Intervencije

73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

Komunalna, društvena i socijalna infrastruktura su važan element kvalitete života ruralnih područja koja su još uvijek suočena s nedostatkom određene vrste javne infrastrukture i nisu iste kvalitete u odnosu na urbana područja. Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Prihvatljivi korisnici

 • jedinice lokalne samouprave
 • javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)
 • jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje)

Prihvatljivi projekti 

Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financiraju unutar ove intervencije su:

 • dječji vrtići
 • nerazvrstane ceste
 • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • tržnice
 • javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje
 • centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede
 • vatrogasni domovi dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima)

Projekti su prihvatljivi u naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Kriteriji odabira

Načela kriterija odabira koja će se primjenjivati kod odabira projekata će se temeljiti na:

 • razvijenosti područja
 • vrsti građenja
 • broju novostvorenih radnih mjesta
 • korištenju obnovljivih izvora energije
 • uvođenju digitalizacije provedbom projekta
 • spremnosti projekta
 • dobivenoj potpori iz EPFRR

Prioritet će imati ulaganja u nerazvijenija područja, rekonstrukciju postojećih građevina, koja doprinose stvaranju novih radnih mjesta, koja koriste obnovljive izvore energije i koja uvode digitalne tehnologije.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i opremanje građevina javne infrastrukture u ruralnim područjima (dječji vrtići, tržnice, nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje i centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede).

Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.