Intervencije

74.01. Ulaganja – Potpora za sustave javnog navodnjavanja

Unatoč bogatim vodnim resursima navodnjava se samo 1,9% ukupno korištenih poljoprivrednih površina. Kako bi se unaprijedila prilagodba proizvodnih sustava u poljoprivredi klimatskim i okolišnim uvjetima te doprinijelo stabilnoj poljoprivrednoj proizvodnji, unutar Strateškog plana je planirana potpora za nove sustave navodnjavanja čime je planirano doprinijeti povećanju poljoprivrednih površina s mogućnošću navodnjavanja.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Prihvatljivi projekti su izgradnja novog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom, a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja.

Prihvatljivima se smatraju i ulaganja u sustave navodnjavanja, koji svoje potrebe za vodom zadovoljavaju iz alternativnih izvora (npr. sakupljanjem oborinskih voda u različite vrste spremnika i mini akumulacija).

Potpora se ne dodjeljuje za sustav navodnjavanja na parceli, već za gradnju sustava koji će omogućiti dovod vode do parcela krajnjih korisnika koji se nalaze u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi se odnose na izgradnju novog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, kanali, melioracijska odvodnja (uključujući i podzemnu drenažu), kao elementi funkcionalne cjeline projekta i slično), a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja.

Načela kriterija odabira

Načela kriterija odabira koja će se primjenjivati kod odabira projekata će se temeljiti na:

  • razvijenosti područja
  • planiranoj priključenosti proizvodnih poljoprivrednih površina na sustav javnog navodnjavanja
  • aridnosti poljoprivrednih površina u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja
  • ekonomska stopa povrata
  • pogodnosti tala za navodnjavanje.

Visina potpore: od 150.000 EUR do 15.000.000 EUR

Intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Alokacija UKUPNO (EUR): 72.352.941,25