Mjera

M14 – Dobrobit životinja

S ciljem poboljšanja uvjeta držanja i uzgoja u intenzivnim stočarskim sustavima u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. uvrštena je mjera 14 Dobrobit životinja, čija je provedba započela u svibnju 2018. godine.

Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise a čine ju sljedeća područja:

 • osiguranje vode, hrane i brige o životinjama u skladu sa njihovim prirodnim potrebama
 • osiguranje uvjeta držanja na način da imaju dovoljno prostora, odgovarajuću stelju, prirodno osvjetljenje
 • pristup na otvoreno
 • prakse koje izbjegavaju sakaćenje i/ili kastraciju životinja, a ako je to zaista neophodno upotrebu anestetika, analgetika te protuupalnih lijekova ili imuno kastraciju.

S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnoj mjeri, korisnici su obvezni završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini. Ovo je osobito važno kako bismo izbjegli moguće nepoštivanje obveza koje rezultira sankcijama i umanjenjem potpore. Izobrazba je besplatna, a provode je područne jedinice Ministarstva nadležne za stručnu podršku poljoprivredi (Savjetodavna služba).

VAŽNO! Obratite se najbližoj područnoj jedinici Savjetodavne službe kako biste saznali termine izobrazbe.

Kako bi se mogla pratiti i kontrolirati provedba propisanih obveza, potrebno je voditi evidenciju na propisanim obrascima. U evidencijski obrazac potrebno je redovito unositi sve tražene podatke.

Obvezno razdoblje za provedbu mjere 14 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine, odnosno od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se traži potpora.


 

Mjera 14 sastoji se od pet tipova operacija:

 

14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG)

 • Kategorija mliječne krave
 • Kategorija tovna junad
 • Kategorija telad

Kod ovog tipa operacije minimalni broj uvjetnih grla (dalje u tekstu: UG) za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna mliječna krava predstavlja 1 UG, jedno tovno june od 6 do 24 mjeseca 0,6 UG, a jedno tele 0,4 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 4 krave ili 7 junadi za tov ili 10 teladi.

 

14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS)

 • Kategorija odbijena prasad
 • Kategorija krmače i nazimice
 • Kategorija svinje za tov

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5 (jedno odbijeno prase predstavlja 0,027 UG, jedna krmača ili nazimica predstavlja 0,5 UG, a jedna svinja za tov 0,3 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 186 prasadi ili 10 krmača/nazimica ili 17 svinja za tov.

 

14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP)

 • Kategorija brojleri
 • Kategorija nesilice
 • Kategorija purani

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5 (jedan brojler predstavlja 0,007 UG, jedna nesilica 0,014 UG, a jedan puran 0,03 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 715 brojlera ili 358 nesilica ili 167 purana.

 

14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu (DŽK)

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna koza predstavlja 0,1 UG).

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 40 koza.

 

14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu (DŽO)

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna ovca predstavlja 0,1 UG). Dakle, da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 40 ovaca.

VAŽNO! Da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 40 ovaca.

Uvjeti koje morate ispunjavati kako biste ostvarili potporu su sljedeći:

 • upis u Upisnik poljoprivrednika
 • upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke
 • pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije
 • omogućavanje provedbe kontrola na terenu
 • poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu

 

VAŽNO! Obavezno je da se na cijelom gospodarstvu koje je definirano JIBG-om, u uzgoju i držanju pojedine kategorije životinja, pridržavate propisanih obveza prema odabranom zahtjevu. To znači da ne možete birati hoćete li se pridržavati dobrobiti u cijelom objektu, dijelu objekta ili samo u nekoliko objekata nego se odabrani zahtjev dobrobiti za pojedinu kategoriju životinja obvezno provodi na cijelom gospodarstvu definiranom JIBG-om.

 

Pregled područja dobrobiti i zahtjeva po kategorijama sa iznosima potpore:

M 14.1.1  Plaćanje za dobrobit životinja u GOVEDARSTVU
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
MLIJEČNE KRAVE Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA Plan hranidbe 65,13 – neovisno o broju UG
Kontrola plijesni i toksina 4,93
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 42,59
Obogaćivanje ležišta 27,76
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 34,06
Ispust 52,10
JUNAD Poboljšana hranidba Plan hranidbe 65,13 – neovisno o broju UG
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 36,21
Obogaćivanje ležišta 26,14
TELAD Poboljšana hranidba Plan hranidbe 65,13 – neovisno o broju UG
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 10,05
Obogaćivanje ležišta 8,09
Pristup na otvoreno Telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom 42,82

 

M 14.1.2  Plaćanje za dobrobit životinja u SVINJOGOJSTVU
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
ODBIJENA PRASAD Poboljšana skrb Zabranjeno rezanje repova 20,77
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 6,86
Obogaćivanje ležišta 21,60
KRMAČE I NAZIMICE Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA Plan hranidbe 65,13 – neovisno o broju UG
Kontrola plijesni i mikotoksina 19,74
Poboljšana skrb Poboljšani uvjeti prasenja 29,54
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 43,81
Obogaćivanje ležišta 54,00
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 84,66
SVINJE ZA TOV Poboljšana skrb Zabranjeno rezanje repova 6,09
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 4,32
Obogaćivanje ležišta 40,50
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 18,09

 

M 14.1.3  Plaćanje za dobrobit životinja u PERADARSTVU
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
BROJLERI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne piliće 1,30
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 7,19
NESILICE Poboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja Zabranjeno skraćivanje kljunova 23,13
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 40,44
Smanjena gustoća naseljenosti
Smanjeni broj nesilica po gnijezdu
Dodatne prečke 0,32
PURANI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne puriće 0,69
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 21,60
Pristup na otvoreno Povećanje površine ispusta 2,46

 

M 14.1.4  Plaćanje za dobrobit životinja u KOZARSTVU
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
KOZE Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 49,32
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 73,86
Pristup ispustu 37,72

 

M 14.1.5  Plaćanje za dobrobit životinja u OVČARSTVU
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
OVCE Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 11,60
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 75,28
Pristup ispustu 37,72

 

Obrasci za vođenje evidencije za M14