Mjera

M14 – Dobrobit životinja

S ciljem poboljšanja uvjeta držanja i uzgoja u intenzivnim stočarskim sustavima u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. uvrštena je mjera 14 Dobrobit životinja, čija je provedba započela u svibnju 2018. godine.

Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise a čine ju sljedeća područja:

 • osiguranje vode, hrane i brige o životinjama u skladu sa njihovim prirodnim potrebama
 • osiguranje uvjeta držanja na način da imaju dovoljno prostora, odgovarajuću stelju, prirodno osvjetljenje
 • pristup na otvoreno
 • prakse koje izbjegavaju sakaćenje i/ili kastraciju životinja, a ako je to zaista neophodno upotrebu anestetika, analgetika te protuupalnih lijekova ili imuno kastraciju.

S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnoj mjeri, korisnici su obvezni završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini. Ovo je osobito važno kako bismo izbjegli moguće nepoštivanje obveza koje rezultira sankcijama i umanjenjem potpore. Izobrazba je besplatna, a provode je područne jedinice Ministarstva nadležne za stručnu podršku poljoprivredi (Savjetodavna služba).

VAŽNO! Obratite se najbližoj područnoj jedinici Savjetodavne službe kako biste saznali termine izobrazbe.

Kako bi se mogla pratiti i kontrolirati provedba propisanih obveza, potrebno je voditi evidenciju na propisanim obrascima. U evidencijski obrazac potrebno je redovito unositi sve tražene podatke.

Obvezno razdoblje za provedbu mjere 14 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine, odnosno od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se traži potpora.


 

Mjera 14 sastoji se od pet tipova operacija:

 

14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG)

 • Kategorija mliječne krave
 • Kategorija tovna junad
 • Kategorija telad

Kod ovog tipa operacije minimalni broj uvjetnih grla (dalje u tekstu: UG) za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna mliječna krava predstavlja 1 UG, jedno tovno june od 6 do 24 mjeseca 0,6 UG, a jedno tele 0,4 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 4 krave ili 7 junadi za tov ili 10 teladi.

 

14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS)

 • Kategorija odbijena prasad
 • Kategorija krmače i nazimice
 • Kategorija svinje za tov

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5 (jedno odbijeno prase predstavlja 0,027 UG, jedna krmača ili nazimica predstavlja 0,5 UG, a jedna svinja za tov 0,3 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 186 prasadi ili 10 krmača/nazimica ili 17 svinja za tov.

 

14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP)

 • Kategorija brojleri
 • Kategorija nesilice
 • Kategorija purani

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5 (jedan brojler predstavlja 0,007 UG, jedna nesilica 0,014 UG, a jedan puran 0,03 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 715 brojlera ili 358 nesilica ili 167 purana.

 

14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu (DŽK)

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna koza predstavlja 0,1 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 40 koza.

 

14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu (DŽO)

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna ovca predstavlja 0,1 UG). Dakle, da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 40 ovaca.

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 40 ovaca.

Uvjeti koje morate ispunjavati kako biste ostvarili potporu su sljedeći:

 • upis u Upisnik poljoprivrednika
 • upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke
 • pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije
 • omogućavanje provedbe kontrola na terenu
 • poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu

 

VAŽNO! Obavezno je da se na cijelom gospodarstvu koje je definirano JIBG-om, u uzgoju i držanju pojedine kategorije životinja, pridržavate propisanih obveza prema odabranom zahtjevu. To znači da ne možete birati hoćete li se pridržavati dobrobiti u cijelom objektu, dijelu objekta ili samo u nekoliko objekata nego se odabrani zahtjev dobrobiti za pojedinu kategoriju životinja obvezno provodi na cijelom gospodarstvu definiranom JIBG-om.

Obrasci za vođenje evidencije za M14