Mjera

M19 – LEADER (CLLD)

Podmjera 19.1.

Pripremna pomoć

Korisnici
Lokalne akcijske grupe (LAG).

Prihvatljivi troškovi:
Izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade LRS; umrežavanje u svrhu izrade LRS; treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS; izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS); izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS); administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007 – 2013 i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor.

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 EUR-a

Podmjera 19.2.

Provedba operacija unutar CLLD strategije

Korisnici
Kod odabira LAG-ova korisnici su LAG-ovi, a kod provedbe LRS odabranih LAG-ova korisnici su nositelji projekta sa područja LAG-a koji su podnijeli zahtjev za potporu na LAG natječaju.

Prihvatljivi troškovi
Projekti koji su u skladu sa LRS odabranih LAG-ova i Programom ruralnog razvoja.

Potpora

Najviši i najniži iznos potpore za projekte koji se provode putem lokalne razvojne strategije odabranih LAG-ova naveden je u lokalnoj razvojnoj strategiji i mora biti u granicama koje su navedene u Programu ruralnog razvoja uz napomenu da najviši iznos projekta i potpore ne može biti viši od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviši intenzitet potpore definiran je Programom ruralnog razvoja i  lokalnom razvojnom strategijom odabranih LAG-ova.

Podmjera 19.3.

Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

Korisnici
Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Prihvatljivi troškovi

Priprema aktivnosti suradnje LAG-a (troškovi putovanja i smještaja tijekom traženja partnera za suradnju; troškovi prijevoda, simultanog prijevoda, organizacije sastanaka, itd.; specifična znanja vezana uz djelokrug planiranog projekta suradnje) i provedba aktivnosti suradnje LAG-a (troškovi provedbe međuteritorijalnih projekata suradnje – unutar granica RH; troškovi provedbe transnacionalnih projekata suradnje – između država članica ili s trećim državama).

Prihvatljivi partneri su LAG-ovi (odobreni od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020) te lokalna, javna i privatna partnerstva na ruralnom ili urbanom području koja provode neku vrstu LRS, unutar ili izvan EU.

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 eura po odabranom LAG-u.

Podmjera 19.4.

Tekući troškovi i animacija

Korisnici:
Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Prihvatljivi troškovi

Tekući troškovi: izravni troškovi osoblja LAG-a u skladu s člankom 67. i 68. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (plaće zaposlenika), neizravni troškovi s fiksnom stopom od 15 % prihvatljivih izravnih troškova (režijski izdaci ureda, pristojbe javnog bilježnika, potrošni uredski materijal, itd.), troškovi usavršavanja i obrazovanje zaposlenika, članova i volontera LAG-a u vezi rada LAG-a i/ili uz provedbu mjera iz LRS i/ili Programa ruralnog razvoja i/ili pripreme za programsko razdoblje 2021. – 2027. (kotizacija, putni troškovi, hrana i piće itd.), troškovi sudjelovanja zaposlenika, volontera i članova LAG-a na radionicama, sastancima, seminarima, treninzima, studijskim putovanjima, sajmovima i slično, u vezi rada LAG-a i/ili uz provedbu mjera iz LRS i/ili Programa ruralnog razvoja i/ili pripreme za programsko razdoblje 2021. – 2027., na ili izvan područja LAG-a (kotizacija, putni troškovi, hrana i piće itd.), troškovi ureda (najam, oprema) i usluge u vezi rada LAG-a (prijevod, pravne usluge, knjigovodstvene usluge itd.).

Animacija: troškovi organizacije animacijskih događaja (hrana i piće, putni troškovi) i usluge u vezi provedbe animacijskih događaja i aktivnosti (najam prostora, prevođenje, informativno-promidžbeni materijali itd.)

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, ukupno do 25 % dodijeljenih javnih izdataka LRS