Intervencije

76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Štete koje nastaju kao posljedica prirodnih nepogoda, bolesti životinja, bolesti bilja ili zagađenja okoliša imaju značajan utjecaj na prihode poljoprivrednika. Intervencija omogućuje dodjelu potpore za ugovaranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje kako bi poljoprivrednici lakše prebrodili poremećaje u proizvodnom ciklusu uslijed klimatskih nepogoda ili bolesti životinja što su rizici za koje je moguće ugovoriti osiguranje na području Republike Hrvatske.

Gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice nepovoljnih klimatskih prilika ili bolesti životinja.

Nepovoljne klimatske prilike poput mraza, oluje, tuče, poplave, suše, požara i ostalo navedene su u čl.3 Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br. 16/19). Bolesti životinja su bolesti navedene u popisu bolesti životinja utvrđenih od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja.

Uvjeti kojima se definira nastanak osiguranog slučaja, način i metodologija izračuna visine osigurnine (naknade štete) su osnovni dio ugovora o osiguranju kojeg potpisuju korisnik i društvo za osiguranje.

Broj zahtjeva za potporu odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici. Kako bi se izbjeglo preklapanje potpore za osiguranje, proizvođačke organizacije i korisnici potpore za osiguranja prema čl.18. Uredbe (EU) br. 2022/126 nisu primjenjivi u intervenciji 76.01 Osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Uvjeti prihvatljivosti 

Uvjeti prihvatljivosti police osiguranja:

  • ugovorena polica osiguranja koja pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Da bi se utvrdilo je li nastao gubitak od 20 %, kao polazna vrijednost koriste se izračuni prosječne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Prosječna vrijednost za usjeve i trajne nasade izračunata je za 2 regije (Kontinentalnu i Jadransku).
  • u polici osiguranja je jasno naveden predmet osiguranja – vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG ili  JRBO i IKG).

Moguće je propisati i različite intenzitete potpore ovisno o:

  • vrsti poljoprivredne proizvodnje
  • rizicima koji su pokriveni osiguranjem
  • kulturi
  • vrsti životinja
  • županiji/regiji (ako je primjenjivo).

U slučaju nedostatnosti sredstava moguće je propisati linearno smanjenje vrijednosti potpore po korisniku na godišnjoj razini.

Moguće je propisati ograničenje potpore po korisniku na razini povezanih i/ili partnerskih poduzeća.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje za plaćanje premije osiguranja po policama osiguranja koje ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Intenzitet potpore iznosi do 70 % vrijednosti  premije osiguranja.

Visina potpore: od 100 EUR do 75.000 EUR godišnje po korisniku.

Ukupna alokacija: 70.200.000,00 EUR