Intervencije

77.04. Suradnja – Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta

Cilj ove intervencije je osigurati bolju integraciju poljoprivrednih proizvođača u poljoprivredno-prehrambeni lanac čime će se osigurati veća konkurentnost poljoprivrednih proizvođača na lokalnom tržištu, a potrošačima proizvodi s dodanom vrijednošću.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su EIP operativne skupine (osnovane nakon 1.1.2023.) koje se sastoje od najmanje sedam partnera, a koji mogu uključivati fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine od 3.000 do 100.000 EUR SO, priznate proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te druge fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci, javnopravna tijela te LAG-ovi.

Uvjeti prihvatljivosti:

 • Najmanje pet partnera operativne skupine je upisano u Upisnik poljoprivrednika.
 • Partneri trebaju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju partnera (odgovornu osobu) koji će podnijeti zahtjev za potporu u ime operativne skupine.
 • Kratak lanac opskrbe je lanac opskrbe koji ne sadrži više od jednog posrednika između proizvođača i krajnjeg potrošača.
 • Posrednik je subjekt koji kupuje poljoprivredne proizvode od partnera operativne skupine koji su proizvođači poljoprivrednih proizvoda s ciljem daljnje prodaje krajnjim potrošačima (trgovina na malo, ugostiteljski objekti u skladu s člankom 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) i slično)
 • Krajnji potrošač je fizička osoba koja poljoprivredni proizvod kupuje radi osobne potrošnje, a nikako radi daljnje prodaje ili prerade radi daljnje prodaje.
 • Lokalno tržište je tržište u radijusu 100 kilometara od gospodarstava (radijus uključuje sjedište gospodarstva, poljoprivredne površine i objekte za preradu) s kojeg potječe proizvod, uključujući aktivnosti prerade do krajnjeg potrošača (isključujući internetsku prodaju).

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.
 • Potpora se dodjeljuje na razdoblje od najviše tri godine.

Prihvatljivi troškovi

 • tekući troškovi
 • izravni troškovi provedbe projekta (npr. kupnja/zakup kioska, drvenih kućica, štandova ili drugih montažnih/pokretnih objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda; zakup poslovnog prostora; oprema za prostor za maloprodaju (rashladna/izložbena vitrina, vage, fiskalna blagajna i slično); novo gospodarsko vozilo za prijevoz tereta (kombi, pick-up ili lako gospodarsko vozilo); izrada web stranice za internetsku prodaju poljoprivrednih proizvoda partnera operativne skupine i slično)
 • troškovi sudjelovanja na lokalnim sajmovima/manifestacijama
 • promotivne aktivnosti
 • neizravni troškovi

Pojednostavljene mogućnosti financiranja koristit će se isključivo za sljedeće kategorije troškova:

 • neizravni troškovi
 • putni troškovi
 • dnevnice (isključivo za javna tijela)

Sva ostala plaćanja moraju biti potkrijepljena računima i dokumentima koji dokazuju plaćanje ili dokumentima ekvivalentne dokazne vrijednosti.

Načela kriterija odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • broj partnera poljoprivrednika
 • ciljani sastav operativne skupine (komplementarnost partnera)
 • zastupljenost proizvoda u operativnoj skupini
 • doprinos bioekonomiji i zaštiti okoliša
 • izvedivost plana provedbe projekta
 • očekivani rezultati projekta
 • primjenjivost rezultata projekta.

Intenzitet potpore  –100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina potpore – od 30.000 EUR do 100.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR) – 2.488.235

Vrsta dodjele potpore – bespovratna sredstva