Mjera

M20 – Tehnička pomoć

Sredstvima Tehničke pomoći moguće je financiranje aktivnosti za potporu pripreme, upravljanja, nadzora, evaluacije, informiranja i komunikacije, umrežavanje, rješavanje prigovora te kontrolu i reviziju Programa ruralnog razvoja, za potporu aktivnosti za smanjenje administrativnog tereta za korisnike i posebne aktivnosti za jačanje kapaciteta hrvatskih vlasti i korisnika da upravljaju i koriste Program ruralnog razvoja. Sredstvima Tehničke pomoći će se financirati osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže.

Mjera Tehničke pomoći ima dvije podmjere:

20.1 Potpora za aktivnosti Tehničke pomoći za provedbu Programa

20.2 Potpora za uspostavu i rad nacionalne Mreže za ruralni razvoj