Intervencije

75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika

Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mladi ljudi trebaju biti motivirani za život i rad u ruralnom prostoru, stvarajući nova radna mjesta za sebe i svoje obitelji. Hrvatskom selu neophodna je strukturna transformacija i generacijska obnova poljoprivrednika. K tome, Hrvatska je suočena s problemom migracija, posebice mlađeg stanovništva, što predstavlja veliku prijetnju procesu generacijske obnove. Daljnje povećanje udjela mladih poljoprivrednika kao i jačanje konkurentnosti njihovih poljoprivrednih gospodarstava temelj je za razvoj modernog i konkurentnog poljoprivrednog sektora Republike Hrvatske. Za strukturnu transformaciju hrvatske poljoprivrede neophodno je povećati proizvodnju proizvoda s većom dodanom vrijednošću uz primjenu novih i inovativnih tehnoloških rješenja. Mladi poljoprivrednici u Republici Hrvatskoj imaju nisku razinu specijalizacije prema tipu proizvodnje. Istovremeno, mladi poljoprivrednici imaju veća gospodarstva i ostvaruju veći ekonomski rezultat od prosječnog hrvatskog poljoprivrednika. Kako bi se potaknuo veći broj mladih na bavljenje poljoprivredom, potrebno je nastaviti pružati potporu za uspostavu mladih poljoprivrednika.

Prihvatljivi korisnici:

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

  1. obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
  2. obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
  3. trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

Uvjeti prihvatljivosti:

  • mladi poljoprivrednik je upisan u Upisnik poljoprivrednika kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva
  • poljoprivredno zemljište gospodarstva korisnika mora biti upisano u ARKOD (LPIS);
  • životinje na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
  • poljoprivredno gospodarstvo za koje mladi poljoprivrednik izrađuje poslovni plan u svojstvu nositelja/odgovorne osobe, pripada ekonomskoj veličini od 10.000 EUR SO do 100.000 EUR SO u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Visina potpore: 75.000 EUR po korisniku.

Intenzitet potpore: 100 % prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 76.470.588,75 EUR