Pravilnika na temelju poziva na dostavu ponuda i u skladu s Uputom za objavu poziva na dostavu ponuda, dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III. natječaja.

7. Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, u svrhu ispunjenja kriterija iz članka 19. Pravilnika i objavu Poziva za prikupljanje ponuda, moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu i Uputa za objavu poziva za prikupljanje ponuda dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

6. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016.

PRILOG I

ZAHTJEV ZA POTPORU

Podmjera 4.3. – »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTUTU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«

Tip Operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu»

1. OSNOVNI PODACI O KORISNIKU

Naziv korisnika

Osobni identifikacijski broj

(OIB) korisnika

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

Tip korisnika

*odaberite od ponuđenog

Šumoposjednik

Udruženje šumoposjednika/šumovlasnika

Trgovačko društvo čiji je osnivač Republika Hrvatska te gospodari šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama

Druga pravna osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska te gospodari šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama

Tijelo državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska te gospodari šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama

Jedinica lokalne samouprave

Matični identifikacijski broj šumoposjednika

Upisati ako je korisnik šumoposjednik

Registarski broj udruge

Upisati ako je korisnik Udruženje šumoposjednika/šumovlasnika

Ime i prezime/ MIBŠ šumoposjednika/šumovlasnika

Upisati ako je korisnik Udruženje šumoposjednika/šumovlasnika

Porezni status korisnika

*odaberite od ponuđenog

Korisnik je obveznik PDV-a

Korisnik nije obveznik PDV-a

Korisnik je obveznik javne nabave

DA

NE

2. PODACI O SJEDIŠTU KORISNIKA

Ulica i broj

Grad/Općina

Županija

Telefon

telefaks

E-mail

3. PODACI O KONTAKT OSOBI

Ime i prezime

Tvrtka

Telefon/faks

Mobitel

E-mail

4. PODACI O ULAGANJU

Naziv ulaganja

Vrsta ulaganja

*odaberite od ponuđenog

Pojedinačni

Zajednički

Ulaganje se odnosi na kompleksno ulaganje

DA NE

Projekt se planira provoditi unutar područja ekološke mreže NATURA 2000

DA NE

5. PODACI O LOKACIJI ULAGANJA

Županija

Općina

Grad

Mjesto/naselje

Katastarska općina

Broj katastarske čestice lokacije ulaganja

Broj ostalih katastarskih čestica lokacije projekta*

* Upisati u slučaju kada se projekt planira provoditi i na kč za koje se neće tražiti sufinanciranje sredstvima EPFRR programa

6. KRITERIJI ODABIRA

1. Tip ulaganja

Najviše 30

a) ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju šumske ceste, rekonstrukciju nerazvrstane ceste i traktorskog puta (u šumsku cestu)

30

b) ulaganje u izgradnju traktorskog puta

20

2. Tip korisnika

Najviše 20

a) šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika

20

b) jedinice lokalne samouprave

15

c) trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave koje gospodare državnim šumama i šumskim zemljištem

10

3a. Postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture*

Najviše 30

a) postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je manja od 25% vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma

30

b) postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je od 25% do manje od 50% vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma

25

c) postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je od 50% do manje od 75%vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma

20

d) postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je veća od 75% vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma

15

3b. Postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture*

Najviše 30

a) postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je manja od 25% vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma

30

b) postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je od 25% do manje od 50% vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma

25

c) postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je od 50% do manje od 75% vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma

20

d) postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je veća od 75% vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma

15

4. Stupanj opasnosti od šumskog požara

Najviše 20

a) prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je vrlo velik

20

b) prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je velik

15

c) prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je umjeren

10

d) prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je mali

5

5. Povećanje gustoće mreže šumskih prometnica

Najviše 20

a) projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica više od 60%

20

b) projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica od 40% do manje od 60%

15

c) projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica od 20% do manje od 40%

10

d) projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica do 20%

5

6. Stupanj razvijenosti JLS-a u kojem se ulaganje provodi sukladno indeksu razvijenosti

Najviše 20

a) I. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske

20

b) II. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50% do manje od 75% prosjeka Republike Hrvatske

15

c) III. skupina JLS čija je vrijednost indeksa

razvijenosti od 75% do manje od 100% prosjeka Republike Hrvatske

10

d) IV. skupina JLS čija je vrijednost indeksa

razvijenosti od 100% do manje od 125% prosjeka Republike Hrvatske

5

UKUPNI BROJ BODOVA*

MAKSIMALAN BROJ BODOVA 140

PRAG PROLAZNOST 60

*korisnik upisuje zbroj ostvarenih bodova

*** Napomena: ovisno o vrsti ulaganja koristi se ili kriterij 3a (ulaganje u izgradnju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste i ulaganje u rekonstrukciju traktorskog puta (u šumsku cestu) ili kriterij 3b (ulaganje u izgradnju traktorskog puta).

7. IZRAČUN TROŠKOVA ULAGANJA

Korisnik će potporu koristiti za sljedeće prihvatljive troškove sukladno Listi prihvatljivih troškova

Za preračun koristiti mjesečni tečaj utvrđen od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen Zahtjev za potporu u Agenciju za plaćanja.

Web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget /inforeuro/.

Ukupno procijenjeni traženi

iznos u HRK bez PDV-a (upisuju samo korisnici koji su obveznici PDV-a kojima je PDV povrativ)

Ukupno procijenjeni traženi iznos u HRK s PDV-om

(upisuju samo korisnici koji nisu obveznici PDV-a kojima PDV nije povrativ)

A

ULAGANJE U GRAĐENJE I/ILI REKONSTRUKCIJU ŠUMSKIH PROMETNICA (ŠUMSKIH CESTA, NERAZVRSTANIH CESTA I TRAKTORSKIH PUTOVA)

B

NEMATERIJALNA ULAGANJA

C

ULAGANJE U KUPNJU ŠUMSKOG I DRUGOG ZEMLJIŠTA ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA

D

OPĆI TROŠKOVI

1.

Troškovi pripreme dokumentacije za natječaj

2.

Troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica

3.

Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice)

4.

Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu) i troškovi stručnog nadzora

E

IZNOS ULAGANJA BEZ OPĆIH TROŠKOVA I BEZ TROŠKOVA KUPNJE ZEMLJIŠTA

(zbroj redova A i B)

F

IZNOS TROŠKOVA KUPNJE ZEMLJIŠTA

Pojašnjenje: upisati iznos iz reda C

G

MAKSIMALNI IZNOS TROŠKOVA KUPNJE ZEMLJIŠTA do 10% od iznosa ulaganja bez općih troškova

Pojašnjenje: zbroj iznosa iz reda E i reda F pomnožiti sa 0,10

H

PRIHVATLJIVI IZNOS ZA ULAGANJE U KUPNJU ZEMLJIŠTA – do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova

Pojašnjenje: usporediti iznose iz redova F i G te upisati manji iznos

I

IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA BEZ OPĆIH TROŠKOVA Pojašnjenje: upisati zbroj iznosa iz reda E i iznosa iz reda H

J

TROŠKOVI PRIPREME DOKUMENTACIJE ZA NATJEČAJ

Pojašnjenje: upisati iznos iz reda 1.

K

MAKSIMALNI IZNOS TROŠKOVA PRIPREME DOKUMENTACIJE do 4% od iznosa ulaganja bez općih troškova

Pojašnjenje: iznos iz reda I pomnožiti sa 0,04

L

MAKSIMALNI IZNOS TROŠKOVA PRIPREME DOKUMENTACIJE – 25.000 EUR

Pojašnjenje: za izračun koristiti mjesečni tečaj eura, utvrđen od Komisije za mjesec u kojemu je podnesen Zahtjev za potporu u APPRRR. Web-adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

M

PRIHVATLJIVI IZNOS TROŠKOVA PRIPREME DOKUMENTACIJE

Pojašnjenje: usporediti iznose iz redova J, K i L i upisati najmanji iznos

N

TROŠKOVI IZRADE ELABORATA UČINKOVITOSTI MREŽE ŠUMSKIH PROMETNICA

Pojašnjenje: upisati iznos iz reda 2.

O

MAKSIMALNI IZNOS TROŠKOVA IZRADE ELABORATA UČINKOVITOSTI MREŽE ŠUMSKIH PROMETNICA do 4% od iznosa ulaganja bez općih troškova

Pojašnjenje: iznos iz reda I pomnožiti sa 0,04

P

MAKSIMALNI IZNOS TROŠKOVA IZRADE ELABORATA UČINKOVITOSTI MREŽE ŠUMSKIH PROMETNICA – 25.000 EUR

Pojašnjenje: za izračun koristiti mjesečni tečaj eura, utvrđen od Komisije za mjesec u kojemu je podnesen Zahtjev za potporu u APPRRR. Web-adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

R

PRIHVATLJIVI IZNOS TROŠKOVA IZRADE ELABORATA UČINKOVITOSTI MREŽE ŠUMSKIH PROMETNICA

Pojašnjenje: usporediti iznose iz redova N, O i P i upisati najmanji iznos

S

TROŠKOVI IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (GLAVNI PROJEKT ŠUMSKE PROMETNICE)

Pojašnjenje: upisati iznos iz reda 3.

T

MAKSIMALNI IZNOS TROŠKOVA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE

DOKUMENTACIJE (GLAVNI PROJEKT ŠUMSKE PROMETNICE) do 6% od iznosa ulaganja bez općih troškova

Pojašnjenje: iznos iz reda I pomnožiti sa 0,06

U

PRIHVATLJIVI IZNOS TROŠKOVA TROŠKOVA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (GLAVNI PROJEKT ŠUMSKE PROMETNICE)

Pojašnjenje: usporediti iznose iz redova S i T i upisati manji iznos

V

IZNOS OSTALIH TROŠKOVA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE

DOKUMENTACIJE TE TROŠKOVI STRUČNOG NADZORA (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ako je potrebno)

Pojašnjenje: upisati iznos iz reda 4.

Z

PRIHVATLJIVI IZNOS OSTALIH TROŠKOVA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE TE TROŠKOVI STRUČNOG NADZORA koju čini razlika zbroja troškova navedenih u redovima M, R i U i gornje granice od 10% od iznosa ulaganja bez općih troškova.

Pojašnjenje: pomnožiti 0,10 s iznosom iz reda I. Od izračunatog iznosa oduzeti zbroj iznosa iz redova M, R i U. Ako je iznos iz reda V manji od izračunatog u redu Z, upisati iznos iz reda V.

AA

UKUPNO PRIHVATLJIVI IZNOSI OPĆIH TROŠKOVA

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova M, R, U i Z.

AB

MAKSIMALNI PRIHVATLJIVI IZNOS OPĆIH TROŠKOVA – najviše 10% od iznosa ulaganja ne uključujući opće troškove

Pojašnjenje: iznos iz reda I. pomnožiti sa 0,10

AC

PRIHVATLJIVI IZNOS OPĆIH TROŠKOVA ZA DODJELU POTPORE

Pojašnjenje: usporediti iznose iz redova AA i AB te upisati manji iznos

AD

INTEZITET POTPORE

Pojašnjenje: Upisati intenzitet potpore

AE

UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA

Pojašnjenje: Zbrojiti iznose iz redova I i AC.

AF

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS POTPORE:

ne manji od 10.000 EUR i ne veći od 1.000.000 EUR

Pojašnjenje:

Za izračun koristiti mjesečni tečaj eura, utvrđen od Komisije za mjesec u kojemu je podnesen zahtjev za potporu u APPRRR. Web-adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

Minimalni iznos 10.000 EUR

Minimalni iznos 10.000 EUR

Maksimalni iznos 1.000.000 EUR

Maksimalni iznos 1.000.000 EUR

AG

IZNOS PRIMLJENE DRŽAVNE (JAVNE) POTPORE ZA ISTE TROŠKOVE

Pojašnjenje: Ako je korisnik u Zahtjevu za potporu upisao iznos primljene državne (javne) potpore za iste troškove, upisati iznos primljene državne (javne) potpore iz Zahtjeva za potporu.

AH

MAKSIMALNI PROCIJENJENI IZNOS POTPORE ZA DODJELU

Pojašnjenje: Pomnožiti iznos iz reda AE s postotkom potpore iz reda AD.

Ako je iznos iz reda AF (maksimalni iznos) manji od izračunatog u redu AE upisati iznos iz reda AF. Od iznosa oduzeti iznos iz reda AG. Ako je iznos iz reda AE manji od iznosa iz reda AF (minimalni iznos) u red AH upisati 0,00 HRK.

8. KORIŠTENJE DRŽAVNE POTPORE

 

Korisnik izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

da nije do sada koristio državnu potporu za iste troškove za koje podnosi ovaj Zahtjev za potporu

DA NE

Podaci o korištenoj državnoj potpori

Pojašnjenje: Popuniti ako ste koristili državnu potporu za iste troškove.

U svaki red upišite tražene podatke o državnoj potpori.

Ako je korisnik zahtjeva koristio više mjera državne potpore za iste troškove, za svaku od mjera državne potpore potrebno je popuniti sve odgovarajuće podatke.

Datum dodjele državne potpore

Iznos primljene državne potpore (kn)

Intenzitet primljene državne potpore (%)

Naziv središnjeg tijela državne uprave, JLS ili pravne

osobe koja je odobrila državnu potporu

Naziv troškova za koje je odobrena državna potpora

Pravni temelj dodjele državne potpore (naziv propisa)

9. PLANIRANI DATUM DOSTAVE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Upisati broj rata

Napomena: Maksimalni broj rata je 3 (tri) a u slučaju korištenja predujma 2 (dva). Korisnik neće biti u mogućnosti podnjeti veći broj Zahtjeva za isplatu nego što je ovdje definirao.

Planirani datum podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma

Planirani datumi podnošenja Zahtjeva za isplatu

Napomena: datumi nisu obvezujući

10. IZJAVE

IZJAVLJUJEM pod kaznenom i materijalnom odgovornošću:

DA

NE

Da sam na temelju važećeg natječaja podnio jedan Zahtjev za potporu unutar iste operacije.

Da sam upoznat/a i suglasan/a sa sadržajem Pravilnika i Natječaja te s ostalim zakonskim/podzakonskim aktima i pratećim regulativama.

Da su svi podaci u zahtjevu i pratećoj dokumentaciji istiniti i točni, te da sam upoznat/a s posljedicama davanja netočnih i krivih podataka.

Da prijavljeno ulaganje nije započeto prije podnošenja ovog Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnosti neophodnih za podnošenje Zatjeva.

Da dopuštam korištenje osobnih podataka (ime i prezime, OIB, e-mail adresa, adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni) i podataka o korisniku iz službenih evidencija (naziv, OIB, adresa, broj telefona i sl.) u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka.

Da troškovi koji su predmet ovog Zahtjeva nisu financirani drugim sredstvima proračuna EU.

Da sam upoznat/a s činjenicom da Agencija za plaćanja može u slučaju potrebe na temelju odredbi iz Pravilnika izdati korisniku Odluku o povratu isplaćenih sredstava te od korisnika zahtijevati povrat isplaćenih sredstava.

Da se slažem s načinom prikupljanja i obrade podataka koji se upotrebljavaju za provedu ovog natječaja te s objavom osnovnih podatka ovog projekta za potrebe informiranja javnosti.

Da ću čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR programa tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore.

Da ću u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju vezanu za sufinancirane troškove djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF).

Da se slažem da ću na zahtjev Upravljačkog tijela pružati dodatne informacije nužne za procese evaluacije (kroz intervjue, ankete i sl.)

11. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za potporu ovjeren (ako je primjenjivo) i potpisan od strane korisnika.

Preslika Rješenja nadležnog tijela kojim je odobren šumskogospodarski plan ili

Potvrdu Savjetodavne službe kojom je odobren Elaborat šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika s kojim je predmetno ulaganje usklađeno.

Pojašnjenje: Navedeni dokument se dostavlja samo u slučaju ulaganja u izgradnju primarne šumske prometne infrastrukture.

Za ulaganja za potrebe gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske korisnik dostavlja presliku Rješenja nadležnog tijela kojim je odobren šumskogospodarski plan. Za ulaganja za potrebe gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika korisnik dostavlja ili presliku Rješenja nadležnog tijela kojim je odobren šumskogospodarski plan ili Potvrdu Savjetodavne službe kojom je odobren Elaborat šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika s kojim je predmetno ulaganje usklađeno.

Dokument kojim se dokazuje da pravna osoba/tijelo državne uprave, čiji je osnivač Republika Hrvatska, gospodari šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

Pojašnjenje: dokument dostavljaju samo korisnici koji su označili tip korisnika: trgovačko društvo ili druga pravna osoba ili tijelo državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska te gospodari šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

Izvadak iz Registra udruga izdan od strane nadležnog ureda državne uprave (ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu).

Pojašnjenje: Dokument je potrebno dostaviti ako je korisnik registriran kao udruga.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Pojašnjenje: Ako se projekt planira provoditi unutar područja ekološke mreže Natura 2000 korisnik je dužan dostaviti Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Korisnici koji u sklopu važećeg šumskogospodarskog plana s kojim je predmetno ulaganje usklađeno imaju ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, dostavljaju presliku tog Rješenja.

Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture, izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Pojašnjenje: Navedeni Elaborat je potrebno dostaviti ako korisnik ulaže u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne šumske prometne infrastrukture i kod ulaganja u rekonstrukciju sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi) u primarnu šumsku prometnu infrastrukturu (šumske ceste).

U slučaju kompleksnog ulaganja Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture dostavlja se kao jedinstveni dokument za čitavo područje zahvata otvaranja šuma (gospodarsku jedinicu, odnosno veći šumski kompleks-grupa odjela/odsjeka).

Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica- sekundarne šumske prometne infrastrukture, izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Pojašnjenje: Navedeni Elaborat je potrebno dostaviti ako korisnik ulaže u izgradnju sekundarne šumske prometne infrastrukture.

U slučaju kompleksnog ulaganja Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – sekundarne šumske prometne infrastrukture dostavlja se kao jedinstveni dokument za čitavo područje zahvata otvaranja šuma (odjel/odsjek, odnosno veći šumski kompleks-grupa odjela/odsjeka).

Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovjeren kod ovlaštenog sudskog vještaka.

Pojašnjenje: U slučaju kupnje zemljišta. Lokacija ulaganja navedena u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju će korisnik upisati kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu.

Ugovor o kupoprodaji i Prijedlog za uknjižbu s prijemnim štambiljem općinskog suda.

Pojašnjenje: Umjesto Prijedloga za uknjižbu s prijemnim štambiljem općinskog suda korisnik može učitati i Izvadak iz zemljišne knjige s upisanim vlasništvom na ime korisnika u slučaju kupnje zemljišta prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Trošak za kupnju zemljišta koji je nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu je prihvatljiv ako je nastao nakon 1. siječnja 2014.

Ugovor o poslovnoj suradnji kojim je definiran jedan korisnik koji će biti podnositelj Zahtjeva za potporu. U Ugovoru o poslovnoj suradnji moraju biti navedena najmanje 2 korisnika i Ugovor o poslovnoj suradnji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje: U slučaju zajedničkog projekta.

Suglasnost za provedbu ulaganja svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju u vlasništvu i/ili posjedu ili gospodare zemljištima obuhvaćenim ulaganjem.

Pojašnjenje: kod ulaganja u šumsku prometnu infrastrukturu koje obuhvaća zemljišta više vlasnika i/ili posjednika.

Glavni projekt izgradnje/rekonstrukcije primarne ili sekundarne šumske prometne infrastrukture, u elektronskom obliku na CD-u u PDF formatu (scan potpisanog i ovjerenog projekta od strane ovlaštenog projektanta odgovarajuće struke).

Pojašnjenje: Glavni projekt mora sadržavati sve sastavnice sukladno Prilogu III Pravilnika. Kod kompleksnih ulaganja, glavni projekt šumske prometnice dostavlja se za svaku šumsku prometnicu zasebno.

Izjava ovlaštenog projektanta odgovarajuće struke da se izgradnja/rekonstrukcija primarne ili sekundarne šumske prometne infrastrukture može izvoditi bez akta kojim se odobrava izgradnja/rekonstrukcija primarne ili sekundarne šumske prometne infrastrukture, u skladu s glavnim projektom.

Izjava korisnika je li obveznik javne nabave–ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak obrasca Izjave nalazi se na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/operacija 4.3.3.

___________________________________
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje – upisati štampanim slovima

U ____________________201

__________________________________
Potpis/ovjera osobe ovlaštene za zastupanje

Napomena: Potpis i pečat korisnika ne smiju biti zasebno na posebnoj strani.

PRILOG II

POPIS DOKUMENTACIJE ZA KORISNIKE KOJI SU OBVEZNICI JAVNE NABAVE

I. Po dobivanju Odluke o prihvatljivosti na temelju članka 20. stavka 4. Pravilnika korisnik može dostaviti:

1. nacrt dokumentacije za nadmetanje sa svim prilozima

2. odluku naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

3. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

4. izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

5. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje.

II. Popis dokumentacije koja se dostavlja nakon dovršetka postupka javne nabave na temelju članka 20. stavak 4. Pravilnika u roku od osam (8) mjeseci od dana donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu:

1. Tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika. Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se pruzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 4.3.3.

2. poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

3. dokumentacija za nadmetanje sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

4. odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

5. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

6. izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

7. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje

8. zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja s dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

9. obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili poziva za nadmetanje);

10. upisnik o zaprimanju ponuda;

11. zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

12. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

13. odluka o odabiru s dokazom o dostavi odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

14. sve zaprimljene ponude (uključujući i omotnice zaprimljenih ponuda, ako je primjenjivo);

15. žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

16. sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

17. obavijest o sklopljenim ugovorima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina.

III. Popis dokumentacije koja se dostavlja nakon dovršetka postupka javne nabave u roku od osam (8) mjeseci od dana donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu

(Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave i provode postupak nabave do 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove):

1. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika. Predložak Izjave se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 4.3.3.«.

2. Tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika. Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se pruzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/ Operacija 4.3.3.

3. Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

IV. Popis dokumentacije koju su obvezni dostaviti korisnici obveznici provođenja javne nabave za opće troškove (ako je primjenjivo) za koje je proveden postupak javne nabave

Dokumentacija se dostavlja u roku od osam (8) mjeseci od dana donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, zajedno s dokumentacijom iz točke II. Priloga III. Natječaja:

1. poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. dokumentacija za nadmetanje sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

3. odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

4. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

5. izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

6. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje

7. zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja s dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

8. obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili poziva za nadmetanje);

9. upisnik o zaprimanju ponuda;

10. zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

11. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

12. odluka o odabiru s dokazom o dostavi odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

13. sve zaprimljene ponude;

14. žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

15. sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

16. obavijest o sklopljenim ugovorima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina.

Dokumentacija vezana uz postupak javne nabave dostavlja se u elektroničkom obliku na prijenosnom mediju (CD/DVD-u). Način predaje dokumentacije potrebne za provođenje postupka javne nabave na elektronskom mediju (CD-u/DVD-u) je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

PRILOG III

POPIS DOKUMENTACIJE ZA KORISNIKE KOJI NISU OBVEZNICI JAVNE NABAVE

* Korisnik navedenu dokumentaciju dostavlja nakon zaprimanja Odluke o prihvatljivosti

1.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Izjave se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 4.3.3.”.

2.

Tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se pruzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/ Operacija 4.3.3.”

3.

Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje:

Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

Ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama.

Za ponude inozemnih ponuditelja korisnik je dužan izvršiti preračun tečaja u kune prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se ponuda šalje u Agenciju, te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

Ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

Ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva na dostavu ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja.

PRILOG IV

ZAHTJEV ZA ISPLATU PREDUJMA

Mjera:

Podmjera:

Operacija:

Klasa predmeta:

Podaci o korisniku

1.

Ime i prezime/naziv korisnika

2.

OIB korisnika

3.

Pravni zastupnik/odgovorna osoba

4.

Adresa korisnika

 

Podaci o ulaganju

5.

Naziv ulaganja (iz Odluke o dodjeli sredstava)

6.

Datum izdavanja Odluke o dodjeli sredstava

7.

Iznos potpore (iz Odluke o dodjeli sredstava)

Podaci o računu na koji će Agencija za plaćanja uplatiti sredstva

8.

Naziv banke

9.

Broj primarnog računa korisnika/IBAN korisnika

10.

Broj zaštićenog računa korisnika/IBAN korisnika

(ako postoji)

Podaci iz Zahtjeva za isplatu predujma

11.

Traženi iznos predujma1 (u HRK)

12.

Traženi iznos predujma2 – EU dio (u HRK)

13.

Traženi iznos predujma3 – RH dio (u HRK)

1 Traženi iznos predujma ne smije premašiti 50% od odobrenog iznosa potpore

² i ³ Traženi iznos predujma razdijeliti na EU (85%) i RH (15%) dio

Podaci o bankovnoj garanciji

14.

Naziv banke

15.

Adresa banke

16.

Iznos garancije

Prilog zahtjevu za isplatu predujma

1.

Original bankovne garancije (Bankarska garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu)

2.

Pismo obavijesti s podacima o Modelu i Pozivu na broj primatelja (ako je korisnik Jedinica lokalne samouprave)

Potpis i pečat korisnika ____________________________

Mjesto, datum _____________________________

Zahtjev za isplatu predujma i traženu dokumentaciju dostaviti na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, s napomenom:

»ZAHTJEV ZA ISPLATU PREDUJMA – ne otvarati«

(u gornjem lijevom kutu omotnice napisati klasifikacijsku oznaku dosjea prijave)

PRILOG V

ZAHTJEV ZA PROMJENU

Korisnik: ___________________________

OIB: _______________________________

Zastupan po: _________________________

TIP PROMJENE

OBRAZLOŽENJE

A) Promjena općih podataka koji su sadržani u Odluci o dodjeli sredstava

B) Promjene ponuditelja – za korisnike koji nisu obveznici javne nabave

C) Promjene ponuditelja – za korisnike koji su obveznici javne nabave

UPUTE ZA POPUNJAVANJE I PREDAJU ZAHTJEVA ZA PROMJENU

Prilikom predaje zahtjeva za promjenu korisnik je obvezan dati obrazloženje i predati dodatnu dokumentaciju ovisno o tipu promjene koja se traži.

TIP PROMJENA

A) Promjena općih podataka koji su sadržani u odluci o dodjeli sredstava

• korisnik je obvezan dostaviti dokumentaciju koja opravdava zatraženu promjenu (potvrdu/izjavu/uvjerenje koju je izdalo nadležno tijelo ili institucija kojim se potvrđuje zatražena promjena).

B) Promjene ponuditelja – za korisnike koji nisu obveznici javne nabave

• U slučaju promjena pod tipom (B) korisnik je dužan ponoviti postupak objave poziva za prikupljanje ponuda sukladno članku 19. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 106/2015).

Korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Izjave se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Operacija 4.3.3.”.

2. tablica troškova i izračuna potpore ovjerena (ako je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

Pojašnjenje: Predložak Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/ Operacija 4.3.3.”

3. ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

Pojašnjenje:

računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama

za ponude inozemnih ponuditelja korisnik je dužan izvršiti preračun tečaja u kune prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se ponuda šalje u Agenciju, te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva na dostavu ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja.

C) Promjene ponuditelja – za korisnike koji su obveznici javne nabave

• Kad je ponuditelj odabran u postupku javne nabave, promjena ponuditelja je moguće u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave.

• Kad je radi promjene projekta potrebno provesti novi postupak javne nabave, korisnik Agenciji za plaćanja dostavlja sljedeće:

1. poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. tablicu troškova i izračuna potpore (predložak tablice troškova i izračuna je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr, kartica Ruralni razvoj, Operacija 4.3.3.)

3. dokumentacija za nadmetanje sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

4. odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave

5. važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

6. izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

7. popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje

8. zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja s dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

9. obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena dokumentacije za nadmetanje i/ili poziva za nadmetanje);

10. upisnik o zaprimanju ponuda;

11. zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

12. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

13. odluka o odabiru s dokazom o dostavi odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

14. sve zaprimljene ponude (uključujući i omotnice zaprimljenih ponuda, ako je primjenjivo);

15. žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

16. sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

17. obavijest o sklopljenim ugovorima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina.

Obrazloženje:

• Prilikom predaje ovog zahtjeva korisnik je obvezan zaokružiti slovo koje označava zatraženu promjenu. Svaka promjena mora biti obrazložena i potkrijepljena s odgovarajućom dokumentacijom.

• Korisnik je dužan dostaviti Zahtjev za promjenu zajedno s propisanom dokumentacijom u Agenciju za plaćanja, na adresu Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

• Zatražene promjene navedene u ovom zahtjevu bit će predmet odobrenja od strane APPRRR-a.

_______________, ___________
(mjesto i datum)

Korisnik:
_______________________

PRILOG VI

ZAHTJEV ZA ISPLATU

Mjera:

Podmjera:

Operacija:

Klasa predmeta:

Podaci o korisniku

1.

Ime i prezime/naziv korisnika

2.

OIB korisnika

3.

Pravni zastupnik/odgovorna osoba

4.

Adresa korisnika

5.

Porezni status korisnika:

u sustavu PDV-a

Podaci o ulaganju

6.

Naziv ulaganja (iz Odluke o dodjeli sredstava)

7.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (iz Odluke o dodjeli sredstava)

8.

Iznos potpore (iz Odluke o dodjeli sredstava)

9.

Iznos potpore – EU dio (iz Odluke o dodjeli sredstava)

10.

Iznos potpore – RH dio (iz Odluke o dodjeli sredstava)

11.

Lokacija ulaganja

Podaci o računu na koji će Agencija za plaćanja uplatiti sredstva

12.

Naziv banke

13.

Broj primarnog računa korisnika/IBAN korisnika

14.

Broj zaštićenog računa korisnika/IBAN korisnika

(ako postoji)

Podaci iz Zahtjeva za isplatu

14.

Predmetni Zahtjev za isplatu je:

1. rata

15.

Predmetni Zahtjev za isplatu ujedno je i konačni Zahtjev za isplatu?

NE

16.

Iznos do sada isplaćene potpore

(u slučaju isplate predujma/rata)

17.

Iznos kojim se pravda predujam (u HRK)1

18.

Iznos iz Zahtjeva za isplatu2 (u HRK)

19.

Iznos iz Zahtjeva za isplatu3 – EU dio (u HRK)

20.

Iznos iz Zahtjeva za isplatu4 – RH dio (u HRK)

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću:

1.

da sam upoznat/a i suglasan/a sa sadržajem Pravilnika i Natječaja te s ostalim zakonskim / podzakonskim aktima i pratećim regulativama

2.

da su svi podaci i/ili izjave u zahtjevu i pratećoj dokumentaciji istiniti i točni, te da sam upoznat s posljedicama davanja netočnih i krivih podataka

3.

da za predmetno ulaganje nisam primio/primila bespovratna sredstva iz drugih javnih izvora

Specifikacija sufinanciranja

molimo popuniti ako ste za ulaganje primili bespovratna sredstva iz drugih izvora

Izvor sufinanciranja

Broj računa

Datum sufinanciranja

Sufinancirani iznos

1.

2.

3.

Potpis i pečat korisnika ____________________

Mjesto, datum ____________________

Zahtjev za isplatu i traženu dokumentaciju dostaviti na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, s napomenom:

»EPFRR – PODMJERA: _____/OPERACIJA: _______, ZAHTJEV ZA ISPLATU – ne otvarati«

(u gornjem lijevom kutu omotnice napisati klasifikacijsku oznaku dosjea prijave)

IZJAVA O IZDACIMA

Redni broj

UPISATI PODATKE O RAČUNIMA PO KOJIM SE TRAŽI POVRAT SREDSTAVA

UPISATI PODATKE O PLAĆANJIMA RAČUNA PO KOJIMA SE TRAŽI POVRAT

Napomena: Za svaki iznos plaćanja računa potreban je jedan redak (RN). Npr. ako je plaćanje jednog računa išlo u tri navrata, potrebno je upisati u tri reda podatke koje se traže. Ukupni plaćeni iznos svih računa mora odgovrati ukupnim računima, tj. računi moraju biti plaćeni u cijelosti (s PDV-om).

Šifra prihvatljivog izdatka

Dobavljač

Broj računa

Datum računa

Iznos računa

(bez PDV-a)

PDV

Iznos računa

(s PDV-om)

Plaćanja iz kredita (broj i datum ugovora)

Osnova plaćanja

Datum plaćanja

Plaćeni iznos

Broj dnevno informativnog izvatka/SWIFT-a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

UKUPAN IZNOS RAČUNA:

0,00

0,00

0,00

UKUPNO PLAĆENO:

 

 

0,00

 

DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU

OPERACIJA: 4.3.3

Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

1

Potvrda porezne uprave je li korisnik u sustavu PDV-a

2

Originali računa/situacija/Kupoprodajnih ugovora ovjereni kod Javnog bilježnika (u slučaju kupnje zemljišta) – navedeni u Izjavi o izdacima

3

Predračuni – ako su osnova plaćanja

4

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

5

Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

6

Bankovna potvrda o žiro-računu za račune plaćene sa žiro-računa različitog od onog navedenog u Zahtjevu za isplatu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu

7

Ugovor o kreditu i svi ugovori vezani uz plaćanje (Ugovori o cesiji/akreditivi/izjava o prijeboju)

8

Potvrda banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita

9

Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o gradnji (potrebno samo kod zadnje rate)

10

Izjava nadzornog inženjera da je ulaganje izvršeno u skladu s Elaboratom učinkovitosti mreže šumskih prometnica (potrebno samo kod zadnje rate)

11

Preslika jamstva/garancije od dobavljača/izvođača radova

12

Izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz prava vlasništva korisnika (potrebno kod zadnje rate u slučaju kupnje zemljišta)

13

Ispis Kartice konta (u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora)

14

Pismo obavijesti o podacima o Modelu i Pozivu na broj primatelja – za JLS

15

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu iste u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima.

Dokumentacija koji se dostavlja uz Zahtjev za isplatu na temelju članka 20. stavak 8. Pravilnika

1.

Izmjene ugovora o javnoj nabavi (ako je primjenjivo) te dokumentacija iz provedenog postupka javne nabave (CD/DVD)

UPUTA za popunjavanje Izjave o izdacima

Napomena: Potrebno je ispuniti Izjavu o izdacima.

1.

U stupac B – Šifra prihvatljivog izdatka unesite šifre prihvatljivih izdataka po pojedinoj grupi u skladu s Listom prihvatljivih izdataka koja je Prilog 3 Odluke o dodjeli sredstava

2.

U stupac C – Dobavljač unesite nazive dobavljača koji su isporučili robu ili obavili uslugu. U slučaju kupoprodajnog ugovora unesite naziv prodavatelja

3.

U stupac D – Broj računa unesite brojeve računa/kupoprodajnih ugovora po kojima se traži povrat sredstava

4.

U stupac E – Datum računaunesite datume računa/kupoprodajnih ugovora

5.

U stupac F – Iznos računa (bez PDV-a) upisati iznos osnovice

6.

U stupac G – PDV upisati iznos PDV-a

7.

U stupac H – Iznos računa s PDV-om upisati ukupan iznos računa s PDV-om

8.

U stupac I – Plaćanja iz kredita (broj i datum ugovora) unesite broj Ugovora o kreditu ako su plaćanja išla iz kredita. Ako plaćanja nisu išla iz kredita upisati n/p.

9.

U stupac J – Osnova plaćanja unesite vrstu i broj dokumenta na osnovu kojeg je izvršeno plaćanje (račun, predračun, ponuda, ugovor….)

10.

U stupac K – Datum plaćanja unesite sve datume plaćanja za svaki pojedini račun/kupoprodajni ugovor

12.

U stupac L – Plaćeni iznos unesite ukupno plaćeni iznos. Ako niste obveznik PDV-a imate pravo zatražiti PDV ako je isti prihvatljiv sukladno Listi izdataka uz Odluku o dodjeli sredstava. Ako ste obveznik PDV-a isti vam nije prihvatljiv trošak.

13.

U stupac M – Broj dnevno informativnog izdatka/SWIFTa unesite brojeve svih dnevno informativnih izvadaka/SWIFTova/izvoda po deviznom računu koji su dokaz plaćanja za svaki pojedini račun/kupoprodajni ugovor te naziv banke

Izjava o izdacima sastavni je dio Zahtjeva za isplatu. Potrebno ju je popuniti i dostaviti uz obrazac Zahtjeva za isplatu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju

125 18.11.2015 NATJEČAJ125 18.11.2015 NATJEČAJ125 18.11.2015 NATJEČAJ