Intervencije

73.12. Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima

Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem proizvodnje povećanjem dodane vrijednosti. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Na taj način će se pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u komercijalno isplativom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • ulaganja se odnose na proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU. Ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 24 mjeseca od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo
 • razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju
 • ulaganja u navodnjavanje moraju ispuniti uvjete propisane člankom 74. Uredbe (EU) br. 2021/2115.
 • prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava te prerada poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU pri čemu je rezultat preradbenog procesa također proizvod iz Priloga I. Ugovora o EU.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Ovisno o sektoru/podsektoru proizvodnje za koje se ostvaruje pravo na potporu kroz objavljene natječaje:

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika
 • korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije
 • projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira
 • projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže)
 • korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta te dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Načela kriterija odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva
 • utjecaj ulaganja na okoliš
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Visina potpore je od 5.000 EUR do 30.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 30.000.000,00 EUR